Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa hàng năm cho hệ thống đê điều áp dụng cho hệ thống đê hữu đáy tỉnh ninh bình

L IC M

N

Lu n v n th c s : “Nghiên c u đ xu t quy trình xây d ng k ho ch duy
tu, s a ch a hàng n m cho h th ng đê đi u. Áp d ng cho h th ng đê H u
áy t nh Ninh Bình.” đã đ

c tác gi hoàn thành đúng th i h n quy đ nh và

đ m b o đ y đ các yêu c u trong b n đ c
Tr

ng đã đ

c phê duy t.

c h t tác gi xin chân thành c m n Phòng ào t o

i h c, Khoa công trình, Tr


ng

i h c và Sau

i h c Thu l i và toàn th các th y, cô

giáo đã giúp đ , t o m i đi u ki n thu n l i cho tác gi trong th i gian h c
t p c ng nh th c hi n lu n v n này.

c bi t tác gi xin đ

c bày t lòng

bi t n sâu s c t i th y giáo PGS.TS. Lê V n Hùng đã t n tình h

ng d n và

cung c p các thông tin khoa h c c n thi t trong quá trình th c hi n lu n v n.
Tác gi xin chân thành g i l i c m n t i Chi c c

ê đi u và PCLB

Ninh Bình - S Nông nghi p và PTNT Ninh Bình đã giúp đ trong vi c thu
th p tài li u nghiên c u trong quá trình th c hi n lu n v n.
Cu i cùng tác gi xin g i l i c m n chân thành đ n nh ng ng

i thân

trong gia đình, b n bè và đ ng nghi p đã khích l , ng h , đ ng viên v m i
m t cho tác gi hoàn thành lu n v n này.
Do h n ch v m t th i gian, ki n th c khoa h c và kinh nghi m th c
t nên trong quá trình nghiên c u đ hoàn thành lu n v n, ch c ch n khó tránh
kh i nh ng thi u sót nh t đ nh. Tác gi r t mong mu n nh n đ

c s góp ý,

ch b o t n tình c a các Th y, Cô giáo và cán b đ ng nghi p đ i v i b n
lu n v n.
Hà N i, Ngày 21 tháng 02 n m 2016.
H C VIÊNTr nh Minh To n


L I CAM OAN
Tôi là Tr nh Minh To n, tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên c u
c a riêng tôi. Nh ng n i dung và k t qu trình bày trong Lu n v n là trung
th c và ch a đ

c ai công b trong b t k công trình khoa h c nào.

Tác gi

TR NH MINH TO N


M CL C
M

U .......................................................................................................... 1

I. Tính c p thi t c a đ tài .............................................................................. 1
II. M c đích c a đ tài .................................................................................... 3
III.

it

ng và ph m vi nghiên c u ........................................................... 3

IV. Cách ti p c n và ph
CH

ng pháp nghiên c u ............................................ 4

NG 1. T NG QUAN V K HO CH DUY TU, S A CH A Ê

I U HÀNG N M ......................................................................................... 5
1.1. T ng quan v h th ng đê đi u hi n nay ............................................. 5
1.1.1

H th ng đê sông Vi t Nam ............................................................. 7

1.1.2. H th ng đê bi n Vi t Nam ............................................................. 8
1.2. T ng quan v t ch c h th ng qu n lý đê đi u ............................... 20
1.2.1. Trách nhi m qu n lý nhà n
1.2.2. L c l

c v đê đi u ...................................... 20

ng tr c ti p qu n lý đê đi u ................................................ 25

1.3. T ng quan vi c xây d ng k ho ch và phân b v n duy tu, s a ch a
hàng n m cho h th ng đê đi u Vi t Nam .................................................. 27
CH

NG 2. C

S

KHOA H C VÀ TH C TI N XÂY D NG K

HO CH DUY TU S A CH A H TH NG Ê I U HÀNG N M ... 34
2.1. H h ng th

ng g p, các t n t i, khó kh n và công tác an toàn h

th ng đê đi u .................................................................................................. 34
2.1.1. M t s h h ng th

ng g p ............................................................. 34

2.1.2. Các t n t i, khó kh n ....................................................................... 36
2.1.3. Công tác an toàn h th ng đê đi u .................................................. 40
2.2. Phân tích m t s nguyên nhân chính v m t an toàn đê đi u hàng
n m vê ký thu t và qu n lý đê đi u ............................................................. 42
2.2.1. Nguyên nhân h h ng ...................................................................... 42


2.2.2. Nh ng gi i pháp kh c ph c ............................................................. 46
2.3. Các c s khoa h c, pháp lý trong công tác duy tu, s a ch a th

ng

xuyên cho h th ng đê đi u .......................................................................... 48
2.3.1. M t s yêu c u k thu t trong xây d ng, tu b và nâng c p các tuy n
đê

......................................................................................................... 48

2.3.2. C s pháp lý trong vi c duy tu, s a ch a đê.................................... 55
CH

NG 3. ÁP D NG QUY TRÌNH XÂY D NG K HO CH DUY

TU, S A CH A Ê I U HÀNG N M CHO H TH NG Ê H U
ÁY T NH NINH BÌNH .............................................................................. 68
3.1. Gi i thi u s l

c v h th ng đê H u áy Ninh Bình.................... 68

3.1.1. Tình hình chung các tuy n đê trong t nh ......................................... 68
3.1.2. Tuy n đê H u áy ........................................................................... 69
3.2. Th c tr ng vi c duy tu s a ch a th
kh n nh h

ng xuyên, các thu t l i khó

ng đ n công tác duy tu, s a ch a t i t nh ........................... 70

3.2.1. Th c tr ng vi c duy tu s a ch a ..................................................... 70
3.2.2. Các thu n l i khó kh n.................................................................... 88
3.3.

