Tải bản đầy đủ

Tăng cường công tác quản lý chi phí giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện lai châu của ban quản lý dự án nhà máy thủy điện sơn la

L IC M

N

Trong quá trình h c t p và nghiên c u Lu n v n đ tài “Nâng cao công
tác qu n lý chi phí giai đo n th c hi n d án đ u t xây d ng công trình
Th y đi n Lai Châu t i Ban qu n lý d án nhà máy th y đi n S n La”, tác
gi đã nh n đ

cs h

ng d n và giúp đ t n tình c a các th y cô giáo gi ng

d y, các b n đ ng môn, các anh ch đ ng nghi p đang công tác t i Ban
QLDA NMT S n La.
Tác gi xin chân thành c m n các th y cô trong tr
L i, đ c bi t là th y giáo PGS.TS. Nguy n Xuân Phú ng
th i gian, công s c, t n tình ch b o, h

ng


i h c TH y

i đã dành nhi u

ng d n giúp tác gi có đ

c ki n

th c đ hoàn thành b n Lu n v n này.
Do trình đ , kinh nghi m c ng nh th i gian nghiên c u còn h n ch
nên Lu n v n kho tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong nh n đ
nh ng ý kiên đóng ghóp quý báu đ b n Lu n v n đ

c hoàn thi n h n.

Xin trân tr ng c m n!
Hà N i, tháng 3 n m 2016
H c viên

Ph m V nh Long

c


L I CAM OAN
Tôi Ph m V nh Long – tác gi c a Lu n v n này xin cam đoan r ng n i
dung c a b n Lu n v n này ch a đ

c n p cho b t k m t ch

b ng cao h c nào c ng nh b t k m t ch

ng trình c p

ng trình đào t o c p b ng nào

khác.
Tôi c ng xin cam đoan các s li u và k t qu trong Lu n v n hoàn toàn
trung th c và ch a t ng ai công b trong t t c các công trình nào tr
T t c trích d n đã đc đây.

c ghi rõ ngu n g c.
Hà N i, tháng 3 n m 2016
H c viên

Ph m V nh Long


M CL C
M

U .......................................................................................................... 1

CH
ÁN

NG 1: T NG QUAN V CHI PHÍ VÀ QU N LÝ CHI PHÍ D
U T XÂY D NG CÔNG TRÌNH .................................................. 5

1.1. M t s v n đ chung v chi phí và giá c s n ph m xây d ng công trình: 5
1.1.1. Khái ni m ................................................................................................ 5
1.1.2.
c đi m th tr ng xây d ng, s n ph m xây d ng, công ngh xây
d ng và giá c s n ph m xây d ng. .................................................................. 6
1.1.3. S hình thành chi phí xây d ng qua các giai đo n xây d ng ................. 6
1.2. T ng quan v qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình ........................ 9
1.2.1. M c tiêu c a qu n lý chi phí ................................................................... 9
1.2.2. Nguyên t c qu n lý chi phí đ u t xây d ng .......................................... 9
1.2.3. N i dung qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình .......................... 10
1.3. Các nhân t nh h ng đ n qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công
trình ................................................................................................................. 13
1.3.1 Các nhân t

nh h

ng đ n chi phí xây d ng công trình ...................... 13

1.3.2. Trình đ qu n lý và công ngh .............................................................. 14
1.3.3. Các chính sách kinh t và s bi n đ ng kinh t .................................... 16
1.4. Vai trò c a qu n lý chi phí đ i v i vi c gi m giá thành xây d ng .......... 17
1.5. Kinh nghi m trong công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình
Vi t Nam và Th gi i ...................................................................................... 17
1.5.1. M t s bài h c v công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng

n

c ta 17

1.5.2. Kinh nghi m qu n lý d án đ u t xây d ng công trình m t s n c
trên th gi i ..................................................................................................... 18
1.6. Nh ng công trình nghiên c u có liên quan đ n đ tài ............................. 20
K T LU N CH

NG 1................................................................................ 22

CH
NG 2: C S LÝ LU N V QU N LÝ CHI PHÍ
U T XÂY
D NG CÔNG TRÌNH TH Y I N TRONG GIAI O N TH C HI N
D ÁN ............................................................................................................ 23


2.1.

c đi m c a d án Th y đi n: ............................................................... 23

2.1.1. T ng quan v các d án th y đi n
2.1.2.

Vi t Nam .................................... 23

c đi m các d án th y đi n ............................................................... 29

2.2. Các c s lý lu n v qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình Th y
đi n trong giai đo n th c hi n d án:.............................................................. 31
2.2.1. Công trình th y đi n.............................................................................. 31
2.2.2. Qu n lý chi phí xây d ng công trình th y đi n .................................... 35
2.3. N i dung và yêu c u qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình Th y
đi n giai đo n th c hi n d án: ....................................................................... 36
2.3.1. N i dung qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình th y đi n giai
đo n th c hi n d án: ...................................................................................... 36
2.3.2. Yêu c u qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình th y đi n giai đo n
th c hi n d án: ............................................................................................... 39
2.4. Các v n b n hi n hành v qu n lý chi phí đ u t xây d ng: ................... 40
K T LU N CH

NG 2................................................................................ 43

CH
NG 3: GI I PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC QU N LÝ CHI
PHÍ GIAI O N TH C HI N D ÁN
U T XÂY D NG CÔNG
TRÌNH TH Y I N LAI CHÂU C A BAN QU N LÝ D ÁN NHÀ
MÁY TH Y I N S N LA ........................................................................ 44
3.1. Gi i thi u khái quát v Ban qu n lý d án Nhà máy Th y đi n S n La và
d án Th y đi n Lai Châu ............................................................................... 44
3.1.1. Gi i thi u v Ban Qu n lý d án Nhà máy Th y đi n S n La ............. 44
3.1.2. Gi i thi u v d án Th y đi n Lai Châu............................................... 46
3.2. Th c tr ng công tác qu n lý chi phí c a Ban qu n lý d án nhà máy th y
đi n S n La ..................................................................................................... 51
3.3. ánh giá chung v công tác qu n lý chi phí giai đo n th c hi n d án đ u
t xây d ng công trình Th y đi n Lai Châu c a Ban qu n lý d án Nhà máy
Th y đi n S n La th i gian qua ...................................................................... 53
3.3.1. Các k t qu đ t đ

c ............................................................................. 53

