Tải bản đầy đủ

Giải pháp quản lý đảm bảo chất lượng thiết kế giai đoạn thiết kế kĩ thuật bản vẽ thi công áp dụng cho dự án tu sửa, nâng cấp kè chã tỉnh thái nguyên

L IC M

N

Trong quá trình nghiên c u và làm Lu n v n Th c s , tác gi đã nh n đ
s quan tâm giúp đ nhi t tình và s đ ng viên sâu s c c a nhà tr

c nhi u

ng, các th y giáo,

c quan và gia đình, đó là ngu n đ ng l c r t l n đ tác gi n l c trong su t quá trình
nghiên c u th c hi n và hoàn thành Lu n v n.
Tr

c h t, tác gi xin bày t lòng bi t n sâu s c nh t đ n PGS.TS Nguy n

Tr ng T - h

ng đã tr c ti p h


ng d n và giúp đ tác gi trong trong su t quá trình

nghiên c u và hoàn thành lu n v n.
Tác gi c ng xin đ
l i, phòng

c chân thành c m n Ban giám hi u tr

ng

i h c Th y

ào t o đ i h c & Sau đ i h c, Ban ch nhi m cùng các th y cô giáo trong

khoa Công trình, B môn Công ngh và Qu n lý xây d ng đã đ ng viên, giúp đ tác
gi v m i m t trong quá trình nghiên c u và hoàn thành lu n v n t t nghi p c a mình.
Tác gi xin c m n chân thành đ n Lãnh đ o Chi c c Th y l i và Phòng, ch ng
l t, bão t nh Thái Nguyên, cán b

các c quan khác đã h t lòng giúp đ cho h c viên

hoàn thành Lu n v n.
Do còn nh ng h n ch v th i gian, kinh nghi m và tài li u nên trong quá trình
nghiên c u không kh i có nh ng thi u xót, khi m khuy t. Vì v y, tác gi r t mong
nh n đ

c s góp ý, ch b o c a các th y, cô giáo và đ ng nghi p.

Xin trân tr ng c m n!
Hà N i, ngày 30 tháng 10 n m 2015
TÁC GI LU N V N

Ph m M nh C

ng


L I CAM OAN
Tôi cam đoan đây là đ tài nghiên c u c a riêng tôi. Các thông tin tài li u trích
d n trong lu n v n đã đ


và ch a đ

c ghi rõ ngu n g c. K t qu nêu trong lu n v n là trung th c

c ai công b trong b t k đ tài nào tr

c đây.

Hà N i, ngày 30 tháng 10 n m 2015
TÁC GI LU N V N

Ph m M nh C

ng


DANH M C T

VI T T T

XDNN

: Xây d ng nông nghi p

PTNT

: Phát tri n nông thôn

Q

: Quy t đ nh

N

: Ngh đ nh

CP

: Chính ph

B NN&PTNT

: B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn

BXD

: B Xây d ng

CNDA

: Ch nhi m d án

CNTK

: Ch nhi m thi t k

CNKS

: Ch nhi m kh o sát

KH-KT

: K ho ch – K thu t

XDCB

: Xây d ng c b n

CTTL

: Công trình th y l i

CT

: Công trình

XD

: Xây d ng

BC TXDCT

: Báo cáo đ u t xây d ng công trình

TKKT-BVTC

: Thi t k k thu t - b n v thi công

TM T

: T ng m c đ u t

TKKT

: Thi t k k thu t

TKCS

: Thi t k c s

TM

: Thuy t minh

TDT

: T ng d toán

DT

: D toán

TCN

: Tiêu chu n ngành

TCVN

: Tiêu chu n Vi t Nam


M CL C
M

U .........................................................................................................................1
1. Tính c p thi t c a đ tài: .........................................................................................1
2. M c đích c a đ tài: ................................................................................................2
3. Ý ngh a khoa h c và th c ti n.................................................................................2
4.
5. Ph

it

ng và ph m vi nghiên c u: ..........................................................................2
ng pháp nghiên c u:........................................................................................2

6. Các k t qu d ki n đ t đ

c: .................................................................................2

CH
NG 1: T NG QUAN V CH T L
NG VÀ CÔNG TÁC QU N LÝ
CH T L
NG CÔNG TRÌNH TH Y L I..............................................................3
1.1. C s lý lu n .......................................................................................................3
1.1.1. t v n đ .....................................................................................................3
1.1.2. T ng quan v ch t l ng s n ph m ..............................................................4
1.1.3. T ng quan v qu n lý ch t l ng s n ph m .................................................6
1.1.4. Các khái ni m v ho t đ ng xây d ng công trình th y l i. ..........................8
1.1.5. Ch t l ng thi t k công trình xây d ng. .....................................................9
1.2. C s pháp lý. ....................................................................................................10
1.2.1. Các v n b n QLNN v ch t l ng công trình xây d ng. ...............................10
1.2.2. Ý ngh a th c ti n. ........................................................................................12
1.3. Th c tr ng công tác QLCL các công trình xây d ng Vi t Nam và m t s
n c trên th gi i. M t s s c liên quan đ n công tác QLCL các công trình xây
d ng...........................................................................................................................13
1.3.1. Th c tr ng công tác QLCL các công trình xây d ng Vi t Nam .............13
1.3.2. Th c tr ng công tác qu n lý ch t l ng công trình xây d ng m t s n c
trên th gi i. ..........................................................................................................17
1.3.3. M t s s c liên quan đ n công tác QLCL các công trình xây d ng..............20
K T LU N CH

NG 1 ........................................................................................23

CH
NG 2. C S KHOA H C VÀ TH C TI N QU N LÝ CH T L
NG
THI T K CÔNG TRÌNH TH Y L I....................................................................24
2.1. Ch t l ng thi t k công trình th y l i..........................................................24
2.1.1. c đi m công trình th y l i ......................................................................24
2.1.2. Các b c thi t k công trình th y l i .........................................................25
2.1.3. H s thi t k xây d ng công trình th y l i ...............................................25
2.1.4. Các y u t nh h ng đ n ch t l ng thi t k công trình th y l i.............26
2.2. Vai trò, ý ngh a c a qu n lý ch t l ng thi t k công trình th y l i ..........29
2.2.1. Vai trò c a qu n lý ch t l ng thi t k công trình th y l i ........................29


2.2.2. Ý ngh a c a vi c qu n lý ch t l

ng thi t k công trình th y l i ...............32

2.3. Các b c th c hi n QLCL thi t k
2.3.1. Trình t th c hi n thi t k xây d
2.3.2. QLCL thi t k công trình th y l
2.3.3. QLCL thi t k công trình th y l

trong công trình th y l i .....................33
ng công trình th y l i............................33
i đ i v i các c quan QLNN ..................33
i đ i v i nhà th u thi t k ......................36