xu t quy trình xây d ng k ho ch duy tu, s a ch a, d trù

ngu n v n xây d ng th

ng xuyên ............................................................. 90

3.3.1. L p và trình duy t k ho ch, báo cáo kinh t k thu t tu b s a
ch a đê đi u th

ng xuyên .......................................................................... 90

3.3.2. Trình duy t k ho ch ....................................................................... 95
3.3.3. T ch c l a ch n đ n v th c hi n .................................................. 97
3.3.4. T ch c thi công và nghi m thu công trình..................................... 98
K T LU N VÀ KI N NGH .................................................................... 118
TÀI LI U THAM KH O .......................................................................... 119


DANH M C HÌNH NH
Hình 1.1 M t c nh đ p đê th i Tr n ................................................................. 6
Hình 2.1 M t s d ng s t l mái đê ................................................................ 35
Hình 2.2 M t s hình nh s t l mái đê th c t .............................................. 35
Hình 2.3 M t s hình nh lún, s t, bong v m t đê th c t ............................ 36
Hình 2.4 Nâng c p đê bi n huy n H i H u (Nam

nh).`.............................. 37

Hình 2.5 M t s hình nh l n chi m hành lang b o v đê .............................. 44
Hình 2.6 T p k t v t li u trái phép.................................................................. 45
Hình 2.7 Xe có t i tr ng l n đi l i trên đê ...................................................... 46
Hình 2.8 M t s d ng k t c u kè đã ng d ng ............................................... 47


DANH M C CÁC B NG BI U, BI U M U

B ng 1.1 B ng báo cáo hi n tr ng đê đi u n m 2014 (theo c c qu n lý đê đi u
và phòng ch ng l t bão) .................................................................................. 10
B ng 3.1 B ng đánh giá cao trình, m t c t hi n tr ng đê tr
B ng 3.2 B ng đánh giá hi n tr ng tre ch n sóng tr
B ng 3.3 B ng đánh giá hi n tr ng m t đê tr

c l 2015......... 77

c l 2015 .................... 79

c l 2015 .............................. 81

B ng 3.4 B ng đánh giá thân đê, n n đê tr

c l 2015 .................................. 82

B ng 3.5 B ng đánh giá thân đê, n n đê tr

c l 2015 .................................. 82

B ng 3.6 B ng đánh giá đi m canh đê tr

c l 2015 ..................................... 83

B ng 3.7 B ng đánh giá hi n tr ng kè tr

c l 2015 ..................................... 84

B ng 3.8 B ng đánh giá hi n tr ng c ng, âu d

i đê tr

c l 2015 .............. 86

M u s 01: M u T trình th m đ nh báo cáo kinh t - k thu t đ u t xây
d ng. .............................................................................................................. 107
M u s 02: M u Công v n thông báo k t qu th m đ nh Báo cáo kinh t - k
thu t đ u t xây d ng. ................................................................................... 109
M u s 03: M u T trình xin phê duy t K ho ch th c hi n. ...................... 113


1

M

U

I. Tính c p thi t c a đ tài
Hàng n m h th ng đê đi u

n

quan tâm đ u t tu b , nâng c p t ng c

c ta đ

c Trung

ng và đ a ph

ng

ng n đ nh và lo i tr d n các tr ng

đi m đê đi u xung y u. Tuy v y, do tác đ ng c a thiên nhiên nh sóng, gió,
thu tri u, dòng ch y và các tác đ ng tr c ti p c a con ng
l

ng công trình đê đi u luôn b bi n đ ng theo th i gian.

đê sông, các đo n đê tu b th

ng xuyên đã đ

i, quy mô và ch t
i v i các tuy n

c thi t k theo ch tiêu hoàn

thi n m t c t v i cao đ đ m b o yêu c u ch ng l thi t k , b r ng m t đê
ph thông 5m, đ d c mái m=2 và m t đê đ

c gia c đá d m ho c bê tông đ

k t h p giao thông nên kh n ng phòng ch ng l bão thi t k . Song do chi u
dài đê l n, t c đ bào mòn xu ng c p nhanh trong khi kh n ng đ u t còn
h n ch nên v n còn nhi u đo n đê còn th p, nh so v i tiêu chu n đê thi t
k .
Phân tích ch t l

ng hi n tr ng đê c a Vi t Nam cho k t qu : 66,4%

km đê n đ nh đ m b o an toàn; 28,0% km đê kém n đ nh ch a đ m b o an
toàn; 5,6% km đê xung y u. Do đ
ch t l

c b i trúc qua nhi u n m nên nhìn chung

ng thân các tuy n đê không đ ng đ u, trong thân đê ti m n nhi u

khi m khuy t nh xói ng m, t m i, hang đ ng v t... Vì v y khi có bão, l
m cn

c sông dâng cao, đ chênh l ch v i m c n

c trong đ ng l n, do đó

nhi u đo n đê xu t hi n các s c m ch đùn, s i, th m l u, s t tr

t mái đê

phía sông và phía đ ng. N u không phát hi n và x lý k p th i ngay t gi
đ u s gây ra h u qu nghiêm tr ng t i an toàn c a đê. S phát tri n kinh t
xã h i nhanh chóng Vi t Nam trong nh ng n m g n đây đã gián ti p làm cho
tình tr ng s d ng đ t trong ph m vi b o v đê, bãi sông và lòng sông ngày


2

càng nghiêm tr ng, gây nh h

ng không nh đ n an toàn đê đi u và kh

n ng thoát l c a các sông trên đ a bàn t trung

ng đ n đ a ph

ng.