3.3.2. Phân tích t n t i h n ch và nguyên nhân ............................................. 54


3.4. Nh ng thu n l i và khó kh n trong qu n lý chi phí giai đo n th c hi n d
án đ u t xây d ng công trình Th y đi n Lai Châu trong th i gian t i ......... 57
3.4.1. Thu n l i ............................................................................................... 57
3.4.2. Khó kh n ............................................................................................... 58
3.5. Nguyên t c và yêu c u c a vi c đ xu t các gi i pháp ............................ 58
3.5.1. D a trên nh ng quy đ nh c a pháp lu t, đ m b o tính h p pháp ......... 58
3.5.2. Xem xét đánh giá toàn b các n i dung c a h s trong giai đo n th c
hi n d án ........................................................................................................ 59
3.5.3. Hoàn thi n theo h

ng chuyên nghi p hóa, hi n đ i hóa ..................... 59

3.5.4. S ph i h p gi a các bên liên quan ...................................................... 59
3.6.1.

y nhanh công tác Gi i phóng m t b ng – Tái đ nh c : .................... 60

3.6.2. Qu n lý t t công tác kh o sát thi t k : .................................................. 61
3.6.3. Gi i pháp trong công tác thi t k d toán xây d ng công trình, d toán
h ng m c ......................................................................................................... 62
3.6.4. Gi i pháp trong công tác đ u th u, l a ch n nhà th u, ký k t h p đ ng
......................................................................................................................... 63
3.6.5. Trong thanh toán h p đ ng và v n đ u t xây d ng công trình; quy t
toán v n đ u t xây d ng công trình .............................................................. 65
3.7.

xu t k ho ch tri n khai áp d ng các gi i pháp.................................. 70

KÊT LU N CH

NG 3................................................................................ 71

K T LU N VÀ KI N NGH ...................................................................... 72
1. Các k t qu đ t đ

c c a lu n v n.............................................................. 72

2. Ki n ngh ..................................................................................................... 72
2.1.

i v i các c quan qu n lý nhà n

c:.................................................... 72

2.2. V phía Ban QLDA NMT S n La: ....................................................... 72
2.3.

i v i các đ n v thi công: ..................................................................... 72

TÀI LI U THAM KH O ............................................................................ 74


DANH M C HÌNH
Hình 2.1: Công trình th y đi n S n La. ......................................................... 26
Hình 2.2: Công trình th y đi n Hòa Bình ....................................................... 26
Hình 2.3: Các h ng m c công trình th y đi n Yaly (đ p, h ch a, phòng đi u
khi n, gian máy). ............................................................................................. 28
Hình 2.4: Công tr

ng xây d ng th y đi n Lai Châu. ................................... 29

Hình 3.1: S đ t ch c Ban QLDA NMT S n La. .................................... 45
Hình 3.2: M i liên k t gi a các phòng ch c n ng Ban QLDA NMT S n La. .. 46
Hình 3.3: Ph n m m d toán G8..................................................................... 63
Hình 3.4: S đ x lý h s trong m t phòng ch c n ng ............................... 66
Hình 3.5: S đ x lý h s trong Ban QLDA NMT S n La ...................... 66
Hình 3.6: Ph n m m qu n lý v n b n đi n t eOffice .................................... 69
Hình 3.7: Ph n m m qu n lý v n b n đi n t Lizard ..................................... 69


DANH M C B NG BI U
B ng 2.1: Các d án th y đi n l n

Vi t Nam hi n nay ............................... 24

B ng 3.1: Ti n đ th c hi n Công trình Th y đi n Lai Châu 2015 ............... 51
B ng 3.2: Giá tr gi i ngân thanh toán công trình Th y đi n Lai Châu 2015 54


DANH M C CÁC KÝ HI U VI T T T
TM T
C T

T ng m c đ u t
Ch đ u t

HSMT

H s m i th u

XDCT

Xây d ng công trình

QLDA

Qu n lý d án

TXDCT
T
T N
TM

u t xây d ng công trình
Th y đi n
Th y đi n nh
ánh giá tác đ ng môi tr

NMT

Nhà máy th y đi n

GPMB

Gi i phóng m t b ng

EVN
UBND

ng

T p đoàn đi n l c Vi t Nam
y ban nhân dân

THCS

Trung h c c s

T C

Tái đ nh c

HSYC

H s yêu c u

HS X

H s đ xu t


1

M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
Do đ c thù nghành xây d ng nên đa s các công trình xây d ng hi n
nay đ u có quy mô l n, chi phí l n, th i gian xây d ng và khai thác dài.
Ngu n v n dành cho xây d ng th
hàng n m c a nhà n

ng chi m t tr ng l n trong ngân sách

c c ng nh k ho ch v n hàng n m c a doanh nghi p.

