Tải bản đầy đủ

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn thành phố thái nguyên

L IC M

N

Sau th i gian h c t p và nghiên c u, lu n v n Th c s chuyên ngành Qu n
lý xây d ng v i đ tài: “T ng c

ng công tác qu n lý nhà n

đ a bàn Thành ph Thái Nguyên” đã đ
n các th y giáo, cô giáo tr

ng

c v xây d ng trên

c hoàn thành. Tác gi xin chân thành c m

i h c Th y l i, cùng b n bè và đ ng nghi p đã

t o đi u ki n giúp đ tác gi trong su t quá trình th c hi n lu n v n.

c bi t tác gi c ng xin đ
Nguy n Bá Uân đã t n tình h

c g i l i c m n sâu s c t i th y giáo PGS.TS

ng d n, ch b o và cung c p các thông tin, tài li u

khoa h c quý báu cho tác gi trong su t quá trình th c hi n lu n v n này.
Cu i cùng xin g i l i c m n chân thành đ n lãnh đ o UBND Thành ph
Thái Nguyên đã cung c p tài li u, t o m i đi u ki n thu n l i đ tác gi hoàn thành
lu n v n.
Do h n ch v th i gian, ki n th c khoa h c và kinh nghi m th c t c a b n
thân ch a nhi u nên lu n v n không tránh kh i nh ng thi u sót. Tác gi r t mong
nh n đ
đ

c ý ki n đóng góp t n tình c a các th y cô giáo và b n bè đ lu n v n đ t

c s góp m t ph n nào đó vào vi c t ng c

ng công tác qu n lý nhà n

xây d ng trên đ a bàn Thành ph Thái Nguyên - T nh Thái Nguyên.
Xin chân thành c m n!
Thái Nguyên, ngày

tháng n m 2016

Tác gi lu n v n

V Th Huy n Trang

cv


L I CAM OAN
Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên c u đ c l p c a b n thân v i s
giúp đ c a giáo viên h
v nđ


ng d n. Nh ng thông tin, d li u, s li u đ a ra trong lu n

c trích d n rõ ràng, đ y đ v ngu n g c. Nh ng s li u thu th p và t ng

h p c a cá nhân đ m b o tính khách quan và trung th c.
Tác gi lu n v n

V Th Huy n Trang


M CL C
M

U ....................................................................................................................1

CH

NG 1: T NG QUAN QU N LÝ NHÀ N

C V XÂY D NG .............5

1.1.

c đi m, vai trò, n i dung c a xây d ng c b n ...............................................5

1.1.1. M t s khái ni m...............................................................................................5
1.1.2.

c đi m c a ho t đ ng xây d ng c b n ........................................................7

1.1.3. Vai trò c a ho t đ ng xây d ng c b n ..........................................................11
1.1.4. N i dung c a xây d ng c b n .......................................................................13
1.2. T ng quan v ho t đ ng xây d ng c b n
1.2.1. Nh ng thành t u đ t đ

n

c ta .........................................14

c ..............................................................................14

1.2.2. Nh ng v n đ còn t n t i ................................................................................26
1.2.3. M t s ch tiêu c a ngành Xây d ng ph n đ u đ t đ

c trong n m 2016 ....35

1.3. Nh ng nhân t

c v xây d ng ...........36

nh h

ng đ n công tác qu n lý nhà n

1.3.1. Nhóm nhân t ch quan ..................................................................................36
1.3.2. Nhóm nhân t khách quan ..............................................................................37
1.4. Nh ng bài h c kinh nghi m trong công tác qu n lý Nhà n
1.4.1. Kinh nghi m qu n lý nhà n

c v XD..............38

c v th m đ nh các thi t k xây d ng c a n

c

C ng hòa Bungaria ....................................................................................................38
1.4.2. Kinh nghi m qu n lý nhà n

c v giám sát xây d ng c a Liên bang Nga ....39

1.4.3. Kinh nghi m qu n lý nhà n

c v qu n lý ch t l

ng công trình c a C ng

hòa Pháp ....................................................................................................................40
1.4.4. Kinh nghi m qu n lý nhà n

c v qu n lý nhà

1.4.5. Kinh nghi m qu n lý nhà n
Qu c

c a Nh t B n ....................41

c v quy ho ch - ki n trúc đô th c a Trung

......................................................................................................................41

1.5. Nh ng công trình nghiên c u có liên quan đ n đ tài .......................................42
K t lu n ch
CH

ng 1 .....................................................................................................43

NG 2: C

2.1. Qu n lý nhà n

S

LÝ LU N QU N LÝ NHÀ N

C V XÂY D NG ....44

c v xây d ng ..........................................................................44

2.1.1. Khái ni m qu n lý nhà n

c v xây d ng ......................................................44


c đi m qu n lý nhà n

2.1.2.

2.1.3. Vai trò, m c đích, ph

c v xây d ng ........................................................45
ng pháp qu n lý nhà n

2.1.4. Phân c p qu n lý nhà n

c v xây d ng ....................47

c v xây d ng.........................................................51

2.2. Nh ng c n c đ qu n lý Nhà n

c v xây d ng ..............................................54

2.2.1. Nh ng c n c pháp lý .....................................................................................54
2.2.2. C n c vào quy ho ch xây d ng .....................................................................54
2.2.3. C n c vào m c tiêu, chi n l
2.3. N i dung qu n lý nhà n

c phát tri n kinh t xã h i c a đ a ph

ng ....55

c v xây d ng (Theo Lu t Xây d ng s 50) ............55

2.3.1. Xây d ng và ch đ o th c hi n chi n l

c, k ho ch phát tri n các ho t đ ng

xây d ng ....................................................................................................................55
2.3.2. Ban hành và t ch c th c hi n các v n b n quy ph m pháp lu t v XD........56
2.3.3. Ban hành quy chu n, tiêu chu n xây d ng .....................................................56
2.3.4. Qu n lý ch t l

ng, l u tr h s công trình xây d ng ..................................56

2.3.5. C p, thu h i các lo i gi y phép trong ho t đ ng xây d ng.............................57
2.3.6. H

ng d n, ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý vi ph m

trong ho t đ ng xây d ng .........................................................................................57
2.3.7. T ch c nghiên c u khoa h c và công ngh trong ho t đ ng xây d ng ........57
2.3.8.

