Tải bản đầy đủ

Phân tích ứng xuất đập bê tông tràn nước dưới tác dụng của áp lực mạch động

L IC M

N

u tiên, tác gi xin trân thành c m n PGS.TS. Lê V n Hùng ng

i đã t n

tình h ng d n tác gi trong quá trình nghiên c u, th c hi n lu n v n và nh ng ý
ki n chuyên môn quý báu c a các th y cô giáo trong Khoa Công trình, B môn
Công ngh và qu n lý xây d ng.
Tác gi c ng xin c m n các th y, cô giáo Tr ng
i h c Th y l i đã
h ng d n và giúp đ tác gi trang b nh ng ki n th c c n thi t trong quá trình h c
t p t i tru ng, c m n các đ ng chí Lãnh đ o ban QLDA kè c ng hóa b sông
H ng, các đ ng nghi p đã giúp đ , cung c p s li u, tài li u c n thi t liên quan đ
tác gi th c hi n lu n v n.
Do trình đ , kinh nghi m c ng nh th i gian nghiên c u còn h n ch nên
Lu n v n không tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong đ c s quan tâm,
đóng góp ý ki n c a các th y cô giáo và quí đ c gi ./.


Hà N i, ngày

tháng

n m 2015

Tác gic Thành


L I CAM OAN
Tác gi xin cam đoan toàn b lu n v n này là s n ph m nghiên c u c a cá
nhân. Các s li u, k t qu trong lu n v n là trung th c và ch a t ng đ c ai công
b . T t c các trích d n đã đ

c ch rõ ngu n g c.

Hà N i, ngàytháng
Tác gi

n m 2015

c Thành


M CL C
L IC M N
L I CAM OAN
M CL C
DANH M C HÌNH V
M

U .....................................................................................................................11. TÍNH C P THI T C A
2. M C ÍCH C A

TÀI ..........................................................................1

TÀI .....................................................................................3

3. CÁCH TI P C N VÀ PH
4.

IT

NG PHÁP NGHIÊN C U .....................................3

NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U ........................................................4

5. Ý NGH A KHOA H C VÀ Ý NGH A TH C TI N C A
6. K T QU D

KI N

T

TÀI....................4

C ........................................................................5

7. N I DUNG C A LU N V N ..............................................................................5
CH
NG 1: T NG QUAN V D ÁN
U T XÂY D NG CÔNG TRÌNH
U T XÂY
VÀ CÔNG TÁC L A CH N NHÀ TH U C A D ÁN
D NG .........................................................................................................................6
1.1. T ng quan d án đ u t xây d ng công trình .....................................................6
1.1.1. Khái ni m D án đ u t xây d ng công trình ............................................................... 6
1.1.2. Phân lo i d án đ u t xây d ng công trình .................................................................. 6
1.1.3. Trình t th c hi n d án đ u t xây d ng công trình ................................................... 6
1.2. Qu n lý d án đ u t xây d ng công trình...........................................................7
1.2.1 Khái ni m qu n lý và qu n lý đ u t ............................................................................... 7
1.2.2 Khái ni m qu n lý d án ................................................................................................... 7
1.3. T ng quan pháp lu t v đ u th u

Vi t Nam qua các th i k ............................8

1.3.1 Pháp lu t v đ u th u......................................................................................................... 8
1.3.2. Giai đo n tr c khi có Quy ch
u th u ban hành kèm theo Ngh đ nh s
43/1996/N -CP c a Chính ph ngày 16/7/1996 v ban hành Quy ch đ u th u ............... 9


1.3.3. Giai đo n áp d ng Quy ch đ u th u ban hành kèm theo Ngh đ nh 43/1996/N CP c a Chính ph ngày 16/7/1996 v ban hành Quy ch đ u th u và Ngh đ nh s
93/1997/N -CP c a Chính ph ngày 23/8/1997 .................................................................. 10
1.3.4. Giai đo n áp d ng Quy ch đ u th u ban hành kèm theo Ngh đ nh s 88/1999/N CP c a Chính ph ngày 1/9/1999 v ban hành quy ch đ u th u; Ngh đ nh s
14/2000/N -CP c a Chính ph ngày 5/5/2000; Ngh đ nh s 66/2003/N -CP c a Chính
ph ngày 12.6.2003................................................................................................................... 10
1.3.5. Giai đo n áp d ng Lu t đ u th u ngày 29.11.2005 và các Ngh đ nh h ng d n thi
hành ............................................................................................................................................ 12
1.3.5. Giai đo n áp d ng Lu t u th u s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 c a Qu c h i
và các Ngh đ nh h ng d n thi hành (Giai đo n hi n hành) ............................................... 13
1.4. Lý lu n chung v đ u th u .................................................................................13
1.4.1. Khái ni m, đ c đi m, phân lo i đ u th u ..................................................................... 13
1.4.1.1.Khái ni m đ u th u ...................................................................................................... 13
1.4.1.2.

c đi m đ u th u....................................................................................................... 14

1.4.2. Phân lo i đ u th u.......................................................................................................... 15
1.4.2.1.Theo hình th c l a ch n nhà th u............................................................................... 15
1.4.2.2. Theo ph ng th c đ u th u........................................................................................ 15
1.4.2.3. Theo n i dung đ u th u .............................................................................................. 16
1.4.2.4. Theo qu c t ch c a nhà th u....................................................................................... 16
1.4.3. Phân tích, so sánh m t s đi m m i trong Lu t đ u th u n m 2013......................... 17
1.5. M t s cách ti p c n công tác đ u th u và l a ch n nhà th u trên th gi i.......19
1.5.1. Ph ng pháp đ u th u kín trong mua s m chính ph

Hoa K ............................. 19

1.5.2. V ng qu c Anh thành l p c quan d ch v mua s m Chính ph .......................... 21
B ng 1.1 K t qu th c hi n mua s m t p trung t i c quan d ch v mua s m công Anh
..................................................................................................................................................... 22
1.5.3. Qu n lý đ u th u c a Hàn Qu c .................................................................................. 22
1.5.4. Kinh nghi m đ u th u c a Ngân hàng Th gi i (WB)............................................... 23
1.5.5. Kinh nghi m đ u th u c a Ngân hàng Phát tri n châu Á (ADB) ............................. 24


K t lu n ch
CH

ng 1 ...................................................................................................25

NG 2: CÔNG TÁC L A CH N NHÀ TH U XÂY L P ......................26

2.1. Nh ng lý lu n c b n v đ u th u xây l p .........................................................26
2.1.1. Khái ni m, đ c đi m đ u th u xây l p ......................................................................... 26
2.1.2. Các nguyên t c c b n trong đ u th u xây l p ............................................................ 27
2.1.3. Ph m vi và đ i t ng áp d ng đ u th u xây l p ......................................................... 28
2.1.3.1 Ph m vi áp d ng ........................................................................................................... 28
2.1.3.2.