Chi phí xây d ng là m t trong b n m c tiêu hàng đ u c a m t d án. Vì v y,
công tác qu n lý chi phí trong các d án xây d ng luôn đ

c Nhà n

c và

Ch đ u t quan tâm.
Trong ti n trình đ i m i, phát tri n kinh t - xã h i
c nh vi c đ t n

c đã gia nh p T ch c th

Vi t Nam, bên

ng m i th gi i (World Trade

Organization - WTO), nhu c u v đ u t và xây d ng là r t l n. Khi đó nhi u
c h i và thách th c m i s m ra cho các Ch đ u t và doanh nghi p xây
d ng. Vì v y, qu n lý chi phí đ u t xây d ng là m t trong các nhân t quan
tr ng quy t đ nh thành công trong môi tr

ng ngày càng c nh tranh và nhi u

khó kh n c a các nhà đ u t c ng nh các doanh nghi p xây d ng.
Trong th i gian qua, công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng công
trình th y đi n t i Ban qu n lý D án Nhà máy Th y đi n S n La còn nhi u
v n đ b t c p, nh t là trong công tác qu n lý chi phí giai đo n th c hi n d
án, nên ch a phát huy t t hi u qu ngu n v n đ u t . V i mong mu n đóng
góp các ki n th c h c t p và nghiên c u c a mình trong vi c giúp Ban qu n
lý D án Nhà máy Th y đi n S n La hoàn thi n h n n a công tác qu n lý chi
phí đ u t xây d ng công trình, tác gi đã l a ch n v n đ “Nâng cao công
tác qu n lý chi phí giai đo n th c hi n d án đ u t xây d ng công trình
Th y đi n Lai Châu t i Ban qu n lý d án nhà máy th y đi n S n La” làm
đ tài lu n v n t t nghi p khóa h c c a mình.


2

2. M c đích nghiên c u c a đ tài
Nghiên c u, đ xu t gi i pháp nh m góp ph n nâng cao hi u qu đ u t
xây d ng các công trình th y đi n mà Ban qu n lý d án Nhà máy Th y đi n
S n La đang qu n lý đ u t xây d ng.
3. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài
a. Ý ngh a khoa h c:
tài nghiên c u h th ng hóa và làm sáng t các v n đ lý lu n v d
án và qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình đ làm c s khoa h c
nghiên c u, đ xu t m t s gi i pháp qu n lý chi phí h p lý, góp ph n nâng
cao hi u qu đ u t các công trình xây d ng th y đi n.
b. Ý ngh a th c ti n:
Nh ng k t qu nghiên c u, đ xu t gi i pháp c a lu n v n là tài li u
tham kh o h u ích không ch đ i v i công tác qu n lý chi phí các d án đ u
t xây d ng công trình th y đi n t i Ban qu n lý d án Nhà máy Th y đi n
S n La mà còn là tài li u tham kh o cho các đ n v th c hi n công tác qu n lý
chi phí các d án đ u t xây d ng công trình giai đo n th c hi n d án nói
chung.
4.

it

ng và ph m vi nghiên c u c a đ tài

a.

it

ng nghiên c u:
it

ng nghiên c u c a đ tài là công tác qu n lý chi phí giai đo n

th c hi n d án đ u t xây d ng công trình Th y đi n Lai Châu c a Ban qu n
lý d án Nhà máy Th y đi n S n La.
b. Ph m vi nghiên c u:
- Ph m vi v n i dung và không gian nghiên c u:

tài t p trung

Nghiên c u đ xu t các gi i pháp nâng cao công tác qu n lý chi phí giai đo n
th c hi n d án đ u t xây d ng công trình Th y đi n Lai Châu c a Ban qu n
lý d án nhà máy th y đi n S n La.


3

- Ph m vi v th i gian: T n m 2010 - 2015.
5. Ph

ng pháp nghiên c u
Lu n v n áp d ng ph

ng pháp nghiên c u sau:

- Ph

ng pháp khái quát hóa;

- Ph

ng pháp phân tích t ng h p, so sánh;

- Ph

ng pháp kh o sát đi u tra thu th p s li u;

- Ph

ng pháp phân tích kinh t ;

- Ph

ng pháp đ i chi u v i h th ng v n b n pháp quy v qu n lý chi

phí đ u t xây d ng công trình;
- Ph

ng pháp chuyên gia;

6. K t qu d ki n đ t đ

c

- H th ng hóa và hoàn thi n c s lý lu n v qu n lý chi phí đ u t và
các nhân t

nh h

ng đ n k t qu , ch t l

ng công tác qu n lý chi phí giai

đo n th c hi n d án c a các d án đ u t xây d ng công trình nói chung hay
các d án đ u t xây d ng công trình th y đi n nói riêng.
- Phân tích, đánh giá th c tr ng qu n lý chi phí đ u t xây d ng công
trình giai đo n th c hi n d án t i Ban qu n lý d án Nhà máy Th y đi n S n
La trong th i gian v a qua, t đó, đánh giá các k t qu đ t đ

c; các m t t n

t i h n ch , nguyên nhân đ tìm ra các gi i pháp kh c ph c.
- Nghiên c u, đ xu t m t s gi i pháp có c n c khoa h c, phù h p và
kh thi v i đi u ki n th c ti n c a Ban qu n lý d án Nhà máy Th y đi n S n
La trong vi c nâng cao h n n a ch t l

ng công tác qu n lý chi phí đ u t

xây d ng công trình giai đo n th c hi n d án Th y đi n Lai Châu.
7. N i dung c a Lu n v n
Lu n v n g m có 3 ch
Ch

ng n i dung chính

ng 1: T ng quan v chi phí và qu n lý chi phí d án đ u t xây

d ng công trình.


4

Ch

ng 2: C s lý lu n v qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình

th y đi n trong giai đo n th c hi n d án.
Ch

ng 3: Gi i pháp nâng cao công tác qu n lý chi phí giai đo n th c

hi n d án đ u t xây d ng công trình th y đi n Lai Châu c a Ban Qu n lý
d án Nhà máy Th y đi n S n La.


5

CH

NG 1: T NG QUAN V CHI PHÍ VÀ QU N LÝ CHI PHÍ D
ÁN

UT

XÂY D NG CÔNG TRÌNH

1.1. M t s v n đ chung v chi phí và giá c s n ph m xây d ng công
trình:
1.1.1. Khái ni m
1.1.1.1. Chi phí xây d ng:
Chi phí xây d ng công trình thu c các d án đ u t là toàn b chi phí
c n thi t đ xây d ng m i, c i t o, m r ng hay trang b l i k thu t cho công
trình. Do đ c đi m c a s n ph m xây d ng và s n xu t xây d ng m i công
trình có giá tr xây d ng riêng đ
xây d ng do Nhà n

c xác đ nh b ng ph

ng pháp l p d toán

c quy đ nh.

