Tải bản đầy đủ

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả chất lượng thanh tra chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh hải dương

L IC M
V i s giúp đ c a phòng ào t o
trình tr

ng

N
i h c và Sau

i h c, Khoa Công

i h c Th y l i cùng các th y cô giáo, b n bè đ ng nghi p và

gia đình đ n nay Lu n v n Th c s k thu t chuyên ngành Qu n lý xây d ng
v i đ tài: “Th c tr ng và gi i pháp nâng cao ch t l
chuyên ngành xây d ng trên đ a bàn t nh H i D

ng thanh tra

ng” đã đ


c hoàn

thành.
c bi t tác gi xin t lòng bi t n sâu s c đ n PGS.TS
H i ng

i th y đã t n tâm ch b o, h

inh Tu n

ng d n trong su t quá trình th c hi n

lu n v n này.
V i th i gian và trình đ còn h n ch , lu n v n không th tránh kh i
nh ng thi u sót. Tác gi r t mong mu n nh n đ

c s ch b o và đóng góp ý

ki n c a các th y, cô giáo, c a các nhà khoa h c và các đ ng nghi p g n xa
đ đ tài nghiên c u đ

c hoàn thi n h n.

M t l n n a xin chân thành c m n!
TÁC GI LU N V N

NGUY N THÁI H NG


B N CAM K T
Tên đ tài lu n v n: “ Th c tr ng và gi i pháp nâng cao ch t l
thanh tra chuyên ngành xây d ng trên đ a bàn t nh H i D

ng

ng ”.

Tôi xin cam đoan Lu n v n th c s này là công trình nghiên c u khoa
h c đ c l p c a tôi. Các s li u khoa h c, k t qu nghiên c u c a Lu n v n là
trung th c không sao chép t b t k ngu n thông tin nào khác. N u vi ph m


tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m, ch u b t k hình th c k lu t nào c a Nhà
tr

ng
TÁC GI LU N V N

NGUY N THÁI H NG


M CL C
M

U .......................................................................................................... 1

1. Tính c p thi t c a đ tài ........................................................................... 1
2. M c đích c a đ tài ................................................................................... 1
3. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài ................................................. 1
4

it

ng và ph m vi nghiên c u c a đ tài............................................ 2

5 Cách ti p c n và ph

ng pháp nghiên c u .............................................. 2

6 K t qu d ki n đ t đ
CH

c ........................................................................... 3

NG 1: T NG QUAN V

QU N LÝ XÂY D NGVÀ THANH

TRA XÂY D NG ............................................................................................ 4
1.1 T ng quan v qu n lý xây d ng ............................................................. 4
1.1.1. Khái ni m v qu n lý xây d ng ........................................................ 4
1.1.2. Ý ngh a, vai trò c a công tác qu n lý xây d ng ............................. 12
1.2 Nhi m v và ch c n ng, quy n h n c a Thanh tra Xây d ng .......... 14
1.2.1 Khái ni m Thanh tra Xây d ng ....................................................... 14
1.2.2 N i dung và hình th c ho t đ ng c a Thanh tra Xây d ng ............ 15
1.2.3 Ch c n ng và quy n h n c a Thanh tra Xây d ng .......................... 17
CH

NG 2: C

S

KHOA H C VÀ C

S

PHÁP LÝ TRONG

CÔNG TÁC THANH TRA .......................................................................... 23
2.1. C s khoa h c v thanh tra ................................................................ 23
2.1.1. Quan đi m c a Ch t ch H Chí Minh v i thanh tra...................... 23
2.1.2. Quan đi m c a
tr

c khi th c hi n đ

2.1.3. Quan đi m c a
th c hi n đ

ng và Nhà n

c v công tác thanh tra giai đo n

ng l i đ i m i ...................................................... 28
ng và Nhà n

c v công tác thanh tra k t khi

ng l i đ i m i...................................................................... 30

2.2 C s pháp lý v Thanh tra Xây d ng và các quy đ nh v qu n lý xây
d ng ............................................................................................................. 32


2.2.1. Thông t 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 c a thanh tra Chính
ph quy đ nh v t ch c, ho t đ ng, quan h công tác c a

oàn thanh tra

và trình t , th t c ti n hành m t cu c thanh tra ...................................... 35
2.1.2 Ngh đ nh 26/2013/N -CP ngày 29/3/2013 c a Th t

ng Chính

ph v t ch c và ho t đ ng c a Thanh tra Xây d ng ............................. 42
2.1.3 Quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý xây d ng, tr t t xây d ng....... 45
2.3 Qu n lý Nhà n

c v l nh v c xây d ng ............................................. 45

2.3.1 M c tiêu c a công tác qu n lý nhà n
2.3.2 N i dung qu n lý nhà n
CH

c trong l nh v c xây d ng . 45

c v l nh v c xây d ng........................... 46

NG 3: TH C TR NG CÔNG TÁC THANH TRA XÂY D NG

TRÊN

A BÀN T NH H I D

NÂNG CAO CH T L

XU T CÁC GI I PHÁP

NG....................................................................... 50

3.1 Gi i thi u t nh H i D
H iD

NG VÀ

ng và thanh tra xây d ng thu c S xây D ng

ng ................................................................................................... 50

3.1.1 Gi i thi u v t nh H i D

ng .......................................................... 50

3.1.2 Gi i thi u v thanh tra xây d ng thu c S xây d ng H i D

ng ... 54

3.2. Th c tr ng thanh tra công tác đ u t xây d ng s d ng v n Nhà
n

c trên đ a bàn t nh H i D

ng ............................................................ 56

3.2.1. Th c tr ng công tác ti n hành thanh tra đ u t xây d ng công trình
s d ng v n Nhà n

c trên đ a bàn t nh H i D

ng ................................ 57

3.2.2. Th c tr ng công tác ki m tra sau thanh tra..................................... 70
3.3. Nh ng m t đ t đ

c và t n t i, h n ch trong thanh tra công tác đ u

t xây d ng s d ng v n Nhà n
3.3.1. Nh ng m t đ t đ

c trên đ a bàn t nh H i D

ng .......... 71

c ....................................................................... 71

3.3.2. Nh ng t n t i h n ch ..................................................................... 72
3.4. Nguyên nhân ........................................................................................ 75
3.4.1. Nguyên nhân khách quan................................................................ 75