Các lo i hình vi ph m Lu t đê đi u và Pháp l nh Phòng ch ng l t bão
nh : xây d ng b t h p pháp các công trình, t p k t v t li u xây d ng trong
ph m vi b o v đê và bãi sông, san l p m r ng m t b ng l n chi m dòng
ch y, khai thác b t h p lý các bãi b i ven sông, ven bi n, ch t phá r ng cây
ch n sóng… gây nh h

ng đ n ch t l

ng và n ng l c phòng ch ng l , bão

c a đê đi u.
Sông áy là phân l u t nhiên c a sông H ng, b t đ u t đ p áy, ch y
qua các t nh Hà Tây, Hà Nam và Ninh Bình đ ra bi n
Sông

áy là con sông t

ông t i c a

áy.

ng đ i l n, v i các sông nhánh là: Sông Tích, sông

Nhu , sông Hoàng Long và r t nhi u sông su i nh ch y vào. V phía h l u,
sông
L

áy nh p l u v i sông

ng n

ào, m t ph n l u c a sông H ng t i

c c a sông áy r t d i dào. L

tr ra c a sông r t l n, chính l

ng phù sa c a sông áy t

cB .
cB

ng phù sa này đã t o ra vùng bãi b i Bình

Minh, huy n Kim S n v i t c đ l n ra bi n r t nhanh.
Sông
c a

áy đo n Ninh Bình b t đ u t c ng

ch L ng và k t thúc t i

áy. Sông ch y qua đ a ph n các huy n: Gia Vi n, Hoa L , Yên Khánh,

Kim S n thu c t nh Ninh Bình v i t ng chi u dài kho ng 75,0 Km.
áy đo n t nh Ninh Bình đ
tâm c a

ng, nhà n

c x p lo i đê C p III. Hàng n m đ

c đê h u sông

c p, kiên c hoá đáp ng đ

áy th

c c i t o, nâng

ng xuyên hàng n m ch a tri t đ , nh ng

n m v a qua m i ch t p trung x lý tu b đ
c x lý tr

c s quan

c yêu c u phòng ch ng l t bão. Do kinh phí còn

h n ch nên vi c tu b đê đi u th
đã đ

ng xuyên đ

ê sông

c m t s đo n, các đo n đê này

c m i mùa m a bão nh ng do kinh phí còn h n ch nên

vi c x lý này ch mang tính tình th không tri t đ .


3

M t đê nhi u ch h p, c đê nh , mái đê d c, không đ m b o n đ nh
đê, giao thông c u h đê và xu h

ng k t h p phát tri n giao thông cho vùng

dân sinh lân c n. Bên c nh đó xu h

ng di n bi n c a các y u t t nhiên nh

khí h u thu v n, l l t có chi u h

ng ngày càng ph c t p. Vì v y s c gây

m t n đ nh cho đê trong mùa l x y ra b t c lúc nào.
đ m b o an toàn cho dân sinh và đáp ng k p th i giao thông c u
h đê c a huy n các huy n nói riêng và đ c bi t là thành ph Ninh Bình trong
mùa m a bão, gi m t i thi u thi t h i do bão l gây ra, phát tri n kinh t trong
vùng, vi c đ u t xây d ng k ho ch duy tu, s a ch a kiên c hoá h th ng đê
trong t nh đ phòng ch ng l t bão c ng nh phát tri n kinh t nói trên là r t
c n thi t.
Vì v y đ tài “Nghiên c u đ xu t quy trình xây d ng k ho ch duy tu,
s a ch a hàng n m cho h th ng đê đi u.Áp d ng cho tuy n đê H u áy t nh
Ninh Bình” s đ xu t quy trình xây d ng k ho ch duy tu s a ch a h th ng
đê đi u hàng n m m t cách có hi u qu mang l i l i ích cao.
II. M c đích c a đ tài
Nghiên c u, đ xu t quy trình xây d ng k ho ch duy tu, s a ch a
hàng n m cho h th ng đê đi u.
Áp d ng cho tuy n đê H u áy t nh Ninh Bình
III.

it

ng và ph m vi nghiên c u
it

ng nghiên c u: Các v n đ v an toàn đê đi u, các h h ng , s

c trong h th ng đê đi u.
Ph m vi nghiên c u: H th ng đê đi u t nh Ninh Bình.


4

IV. Cách ti p c n và ph

ng pháp nghiên c u

+ Cách ti p c n:
- Tìm hi u tr c ti p t i các s ban ngành liên quan đ n h th ng đê đi u
Ninh Bình.
- Tìm hi u ph

ng pháp áp d ng và hi u qu mang l i c a quy trình

xây d ng k ho ch duy tu, s a ch a th

ng xuyên cho h th ng đê H u

áy

Ninh Bình.
+ Ph

ng pháp nghiên c u:

- Nghiên c u t ng quan v h th ng đê đi u; Thu th p, t ng h p tài li u
t các công trình duy tu s a ch a đê đi u hàng n m;
- Nghiên c u h th ng các qui đ nh, ti p c n th c t các công trình đê
đi u, s ban ngành có liên quan đ n vi c xây d ng k ho ch duy tu, s a ch a
hàng n m t i Ninh Bình;
- K th a kinh nghi m th c t c a các đ a ph
chuyên gia có kinh nghi m.

ng và trung

ng, các


5

CH

NG 1. T NG QUAN V K HO CH DUY TU, S A CH A Ê
I U HÀNG N M
T ng quan v h th ng đê đi u hi n nay

1.1.