Chi phí xây d ng công trình đ

c bi u th b ng các tên g i khác nhau

theo t ng giai đo n c a quá trình đ u t . Giai đo n chu n b đ u t đó là t ng
m c đ u t ; giai đo n th c hi n xây d ng công trình c a d án đ u t đó là
t ng d toán công trình, d toán chi ti t các h ng m c công trình và các lo i
công tác xây l p riêng bi t; giai đo n k t thúc xây d ng đ a d án vào ho t
đ ng đó là quy t toán công trình.
1.1.1.2. S n ph m xây d ng:
S n ph m đ u t Xây d ng là các công trình xây d ng đã hoàn thành
(bao g m c vi c l p đ t thi t b công ngh

bên trong). S n ph m xây d ng

là k t tinh c a các thành qu khoa h c – công ngh và t ch c s n xu t c a
toàn xã h i

m t th i k nh t đ nh. Nó là m t s n ph m có tính ch t liên

ngành, trong đó nh ng l c l

ng tham gia ch t o s n ph m ch y u: các ch

đ u t ; các doanh nghi p nh n th u xây l p; các doanh nghi p t v n xây
d ng; các doanh nghi p s n xu t thi t b công ngh , v t t thi t b xây d ng;
các doanh nghi p cung ng; các t ch c d ch v ngân hàng và tài chính; các
c quan qu n lý Nhà n

c có liên quan.


6

1.1.2.

c đi m th tr

ng xây d ng, s n ph m xây d ng, công ngh xây

d ng và giá c s n ph m xây d ng.
1.1.2.1.

c đi m th tr

- M t ng

ng xây d ng:

i mua, nhi u ng

i bán

- Vi c mua bán s n ph m th
- Nhà n

ng di n ra t i n i s n xu t

c là khách hàng l n nh t

- Ch u s chi ph i c a các quy lu t kinh t
1.1.2.2.

c đi m s n ph m xây d ng:

- S n ph m mang tính đ n chi c, riêng l
-

c c u thành b i nhi u lo i nguyên, v t li u xây d ng

- Tiêu hao l n v nhân l c, v t l c
- Nhi u ch th tham gia trong quá trình hình thành s n ph m xây d ng
- Th i gian hình thành s n ph m th
- S n ph m đ

ng dài

c hình thành ch y u ngoài hi n tr

ng

- S n ph m có giá tr l n
1.1.2.3.

c đi m công ngh xây d ng:

- S d ng nhi u công ngh khác nhau trong quá trình s n xu t
- Công ngh xây d ng luôn có xu h

ng đ i m i không ng ng

- Vi c s d ng công ngh xây d ng đòi h i lao đ ng có trình đ cao
1.1.2.4.

c đi m giá c s n ph m xây d ng:

- Mang tính cá bi t
- Hình thành tr

c khi s n ph m ra đ i

- Hình thành d n trong quá trình đ u t
- Hình thành ch y u thông qua đ u th u và h p đ ng kinh t
1.1.3. S hình thành chi phí xây d ng qua các giai đo n xây d ng
Chi phí xây d ng công trình đ
đ u t xây d ng công trình và đ

c hình thành g n li n v i các giai đo n

c bi u th qua các ch tiêu : T ng m c đ u


7

t , d toán công trình xây d ng, giá gói th u, giá h p đ ng, giá thanh toán và
quy t toán v n đ u t xây d ng công trình. Các giai đo n đ u t xây d ng
công trình đ

c quy đ nh t i

i u 6 Ngh đ nh 59/2015/N -CP ngày

18/6/2015.
1.1.3.1. Giai đo n tr
Giai đo n tr

c khi xây d ng:
c khi xây d ng đ

c xác đ nh t khi l p t ng m c đ u t

đ n khi ký k t h p đ ng v i nhà th u đ th c hi n vi c xây d ng công trình.
Trong giai đo n này, chi phí xây d ng hình thành trong t ng n i dung chi phí
ho c công vi c sau:
a. Xác đ nh T ng m c đ u t d án:
T ng m c đ u t d án là khái toán chi phí trong giai đo n l p d án
g m: chi phí xây d ng; chi phí thi t b ; chi phí đ n bù gi i phóng m t b ng,
tái đ nh c ; chi phí khác bao g m c v n l u đ ng đ i v i các d án s n xu t
kinh doanh, lãi vay trong th i gian xây d ng và chi phí d phòng.
T ng m c đ u t d án đ

c ghi trong quy t đ nh đ u t là c s đ

l p k ho ch và qu n lý v n đ u t , xác đ nh hi u qu đ u t c a d án.
v i d án s d ng v n ngân sách nhà n
phí t i đa mà ch đ u t đ

i

c, t ng m c đ u t là gi i h n chi

c phép s d ng đ đ u t xây d ng công trình.

T ng m c đ u t d án đ

c xác đ nh trên c s kh i l

ng công vi c

c n th c hi n c a d án, thi t k c s , su t v n đ u t , chi phí chu n b xây
d ng , chi phí xây d ng c a các d án có tiêu chu n kinh t - k thu t t

ng

t đã th c hi n.
b. Xác đ nh d toán, t ng d toán xây d ng công trình:
*D toán xây d ng công trình:
D toán xây d ng công trình đ

c xác đ nh theo công trình xây d ng.