i t ng áp d ng....................................................................................................... 29

2.2. Công tác đ u th u xây l p trong xây d ng c b n t i Vi t Nam .......................29
2.2.1. B i c nh kinh t , qu n tr c a Vi t Nam ...................................................................... 29
2.2.2. Ho t đ ng đ u th u trên toàn qu c trong nh ng n m g n đây .................................. 30
2.2.3. Ho t đ ng đ u th u xây l p ........................................................................................... 31
2.2.3.1. Hình th c, ph ng th c đ u th u .............................................................................. 31
2.2.4. Trình t th c hi n đ u th u............................................................................................ 36
2.2.5. Th c tr ng công tác đ u th u xây l p ........................................................................... 38
2.3. Vai trò, tính t t y u c a đ u th u xây l p...........................................................41
2.4. Nh ng v n đ liên quan trong đ u th u thi công xây l p ..................................43
2.4.1. Tính công khai, minh b ch ............................................................................................ 43
2.4.2. Tuân th yêu c u c nh tranh, công b ng và hi u qu ................................................. 43
2.4.3. Ti p nh n và gi i quy t các khi u n i, th c thi pháp lu t trong đ u th u ................. 44
2.5. Nh ng t n t i c n kh c ph c trong đ u th u thi công xây l p ...........................44
2.5.1 V th ng v n b n quy ph m pháp lu t .......................................................................... 44
2.5.2. V n ng l c t ch c th c hi n....................................................................................... 45
2.5.2.1. Ch t l ng, n ng l c c a các bên liên quan trong đ u th u còn h n ch .............. 45
2.5.2.2 M t s công vi c trong quá trình th c đ u th u v n còn nhi u b t c p.................. 45
2.5.2.3. Hành vi tiêu c c trong đ u th u xây l p.................................................................... 46
2.5.3. Các v n đ t n t i h u công tác đ u th u ..................................................................... 48


K t lu n ch

ng 2 ...................................................................................................49

CH
NG 3:
XU T GI I PHÁP NÂNG CAO CH T L
NG L A
CH N NHÀ TH U XÂY L P CHO D ÁN X LÝ T NG TH KHU V C
KÈ THANH AM VÀ S T L
U C U U NG ............................................50
3.1. Gi i thi u chung v d án X lý t ng th khu v c kè Thanh Am và s t l đ u
c u u ng .................................................................................................................50
3.1.1. Ph m vi nghiên c u. ....................................................................................................... 50
3.1.2. Lo i, c p công trình: ....................................................................................................... 50
3.1.3.

a đi m xây d ng. ........................................................................................................ 50

3.1.4. M c tiêu đ u t ............................................................................................................... 50
3.1.5. Nhi m v c a d án. ...................................................................................................... 50
3.1.6. Quy mô đ u t và gi i pháp xây d ng ......................................................................... 51
3.1.7. T ng d toán xây d ng công trình. .............................................................................. 52
3.1.8. Ngu n v n....................................................................................................................... 52
3.2.1 Các giai đo n t ch c th c hi n l a ch n nhà th u .............................................. 53
3.2.2 Tình hình th c hi n công tác l a ch n nhà th u c a d án ............................... 54
3.2.3 Gi i thi u v gói th u thi công xây l p .................................................................. 55
3.2.4. Tóm t t quá trình đ u th u ........................................................................................ 56
3.3. Nh ng k t qu đ t đ c, nh ng t n t i, h n ch trong công tác qu n lý đ u th u
c a d án ...................................................................................................................70
3.3.1. Nh ng k t qu đ t đ c................................................................................................. 70
3.3.1.1. T ch c th c hi n đúng trình t th t c quy đ nh c a pháp lu t ............................ 70
3.3.1.2. V l c l ng cán b tham gia ho t đ ng l a ch n nhà th u.................................. 70
3.3.2. M t s t n t i, h n ch ................................................................................................... 71
3.3.2.1. V xây d ng tiêu chí đánh giá h s d th u ........................................................... 71
3.3.2.2. Ch t l ng đ án thi t k b n v thi công còn b c l m t s sai sót...................... 71
3.3.2.3. H n ch trong c p nh t, th c hi n các v n b n pháp lu t v l a ch n nhà th u ... 71
3.3.2.4. H n ch trong t ch c th c hi n và công tác ki m tra giám sát ............................. 72


3.4.
xu t m t s gi i pháp nâng cao ch t l ng l a ch n nhà th u xây l p d án
X lý t ng th khu v c kè Thanh Am và s t l đ u c u u ng ...............................73
3.4.1. Xây d ng, hoàn thi n tiêu chí l a ch n nhà th u xây l p phù h p h n .................... 73
3.4.1.1. Tiêu chí đánh giá v k thu t ..................................................................................... 73
3.4.1.2. Tiêu chí đánh giá t ng h p ......................................................................................... 85
3.4.2. S d ng t ch c t v n chuyên nghi p trong l a ch n nhà th u.............................. 86
3.4.3. Nâng cao ch t l ng đ i ng cán b th c hi n công tác l a ch n nhà th u ............ 87
3.4.4. S d ng hình th c đ u th u qua h th ng m ng đ u th u qu c gia.......................... 88
3.4.5. T ng c ng ch t ch công tác qu n lý, giám sát sau đ u th u................................... 88
3.4.6. Nâng t tr ng áp d ng hình th c đ u th u đ u th u r ng rãi trong l a ch n nhà th u
..................................................................................................................................................... 90
3.4.7. Hoàn ch nh h th ng v n b n pháp lu t v đ u th u .................................................. 90
K t lu n ch

ng 3 ...................................................................................................91

K T LU N VÀ KI N NGH ................................................................................92
1. Nh ng k t qu đã đ t đ

c ...................................................................................92

2. Nh ng t n t i trong quá trình th c hi n lu n v n .................................................93
3. Ki n ngh ...............................................................................................................93
TÀI LI U THAM KH O ......................................................................................94
PH L C .................................................................................................................95
Ph l c 1: B ng K ho ch đ u th u d án X lý t ng th khu v c kè Thanh Am và
s t l đ u c u u ng .................................................................................................................. 95
Ph l c 2. B ng đánh giá v k thu t........................................................................................... 97


KÝ HI U VÀ CH
BXD:

VI T T T DÙNG TRONG LU N V N

B Xây d ng

BKH& T: B K ho ch và
CP:

Chính ph

DA T:

D án đ u t

HSMT :

H s m i th u

HSYC:

H s yêu c u

HSDT :

H s d th u

HS X :

H s đ xu t

ut

HSMQT: H s m i quan tâm
HSMST: H s m i s tuy n
HS XKT: H s đ xu t k thu t
HS XTC: H s đ xu t tài chính
UBND:

y ban nhân dân.

