Tải bản đầy đủ

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện tiền hải, tỉnh thái bình

L IC M

N

Trong su t quá trình h c t p và th c hi n đ tài,tác gi đã nh n đ

c s giúp

đ t n tình, nh ng ý ki n đóng góp và nh ng l i ch b o quý báu c a t p th và cá
nhân trong và ngoài tr

ng

i h c Th y L i.

c bi t, tác gi xin chân thành c m n cô giáo, PGS.TS. Ngô Th Thanh Vân
ng

ih

ng d n khoa h c t n tình, chu đáo và đã giúp đ r t nhi u đ tác gi có


th hoàn thành lu n v n này.
Tác gi xin trân tr ng c m n cán b thu c S Tài nguyên và Môi tr
Thái Bình, Phòng Tài nguyên và Môi tr

ng t nh

ng huy n Ti n H i đã giúp đ tác gi

trong quá trình thu th p s li u đ th c hi n lu n v n .
Tác gi xin c m n c quan, đ ng nghi p, gia đình và b n bè đã đ ng viên,
giúp đ đ tác gi hoàn thành t t lu n v n t t nghi p.
Tác gi xin đ

c bày t lòng c m n chân thành và sâu s c t i s giúp đ t n

tình, quý báu đó.
Xin trân tr ng c m n!
Tác gi lu n v n

Ph m Th Th

ng Huy n


L I CAM OAN
Tác gi xin cam đoan đây là k t qu nghiên c u c a riêng tác gi . T t c các s
li u trong lu n v n là hoàn toàn trung th c và ch a t ng đ

c công b trong b t k

lu n v n nào khác. Các thông tin trích d n trong lu n v n đ u đ

c ch rõ ngu n g c.

Tác gi xin chân thành c m n t t c s giúp đ , t o đi u ki n thu n l i đ tác
gi th c hi n t t lu n v n này.
Tác gi lu n v n

Ph m Th Thng Huy n


M CL C
PH N M
CH

U

NG 1: T NG QUAN V

T

AI VÀ QU N LÝ NHÀ N

C V

T AI .................................................................................................................... 1

1.1.

t đai và qu n lý nhà n

c v đ t đai.................................................. 1

1.1.1. Khái ni m, vai trò và đ c đi m c a đ t đai ............................................ 1
1.1.2. Khái ni m, vai trò, nguyên t c qu n lý nhà n
1.2. Qu n lý nhà n

c v đ t đai .................. 4

c v đ t đai t i Vi t Nam ............................................ 9

1.2.1. T ch c b máy qu n lý nhà n

c v đ t đai ......................................... 9

1.2.2. S c n thi t c a qu n lý nhà n

c v đ t đai ....................................... 11

1.2.3. C n c qu n lý nhà n
1.2.4. N i dung qu n lý nhà n
1.3. Các nhân t

nh h

c v đ t đai ..................................................... 12
c v đ t đai .................................................. 16

ng đ n qu n lý nhà n

c v đ t đai ................. 17

1.3.1. Các nhân t v t nhiên, kinh t - xã h i .............................................. 17
1.3.2. Các nhân t v c ch chính sách ......................................................... 18
1.3.3. Các nhân t v lu t pháp ...................................................................... 20
1.4. T ng quan th c ti n v công tác qu n lý nhà n
1.4.1. Kinh nghi m m t s đ a ph

c v đ t đai .......... 21

ng và bài h c rút ra cho công tác qu n lý

tài nguyên đ t c a Huy n................................................................................ 21
1.4.2. Nghiên c u liên quan đ n đ tài ........................................................... 24
K t lu n ch
CH

ng 1 .......................................................................................... 27

NG 2: TH C TR NG CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ N

AI TRÊN

CV

T

A BÀN HUY N TI N H I T NH THÁI BÌNH ......................... 28

2.1. V trí đ a lý, đi u ki n t

nhiên, tình hình

kinh t -

xã h i

c a Huy n....................................................................................................... 28


2.1.1. V trí đ a lý và đi u ki n t nhiên .......................................................... 28
2.1.2. Tình hình kinh t - xã h i ...................................................................... 34
2.1.3. ánh giá chung ..................................................................................... 41
2.2. Hi n tr ng s d ng đ t và bi n đ ng s d ng đ t t i huy n Ti n H i
......................................................................................................................... 43
2.2.1. Hi n tr ng s d ng đ t ......................................................................... 43
2.2.2. Bi n đ ng s d ng đ t giai đo n 2012 – 2015 ..................................... 44
2.3. Th c tr ng công tác qu n lý nhà n

c v đ t đai c a huy n giai đo n

2012 – 2015 ..................................................................................................... 50
2.3.1. T ch c b máy qu n lý nhà n

c v đ t đai c a huy n Ti n H i....... 50

2.3.2. Tình hình th c hi n công tác qu n lý nhà n
2.4.

c v đ t đai................... 53

ánh giá vi c th c hi n công tác qu n lý hà n

c v đ t đai c a

Huy n.............................................................................................................. 75
2.4.1. Nh ng k t qu đ t đ

c ........................................................................ 75

2.4.2. Nh ng h n ch , y u kém ....................................................................... 76
2.4.3. Nguyên nhân d n đ n nh ng h n ch , y u kém .................................... 78
K t lu n ch
CH
N

ng 2 .......................................................................................... 80

NG 3: GI I PHÁP T NG C
C V

T

AI TRÊN

NG CÔNG TÁC QU N LÝ NHÀ

A BÀN HUY N TI N H I, T NH THÁI

BÌNH ......................................................................................................................... 81

3.1. Quy ho ch và k ho ch s d ng đ t c a huy n đ n n m 2020 ......... 81
3.1.1. M c đích ................................................................................................ 81
3.1.2. Yêu c u .................................................................................................. 81
3.1.3. N i dung ................................................................................................ 82
3.2. Quan đi m v đ xu t gi i pháp ........................................................... 91
3.2.1. B o đ m s qu n lý t p trung th ng nh t c a nhà n

c v đ t đai ..... 91

3.2.2. B o đ m s k t h p quy n s h u và s d ng đ t................................ 92


3.2.3. B o đ m s k t h p hài hòa gi a các l i ích ....................................... 92
3.2.4. K t h p qu n lý đ t đai v i vi c b o v môi tr

ng ............................. 93

3.2.5. Qu n lý đ m b o tính h th ng, đ ng b .............................................. 94
3.3. Gi i pháp t ng c

ng công tác qu n lý nhà n

c v đ t đai c a

huy n Ti n H i .............................................................................................. 94
3.3.1. Hoàn thi n và nâng cao n ng l c t ch c b máy qu n lý
n

nhà

c ................................................................................................................. 94