2.4. Nh ng t n t i trong quá trình QLCL thi t k công trình th y l i. ............37
K T LU N CH

NG 2 ........................................................................................39

CH
NG 3:
XU T M T S GI I PHÁP QU N LÝ B O
M CH T
L
NG THI T K GIAI O N THI T K K THU T - B N V THI
CÔNG: ÁP D NG CHO D ÁN T S A, NÂNG C P KÈ CHÃ T NH THÁI
NGUYÊN ......................................................................................................................40
3.1. Gi i thi u chung v d án Tu s a, nâng c p kè t nh Thái Nguyên. ............40
3.1.1. Gi i thi u chung: ........................................................................................40
3.1.2. Gi i thi u v d án Tu s a, nâng c p kè Chã t nh Thái Nguyên:...............41
3.2. ánh giá công tác qu n lý ch t l ng thi t k d án: Tu s a, nâng c p kè
Chã t nh Thái Nguyên. ............................................................................................56
3.2.1. Nh ng k t qu tích c c ...............................................................................56
3.2.3. Nguyên nhân nh ng v n đ t n t i c n kh c ph c .....................................57
3.3.
xu t m t s gi i pháp qu n lý b o đ m ch t l ng thi t k giai đo n
Thi t k k thu t - B n v thi công: áp d ng cho d án tu s a, nâng c p kè
Chã. ...........................................................................................................................58
3.3.1. L a ch n các ch tiêu thi t k đ m b o an toàn cho công trình..................58
3.3.2. Ki m soát ch t l ng tài li u kh o sát thi t k : ..........................................59
3.3.3. Ki m soát nhi m v thi t k h s TKKT-BVTC: .....................................60
3.3.4. Thay đ i ph ng án thi t k v quy mô, k t c u công trình: .....................61
3.3.5. Hi n đ i hoá trang thi t b , máy móc. .........................................................63
K T LU N CH

NG 3 ........................................................................................64

K T LU N VÀ KI N NGH .....................................................................................65
K T LU N ..............................................................................................................65
KI N NGH .............................................................................................................66
1. Ki n ngh đ i v i nhà n c ..............................................................................66
2. Ki n ngh đ i v i đ n v t v n thi t k ...........................................................66


DANH M C CÁC HÌNH V
Hình 1.1- Ch t l

ng toàn di n .......................................................................................5

Hình 1.2: S c v đ p Z20 ..........................................................................................21
Hình 1.3: S c v đ p Th y đi n Ia Krêl 2 .................................................................22
Hình 1.4: S c s t l mái kè sông Mã .........................................................................22
Hình 3.1: Hi n tr ng v trí h l u kè Chã ......................................................................44
Hình 3.2: Hi n tr ng v trí th

ng l u kè Chã ..............................................................45

Hình 3.3: Hi n tr ng s t l t i v trí cu i kè Chã ..........................................................45
Hình 3.4: S đ m t b ng d án ....................................................................................48
Hình 3.5: M t c t tính toán n đ nh mái kè ...................................................................52
Hình 3.6: K t qu tính toán v i m c n

c min=0,88m ................................................53

Hình 3.7: K t qu tính toán v i m c n

c max=10,71m..............................................53

Hình 3.8: C t ngang thi t k đ i di n kè Chã ................................................................55
Hình 3.9: Chi ti t thi t k k t c u chân kè Chã .............................................................55
Hình 3.10: Hi n tr ng khi m móng kè Chã .................................................................58
Hình 3.11: Hi n tr ng s t lún mái kè Chã .....................................................................58
Hình 3.12: C t ngang thi t k kè Chã đ xu t ...............................................................62
Hình 3.13: Chi ti t chân kè Chã đ xu t ........................................................................62
Hình 3.14: M t b ng thi t k kè Chã đ xu t ................................................................63


DANH M C CÁC B NG BI U

B ng 3.1: M c n

c nh nh t thi t k Hmin (cm) .......................................................45

B ng 3.2: M c n

c l n nh t thi t k Hmax (cm)........................................................46

B ng 3.3: M c n

c trung bình thi t k Htb (cm) ........................................................46

B ng 3.4: Ch tiêu c lý đ t n n ....................................................................................51
B ng 3.5: K t qu tính toán n đ nh mái kè ..................................................................52


1
M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài:
Nh chúng ta đ u bi t ngành thu l i đã xu t hi n t r t lâu trên th gi i c ng nh
t i Vi t Nam.

Vi t Nam, ngay t cu i th k XIX, đ u th k XX, các h th ng thu l i

nh Li n S n (V nh Phúc), Bái Th

ng (Thanh Hoá),

(Thái Nguyên) đã ra đ i, khai thác n

c sông Phó áy, sông Mã, sông C , sông Kông đ

t

ôL

ng (Ngh An), Núi C c

i cho hàng ch c nghìn hecta đ t nông nghi p.
V i s phát tri n không ng ng, đ n nay trên c n

trình thu l i ra đ i, đáp ng đ

c nhu c u c p n

c đã có hàng ch c nghìn công

c, ch ng l , tiêu thoát n

nghi p phát tri n kinh t xã h i và c i thi n đ i s ng c a ng
đ tđ

c nh t ng nhanh v s l

nhi u công ngh m i đ

i dân. Nh ng thành t u đã

ng và trình đ c a đ i ng cán b k thu t th y l i;

c áp d ng, ch t l

ng công trình đ

c nâng cao.

Trong nh ng n m g n đây, các d án đ u t xây d ng công trình
ng ng t ng v s l

c, ph v s

n

c ta không

ng và quy mô. Công tác đ u t xây d ng công trình đã có nhi u c

g ng góp ph n tri n khai th c hi n các d án theo quy đ nh c a pháp lu t, b o đ m k
ho ch đ u t , góp ph n thúc đ y quá trình phát tri n kinh t - xã h i c a đ t n
c nh nh ng k t qu đ t đ

c, công tác qu n lý ch t l

c a chúng ta còn b c l nhi u y u kém nh : ch t l

c. Bên

ng thi t k xây d ng công trình

ng c a s n ph m thi t k còn th p,

ti n đ ch a đáp ng yêu c u; ch a tuân th các quy đ nh v quy chu n, tiêu chu n,... đó
c ng là m t trong nh ng nguyên nhân làm cho các d án đ u t kém hi u qu và gây lãng
phí v n đ u t trong xây d ng.
Cùng v i s chuy n mình c a ho t đ ng này, d án Tu s a, nâng c p kè Chã t nh Thái
Nguyên có nhi m v ch ng xói l b , đ m b o an toàn nhà c a, tài s n c a nhân dân xã ông
Cao, huy n Ph Yên và các công trình công c ng quan tr ng hai bên b sông, phát huy t i đa
hi u qu c a vi c đ u t , thúc đ y phát tri n kinh t xã h i, b o đ m đ i s ng v t ch t, tinh
th n c a nhân dân, phù h p v i ch tr
v y vi c b o đ m ch t l

ng, đ

ng l i, chính sách c a

ng và Nhà n c. Vì

ng thi t k công trình là v n đ quan tr ng. ó c ng chính là lý do


2
tác gi ch n đ tài “Gi i pháp qu n lý đ m b o ch t l

ng thi t k giai đo n thi t k k thu t -

b n v thi công: áp d ng cho d án tu s a, nâng c p kè Chã t nh Thái Nguyên”
2. M c đích c a đ tài:
Nghiên c u các s c đã x y ra m t s công trình đang thi công ho c đã hoàn thi n.
xu t m t s gi i pháp qu n lý b o đ m ch t l

ng thi t k giai đo n thi t k k

thu t - b n v thi công: áp d ng cho d án tu s a, nâng c p kè Chã t nh Thái Nguyên.
3. Ý ngh a khoa h c và th c ti n:
đ tđ

c m c tiêu nghiên c u, tác gi lu n v n đã d a trên cách ti p c n c s lý

lu n v khoa h c, c s pháp lý, th c ti n và nh ng quy đ nh hi n hành c a h th ng v n
b n pháp lu t trong l nh v c này.