N :

Ngh đ nh

Q :

Quy t đ nh

QH:

Qu c h i

TC G :

Tiêu chu n đánh giá

TCVN:

Tiêu chu n Vi t Nam

TT:

Thông t


DANH M C HÌNH V
Hình 2.1. S đ các b c th c hi n l a ch n nhà th u ........................................................ 37
Hình 3.1. Khu v c nghiên c u c a d án ............................................................................... 51
DANH M C B NG BI U
B ng 1.1 K t qu th c hi n mua s m t p trung t i c quan d ch v mua s m công Anh
..................................................................................................................................................... 22
B ng 2.1. Ch s kinh t c a Vi t Nam, giai đo n 2007 – 2010 .......................................... 29
B ng 2.2. S li u th ng kê ho t đ ng đ u th u mua s m công Vi t Nam ...................... 31
B ng 3.1. K ho ch đ u th u gói th u. ................................................................................... 56
B ng 3.2. K t qu ki m tra tính h p l HS XKT ................................................................ 59
B ng 3.3. K t qu đánh giá tính h p l HS XKT ................................................................ 59
B ng 3.4. K t qu đánh giá đánh giá v n ng l c tài chính và kinh nghi m HS XKT ... 60
B ng 3.5. K t qu đánh giá đánh giá v n ng l c k thu t HS XKT .............................. 61
B ng 3.6. B ng đánh giá v k thu t....................................................................................... 65
B ng 3.7. Ki m tra v tính h p l c a HS XTC .................................................................. 66
B ng 3.8. ánh giá v tính h p l c a HS XTC.................................................................. 67
B ng 3.9. K t qu s a l i ......................................................................................................... 67
B ng 3.10. K t qu hi u qu ch nh sai l ch............................................................................ 67
B ng 3.11. K t qu đánh giá v tài chính ............................................................................... 68
B ng 3.12 K t qu đánh giá t ng h p..................................................................................... 68


1

M
1. TÍNH C P THI T C A

U

TÀI

Trong quá trình đ i m i và h i nh p toàn c u, Vi t Nam đã, đang và ti p t c
ph n đ u đ đ t đ

c nh ng thành t u trong phát tri n kinh t . N n kinh t đang

trên đà phát tri n m nh m , chúng ta đang
hoá, hi n đ i hoá đ t n

c theo đ nh h

Vi t Nam, v c b n tr thành m t n

trong giai đo n đ y m nh công nghi p
ng XHCN, ph n đ u đ n n m 2020 đ a

c công nghi p.

có th đ t m c tiêu trên,

Vi t Nam đang h t s c n l c, tranh th n m b t, t n d ng m i ngu n l c t bên
ngoài, phát huy n i l c bên trong đ xây d ng, ki n thi t c s h t ng đ t n

c.

Tuy nhiên, th c ti n cho th y vi c qu n lý ngu n v n th c hi n đ u t xây d ng c
b n sao cho thi t th c, ti t ki m, hi u qu luôn là v n đ không đ n gi n, luôn
th

ng tr c kh n ng x y ra th t thoát, lãng phí t m i khâu trong quá trình tri n

khai th c hi n.
V i tình hình th c t giai đoan hi n nay (t n m 2009-2015), đ t n

c đang

n m vào vòng suy thoái chung c a th gi i, ngu n v n đ u t phát tri n suy gi m
tr m tr ng. Vì v y v n đ qu n lý s d ng có hi u qu , ti t ki m và b n v ng ngu n
v n th c hi n các d án đ u t phát tri n mà th c ti n đang đ t ra l i càng tr nên
c p thi t.
Trong quy trình tri n khai th c hi n đ u t d án xây d ng (đ i v i công
trình v i ngu n v n có ngu n g c t ngân sách qu c gia) theo pháp lu t hi n hành
thì khâu l a ch n các nhà th u thi công xây d ng đ
quan tr ng trong vi c quy t đ nh t i ch t l

c đánh giá là khâu h t s c

ng, ti n đ , hi u qu .. c a d án đ u t .

Trong th c t , công tác này th c hi n ch a th c s hi u qu , vì v y nh ng h n ch
đ ul nl

t b c l khi b

c vào giai đo n thi công xây d ng. Nhi u công trình đ

x y ra s c , tai n n, và vi c ch m ti n đ đang d n tr thành m t hi n t
bi n, xu t hi n không hi m, ngay c
ng t i các đ a ph

ng ph

m t s công trình tr ng đi m t c p trung

ng, v i nguyên nhân sâu xa đ u b t ngu n t h n ch v n ng

l c c a các “nhà th u”. i u này đ t ra câu h i th

ng tr c đ i v i các c p qu n lý,

v i c p quy t đ nh đ u t , ch đ u t là làm sao có th l a ch n đ

c các nhà th u


2

thi công xây d ng có đ n ng l c th c hi n t t nh t nh ng công vi c trong chu trình
c a d án?
Theo Lu t

u th u s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 đ nh ngh a: "

u

th u là quá trình l a ch n nhà th u đ ký k t và th c hi n h p đ ng cung c p d ch
v t v n, d ch v phi t v n, mua s m hàng hóa, xây l p; l a ch n nhà đ u t đ
ký k t và th c hi n h p đ ng d án đ u t theo hình th c đ i tác công t , d án đ u
t có s d ng đ t trên c s b o đ m c nh tranh, công b ng, minh b ch và hi u
qu kinh t ". Trong đó:
+ Nhà th u g m nhà th u trong n

c là t ch c đ

c thành l p theo pháp lu t

Vi t Nam ho c cá nhân mang qu c t ch Vi t Nam tham d th u; và nhà th u n
ngoài là t ch c đ
t ch n

c thành l p theo pháp lu t n

c

c ngoài ho c cá nhân mang qu c

c ngoài tham d th u t i Vi t Nam.
+ L a ch n nhà th u là m t quá trình t vi c l p k ho ch, t ch c th c hi n

l a ch n, đánh giá h s d th u và th

ng th o h p đ ng; Th m đ nh, phê duy t

và công khai k t qu l a ch n nhà th u và hoàn thi n, ký k t h p đ ng.
Nh v y, l a ch n nhà th u trong xây d ng là m t quá trình th c hi n đ đ t
đ

c m c đích là Bên m i th u tìm ki m, đánh giá và so sánh các ph

ch c trên cùng m t ph
các ph

ng án t

ng di n (v k thu t hay tài chính) hay là s hài hoà gi a

ng di n đ xác đ nh đ

c m t Nhà th u phù h p nh t th c hi n các n i

dung công vi c c a gói th u báo cáo Ch đ u t xem xét quy t đ nh trên c s đ m
b o m c tiêu c nh tranh, công b ng, minh b ch và hi u qu kinh t .
Ngày 05/4/2007, UBND thành ph Hà N i có Quy t đ nh s 1254/Q UBND v vi c phê duy t nhi m v chu n b đ u t d án X lý t ng th khu v c
Kè Thanh Am và s t l đ u C u
c s t, tr