3.3.2. Gi i pháp v quy ho ch, k ho ch s d ng đ t .................................... 98
3.3.3. T ng c

ng công tác ki m tra, ki m soát qu n lý đ t đai .................. 100

3.3.4. Áp d ng khoa h c k thu t vào qu n lý s d ng đ t .......................... 103
3.3.5. Tuyên truy n và nâng cao nh n th c c ng đ ng ................................ 106
K t lu n ch

ng 3 ........................................................................................ 111

DANH M C TÀI LI U THAM KH O ............................................................. 114


DANH M C HÌNH V
Hình 2.1. B n đ đ a lý huy n Ti n H i ................................................................... 28
Hình 2.2 : Di n tích, c c u s d ng các nhóm đ t chính c a huy n n m 2014 ...... 44
Hình 2.3: Bi n đ ng di n tích đ t nông nghi p huy n Ti n H i giai đo n 2012 –
2015 .......................................................................................................................... 45
Hình 2.4: Bi n đ ng di n tích đ t ch a s d ng huy n Ti n H i giai đo n 2012 –
2015 ........................................................................................................................... 48


DANH M C B NG BI U
B ng 2.1 Di n tích và s n l
B ng 2.2 : S l

ng m t s cây tr ng chính ......................................... 36

ng gia súc, gia c m giai đo n 2012 -2015..................................... 37

B ng 2.3 : T ng h p di n tích đ t lâm nghi p qua các n m .................................. 38
B ng 2.4. Di n tích đ t nuôi tr ng th y s n qua các n m 2012 – 2015 ................... 38
B ng 2.5: Phân b dân c huy n Ti n H i n m 2013............................................... 40
B ng 2.6: Bi n đ ng di n tích đ t nông nghi p huy n Ti n H i giai đo n 2012 2015 ........................................................................................................................... 44
B ng 2.7: Bi n đ ng di n tích đ t phi nông nghi p huy n Ti n H i giai đo n 2012 2015 .......................................................................................................................... 46
B ng 2.8 : Bi n đ ng di n tích đ t ch a s d ng huy n Ti n H i giai đo n 2012 2015 ........................................................................................................................... 48
B ng 2.9: Tình hình giao đ t c a các t ch c ........................................................... 59
B ng 2.10: Tình hình thuê đ t c a các t ch c ........................................................ 59
B ng 2.11 : Tình hình thu h i đ t c a huy n Ti n H i qua 4 n m 2012 -2015 ........ 62
B ng 2.12: Tình hình c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t c a các t ch c trên
đ a bàn huy n Ti n H i ............................................................................................. 64
B ng 2.13: Hi n tr ng s d ng đ t n m 2014 ........................................................... 65
B ng 2.14: Hi n tr ng s d ng đ t theo đ i t
B ng 2.15: Hi n tr ng theo đ i t

ng s d ng ..................................... 67

ng qu n lý đ t .................................................... 67

B ng 2.16 : K t qu công tác đ u giá quy n s d ng đ t ......................................... 75
B ng 3.1 . D báo dân s , s h đ n n m 2020 huy n Ti n H i .............................. 83


DANH M C CÁC KÝ HI U VÀ T , THU T NG

VI T T T

Ch vi t t t

Ngh a đ y đ

CN-TTCN

Công nghi p, ti u th công nghi p

CCN

C m công nghi p

GCN

Gi y ch ng nh n

GPMB

Gi i phóng m t b ng

KT-XH

Kinh t - xã h i

QLNN

Qu n lý nhà n

QSD

Quy n s d ng đ t

SD

S d ng đ t

TN&MT

Tài nguyên và môi tr

c

UBND

y ban nhân dân

XHCN

Xã h i ch ngh a

ng


PH N M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
t đai là m t trong nh ng ngu n l c quan tr ng trong đ i s ng sinh ho t và
s n xu t c a con ng

i.

i v i nông nghi p, lâm nghi p, đ t đai là y u t không

th thay th , còn đ i v i công nghi p, d ch v , đ t đai là y u t quan tr ng hàng
đ u.

t đai còn là đ a bàn c trú c a dân c , t o môi tr

cho xã h i loài ng
n

ng không gian sinh t n

i. Vi c s d ng đ t đai c n ph i có s qu n lý chung c a nhà

c nh m đ m b o hi u qu đ i v i vi c s d ng đ t và duy trì các m c tiêu chung

c a xã h i. Qu n lý đ t đai t t hay x u có tác đ ng r t l n đ n nhi u l nh v c, nhi u
m t c a kinh t - xã h i, nh t là trong giai đo n phát tri n n n kinh t th tr

ng.

Trong th i k đ i m i v a qua, Vi t Nam đã có nhi u thay đ i trong qu n lý
Nhà n

c v đ t đai.Tuy nhiên, đ n nay, tình hình di n bi n quan h v đ t đai xu t

hi n nh ng v n đ m i và ph c t p, v lý lu n c ng nh th c ti n c a công tác qu n
lý đ t đai v n còn nhi u b t c p, ch a đáp ng yêu c u đ i m i c a c ch th
tr

ng. Vi c ch p hành k lu t, k c

ng trong qu n lý s d ng đ t ch a nghiêm, có

không ít nh ng quy đ nh c a pháp lu t đ t đai và nh ng quy đ nh c a c quan có
th m quy n liên quan đ n đ t đai không đ
th c. Ngu n l c đ t đai ch a đ

c th c thi ho c th c thi m t cách hình

c khai thác và phát huy đ y đ , các quy đ nh c a

pháp lu t ch a b o đ m gi i quy t hòa h p l i ích gi a nhà n
đ t, ch đ u t . Tình tr ng tham nh ng trong qu n lý nhà n
gia t ng, vi c chuy n nh
di n ra. Ch t l

ng trái phép, cho m

c, ng

i s d ng

c v đ t đai ngày càng

n đ t sai quy đ nh...v n h ng ngày

ng quy ho ch, s d ng đ t ch a cao, ch a đ ng b v i các quy

ho ch chuyên ngành, tính liên k t trong qu n lý quy ho ch còn y u.
Công tác qu n lý nhà n

c v đ t đai trên đ a bàn t nh Thái Bình hi n nay còn

khá nhi u b t c p: v m t pháp lý, s l
hành nhi u nh ng ch t l

ng v n b n quy ph m v đ t đai đ

c ban

ng xây d ng v n b n còn h n ch v n i dung và ch a

k p th i. Công tác thu h i đ t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t còn ch m,
th t c phi n hà. Trình đ chuyên môn, n ng l c c a đ i ng cán b còn y u kém,


nh t là

các c p chính quy n c s , công tác thanh tra s d ng đ t ch a th

ng

xuyên và thi u kiên quy t trong quá trình x lý làm kéo dài th i gian thanh tra, gây
tác đ ng x u đ n công tác qu n lý trên đ a bàn T nh.
Ti n H i là m t huy n ven bi n c a t nh Thái Bình. Phía tây giáp huy n Ki n
X

ng, phía đông giáp v nh B c B (bi n đông Vi t Nam), phía b c giáp huy n

Thái Th y, phía nam giáp t nh Nam
213.616 ng

nh. Di n tích 226 km² , dân s kho ng

i ( n m 2009).