ào t o ngu n nhân l c cho ho t đ ng xây d ng...........................................58

2.3.9. H p tác qu c t trong l nh v c ho t đ ng xây d ng .......................................58
K t lu n ch
CH

ng 2 .....................................................................................................59

NG 3: TH C TR NG VÀ GI I PHÁP T NG C

QU N LÝ NHÀ N

C V

XÂY D NG TRÊN

NG CÔNG TÁC
A BÀN TP THÁI

NGUYÊN..................................................................................................................60
3.1.

c đi m t nhiên, kinh t - xã h i c a TP. Thái Nguyên ................................60

3.1.1.

c đi m t nhiên ...........................................................................................60

3.1.2.

c đi m kinh t - xã h i ................................................................................62

3.2. Th c tr ng ho t đ ng xây d ng trên đ a bàn thành ph ....................................65
3.2.1. Tình hình đ u t xây d ng trên đ a bàn thành ph trong th i gian qua..........65
3.2.2. Nh ng k t qu đ t đ

c trong l nh v c xây d ng ..........................................73


3.3. Th c tr ng qu n lý ho t đ ng xây d ng trên đ a bàn thành ph .......................78
3.3.1. T ch c b máy qu n lý nhà n

c v xây d ng trên đ a bàn .........................78

3.3.2. Th c tr ng công tác qu n lý ho t đ ng xây d ng trên đ a bàn .......................79
3.4.

ánh giá chung v công tác qu n lý ho t đ ng XD trên đ a bàn thành ph .....84

3.4.1. Nh ng k t qu và bài h c đ t đ

c ................................................................84

3.4.2. Nh ng t n t i và nguyên nhân ........................................................................87
3.5.
3.6.

nh h

ng phát triên c a TP Thái Nguyên đ n n m 2020 ..............................90

xu t m t s gi i pháp t ng c

ng công tác qu n lý ho t đ ng XD c a TP

Thái Nguyên trong giai đo n 2016-2020 ..................................................................93
3.6.1. Hoàn thi n mô hình t ch c qu n lý nhà n
3.6.2.

c v xây d ng ..........................93

y nhanh ti n đ các d án v quy ho ch xây d ng.....................................95

3.6.3. Nâng cao hi u qu công tác qu n lý ch t l
3.6.4. T ng c

ng công trình ............................97

ng công tác ki m tra, thanh tra v tr t t xây d ng .........................99

3.6.5. Nâng cao n ng l c đ i ng cán b qu n lý ...................................................101
K t lu n ch

ng 3 ...................................................................................................103

K T LU N & KI N NGH .................................................................................104
TÀI LI U THAM KH O ....................................................................................106


DANH M C CÁC KÍ HI U VI T T T
T vi t t t

Ngh a đ y đ

B S

B t đ ng s n

BVTC

B n v thi công

CT

Ch th

CP

C ph n

DA

D án

DN

Doanh nghi p

TXD

u t xây d ng

KCN

Khu công nghi p

KT-XH

Kinh t - xã h i

L L

Liên đoàn lao đ ng

N

Ngh đ nh

QCVN

Quy chu n Vi t Nam

QLCL

Qu n lý ch t l

ng

QLNN

Qu n lý nhà n

c

QLXD

Qu n lý xây d ng

QPPL

Quy ph m pháp lu t

TM

Th

TKCS

Thi t k c s

TP

Thành ph

TTXD

Thanh tra xây d ng

TT

Thông t

TTHC

Th t c hành chính

UBND

y ban nhân dân

VLXD

V t li u xây d ng

XD

Xây d ng

XDCB

Xây d ng c b n

ng m i


DANH M C CÁC B NG BI U
B ng 1.1: X p h ng ch t l

ng c s h t ng t i Vi t Nam .....................................19

B ng 1.2: B ng th ng kê m t s d án ch m ti n đ trong n
B ng 2.1: Phân c p qu n lý nhà n

c n m 2014 ............33

c v xây d ng ..................................................52

B ng 3.1: C c u t ng s n ph m c a Thành ph Thái Nguyên................................63
B ng 3.2: T c đ t ng tr

ng kinh t c a Thành ph Thái Nguyên ........................64

B ng 3.3: D án đ

c c p phép đ u t XD n m 2014-2015 t i TP Thái Nguyên ...67

B ng 3.4: D án đ

c ch p thu n đ u t tính đ n T6/2015 t i TP Thái Nguyên ....71


DANH M C CÁC S

, HÌNH V

Hình 1.1: T tr ng các thành ph n kinh t trong ngành xây d ng ...........................15
Hình 1.2: M t s d án h t ng giao thông tiêu bi u n m 2014 – 2015 ...................21
Hình 1.3: Bi u đ s n xu t xi m ng c a các doanh nghi p trong n
Hình 1.4: Bi u đ s n l

ng s n xu t thép trong n

c (tri u t n) ...25

c (tri u t n) ............................25

Hình 1.5: Bi u đ th ng kê n vay các công ty xây d ng tiêu bi u trong n

c.......30

Hình 1.6: Bi u đ th ng kê n x u các công ty xây d ng tiêu bi u trong n

c.......30

Hình 1.7: Bi u đ th ng kê s d án XDCB vi ph m trong n
Hình 1.8: D báo t c đ t ng tr

c qua các n m .......34

ng ngành xây d ng và t ng m c đ u t .............36

Hình 3.1: B n đ Hành chính Thành ph Thái Nguyên ...........................................60
Hình 3.2: B n đ đ nh h

ng quy ho ch chung TP TN đ n n m 2035....................66

Hình 3.3: M t s d án đ

c th c hi n đ u t xây d ng t i TP Thái Nguyên.........73

Hình 3.4: Quy ho ch chi ti t khu đô th X
Hình 3.5: Quy ho ch chung m ng l

ng R ng – TP. Thái Nguyên ..............74

i công nghi p t nh Thái Nguyên ...................75

Hình 3.6: Nhà hát ca múa dân gian Vi t B c – TTTP Thái Nguyên ........................86


1
M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
Có th nói, ho t đ ng xây d ng gi m t vai trò vô cùng quan tr ng trong n n
kinh t qu c dân. Tr

c yêu c u công nghi p hóa – hi n đ i hóa đ t n

c nói

chung, t nh Thái Nguyên, thành ph Thái Nguyên nói riêng, các ho t đ ng xây
d ng ngày càng đ

c đ u t v c quy mô l n công ngh . H n n a, nó liên quan

đ n r t nhi u các nghành ngh , ch th , l nh v c khác nhau. Chính vì th , qu n lý
nhà n

c v xây d ng r t đa d ng và ph c t p.

ho t đ ng xây d ng th c s có

hi u qu , phát huy h t vai trò c a mình, ph c v t t cho s nghi p phát tri n kinh t
và đ i s ng nhân dân, yêu c u Nhà n
ho ch, k ho ch chi n l

c ph i có t m nhìn, có ph

ng pháp, có quy

c, có t ch c b máy và công c qu n lý phù h p v i ho t

đ ng xây d ng.
Trong nh ng n m qua, Nhà n

c đã có nh ng chính sách khuy n khích, thu

hút các ngu n v n c a xã h i, k t h p v i ngu n v n đ u t xây d ng c b n c a
Nhà n

c, làm cho xây d ng ngày càng phát tri n và đem l i nhi u đóng góp cho s

nghi p phát tri n kinh t c a đ t n
so v i tr

c. Qu n lý nhà n

c v đ u t xây d ng c b n

c n a c ng đã có nhi u ti n b , đã phân c p m nh, quy đ nh c th v

quy n, ngh a v và trách nhi m c a các ch th tham gia. Khung pháp lý đ i v i
ho t đ ng xây d ng đã d n hoàn thi n b ng các v n b n quy ph m pháp lu t s a
đ i, b sung. Công tác ch đ o, đi u hành l p và t ch c th c hi n quy ho ch, k
ho ch t Trung

ng đ n các đ a ph

ng ngày càng ch t ch , h p lý và c th ;

Công tác ki m tra, thanh tra, ki m toán c a các c quan ch c n ng cùng v i công
tác giám sát c a các c quan và c ng đ ng đ i v i đ u t xây d ng c b n b
phát huy hi u qu , phát hi n đ

cđ u

c nh ng y u kém, tiêu c c trong công tác qu n lý

và th c hi n các d án, công trình, góp ph n h n ch và kh c ph c nh ng vi ph m
pháp lu t trong đ u t xây d ng c b n. Tuy nhiên, so v i yêu c u c a tình hình
th c tr ng phát tri n hi n nay, đòi h i công tác qu n lý Nhà n
v

c v xây d ng ph i

n lên m t t m m i, có tính khoa h c, khách quan và hi u qu h n n a.