ng th i lu n v n c ng s d ng phép phân tích duy

v t bi n ch ng đ phân tích, đ xu t m t s gi i pháp m c tiêu.
4.

it

ng và ph m vi nghiên c u:

-

it

ng: D án tu s a, nâng c p kè Chã t nh Thái Nguyên.

- Ph m vi nghiên c u: Công trình th y l i.
5. Ph

ng pháp nghiên c u:
Lu n v n đã s d ng các ph

ng pháp nghiên c u phù h p v i đ i t

dung nghiên c u trong đi u ki n Vi t Nam, đó là: Ph
Ph

ng và n i

ng pháp phân tích và đánh giá;

ng pháp t ng h p, so sánh, phân tích k th a nghiên c u đã có; và m t s ph

ng

pháp k t h p khác.
6. Các k t qu d ki n đ t đ

c:

- H th ng hóa c s lý lu n và c s pháp lý v ch t l

ng và qu n lý ch t l

ng

các công trình xây d ng.
- Phân tích đ

c các y u t

nh h

ng đ n ch t l

ng thi t k c a các d án th y l i

nói chung và t i d án tu s a, nâng c p kè Chã t nh Thái Nguyên
-

xu t m t s gi i pháp qu n lý nh m đ m b o ch t l ng thi t k giai đo n thi t k

k thu t - B n v thi công: áp d ng cho d án tu s a, nâng c p kè Chã t nh Thái Nguyên.


3
CH

NG 1: T NG QUAN V CH T L
CH T L

NG VÀ CÔNG TÁC QU N LÝ

NG CÔNG TRÌNH TH Y L I

1.1. C s lý lu n
1.1.1.

tv nđ

M tđ tn

c mu n phát tri n v kinh t thì c n ph i xây d ng m t c s h t ng

v ng ch c. Ví d h t ng giao thông thu n ti n s thúc đ y giao th
vùng thúc đ y t ng tr

ng kinh t .

ng buôn bán gi a các

u t xây d ng các công trình th y l i s tránh

nh ng thi t h i v thiên tai và thúc đ y phát tri n kinh t nông nghi p .v.v.. Công trình
xây d ng th y l i là m t chuyên ngành trong công trình xây d ng, nh ng là m t chuyên
ngành có v trí r t quan tr ng trong đ i s ng xã h i c a n

c ta. T xa x a cha ông ta đ u

r t chú tr ng công tác tr th y đ b o v mùa màng, tài s n, tính m ng c a nhân dân. V i
s c ng

i và các công c thô s không th xây d ng đ

c các công trình kiên c mà ch

xây d ng các công trình mang tính ch t t m th i, do đó l l t, h n hán gây m t mùa di n
ra th

ng xuyên, nh h

ng r t l n đ n đ i s ng c a ng

i dân.

V i tính ch t quan tr ng c a l nh v c th y l i, Nhà n

c ta đã r t chú tr ng đ u t

xây d ng nh ng công trình mang l i nh ng hi u qu v kinh t , xã h i r t to l n, mang
t m c khu v c.V i đ c thù n

c ta là m t đ t n

c phát tri n ch y u d a vào nông

nghi p thì các công trình th y l i đóng góp vai trò r t l n v công tác phòng ch ng l t
bão b o v mùa màng tài s n c a nhân dân và phát tri n kinh t nông nghi p.
Chính b i lý do đó mà vi c nghiên c u và phân tích công tác th c hi n đ u t xây
d ng c b n trong l nh v c th y l i nh m đ ra gi i pháp nâng cao ch t l
xây d ng th y l i và k t qu đ u t luôn là v n đ đáng đ
nâng cao hi u qu QLNN v ch t l

ng công trình

c quan tâm hi n nay n

c ta.

ng các công trình xây d ng nói chung và

công trình xây d ng th y l i nói riêng, c n t ng c

ng ki m tra, ki m soát c a các c quan

QLNN đ i v i ch th tham gia ho t đ ng xây d ng theo t ng l nh v c thi t k , thi công và
nghi m thu. Phân giao quy n và trách nhi m đ y đ , c th rõ ràng cho các c quan qu n lý
nhà n

c v CLCT xây d ng t c p TW đ n đ a ph

ng. Làm rõ trách nhi m c a các ch

th tham gia ho t đ ng xây d ng. Do đ c thù công trình th y l i ph i tuân th theo h


4
th ng th y l i, theo quy ho ch chuyên ngành nên càng ph i đòi h i s ki m tra g t gao c a
c quan QLNN, đ c bi t là l nh v c thi t k , đ tránh vi c đ u t không mang l i hi u qu
do không v n hành đ

c d n đ n th t thoát ngân sách c a nhà n

1.1.2. T ng quan v ch t l

c.

ng s n ph m

1.1.2.1. Khái ni m v ch t l

ng s n ph m

Trên th gi i, khái ni m v ch t l

ng s n ph m đã t lâu luôn gây ra nh ng tranh

cãi ph c t p. Nguyên nhân ch y u c a tình tr ng này là các khái ni m v ch t l
chung và ch t l

ng s n ph m nói riêng đ

c nêu ra d

ng nói

i các góc đ khác nhau c a m i

các ti p c n, m i cách nhìn nh n riêng bi t.
Theo quan đi m tri t h c, ch t l
hi n t

ng là tính xác đ nh b n ch t nào đó c a s v t,

ng, tính ch t và nó kh ng đ nh nó chính là cái đó ch không ph i là cái khác ho c

c ng nh nó và nó t o ra m t s khác bi t v i m t khách th khác. Ch t l

ng c a khách

th không quy v nh ng tính ch t riêng bi t c a nó mà g n ch t v i khách th nh m t
kh i th ng nh t bao chùm toàn b khách th . Theo quan đi m này thì ch t l
trong nó m t ý ngh a h t s c tr u t

ng, nó không phù h p v i th c t đang đòi h i.