Quá trình công nghi p hóa, hi n đ i hoá đ t ra nh ng yêu c u to l n đ i v i
công tác qu n lý Nhà n

c v m i m t c a đ i s ng kinh t - xã h i, trong đó bao

hàm c công tác qu n lý nhà n

c v đ t đai đ i v i t nh Thái Bình nói chung và

huy n Ti n H i nói riêng. T c đ gia t ng dân s , quá trình đô th hóa di n ra m nh
m d n đ n nhu c u v đ t đai gia t ng, gây s c ép l n đ n quy ho ch, s d ng qu
đ t. Vì v y, vi c nghiên c u th c ti n quá trình thi hành công tác qu n lý đ t đó
có nh ng đ xu t s a đ i b sung theo h

ng phù h p h n v i nh ng yêu c u m i

là h t s c c n thi t. Xu t phát t nh ng yêu c u và th c ti n trên, h c viên l a ch n
đ tài “T ng c

ng công tác qu n lý nhà n

c v đ t đai trên đ a bàn huy n Ti n

H i, t nh Thái Bình” làm đ tài có tính c p thi t và ý ngh a cho lu n v n c a mình.
2. M c đích nghiên c u c a đ tài
Nghiên c u đ xu t m t s gi i pháp nh m t ng c
n

ng công tác qu n lý nhà

c v đ t đai trên đ a bàn huy n Ti n H i, t nh Thái Bình đ n n m 2020.
3. Ph

ng pháp nghiên c u

Lu n v n s d ng các ph

ng pháp nghiên c u sau:

- Ph

ng pháp đi u tra, kh o sát;

- Ph

ng pháp th ng kê;

- Ph

ng pháp h th ng hóa;

- Ph

ng pháp phân tích so sánh;

- Ph

ng pháp phân tích t ng h p;

- Ph

ng pháp đ i chi u v i h th ng v n b n pháp quy.


4.

it

ng và ph m vi nghiên c u

a,

it

ng nghiên c u

Lu n v n ch y u nghiên c u các n i dung và công c s d ng trong qu n lý
Nhà n

c v đ t đai trên đ a bàn huy n Ti n H i, t nh Thái Bình

b, Ph m vi nghiên c u
ánh giá th c tr ng công tác qu n lý Nhà n
2012 – 2015, và đ ra các gi i pháp t ng c

c v đ t đai trong giai đo n

ng hi u qu công tác này cho đ n n m

2020 trên đ a bàn huy n Ti n H i, t nh Thái Bình.
5. Ý ngh a khoa h c và ý ngh a th c ti n c a đ tài
a, Ý ngh a khoa h c
Nh ng k t qu nghiên c u có giá tr tham kh o trong h c t p, gi ng d y và
nghiên c u các v n đ qu n lý nhà n

c v đ t đai.

b) Ý ngh a th c ti n
Nh ng k t qu nghiên c u là nh ng tham kh o h u ích có giá tr g i m trong
công tác qu n lý nhà n

c v đ t đai trên đ a bàn huy n Ti n H i nói riêng và t nh

Thái Bình nói chung trong giai đo n hi n nay.
6. K t qu d ki n đ t đ
K t qu d ki n đ t đ

c

c bao g m:

- H th ng hóa các v n đ lý lu n và th c ti n c a qu n lý nhà n
-

ánh giá th c tr ng công tác t ch c qu n lý nhà n

c v đ t đai.

c v đ t đai trên đ a

bàn huy n Ti n H i
-

a ra các gi i pháp t ng c

ng công tác qu n lý nhà n

c v đ t đai mang

tính hi u qu và kh thi đ i v i huy n Ti n H i, t nh Thái Bình.
7. N i dung c a lu n v n
Lu n v n ngoài ph n m đ u, k t lu n, danh m c tài li u tham kh o, g m 3
N i dung chính sau:
Ch

ng 1 : T ng quan v đ t đai và qu n lý nhà n

c v đ t đai


Ch

ng 2 : Th c tr ng công tác qu n lý nhà n

c v đ t đai trên đ a bàn

huy n Ti n H i, t nh Thái Bình.
Ch

ng 3 : Gi i pháp t ng c

ng công tác qu n lý nhà n

đ a bàn huy n Ti n H i, t nh Thái Bình.

c v đ t đai trên


1
CH

NG 1: T NG QUAN V
V

1.1.

t đai và qu n lý nhà n

T AI VÀ QU N LÝ NHÀ N

C

T AI
c v đ t đai

1.1.1. Khái ni m, vai trò và đ c đi m c a đ t đai
Khái ni m
t đai là m t d ng tài nguyên, v t li u c a con ng
đai là n i , xây d ng c s h t ng c a con ng

t có hai ngh a : đ t

i.

i và th nh

ng là m t b ng đ

s n xu t nông lâm nghi p. V thu t ng khoa h c, đ t đai là m t di n tích c th
c a b m t trái đ t bao g m t t c các c u thành c a môi tr
và d

i b m t đó bao g m: khí h u b m t, th nh

ng sinh thái ngay trên

ng, d ng đ a hình, m t n

c

(sông, su i, h , đ m l y...), các l p tr m tích sát b m t cùng v i các m ch n

c

ng m và khoáng s n trong lòng đ t, t p đoàn th c v t và đ ng v t, tr ng thái đ nh
c c a con ng

i, nh ng k t qu c a con ng

t theo ngh a th nh

i trong quá kh và hi n t i đ l i.

ng là v t th thiên nhiên có c u t o đ c l p lâu đ i,

hình thành do k t qu c a nhi u y u t : đá g c, đ ng th c v t, khí h u, đ a hình và
th i gian. Thành ph n c u t o c a đ t g m các h t khoáng chi m 40%, h p ch t
humic 5%, không khí 20% và n
l

c 35%. Giá tr tài nguyên đ t đ

c đo b ng s

ng di n tích (ha, km2) và đ phì ( đ màu m thích h p cho tr ng cây công

nghi p và l

ng th c).