L ch s ghi nh n quá trình hình thành h th ng đê đi u Vi t Nam t
th i Lý- Tr n, v a m i lên ngôi Lý Công U n v vua đ u tiên c a m t tri u
đ iđ

c đánh giá là "m đ u công vi c xây d ng đ t n

cb

c vào quy mô

l n, đ t n n t ng v ng ch c và toàn di n cho s phát tri n c a dân t c và c a
qu c gia phong ki n đ c l p".

p đê tr th y đã tr c ti p nh h

ng đ n

quy n l i c a qu c gia không th phó m c cho s t phát c a dân chúng.
n m 1077 tri u đình đ ng ra ch tr
Vi t s l

n

ng đ p nh ng con đê quy mô l n. Theo

c, thì n m y nhà Lý cho đ p đê sông Nh Nguy t (Sông C u) dài

67.380 b (kho ng 30 km).
Sang đ n đ i Tr n đã cho đ p thêm theo t ng tuy n sông chính t đ u
ngu n ra đ n bi n, tôn cao đ p to nh ng đo n đã có, đ p thêm nh ng đo n
n i, c i t o m t s tuy n vòng vèo b t h p lý. V c b n nh ng tuy n đê đó
g n gi ng nh ngày nay, nh t là tuy n đê sông H ng và sông C u. V k
thu t đ p đê th i k này là b

cm tb

c nh y v t, t o nên th n

c ch y

thu n h n m t khác c ng ph i có nh ng ti n b k thu t nh t đ nh m i có th
xác đ nh đ
n

c tuy n đê, chi u cao đê t ng đo n cho phù h p v i đ

ng m t

cl .
Ngoài vi c đ p đê nhà Tr n còn r t coi tr ng công tác h đê phòng l t,

đ t thành trách nhi m cho chính quy n các c p. “N m nào c ng v y, vào
tháng sáu, tháng b y (mùa l ) các viên đê s ph i thân đi tu n hành, th y ch
nào non ph i tu b ngay, h bi ng nhác không làm tròn ph n s đ đ n n i
trôi dân c , ng p lúa m , s tùy t i n ng nh mà khi n ph t”.


6

Hình 1.1 M t c nh đ p đê th i Tr n
Các tri u đ i phong ki n sau này d a vào đó mà ti p t c phát tri n h
th ng đê đi u đã có và phát tri n ti p lên. Theo sách
d

i Nam th c l c thì

i tri u Nguy n n m đó vua còn cho đ p b y đo n đê m i

B cB .

n tháng 9 n m 1809, tri u Nguy n đã ban hành đi u l v đê đi u
B c B v i các quy đ nh r t ch t ch v vi c ki m tra, phòng ch ng l và gia
c h th ng đê đi u hàng n m.
Th i k Pháp thu c, v i t cách là ng
th c ngay đ

i th ng tr , th c dân Pháp nh n

c t m quan tr ng và kinh t chính tr B c K . Vì v y ngay t

nh ng ngày đ u thi t l p n n đô h , chính quy n Pháp c ng r t chú tr ng đ n
tình hình đê đi u và tr thu c a Vi t Nam. Trong quá trình cai tr c a mình
chính quy n Pháp đã g p ph i không ít nh ng thi t h i do thiên tai, l l t gây
ra, đ c bi t nghiêm tr ng nh tr n l l ch s n m 1915 gây thi t h i r t
nghiêm tr ng v ng

i và nhà c a. Sau tr n l t l ch s đó, tr

c áp l c c a d

lu n, chính quy n th c dân m i nghiên c u th c hi n m t k ho ch đ p đê
B cb t

ng đ i quy mô, trong đó có nhi u bi n pháp mà ngày nay chúng ta

v n còn nh c t i nh : Tái sinh r ng th
ch a

th

ng ngu n đ ch m l ; xây d ng h

ng ngu n đ c t l ; đ p đê cao h n m c l đ c bi t; c ng c đê

hi n t i và tôn cao đ n m c an toàn tuy t đ i…


7

H th ng đê đi u Vi t Nam hi n nay có kho ng h n 8.000 km đê,
trongđó h n 5.000 km là đê sông, còn l i là đê bi n v i kh i l

ng đ t

c

tính là520 tri u m3. S hình thành h th ng đê th hi n s đóng góp, c g ng
c a nhân dân trong su t nhi u th k qua. M c dù t i m t s n i đê còn ch a
đ m b o tính n đ nh cao đ i v i l l n tuy v y vai trò b o v c a các tuy n
đê sông hay h th ng đê bi n là r t to l n và không th ph đ nh.
Hàng n m, h th ng đê này đ u đ

c đ u t c ng c , nâng c p, đ c

bi t là đ i v i đê sông sau khi x y ra l l n đã t ng b
đáp ng đ

c c ng c v ng ch c

c yêu c u ch ng l đ t ra c a t ng th i k .

1.1.1 H th ng đê sông Vi t Nam
ê sông c a Vi t Nam không n i li n nhau mà t o thành d y theo h
th ng các con sông. H th ng đê

đ ng b ng sông H ng bao g m h th ng

đê sông H ng và h th ng đê sông Thái Bình, đây là h th ng đê sông có quy
mô l n nh t n

c ta v i t ng chi u dài kho ng 2.012 km. Nhìn chung, đê có

chi u cao ph bi n t 5 ÷ 8 mét, có n i cao t i 11 mét. Trong đó đê thu c h
th ng sông H ng bao g m 18 tuy n v i t ng chi u dài kho ng 1.314 km d c
theo các sông:

à, Thao, Lô, Phó

Ninh C và sông

áy.

áy, H ng,

u ng, Lu c, Trà Lý,

ào,

ê thu c h th ng sông Thái Bình bao g m 27 tuy n

v i t ng chi u dài kho ng 698 km d c theo các sông: Công, C u, Th

ng,

L c Nam, Thái Bình, Kinh Th y, Lai Vu, Cà L , V n Úc, L ch Tray, Hóa,
C m, B ch

ng, Tam B c, Nam, á B ch và sông Chanh.