2
Thành ph Thái Nguyên – trung tâm v n hóa - kinh t - chính tr - xã h i c a
t nh Thái Nguyên, bên c nh nh ng k t qu đã đ t đ

c trong nh ng n m qua, công

tác qu n lý ho t đ ng đ u t xây d ng c a thành ph còn nhi u thi u sót và t n t i.
Có th k đ n nh ng nguyên nhân sau: Công tác l p quy ho ch, k ho ch xây d ng
c b n c a thành ph ch a đ ng b , ch t l

ng ch a cao, thi u s g n k t gi a quy

ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i v i quy ho ch phát tri n ngành, quy ho ch
xây d ng; Tình tr ng đ u t dàn tr i, lãng phí, th t thoát x y ra khá ph bi n
các khâu c a quá trình đ u t xây d ng, t quy ho ch, ch tr

t tc

ng đ u t , chu n b

đ u t , th c hi n đ u t , nghi m thu, thanh quy t toán đ a công trình vào khai thác,
s d ng; tình tr ng n đ ng v n đ u t xây d ng kéo dài; Hi u qu đ u t c a m t
s d án ch a cao,... Tr

c tình hình này, vi c tìm ra gi i pháp kh c ph c nh ng t n

t i hi n có có ý ngh a lý lu n và th c ti n trên m i m t.
T nh ng nh n th c trên, cùng v i nh ng ki n th c chuyên môn đ
t p và nghiên c u trong Nhà tr

ch c

ng và kinh nghi m th c ti n trong quá trình công

tác t i đ a bàn nghiên c u, tác gi ch n đ tài lu n v n t t nghi p v i tên g i: “T ng
c

ng công tác qu n lý Nhà n

c v xây d ng trên đ a bàn thành ph Thái

Nguyên”.
2. M c đích nghiên c u đ tài
Nghiên c u đ xu t m t s gi i pháp có tính kh thi, có c s lý lu n và th c
ti n nh m t ng c

ng h n n a ch t l

ng công tác qu n lý nhà n

c v l nh v c

xây d ng trên đ a bàn Thành ph Thái Nguyên – t nh Thái Nguyên.
3. Ph

ng pháp nghiên c u
gi i quy t các v n đ đã đ

tác gi s d ng các ph

c đ t ra trong các ch

ng c a lu n v n,

ng pháp ph bi n phù h p v i n i dung nghiên c u đ

tài, đó là: Ph

ng pháp đi u tra, kh o sát, thu th p s li u th c t ; Ph

th ng kê; Ph

ng pháp h th ng hóa; Ph

t ng h p; Ph
ph

ng pháp

ng pháp phân tích so sánh, phân tích

ng pháp đ i chi u v i h th ng v n b n pháp quy và m t s

ng pháp khác.


3

4.
a.

it
it

ng và ph m vi nghiên c u
ng nghiên c u
it

ng nghiên c u c a đ tài là công tác qu n lý nhà n

nh ng nhân t

nh h

ng đ n ch t l

ng công tác qu n lý nhà n

c v xây d ng và
c v xây d ng

trên đ a bàn thành ph Thái Nguyên.
b. Ph m vi nghiên c u
Ph m vi v m t không gian và n i dung, lu n v n t p trung nghiên c u ch
y u v công tác qu n lý nhà n

c v xây d ng trên đ a bàn thành ph Thái Nguyên.

Ph m vi v m t th i gian, lu n v n s t p trung nghiên c u, thu th p và phân
tích các s li u th c tr ng liên quan đ n công tác qu n lý xây d ng c a nhà n
trên đ a bàn trong giai đo n 2010 - 2015 và đ xu t các gi i pháp t ng c
l

c

ng ch t

ng công tác này trong th i gian t i.

5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài
a. Ý ngh a khoa h c
V i nh ng k t qu đ t đ

c, đ tài s góp ph n h th ng hoá, c p nh t và

hoàn thi n nh ng v n đ lý lu n c b n v công tác qu n lý nhà n

c v xây d ng

công trình; làm rõ nhi m v , vai trò, trách nhi m c a các ch th trong công tác đ u
t xây d ng công trình trên đ a bàn c p thành ph . Nh ng k t qu này có giá tr
làm tài li u tham kh o cho công tác gi ng d y, h c t p và nghiên c u v công tác
qu n lý xây d ng.
b. Ý ngh a th c ti n
K t qu phân tích đánh giá và đ xu t gi i pháp c a đ tài s là nh ng tài li u
tham kh o có giá tr g i m trong vi c hoàn thi n, t ng c
và hi u qu công tác qu n lý nhà n

ng h n n a ch t l

ng

c v xây d ng công trình trên đ a bàn thành

ph Thái Nguyên nói riêng và các đ a ph

ng c p thành ph trên c n

c nói

chung.
6. K t qu d ki n đ t đ
đ tđ
đ

c

c m c tiêu nghiên c u, lu n v n s ph i nghiên c u, gi i quy t

c nh ng v n đ sau:


4
- Nghiên c u h th ng hóa c s lý lu n và th c ti n v công tác qu n lý nhà
n

c v i ho t đ ng xây d ng, các nhân t

nh h

ng đ n ho t đ ng xây d ng trên

đ a bàn thành ph , các bài h c kinh nghi m và các công trình nghiên c u có liên
quan đ n đ tài;
- Phân tích th c tr ng ch t l

ng công tác qu n lý nhà n

c v xây d ng

công trên đ a bàn thành ph Thái Nguyên, t nh Thái Nguyên trong th i gian v a
qua. T đó đánh giá nh ng k t qu đã đ t đ

c c n phát huy, nh ng v n đ còn t n

t i và nguyên nhân c n nghiên c u tìm ki m gi i pháp kh c ph c;
- Nghiên c u đ xu t nh ng gi i pháp có c s khoa h c và th c ti n, có tính
kh thi nh m t ng c

ng h n n a ch t l

ng công tác qu n lý nhà n

cv

xây

d ng công trên đ a bàn thành ph Thái Nguyên trong th i gian t nay đ n n m
2020.
7. N i dung c a lu n v n
Ngoài ph n m đ u, k t lu n ki n ngh , danh m c tài li u tham kh o, n i
dung c a lu n v n đ

c c u trúc v i 3 ch

ng n i dung chính sau:

- Ch

ng 1: T ng quan qu n lý nhà n

c v xây d ng;

- Ch

ng 2: C s lý lu n qu n lý nhà n

- Ch

ng 3: Th c tr ng và gi i pháp t ng c

c v xây d ng;

v xây d ng trên đ a bàn Thành ph Thái Nguyên.

ng công tác qu n lý nhà n

c


5
CH
1.1.

NG 1: T NG QUAN QU N LÝ NHÀ N

C V XÂY D NG

c đi m, vai trò, n i dung c a xây d ng c b n

1.1.1. M t s khái ni m
1.1.1.1. Khái ni m ngành xây d ng
Ngành xây d ng theo ngh a r ng (hay còn g i là l nh v c đ u t ngành xây
d ng) bao g m ch đ u t có công trình xây d ng, kèm theo các b ph n có liên
quan, các doanh nghi p xây d ng chuyên nh n th u xây l p công trình, các t ch c
t v n đ u t và xây d ng (chuyên l p d án đ u t , kh o sát thi t k , qu n lý th c
hi n d án,…). Các t ch c cung ng v t t và thi t b cho xây d ng, các t ch c tài
chính và ngân hàng ph c v xây d ng, các t ch c nghiên c u và đào t o ph c v
xây d ng, các c quan nhà n

c tr c ti p liên quan đ n xây d ng và các t ch c

d ch v khác ph c v xây d ng.
1.1.1.2. Khái ni m xây d ng c b n
Xây d ng c b n là các ho t đ ng c th đ t o ra s n ph m là nh ng công
trình xây d ng có quy mô, trình đ k thu t và n ng l c s n xu t ho c n ng l c
ph c v nh t đ nh. Xây d ng c b n là quá trình đ i m i, tái s n xu t gi n đ n và
m r ng các tài s n c đ nh c a các ngành s n xu t v t ch t c ng nh phi s n xu t
v t ch t nh m t o c s v t ch t k thu t cho n n kinh t qu c dân. Nó đ

c th c

hi n thông qua các hình th c: xây d ng m i, c i t o m r ng, xây d ng l i, hi n đ i
hóa hay khôi ph c các tài s n c a Nhà n

c.

hi u rõ h n đ nh ngh a trên, ta c n làm rõ m t s thu t ng sau:
- Tái s n xu t gi n đ n: Là thay đ i t ng ph n nh , công d ng nh c .
- Tái s n xu t m r ng: Là ho t đ ng có s tham gia c a nhi u ngành kinh
t . Trong đó, xây d ng c b n là ho t đ ng tr c ti p k t thúc quá trình tái s n xu t
tài s n c đ nh, tr c ti p chuy n s n ph m c a các ngành s n xu t khác thành tài s n
c đ nh cho n n kinh t . Các tài s n c đ nh đó là: nhà c a, c u trúc h t ng, thi t b
máy móc l p đ t bên trong, các ph

ng ti n v n chuy n, các thi t b không c n l p

khác đ trang b cho các ngành trong n n kinh t .


6
- Xây d ng m i: Là t o ra nh ng tài s n c đ nh ch a có trong n n kinh t
qu c dân.
- C i t o m r ng: Là nh ng tài s n đã có trong n n kinh t qu cdân và đ

c

xây d ng t ng thêm.
- Hi n đ i hóa: Là ho t đ ng mang tính ch t m r ng, các máy móc thi t b
l c h u v k thu t đ

c đ i m i b ng cách mua s m thay th hang lo t, ho c thay

đ i c b n các y u t k thu t.
- Khôi ph c: Là khu các tài san c đ nh đã thu c danh m c n n kinh t qu c
dân nh ng do b tàn phá h h ng nên ti n hành khôi ph c l i.
- Ho t đ ng xây d ng: Là m t lo i hình ho t đ ng đ c thù. Bao g m l p quy
ho ch xây d ng, l p d án đ u t xây d ng công trình, kh o sát xây d ng, thi t k
xây d ng công trình, thi công xây d ng công trình, giám sát thi công xây d ng công
trình, qu n lý d án đ u t xây d ng công trình, l a ch n nhà th u trong ho t đ ng
xây d ng và các ho t đ ng khác có liên quan đ n xây d ng công trình. S n ph m
c a ho t đ ng này ph n l n là nh ng s n ph m đ n chi c và không bao gi cho
phép có ph ph m.
Tóm l i, Xây d ng c b n là ngành s n xu t v t ch t đ c l p có ch c n ng
tái s n xu t tài s n c đ nh cho n n kinh t qu c dân. Nó t o nên c s v t ch t cho
xã h i, t ng ti m l c kinh t và qu c phòng c a đ t n

c.

1.1.1.3. Khái ni m công trình xây d ng
Công trình xây d ng là s n ph m đ
ng

c t o thành b i s c lao đ ng c a con

i, v t li u xây d ng, thi t b l p đ t vào công trình, đ

đ t, có th bao g m ph n d
ph n trên m t n

c, đ

c liên k t đ nh v v i

i m t đ t, ph n trên m t đ t, ph n d

im tn

c và

c xây d ng theo thi t k . Công trình xây d ng bao g m

công trình xây d ng công c ng, nhà , công trình công nghi p, giao thông, thu l i,
n ng l

ng và các công trình khác.
Công trình xây đ ng bao g m m t h ng m c hay nhi u h ng m c công trình

n m trong dây truy n công ngh đ ng b , hoàn ch nh (có tính đ n vi c h p tác s n
xu t) đ s n xu t ra s n ph m nêu trong d án đ u t . Quá trình hình thành công


7
trình xây d ng ph n ánh m t quá trình phân công và h p tác lao đ ng xã h i r ng
l n mà đ i di n là m i quan h gi a Nhà n

c, các doanh nghi p và xã h i. Quá

trình hình thành công trình xây d ng có th hi u theo hai cách:
- Theo ngh a r ng, quá trình hình thành công trình xây d ng đ
giai đo n l p chi n l

cb tđ ut

c phát tri n kinh t – xã h i và quy ho ch t ng th s d ng

lãnh th đ n giai đo n đ a công trình vào v n hành, s d ng. Quá trình này g m ba
giai đo n:
+ Nhà n

c ti n hành l p chi n l

c phát tri n kinh t – xã h i và quy ho ch

t ng th s d ng lãnh th cho các m c đích s n xu t – kinh doanh, d ch v và các
m c đích sinh ho t xã h i khác;
+ Trên c s quy ho ch t ng th s d ng lãnh th , Nhà n

c ti n hành quy

ho ch t ng th v m t xây d ng các công trình trên lãnh th , bao g m các khu công
nghi p, nông nghi p, d ch v , các c m đô th và nông thôn, các công trình c s h
t ng kinh t và v n hoá – xã h i,…;
+ D a trên chi n l

c phát tri n kinh t – xã h i, quy ho ch t ng th s d ng

lãnh th , quy ho ch t ng th v m t xây d ng, nhu c u th tr
l c c a Nhà n

ng và kh n ng th c

c c ng nh các doanh nghi p và dân c s hình thành nên các d án

đ u t xây d ng c a Nhà n

c, c a các doanh nghi p và c a dân c .