D toán công trình bao g m d toán xây d ng các h ng m c, d toán các
công vi c c a các h ng m c công trình


8

D toán công trình đ

c l p trên c s kh i l

k k thu t v i tr

ng h p thi t k 3 b

h p thi t k 2 b

c;1b

ng xác đ nh theo thi t

c, thi t k b n v thi công v i tr

ng

c ho c t yêu c u, nhi m v công vi c c n th c

hi n c a công trình và đ n giá, đ nh m c chi phí c n thi t đ th c hi n kh i
l

ng đó.
D toán xây d ng công trình dùng xác đ nh chính th c v n đ u t xây

d ng công trình đó, xây d ng đ

c k ho ch cung c p, s d ng và qu n lý

v n. Tình toán hi u qu kinh t đ u t đ có c s so sánh l a ch n gi i pháp
thi t k , ph

ng án t ch c thi công. Làm c s đ xác đ nh giá gói th u, h p

đ ng giao nh n th u, đ nhà th u l p k ho ch s n xu t, cung c p v t t … đ
đ n v xây l p đánh giá k t qu ho t đ ng c a đ n v mình.
*T ng d toán xây d ng công trình:
T ng d toán xây d ng công trình là toàn b chi phí c n thi t d tính
đ đ u t xây d ng các công trình h ng m c công trình thu c d án. T ng d
toán đ

c xác đ nh

b

c thi t k k thu t v i tr

thi t k b n v thi công v i tr

ng h p thi t k 2 b

ng h p thi t k 3 b
c;1b

c,

c và là c n c

đ qu n lý chi phí xây d ng công trình.
1.1.3.2. Giai đo n th c hi n xây d ng công trình:
Giai đo n th c hi n xây d ng công trình chi m ph n l n chi phí đ u t
c a công trình. Các h ng m c quan tr ng c a công trình đ u đ

c th c hi n

vi c thi công vì v y vi c gi i ngân v n c n ti n hành nhanh chóng nh ng v n
ph i đ m b o ki m soát ch t ch .
Chi phí đ

c hình thành trong các công tác: Th c hi n GPMB; chu n

b m t b ng xây d ng, rà phá bom mìn (n u có); kh o sát xây d ng; l p, th m
đ nh, phê duy t thi t k , d toán xây d ng; t ch c đ u th u, l a ch n nhà
th u và ký k t h p đ ng xây d ng; thi công xây d ng công trình; giám sát thi
công xây d ng; t m ng, thanh toán kh i l

ng hoàn thành; nghi m thu công


9

trình xây d ng hoàn thành;quy t toán v n đ u t xây d ng công trình; bàn
giao công trình hoàn thành đ a vào s d ng; v n hành, ch y th và th c hi n
các công vi c c n thi t khác;
1.2. T ng quan v qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình
Qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình là đ m b o m c tiêu đ u t ,
hi u qu đ u t , đ ng th i ph i đ m b o tính kh thi c a d án đ u t xây
d ng công trình, đ m b o tính đúng, tính đ , h p lý, phù h p v i đi u ki n
th c t và yêu c u khách quan cùa c ch th tr

ng và đ m b o d án đ

c

hoàn t t trong s cho phép c a ngân sách.
1.2.1. M c tiêu c a qu n lý chi phí
- B o đ m đúng giá tr cho đ ng ti n c a ch đ u t b ra phù h p cho
m c đích đ u t xây d ng công trình, cân b ng gi a ch t l

ng và ngân qu

đ ut .
-

m b o r ng chi phí phân b vào các b ph n phù h p v i yêu c u

c a ch đ u t và nhà thi t k .
- Gi cho chi phí n m trong ngân sách c a ch đ u t .
1.2.2. Nguyên t c qu n lý chi phí đ u t xây d ng
- Qu n lý chi phí đ u t xây d ng ph i b o đ m m c tiêu đ u t , hi u
qu d án đã đ

c phê duy t, phù h p v i trình t đ u t xây d ng, ngu n

v n s d ng. Chi phí đ u t xây d ng ph i đ

c tính đúng, tính đ cho t ng

d án, công trình, gói th u xây d ng, phù h p v i yêu c u thi t k , ch d n k
thu t, đi u ki n xây d ng, m t b ng giá th tr

ng t i th i đi m xác đ nh chi

phí và khu v c xây d ng công trình.
- Nhà n
ban hành, h
d n ph

c th c hi n qu n lý chi phí đ u t xây d ng thông qua vi c
ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy đ nh pháp lu t; h

ng pháp l p và qu n lý chi phí đ u t xây d ng.

ng


10

- Ch đ u t ch u trách nhi m qu n lý chi phí đ u t xây d ng t giai
đo n chu n b d án đ n khi k t thúc xây d ng đ a công trình c a d án vào
khai thác s d ng trong ph m vi t ng m c đ u t c a d án đ
g m c tr
t đ

ng h p t ng m c đ u t đ

c phê duy t

c đi u ch nh theo quy đ nh. Ch đ u

c thuê t ch c, cá nhân t v n qu n lý chi phí đ đi u ki n n ng l c

theo quy đ nh t i Ngh đ nh v qu n lý d án đ u t xây d ng đ l p, th m
tra, ki m soát và qu n lý chi phí đ u t xây d ng.
- Vi c thanh tra, ki m tra, ki m toán chi phí đ u t xây d ng ph i đ

c

th c hi n theo các c n c , n i dung, cách th c, th i đi m xác đ nh t ng m c
đ u t xây d ng, d toán xây d ng, d toán gói th u xây d ng, đ nh m c xây
d ng, giá xây d ng, ch s giá xây d ng c a công trình đã đ

c ng

i quy t

đ nh đ u t , ch đ u t th ng nh t s d ng phù h p v i các giai đo n c a quá
trình hình thành chi phí theo quy đ nh v qu n lý chi phí đ u t xây d ng theo
quy đ nh.
- Chi phí đ u t xây d ng c a các d án s d ng v n nhà n
đ