u ng. M c tiêu c a d án án là x lý tri t đ s

t, lún b sông khu v c th

ng và h l u c u u ng, đ m b o an toàn đê

đi u k t h p v i giao thông và không làm nh h

ng đ n kh n ng thoát l , giao

thông th y, các công trình đã có trong khu v c.
th c hi n đ u t xây d ng công trình X lý t ng th khu v c Kè Thanh
Am và s t l đ u C u

u ng theo đúng các m c tiêu đã đ ra và đ m b o đ

c các


3

tiêu chí v ch t l

ng, m thu t, ti n đ , quy mô và đ n giá thành xây d ng công

trình thì vi c l a ch n các đ n v th c hi n d án nói chung là r t quan tr ng. Trong
đó, vi c l a ch n nhà th u thi công xây l p th c hi n d án có n ng l c kinh
nghi m, đáp ng các tiêu chí v kinh t - k thu t c ng là m t trong các công tác
m u ch t, là c s đ đ m b o ch t l
d án và cho đ n khi d án đ

ng công trình trong su t quá trình th c hi n

c đ a vào s d ng, v n hành. Do đó vi c “Nghiên

c u, đ xu t gi i pháp nâng cao ch t l

ng l a ch n nhà th u thi công xây l p d án

X lý t ng th khu v c kè Thanh Am và s t l đ u c u

u ng” có ý ngh a cao v

th c ti n l n và lý lu n.
2. M C ÍCH C A

TÀI

Nghiên c u gi i pháp nh m nâng cao ch t l

ng l a ch n các nhà th u th c

hi n các gói th u thi công xây l p thu c d án X lý t ng th khu v c kè Thanh Am
và s t l đ u c u u ng.
3. CÁCH TI P C N VÀ PH

NG PHÁP NGHIÊN C U

3.1. Cách ti p c n
- Ti p c n t t ng th đ n chi ti t (ti p c n h th ng): Tr

c tiên ti p c n,

t ng h p các k t qu đã nghiên c u v công tác đ u th u xây d ng n m trong s chi
ph i t ng th c a h th ng chính sách pháp lu t c a nhà n

c, qui lu t phát tri n

kinh t xã h i Vi t Nam. Sau đó m i đi đ n nghiên c u các chi ti t, c th trong
ph m vi h p đ i v i d án.
- Ti p c n toàn di n, đa ngành đa l nh v c: Xem xét đ y đ các y u t phát
tri n khi nghiên c u đ tài bao g m các l nh v c xây d ng, kinh t xã h i, …;
- Ti p c n th c t và k th a: đ tài s d ng các k t qu nghiên c u có liên
quan g n đây, các chính sách m i nh t v qu n lý xây d ng c a các c quan qu n lý
các c p v xây d ng công trình và k th a nh ng thành t u th c t nh ng th i gian
qua.
3.2. Ph

ng pháp nghiên c u


4

- Ph

ng pháp phân tích so sánh: Thu th p các tài li u, v n b n pháp lu t liên

quan đ n l nh v c đ u t xây d ng, đ u th u; tài li u liên quan đ n D án X lý
t ng th khu v c kè Thanh Am và s t l đ u c u u ng vv..
- Ph
h

ng pháp chuyên gia: Tham kh o, xin ý ki n, trao đ i v i giáo viên

ng d n, các chuyên gia có kinh nghi m th c t nh m đánh giá và đ a ra các gi i

pháp phù h p.
4.

IT

NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U

4.1

it

it

ng nghiên c u

ng nghiên c u c a đ tài là các ch tiêu kinh t -k thu t liên quan đ n

công tác l a ch n nhà th u, hình th c, ph
nh h

ng th c l a ch n nhà th u và các y u t

ng đ n công tác l a ch n nhà th u xây l p (tr ng tâm là đ n v thi công xây

l p công trình) th c hi n d án X lý t ng th khu v c kè Thanh Am và s t l đ u
c u u ng.
4.2. Ph m vi nghiên c u
tài ti n hành nghiên c u quá trình l a ch n nhà th u thi công xây l p d
án đ th a mãn các đi u ki n m i th u c a bên m i th u v kinh t - k thu t, đ m
b o ch t l

ng xây d ng công trình.

5. Ý NGH A KHOA H C VÀ Ý NGH A TH C TI N C A

TÀI

5.1. Ý ngh a khoa h c c a đ tài
Lu n v n góp ph n h th ng hóa nh ng c s lý lu n c b n v l a ch n nhà
th u; ý ngh a, vai trò và t m quan tr ng c a vi c đ a ra gi i pháp t ng c
l

ng ch t

ng công tác đ u t xây d ng công trình xây d ng.
5.2. Ý ngh a th c ti n c a đ tài
tài đ xu t ra m t s gi i pháp nâng cao ch t l

ng công tác l a ch n nhà

th u xây l p th c hi n các gói th u thi công xây d ng thu c giai đo n th c hi n d
án X lý t ng th khu v c kè Thanh Am và s t l đ u c u
giúp nâng cao ch t l

u ng. M t khác, đ tài

ng công trình xây d ng trong su t quá trình th c hi n xây

d ng d án và đ m b o các tiêu chí v kinh t – k thu t.


5

6. K T QU D
-

KI N

T

C

ánh giá th c tr ng công tác l a ch n nhà th u thi công xây l p các d án

xây d ng hi n nay.
-

xu t gi i pháp nâng cao ch t l

ng l a ch n nhà th u th c hi n các gói

th u thi công xây l p thu c giai đo n th c hi n d án X lý t ng th khu v c kè
Thanh Am và s t l đ u c u u ng.
7. N I DUNG C A LU N V N


6

CH

NG 1: T NG QUAN V D ÁN
U T XÂY D NG CÔNG TRÌNH
VÀ CÔNG TÁC L A CH N NHÀ TH U C A D ÁN
U T XÂY D NG

1.1. T ng quan d án đ u t xây d ng công trình
1.1.1. Khái ni m D án đ u t xây d ng công trình
D án đ u t (DA T) xây d ng công trình là t p h p các đ xu t có liên
quan đ n vi c s d ng v n đ ti n hành ho t đ ng xây d ng đ xây d ng m i, s a
ch a, c i t o công trình xây d ng nh m phát tri n, duy trì, nâng cao ch t l
công trình ho c s n ph m, d ch v trong th i h n và chi phí xác đ nh.
chu n b d án đ u t xây d ng, d án đ

ng

giai đo n

c th hi n thông qua Báo cáo nghiên c u

ti n kh thi đ u t xây d ng, Báo cáo nghiên c u kh thi đ u t xây d ng ho c Báo
cáo kinh t - k thu t đ u t xây d ng [10].
Trong DA T ph i t p h p, đ xu t nh ng gi i pháp t i u nh m s d ng có
hi u qu các y u t đ u vào đ thu đ

c đ u ra phù h p v i nh ng m c tiêu c th .