- Theo ngh a h p, quá trình hình thành công trình xây d ng b t đ u t giai
đo n chu n b đ u t , qua giai đo n th c hi n đ u t đ n giai đo n k t thúc đ u t
xây d ng đ a công trình vào s d ng.

1.1.2.

c đi m c a ho t đ ng xây d ng c b n

1.1.2.1.

c đi m chung c a ho t đ ng xây d ng

1. D a vào tính ch t c a s n ph m xây d ng
- Tình hình và đi u ki n s n xu t trong xây d ng thi u tính n đ nh, luôn bi n
đ i theo đ a đi m xây d ng. C th , trong xây d ng con ng

i và công c lao đ ng

luôn ph i di chuy n t công trình này đ n công trình khác, còn s n ph m xây d ng
(t c là các công trình xây d ng) thì hình thành và đ ng yên t i ch , m t đ c đi m


8
hi m th y

các ngành khác. Các ph

ng án xây d ng v m t k thu t và t ch c s n

xu t c ng luôn luôn ph i thay đ i theo t ng đ a đi m và giai đo n xây d ng.
c đi m này làm khó kh n cho vi c t ch c s n xu t, khó c i thi n đi u ki n
cho ng

i lao đ ng, làm n y sinh nhi u chi phí cho khâu di chuy n. Nó c ng đòi h i

các t ch c xây d ng ph i chú ý t ng c

ng tính c đ ng, linh ho t và g n nh .

V m t trang b tài s n c đ nh s n xu t, l a ch n hình th c t ch c s n xu t
linh ho t, t ng c

ng đi u hành tác nghi p, ph n đ u.

- Gi m chi phí có liên quan đ n v n chuy n, l a ch n vùng ho t đ ng thích
h p, l i d ng t i đa l c l

ng xây d ng t i ch và liên k t t i ch đ tranh th u xây

d ng, chú ý đ n nhân t chi phí v n chuy n khi l p giá tranh th u.
c đi m này c ng đòi h i ph i phát tri n r ng kh p trên lãnh th các lo i
hình d ch v s n xu t ph c v xây d ng nh các d ch v cho thuê máy xây d ng,
cung ng và v n t i, s n xu t v t li u xây d ng,…
- Chu k s n xu t (th i gian xây d ng công trình) th

ng kéo dài.

c đi m này làm cho v n đ u t xây d ng công trình và v n s n xu t c a t
ch c xây d ng th

ng b

đ ng lâu t i công trình đang đ

c xây d ng, các t ch c

xây d ng d g p ph i các r i ro ng u nhiên theo th i gian, công trình xây d ng
xong d b hao mòn vô hình do ti n b c a khoa h c và công ngh . Nó đòi h i các
t ch c xây d ng ph i chú ý đ n nhân t th i gian khi l a ch n ph

ng án, ph i l a

ch n ph

ng án có th i gian xây d ng h p lý, ph i có ch đ thanh toán và ki m tra

tra ch t l

ng trung gian thích h p d tr h p lý.

- S n xu t xây d ng ph i ti n hành theo đ n đ t hàng cho t ng tr

ng h p

c th thông qua hình th c ký k t h p đ ng sau khi th ng th u, vì s n ph m xây
d ng r t đa d ng, có tính cá bi t cao và chi phí l n. Trong ph n l n các ngành s n
xu t khác ng

i ta có th s n xu t s n hàng lo t s n ph m đ bán. Nh ng v i các

công trình xây d ng thì không th , tr m t vài tr
làm s n m t s nhà

đ bán. Nh ng ngay c

ng h p r t hi m khi ch đ u t

đây m i nhà c ng đ u có nh ng đ c

đi m riêng do đi u ki n đ a ch t và đ a hình đem l i.


9
c đi m này d n đ n yêu c u là ph i xác đ nh giá c c a s n ph m xây d ng
tr

c khi s n ph m đ

c làm ra và hình th c giao nh n th u ho c đ u th u xây d ng

cho t ng công trình c th tr nên ph bi n trong s n xu t xây d ng. Và nó c ng đòi
h i các t ch c xây d ng mu n th ng th u ph i tích lu nhi u kinh nghi m cho nhi u
tr

ng h p xây d ng c th và ph i tính toán c n th n khi tranh th u.
- Quá trình s n xu t xây d ng r t ph c t p, các đ n v tham gia xây d ng

công trình ph i cùng nhau đ n công tr

ng thi công v i di n tích có h n đ th c

hi n ph n vi c c a mình theo m t trình t nh t đ nh v th i gian và không gian.
c đi m này đòi h i các t ch c xây d ng ph i có trình đ ph i h p t ch c
cao trong s n xu t, coi tr ng công tác chu n b và thi t k t ch c thi công, ph i
h p ch t ch gi a các t ch c xây d ng t ng th u hay th u chính và các t ch c
th u ph .
- S n xu t xây d ng ph i ti n hành ngoài tr i nên ch u nh h
ti t, đi u ki n làm vi c n ng nh c.

nh h

ng c a th i ti t, th

ng c a th i

ng làm gián đo n

quá trình thi công, n ng l c s n xu t c a t ch c xây d ng không đ

c s d ng

đi u hoà theo b n quý, gây khó kh n cho vi c l a ch n công trình, đòi h i ph i d
tr nhi u v t li u,…
c đi m này đòi h i các t ch c xây d ng ph i l p ti n đ thi công h p lý
đ tránh th i ti t x u, ph n đ u tìm cách ho t đ ng tròn n m, áp d ng k t c u l p
ghép làm s n ph m s n trong x
tr

ng đ gi m b t th i gian thi công trong công

ng, áp d ng c gi i hoá h p lý, chú ý đ b n ch c c a máy móc, đ c bi t quan

tâm đ n vi c c i thi n đi u ki n lao đ ng c a công nhân, chú ý đ n nhân t r i ro,
quan tâm đ n phát tri n xây d ng trong đi u ki n nhi t đ i,…
- S n xu t xây d ng ch u nh h

ng c a l i nhu n chênh l ch do đi u ki n

đ a đi m xây d ng đem l i. Cùng m t lo i công trình nh ng n u nó đ

cđ tt in i

có s n ngu n nguyên v t li u xây d ng, s n ngu n máy xây d ng cho thuê và s n
nhân công thì ng

i nh n th u xây d ng tr

phí s n xu t và thu đ

c l i nhu n cao h n.

ng h p này có nhi u c h i h th p chi


10
- T c đ phát tri n k thu t xây d ng th
T t c các đi u ki n trên đã nh h
ph

ng ch m h n nhi u ngành khác.

ng đ n s n xu t xây d ng, nh h

ng đ n

ng pháp tính toán các chi phí th ng kê xây d ng. Ngoài ra, đ c đi m riêng c a

ngành xâyd ng Vi t Nam c ng nh h

ng r t l n đ n ph

ng pháp tính toán các

ch tiêu.
2. D a vào đi u ki n t nhiên và kinh t - k thu t c a Vi t Nam
- V đi u ki n t nhiên: S n xu t xây d ng
đi u ki n khí h u nhi t đ i, đ t n

Vi t Nam đ

c ti n hành trong

c dài và h p, đi u ki n đ a ch t thu v n ph c

t p, có m t s ngu n v t li u xây d ng phong phú. Do đó, các gi i pháp xây d ng
Vi t Nam ch u nh h

ng m nh c a nhân t này.