3.4.2. Nguyên nhân ch quan ................................................................... 76
3.5. Nh ng bài h c kinh nghi m nâng cao ch t l
t im ts n
3.6

ng công tác thanh tra

c trên th gi i ...................................................................... 76

xu t các gi i pháp nâng cao ch t l

tra xây d ng trên đ a bàn t nh H i D

ng công tác thanh tra thanh

ng ................................................ 97

3.6.1

xu t các gi i pháp hoàn thi n pháp lu t v thanh tra xây d ng . 97

3.6.2.

xu t các gi i pháp phát tri n nhân l c thanh tra xây d ng ..... 100

3.6.3.

xu t các gi i pháp nâng cao n ng l c, đ o đ c cán b thanh tra

chuyên ngành xây d ng .......................................................................... 100
3.6.4.

xu t các gi i pháp h n ch nh ng y u kém v c s v t ch t 101

3.6.5.

xu t ng d ng công ngh hi n đ i, tiên ti n trong công tác thanh

tra xây d ng ............................................................................................ 101
K T LU N, KI N NGH .......................................................................... 104
A. K t lu n ................................................................................................. 104
B. Ki n ngh ............................................................................................... 104
TÀI LI U THAM KH O .......................................................................... 106


-1-

M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
H id

ng là t nh n m gi a vùng kinh t tr ng đi m B c B , cách Hà

N i 60 km, các H i Phòng 45 km và cách v nh H Long 80 km. T nh có h
th ng giao thông đ

ng s t, đ

ng b , đ

ng thu r t thu n l i, có qu c l 5

ch y qua t nh, ph n qua t nh dài 44 km, qu c l 18 ch y qua phía B c t nh,
ph n qua t nh dài 20 km, qu c l 183 ch y d c t nh n i qu c l 5 và qu c l
18 dài 22 km, tuy n đ

ng s t Hà N i - H i Phòng ch y song song v i đ

qu c l 5 có 7 ga đ đón tr khách n m trên đ a bàn t nh. Tuy n đ

ng

ng s t

Kép - Ph L i cung c p than cho nhà máy đi n Ph L i. H th ng giao thông
thu có 16 tuy n dài 400 km do trung

ng và t nh qu n lý cho tàu thuy n

tr ng t i 400 – 500 t n qua l i d dàng. V trí đ a lý và h th ng giao thông
trên đã t o đi u ki n cho H i D
trong n

ng giao l u kinh t v i các t nh, thành ph

c và qu c t r t thu n l i, H i D

ng s có c h i tham gia vào

phân công lao đ ng trên ph m vi toàn vùng B c B , đ c bi t là trao đ i hàng
hoá v i các t nh, thành ph trong c n
T nh H i D

c và xu t kh u.

ng đang trên đà phát tri n v i nh p đ nhanh, do đó yêu

c u v xây d ng c b n trên đ a bàn t nh là r t l n, v n đ đ t ra là làm th
nào đ tránh th t thoát, lãng phí trong đ u t xây d ng và xây d ng nh th
nào cho phù h p v i th c ti n . Vì v y, xu t phát t th c ti n, em đã ch n đ
tài: “Th c tr ng và gi i pháp nâng cao ch t l
chuyên ngành xây d ng trên đ a bàn t nh H i D

ng công tác thanh tra
ng”

2. M c đích c a đ tài
xu t gi i pháp nâng cao ch t l
xây d ng trên đ a bàn t nh H i D

ng công tác thanh tra chuyên ngành

ng.

3. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài
3.1. Ý ngh a khoa h c:


-2-

Thanh tra Xây d ng qu n lý xây d ng t i Vi t Nam có 2 c p là Thanh
tra B Xây d ng và Thanh tra S Xây d ng là mô hình đ

c áp d ng m i đ i

v i Vi t Nam t tháng 05 n m 2013 đ n nay, nh t là v v n đ k t h p gi a
ki n trúc c và ki n trúc m i, gi a c s h t ng c k t h p v i c s h t ng
m i và công tác qu n lý xây d ng ngày càng nâng cao đ phù h p v i s phát
tri n c a đ t n

c….

tài góp ph n b sung nh ng v n đ mang tính lý lu n

m i quan h qu n lý nhà n

c v xây d ng gi a S Xây d ng H i D

ng và

các huy n, th xã, thành ph đóng trên đ a bàn t nh. T đó, xem xét và đ a ra
các đánh giá v lý lu n l n th c ti n trong công tác qu n lý xây d ng trên đ a
bàn t nh H i D

ng. Trên c s đó, tác gi đ a ra nh ng ki n ngh góp ph n

nâng cao ch t l

ng công tác thanh tra chuyên ngành xây d ng t i t nh H i

D

ng.
3.2. Ý ngh a th c ti n:
Lu n v n Phân tích các Ngh đ nh, Thông t , Lu t xây d ng, Lu t x lý

vi ph m trong l nh v c xây d ng, nhu c u xây d ng th c t t i t nh H i
D

ng và công tác qu n lý xây d ng…. T đó, rút ra bài h c kinh nghi m

t nh H i D
4

ng và th c hi n t t
it

it
T nh H i D

các đ a ph

ng khác c a Vi t Nam.

ng và ph m vi nghiên c u c a đ tài
ng nghiên c u: “công tác thanh tra chuyên ngành xây d ng t i
ng”.

5 Cách ti p c n và ph

ng pháp nghiên c u

Ti p c n và ng d ng các Ngh đ nh, Thông t , Lu t xây d ng, Lu t
x lý vi ph m trong l nh v c xây d ng... c a nhà n

c vào nhu c u c a ng

dân;
- Ti p c n các th ch , các chính sách quy đ nh trong ngành xây d ng;
- Ti p c n các thông tin d án;
- Ph

ng pháp đi u tra thu th p thông tin;

i


-3-

- Ph

ng pháp th ng kê s li u;

- Ph

ng pháp phân tích t ng h p

6 K t qu d ki n đ t đ

c

- Lu n v n làm rõ các khái ni m v qu n lý xây d ng , c s pháp lý và
các v n b n liên quan đ n qu n lý xây d ng công trình làm c s lý lu n cho
nh ng phân tích, đánh giá n ng l c, hi u qu qu n lý xây d ng, thanh tra xây
d ng trên đ a bàn t nh H i D

ng.