Theo quan đi m khác v ch t l
l

ng theo quan đi m này đ

ch t tuy t đ i. Ch t l

ng đã mang

ng c ng mang m t tính ch t tr u t

ng là ch t

c đ nh ngh a nh là s đ t m t m c đ hoàn h o mang tính

ng là m t cái gì đó mà làm cho m i ng

i m i khi nghe th y đ u

ngh ngay đ n m t s hoàn m t t nh t, cao nh t. Nh v y, theo ngh a này thì ch t l
v n ch a thoát kh i s tr u t

ng c a nó. ây là m t khái ni m còn mang n ng tính ch t

ch quan, c c b và quan tr ng h n, khai ni m này v ch t l
th đ nh l

ng đ

c ch t l

ng

ng v n ch a cho phép ta có

ng. Vì v y nó ch mang m t ý ngh a nghiên c u lý thuy t mà

không có kh n ng áp d ng trong kinh doanh.
Do xu t phát t phía ng

i s n xu t nên khái ni m v ch t l

ng theo quan đi m

này còn có nhi u b t c p mang tính ch t b n ch t và khái ni m này luôn đ t ra cho các
nhà s n xu t nh ng câu h i không d gì gi i đáp đ

c.

kh c ph c nh ng h n ch , t n t i và nh ng khuy t t t trong khái ni m trên
bu c các nhà qu n lý, các t ch c, doanh nghi p s n xu t kinh doanh ph i đ a ra m t


5
khái ni m bao quát h n, hoàn ch nh h n v ch t l
ph i đ m b o đ

c tính khách quan, m t khác ph i ph n ánh đ

s n xu t kinh doanh mà ch t l

ng c a s n ph m ch t l

nghi p, cho t ch c. C th h n, khái ni m v ch t l
phát t h

ng ng

Có th mô hình hoá các y u t c a ch t l

Hình 1.1- Ch t l
1.1.2.2. Các nhân t

nh h

ng đ n ch t l

ng s n ph m này ph i th c s xu t

ng s n ph m

+ Trình đ phát tri n c a khoa h c k thu t;

+ V n minh và thói quen tiêu dùng.
- Nhóm các nhân t ch quan:
+ Trình đ lao đ ng c a doanh nghi p;

i tiêu dùng”.

ng toàn di n

ng;

+ i u ki n t nhiên;

ng là s phù h p m t

ng t ng h p nh sau:

- Nhóm nhân t khách quan:

+ C ch chính sách qu n lý c a nhà n

c v n đ hi u qu c a

ng cao s mang l i cho doanh

i tiêu dùng. Theo quan đi m này thì “ch t l

cách t t nh t v i các yêu c u và m c đích c a ng

+ Th tr

ng s n ph m, khái ni m này m t m t

c;


6
+ Trình đ máy móc, công ngh mà doanh nghi p s d ng;
+ Trình đ t ch c và qu n lý s n xu t c a doanh nghi p;
+ Ch t l

ng nguyên v t li u;

+ Quan đi m lãnh đ o c a doanh nghi p.
1.1.3. T ng quan v qu n lý ch t l

ng s n ph m

1.1.3.1. Khái ni m v qu n lý ch t l
Ch t l

ng

ng không t nhiên sinh ra, nó là k t qu c a s tác đ ng c a hàng lo t y u

t có liên quan ch t ch v i nhau. Mu n đ t đ

c ch t l

lý m t cách đúng đ n các y u t này. Qu n lý ch t l
qu n lý đ xác đ nh và th c hi n chính sách ch t l
ch t l

ng đ

c g i là qu n lý ch t l

đ

ng là m t khía c nh c a ch c n ng
ng. Ho t đ ng qu n lý trong l nh v c

ng.

- Theo GOST 15467-70: Qu n lý ch t l
ch t l

ng mong mu n c n ph i qu n

ng là xây d ng, đ m b o và duy trì m c

ng t t y u c a s n ph m khi thi t k , ch t o, l u thông và tiêu dùng.

c th c hi n b ng cách ki m tra ch t l

t i các nhân t và đi u ki n nh h

ng có h th ng, c ng nh tác đ ng h

ng t i ch t l

ng đ

ng đích

ng chi phí.

- Theo A.G. Robertson, m t chuyên gia ng
lý ch t l

i u này

i Anh v ch t l

ng cho r ng: Qu n

c xác đ nh nh là m t h th ng qu n tr nh m xây d ng ch

s ph i h p các c g ng c a nh ng đ n v khác nhau đ duy trì và t ng c

ng trình và

ng ch t l

ng

trong các t ch c thi t k , s n xu t sao cho đ m b o n n s n xu t có hi u qu nh t, đ i
t

ng cho phép th a mãn đ y đ các yêu c u c a ng

i tiêu dùng.

- Theo các tiêu chu n công nghi p Nh t B n (JIS) xác đ nh: Qu n lý ch t l
h th ng các ph

ng là

ng pháp s n xu t t o đi u ki n s n xu t ti t ki m hàng hoá có ch t l

cao ho c đ a ra nh ng d ch v có ch t l

ng tho mãn yêu c u c a ng

ng

i tiêu dùng.

- Theo giáo s , ti n s Kaoru Ishikawa, m t chuyên gia nôi ti ng trong l nh v c
qu n lý ch t l

ng c a Nh t B n đ a ra đ nh nh ng qu n lý ch t l

nghiên c u tri n khai, thi t k s n xu t và b o d
kinh t nh t, có ích nh t cho ng

ng có ngh a là:

ng m t s s n ph m có ch t l

i tiêu dùng và bao gi c ng tho mãn nhu c u c a ng

ng,
i


7
tiêu dùng.
- Theo Philip Crosby, m t chuyên gia ng
ch t l

ng: là m t ph

i M v ch t l

ng đ nh ngh a qu n lý

ng ti n có tính ch t h th ng đ m b o vi c tôn tr ng t ng th t t

c các thành ph n c a m t k ho ch hành đ ng.
- Theo t ch c tiêu chu n hoá qu c t ISO 9000 cho r ng: qu n lý ch t l

ng là m t

ho t đ ng có ch c n ng qu n lý chung nh m m c đích đ ra chính sách, m c tiêu, trách
nhi m và th c hi n chúng b ng các bi n pháp nh ho ch đ nh ch t l
l

ng, đ m b o ch t l

ng và c i ti n ch t l

M t s thu t ng trong qu n lý ch t l

ng trong khuôn kh m t h th ng ch t l
ng đ

cao nh t c a doanh nghi p chính th c công b .

ng.

c hi u nh sau:

ng” là toàn b ý đ và đ nh h

“Chính sách ch t l

ng, ki m soát ch t

ng v ch t l

ng do lãnh đ o

ây là l i tuyên b v vi c ng

i cung

c p đ nh đáp ng các nhu c u c a khách hàng, nên t ch c nh th nào và bi n pháp đ
đ tđ

c đi u này.
ng” là các ho t đ ng nh m thi t l p các m c tiêu và yêu c u

“Ho ch đ nh ch t l
đ i v i ch t l

ng và đ th c hi n các y u t c a h th ng CL.