Vai trò
Vai trò c a đ t đai đ i v i con ng

i

t đai là tài nguyên thiên nhiên quý giá c a m i qu c gia và nó c ng là y u
t mang tính quy t đ nh s t n t i và phát tri n c a con ng
trên trái đ t. Các Mác đã vi t: “

i và các sinh v t khác

t đai là tài s n mãi mãi v i loài ng

ki n đ sinh t n, là đi u ki n không th thi u đ

i, là đi u

c c a s n xu t, là t li u s n xu t

c b n trong nông lâm nghi p”. B i v y n u không có đ t đai thì không có b t kì
m t ngành s n xu t nào, con ng

i không th ti n hành s n xu t ra c a c i v t ch t


2
đ duy trì cu c s ng cho đ n ngày nay. Trong ti n trình l ch s c a xã h i loài
ng

i, con ng

i chi m h u đ t đai bi n đ t đai t m t s n v t t nhiên thành m t

tài s n c a c ng đ ng, c a qu c gia.
ng

t đai tr thành ngu n tài s n vô t n c a con

i.
t đai là đ a đi m, là c s c a các thành ph , làng m c, các công trình công

nghi p, giao thông, th y l i, các công trình phúc l i khác...
Con ng

i khai thác ngu n tài nguyên này đ tr ng tr t, ch n nuôi, t o nên

s n ph m nuôi s ng c xã h i loài ng
l

i. Khai thác b m t đ t đai và c i ti n ch t

ng đ t đai. Khai thác và c i ti n ch t l

ng đ t đai làm cho con ng

i ngày càng

g n ch t v i đ t đai h n, quan h này ngày càng g n ch t và phát tri n h n.
t đai là m t trong nh ng y u t quan tr ng c u thành môi tr
g n li n v i khí h u, môi tr

ng.

t đai

ng trên ph m vi toàn c u c ng nh t ng vùng mi n,

lãnh th . Trong quá trình s d ng và khai thác ngu n tài nguyên đ t đai, con ng
đã tác đ ng tr c ti p vào môi tr

i

ng, vào quá trình phát tri n t nhiên.

Vai trò c a đ t đai đ i v i ho t đ ng s n xu t kinh doanh
t đai có tr

c lao đ ng và cùng v i quá trình l ch s phát tri n kinh t - xã

h i, đ t đai là đi u ki n lao đ ng. Trong các đi u ki n v t ch t c n thi t, đ t đai gi
v trí và ý ngh a đ c bi t quan tr ng – là đi u ki n đ u tiên, là c s thiên nhiên c a
m i quá trình s n xu t, đóng vai trò quan tr ng đ i v i toàn b quá trình phát tri n
c a n n kinh t .

t đai tham gia vào t t c các ngành s n xu t v t ch t xã h i nh

là m t t li u s n xu t đ c bi t. Vai trò c a đ t đai v i m i ngành s n xu t khác
nhau là khác nhau.

i v i ngành phi nông nghi p: đ t đai gi vai trò th đ ng v i

ch c n ng là c s không gian và v trí đ hoàn thi n quá trình lao đ ng, là kho tàng
d tr trong lòng đ t.

c bi t đ i v i ngành s n xu t nông nghi p, đ t đai có v trí

vô cùng quan tr ng. Nó là y u t hàng đ u c a ngành s n xu t này. B i đ t đai
không ch là ch t a, ch đ ng cho lao đ ng mà còn là ngu n cung c p th c n cho
ngành ch n nuôi. M i tác đ ng c a con ng

i vào cây tr ng đ u d a vào đ t đai và


3
thông qua đ t đai. Trong tr
xu t c a con ng

ng h p này, đ t đai đóng vai trò nh m t công c s n

i.

M t khác trong quá trình ti n hành s n xu t c a mình, con ng
ru ng đ t nh m làm thay đ i ch t l
tr ng sinh tr
đ it

i tác đ ng vào

ng c a đ t đai, t o đi u ki n thu n l i cho cây

ng và phát tri n. Trong quá trình này, đ t đai đóng vai trò nh m t

ng lao đ ng. B i v y, có th nói, đ i v i nông nghi p n u không có đ t s

không có các ho t đ ng s n xu t nông nghi p.
không thay th đ
con ng

c.

t đai v a là đ i t

t đai là t li u đ c bi t, ch y u và

ng lao đ ng v a là công c lao đ ng c a

i.
i v i các ngành s n xu t khác thì đ t đai là n i xây d ng các công x

ng,

nhà máy, xí nghi p …và là đ a đi m ti n hành các ho t đ ng s n xu t kinh doanh.
t đai còn là ngu n cung c p nguyên v t li u tr c ti p, ch y u cho ngành công
nghi p khai thác và gián ti p cho công nghi p ch bi n thông qua ngành nông
nghi p. V i ngành du l ch, đ c thù v trí, đ a hình t nhiên đóng vai trò vô cùng
quan tr ng.
t đai còn có vai trò quan tr ng v m t chính tr . Lu t
n

c c ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam có ghi: “

t đai n m 1993 c a

t đai là tài nguyên qu c gia

vô cùng quý giá, là t li u s n xu t đ c bi t, là thành ph n quan tr ng hàng đ u c a
môi tr

ng s ng, là đ a bàn phân b các khu dân c , xây d ng các c s kinh t ,

v n hóa xã h i, an ninh qu c phòng. Tr i qua nhi u th h , nhân dân ta đã t n bao
công s c, x

ng máu m i t o l p, b o v đ

c v n đ t đai nh ngày nay”. Có th

th y đ t đai ngoài nh ng giá tr nêu trên còn có giá tr v m t chính tr .
c đi m
t đai có tính c đ nh v trí, không th di chuy n đ

c, tính c đ nh v trí

quy t đ nh tính gi i h n v quy mô theo không gian và ch u s chi ph i c a các y u
t môi tr

ng n i có đ t. M t khác đ t đai không gi ng các hàng hóa khác có th

s n sinh qua quá trình s n xu t nên đ t đai là có h n.

t đai

nh ng v trí khác


4
t đai

nhau có giá tr khác nhau.