- Phân tích làm sáng t các đ c đi m và tính ch t ph c t p v qu n lý
xây d ng c ng nh các y u t làm nh h

ng t i công tác và quy trình qu n

lý xây d ng .
- Ch ra nh ng k t qu đ t đ

c và nh ng t n t i, h n ch trong công

tác thanh tra xây d ng trên đ a bàn t nh H i D

ng.

- Nghiên c u gi i pháp khoa h c và kh thi nh m hoàn thi n công tác
thanh tra chuyên ngành xây d ng trên đ a bàn t nh H i D

ng.


-4-

CH

NG 1

T NG QUAN V QU N LÝ XÂY D NG
VÀ THANH TRA XÂY D NG
1.1 T ng quan v qu n lý xây d ng
1.1.1. Khái ni m v qu n lý xây d ng
Thanh tra xây d ng là m t n i dung trong qu n lý Nhà n

c v xây

d ng, do đó đ hi u khái quát v thanh tra xây d ng, c n tìm hi u các n i
dung c b n c a qu n lý Nhà n

c v xây d ng (đi u này đã đ

cđ c pt i

kho n 7 đi u 160 lu t xây d ng 2014)
1.1.1.1. M t s v n đ chung v qu n lý Nhà n

c

- Qu n lý: Hi n nay có nhi u cách gi i thích thu t ng qu n lý, có
quan ni m cho r ng qu n lý là cai tr ; c ng có quan ni m cho r ng qu n lý là
đi u hành, đi u khi n,ch huy. Quan ni m chung nh t v qu n lý đ
ng
h

c nhi u

i h p nh n do đi u khi n h c đ a ra nh sau: Qu n lý là s tác đ ng đ nh
ng b t k lên m t h thông nào đó nh m tr t t hóa và h

ng nó phát tri n

phù h p v i nh ng quy lu t nh t đ nh. Quan ni m này không nh ng phù h p
v i h th ng máy móc thi t b , c th s ng, mà còn phù h p v i m t t p th
ng

i, m t t ch c hay m t c quan nhà n

c.

Lo i hình th nh t: là vi c con ng
không ph i con ng
Lo i hình này đ
tr

i, đ b t chúng ph i th c hi n ý đ c a ng

i đi u khi n.

c g i là qu n lý sinh h c, qu n lý thiên nhiên, qu n lý môi

ng... Ví d con ng

i qu n lý v t nuôi, cây tr ng...

Lo i hình th hai: là vi c con ng
b t chúng th c hi n ý đ c a ng
qu n lý k thu t. Ví d , con ng

i đi u khi n các v t vô tri vô giác đ

i đi u khi n. Lo i hình này đ

c g i là

i đi u khi n các lo i máy móc...

Lo i hình th ba: là vi c con ng
này đ

i đi u khi n các v t h u sinh

i đi u khi n con ng

c g i là qu n lý xã h i (hay qu n lý con ng

i).

i. Lo i hình


-5-

Qu n lý xã h i đ

c Mác coi là ch c n ng qu n lý đ c bi t đ

c sinh

ra t tính ch t xã h i hoá lao đ ng. Hi n nay, khi nói đ n qu n lý, th
ng

ng

i ta ch ngh đ n qu n lý xã h i. Vì v y sau đây chúng ta ch nghiên c u

lo i hình qu n lý th ba này, t c là qu n lý xã h i.
T đó có th đ a ra khái ni m qu n lý theo ngh a h p (t c là qu n lý xã
h i) nh sau:Qu n lý là s tác đ ng ch huy, đi u khi n các quá trình xã h i
và hành vi ho t đ ng c a con ng

i đ chúng phát tri n phù h p v i quy lu t,

đ t t i m c đích đã đ ra và đúng ý chí c a ng

i qu n lý.

Qu n lý Xã h i là m t y u t h t s c quan tr ng không th thi u trong
đ i s ng xã h i. Xã h i phát tri n càng cao thì vai trò c a ng

i qu n lý càng

l n và n i dung qu n lý càng ph c t p.
Trong công tác qu n lý có r t nhi u y u t tác đ ng, nh ng đ c bi t l u
ý t i 5 y u t sau đây:
Th nh t là y u t xã h i hay y u t con ng
b n ch t con ng

i: Y u t này xu t phát t

i là t ng hoà các m i quan h xã h i. M i s phát tri n c a

xã h i đ u thông qua ho t đ ng c a con ng

i. Các c quan, các viên ch c

lãnh đ o qu n lý c n ph i gi i quy t m t cách đúng đ n, có c s khoa h c và
th c l c các m i quan h xã h i gi a ng
đ ng qu n lý nhà n

i và ng

i trong m i l nh v c ho t

c.

Th hai là y u t chính tr : Y u t chính tr trong qu n lý đòi h i nh ng
ng

i qu n lý ph i quán tri t t t

nào, cho nhà n

ng, ph i bi t mình qu n lý cho giai c p

c nào mà xác đ nh theo ch tr

ng, chính sách nào.

Th ba là y u t t ch c: T ch c là khoa h c v s thi t l p các m i
quan h gi a nh ng con ng

i đ th c hi n m t công vi c qu n lý.

ó là s

s p đ t m t h th ng b máy qu n lý, quy đ nh ch c n ng và th m quy n cho
t ng c quan trong b máy y.


-6-

Th t là y u t quy n uy: Quy n uy là th th ng nh t gi a quy n l c
và uy tín trong qu n lý. Quy n l c là công c đ qu n lý bao g m m t h
th ng pháp lu t, đi u l quy ch , n i quy, k lu t, k c

ng... Uy tín là ph m

ch t đ o đ c và b n l nh chính tr v ng vàng, có ki n th c và n ng l c, bi t t
ch c và đi u hành công vi c trung th c, th ng th n, có l i s ng lành m nh, có
kh n ng đoàn k t, có phong cách dân ch t p th , có ý th c t ch c k lu t,
g

ng m u, nói đi đôi v i làm, đ

c qu n chúng tín nhi m. Ch có quy n l c

ho c ch có uy tín thì ch a đ đ qu n lý, ng

i qu n lý c n có c hai m t thì

qu n lý m i đ t hi u qu .
Th n m là y u t thông tin: Trong qu n lý thông tin là ngu n, là c n
c đ ra quy t đ nh qu n lý nh m mang l i hi u qu . Không có thông tin
chính xác và k p th i ng

i qu n lý s b t t h u, không b t k p nh p đ phát

tri n c a xã h i.
Trong 5 y u t trên y u t xã h i, y u t chính tr là y u t xu t phát, là
m c đích chính tr c a qu n lý; còn t ch c, quy n uy, thông tin là 3 y u t
bi n pháp k thu t và ngh thu t qu n lý
- Qu n lý nhà n
n

c: Trong h th ng các ch th qu n lý xã h i Nhà

c là ch th duy nh t qu n lý xã h i toàn dân, toàn di n b ng pháp lu t.