u vào là lao đ ng, nguyên v t li u, đ t đai, ti n v n..đ u ra là các s n ph m d ch
v ho c là s gi m b t đ u vào. S d ng đ u vào đ

c hi u là s d ng các gi i

pháp k thu t công ngh , bi n pháp t ch c qu n tr và các lu t l …
1.1.2. Phân lo i d án đ u t xây d ng công trình
Phân lo i d án đ u t xây d ng công trình
D án đ u t xây d ng công trình đ

c phân lo i nh sau [6]:

Theo quy mô và tính ch t, công trình chính c a d án g m: D án quan tr ng
qu c gia; các d án nhóm A, B,C.
D án ch yêu c u l p báo cáo kinh t k thu t.
Theo ngu n v n đ u t , bao g m: D án s d ng v n ngân sách nhà n
d án s d ng v n nhà n

c;

c ngoài ngân sách; d án s d ng v n khác.

1.1.3. Trình t th c hi n d án đ u t xây d ng công trình
Trình t c a d án đ u t xây d ng công trình đ
(quy đ nh t i Kho n 1

c chia làm 3 giai đo n

i u 50 c a Lu t Xây d ng n m 2014 [10] và chi ti t t i

kho n 1 i u 6 Ngh đ nh 59/2015/N -CP [6]), c th :


7

(1) Giai đo n chu n b d án g m các công vi c: T ch c l p, th m đ nh, phê
duy t Báo cáo nghiên c u ti n kh thi (n u có); l p, th m đ nh, phê duy t Báo cáo
nghiên c u kh thi ho c Báo cáo kinh t - k thu t đ u t xây d ng đ xem xét,
quy t đ nh đ u t xây d ng và th c hi n các công vi c c n thi t khác liên quan đ n
chu n b d án;
(2) Giai đo n th c hi n d án g m các công vi c: Th c hi n vi c giao đ t
ho c thuê đ t (n u có); chu n b m t b ng xây d ng, rà phá bom mìn (n u có); kh o
sát xây d ng; l p, th m đ nh, phê duy t thi t k , d toán xây d ng; c p gi y phép
xây d ng (đ i v i công trình theo quy đ nh ph i có gi y phép xây d ng); t ch c
l a ch n nhà th u và ký k t h p đ ng xây d ng; thi công xây d ng công trình; giám
sát thi công xây d ng; t m ng, thanh toán kh i l

ng hoàn thành; nghi m thu công

trình xây d ng hoàn thành; bàn giao công trình hoàn thành đ a vào s d ng; v n
hành, ch y th và th c hi n các công vi c c n thi t khác;
(3) Giai đo n k t thúc xây d ng đ a công trình c a d án vào khai thác s
d ng g m các công vi c: Quy t toán h p đ ng xây d ng, b o hành công trình xây
d ng.
1.2. Qu n lý d án đ u t xây d ng công trình
1.2.1 Khái ni m qu n lý và qu n lý đ u t
Qu n lý nói chung là s tác đ ng có m c đích c a ch th qu n lý vào các
đ it

ng qu n lý đ đi u khi n đ i t

ng nh m đ t đ

c m c tiêu đ ra.

Qu n lý đ u t chính là s tác đ ng liên t c, có t ch c, có đ nh h

ng quá

trình đ u t (bao g m công tác chu n b đ u t , th c hi n đ u t và v n hành k t
qu đ u t cho đ n khi thanh lý tài s n do đ u t t o ra) b ng m t h th ng đ ng b
các bi n pháp nh m đ t đ

c hi n qu kinh t xã h i cao trong đi u ki n c th xác

đ nh và trên c s v n d ng sáng t o nh ng quy lu t kinh t khách quan nói chung
và quy lu t v n đ ng đ c thù c a đ u t nói riêng.
1.2.2 Khái ni m qu n lý d án
Qu n lý d án là vi c áp d ng nh ng hi u bi t, k n ng, công c , k thu t
vào ho t đ ng d án nh m đ t đ

c nh ng yêu c u và mong mu n t d án. Qu n


8

lý d án còn là quá trình l p k ho ch t ng th , đi u ph i th i gian, ngu n l c và
giám sát quá trình phát tri n c a d án t khi b t đ u đ n khi k t thúc nh m đ m
b o cho d án hoàn thành đúng th i h n, trong ph m vi ngân sách đ
đ tđ

c các yêu c u đã đ nh v k thu t và ch t l

nh ng ph

c duy t và

ng s n ph m d ch v , b ng

ng pháp và đi u ki n t t nh t cho phép.

T s nghiên c u c a tác gi , d hi u nh t, theo tài li u H

ng d n v nh ng

ki n th c c t lõi trong Qu n lý d án (A Guide to the Project Management Body of
Knowledge - PMBOK Guide) [8] thì: “Qu n lý d

án là vi c áp d ng các ki n

th c, k n ng, công c và k thu t vào các ho t đ ng c a d án nh m đ t đ

c

các m c tiêu đã đ ra“.
Trong các nghi p v qu n lý d án nói chung, n i dung qu n lý đ u th u là
m t n i dung h t s c quan tr ng th c hi n trong b

c th c hi n đ u t c a d án,

tác gi s trình bày c th t i các ph n ti p theo c a lu n v n.
th , tr

có cái nhìn t ng

c khi vào chi ti t lý lu n c b n v đ u th u – l a ch n nhà th u, lu n v n

trình s bày t ng quan pháp lu t đ u th u

Vi t Nam qua các th i k t tr

ct i

nay.
1.3. T ng quan pháp lu t v đ u th u

Vi t Nam qua các th i k

1.3.1 Pháp lu t v đ u th u
Pháp lu t v đ u th u bao g m t ng h p các quy ph m pháp lu t đi u ch nh
các quan h xã h i phát sinh gi a các ch th trong quá trình t ch c đ u th u, th c
hi n h p đ ng đ u th u và quá trình c quan Nhà n
nhà n

c th c hi n ch c n ng qu n lý

c v đ u th u. Pháp lu t v đ u th u bao g m nh ng nhóm quy đ nh c b n

sau:
- i u ki n áp d ng đ u th u.
- Quy n, ngh a v c a các ch th tham gia đ u th u.
- Quy trình đ u th u.
Xu t phát t yêu c u qu n lý nhà n
n

c trong l nh v c đ u t xây d ng, Nhà

c ban hành các v n b n quy ph m pháp lu t v đ u th u đi li n v i quá trình

hình thành và phát tri n c a h th ng pháp lu t v đ u th u.