c ph i

c xác đ nh theo quy đ nh v l p và qu n lý chi phí đ u t xây d ng. [ i u

132, Lu t xây d ng 2014]
1.2.3. N i dung qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình
N i dung qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình c a ch đ u t
bao g m: Qu n lý t ng m c đ u t ; qu n lý d toán công trình; qu n lý đ nh
m c xây d ng; qu n lý giá xây d ng; qu n lý ch s giá xây d ng; qu n lý
đ u th u; t m ng, thanh toán, quy t toán h p đ ng; quy t toán v n đ u t .
Qu n lý t ng m c đ u t : Khi l p d án đ u t xây d ng hay l p báo
cáo kinh t - k thu t đ i v i tr

ng h p không ph i l p d án, ch đ u t

ph i xác đ nh t ng m c đ u t đ tính toán hi u qu đ u t xây d ng. T ng
m c đ u t sau khi đ

c phê duy t là chi phí t i đa mà ch đ u t đ

c phép

s d ng đ đ u t xây d ng công trình và là c s đ ch đ u t l p k ho ch
và qu n lý v n khi th c hi n đ u t xây d ng công trình.


11

Qu n lý d toán công trình: D toán công trình tr

c khi phê duy t

ph i đ

c th m tra và th m đ nh. D toán công trình, h ng m c công trình

ph i đ

c tính đ các y u t chi phí theo quy đ nh.
Qu n lý đ nh m c: Ch đ u t c n c vào ph

m c theo h
m c đã đ

ng pháp xây d ng đ nh

ng d n c a B Xây d ng t ch c đi u ch nh đ i v i nh ng đ nh
c công b nh ng ch a phù h p v i bi n pháp, đi u ki n thi công,

yêu c u k thu t c a công trình, xây d ng các đ nh m c ch a có trong h
th ng đ nh m c đã đ
t

c công b ho c v n d ng các đ nh m c xây d ng

ng t đã và đang s d ng

công trình khác đ áp d ng cho công trình.

Qu n lý giá xây d ng công trình: Ch đ u t c n c ph

ng pháp l p

đ n giá xây d ng công trình, yêu c u k thu t, đi u ki n thi công, bi n pháp
thi công c th c a công trình t ch c l p đ n giá xây d ng công trình, giá
xây d ng t ng h p làm c s cho vi c xác đ nh t ng m c đ u t và d toán
xây d ng công trình đ qu n lý chi phí.
Qu n lý ch s giá xây d ng: Ch đ u t v n d ng ch s giá đã đ

c

công b ho c thuê các t ch c t v n có đ đi u ki n n ng l c xác đ nh ch s
giá xây d ng cho công trình xây d ng đ c thù mà ch a có trong ch s giá xây
d ng đ

c công b đ làm c s l p, đi u ch nh t ng m c đ u t , d toán xây

d ng công trình, giá h p đ ng xây d ng.
Qu n lý ch t l

ng đ u th u:

u th u là quá trình l a ch n nhà th u

đáp ng yêu c u c a bên m i th u đ th c hi n gói th u trên c s đ m b o
tính c nh tranh, công b ng, minh b ch và hi u qu kinh t . M c đích c a công
tác đ u th u là ch t l
công trình t

ng, giá thành, ti n đ xây l p, anh ninh, an toàn,... c a

ng lai. Thông qua công tác đ u th u ch đ u t s tìm đ

th u đáp ng đ

c nhà

c các yêu c u c a gói th u và có giá thành h p lý nh t.

Qu n lý ch t l

ng công trình: Ch t l

ng là t p h p các đ c tính c a

m t th c th t o cho nó và có th th a mãn nhu c u đã đ

c công b ho c


12

ti m n. M t s n ph m đ

c coi là có ch t l

ng ph i đ m b o các tính n ng,

ch tiêu, thông s k thu t hay tính n ng s d ng c a nó. Quá trình qu n lý
ch t l

ng d án ph i đ

c liên t c trong su t chu k d án t giai đo n hình

thành đ n khi k t thúc d án đ a vào qu n lý s d ng và là trách nhi m chung
c a m i thành viên liên quan t ch đ u t , nhà th u, ng
Qu n lý ch t l
l

ih

ng l i.

ng giám sát: Giám sát d án là quá trình theo dõi, đo

ng và ch n ch nh vi c th c hi n d án đ m b o cho các m c tiêu, k ho ch

c a d án đ

c hoàn thành m t cách có hi u qu . Trong quá trình th c hi n

d án thì công tác giám sát đ
d án nh ng nó đ
trình và đ

c hình thành ngay t trong giai đo n đ u c a

c th hi n rõ nh t trong giai đo n thi công xây d ng công

c g i là giám sát thi công. Vai trò c a giám sát đ

c th hi n

nh m m c đích hoàn thi n các quy t đ nh trong qu n lý d án, đ m b o d án
đ

c th c hi n đúng k ho ch v i hi u qu kinh t cao.
Qu n lý t m ng, thanh toán, quy t toán h p đ ng: Ch đ u t c n c

h p đ ng đã ký k t v i các nhà th u đ t m ng, thanh toán và quy t toán cho
các nhà th u khi nhà th u bàn giao kh i l

ng công vi c hoàn thành đ

c

nghi m thu cho ch đ u t và các h s yêu c u t m ng, thanh toán, quy t
toán h p l .
Quy t toán v n đ u t : Khi d án hoàn thành, ch đ u t ph i l p báo
cáo quy t toán. Trong báo cáo ph i xác đ nh đ y đ , chính xác t ng chi phí
đ u t đã th c hi n; phân đ nh rõ ngu n v n đ u t ; Chi phí đ u t đ

c phép

tính vào giá tr tài s n hình thành qua đ u t d án; Giá tr tài s n không hình
thành qua đ u t .
Qu n lý th i gian th c hi n d án: Nh chúng ta đã bi t, m t d án
đ