C th nh sau:
-Nhà n

c qu n lý toàn dân là nhà n

c qu n lý toàn b nh ng ng

i

s ng và làm vi c trên lãnh th qu c gia, bao g m công dân và nh ng ng

i

không ph i là công dân.
Nhà n

c qu n lý toàn di n là nhà n

c qu n lý toàn b các l nh v c

c a đ i s ng xã h i theo nguyên t c k t h p qu n lý theo ngành v i qu n lý
theo lãnh th . Nhà n

c qu n lý toàn b các l nh v c đ i s ng xã h i có ngh a

là các c quan qu n lý đi u ch nh m i khía c nh ho t đ ng c a xã h i trên c
s pháp lu t quy đ nh.


-7-

-Nhà n

c qu n lý b ng pháp lu t là nhà n

c l y pháp lu t làm công

c x lý các hành vi vi ph m pháp lu t theo lu t đ nh m t cách nghiêm minh
V y, Qu n lý Nhà n
nhà n

c là s tác đ ng c a các c quan mang quy n l c

c (ch th qu n lý) t i các đ i t

ng qu n lý (đ n v , t ch c, công

dân) nh m th c hi n các ch c n ng đ i n i và đ i ngo i c a nhà n
cách khác qu n lý nhà n

c là ho t đ ng c a Nhà n

c. Nói

c trên các l nh v c l p

pháp, hành pháp và t pháp nh m th c hi n các ch c n ng đ i n i và đ i
ngo i c a nhà n
qu n lý nhà n

c. Nh v y t t c các c quan nhà n
c.

Qu n lý đã đ
khi Nhà n
quan Nhà n
t

c đ u có ch c n ngc ra đ i t lâu, nh ng qu n lý Nhà n

c thành l p là ho t đ ng đ

c ch xu t hi n

c th c hi n thông qua các c

c và đ m b o th c hi n b ng bi n pháp c

ng ch v i các đ i

ng b qu n lý trong xã h i, ngoài ho t đ ng qu n lý Nhà n

nh ng ho t đ ng qu n lý khác không mang tính Nhà n

c còn t n t i

c, ch ng h n qu n lý

s n xu t kinh doanh, qu n lý n i b c a m t t ch c, t nhân v.v... Trong
qu n lý Nhà n

c, c quan Nhà n

c tác đ ng lên các t ch c, cá nhân liên

quan thông qua các bi n pháp qu n lý. Nhà n

c th c hi n quy n qu n lý c a

mình thông qua ho t đ ng c a các c quan và cá nhân đ

c Nhà n

quy n trong t ng l nh v c hay t ng khu v c lãnh th . Qu n lý Nhà n
qu n lý c a m t ch th đ c bi t, đó là Nhà n
quy n. Vì v y, qu n lý Nhà n

c giao
c là

c v i t cách là c quan công

c là ho t đ ng có t ch c và b ng pháp lu t

nh m đi u ch nh các quan h xã h i đ gi gìn tr t t xã h i và phát tri n kinh
t , v n hóa, xã h i theo nh ng m c tiêu đã đ nh
Qu n lý Nhà n

c theo ngh a r ng đ

c hi u là toàn b ho t đ ng c a

các c quan l p pháp, hành pháp và t pháp nh m th c hi n ch c n ng đ i
n i, đ i ngo i trên các l nh v c chính tr , kinh t , v n hóa, xã h i, an ninh,


-8-

qu c phòng... Nói cách khác qu n lý Nhà n
n

c là toàn b ho t đ ng c a Nhà

c nh m th c hi n ch c n ng c b n c a Nhà n
Qu n lý Nhà n

Nhà n

c.

c theo ngh a h p là ho t đ ng c a c quan hành chính

c th c hi n ch c n ng ch p hành và đi u hành.

ó là ho t đ ng c a

c quan hành pháp.
Nghiên c u v qu n lý Nhà n

c theo ngành và theo lãnh th th c ch t

là tìm hi u th m quy n qu n lý c a các c quan Nhà n
riêng và c quan Nhà n

c có th m quy n

c có th m quy n chung. C quan qu n lý Nhà n

có th m quy n chung là Chính Ph và UBND các c p, c quan Nhà n
th m quy n riêng là các B , ngành
ph

trung

ng và các s , ngành

c

c có
đa

ng.
Nhà n

c là ch th th c hi n quy n qu n lý trên toàn lãnh th đ i v i

t t c các l nh v c c a đ i s ng kinh t xã h i. Tuy v y, Nhà n

c không th

tr c ti p th c hi n t t c các ho t đ ng ch đ o, đi u hành nh ng v n đ di n
ra th

ng xuyên trong ho t đ ng qu n lý. i u đó d n đ n vi c ph i thi t l p

ra b máy c a mình bao g m các c quan chuyên môn giúp Nhà n

c th c

hi n nhi m v qu n lý xã h i. K t qu c a s phân chia đó g i là s phân c p
c a qu n lý Nhà n
xu h

c. Nh v y, trong ho t đ ng qu n lý, Nhà n

ng t p trung quy n l c v a có xu h
1.1.1.2. Qu n lý Nhà n

c v a có

ng phân chia quy n l c.

c v xây d ng

+ N i dung qu n lý nhà n

c v xây d ng (đi u 111 – lu t xây d ng

2014)
- Xây d ng và ch đ o th c hi n chi n l

c, k ho ch phát tri n các

ho t đ ng xây d ng.
- Ban hành và t ch c th c hi n các v n b n quy ph m pháp lu t v xây
d ng.
- Ban hành quy chu n, tiêu chu n xây d ng.


-9-

- Qu n lý ch t l

ng, l u tr h s công trình xây d ng.