9

T i Vi t Nam, đ u th u và pháp lu t đ u th u nói chung th c s hình thành
t khi n n kinh t chuy n đ i sang c ch th tr
Tuy nhiên tr

ng đ nh h

ng xã h i ch ngh a.

c đó c ng có nh ng yêu c u làm ti n đ cho vi c ban hành pháp lu t

đ u th u sau này.
1.3.2. Giai đo n tr

c khi có Quy ch

u th u ban hành kèm theo Ngh đ nh

s 43/1996/N -CP c a Chính ph ngày 16/7/1996 v ban hành Quy ch đ u
th u
* Giai đo n t n m 1945 – 1946:
Trong nh ng ngày đ u m i thành l p n
t ch H Chí Minh đã l u ý Chính ph n

c Vi t Nam dân ch c ng hòa, Ch

c Vi t Nam c n ph i h t s c ti t ki m và

ph i l a ch n nh ng v t ph m t ngu n cung c p thích h p nh t đ không lãng phí
c a c i c a nhân dân.
M c dù khái ni m đ u th u ch a hình thành tuy nhiên vi c Ch t ch H Chí
Minh l u ý là ti n đ cho ho t đ ng đ u th u sau này.
* Giai đo n t n m 1946 - 1986
Giai đo n này c ng có m t s v n b n liên quan đ n vi c l a ch n ng

i bán

khi bán các tài s n công, tuy nhiên do đ c thù c a n n kinh t k ho ch hóa t p
trung, ch th c a n n kinh t là các doanh nghi p qu c doanh đ
thành l p và tài s n thu c s h u Nhà n

c Nhà n

c

c. Các doanh nghi p này không có quy n

ch đ ng trong ho t đ ng kinh doanh, m i ho t đ ng c a doanh nghi p đ u theo k
ho ch c a Nhà n

c và m i công trình xây d ng đ u đ

c th c hi n theo ch tiêu,

pháp l nh. Nhà n

c ch đ nh các đ n v th c hi n xây l p theo k ho ch ho c c n

c vào m i quan h gi a các đ n v đó v i c quan có th m quy n.
* Giai đo n t n m 1986 -1996:
Ngh quy t
b

ih i

c vào th i k kinh t th tr

ng toàn qu c l n th VI n m 1986 đã đ a đ t n
ng đ nh h

c

ng Xã h i ch ngh a. Trong n n kinh t

m i này c nh tranh là t t y u, thu t ng “đ u th u” đã xu t hi n t i Vi t Nam và
các v n b n pháp lu t v đ u th u xây l p đã hình thành và hoàn thi n cùng v i quá
trình xây d ng và phát tri n c a h th ng pháp lu t v đ u th u.


10

u n m 1990, B Xây d ng ban hành “Quy ch đ u th u trong xây d ng”
Kèm theo Quy t đ nh s 24/BXD-VKT ngày 12/2/1990 nh ng trong v n b n này
ch a quy đ nh rõ ràng v đi u ki n áp d ng c ng nh quy trình đ u th u xây l p.
Ngày 7/3/1994, Th t
7/3/1994 v t ng c

ng Chính ph ra Quy t đ nh s 92/Q -TTg ngày

ng qu n lý ch ng lãng phí, th t thoát và tiêu c c trong đ u t

và xây d ng. Theo đó các d án dùng v n Nhà n

c đ u ph i thông qua đ u th u,

k t qu đ u th u có v n đ u t trên 10 tri u USD ph i thông qua H i đ ng xét th u
qu c gia th m đ nh đ trình Th t

ng Chính ph xem xét và phê duy t.

Ngay sau Quy t đ nh s 92/Q -TTg c a Th t
c

ng ngày 7/3/1994 v t ng

ng qu n lý ch ng lãng phí, th t thoát và tiêu c c trong đ u t và xây d ng, ngày

30/3/1994, B Xây d ng ban hành “Quy ch đ u th u xây l p” kèm theo Quy t
đ nh s 06/BXD-VKT ngày 17/3/1994, Quy t đ nh này thay th cho Quy t đ nh
24/BXD-VKT ngày 12/2/1990 tr

c đây.

ây là v n b n đ

c coi là quy ch đ u

tiên quy đ nh v đ u th u.
1.3.3. Giai đo n áp d ng Quy ch đ u th u ban hành kèm theo Ngh đ nh
43/1996/N -CP c a Chính ph ngày 16/7/1996 v ban hành Quy ch đ u th u
và Ngh đ nh s 93/1997/N -CP c a Chính ph ngày 23/8/1997
N m 1996, Chính ph ban hành Ngh đ nh s 43/1996/N -CP c a Chính ph
ngày 16/7/1996 v quy ch đ u th u. V n b n này mang tính pháp lý cao h n và
ph m vi đi u ch nh r ng h n so v i các Quy ch đ u th u tr
th u” l n đ u tiên đã tr thành đ i t

c đây, theo đó “gói

ng qu n lý trong công tác đ u th u.

Quy ch đ u th u ban hành kèm theo Ngh đ nh 43/1996/N -CP c a Chính
ph ngày 16/7/1996 quy đ nh đi u ki n đ u th u và quy trình đ u th u ch t ch h n
đã khi n cho vi c th c thi pháp lu t đ u th u nói chung và đ u th u xây l p nói
riêng đ t hi u qu h n. Tuy nhiên cùng v i ti n trình phát tri n c a n n kinh t thì
nó c ng không tránh kh i nh ng b t c p.
1.3.4. Giai đo n áp d ng Quy ch đ u th u ban hành kèm theo Ngh đ nh s
88/1999/N -CP c a Chính ph ngày 1/9/1999 v ban hành quy ch đ u th u;