Các tuy n đê

các t nh mi n Trung bao g m tuy n đê thu c h th ng

sông Mã và sông C đây là hai h th ng sông l n

B c Trung B . H th ng

đê sông Mã, sông C có t ng chi u dài là 381,47km, trong đó chi u dài đê
thu c h th ng sông Mã, sông Chu là 316,1km; Chi u dài đê thu c h th ng
sông C , sông La là 65,4km. Th

ng ngu n c a hai h th ng sông này ch a


8

có h ch a đ tham gia đi u ti t l , vì v y đê v n là bi n pháp công trình duy
nh t và có ý ngh a đ c bi t quan tr ng trong ch ng l . Hi n t i tuy n đê thu c
hai h th ng sông này ch còn kho ng 31 km đê th p so v i thi t k ,
kho ng164km có m t c t đê nh , mái d c ch a có c , thân đê còn nhi u
khuy t t t, n n đê nhi u đo n là n n cát ho c bùn; lòng sông có đ d c l n và
di n bi n r t ph c t p, nhi u đo n đê sát sông.
mi n Nam h th ng đê đi u ch y u là đê bi n và đê c a sông, đê
sông
mi n Nam có k t c u đ n gi n, ch y u là đê bao, đê b i ng n m n.
1.1.2. H th ng đê bi n Vi t Nam
Tr i qua th i gian dài xây d ng và phát tri n n

c ta hi n nay đã có

kho ng 2700 Km đê bi n, đê c a sông tr i kh p t Qu ng Ninh đ n Kiên
Giang.

ê bi n c a ta không li n tuy n mà b ng n cách nhi u đo n b i 114

c a sông l n nh khác nhau. Chính vì v y mà t ng chi u dài đê c a sông x p
x b ng đê tr c ti p bi n. Trong t ng s 117 huy n ven bi n thì có 105 huy n
có đê bi n. T ng chi u dài kè bi n là 364km và s c ng d

i đê bi n là 1.235

cái. D c ven bi n Vi t Nam có r t nhi u đ o và qu n đ o trong đó có 120 đ o
l n. H u h t các tuy n đê bi n hi n nay có nhi m v b o v s n xu t nông
nghiêp.

đ ng b ng B c B và Thanh Hoá vùng có đê bi n b o v s n xu t 3

v , còn đ i v i các t nh mi n Trung, Nam B s n xu t 2 v , có n i 3 v . Có
kho ng 300 km đê bi n đ nuôi tr ng th y s n đ

c phát tri n m nh nh ng

n m g n đây. Theo s li u th ng kê, hi n nay

c ta có kho ng 2700Km

n

đê bi n, đê c a sông chia làm 3 vùng: B c B (t Qu ng Ninh đ n H u L c Thanh Hóa), Trung B (Nam Thanh Hóa đ n Bình Thu n) và Nam B (t Bà
R a-V ng Tàu đ n Kiên Giang).


9

Cho đ n nay, c n

c đã xây d ng đ

2500 km đê bi n. C th (i) Ch

c kho ng 6.150 km đê sông,

ng trình c ng c nâng c p h th ng đê bi n

các t nh t Qu ng Ninh đ n Qu ng Nam (Quy t đ nh s 58/2006/Q -TTg
ngày 14/03/2006 c a Th t
c ng c , nâng c p đ

ng Chính ph ): T ng chi u dài: 1.693 km; đã

c: 569,893 km. Kinh phí đã đ

c đ u t đ n 2014:

8.738,432 t đ ng (Trong đó: TW 7.409,220 t đ ng, các ngu n v n khác
1.329,212 t đ ng); (ii) Ch
t nh t

ng trình c ng c nâng c p h th ng đê bi n các

Qu ng Ngãi đ n Kiên Giang (Quy t đ nh s

27/05/2009 c a Th t
c , nâng c p đ

667/Q -TTg ngày

ng Chính ph ): T ng chi u dài: 1.168,41 km; đã c ng

c: 145,413 km. Kinh phí đã đ

c đ u t đ n 2014: 2.211,331

t đ ng (Trong đó: TW 1.852.192 t đ ng, các ngu n v n khác 629,139 t
đ ng).(iii) Ti p t c đôn đ c các đ a ph

ng th c hi n Ch

ng trình c ng c ,

nâng c p h th ng đê sông t i Quy t đ nh s 2068/Q -TTg ngày 09/12/2009


10

B ng 1.1 B ng báo cáo hi n tr ng đê đi u n m 2014 (theo c c qu n lý đê đi u và phòng ch ng l t bão)

ÁNH GIÁ BÁO CÁO HI N TR NG Ê I U N M 2014
HI N TR NG 19 T NH CÓ Ê 2014
Chi u dài đã đ
STT

T nh/Tuy n
đê

I

Phú Th

1

T Thao

2

T Thao

3

H u Lô

II

Hà T nh

1

La Giang

III

B c Giang

1

T C u

2

H u
Th ng

V trí

Chi u
C p
dài (km) đê
53.000

K98,600K105,000
K61,500K98,600
K62,500K72,000

6.400
37.100

2

9.500

2

19.200

2

130.258
K0,000 K60,458
K0,000 K43,800

Bê tông

Nh a

C p
ph i

2.560

48.040

2.200

52.800

S Km
c n
c ng
hóa
b ng bê
tông
2.400

2.000

39.100

2.200

43.300

2.400

T ng
c ng

Hành lang chân đê
Phía
sông

Phía
đ ng

C ng

21.300

20.200

41.500

21.300

17.600

38.900

C ng

Tre
ch n
sóng

30.000

3.700

1

19.200
K0,000 K19,200

c c ng hóa (m)