- C p, thu h i các lo i gi y phép trong ho t đ ng xây d ng.
-H

ng d n, ki m tra, thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và x lý

vi ph m trong ho t đ ng xây d ng.
- T ch c nghiên c u khoa h c và công ngh trong ho t đ ng xây
d ng.
- ào t o ngu n nhân l c cho ho t đ ng xây d ng.
- H p tác qu c t trong l nh v c ho t đ ng xây d ng.
+ C quan qu n lý nhà n

c v xây d ng (đi u 112 – lu t xây d ng

2014)
- Chính ph th ng nh t qu n lý nhà n
n

c v xây d ng trong ph m vi c

c.
- B Xây d ng ch u trách nhi m tr

qu n lý nhà n

c Chính ph th c hi n th ng nh t

c v xây d ng.

- Các b , c quan ngang b trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a
mình ph i h p v i B Xây d ng đ th c hi n qu n lý nhà n

c v xây d ng.

- U ban nhân dân các c p có trách nhi m th c hi n qu n lý nhà n

c

v xây d ng trên đ a bàn theo phân c p c a Chính ph .
+ Thanh tra xây d ng (đi u 113 – lu t xây d ng 2014)
- Thanh tra xây d ng là thanh tra chuyên ngành v xây d ng.
- T ch c và ho t đ ng c a thanh tra xây d ng do Chính ph quy đ nh.
+ Nhi m v c a thanh tra xây d ng (đi u 114 – lu t xây d ng 2014)
Thanh tra xây d ng có các nhi m v sau đây:
- Thanh tra vi c th c hi n pháp lu t v xây d ng;
- Phát hi n, ng n ch n và x lý theo th m quy n ho c ki n ngh c
quan nhà n

c có th m quy n x lý các vi ph m pháp lu t v xây d ng;


-10-

- Xác minh, ki n ngh c quan nhà n

c có th m quy n gi i quy t

khi u n i, t cáo v xây d ng.
+ Quy n và trách nhi m c a thanh tra xây d ng (đi u 115 – lu t xây
d ng 2014)
- Thanh tra xây d ng có các quy n sau đây:
+) Yêu c u t ch c, cá nhân có liên quan cung c p tài li u và gi i trình
nh ng v n đ c n thi t;
+) Yêu c u giám đ nh nh ng n i dung có liên quan đ n ch t l
công trình trong tr

ng

ng h p c n thi t;

+) áp d ng các bi n pháp ng n ch n theo quy đ nh c a pháp lu t;
+) L p biên b n thanh tra, x lý theo th m quy n ho c ki n ngh v i c
quan qu n lý nhà n

c có th m quy n th c hi n các bi n pháp x lý;

+) Các quy n khác theo quy đ nh c a pháp lu t.
- Thanh tra xây d ng có trách nhi m:
+) Th c hi n ch c n ng, nhi m v , trình t , th t c thanh tra theo quy
đ nh;
+) Xu t trình quy t đ nh thanh tra, th thanh tra viên v i đ i t
đ

c thanh tra. Vi c thanh tra ph i đ
+) Ch u trách nhi m tr

ng

c l p thành biên b n;

c pháp lu t v k t lu n c a mình và b i th

ng

thi t h i do k t lu n sai gây ra;
+) Th c hi n các trách nhi m khác theo quy đ nh c a pháp lu t.
+ Quy n và ngh a v c a t ch c, cá nhân thu c đ i t

ng thanh tra

(đi u 116 – lu t xây d ng 2014)
- T ch c, cá nhân thu c đ i t

ng thanh tra có các quy n sau đây:

+) Yêu c u thanh tra viên ho c đoàn thanh tra gi i thích rõ các yêu c u
v thanh tra;


-11-

+) Khi u n i, t cáo các hành vi vi ph m pháp lu t trong ho t đ ng
thanh tra c a thanh tra viên.
- T ch c, cá nhân thu c đ i t

ng thanh tra có các ngh a v sau đây:

+) T o đi u ki n cho đoàn thanh tra, thanh tra viên th c hi n nhi m v ;
+) Cung c p tài li u, gi i trình các n i dung c n thi t và ch p hành k t
lu n c a thanh tra xây d ng.
+ Quy n khi u n i, t cáo, trách nhi m gi i quy t khi u n i, t cáo
(đi u 117 – lu t xây d ng 2014)
- Cá nhân có quy n khi u n i, t cáo; t ch c có quy n khi u n i v
nh ng hành vi vi ph m quy đ nh c a Lu t này v i c quan qu n lý nhà n

c

có th m quy n v xây d ng ho c kh i ki n t i Tòa án theo quy đ nh c a pháp
lu t v khi u n i, t cáo.
- C quan qu n lý nhà n

c có th m quy n v xây d ng các c p có

trách nhi m gi i quy t khi u n i, t cáo c a các t ch c, cá nhân thu c th m
quy n c a mình; trong tr

ng h p nh n đ

c khi u n i,t cáo không thu c

th m quy n c a mình thì có trách nhi m chuy n đ n c quan, t ch c có th m
quy n gi i quy t và thông báo b ng v n b n cho ng

i khi u n i, t cáo bi t.

+ Khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo (đi u 118 – lu t xây
d ng 2014)
- Vi c khi u n i, t cáo và gi i quy t khi u n i, t cáo đ

c th c hi n

theo quy đ nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo.
- Trong th i gian khi u n i, t cáo ho c kh i ki n, t ch c, cá nhân v n
ph i thi hành quy t đ nh hành chính c a c quan qu n lý nhà n

c có th m

quy n v xây d ng. Khi có quy t đ nh gi i quy t khi u n i, t cáo c a c
quan qu n lý nhà n

c có th m quy n v xây d ng ho c quy t đ nh, b n án

c a Tòa án đã có hi u l c pháp lu t thì thi hành theo các quy t đ nh, b n án
đó.