c đánh giá là thành công khi nó đ t các tiêu chí sau: (1) Hoàn thành trong

th i gian quy đ nh; (2) Hoàn thành trong chi phí cho phép; (3)c thành

qu mong mu n và s d ng ngu n l c khai thác hi u qu . Nh v y công tác


13

qu n lý th i gian (ti n đ th c hi n d án) đ công trình hoàn thành đúng ti n
đ có vai trò h t s c quan tr ng.
ng

i qu n lý d án ph i l p đ

th c hi n đ

c đúng ti n đ c a d án thì

c ti n đ chi ti t c a d án, phân rõ trách

nhi m c a t ng thành viên th c hi n t ng h ng m c công vi c c th .
1.3. Các nhân t

nh h

ng đ n qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng

nh h

ng đ n chi phí xây d ng công trình

công trình
1.3.1 Các nhân t

1.3.1.1. Tr c ti p phí:
a. Chi phí nguyên, v t li u:
Chi phí nguyên, v t li u là nh ng kho n chi phí liên quan t i vi c s
d ng nguyên liêu, v t li u ph c v tr c ti p cho quá trình s n xu t s n ph m
xây d ng.
th

i v i các đ n v thi công công trình, chi phí nguyên v t li u

ng chi m t tr ng l n trong t ng chi phí, do v y, n u ti t ki m đ

c

kho n chi phí này s góp ph n làm gi m giá thành và t ng l i nhu n.
b. Chi phí nhân công:
Chi phí nhân công là chi phí đ tr l

ng và các kho n trích theo l

ng

cho công nhân s n xu t tr c ti p. Các doanh nghi p xây d ng Vi t Nam hi n
nay do c s v t ch t, trang thi t b k thu t còn l c h u d n đ n n ng su t lao
đ ng ch a cao, còn s d ng nhi u lao đ ng tr c ti p vào s n xu t. Do đó chi
phí nhân công còn chi m t tr ng đáng k trong t ng chi phí.

gi m chi phí,

h giá thành s n ph m, nâng cao kh n ng c nh tranh đòi h i các doanh
nghi p ph i tìm bi n pháp đ gi m chi phí ti n l

ng công nhân tr c ti p trên

m t đ n v s n ph m. Tuy nhiên, vi c h th p chi phí ti n l
b i vì ti n l

ng là m t hình th c tr thù lao cho ng

ng ph i h p lý

i lao đ ng.

c. Chi phí máy thi công:
Chi phí máy thi công là chi phí s d ng xe, máy đ hoàn thành m t đ n
v s n ph m bao g m chi phí kh u hao máy móc thi t b ; ti n thuê máy; ti n


14

l

ng nhân công lái máy, ph c v ; các kho n trích theo l

ng cho công nhân

lái máy, ph c v ; ti n n ca c a nhân công; chi phí nguyên li u v n hành
máy; chi phí khác. Chi phí máy thi công là kho n m c chi phí ph c t p trong
t ng chi phí và là đ c thù c a nghành xây l p.
d. Chi phí chung:
Là các thành ph n chi phí không liên quan tr c ti p đ n vi c thi công
xây l p công trình nh ng l i c n đ ph c v cho công tác thi công, cho vi c t
ch c b máy qu n lý, ch đ o thi công c a các doanh nghi p xây d ng. Chi
phí chung bao g m: Chi phí qu n lý hành chính, chi phí ph c v công nhân,
chi phí ph c v thi công, chi phí chung khác. Chi phí chung khác là toàn b
các thành ph n chi phí có tính ch t chung cho toàn công trình nh chi phí h i
h p, đào t o, b i d

ng cán b , chi phí b o v công trình, thuê v n s n xu t,

chi phí kh i công, khánh thành… Chi phí chung đ

c tính b ng t l ph n

tr m c a chi phí tr c ti p ho c chi phí nhân công.
1.3.2. Trình đ qu n lý và công ngh
a. Trình đ qu n lý:
Trình đ qu n lý là m t trong nh ng nhân t quan tr ng nh h

ng đ n

qu n lý chi phí d án đ u t xây d ng công trình. Theo quy đ nh:
- Nhà n
ban hành, h
d n ph

c th c hi n qu n lý chi phí đ u t xây d ng thông qua vi c
ng d n, ki m tra vi c th c hi n các quy đ nh pháp lu t; h

ng

ng pháp l p và qu n lý chi phí đ u t xây d ng. C ch qu n lý đ u

t và xây d ng là các quy đ nh c a Nhà n

c thông qua các c quan có th m

quy n v các n i dung qu n lý làm ch tài đ qu n lý ho t đ ng đ u t và xây
d ng.
- C T ch u trách nhi m qu n lý chi phí đ u t xây d ng vì v y kh
n ng tài chính c a C T và nhân t con ng
có nh h

ng l n đ n vi c qu n lý chi phí.

i trong b máy qu n lý c a C T


15

* Kh n ng tài chính c a ch đ u t :
đi đ n quy t đ nh đ u t , C T không th không tính đ n kh n ng
tài chính đ th c hi n đ u t . M i C T ch có ngu n tài chính đ đ u t
gi i h n nh t đ nh, C T không th quy t đ nh đ u t th c hi n các d án
v

t xa kh n ng tài chính c a mình, đây là m t y u t n i t i chi ph i vi c

quy t đ nh đ u t . Do v y, khi đ a ra m t chính sách c ch qu n lý đ u t và
xây d ng không th không chú ý đ n các gi i pháp qu n lý và huy đ ng v n
đ u t cho d án. Trong đi u ki n c a n
h

c ta

giai đo n hi n nay, nh

ng này có tác đ ng không nh đ n hi u qu kinh t c a d án.
* Nhân t con ng
Nhân t con ng

i:
i là nhân t vô cùng quan tr ng đ i v i công tác qu n

lý v n đ u t xây d ng c b n. M c dù đã có c ch chính sách đúng, môi
tr

ng đ u t thu n l i nh ng n u n ng l c qu n lý đ u t xây d ng y u kém,

luôn có xu h

ng tìm k h trong chính sách đ tham nh ng thì công tác qu n

lý v n s không đ t đ
có th th
không đ

c hi u qu mong mu n. Vi c th t thoát v n c a C T

ng xuyên x y ra n u nh ng sai sót t vi c x lý h s chi phí
c phát hi n m t cách k p th i.