đô th có giá tr h n so v i đ t đai

nông thôn

và vùng sâu vùng xa.
t đai có v trí c đ nh: Con ng

i không th di chuy n đ t đai theo ý mu n,

v trí c đ nh đã quy đ nh tính ch t v t lý, hóa h c, sinh thái c a đ t đai. Tính c
đ nh c a v trí đ t đai đã bu c con ng

i ph i s d ng đ t t i ch . M i m nh đ t có

đ c đi m khác nhau v tính ch t, kh n ng s d ng nên chúng có giá tr riêng.
t đai có h n v di n tích:

t đai do l ch s t nhiên hình thành, di n tích

có tính b t bi n. Ho t đ ng c a con ng

i có th c i t o đ

c tính ch t c a đ t, c i

bi n tình tr ng đ t đai nh ng không th làm thay đ i di n tích đ t đai theo ý mu n.
Do tính h u h n v di n tích nên yêu c u đ t ra là ph i s d ng có hi u qu .
t đai không b hao mòn theo th i gian. Trong đi u ki n s

Tính lâu b n:

d ng và b o v h p lý, ch t l
đai luôn có xu h

ng đ t có th nâng cao không ng ng và giá tr đ t

ng t ng theo th i gian.

t đai có tính đa d ng, phong phú tùy thu c vào m c đích s d ng đ t đai và
phù h p v i t ng vùng đ a lý.
1.1.2. Khái ni m, vai trò, nguyên t c qu n lý nhà n

c v đ t đai

Khái ni m
Qu n lý nhà n

c

Qu n lý là đ i t

ng nghiên c u c a nhi u ngành khoa h c. M i ngành khoa

h c đ u đ a ra m t khái ni m v qu n lý d

i góc đ riêng c a ngành mình. Tuy

nhiên, v c b n, qu n lý là m t quá trình, trong đó ch th qu n lý t ch c, đi u
hành, tác đ ng có đ nh h

ng, có ch đích m t cách khoa h c và ngh thu t vào

khách th qu n lý nh m đ t k t qu t i u theo m c tiêu đã đ ra thông qua vi c s
d ng các công c và ph
Qu n lý còn đ

ng pháp thích h p.

c hi u là m t h th ng, bao g m các thành t : đ u vào, đ u ra,

quá trình bi n đ i đ u vào thành đ u ra, môi tr

ng và m c tiêu. Các y u t trên

luôn tác đ ng qua l i l n nhau. M t m t, chúng đ t ra các yêu c u, nh ng v n đ
ph i gi i quy t. M t khác, chúng nh h

ng đ n hi u l c và hi u qu qu n lý.


5
Qu n lý bao g m các y u t : ch th qu n lý n m quy n l c và s d ng quy n
l c đ tác đ ng và đ i t

ng qu n lý.

it

ng qu n lý là nh ng cá nhân, t ch c

th c hi n các quy t đ nh qu n lý. M c tiêu qu n lý là cái đích mà các ch th qu n
lý h

ng t i. Qu n lý mu n đ t k t qu t i u ph i đ t trong m t môi tr

ng c th ,

v i nh ng đi u ki n và hoàn c nh c th .
Qu n lý nhà n

c là d ng qu n lý xã h i mang tính quy n l c nhà n

s d ng quy n l c nhà n
c a con ng

i đ duy trì, phát tri n các m i quan h xã h i, tr t t pháp lu t nh m

Ch c n ng nhi m v c a nhà n
ph

c. B máy nhà n
ng, đ

c

c đ đi u ch nh các quan h xã h i và hành vi ho t đ ng

th c hi n ch c n ng và nhi m v c a nhà n

n

c, đ

c.

c đ

c th c hi n thông qua b máy nhà

c là h th ng các c quan nhà n

c t trung

ng đ n đ a

c t ch c theo nguyên t c th ng nh t, t o thành m t ch nh th đ ng b

đ th c hi n ch c n ng, nhi m v c a nhà n
thành: Qu n lý nhà n
Qu n lý nhà n

c trung
c trung

c a c quan qu n lý c p trung

c. Qu n lý nhà n

ng và qu n lý nhà n

c đ a ph

c có th phân

ng.

ng là s tác đ ng có t ch c và b ng pháp quy n
ng lên các m t đ i s ng xã h i c a đ t n

s d ng có hi u qu các ngu n l c đ đ t đ

c các m c tiêu đ ra.

mang tính quy n l c cao nh t, làm c s cho qu n lý nhà n

c nh m

ây là qu n lý

c đ a ph

ng th c

hi n theo.
Qu n lý nhà n

c đ a ph

ng là quá trình chính quy n đ a ph

th c hi n các quy đ nh do c quan qu n lý c p trung

ng tri n khai

ng ban hành, đ ng th i ban

hành các v n b n quy đ nh v c ch chính sách liên quan đ n ho t đ ng c n qu n
lý theo th m quy n sao cho phù h p tình hình phát tri n kinh t xã h i c a đ a
ph

ng.
Qu n lý nhà n

c v đ t đai

QLNN v đ t đai là ho t đ ng th c thi quy n l c nhà n

c v a v i ch c n ng

đ i di n s h u toàn dân v đ t đai, v a v i ch c n ng QLNN v đ t đai nh t t c
các nhà n

c khác, đó là ho t đ ng có t ch c và đ

c đi u ch nh b ng h th ng


6
các công c qu n lý vào quan h đ t đai trong xã h i, đ đ t đ

c m c tiêu n m và

phân b h p lý, s d ng hi u qu ngu n tài nguyên đ t đai; b o v môi tr

ng s ng

và b o v đ t đai.
Nh v y qu n lý nhà n
Nhà n

c v đ t đai là t ng h p các ho t đ ng c a c quan

c v đ t đai: đó là các ho t đ ng trong vi c n m và qu n lý tình hình s

d ng đ t đai; trong vi c phân b đ t đai vào các m c đích s d ng theo ch tr
c a nhà n

c; trong vi c ki m tra, giám sát quá trình s d ng đ t.

Qu n lý nhà n

c v đ t đai là m t công vi c ph c t p, v i s tham gia qu n

lý tr c ti p và gián ti p b i nhi u c quan qu n lý khác nhau t tr ng
ph

ng

ng đ n đ a

ng
Qu n lý nhà n

c c p trung

ng đ i v i đ t đai là qu n lý quy n l c cao

nh t, đi u ch nh m i quan h trong qu n lý đ t đai.
Qu n lý nhà n

c đ a ph

ng đ i v i đ t đai là ho t đ ng qu n lý d a theo

nguyên t c ph c tùng t qu n lý trung

ng. Qu n lý nhà n

c đ a ph

đ t đai là s tri n khai th c hi n các quy đ nh qu n lý t trung
h p v i tình hình c th c a đ a ph

ng đ i v i

ng sao cho phù

ng.