-12-

1.1.2. Ý ngh a, vai trò c a công tác qu n lý xây d ng
1.1.2.1. Ý ngh a, vai trò c a Qu n lý Nhà n
Qu n lý Nhà n

c

c mang tính quy n l c Nhà n

ti n, công c ch y u đ qu n lý Nhà n

c, pháp lu t là ph

c nh m duy trì s

ng

n đ nh và phát

tri n xã h i
Qu n lý Nhà n
quy n l c Nhà n

c là m t d ng qu n lý xã h i đ c bi t, mang tính

c, s d ng pháp lu t đ đi u ch nh hành vi c a con ng

i

trên t t c các l nh v c c a đ i s ng xã h i do các c quan trong b máy nhà
n

c th c hi n, nh m th a mãn nhu c u h p pháp c a con ng

i, duy trì s

n đ nh và phát tri n c a xã h i.
1.1.2.2. Ý ngh a, vai trò c a công tác thanh tra xây d ng
Cùng v i s phát tri n nhanh chóng c a n n kinh t n

c ta trong

nh ng n m v a qua, ngành xây d ng nói chung và ho t đ ng xây d ng nói
riêng có nh ng b

c ti n v

t b c. Trong b i c nh đó, yêu c u qu n lý xây

d ng là m t đòi h i mang tính khách quan và b c thi t.
Công tác thanh tra c ng là m t bi n pháp quan tr ng trong vi c ng n
ng a, phát hi n và x lý nh ng hành vi vi ph m pháp lu t. Ch t ch H Chí
Minh cho r ng công tác lãnh đ o, ch đ o, đi u hành, qu n lý mà thi u s
ki m tra, thanh tra thì s d n đ n b nh quan liêu, tham ô, lãng phí và ch có
t ng c

ng ki m tra, ki m soát thì m i ch ng đ

c các t n n này. Ng

i nói

“mu n ch ng b nh quan liêu, b nh bàn gi y; mu n bi t các ngh quy t có
đ

c thi hành không, thi hành có đúng không; mu n bi t ai ra s c làm, ai làm

cho qua chuy n, ch có m t cách là khéo ki m soát”.
Cùng v i vi c phát hi n và x lý các vi ph m pháp lu t, thanh tra còn
đóng vai trò nh m t bi n pháp phòng ng a h u hi u các vi ph m pháp lu t.
Thanh tra cùng v i các ph
k c

ng th c ki m tra, giám sát luôn là hi n thân c a

ng pháp lu t; công tác thanh tra, ki m tra, giám sát dù đ

c th c hi n


-13-

d

i b t c hình th c nào, c ng luôn có tác d ng h n ch , r n đe nh ng hành

vi vi ph m pháp lu t c a các đ i t

ng qu n lý. M t khác, các gi i pháp đ

đ a ra t ho t đ ng thanh tra, ki m tra, giám sát không ch h

c

ng vào vi c x

lý các hành vi vi ph m pháp lu t, mà còn có tác d ng kh c ph c các k h c a
chính sách, pháp lu t, ng n ng a t n g c m m m ng phát sinh nh ng vi ph m
pháp lu t.
a.

i v i d án dân l p:

S n ph m đ u ra c a d án dân l p bao g m c các công trình xây d ng
và các lo i ch t th i.
đ ng. Do v y Nhà n

i v i ch t th i r n thì ch c ch n nh h

ng t i c ng

c không th b qua. Ngay c nh ng d án đem l i l i

ích rõ ràng cho c ng đ ng nh ng nó v n ti m n nh ng tác h i nh t đ nh.
i u này bu c Nhà n

c ph i luôn theo sát, qu n lý các ho t đ ng này.

u vào c a m i d án là tài nguyên c a qu c gia, là máy móc, thi t b
công nghi p... Vi c s d ng đ u vào c a ch đ u t s

nh h

đ ng v nhi u m t. Nó liên quan đ n ngu n l i con ng
l

ng s n ph m và s c kh e c a ng

i dân. Nhà n

ng t i c ng

i, công s n, ch t

c c n qu n lý đ cân đ i

ngu n l c trong n n kinh t đ ki m tra đ an toàn c a các y u t đ u vào.
Vi c qu n lý Nhà n

c v xây d ng đ m b o vi c xây d ng đúng quy

ho ch, đ m b o an toàn trong xây d ng, tuân th các tiêu chu n ch t l
xây d ng và ki n trúc chung, h n ch vi c tác đ ng x u đ n môi tr
là vai trò quan tr ng nh t trong công tác qu n lý Nhà n

ng

ng... ây

c v xây d ng

Do đ c tính m i công trình xây d ng nh : đ c đi m phân b công trình,
các ch tiêu k t c u, c u trúc công trình... s có ý ngh a v m t kinh t chính
tr , qu c phòng an ninh, xã h i... m t cách sâu s c. Do v y Nhà n
hành qu n lý.
b.

i v i d án s d ng ngu n v n Nhà n

c

c c n ti n


-14-

T t c các d án đ u có m t ban quan r lý đi kèm, có th ban qu n lý
t n t i t m th i, có th t n t i lâu dài nh ng luôn c n có s qu n lý c a Nhà
n

c
Ban qu n lý d án do Nhà n

c thành l p ch chuyên qu n lý v i t

cách ch đ u t . H đ i di n cho Nhà n

c v m t v n đ u t . Và có s m ng

bi n v n đó s m thành m c tiêu đ u t nên nh ng nh h
đ

ng khác c a d án

c quan tâm ít h n so v i vi c hoàn thành m c tiêu đ u t . N u nh không

có s qu n lý c a Nhà n

c đ i v i các ban này thì các d án trong khi theo

đu i các m c tiêu chuyên ngành l i làm t n h i đ n l i ích chung c a nh ng
c ng đ ng xung quanh
M t khác có s qu n lý c a Nhà n
tránh đ

c các hi n t

c khi n d án khi đ

c tri n khai

ng tiêu c c nh tham nh ng, bòn rút công trình.

1.2 Nhi m v và ch c n ng, quy n h n c a Thanh tra Xây d ng
1.2.1 Khái ni m Thanh tra Xây d ng
Thanh tra theo đ i t đi n ti ng Vi t là đi u tra, xem xét đ làm rõ s
vi c. Thanh tra c ng có ngh a là ch ng

i làm nhi m v thanh tra. Ng

i làm

nhi m v thanh tra ph i đi u tra, xem xét đ làm rõ v vi c.
Theo t đi n ti ng Vi t, “thanh tra là ki m tra, xem xét t i ch vi c làm
c a đ a ph

ng, c quan, xí nghi p”. Theo ngh a này, thanh tra bao g m c

ngh a ki m soát, xem xét và phát hi n ng n ch n nh ng gì trái v i quy đ nh.
Thanh tra th

ng đi kèm v i ch th nh t đ nh; ng

i làm nhi m v thanh tra,

đoàn thanh tra và có quy n h n, nhi m v c a ch th nh t đ nh.
Ho t đ ng thanh tra th

ng đ

c ti n hành b i các c quan chuyên

trách (đi u này khác v i ki m tra do c quan t ti n hành trong n i b ). C
quan thanh tra ti n hành xem xét, đánh giá s vi c m t cách khách quan, đánh
giá vi c th c hi n chính sách, pháp lu t, nhi m v , k ho ch c a nhà n
ch c và cá nhân.

c, t


-15-

Thanh tra là m t lo i hình đ c bi t c a ho t đ ng qu n lý nhà n
c quan qu n lý nhà n
lý nhà n

c, m c đích c a thanh tra là nh m ph c v cho qu n

c và nâng cao hi u l c, hi u qu c a qu n lý nhà n

thanh tra là các c quan qu n lý nhà n
thông qua

c. Ch th c a

c, các cu c thanh tra đ

oàn thanh tra và Thanh tra viên.

vi c làm c th đ

cc a

it

c ti n hành

ng thanh tra là nh ng

c ti n hành theo các quy đ nh c a pháp lu t, th c hi n

quy n, ngh a v c a các c quan nhà n

c, t ch c và cá nhân.