b. Trình đ công ngh :
S ti n b c a khoa h c công ngh là c h i và c ng có th là nguy c
đe d a đ i v i m t d án đ u t . Trong đ u t , C T ph i tính đ n thành t u
c a khoa h c, công ngh đ xác đ nh quy mô, cách th c đ u t v trang thi t
b , quy trình k thu t, công ngh s n xu t... s ti n b c a khoa h c công
ngh c ng đòi h i nhà đ u t dám ch p nh n s m o hi m trong đ u t n u
mu n đ u t thành công.

c bi t trong đ u t XDCT, s ti n b c a khoa

h c công ngh đã làm t ng n ng su t lao đ ng, giúp c i ti n nhi u trong quá
trình t ch c thi công, rút ng n th i gian hoàn thành công trình giúp gi m b t
chi phí.


16

Ngày nay vi c áp d ng khoa h c công ngh vào trong công tác xây
d ng ngày càng đ

c áp d ng r ng dãi, vi c s d ng v t li u m i có tính hi u

qu cao gi m chi phí giá thành nhân công là s l a ch n hàng đ u c a các nhà
xây d ng. Khoa h c công ngh , máy m c thi t b áp d ng vào xây d ng nh m
đ y nhanh ti n đ thi công n ng cao ch t l
nh h

ng xây d ng công trình và làm

ng không nh đ n chi phí xây d ng công trình.

1.3.3. Các chính sách kinh t và s bi n đ ng kinh t
a. Các chính sách kinh t :
Các quy đ nh, pháp l nh, các lu t và ngh đ nh quy đ nh v công tác
qu n lý chi phí xây d ng còn ch a th ng nh t gi a các v n b n lu t và ngh
đ nh. Các v n b n quy đ nh gi a trung

ng và đ a ph

ng còn ch a thông

nh t, các quy đ nh gi a các ngành c ng x y ra s ch ng chéo d n đ n khó
kh n trong vi c áp d ng các quy đ nh vào trong công tác qu n lý. Chính vì
v y vi c áp d ng các v n b n Lu t và Ngh đ nh vào công tác qu n lý chi phí
xây d ng còn g p nhi u b t c p gây khó kh n trong vi c áp d ng, và vi c
qu n lý chi phí d n đ n nh h

ng không nh trong vi c qu n lý chi phí đ u

t xây d ng công trình.
Nh ng chính sách c a Nhà n

c nh ti n l

ng, b o hi m, thu , ngu n

v n đ u t ... áp d ng cho l nh v c xây d ng c ng làm nh h

ng đ n công

tác qu n lý chi phí xây d ng công trình.
b. S bi n đ ng kinh t :
Trong th i gian v a qua m t s d án đã kéo dài không th c hi n đ
đúng ti n đ đ ra là do tác đ ng c a n n kinh t th tr

c

ng, nhi u doanh

nghi p đã lâm vào tình tr ng phá s n do thi u ngu n kinh phí th c hi n d án
c ng nh không thu h i đ

c ngu n kinh phí khi hoàn thành d án theo quy

đ nh, trong quá trình th c hi n d án do bi n đ ng c a giá nguyên v t li u
t ng cao, ch đ ti n l

ng thay đ i, vi c b trí ngu n kinh phí th c hi n d

án b h n ch , ch m so v i ti n đ th c hi n d án ho c thay đ i ngu n v n.


17

1.4. Vai trò c a qu n lý chi phí đ i v i vi c gi m giá thành xây d ng
Trong n n kinh t h i nh p qu c t hi n nay, tr
c a các đ n v thi công xây d ng n

c s c nh tranh cao

c ngoài khi n cho các đ n v xây d ng

ph i tìm cách đ h giá thành s n ph m xây d ng. Giá s n ph m xây d ng
đ

c hình thành và chính xác hóa d n theo các giai đo n c a quá trình đ u t

và xây d ng.

n

tâm và ngày càng đ

c ta, công tác qu n lý giá trong xây d ng luôn đ
c hoàn thi n c v n i dung và ph

c quan

ng pháp tính toán.

N i dung và c c u giá tr d toán công trình xây d ng qua các th i k đã g n
li n v i s phát tri n c a ngành xây d ng c ng nh c a đ t n

c, đã d n d n

ph n ánh đ y đ các lo i chi phí c n thi t đ t o nên công trình xây d ng.
Vi c phân lo i các chi phí phù h p v i các đ c đi m c a t ng lo i chi phí,
đ m b o vi c tính toán và qu n lý chi phí đ

c thu n l i và sát th c t h n.

Qu n lý chi phí giúp C T:
- Xác đ nh và đ m b o chi phí th c hi n d án không v

t quá kho n

chi phí d tính.
- Giúp gi m thi u các th t thoát, lãng phí, tiêu hao các ngu n l c m t
các có hi u qu nh t và c ng cho phép nâng cao giá tr c a s n ph m t o ra
ho c các kho n thu t d án.
- Cung c p các c s d li u giúp nhà qu n lý d báo và đ a ra các
quy t đ nh đi u ch nh phù h p nh m gi m chi phí.
- Th ng kê đ

c tr

t giá t đó đi u ch nh h p lý đ không làm t ng

t ng m c đ u t công trình.
1.5. Kinh nghi m trong công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng công
trình

Vi t Nam và Th gi i

1.5.1. M t s bài h c v công tác qu n lý chi phí đ u t xây d ng

n

c ta

Trong quá trình t ng k t, đánh giá tình hình xây d ng Vi t Nam (t i
H i ngh giám sát đánh giá đ u t , tài chính cho các đ n v , doanh nghi p do


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×