“Ki m soát ch t l

ng” là các k thu t và các ho t đ ng tác nghi p đ

th c hi n các yêu c u ch t l

đ

m b o ch t l

ng.

ng” là m i ho t đ ng có k ho ch và có h th ng ch t l

c kh ng đ nh đ đem l i lòng tin tho mãn các yêu c u đ i v i ch t l
“H th ng ch t l

c s d ng đ

ng

ng.

ng” là bao g m c c u t ch c, th t c, quá trình và ngu n l c

c n thi t đ th c hi n công tác qu n lý ch t l

ng.

1.1.3.2 Các ch c n ng c b n c a qu n lý ch t l
- Ch c n ng ho ch đ nh;
- Ch c n ng t ch c;
- Ch c n ng ki m tra ki m soát;
- Ch c n ng kích thích;

ng:


8
- Ch c n ng đi u ch nh đi u hòa ph i h p;
1.1.4. Các khái ni m v ho t đ ng xây d ng công trình th y l i.
1.1.4.1. Ho t đ ng xây d ng công trình th y l i
Bao g m l p quy ho ch th y l i, l p d án đ u t xây d ng công trình, kh o sát
xây d ng, thi t k xây d ng công trình, thi công xây d ng công trình, th m tra, th m đ nh
d án, giám sát thi công xây d ng công trình, qu n lý d án đ u t xây d ng công trình và
các ho t đ ng khác có liên quan đ n XD công trình th y l i .
1.1.4.2. D án th y l i
T p h p các đ xu t liên quan đ n b v n đ đ u t xây d ng m i ho c c i t o
nâng c p công trình th y l i đã có đ đ t đ

c các m c tiêu đã xác đ nh.

1.1.4.3. Công trình th y l i
S n ph m đ

c t o thành b i s c lao đ ng c a con ng

b l p đ t vào công trình, đ
ph n trên m t đ t, ph n d

i, v t li u xây d ng, thi t

c liên k t đ nh v v i đ t, có th bao g m ph n d
im tn

c và ph n trên m t n

c, đ

i m t đ t,

c xây d ng theo thi t

k .
Theo Lu t xây d ng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 thì Công trình xây d ng
bao g m: công trình dân d ng, công trình công nghi p, giao thông, nông nghi p và phát
tri n nông thôn, công trình h t ng k thu t và công trình khác.
Theo ngh đ nh 46/2015/N - CP thì phân lo i Công trình xây d ng bao g m:
+ Công trình dân d ng;
+ Công trình công nghi p;
+ Công trình giao thông;
+ Công trình nông nghi p và phát tri n nông thôn;
+ Công trình h t ng k thu t;
+ Công trình qu c phòng, an ninh.


9
Trong đó công trình th y l i thu c lo i công trình Nông nghi p & PTNT
1.1.5. Ch t l

ng thi t k công trình xây d ng.

- Công tác thi t k xây d ng là vi c đ a ra các ph

ng án công trình v k t c u,

tuy n công trình, ki n trúc, k thu t, d toán chi phí xây d ng phù h p v i t ng b
thi t k và l a ch n đ

c ph

ng án thi t k t i u nh t nh m đ m b o ch t l

c

ng t t

nh t cho công trình.
- Trong xây d ng th

ng bao g m thi t k c s , thi t k k thu t và thi t k b n v

thi công. S n ph m t v n thi t k là h th ng các b n v , thuy t minh tính toán cho m t
công trình ho c m t h ng m c công trình đ

c thi t k d a trên c s phù h p v i yêu

c u theo t ng giai đo n qu n lý đ u t xây d ng nh m tho mãn nhu c u c a khách hàng
đ t mua s n ph m thi t k .
- Theo lu t xây d ng Vi t Nam s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, thi t k xây d ng
công trình bao g m:
+ Ph

ng án ki n trúc.

+ Ph

ng án công ngh (n u có).

+ Công nãng s d ng.
+ Th i h n s d ng và quy trình v n hành, b o trì công trình.
+ Ph

ng án k t c u, lo i v t li u ch y u.

+ Ch d n k thu t.
+ Ph

ng án phòng, ch ng cháy, n .

+ Ph

ng án s d ng nãng lý ng ti t ki m, hi u qu .

+ Gi i pháp b o v môi trý ng, ng phó v i bi n ð i khí h u.
+ D toán xây d ng phù h p v i bý c thi t k xây d ng.
-

t o ra m t s n ph m xây d ng ch t l

ng thì các ch đ u t c n quan tâm đ n

m t s v n đ c b n liên quan đ n CLCT là:
+ CLCT xây d ng c n đ

c quan tâm ngay t khi hình thành ý t

ng xây d ng


10
công trình. T khâu quy ho ch, l p d án, kh o sát, thi t k , thi công đ n giai đo n v n
hành khai thác và k t thúc vòng đ i c a d án. CLCT xây d ng th hi n
ho ch xây d ng, ch t l
Các y u t ch t l

ng d án, ch t l

ng kh o sát, ch t l

ch t l

ng quy

ng b n v thi t k .v.v.

ng trên ph thu c r t l n v t duy c a c a m i con ng

i liên quan

đ n công vi c trên;
+ CLCT xây d ng c ng ph thu c vào ch t l
chu n thi công, ch t l

ng v t li u, s tuân th các tiêu

ng c a đ i ng công nhân, k s , thi t b tham gia thi công công

trình .v.v.;
- Trong các y u t trên thì ch t l

ng s n ph m t v n thi t k công trình mang ý

ngh r t l n. M t công trình mang l i hi u qu t t thì s n ph m thi t k ph i có ch t l
t t th hi n
+ Ch t l

ng

các y u t :
ng h s thi t k công trình xây d ng là h s đ

c thi t k theo đúng quy

chu n xây d ng, tuân th đúng các quy đ nh v ki n trúc, quy ho ch xây d ng hi n hành;
+ Các b

c thi t k sau ph i phù h p v i các b

c thi t k tr

c đã đ

c phê duy t.