- V đi u ki n kinh t - k thu t: Trình đ xây d ng theo các m t k thu t, t
ch c s n xu t, qu n lý kinh t còn th p kém so v i nhi u n

c. Quá trình s n xu t

xây d ng

Vi t Nam hi n nay đang di n ra nh m t quá trình phát tri n t ng h p,

k th pb

c đi tu n t và b

đ n, công tr

c đi nh y v t, k t h p gi a h p tác hoá lao đ ng gi n

ng th công, n a c gi i, c gi i hoá và m t ph n t đ ng hoá.

Trong b i c nh h p tác qu c t ngày càng m r ng, trình đ xây d ng c a nhà n
ta đang đ ng tr

c nhi u c h i và đi u ki n đ phát tri n nhanh.

M t khác, đ

ng l i chung là phát tri n n n kinh t hàng hoá nhi u thành

ph n, v n d ng c ch th tr
c a nhà n

c

c.

ng theo đ nh h

ng xã h i ch ngh a có s qu n lý

ng l i đó đã và đang quy t đ nh ph

ng h

ng và t c đ phát

tri n ngành xây d ng c a Vi t Nam.
1.1.2.2.

c đi m c a công trình xây d ng

- Công trình xây d ng có v n đ u t l n v i th i gian xây d ng kéo dài. òi
h i vi c t ch c qu n lý và h ch toán s n ph m xây d ng c b n nh t thi t ph i l p
d toán (D toán thi t k , d toán thi công). Quá trình xây d ng ph i so sánh v i d
toán, l y d toán làm th
th

ng có nguy c

t , chính tr , xã h i.

c đo. C ng chính vì đ c đi m này mà công trình xây d ng

đ ng v n, quá trình đ u t d b nh h

ng b i các y u t kinh


11
- Công trình xây d ng có giá tr l n đòi h i các nhà xây d ng ph i d đoán
tr

c xu h

ng ti n b xã h i đ tránh b l c h u. Phong cách ki n trúc và ki u

dáng m t s n ph m c n ph i phù h p v i v n hoá dân t c. Trên th c t , đã có
không ít các công trình xây d ng tr thành bi u t

ng c a m t qu c gia nh chùa

M t C t (Vi t Nam), tháp Ephen (Pháp)... Do đó ch t l
d ng c ng ph i đ

c đ c bi t chú ý. Nó không ch

trình và còn nh h

ng t i s an toàn cho ng

ng c a các công trình xây

nh h

ng t i tu i th c a công

i s d ng.

- Công trình xây d ng là s n ph m đ n chi c và đ
riêng. Các công trình đ

c coi nh tiêu th tr

c khi đ

c tiêu th theo cách

c xây d ng theo giá tr d

toán hay giá tho thu n v i ch đ u t (Giá đ u th u). Công trình xây d ng là m t
d ng hàng hóa đ c bi t. Do đó tính ch t hàng hoá c a nó không đ

c th hi n rõ.

- Công trình xây d ng mang tính t ng h p phát huy tác d ng v m t kinh t ,
chính tr , k toán, ngh thu t... Nó r t đa d ng nh ng l i mang tính đ c l p, m i m t
công trình đ

c xây d ng theo m t thi t k , k thu t riêng, có giá tr d toán riêng

và t i m t đ a đi m nh t đ nh (n i s n xu t ra s n ph m c ng đ ng th i là n i sau
này khi s n ph m hoàn thành đ

c đ a vào s d ng và phát huy tác d ng). Nh ng

đ c đi m này có tác đ ng l n t i giá tr s n xu t ngành xây d ng.
- Công trình xây d ng t khi kh i công đ n khi hoàn thành công trình bàn
giao đ a vào s d ng th
đo n, m i giai đo n đ
th

ng kéo dài. Quá trình thi công đ

c chia thành nhi u giai

c chia thành nhi u công vi c khác nhau, các công vi c này

ng di n ra ngoài tr i nên ch u tác đ ng l n c a nhân t môi tr

m a, bão, l l t…

ng nh n ng,

c đi m này đòi h i vi c t ch c qu n lý, giám sát ch t ch đ

h n ch đ n m c th p nh t nh ng nh h

ng x u c a nó, đ m b o ch t l

ng công

trình đúng nh thi t k , d toán. Các nhà th u có trách nhi m b o hành công trình
(Ch đ u t gi l i t l nh t đ nh trên giá tr công trình, khi h t th i h n b o hành
công trình m i tr l i cho đ n v xây l p…).

1.1.3. Vai trò c a ho t đ ng xây d ng c b n
Xây d ng c b n gi m t vai trò quan tr ng trong n n kinh t qu c dân. Ta
có th nhìn th y rõ đi u đó t s đóng góp c a l nh v c này trong quá trình tái s n


12
xu t tài s n c đ nh thông qua các hình th c xây d ng m i, c i t o s a ch a l n
ho c khôi ph c các công trình h h ng hoàn toàn.
C th h n, xây d ng c b n là m t trong nh ng l nh v c s n xu t v t ch t
l n cùng các ngành s n xu t khác, tr

c h t là ngành công nghi p ch t o và ngành

công công nghi p v t li u xây d ng. Nhi m v c a ngành xây d ng là tr c ti p th c
hi n và hoàn thành khâu cu i cùng c a quá trình hình thành tài s n c đ nh (th hi n
nh ng công trình nhà x

ng bao g m c thi t b và công ngh l p đ t kèm theo)

cho toàn b các l nh v c s n xu t c a n n kinh t qu c dân và các l nh v c phi s n
xu t khác.

đây nhi m v ch y u c a các đ n v xây d ng là ki n t o các k t c u

công trình đ làm v t bao che, nâng đ l p đ t máy móc c n thi t đ đ a chúng vào
s d ng.
Xây d ng c b n nh m đ m b o và không ng ng nâng cao n ng l c s n
xu t, n ng l c ph c v cho các ngành, các l nh v c c a n n kinh t qu c dân. T t c
các ngành kinh t khác ch có th phát tri n đ

c nh có xây d ng c b n, th c hi n

xây d ng m i, nâng c p các công trình v quy mô, đ i m i v công ngh và k
thu t đ nâng cao n ng su t và hi u qu s n xu t.
Xây d ng c b n nh m đ m b o m i quan h t l , cân đ i, h p lý s c s n
xu t có s phát tri n kinh t gi a các ngành, các khu v c, các ngành kinh t trong
t ng giai đo n xây d ng và phát tri n kinh t c a đ t n

c.