1.900
30

0.560

8.940

0.000

9.500

0.000

0.000

2.600

2.600

5.100

0.000

0.000

5.100

14.100

0.000

0.600

0.600

9.000

1.000

5.100

0.000

0.000

5.100

14.100

0.600

0.600

9

1.000

55.019

9.517

48.482

113.018

65.722

6.100

6.400

89.000

36.450

0.300

1.800

60.458

3

17.060

4.064

28.962

50.086

39.334

0.708

0.708

33

9.000

43.800

3

17.880

4.600

15.220

37.700

21.320

0.600

0.600

30

18.450


11

3

T Th

ng

IV

Thái
Nguyên

1

Chã

2

Công

V

Hà Nam

1

H u H ng

2

T

áy

K0,000 K26,000

26.000

3

18.600
K0,000 K10,600
K0,000 K8,000

VI

Thanh Hóa

1

H u Chu

2

H u Chu

3

T Chu

4

T Mã

5

T Mã

6

T Mã

7

T Mã

K4,000 K16,000
K16,000K50,000
K0,000 K42,000
K0,000 K23,000
K23,000K28,000
K28,000K43,700
K43,700
-K55,800

8

T Mã (đê

K55,800

0.853

4.300

25.232

5.068

0.300

4.792

5.092

26

9.000

16.125

1.425

0.000

17.550

1.050

18.600

18.600

37.200

8.000

3.530

10.600

3

9.175

1.425

0.000

10.600

0.000

10.600

10.600

21.200

6

0.230

8.000

3

6.950

0.000

0.000

6.950

1.050

8.000

8.000

16.000

2

3.300

43.741

12.465

1.020

57.226

31.931

0.000

0.000

0.000

35.000

58.047

88.137
K118.00K156,621
K88,000K137,516

20.079

38.621

1

37.400

1.221

0.000

38.621

0.000

12

31.011

49.516

3

6.341

11.244

1.020

18.605

31.931

23

27.036

137.620

40.700

97.669

275.989

126.850

23.673

14.060

8.267

46.000

20.794

0.000

19.706

30.243

11.153

13.929

305.170
12.000

2

34.000

1

42.000

2

23.000

3

5.000

2

15.700

1

12.100

2

6.700

2

0.000

24.374

24.374

240.000

44.409

8.267

9.097

9.097

18

18.900

40.500

21.206

6.119

6.119

12

11.693

55.325

21.104

1.415

1.415

58

2.340


12

c a sông)

-K62,500

9

H u Mã

10

H u Mã

11

H u Mã

12

H u Mã (đê
c a sông)

13

T Lèn

14

T Lèn

15

H u Lèn

16

H u Lèn

K0,000 K36,000
K36,000K51,000
K51,000K57,500
K57,500K59,000
K0,000 K20,610
K20,610K32,000
K0,000 K21,0500
K21,050K25,000

17
18
19
20
VII

H u Lèn
(đê c a
sông)
H u L ch
Tr ng
T L ch
Tr ng
T L ch
Tr ng ( đê
c a sông)
Ngh An