11

Ngh đ nh s

14/2000/N -CP c a Chính ph

ngày 5/5/2000; Ngh đ nh s

66/2003/N -CP c a Chính ph ngày 12.6.2003
N m 1999 Chính ph ban hành Ngh đ nh s 88/1999/N -CP ngày 1/9/1999
v quy ch đ u th u thay th cho Ngh đ nh s 43/1996/N -CP ngày 16/7/1996 v
quy ch đ u th u.
N m 2000 Chính ph ban hành Ngh đ nh s 14/2000/N -CP ngày 5/5/2000
s a đ i, b

sung m t s

đi u c a Quy ch đ u th u kèm theo Ngh đ nh s

88/1999/N -CP c a Chính ph ngày 1/9/1999 v quy ch đ u th u và Ngh đ nh s
14/2000/N -CP c a Chính ph ngày 5/5/2000.
Hai v n b n trên ra đ i đã đi u ch nh l nh v c đ u th u rõ ràng h n c ch
c , ph

ng pháp đánh giá h s d th u khoa h c h n, chu n m c h n …
N m 2003, Chính ph

ban hành Ngh đ nh s

66/2003/N -CP ngày

12/6/2003 s a đ i, b sung Quy ch đ u th u ban hành kèm theo Ngh đ nh s
88/1999/N -CP c a Chính ph ngày 1/9/1999 v quy ch đ u th u và Ngh đ nh s
14/2000/N -CP c a Chính ph ngày 5/5/2000, v i 45% s đi u s a đ i, b sung,
Ngh đ nh này đã t ng c

ng tính c nh tranh, công b ng, minh b ch trong đ u th u,

đ m b o hi u qu kinh t c a d án, t ng c

ng m t b

c công tác thanh tra, qu n

lý ho t đ ng đ u th u và th c hi n h p đ ng, nâng cao công tác qu n lý thông tin
v đ u th u.
N m 2003, t i k h p th 4 Qu c h i khóa XI đã thông qua Lu t Xây d ng,
Lu t này có hi u l c k t ngày 1/7/2004 thay cho Quy ch qu n lý đ u t xây d ng
đ

c ban hành kèm theo Ngh đ nh s

52/1999/N -CP c a Chính ph

ngày

8/7/1999 v quy ch qu n lý đ u t xây d ng. Trong Lu t xây d ng 2003 có riêng
Ch

ng 16 quy đ nh v l a ch n nhà th u và h p đ ng xây d ng. Lu t này ra đ i

đã th c s là b

c ti n c b n trong công tác qu n lý Nhà n

c v đ u th u, t o cho

ho t đ ng đ u th u ngày càng phù h p v i xu th h i nh p hi n nay.
N m 2005, Chính ph ban hành Ngh đ nh s 16/2005/N -CP c a Chính ph
ngày 7/2/2005 quy đ nh v Quy ch qu n lý đ u t xây d ng.


12

Nh v y trong giai đo n này pháp lu t đ u th u nói chung và pháp lu t đ u
th u xây l p nói riêng đã có s phát tri n v ch t l
đo n tr

c, đi u đó c ng th hi n

ng, hoàn thi n h n so v i giai

th c ti n áp d ng g p ít b t c p h n.

1.3.5. Giai đo n áp d ng Lu t đ u th u ngày 29.11.2005 và các Ngh đ nh
h

ng d n thi hành
Trong nh ng giai đo n tr

c Lu t đ u th u 2005 có hi u l c, đã có nhi u v n

b n pháp lu t đi u ch nh l nh v c đ u th u nói chung, đ u th u xây l p nói riêng,
nh ng ch là quy đ nh t i nh ng v n b n d

i lu t. N m 2005, t i k h p th 8,

Qu c h i khóa XI đã thông qua Lu t đ u th u, Lu t này có hi u l c k t ngày
1/4/2006 đã t o hành lang pháp lý cho các ho t đ ng đ u th u s d ng ngu n v n
Nhà n

c. V n b n này có giá tr pháp lý cao nh t v đ u th u nh m t o ra s th ng

nh t trong quy trình đ u th u các d án có s d ng v n Nhà n

c.

N m 2006, Chính ph ban hành các v n b n:
Ngh đ nh s 111/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph h

ng d n thi

hành Lu t đ u th u và l a ch n nhà th u theo Lu t Xây d ng.
Ngh đ nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a đ i b
sung m t s đi u Ngh đ nh s 16/2005/N -CP c a Chính ph v qu n lý d án đ u
t xây d ng công trình.
Thông t s 13/2006/TT-BXD ngày 29/11/2006 c a B Xây d ng v vi c
h

ng d n th t c xu t nh p kh u hàng hóa c a nhà th u trong n

n

c ngoài quy đ nh t i Ngh đ nh s 111/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính

ph h

c và nhà th u

ng d n thi hành Lu t đ u th u và l a ch n nhà th u theo Lu t Xây d ng.
N m 2007, B Xây d ng ban hành Thông t

14/02/2007 v vi c h

s 02/2007/TT-BXD ngày

ng d n m t s n i dung v l p, th m đ nh, phê duy t d án

đ u t xây d ng công trình, gi y phép xây d ng và t ch c qu n lý d án đ u t xây
d ng công trình quy đ nh t i Ngh đ nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 và
Ngh đ nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph .
Trong th i gian áp d ng Ngh đ nh s 111/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a
Chính ph h

ng d n thi hành Lu t đ u th u và l a ch n nhà th u theo Lu t Xây


13

d ng, v phía c quan Nhà n

c c ng nh các ch th khác tham gia đ u th u th y

v n b n này v n còn m t s b t c p. Ngày 5/5/2008, Chính ph đã ban hành Ngh
đ nh s 58/2008/N -CP h

ng d n thi hành Lu t đ u th u và l a ch n nhà th u

theo Lu t Xây d ng. Ngh đ nh này s m đ

c thay th

b i Ngh đ nh s

85/2009/N -CP ngày 15/10/2009. Qua đây nhi u b t c p c a Ngh
58/2008/N -CP đã đ

đ nh

c s a đ i.

1.3.5. Giai đo n áp d ng Lu t
Qu c h i và các Ngh đ nh h

u th u s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 c a
ng d n thi hành (Giai đo n hi n hành)

Sau h n b y n m có hi u l c, Lu t đ u th u 2005 đã b c l nhi u h n ch , l c
h u, không theo k p s bi n đ i, xu th toàn c u hóa c a quá trình phát tri n kinh t
đ tn

c và trên th gi i, vi c ban hành các ngh đ nh m i đi u ch nh, b sung v

đ u th u không còn là gi i pháp h p lý. Vì v y yêu c u ph i xây d ng l i Lu t đ u
th u m i trên c s k th a Lu t đ u th u n m 2005, có s ti p thu c p nh t, đi u
ch nh phù h p. Lu t

u th u s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 c a Qu c h i

2013 ra đ i, thay th Lu t đ u th u 2005.
Sau khi Lu t đ u th u 2013 có hi u l c, Chính ph đã ban hành ngh đ nh s
63/2014/N -CP ngày 26/6/2014 v quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t
u th u v l a ch n nhà th u.
c ng đang kh n tr
hành d

ng th i, các b K ho ch và đ u t , Xây d ng..

ng xây d ng và ban hành các thông t h

ng d n chi ti t thi

i Lu t.

Chi ti t c s lý lu n v đ u th u trình bày t i n i dung ti p theo.
1.4. Lý lu n chung v đ u th u
1.4.1. Khái ni m, đ c đi m, phân lo i đ u th u
1.4.1.1.Khái ni m đ u th u
u th u theo T đi n Ti ng Vi t là: đ công khai, ai nh n làm, nh n bán
v i đi u ki n t t nh t thì đ

c giao làm ho c bán hàng (ph

ng th c giao làm công

trình ho c mua hàng) 1.