Vai trò
C ch qu n lý kinh t
c a Nhà n

n

c ta hi n nay là c ch th tr

c b ng các công c chính sách, pháp lu t…Nhà n

ng có s qu n lý
c đóng vai trò đi u

ti t v mô nh m phát huy nh ng m t tích c c, h n ch nh ng m t tiêu c c c a c
ch th tr
n

ng. Vi t Nam đang trong quá trình công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t

c nên vai trò c a nhà n

c ngày càng quan tr ng, đ c bi t trong l nh v c đ t đai

b i đ t đai g n li n v i r t nhi u ho t đ ng kinh doanh, s n xu t c a con ng
đai là m t t li u s n xu t đ c bi t, là ph

t

ng ti n đ phát tri n s n xu t liên quan

m t thi t đ n các ho t đ ng kinh t xã h i. V n đ đ t ra là nhà n
ph

i.

ng th c qu n lý phù h p v đ t đai. Vai trò c a nhà n

c c n có nh ng

c trong qu n lý đ t đai

là m t yêu c u thi t y u đ đi u hòa các m i quan h gi a ch th qu n lý là nhà
n

c và ng

i s d ng đ t nh :


7
Nhà n

c ho ch đ nh chi n l

c, quy ho ch, k ho ch phân b đ t đai nh m

đ m b o cho vi c s d ng đ t có hi u qu cao, đúng m c đích giúp ng
đ t s d ng đúng m c đích, nhà n

c đ m b o đ

i s d ng

c vai trò qu n lý c a mình.

Thông qua k ho ch, quy ho ch phân b đ t, đ t đai không b b hoang phí mà
đ

c s d ng m t cách thích h p, nâng cao tính ti t ki m và hi u qu .
Nhà n

l

c đánh giá phân h ng đ t đ n m ch c toàn b qu đ t đai c v s

ng và ch t l

ng, làm c n c cho vi c qu n lý s d ng đ t m t cách hi u qu .

Vi c ban hành và t ch c th c hi n pháp lu t đ t đai t o c s pháp lý đ nhà
n

c b o v quy n và l i ích chính đáng c a các t ch c kinh t , doanh nghi p và

cá nhân trong quan h v đ t đai. B ng h th ng pháp lu t và các v n b n pháp quy
, nhà n
n

c xác đ nh đ a v pháp lý cho các đ i t

c đi u ch nh hành vi c a các đ i t

ng s d ng, trên c s đó nhà

ng s d ng đ t xem hành vi nào phù h p,

hành vi nào ch a phù h p.
Thông qua ban hành và th c hi n h th ng chính sách v đ t đai nh chính
sách giá c , chính sách thu , tín d ng…Nhà n

c kích thích các ch th kinh t , các

cá nhân đ s d ng m t cách h p lý và ti t ki m đ góp ph n th c hi n m c tiêu
kinh t xã h i và b o v môi tr

ng. Các chính sách v đ t đai là nh ng công c đ

nhà n

c th c hi n vai trò qu n lý c a mình trong t ng giai đo n. Nhà n

môi tr

ng thông thoáng , c i cách các th t c đ u t , đi u ch nh các công c đ

ct o

khuy n khích, t ng đ u t vào đ t.
Vi c ki m tra, giám sát qu n lý và s d ng đ t đ nhà n

c n m ch c tình

hình di n bi n v s d ng đ t đai, c ng nh nh ng sai ph m v đ t đ t đó có
nh ng đi u ch nh cho phù h p. Bên c nh đó nhà n

c c ng giúp phát hi n nh ng

m t tích c c đ phát huy, nâng cao hi u qu s d ng đ t.
Nguyên t c
Nguyên t c qu n lý nhà n

c v đ t đai là các quy t c x s , nh ng tiêu chu n

v hành vi mà các c quan qu n lý nhà n
trong quá trình qu n lý, s d ng.

c và các ch s d ng đ t ph i tuân th


8
Trong qu n lý nhà n

c v đ t đai c n chú ý m t s nguyên t c.

m b o s qu n lý t p trung và th ng nh t c a nhà n

c

t đai là tài nguyên c a qu c gia, là tài s n chung c a toàn dân. Vì v y
không th có b t kì m t cá nhân hay nhóm ng
thành tài s n riêng c a mình đ

c. Ch có nhà n

i nào chi m đo t tài s n chung
c – ch th duy nh t đ i di n h p

pháp cho toàn dân m i có toàn quy n trong vi c quy t đ nh s ph n pháp lý c a đ t
đai, th hi n s t p trung quy n l c và th ng nh t c a nhà n

c trong qu n lý nói

chung và trong l nh v c đ t đai nói riêng. Quy n qu n lý t p trung th ng nh t c a
nhà nc th c hi n theo pháp lu t và đ

c th hi n trên nhi u m t nh : đ i

di n ch quy n qu c gia v lãnh th , quy n giao đ t ho c cho thuê đ t đ i v i các
t ch c h gia đình, cá nhân trong và ngoài n

c, quy n đ nh giá đ t, quy n ki m

tra, giám sát vi c s d ng đ t …
m b o hài hòa gi a quy n s h u đ t đai và quy n s d ng đ t đai
Trong qu n lý nhà n

c v đ t đai c n đ m b o hài hòa gi a quy n s h u đ t

đai và quy n s d ng đ t đai, gi a l i ích c a nhà n

c và l i ích c a ng

i tr c

ti p s d ng. T khi Hi n pháp 1980 ra đ i quy n s h u đ t đai

n

trong tay nhà n

c, v a có trong

c, còn quy n s d ng đ t đai v a có

t ng ch s d ng c th . Nhà n

nhà n

c ta ch n m

c không tr c ti p s d ng đ t đai mà th c hi n

quy n s d ng đ t đai thông qua vi c thu thu , thu ti n s d ng...t nh ng ch th
tr c ti p s d ng đ t đai. Vì v y đ s d ng đ t đai có hi u qu , nhà n

c ph i giao

đ t cho các ch th tr c ti p s d ng và ph i quy đ nh m t hành lang pháp lý cho
phù h p đ v a đ m b o l i ích cho ng
n

i s d ng, v a đ m b o l i ích c a nhà

c.
K th a và tôn tr ng l ch s
Qu n lý nhà n

c v đ t đai c a chính quy n ph i tuân th vi c k th a các

quy đ nh c a pháp lu t c a nhà n
đ t đai qua các th i kì.

c tr

c đây, c ng nh tính l ch s trong qu n lý


9
m b o s k t h p hài hòa các l i ích
t đai ph n ánh m i quan h v l i ích gi a cá nhân, t p th và c ng đ ng xã
t đai là y u t đ u vào quan tr ng c a s n xu t, do đó tr

h i.

l i ích c a ng

ch tc nđ mb o

i s d ng đ t. Bên c nh đó c n đ m b o l i ích chung c a toàn xã

h i vì đ t đai là tài s n qu c gia. Nhi m v đ t ra là c n hài hòa v m t l i ích gi a
cá nhân, t p th và c ng đ ng xã h i. Vi c đ m b o hài hòa nh ng l i ích này đ

c

th c hi n thông qua công tác quy ho ch, chính sách tài chính v đ t và các quy đ nh
v quy n và ngh a v c a nhà n

c và ng

i s d ng đ t.