Xây d ng c b n t o đi u ki n đ nâng cao ch t l

ng, hi u qu các ho t

đ ng xã h i, dân sinh, qu c phòng thông qua vi c đ u t xây d ng các công trình xã
h i, d ch v c s h t ng ngày càng đ t trình đ cao.
Xây d ng c b n có ý ngh a r t l n v m t k thu t, kinh t , chính tr , xã
h i, ngh thu t.
- V m t khoa h c - k thu t: Các công trình s n xu t đ
th hi n c th c a đ

c xây d ng lên là

ng l i phát tri n khoa h c k thu t c a đ t n

h u h t các thành t u khoa h c k thu t đã đ t đ

c

chu k tr

m ra m t chu k phát tri n m i c a khoa h c và k thu t

c, là k t tinh

c và s góp ph n

giai đo n ti p theo.


13
- V m t kinh t : Các công trình đ

c xây d ng lên là th hi n c th đ

l i phát tri n kinh t c a n n kinh t qu c dân, góp ph n t ng c
k thu t cho đ t n

ng

ng c s v t ch t

c, làm thay đ i c c u và đóng góp đáng k l i nhu n cho n n

kinh t qu c dân, đ y m nh t c đ và nh p đi u t ng n ng su t lao đ ng xã h i và
phát tri n c a n n kinh t qu c dân. Hàng n m, ngành xây d ng đóng góp cho ngân
sách nhà n

c hang nghìn t đ ng.

- V m t chính tr và xã h i: Các công trình đ

c xây d ng lên s góp ph n

m r ng các vùng công nghi p và các khu đô th m i. T o đi u ki n xóa b d n
cách bi t gi a thành th , nông thôn, mi n ng
quy t công n vi c làm cho m t l c l
s ng v t ch t và tinh th n cho m i ng

c, mi n xuôi. Ngoài ra, nó còn gi i

ng l n lao đ ng. Góp ph n nâng cao đ i
i dân trong xã h i.

- V m t v n hóa và ngh thu t: Các công trình đ

c xây d ng lên ngoài

vi c góp ph n m mang đ i s ng cho nhân dân, còn làm phong phú thêm cho n n
ngh thu t ki n trúc c a đ t n

c.

- V m t qu c phòng: Các công trình đ
c

ng ti m l c qu c phòng c a đ t n

c xây d ng lên góp ph n t ng

c. M t khác, khi xây d ng chúng đòi h i

ph i tính toán k t h p v i v n đ qu c phòng đ đ a vào ph c v qu c phòng khi
c n thi t.

1.1.4. N i dung c a xây d ng c b n
L nh v c XDCB g m có ba ho t đ ng: ho t đ ng kh o sát thi t k , xây d ng
và l p đ t, mua s m máy móc, v t li u thi t b .
- Kh o sát thi t k :

ây là khâu đ u tiên trong XDCB. Là m t ho t đ ng

c a l nh v c XDCB có ch c n ng mô t hình dáng ki n trúc, n i dung k thu t và
n i dung kinh t c a công trình.
Kh o sát kinh t nh m tr l i cho 2 câu h i: S c n thi t ph i xây d ng công
trình và tính kinh t c a công trình? Và kh n ng, đi u ki n, ph
hành xây d ng công trình là gì? Thông th
hành tr

c kh o sát k thu t.

ng ti n đ ti n

ng kh o sát v m t kinh t đ

c ti n


14
Nh ng tài li u s d ng trong kh o sát thi t k g m: đ a hình, đ a ch t, th y
v n, khí t

ng. Các tài li u này ph i đ

c t ch c có chuyên môn thi t l p và l p

nên đ m b o tính ch t k thu t đ ra.
- Xây d ng và l p đ t (Ho t đ ng xây l p): Xây d ng và l p đ t ti n hành thi
công trên hi n tr

ng đ t o ra nh ng s n ph m xây d ng theo nh trong thi t k

b o đ m k ho ch đ ra.
K t qu xây l p bao g m: nh ng công trình xây d ng, công tác s a ch a nhà
x

ng, ki n trúc, thành qu c a công tác l p đ t máy móc thi t b , k t qu c a công

tác thi t k , th m dò, kh o sát phát sinh trong quá trình xây l p.
Trình t đ u t và xây d ng bao g m 3 giai đo n: Chu n b đ u t , th c
hi n đ u t và v n hành k t qu đ u t . Trong đó, Th c hi n đ u t g m chu n b
xây d ng, ti n hành xây d ng và l p đ t.
+ Chu n b xây d ng: K t khi lu n ch ng ho c d án đ
đ

c ghi vào k ho ch đ u t cho đ n khi th c hi n đ

c phê duy t và

c nh ng công vi c ch y u

đ m b o t o đi u ki n thu n l i cho vi c kh i công xây d ng công trình: chu n b
m t b ng xây d ng, l a ch n t ch c t v n.
+ Ti n hành xây d ng và l p đ t: T o ki n trúc, k t c u công trình theo nh
trong thi t k . Th c hi n vi c l p đ t máy móc thi t b vào công trình, rút ng n th i
gian xây d ng nh ng v n đ m b o ti n đ , k thu t, ch t l
- Mua s m v t li u, máy móc thi t b :

ng công trình.

ây là công tác mua s m máy móc,

d ng c cho s n xu t nghiên c u ho c thí nghi m. Chi m t tr ng l n trong t ng
v n đ u t xây d ng.
1.2. T ng quan v ho t đ ng xây d ng c b n

1.2.1. Nh ng thành t u đ t đ

n

c ta

c

1.2.1.1. V đ m b o các ch tiêu phát tri n KT-XH ch y u c a ngành XD
Các ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i ch y u c a ngành Xây d ng v n duy
trì đ

c s t ng tr

ng theo k ho ch đã đ ra, góp ph n vào nh ng chuy n bi n

tích c c c a n n kinh t đ t n

c.


15
Trong 5 n m t 2010 – 2015, vi c th c hi n pháp lu t v quy ho ch đã có
chuy n bi n. Ch t l

ng công tác quy ho ch đ

c nâng lên so v i tr

c, các b n

quy ho ch d n hoàn ch nh, có tính khoa h c và th c ti n cao h n. K ho ch xây
d ng c b n nhìn chung đã bám sát quy ho ch, phân k đ u t phù h p v i quy
ho ch chung.