S phù h p c a vi c l a ch n dây truy n và thi t b công ngh (n u có);
m b o s phù h p gi a kh i l

ng thi t k và kh i l

ng d toán. Tính đúng đ n

c a vi c áp d ng các đ nh m c kinh t - k thu t, đ nh m c chi phí, đ n giá. Vi c v n
d ng đ nh m c, đ n giá, các ch đ chính sách có liên quan và các kho n m c chi phí
trong d toán theo quy đ nh.
1.2. C s pháp lý.
1.2.1. Các v n b n QLNN v ch t l
Qu n lý ch t l
pháp lu t c a nhà n

ng công trình xây d ng.

ng công trình xây d ng đ

c th c hi n b i các v n b n, quy ph m

c. Trong th i gian qua, các v n b n quy ph m này đã đ i m i đ

phù h p v i s phát tri n c a n n kinh t đ t n

c theo t ng giai đo n và h

ng t i s

phát tri n chung c a c a khu v c và h i nh p Qu c t . N i dung thay đ i c a VBQPPL
ngày càng th hi n tính pháp lý rõ ràng h n, trách nhi m c a ch th các ngành, các c p
đã phân c p rõ ràng h n.
- B n ch t c a QLNN v CLCT xây d ng: mang tính v mô, đ nh h

ng, h tr và


11
c

ng ch c a c quan công quy n. Các c quan qu n lý Nhà n

tình hình CLCT xây d ng trên đ a bàn đ
l

c ch u trách nhi m v

c phân c p qu n lý ch không ph i là ch t

ng c th c a t ng công trình.
- N i dung QLNN v CLCT xây d ng là t ch c xây d ng đ t o hành lang pháp lý,

đi u ch nh hành vi và m i quan h c a các ch th tham gia ho t đ ng xây d ng, nghiên
c u, so n th o và ban hành các quy chu n, tiêu chu n k thu t nh m đ a ra các tiêu chí
chu n m c đ làm ra s n ph m xây d ng và đánh giá ch t l
t đó h

ng t i vi c hoàn thành công trình có ch t l

hàng. Sau khi đã t o đ
d n, ki m tra, c

c môi tr

ng s n ph m c n đ t đ

c,

ng cao th a mãn nhu c u c a khách

ng pháp lý và k thu t, Nhà n

c ph i t ch c h

ng

ng ch các ch th th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v công tác

đ m b o CLCT xây d ng nh m không ch b o v l i ích c a C T, c a các ch th khác
mà cao h n là b o v l i ích c a c c ng đ ng.
Tóm l i, c s đ QLCL công trình xây d ng là các Lu t, các ngh đ nh và nh ng
v n b n c a nhà n

c, tiêu chu n, quy chu n qu c gia và tiêu chu n cho công trình đ

c

c p cóth m quy n phê duy t. H s l p thi t k công trình v i quy t đ nh phê duy t là
nh ng c n c đ th c hi n QLCL công trình xây d ng. Các v n b n đó luôn luôn đ

cb

sung, c p nh t các ti n b xã h i và phát tri n c a khoa h c đ làm công c cho pháp lu t
v ho t đ ng xây d ng.
Ch t l

ng công trình xây d ng không nh ng có liên quan tr c ti p đ n an toàn sinh

m ng, an toàn c ng đ ng, hi u qu c a d án đ u t XDCT mà còn là y u t quan tr ng đ m
b o s phát tri n b n v ng c a m i qu c gia. Do có vai trò quan tr ng nh v y nên lu t pháp
v xây d ng c a các n

c trên th gi i đ u coi đó là m c đích h

ng t i.

T i k h p th 4 c a Qu c h i khóa XI ngày 26/11/2003 ban hành Lu t xây d ng s
16/2003/QH11. Ngày 18/6/2014, Qu c h i khóa XIII ban hành Lu t Xây d ng s
50/2014/QH13 s a đ i, b sung các n i dung liên quan đ n đ u t XDCB đã t o c s
pháp lý quan tr ng đ qu n lý các ho t đ ng đ u t xây d ng, qua đó đã huy đ ng đ
l

cm t

ng l n ngu n v n trong xã h i cho đ u t phát tri n.
Sau khi có Lu t Xây d ng, các B đã ban hành các ngh đ nh, quy t đ nh, thông t , v n


12
b n đ quy đ nh chi ti t và h

ng d n thi hành Lu t Xây d ng. Các t nh, thành ph c ng đã

ban hành nhi u v n b n quy đ nh c th đ tri n khai th c hi n phù h p v i đ c đi m, tình
hình th c t c a các đ a ph
M ts v nb nh

ng.

ng d n liên quan đ n QLCL công trình c a Chính ph và B Xây

d ng đã ban hành:
- Ngh đ nh s 59/2015/N -CP, ngày 18/6/2015 c a Chính ph v qu n lý d án đ u t
xây d ng công trình.
- Ngh đ nh 32/2015/N -CP, ngày 25/3/2015 c a Chính ph v qu n lý chi phí đ u t
xây d ng công trình.
- Ngh đ nh 46/2015/N -CP ngày 12/5/2015 c a Chính ph v QLCL công trình XD.
- Quy t đ nh 957/Q -BXD ngày 29/9/2009 c a B Xây d ng v vi c công b đ nh
m c chi phí qu n lý d án và t v n đ u t XDCT.
- Thông t 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 c a B Xây d ng h

ng d n l p và qu n

lý chi phí đ u t XDCT.
- Thông t 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 c a B Xây d ng quy đ nh chi ti t m t s
n i dung v QLCL công trình xây d ng.
- Thông t 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 c a B Xây d ng quy đ nh th m tra,
th m đ nh và phê duy t thi t k XDCT.
1.2.2. Ý ngh a th c ti n.
Các v n b n trên đã quy đ nh các nguyên t c c b n, quy đ nh chi ti t vi c qu n lý, t
ch c th c hi n QLCL CTXD c a các t ch c, cá nhân tham gia, đ ng th i xác đ nh và
phân đ nh rõ trách nhi m c a ch th tham gia ho t đ ng liên quan đ n QLCL CTXD
g m: CQQLNN, C T và nhà th u trong H XD
- C quan QLNN: Thông qua các công c pháp lu t nh m b o v l i ích c a Qu c
gia, l i ích c a c ng đ ng và th c hi n trách nhi m QLNN v CLCT xây d ng, giám sát
s tuân th pháp lu t c a các ch th ; trong đó ch c n ng QLNN đ

c Th t

ng chính

ph quy đ nh rõ “B Xây d ng th ng nh t QLNN v CLCT xây d ng trong ph m vi toàn


13
qu c, các B có qu n lý xây d ng chuyên ngành ph i h p v i B Xây d ng trong vi c
QLCL các CTXD chuyên ngành; UBND c p t nh theo phân c p có trách nhi m QLNN v
CLCT xây d ng trong ph m vi đ a gi i hànhchính do mình qu n lý”.
-

i v i C T: là ng

i có trách nhi m t ch c qu n lý ch t l

ng CTXD t kh o

sát, thi t k đ n thi công xây d ng và nghi m thu, b o hành công trình nên ph i có b
ph n có n ng l c chuyên môn, nghi p v phù h p v i lo i và c p công trình ti n hành
giám sát quá trình làm ra s n ph m c a các nhà th u, đánh giá CLSP c a các nhà th u,
đánh giá CLSP do các nhà th u cung c p cho C T th nghi m s n ph m đ m b o ch t
l

ng, an toàn và hi u qu .
-

i v i các nhà th u H XD: là ng

i làm ra các s n ph m nh kh o sát, thi t k ,

thi công, cung ng....ph i t ch c t ki m tra CLSP mình làm ra và cam k t ch t l
tr

ng

c khi bàn giao cho khách hàng....