Ti t ki m và hi u qu
Qu n lý nhà n

c v đ t đai c ng c n tuân theo nguyên t c ti t ki m và hi u

qu . Ti t ki m và hi u qu là nguyên t c c a qu n lý kinh t . Th c ch t qu n lý đ t
đai c ng là m t d ng c a qu n lý kinh t nên c ng ph i tuân theo nguyên t c này.
Ti t ki m là c s , là ngu n g c c a hi u qu . Nguyên t c này trong qu n lý đ t đai
đ

c th hi n b ng vi c : xây d ng các ph

ng án quy ho ch, k ho ch s d ng đ t

có tính kh thi cao; qu n lý và giám sát vi c th c hi n các ph

ng án quy ho ch, k

ho ch s d ng đ t.
1.2. Qu n lý nhà n

c v đ t đai t i Vi t Nam

1.2.1. T ch c b máy qu n lý nhà n
B máy qu n lý nhà n
Nhà n

c v đ t đai

c v đ t đai chính là s th hi n vi c phân c p qu n lý

c v đ t đai.

Phân c p qu n lý nhà n

c là vi c phân đ nh trách nhi m, ch c n ng nhi m

v , quy n h n cho các c p, các ngành thu c h th ng c quan qu n lý nhà n

cv

m t l nh v c nào đó.
Quy đ nh chung v trách nhi m c a các c p trong vi c qu n lý nhà n
đai là : nhà n

cv đ t

c th c hi n quy n đ i di n ch s h u toàn dân v đ t đai và th ng

nh t qu n lý nhà n

c v đ t đai:


10
(1) Qu c h i ban hành lu t pháp v đ t đai, quy t đ nh quy ho ch, k ho ch s
d ng đ t c a c n

c; th c hi n quy n giám sát t i cao đ i v i vi c qu n lý và s

d ng đ t đai trong ph m vi c n

c.

(2) Chính ph quy t đ nh quy ho ch, k ho c s d ng đ t c a t nh, thành ph
tr c thu c trung

ng và quy ho ch, k ho ch s d ng đ t vào m c đích qu c

phòng, an ninh; th ng nh t qu n lý nhà n
Tài nguyên và Môi tr
n

c v đ t đai trong ph m vi c n

ng ch u trách nhi m tr

c. B

c chính ph trong vi c qu n lý nhà

c v đ t đai
(3) H i đ ng nhân dân các c p th c hi n quy n giám sát vi c thi hành pháp

lu t v đ t đai t i đ a ph

ng

(4) y ban nhân dân các c p th c hi n quy n đ i di n ch s h u v đ t đai và
qu n lý Nhà n

c v đ t đai t i đ i ph

ng theo th m quy n quy đ nh t i Lu t.

V vi c ban hành v n b n pháp quy đ c th hóa các quy đ nh c a Lu t ch
y u do Chính ph ban hành.

y ban nhân dân c p t nh đ

c quy đ nh m t s n i

dung áp d ng trong đ a bàn t nh nh sau: giá đ t hàng n m; h n m c giao đ th n m c công nh n đ t ; su t đ u t đ i v i các d án đ u t ; chính sách b i
th

ng, h tr gi i phóng m t b ng và tái đ nh c ; th i h n trong gi i quy t các th

t c hành chính v đ t; đ n bù vi c qu n lý và s d ng đ t tôn giáo, đ t tín ng

ng;

h n m c và ch đ s d ng đ t ngh a trang, ngh a đ a.
V th m quy n c a y ban nhân dân các c p trong qu n lý đ t đai:
(1) Th m quy n quy t đ nh, xét duy t quy ho ch, k ho ch s

d ng đ t:

UBND c p t nh xét duy t quy ho ch, k ho ch s d ng đ t c a c p huy n, ph

ng,

th tr n; UBND c p huy n xét duy t quy ho ch, k ho ch s d ng đ t c a xã.
(2) Th m quy n giao đ t, cho thuê đ t, cho phép chuy n m c đích s d ng
đ t: UBND c p t nh quy t đ nh giao đ t, cho thuê đ t, cho phép chuy n m c đích s
d ng đ t đ i v i t ch c; giao đ t đ i v i c s tôn giáo; giao đ t, cho thuê đ t đ i
v i ng

i Vi t Nam đ nh c

n

c ngoài; cho thuê đ t đ i v i t ch c, cá nhân


11
n

c ngoài; UBND c p huy n quy t đ nh giao đ t, cho thuê đ t, cho phép chuy n

m c đích s d ng đ t đ i v i h gia đình, cá nhân; giao đ t đ i v i c ng đ ng dân
c ; UBND c p xã cho thuê đ t thu c qu đ t công ích. C quan có th m quy n
quy t đ nh giao đ t, cho thuê đ t, cho phép chuy n m c đích s d ng đ t không
đ

c y quy n.
(3) Th m quy n thu h i đ t: C p nào có th m quy n giao đ t, cho thuê đ t,

cho phép chuy n m c đích s d ng đ t thì có th m quy n thu h i đ i v i lo i đ t
đó, tr tr
đ

ng h p đ t c a ng

c mua nhà

i Vi t Nam đ nh c

g n li n v i quy n s d ng đ t

huy n thu h i.C quan nhà n

n

c ngoài thu c đ i t

ng

Vi t Nam thì do UBND c p

c có th m quy n thu h i đ t không đ

c y quy n.