Hình 1.1: T tr ng các thành ph n kinh t trong ngành xây d ng
- N m 2013, ho t đ ng xây d ng c b n t ng m nh, trong đó t ng cao nh t
khu v c có v n đ u t n

c ngoài do t p trung đ y nhanh ti n đ đ i v i các công

trình thu c khu kinh t tr ng đi m qu c gia. Ti n đ xây d ng trong khu v c Nhà
n

c ch m h n do u tiên cho nh ng công trình chuy n ti p t nh ng n m tr

nên giá tr s n xu t gi m.

i v i các doanh nghi p ngoài Nhà n

c

c, do g p khó

kh n v v n nên k t qu t ng th p.
+ Giá tr s n xu t xây d ng n m 2013 theo giá hi n hành
nghìn t đ ng, bao g m: Khu v c Nhà n
Khu v c ngoài Nhà n
n

c tính đ t 770,4

c đ t 92,6 nghìn t đ ng, chi m 12%;

c 644,1 nghìn t đ ng, chi m 84%; Khu v c có v n đ u t

c ngoài 33,7 nghìn t đ ng, chi m 4%.
+ Giá tr s n xu t xây d ng n m 2013 chia theo lo i công trình, bao g m:

Công trình nhà

đ t 333,3 nghìn t đ ng; Công trình nhà không đ

đ t 128,2


16
nghìn t đ ng; Công trình k thu t dân d ng đ t 219,4 nghìn t đ ng; Ho t đ ng
xây d ng chuyên d ng đ t 89,5 nghìn t đ ng.
+ Giá tr s n xu t xây d ng n m 2013 theo giá so sánh 2010

c tính đ t

626,9 nghìn t đ ng, t ng 6,2% so v i n m 2012, bao g m: Khu v c Nhà n
77,2 nghìn t đ ng, gi m 1,4%; Khu v c ngoài Nhà n
t ng 6,2%; Khu v c có v n đ u t n

cđ t

c đ t 521,2 nghìn t đ ng,

c ngoài đ t 28,5 nghìn t đ ng, t ng 34,3%.

- N m 2014, ho t đ ng xây d ng đã có nh ng kh i s c. Ngay t cu i n m
2013 và các tháng đ u n m 2014, nhi u d án phát tri n giao thông đ
xây d ng và đ

c kh i công

c các nhà th u t p trung ngu n l c đ y nhanh ti n đ đ s m đ a

vào s d ng, nh t là nh ng d án phát tri n đ

ng cao t c v i ph

ng th c đ u t

xã h i hóa. Bên c nh đó, các d án phát tri n h t ng xã h i s d ng v n Nhà n

c,

v n ODA c ng đ

c

c các ngành, các c p đ y nhanh ti n đ thi công.

th hi n qua hàng lo t d án c a Trung

ng c ng nh đ a ph

i u này đ

ng hoàn thành đ a

vào s d ng ho c chu n b đ a vào s d ng trong th i gian t i nh :
Hà N i - Lào Cai; c u Nh t Tân và đ
và đ

ng n i đ n sân bay N i Bài; c u

ng 5 kéo dài; nhà ga T2 N i Bài; đ

lo t d án đ

ng cao t c
ông Trù

ng cao t c Hà N i - H i Phòng và hàng

c b sung ngu n v n, đ y nhanh ti n đ .

Trong n m 2014, nhu c u xây d ng các công trình có v n t ngân sách Nhà
n

c, các công trình ph c v cho xây d ng xã nông thôn m i t ng cao h n n m

tr

c; các doanh nghi p ti p c n đ

c v n vay ngân hàng v i lãi su t u đãi, nhu

c u xây d ng nhà và các công trình ph c v s n xu t kinh doanh
có xu h

ng t ng; Giá c v t t xây d ng t

ng đ i n đ nh,… Ngoài ra, th tr

b t đ ng s n m d n v i nhi u d án phát tri n nhà
trong n m 2014, th tr

khu v c dân c

đ

ng

c hoàn thành và bàn giao

ng v t li u xây d ng trong n m không có bi n đ ng l n đã

góp ph n gi m b t khó kh n cho ho t đ ng c a các doanh nghi p xây d ng. L nh
v c xây l p chi m t l 37% t ng giá tr s n xu t, kinh doanh, v n ti p t c kh ng
đ nh vai trò ch đ o trong ho t đ ng toàn Ngành.
i m sáng trong n m 2014 là các đ n v đã t p trung đ y nhanh ti n đ thi
công, đ m b o ch t l

ng nhi u công trình tr ng đi m trên c n

c nh : Th y đi n


17
Lai Châu, Nhà Qu c h i, Nhi t đi n V ng Áng, L c d u Nghi S n, Nhi t đi n Thái
Bình,...;
th

ng th i đ y nhanh th c hi n các d án, c m công trình nhà

xã h i, nhà

ng m i t i các đô th .
+ Giá tr s n xu t xây d ng n m 2014 theo giá hi n hành

c tính đ t 849

nghìn t đ ng (t ng 10,2% so v i n m 2013), bao g m: Khu v c Nhà n
nghìn t đ ng, chi m 9,9%; Khu v c ngoài Nhà n
83,6%; Khu v c có v n đ u t n

c đ t 84,3

c 709,9 nghìn t đ ng, chi m

c ngoài 54,8 nghìn t đ ng, chi m 6,5%.

+ Giá tr s n xu t xây d ng n m 2014 chia theo lo i công trình, bao g m:
Công trình nhà

đ t 354,8 nghìn t đ ng; Công trình nhà không đ

đ t 136,7

nghìn t đ ng; Công trình k thu t dân d ng đ t 257,3 nghìn t đ ng; Ho t đ ng
xây d ng chuyên d ng đ t 100,2 nghìn t đ ng.
+ Giá tr s n xu t xây d ng n m 2014 theo giá so sánh 2010

c tính đ t

676,1 nghìn t đ ng (t ng 7,6% so v i n m 2013), bao g m: Khu v c Nhà n
69,2 nghìn t đ ng, gi m 10,9%; Khu v c ngoài Nhà n
t ng 7,6%; Khu v c có v n đ u t n

cđ t

c đ t 563,1 nghìn t đ ng,

c ngoài đ t 43,8 nghìn t đ ng, t ng 58%.

+ Trong t ng giá tr s n xu t, giá tr s n xu t xây d ng chia theo lo i công
trình n m 2014 theo giá so sánh 2010, bao g m: Công trình nhà
trình nhà không đ

t ng 4,3%; Công

t ng 4,1%; Công trình k thu t dân d ng t ng 14,3%; Ho t

đ ng xây d ng chuyên d ng t ng 8,2%.
+ Theo giá so sánh n m 2010, giá tr t ng thêm c a ngành Xây d ng n m
2014 là 161,87 nghìn t đ ng, t ng 7,07% so v i n m 2013 (cao h n m c t ng
5,87% c a n m tr

c), chi m t tr ng 6,0% GDP c n

c (n m 2013 chi m t

tr ng 5,9% GDP).
+ T l đô th hóa c n

c n m 2014 đ t kho ng 34,5% (t ng 1,03% so v i

n m 2013); T l ph kín quy ho ch chung xây d ng đô th đ t 100%; T l ng
dân đô th đ

c cung c p n

c s ch qua h th ng c p n

i

c t p trung đ t 80% (t ng

1% so v i n m 2013); T l thu gom và x lý rác th i t i đô th đ t 84%; T l th t
thoát th t thu n

c s ch kho ng 25,5% (gi m 1,5% so v i n m 2013).


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×