1.3. Th c tr ng công tác QLCL các công trình xây d ng Vi t Nam và m t s n

c trên

th gi i. M t s s c liên quan đ n công tác QLCL các công trình xây d ng.
1.3.1. Th c tr ng công tác QLCL các công trình xây d ng

Vi t Nam

1.3.1.1. V c ch , chính sách pháp lu t
Các lu t, các v n b n d
đ

c hoàn thi n.

i lu t v qu n lý ch t l

ng CTXD đ n nay đã c b n

ây là các công c đ c quan qu n lý nhà n

qu n lý c a mình. Trong các lu t, các v n b n d

c th c hi n ch c n ng

i lu t v qu n lý ch t l

ng CTXD đã

quy đ nh đ y đ đ t ch c qu n lý, ki m soát xây d ng, phân đ nh rõ trách nhi m v vi c
đ m b o CLCTXD gi a c quan QLNN

các c p, C T và cácnhà th u tham gia.

ki n n ng l c c a các ch th tham gia H XD đã đ
trong công tác QLCL c ng đ

i u

c quy đ nh rõ, n i dung, trình t

c quy đ nh c th , làm c s cho công tác ki m tra c a

CQQLNN các c p, t o hành lang pháp lý t ng c

ng hi u l c, hi uqu QLNN v CLCT

xây d ng.
Các tiêu chu n qu c gia, quy chu n k thu t c ng đ

c hoàn thi n, tuy ch a th t

hoàn ch nh nh ng đã t o nên khung pháp lý v QLCL, giúp các ch th tham gia th c


14
hi n công vi c m t cách khoa h c và th ng nh t góp ph n đ m b o và nâng cao CLCT
xây d ng.
1.3.1.2. Trách nhi m QLNN v ch t l

ng công trình xây d ng

- B Xây d ng th ng nh t qu n lý nhà n
trong ph m vi c n

c và qu n lý ch t l

c v ch t l

ng công trình xây d ng

ng các công trình xây d ng chuyên ngành, bao

g m: Công trình dân d ng, công trình công nghi p v t li u xây d ng và công trình h
t ng k thu t.
- Các B qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành:
+ B Giao thông v n t i qu n lý ch t l

ng công trình giao thông;

+ B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý ch t l

ng công trình nông

nghi p và phát tri n nông thôn;
+ B Công Th
đ

ng qu n lý ch t l

ng công trình h m m , d u khí, nhà máy đi n,

ng dây t i đi n, tr m bi n áp và các công trình công nghi p chuyên ngành;
- B Qu c phòng, B Công an qu n lý ch t l

ng các công trình xây d ng thu c

l nh v c qu c phòng, an ninh.
- y ban nhân dân c p t nh qu n lý nhà n

c v ch t l

ng công trình xây d ng trên

đ a bàn. S Xây d ng và các S qu n lý CTXD chuyên ngành giúp

y ban nhân dân c p

t nh QLCL công trình chuyên ngành nh sau:
+ S Xây d ng qu n lý các công trình dân d ng, công trình công nghi p v t li u xây
d ng và công trình h t ng k thu t;
+ S Giao thông v n t i qu n lý ch t l

ng công trình giao thông;

+ S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn qu n lý ch t l

ng công trình nông

nghi p và phát tri n nông thôn;
+ S Công th

ng QLCL công trình h m m d u khí, nhà máy đi n, đ

đi n, tr m bi n áp và các công trình công nghi p chuyên ngành.

ng dây t i


15
1.3.1.3. Trách nhi m QLNN v CLCTXD c a UBND c p t nh
- Phân công, phân c p trách nhi m qu n lý nhà n

c v ch t l

ng công trình xây

d ng cho các S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành, y ban nhân dân c p huy n.
-H
l

ng d n tri n khai th c hi n các v n b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t

ng công trình xây d ng trên đ a bàn.
- Ki m tra vi c tuân th các quy đ nh c a Ngh đ nh này đ i v i các t ch c, cá nhân

tham gia xây d ng công trình trên đ a bàn.
- T ch c giám đ nh nguyên nhân s c theo quy đ nh t i

i u 49 c a Ngh đ nh

46/2015/N -CP.
- Ph i h p v i B Xây d ng t ch c gi i th

ng v ch t l

ng công trình xây d ng

theo quy đ nh t i i u 9 c a Ngh đ nh 46/2015/N -CP.
1.3.1.4. Trách nhi m c a các c quan chuyên môn giúp y ban nhân dân t nh qu n lý
nhà n

c v ch t l

ng công trình xây d ng

- S Xây d ng là c quan đ u m i giúp
lý nhà n

c v ch t l

y ban nhân dân c p t nh th ng nh t qu n

ng CTXD trên đ a bàn, th c hi n các vi c sau:

+ Trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ban hành các v n b n h
các v n b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t l
+H

ng d n

ng công trình xây d ng trên đ a bàn;

y ban nhân dân c p huy n, các t ch c và cá nhân tham gia xây d ng

công trình th c hi n các quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý ch t l
+ Ki m tra th
lý ch t l
l

ng d n tri n khai

ng công trình xây d ng;

ng xuyên, đ nh k theo k ho ch và ki m tra đ t xu t công tác qu n

ng c a các c quan, t ch c, cá nhân tham gia xây d ng công trình và ch t

ng các công trình xây d ng trên đ a bàn;
+ Ph i h p v i S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành ki m tra vi c tuân th

quy đ nh v qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng chuyên ngành;

+ Th m đ nh h s thi t k xây d ng công trình chuyên ngành do S qu n lý theo
quy đ nh t i i u 22 c a Ngh đ nh 46/2015/N -CP;


16
+ Giúp
khi đ

y ban nhân dân c p t nh t ch c giám đ nh ch t l

ng công trình xây d ng

c yêu c u và t ch c giám đ nh nguyên nhân s c theo quy đ nh t i

Ngh đ nh 46/2015/N -CP; theo dõi, t ng h p, báo cáo

i u 49 c a

y ban nhân dân c p t nh v tình

hình s c trên đ a bàn;
+ Ki m tra công tác nghi m thu, bàn giao đ a công trình vào s d ng theo quy đ nh
t i i u 32 c a Ngh đ nh 46/2015/N -CP đ i v i công trình chuyên ngành do S qu n lý;
+ Báo cáo
qu n lý ch t l

y ban nhân dân c p t nh đ nh k , đ t xu t v vi c tuân th quy đ nh v
ng công trình xây d ng và tình hình ch t l

ng công trình xây d ng trên

đ a bàn;
+ Giúp
l

y ban nhân dân t nh t ng h p và báo cáo B Xây d ng v tình hình ch t

ng công trình xây d ng trên đ a bàn đ nh k h ng n m và đ t xu t; báo cáo danh sách