V m t t ch c, các c quan thanh tra c a n

c ta hi n nay n m trong

c c u c a c quan hành pháp, là b ph n không th thi u c a b máy các c
quan qu n lý nhà n

c.

T nh ng phân tích trên cho th y: thanh tra là ho t đ ng ki m tra, xem
xét vi c th c hi n chính sách, pháp lu t c a nhà n
c a các c quan nhà n

c, nhi m v đ

c giao

c, t ch c và cá nhân do các c quan thanh tra có

th m quy n th c hi n nh m ph c v ho t đ ng qu n lý nhà n

c, b o v

quy n và l i ích h p pháp c a c quan, t ch c và cá nhân.
1.2.2 N i dung và hình th c ho t đ ng c a Thanh tra Xây d ng
đây, lu n v n t p trung trình bày n i dung và hình th c ho t đ ng
c a thanh tra chuyên ngành: Thanh tra vi c th c hi n các d án đ u t xây
d ng;
1.2.2.1.
it

it

ng thanh tra d án đ u t xây d ng:

ng thanh tra d án đ u t xây d ng g m:

- D án đ

c thanh tra và ch đ u t ;

- Các t ch c, cá nhân có liên quan bao g m:
+ C quan có th m quy n phê duy t d án
+ T v n l p d án đ u t ;
+ T v n l p th m tra, th m đ nh d án đ u t ;
+ T v n thi t k , l p d toán;


-16-

+ T v n th m tra, th m đ nh thi t k , d toán;
+ T v n l p h s m i th u;
+ T v n giám sát;
+ T v n qu n lý d án (n u có)
+ T v n ki m tra, ki m đ nh ch t l

ng (n u có)

+ Nhà th u thi công xây d ng và l p đ t thi t b
1.2.2.2 N i dung thanh tra d án đ u t xây d ng
- Trình t l p, th m đ nh, phê duy t d án đ u t xây d ng, t ng m c
đ ut .
- Công tác gi i phóng m t b ng xây d ng; đi u ki n kh i công xây
d ng công trình
- Trình t l p, th m đ nh, phê duy t thi t k k thu t – T ng d toán,
d toán xông trình, công tác kh o sát xây d ng
- Vi c áp d ng tiêu chu n, quy chu n xây d ng
- Công tác l a ch n nhà th u trong ho t đ ng xây d ng;
- Công tác qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng; nghi m thu bàn

giao đ a công trình vào s d ng; thanh quy t toán công trình
- i u ki n n ng l c ho t đ ng xây d ng c a Ban qu n lý d án đ u t
xây d ng, nhà th u t v n, nhà th u thi công và các t ch c, cá nhân khác
theo quy đ nh c a pháp lu t
- Vi c th c hi n an toàn lao đ ng, b o v tính m ng con ng
s n; phòng ch ng cháy, n , v sinh môi tr

ng trong công tr

i và tài

ng xây d ng;

- Trách nhi m c a t ch c, cá nhân trong vi c l p nhi m v quy ho ch
xây d ng; n i dung quy ho ch xây d ng, th m quy n l p, th m đ nh và phê
duy t, đi u ch nh và th c hi n, qu n lý xây d ng theo quy ho ch


-17-

- Vi c l p, t ch c th c hi n các đ nh h

ng phát tri n nhà; các ch

ng

trình, d án phát tri n các khu đô th m i; vi c c p gi y ch ng nh n quy n s
h u. S d ng nhà và vi c qu n lý, s d ng công s .
- Vi c l p và t ch c th c hi n đ nh h
ch

ng, quy ho ch, k ho ch

ng trình, d án phát tri n h t ng k thu t đô th , tình hình khai thác,

qu n lý, s d ng các công trình g m: hè đ
v sinh môi tr

ng đô th , c p n

c, thoát n

c,

ng, rác th i đô th , ngh a trang, chi u sáng, công viên cây

xanh, bãi đ xe trong đô th , công trình ng m và các công trình k thu t h
t ng khác trong đô th ;
- Vi c th c hi n quy ho ch phát tri n v t li u xây d ng và vi c qu n lý
ch t l

ng v t li u xây d ng đ a vào công trình;
- Vi c th c hi n các quy đ nh khác c a pháp lu t v ho t đ ng xây

d ng.
- M i n i dung trên c n m t danh m c h s , tài li u c n thi t t

ng

ng
1.2.3 Ch c n ng và quy n h n c a Thanh tra Xây d ng
1.2.3.1. V trí, ch c n ng
Theo Ngh đ nh s 26/2013/N -CP ngày 29/03/2013 c a Chính ph v
t ch c và ho t đ ng c a thanh tra ngành xây d ng:
Thanh tra Xây d ng đ
Thanh tra B Xây d ng và

c t ch c thành h th ng

đ a ph

Trung

ng là

ng là Thanh tra S Xây d ng; th c hi n

ch c n ng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, c th :
- Thanh tra hành chính (theo đi u 10, Ngh đ nh 26/2013/N -CP):
Thanh tra B Xây d ng, Thanh tra S Xây d ng thanh tra vi c ch p hành
chính sách, pháp lu t, nhi m v đ
quy đ nh t i Kho n 1

c giao c a các c quan, t ch c, cá nhân

i u 2 Ngh đ nh này ( i u 2.