K25,000K29,000
K0,000 K14,600
K0,000 K15,800
K15,800K20,070

36.000

2

15.000

1

6.500

2

1.500

2

20.610

2

11.390

3

21.050

2

3.950

3

4.000

3

14.600

3

15.800

2

4.270
46.200

26.846

7.220

17.678

51.744

24.934

6.926

6.926

45

4.850

13.316

3.020

12.894

29.230

15.664

0.817

0.817

45

3.716

9.900

0.000

13.600

23.500

19.100

29

2.000

5.446

4.654

4.500

14.600

4.500

16

0.000

7.402

0.593

7.095

15.090

12.075

17

0.910

13.770

9.599

0.000

23.369

22.831

40.000

9.710

2
0.000

15.560

15.560


13

1
VIII

T Lam
Hòa Bình
à Giang

1
2

Qu nh Lâm
ng Tháp

IX
1

Sa Rài

X

B c Ninh

1

H u u ng

2

H u Thái
Bình

3

T

4

H uC u

5

H u Cà L

XI

H i D ng
H u Thái
Bình
H u Thái
Bình
H u Thái
Bình

1
2
3

K58,000K104,200

u ng

46.200

3

6.927
K0,000 K2,500
K0,000 K4,427

23.369

22.831

6.500

0.427

0.000

6.927

0.000

0.000

15.560

15.560

40

9.710

0.000

0.000

9.000

0.000

2.500

0.000

0.000

2.500

0.000

4

0.000

4.427

3

4.000

0.427

0.000

4.427

0.000

5

0.000

0.000

0.000

6.275

6.275

8.355

7.965

7.965

15.930

8.000

4.515

0.000

0.000

6.275

6.275

8.355

7.965

7.965

15.930

8

4.515

125.930

6.150

7.040

139.120

7.040

0.000

12.305

12.305

52.000

40.280

8.355

2

38.000

1

36.750

1.250

0.000

38.000

0.000

4.900

4.900

23.700

9.680

1

9.680

0.000

0.000

9.680

0.000

0.350

0.350

9.680

31.700

2

29.500

2.200

0.000

31.700

0.000

5.355

5.355

53.490

3

49.150

2.700

1.640

53.490

1.640

1.700

1.700

0.000

6.250

3

0.850

0.000

5.400

6.250

5.400

0.000

0.000

0.000

86.863

1.411

142.135

230.409

167.973

33.428

33.428

151.000

211.551

30.410

0.040

9.665

40.115

9.665

12.561

12.561

28

38.043

256.247
K9,600 K29,150
K29,150K40,050
K40,050K49,715

0.000

3

139.120
K21,600K59,600
K0,000 K9,680
K22,300K54,000
K28,860K82,350
K8,100 K14,350

9.599

2.500

8.355
K0,000 K8,355

13.770

19.550

1

10.900

2

9.665

3

0.000

52

6.900


14

4
5
6
7
8

T Thái
Bình
T Thái
Bình
T Thái
Bình
H u Kinh
Th y
H u Kinh
Th y

9

H u Lai Vu

10

T Kinh
Th y

11

T Lai Vu

12

T Lu c

13

T Gùa

14

H u Kinh
Môn

15

T R ng

16

H u R ng

17

T L ch
Tray
Hà N i

XII

K0,000 K4,670
K4,670 K29,500
K29,500K49,618
K0,000 K19,200
K19,200K32,803
K0,000 K4,417
K0,000 K17,676
K0,000 K4,583
K20,700K52,822
K0,000 K2,840
K0,000 K20,838
K0,000 K22,240
K0,000 K21,650
K0,000 K7,345

4.670

2

24.830

1

20.118

2

19.200

1

23.973

0.266

18.179

42.418

25.379

5.876

5.876

17

45.818

6.680

0.000

23.423

30.103

26.123

2.700

2.700

12

31.733

13.603

3

4.417

1

3.080

0.000

0.000

3.080

1.337

2

4.367

17.676

2

3.776

0.700

13.200

17.676

13.200

15

12.186

4.583

2

0.000

0.073

4.510

4.583

4.510

3

4.583

32.122

2

12.128

0.332

7.300

19.760

19.662

26

19.901

2.840

3

0.000

0.000

2.840

2.840

2.840

2

2.140

20.838

2

2.050

0.000

18.488

20.538

18.788

0.300

0.300

15

19.300

22.240

3

2.731

0.000

17.570

20.301

19.509

0.161

0.161

14

17.680

21.650

3

2.035

0.000

19.615

21.650

19.615

11

14.800

7.345

3

0.000

0.000

7.345

7.345

7.345

6

1.000

236.490

163.093

4.113

403.696

4.484

130.000

83.464

404.067

11.830

55.403

11.830

123.237 178.640


15

1

H u H ng

2

H u H ng

3

H u H ng

4

H u H ng

5

T H ng

6

H u u ng

7
8

T
T

áy
áy

9

T

u ng

10

Vân C c

11

H u à

12

Ng c T o

13

La Th ch

14

H u Cà L

15

T Cà L

K47,980K85,689
K0,000 K36,200
K40,350K47,980
K85,689K117,850
K28,503K77,284
K0,000 K21,447
K0,000 K65,350
K65,350K80,022
K0,000 K22,458
K0,000 K15,160
K0,000 K9,700
K0,000 K14,134
K0,000 K6,500
K0,000 K9,065
K0,000 -

37.709

0

36.200

1
31.499

82.201

0.000

113.700

0.000

34.400

43.553

77.953

18

41.204

7.630

1

32.161

1

48.781

1

38.457

10.274

0.050

48.781

0.050

9.518

29.873

39.391

9

14.735

21.447

1

10.465

10.982

0.000

21.447

0.000

4.440

1.533

5.973

5

10.188

65.350

1
52.872

25.337

1.663

79.872

1.813

3.930

15.780

19.710

24

0.000

1.615

5.786

7.401

5

9.187

5.150

5.150

3

3.750

1.500

3.000

3

2.700

14.672

2

22.458

1

14.967

7.270

0.000

22.237

0.221

15.160

1

11.885

3.075

0.200

15.160

0.200

9.700

2

9.100

0.000

0.600

9.700

0.600

14.134

2

3.800

10.334

0.000

14.134

0.000

1.000

1.000

0

0.000

6.500

2

6.000

0.500

0.000

6.500

0.000

1.000

1.000

0

0.000

9.065

3

9.065

0.000

0.000

9.065

0.000

14

0.000

20.252

3

20.252

0.000

0.000

20.252

0.000

21

1.700

1.500

2.900

2.900


16

K20,252
16

H uC u

17

H u áy

18

Tiên Tân

19

Quang Lãng

20

Liên Trung

XIII

Ninh Bình

1
2
3
4

H u áy
H u áy
T Hoàng
Long
H u Hoàng
Long

5

Tr

ng Yên

6

ê

m Cút

7

T V c

8

H uV c

XIV

H i Phòng

K17,000K28,828
K0,000 K18,420
K0,000 K7,000
K0,000 K1,600
K0,000 K4,000

11.828

3

11.828

0.000

0.000

11.828

0.000

4.400

4.400

12

0.000

18.420

3

5.300

13.120

0.000

18.420

0.000

5.462

5.462

11

0.000

7.000

3

7.000

0.000

0.000

7.000

0.000

1.300

1.300

2

0.000

1.600

3

0.000

0.000

1.600

1.600

1.600

1

0.000

4.000

3

4.000

0.000

0.000

4.000

0.000

75.399

0.000

59.264

137.460

74.959

22.681

0.000

48.880

74.070

150.358
K0,000 K71,204
K71,204K75,401
K0,000 K23,988
K0,000 K19,400
K0,000 K6,735
K0,000 K14,000
K22,000K27,903
K22,000K26,931