các nhà th u vi ph m quy đ nh v qu n lý ch t l

ng công trình khi tham gia các ho t

đ ng xây d ng trên đ a bàn;
- S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành có trách nhi m:
+ Ch trì, ph i h p v i S Xây d ng ki m tra th
và ki m tra đ t xu t công tác qu n lý ch t l
công trình chuyên ngành và ch t l
+ Giúp

ng xuyên, đ nh k theo k ho ch

ng c a t ch c, cá nhân tham gia xây d ng

ng các công trình xây d ng chuyên ngành trên đ a bàn;

y ban nhân dân c p t nh th m đ nh thi t k xây d ng công trình chuyên

ngành theo quy đ nh t i i u 22 c a Ngh đ nh 46/2015/N -CP;
+ Ch trì, ph i h p v i S Xây d ng ki m tra công tác nghi m thu, bàn giao đ a
công trình vào s d ng theo quy đ nh t i

i u 32 c a Ngh đ nh này đ i v i công trình

chuyên ngành;
+ Ph i h p v i S Xây d ng t ch c giám đ nh ch t l
chuyên ngành khi đ

c yêu c u và t ch c giám đ nh nguyên nhân s c đ i v i công

trình xây d ng chuyên ngành; t ng h p, báo cáo
v tình hình ch t l
và đ t xu t.

ng công trình xây d ng

y ban nhân dân c p t nh, S Xây d ng

ng công trình xây d ng chuyên ngành trên đ a bàn đ nh k h ng n m


17
- y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m:
+H

ng d n

y ban nhân dân c p xã, các t ch c và cá nhân tham gia ho t đ ng

xây d ng trên đ a bàn th c hi n các v n b n quy ph m pháp lu t v qu n lý ch t l

ng

công trình xây d ng;
+ Ki m tra đ nh k , đ t xu t vi c tuân th quy đ nh v qu n lý ch t l
xây d ng đ i v i các công trình xây d ng đ

ng công trình

c y quy n quy t đ nh đ u t và c p gi y

phép xây d ng trên đ a bàn;
+ Ph i h p v i S Xây d ng, S qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành ki m
tra công trình xây d ng trên đ a bàn khi đ

c yêu c u;

+ Báo cáo s c và gi i quy t s c theo quy đ nh t i

i u 47,

i u 48 c a Ngh

đ nh 46/2015/N -CP;
+ T ng h p và báo cáo UBND và S Xây d ng đ nh k h ng n m, đ t xu t vi c
tuân th quy đ nh v QLCL CTXD và tình hình CLCTXD trên đ a bàn.
1.3.2. Th c tr ng công tác qu n lý ch t l
th gi i.
Qu n lý ch t l
các n
l

c khác, l c l

ng xây d ng

*Singapore:

các n

ng ngoài nhà n

ng xây d ng, đ n c nh

ng công trình xây d ng
c: nhà n

m ts n

c trên

c và t nhân cùng song hành.

c tham gia r t m nh m trong ki m soát ch t

Singapore, Australia và M :

i v i qu n lý ch t l

C quan Qu n lý Xây d ng & Nhà

ng công trình, ngoài c quan c a nhà n

c là

(Building and Construction Authority – BCA), t

n m 1989, Singapore áp d ng h th ng ki m tra đ c l p do các cá nhân hay t ch c
không thu c BCA đ m nhi m, g i là Ki m tra viên đ

c y quy n (Accredited Checker –

AC). AC có th là m t t ch c hay cá nhân đ t các đi u ki n v n ng l c, kinh nghi m
chuyên môn (ví d đ i v i cá nhân ph i có trên 10 n m kinh nghi m ho t đ ng xây d ng
t i Singapore, đã đ ng ký hành ngh theo Lu t K s

Chuyên nghi p (Professional

Engineers Act); đ i v i t ch c ph i có ít nh t 02 k s có đ ng ký, có ch ng ch ISO
9001...), có mua b o hi m trách nhi m ngh nghi p theo quy đ nh t i thi u 500.000 SGD
đ i v i cá nhân và 2 tri u SGD đ i v i t ch c. Các Ki m tra viên này đ

c BCA c p


18
gi y ch ng nh n đ thay c quan QLNN th c hi n ki m tra thi t k k t c u (tr

c khi c p

phép xây d ng) và các ki m tra trong quá trình thi công. Lu t c a Singapore quy đ nh ch
công trình ph i thuê m t Ki m tra viên t giai đo n thi t k ; khi n p h s đ đ
phép xây d ng, ph i có báo cáo đánh giá c a Ki m tra viên đ i v i ch t l
Nguyên t c qu n lý ch t l

cc p

ng thi t k .

ng xây d ng c a chính quy n Singapore là ch đ u t

ph i ch ng minh và đ t s ch p thu n c a chính quy n đ i v i s tuân th pháp lu t trong
qúa trình xây d ng thông qua các hình th c: ch p thu n thi t k k t c u khi c p phép xây
d ng, ch p thu n cho thi công ti p t i các đi m chuy n giai đo n quan tr ng c a công
trình, ch p thu n công trình hoàn thành đ a vào s d ng.
Theo s li u m i nh t (tháng 2 n m 2013), hi n

Singapore có 25 cá nhân và 45 t

ch c th c hi n vai trò Ki m tra viên (Accredited Checker – AC). Các Ki m tra viên ho t
đ ng v i t cách cá nhân ch đ

c ki m tra công trình có giá tr d

i 15 tri u SGD, công

trình có giá tr xây l p l n h n ph i do các AC là t ch c th c hi n ki m tra. H th ng
AC đã phát huy vai trò quan tr ng trong vi c giúp c quan QLNN ki m soát ch t l

ng t

khâu thi t k đ n thi công công trình.
* Australia: Vi c qu n lý xây d ng t i Australia do các bang t đ m nhi m, không
có s can thi p c a chính quy n trung
c ng giao cho chính quy n đ a ph

ng. T i các bang, công tác qu n lý xây d ng

ng (H i đ ng đ a ph

ng c p khu v c ho c thành ph

- Local council, hi n Australia có kho ng 700 h i đ ng đ a ph
L cl

ng qu n lý xây d ng t i các đ a ph

ng).

ng g m Giám sát viên c a nhà n

(g i là Municipal Building Surveyor) do các h i đ ng đ a ph

c

ng tuy n d ng và Giám sát

viên t nhân (Private Building Surveyors). C hai lo i Giám sát viên này đ u th c hi n
vi c qu n lý xây d ng công trình qua các hình th c: ban hành gi y phép xây d ng (áp
d ng t n m 1993 đ i v i Giám sát viên t nhân), ki m tra quá trình thi công, ban hành
gi y phép s d ng (khi công trình hoàn thành).
tr thành Giám sát viên xây d ng (c t nhân và nhà n

c) đ u ph i đ t các yêu

c u theo quy đ nh (có n ng l c, đ o đ c, b o hi m trách nhi m) và đ

c c p đ ng ký t i

c quan qu n lý hành ngh xây d ng c a bang (Building Practitioners Board). Tùy theo


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×