1

T đi n Ti ng Vi t ph thông. Vi n ngôn ng h c NXB H Chí Minh 2002, tr 270


14

u th u còn đ

c hi u là

u giá đ th u 2

T đi n kinh doanh c a Anh (Longman Dictionary of Business) không nêu rõ
đ u th u là gì mà ch gi i thích đ u th u mua s m là vi c s d ng các ph
ho c n l c đ c bi t đ nh n đ

c hay mua đ

ng pháp

c.

- Theo Lu t đ u th u s 43/2013/QH13 ngày 25/11/2013, m t s thu t ng
liên quan đ n đ u th u đ
+"

c đ nh ngh a nh sau:

u th u" là quá trình l a ch n nhà th u đ ký k t và th c hi n h p đ ng

cung c p d ch v t v n, d ch v phi t v n, mua s m hàng hóa, xây l p; l a ch n
nhà đ u t đ ký k t và th c hi n h p đ ng d án đ u t theo hình th c đ i tác công
t , d án đ u t có s d ng đ t trên c s b o đ m c nh tranh, công b ng, minh
b ch và hi u qu kinh t .
+"

u th u qua m ng" là đ u th u đ

c th c hi n thông qua vi c s d ng h

th ng m ng đ u th u qu c gia.
+"
ngoài đ

c, n

c

c" là đ u th u ch có nhà th u, nhà đ u t trong n

c

c tham d th u.

+"
đ

u th u qu c t " là đ u th u mà nhà th u, nhà đ u t trong n
u th u trong n

c tham d th u.
Tóm l i ta có th hi u khái quát “đ u th u chính là quá trình l a ch n nhà

th u, nhà đ u t đáp ng đ

c các yêu c u c a bên m i th u ho c yêu c u c a

ch d án trên c s c s b o đ m c nh tranh, công b ng, minh b ch và hi u
qu kinh t “
1.4.1.2.

c đi m đ u th u
u th u là m t quá trình ch đ u t l a ch n đ

các yêu c u c a mình.
đ

u th u có th đ

c m t nhà th u đáp ng

c coi là m t giai đo n ti n h p đ ng,

c s d ng v i m c đích l a ch n đ i tác, nhà th u, nhà đ u t phù h p, đ m b o

hi u qu kinh t c a d án. Sau khi vi c đ u th u hoàn t t thì vi c kí k t h p đ ng
s là b

2

c ti p theo. C n c đ ký k t h p đ ng là k t qu đ u th u, vi c ký k t h p

T đi n Ti ng Vi t, V nh T nh, NXB Lao

ng 2006, tr 318


15

đ ng xây d ng ph i phù h p v i k t qu đ u th u c ng nh đáp ng đ
các tiêu chí đã đ

cc b n

c bên m i th u đ a ra.

Pháp lu t coi đ u th u hàng hoá, d ch v là ho t đ ng th
c ng có nh ng d u hi u c b n c a m t ho t đ ng th
- Các nhà th u có t cách th
- Ho t đ ng đ u th u đ

ng m i là vì nó

ng m i:

ng nhân khi th c hi n ho t đ ng d th u;

c th c hi n nh m m c tiêu l i nhu n ho c nh m

th c hi n các chính sách kinh t -xã h i;
đ

i tu ng c a đ u th u hàng hoá, d ch v là các lo i hàng hoá th

c phép l u thông và các d ch v th

ng m i đ

ng m i

c phép th c hi n theo quy đ nh

c a pháp lu t;
- Quy n và ngh a v c a các bên trong quan h đ u th u đ

c xác l p thông

qua nh ng hình th c pháp lí nh t đ nh do pháp lu t quy đ nh.
1.4.2. Phân lo i đ u th u
1.4.2.1.Theo hình th c l a ch n nhà th u
u th u đ

c chia làm 8 hình th c [5]:

+

u th u r ng rãi;

+

u th u h n ch ;

+ Ch đ nh th u;
+ Chào hàng c nh tranh;
+ Mua s m tr c ti p;
+ T th c hi n;
+ L a ch n nhà th u trong tr
Th t

ng h p đ c bi t (ng

ng Chính ph xem xét, quy t đ nh ph

i có th m quy n trình

ng án l a ch n);

+ Tham gia th c hi n c a c ng đ ng;
N i dung, tr

ng h p áp d ng t ng hình th c l a ch n nhà th u trình bày chi

ti t t i M c 2.2.3.1- Ch
1.4.2.2. Theo ph
Ph
-

ng 2.

ng th c đ u th u

ng th c đ u th u đ

c chia làm 4 lo i [5] :

u th u m t giai đo n m t túi h s ;


16

-

u th u m t giai đo n hai túi h s ;

-

u th u hai giai đo n m t túi h s .

-

u th u hai giai đo n hai túi h s .

N i dung, tr

ng h p áp d ng t ng ph

chi ti t t i M c 2.2.3.1- Ch

ng th c l a ch n nhà th u trình bày

ng 2.

1.4.2.3. Theo n i dung đ u th u
u th u đ

c chia làm 2 lo i [9]:

(1) L a ch n nhà th u th c hi n các n i dung trong chu trình th c hi n c a
d án:
+ L a ch n nhà th u cung c p d ch v t v n;
+ L a ch n nhà th u cung c p d ch v phi t v n;
+ L a ch n nhà th u cung c p hàng hóa;
+ L a ch n nhà th u xây l p.
(2) L a ch n nhà đ u t th c hi n d án đ u t :
+ Theo hình th c đ i tác công t (PPP- public-private-partner), (hình th c
đ ut đ

c th c hi n trên c s h p đ ng gi a c quan nhà n

c có th m quy n

và nhà đ u t , doanh nghi p d án đ th c hi n, qu n lý, v n hành d án k t c u h
t ng, cung c p d ch v công), d án đ u t có s d ng đ t;
+ Trong l nh v c d u khí.
1.4.2.4. Theo qu c t ch c a nhà th u
u th u đ

c chia làm 2 lo i [9]:

u th u trong n
đ

c: là đ u th u mà ch có nhà th u, nhà đ u t trong n

c tham d th u.
u th u qu c t : là đ u th u mà nhà th u, nhà đ u t trong n

đ

c

c, n

c ngoài

c tham d th u.
Trong đó, “nhà th u trong n

c là t ch c đ

c thành l p theo pháp lu t

Vi t Nam ho c cá nhân mang qu c t ch Vi t Nam tham d th u ” ; “Nhà th u n
ngoài là t ch c đ
qu c t ch n

c thành l p theo pháp lu t n

c ngoài tham d th u t i Vi t Nam” [9].

c

c ngoài ho c cá nhân mang


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×