(4) Th m quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t: C p nào có th m
quy n giao đ t, cho thuê đ t, cho phép chuy n m c đích s d ng đ t thì có th m
quy n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t đ i v i đ i t
đ t c a ng

i Vi t Nam đ nh c

li n v i quy n s d ng đ t

n

c ngoài thu c đ i t

ng đ

ng h p

c mua nhà

g n

Vi t Nam thì do UBND c p huy n c p gi y ch ng

nh n quy n s d ng đ t. C quan nhà n
quy n s d ng đ t có th

ng đó, tr tr

c có th m quy n c p gi y ch ng nh n

y quy n cho c quan qu n lý đ t đai cùng c p theo quy

đ nh c a Chính ph .
1.2.2. S c n thi t c a qu n lý nhà n

c v đ t đai

Xu t phát t vai trò và ý ngh a quan tr ng c a đ t đai quy t đ nh đ n s t n t i
và phát tri n c a xã h i loài ng
đ t đai có h n v s l

i, đ t đai c n ph i có s qu n lý. Do đ c đi m là

ng, di n tích, có v trí c đ nh, phân b đa d ng và g n li n

v i tính ch t c a đ t và đi u ki n t nhiên khác nhau cho nên m i qu c gia c n có
s qu n lý c a nhà n

c v đ t đai nh m s d ng h p lý, ti t ki m và đ t hi u qu

cao.
Th c ti n n n kinh t n

c ta đang trên đà phát tri n, đ c bi t t n n kinh t

t p trung quan liêu bao c p chuy n sang n n kinh t hàng hóa nhi u thành ph n ho t
đ ng theo c ch th tr

ng có s qu n lý c a nhà n

c đ nh h

ng xã h i ch


12
ngh a thì m i quan h xã h i gi a các cá nhân v i nhau ho c v i t ch c, nhà n

c

trong qu n lý và s d ng đ t đai ngày càng th hi n đ y đ h n. Trong n n kinh t
th tr

ng đ t đai có giá tr - đ

c coi nh m t hàng hóa đem ra mua bán trao đ i,

m t tài s n dùng đ chuy n nh

ng, th ch p và th a k …. Xu t phát t m c tiêu

c a Cách m ng Vi t Nam là xây d ng Vi t Nam thành m t n
theo c ch th tr

c xã h i ch ngh a

ng. V i m c tiêu nh v y, trong nh ng cu c đ i h i

ng đã

xác đ nh n

c ta đi theo con đ

ng công nghi p hóa, hi n đ i hóa, nh ng xu t phát

đi m c a n

c ta là t m t n

c có n n kinh t nghèo nàn, l c h u. Chúng ta ph i

xây d ng nhà n
đ t đai. Nhà n

c pháp quy n đ qu n lý m i l nh v c, đ c bi t là trong l nh v c
c giao đ t cho các h gia đình s d ng lâu dài, n đ nh, nhà n

c

c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t và quy n s h u nhà . S phong phú trong
yêu c u c a cu c s ng và s phát tri n c a n n kinh t đã và đang d n đ n s đa
d ng v đích s d ng đ t đai, đây là m t bi u hi n t t c a vi c s d ng đ t đai ngày
càng có hi u qu h n. i u này đòi h i không ng ng t ng c
n

c v đ t đai và hoàn thi n pháp lu t, đ ng th i h

ng vai trò qu n lý nhà

ng d n thi hành chi ti t t t

h n pháp lu t v đ t đai nh m s d ng h p lý h n, ti t ki m hi u qu góp ph n đ m
b o xây d ng m t xã h i công b ng dân ch , v n minh.
Tóm l i vi c khai thác nh ng u, nh
tr

c đi m, nh ng khuy t t t c a c ch th

ng đ c bi t là các quan h đ t đai v n đ ng theo c ch th tr

thi u đ

c s qu n lý c a nhà n

v y, nhà n

ng thì không th

c v i t cách là ch n n kinh t qu c dân. Nh

c th c hi n ch n ng qu n lý là m t đòi h i khách quan, là nhu c u t t

y u trong vi c s d ng đ t đai. Nhà n
các công c tài chính mà nhà n

c không ch qu n lý b ng công c pháp lu t,

c còn kích thích khuy n khích đ i t

ng s d ng

đ t hi u qu b ng bi n pháp kinh t . Bi n pháp kinh t tác đ ng tr c ti p đ n l i ích
c a ng

i s d ng đ t và đây là m t bi n pháp h u hi u trong c ch th tr

làm cho các đ i t
b ođ mđ

ng, nó

ng s d ng đ t có hi u qu h n, làm t t công vi c c a mình, v a

c l i ích cá nhân c ng nh l i ích c a toàn xã h i.

1.2.3. C n c qu n lý nhà n
1.2.3.1. C n c pháp lý

c v đ t đai


13
Pháp lu t là c n c qu n lý không th thi u đ
đ n nay, nhà n

c nào c ng luôn th c hi n quy n cai tr c a mình tr

pháp lu t. nhà n
vi c a con ng

c c a m t nhà n

c dùng pháp lu t tác đ ng vào ý chí con ng

c. T x a
c h t b ng

i đ đi u ch nh hành

i.

Pháp lu t là công c duy trì tr t t an toàn xã h i trong l nh v c đ t đai. Trong ho t
đ ng xã h i, v n đ đ t đai g n ch t v i l i ích v t ch t và tinh th n c a m i ch th s
d ng đ t nên v n đ này d n y sinh nhi u mâu thu n. Trong các mâu thu n đó có nh ng
v n đ ph i dùng đ n pháp lu t m i x lý đ c.
Pháp lu t là công c b t bu c các t ch c và cá nhân th c hi n ngh a v thu
đ i v i nhà n

c và các ngh a v khác. Trong s d ng đ t đai, ngh a v n p thu là

ngh a v b t bu c, nh ng không ph i lúc nào ngh a v đó c ng đ
cách đ y đ có r t nhi u tr
ngh a v đó m i đ

ng h p ph i dùng bi n pháp c

ng ch và b t bu c thì

c th c hi n.

Pháp lu t là công c mà qua đó nhà n
nh ng ng

c th c hi n m t

c b o đ m s bình đ ng, công b ng gi a

i s d ng đ t. Nh nh ng đi u kho n b t bu c, thông qua các chính sách

mi n gi m, th

ng, ph t cho phép nhà n

c th c hi n đ

c s bình đ ng c ng nh

gi i quy t t t m i quan h v l i ích trong l nh v c đ t đai gi a nh ng ng

is

d ng đ t.
Pháp lu t là c n c t o đi u ki n cho các công c qu n lý khác, các ch đ ,
chính sách c a nhà n
c a nhà nc th c hi n có hi u qu h n. Trong h th ng pháp lu t

c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam có các c n c pháp lu t liên

quan tr c ti p ho c gián ti p đ n qu n lý đ t đai c th nh : Hi n pháp, Lu t đ t
đai, Lu t dân s , các pháp l nh, các ngh đ nh, các quy t đ nh, các thông t , các
ch th , các ngh quy t... c a nhà n

c, c a Chính ph , c a các b , các ngành có liên

quan đ n đ t đai m t cách tr c ti p ho c gián ti p và các v n b n qu n lý c a các
c p, các ngành

chính quy n đ a ph

ng.

Nh ng c n c đi n hình cho qu n lý nhà n
- Lu t

t đai n m 2003.

c v đ t đai :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×