71.204

4.000

4.000

2

0.000

5.308

5.308

98.000

65.617

52.720

52

59.899

0.000

2

4.197

3

23.988

3

23.988

0.000

0.000

23.988

0.000

14

0.000

19.400

3

8.600

0.000

0.000

8.600

10.800

9

0.000

6.735

3

6.130

0.000

0.000

6.130

0.605

4.000

2.850

14.000

3

14.000

0.000

0.000

14.000

0.000

9.000

0.000

5.903

3

0.000

0.000

5.453

5.453

5.903

5

0.900

4.931

3

0.000

0.000

4.931

5.219

4.931

47.565

4.653

145.622

197.840

206.117

258.335

0.365

5.308

5.308

5

1.968

5.709

0.000

282.000

14.892


17

1

H u Lu c

2

T V n Úc

3
4

H u L ch
Tray
T L ch
Tray

5

H uC m

6

T C m

7
8

H u Thái
Bình
T Thái
Bình

9

T Hóa

10

H uM i

11
XV
1

H uV n
Úc
Nam nh
H u H ng

2

H u H ng

3

H u ào

K37,000K51,184
K0,000 K39,435
K0,000 K37,000
K0,000 K15,000
K0,000 K14,937
K0,000 K29,260
K0,000 K24,100
K0,000 K27,500
K0,000 K37,625
K0,000 K3,000
K8,500 K24,797

14.184

2

1.000

1.090

12.094

14.184

12.094

14

0.400

39.435

2

13.446

0.000

14.470

27.916

25.989

3.804

37

9.020

37.000

2

2.029

0.000

19.951

21.980

34.971

1.046

35

2.600

15.000

3

3.983

0.183

13.150

17.316

10.834

32

0.000

14.934

2

1.300

2.080

5.982

9.362

11.554

18

0.000

29.260

3

6.827

0.800

6.613

14.240

21.633

38

0.500

24.100

3

6.436

0.000

12.289

18.725

17.664

24

0.321

27.500

3

5.005

0.500

17.695

23.200

21.995

0.265

22

0.401

37.625

3

2.900

0.000

29.512

32.412

34.725

0.289

37

1.300

3.000

3

2.484

0.000

0.416

2.900

0.516

2

0.000

16.297

3

2.155

0.000

13.450

15.605

14.142

23

0.350

96.564

27.705

119.550

243.819

147.700

185.000

113.400

30.300

12.000

20.700

63.000

20.781

32

43.000

14.700

5.300

5.500

25.500

5.530

19

9.400

271.969
K156,62K164,756
K164,75K219,702
K0,000 K25,530

8.135

0.100

0.265

0.305
0.000

0.778

0.000

1

54.946

2

25.530

2

0.778


18

4

T

ào

5

T

áy

6

H u Ninh
C

7

T Ninh C

8
XVI

Nam B c
Qu n Liêu
H ng Yên

1

T H ng

2

T Lu c

XVII

V nh Phúc

1

T H ng

2

T Phó áy

3

T Phó áy

4

T Lô

5
XVII
1

H u Phó
áy
Qu ng
Ninh
Hà Nam

K0,000 K30,073
K137,51K204,233
K0,000 K41,556
K0,000 K43,212
K0,000 K1,800

30.073

3

5.800

4.000

20.000

29.800

20.273

20

18.000

66.717

3

31.564

2.905

29.750

64.219

32.248

44

23.000

41.556

3

6.800

1.700

19.600

28.100

33.056

28

11.000

43.212

3

7.400

0.000

24.000

31.400

35.812

40

9.000

1.800

3

0.000

1.800

0.000

1.800

0.000

2

-

15.486

61.370

0.000

76.856

0.000

13.000

52.498

7.255

6

39.818

7

12.680

76.856
K76,894K133,050
K0,000 K20,700

0.000

1

13.450

42.706

0.000

56.156

0.000

20.700

2

2.036

18.664

0.000

20.700

0.000

0.430

2.019

90.416

0.550

0.000

90.966

0.000

0.000

20.230

20.230

41.000

16.150

28.220

0.550

0.000

28.770

0.000

15.110

15.110

3

10.500

18.370

0.000

0.000

18.370

0.000

3.920

3.920

5

4.100

18

0.550

28.770

1

16.370

2

2.000

3

27.826

3

27.826

0.000

0.000

27.826

0.000

16.000

3

16.000

0.000

0.000

16.000

0.000

12.617

0.000

0.000

12.617

21.053

12.617

0.000

0.000

12.617

21.053

33.670
K0,000 -

9.274

56.156

90.966
K0,000 K28,770
K7,000 K23,370
K5,000 K7,000
K0,000 K27,826
K0,000 K16,000

0.430

33.670

3

0.000

1.200

1.200

15

1.000

12.617

0.000

0.000

17.615

12.617

17.615


19

K33,670
XIX

Thái Bình

1

H ng Hà I

2

H ng Hà II

3

H u Trà Lý

4

T Trà Lý

5

H u Lu c

6

H u Hóa

T ng

213.400
K133,00K150,000
K150,00K200,400
K0,000 K42,000
K0,000 K51,000
K0,000 K37,000
K0,000 K16,000

65.950

38.350

100.100

204.400

109.100

0.000

18.954

18.954

85.000

143.290

17.000

2

9.600

0.000

7.400

17.000

7.400

0.900

0.900

2

17.000

50.400

1

20.150

25.350

4.900

50.400

4.900

5.900

5.900

27

22.290

42.000

2

7.000

5.800

29.200

42.000

29.200

4.454

4.454

22

27.820

51.000

3

17.000

4.000

21.000

42.000

30.000

2.100

2.100

17

26.080

37.000

3

12.200

2.200

22.600

37.000

22.600

5.600

5.600

7

34.100

16.000

3

0.000

1.000

15.000

16.000

15.000

0.000

0.000

10

16.000

2570.835

1133.715 425.455 733.470 2295.437 1011.665 104.363 335.239 410.429 1505.000 920.118


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×