C quan, t ch c, cá nhân thu c ph m vi qu n lý nhà n

it

ng thanh tra: 1.

c c a B Xây d ng


-18-

và c a S Xây d ng theo y quy n ho c phân c p c a
t nh; 2. C quan, t ch c, cá nhân Vi t Nam và n
lãnh th n

y ban nhân dân c p

c ngoài ho t đ ng trên

c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam có ngh a v ch p hành

quy đ nh c a pháp lu t trong các l nh v c thu c ph m vi qu n lý c a B Xây
d ng, S Xây d ng.)
- Thanh tra chuyên ngành v xây d ng: T i đi u 11, Ngh đ nh
26/2013/N -CP quy đ nh:
1. Thanh tra vi c th c hi n các quy đ nh pháp lu t v quy ho ch, ki n
trúc:
a) V công tác l p, th m đ nh, phê duy t và đi u ch nh quy ho ch xây
d ng: Quy ho ch xây d ng vùng; quy ho ch xây d ng đô th ; quy ho ch xây
d ng đi m dân c nông thôn; quy ho ch xây d ng nông thôn m i; quy ho ch
xây d ng khu công nghi p, khu kinh t , khu công ngh cao, các c a kh u biên
gi i qu c t ;
b) V công tác qu n lý quy ho ch xây d ng: Công b công khai quy
ho ch xây d ng; c m m c ch gi i xây d ng và các m c gi i quy đ nh khác
ngoài th c đ a; c p gi y phép quy ho ch; cung c p thông tin v quy ho ch
xây d ng; th c hi n xây d ng theo quy ho ch xây d ng đ

c c p có th m

quy n phê duy t;
c) Vi c qu n lý, s d ng v n cho công tác quy ho ch xây d ng theo
th m quy n;
d) i u ki n n ng l c c a t ch c, cá nhân tham gia thi t k quy ho ch
xây d ng, đi u ki n hành ngh ki n trúc s , đi u ki n hành ngh k s quy
ho ch đô th ; vi c đào t o, c p và qu n lý ch ng ch hành ngh ki n trúc s ,
ch ng ch hành ngh k s quy ho ch đô th .
2. Thanh tra vi c th c hi n các quy đ nh pháp lu t v ho t đ ng đ u t
xây d ng:


-19-

a) Vi c l p, th m đ nh, phê duy t d án đ u t xây d ng công trình;
b) Vi c l p, th m đ nh, phê duy t thi t k k thu t, thi t k b n v thi
công, t ng d toán, d toán công trình xây d ng;
c) Vi c áp d ng quy chu n xây d ng, tiêu chu n xây d ng đ i v i công
trình xây d ng; vi c áp d ng tiêu chu n xây d ng c a n

c ngoài trong ho t

đ ng xây d ng t i Vi t Nam;
d) Vi c c p, gia h n, đi u ch nh, c p l i, thu h i gi y phép xây d ng và
qu n lý xây d ng theo gi y phép xây d ng;
đ) Vi c l a ch n nhà th u trong ho t đ ng xây d ng theo quy đ nh c a
Lu t xây d ng và pháp lu t v đ u th u;
e) Vi c c p, thu h i gi y phép th u đ i v i các nhà th u n

c ngoài

ho t đ ng xây d ng t i Vi t Nam;
g) Vi c thuê t v n n

c ngoài trong ho t đ ng xây d ng t i Vi t Nam;

h) Vi c ký k t, th c hi n h p đ ng trong ho t đ ng xây d ng;
i) Vi c l p, qu n lý chi phí đ u t xây d ng công trình;
k) Vi c qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng; nghi m thu, bàn giao,

b o hành, b o trì công trình; thanh toán, quy t toán công trình theo th m
quy n;
l) Vi c đào t o, b i d

ng nghi p v , c p và qu n lý các lo i ch ng

nh n, ch ng ch hành ngh ho t đ ng xây d ng theo quy đ nh c a pháp lu t;
m) Vi c thành l p, ho t đ ng c a các phòng thí nghi m chuyên ngành
xây d ng.
3. Thanh tra vi c th c hi n các quy đ nh pháp lu t v phát tri n đô th ,
bao g m:
a) Vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch phát tri n đô th đã đ
th m quy n phê duy t;
b) Vi c tuân th quy đ nh pháp lu t trong vi c nâng c p đô th ;

c c p có


-20-

c) Vi c đ u t xây d ng các khu đô th .
4. Thanh tra vi c th c hi n các quy đ nh pháp lu t v qu n lý, s d ng
các công trình h t ng k thu t, bao g m: c p n
th i; ch t th i r n thông th

c, thoát n

c, x lý n

c

ng; chi u sáng đô th , cây xanh đô th ; ngh a

trang; công trình ng m đô th ; các công trình h t ng k thu t khác trong
ph m vi ch c n ng qu n lý nhà n

c c a B Xây d ng.

5. Thanh tra vi c th c hi n các quy đ nh pháp lu t v phát tri n, qu n
lý, s d ng nhà , kinh doanh b t đ ng s n, qu n lý, s d ng công s trong
ph m vi ch c n ng qu n lý nhà n

c c a B Xây d ng.

6. Thanh tra vi c th c hi n các quy đ nh pháp lu t v khai thác khoáng
s n làm v t li u xây d ng, s n xu t v t li u xây d ng; kinh doanh v t li u xây
d ng có đi u ki n theo quy đ nh c a pháp lu t.
7. Thanh tra vi c th c hi n các quy đ nh pháp lu t v công tác gi i
quy t khi u n i, t cáo, phòng ch ng tham nh ng theo th m quy n.
8. Thanh tra vi c th c hi n các quy đ nh pháp lu t khác trong các l nh
v c thu c ph m vi qu n lý nhà n

c c a ngành Xây d ng.

1.2.3.2. nhi m v , quy n h n
Theo đ tài, lu n v n ch nêu khái quát nhi m v , quy n h n c a thanh
tra xây d ng thu c S xây d ng
- Theo quy đ nh t i đi u 24 Lu t thanh tra 2010: Nhi m v , quy n h n
c a Thanh tra S
+ Xây d ng k ho ch thanh tra trình Giám đ c s phê duy t; t ch c
th c hi n k ho ch thanh tra thu c trách nhi m c a Thanh tra s ; h

ng d n,

theo dõi, đôn đ c, ki m tra vi c th c hi n k ho ch thanh tra c a c quan
đ

c giao th c hi n ch c n ng thanh tra chuyên ngành xây d ng thu c s .
+ Thanh tra vi c th c hi n chính sách, pháp lu t và nhi m v , quy n h n

c a c quan, t ch c, cá nhân thu c quy n qu n lý tr c ti p c a s .


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×