Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển thủy lợi sông nhuệ

L IC M
Trong cu c s ng này, m i con ng
nh n th c đ có ki n th c. M i con ng

N

i đ u thông qua s ham mê, tìm hi u,
i c n h c t p, lao đ ng đ đ nh h

ng và

th c hi n m t công vi c c th có ích cho b n thân, gia đình và xã h i.
hoàn thành lu n v n Th c s này, ngoài s n l c h c t p, rèn luy n c a
b n thân, tôi c ng đã nh n đ

c s quan tâm giúp đ c a các th y cô, gia đình, b n

bè, đ ng nghi p. V i lòng bi t n sâu s c, tôi xin đ
Ban giám hi u, Phòng
và Qu n lý xây d ng tr


ng

ào t o

c bày t l i c m n t i:

i h c và Sau đ i h c, B môn Công ngh

i h c Th y l i Hà N i đã t o m i đi u ki n thu n l i

giúp đ tôi trong quá trình h c t p và hoàn thành lu n v n.
PGS.TS Bùi V n V nh cùng TS. M Duy Thành, hai ng

i th y kính m n đã

luôn đ ng viên giúp đ và t o m i đi u ki n thu n l i cho tôi trong su t quá trình
hoàn thành lu n v n t t nghi p.
C m n gia đình, b n bè, đ ng nghi p c a tôi đã luôn

bên c nh đ ng viên

và giúp đ tôi h c t p, rèn luy n, làm vi c và đã hoàn thành lu n v n này.
Xin trân thành c m n!
Hà N i, ngày tháng n m 2016
TÁC GI LU N V N

Nguy n V n Th ng


L I CAM OAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên c u c a riêng tôi.
Các s li u, k t qu nêu trong lu n v n là trung th c và ch a t ng đ
công b trong b t k công trình nào khác.

Hà N i, ngày tháng n m 2016
TÁC GI LU N V N

Nguy n V n Th ng

c aiM CL C
M

U ..................................................................................................................1

1. TÍNH C P THI T C A
2. M C ÍCH C A
3.

IT

TÀI ............................................................................................................1

TÀI .....................................................................................................................2

NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U...........................................................................................2

4. CÁCH TI P C N VÀ PH
CH

NG PHÁP NGHIÊN C U..........................................................................2

NG 1: T NG QUAN V QU N LÝ CH T L

1.1. QU N LÝ CH T L

NG CÔNG TRÌNH .4

NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG .....................................................................4

1.1.1. Khái ni m qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng....................................... 4

1.1.2. Vai trò c a qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng ..................................... 4

1.1.3 N i dung ho t đ ng qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng theo các giai

đo n c a d án. ........................................................................................................ 8
1.1.4 Các y u t

nh h

ng đ n ch t l

1.2 HI N TR NG CÔNG TÁC QU N LÝ CH T L

ng công trình xây d ng: ......................... 9
NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG TH Y L I

VI T

NAM HI N NAY................................................................................................................................... 11
1.2.1. Nh ng b t c p trong công tác qu n lý d án xây d ng ......................................... 11
1.2.2 Qu n lý ch t l

ng công trình th y l i c a các ch th tr c ti p tham gia xây

d ng công trình ...................................................................................................... 19
1.3. ÁNH GIÁ CHUNG V HI N TR NG QU N LÝ CH T L
C AN

NG CÔNG TRÌNH THU L I

C TA ................................................................................................................................... 22

1.3.1. Nh ng v n đ còn t n t i ............................................................................. 22
1.3.2 Nguyên nhân c a nh ng t n t i trên: ........................................................... 27
1.4 KINH NGHI M QU N LÝ T M T S QU C GIA ...................................................................... 30
1.4.1 T i Nga: ........................................................................................................ 30
1.4.2. T i Anh: ........................................................................................................ 30
1.4.3. T i M : ......................................................................................................... 31
1.4.4. T i Pháp: ...................................................................................................... 31
1.4.5. T i Singapore: .............................................................................................. 31


1.4.6. T i Nh t B n: ............................................................................................... 32
CH

NG 2.C

C A CH

S

LÝ LU N V QU N LÝ CH T L

NG CÔNG TRÌNH

U T ..............................................................................................33

2.1. C S PHÁP LÝ QU N LÝ CH T L

NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG...................................... 33

2.1.1. H th ng v n b n Lu t trong ho t đ ng xây d ng. ..................................... 33
2.1.2. H th ng v n b n d

i Lu t: ....................................................................... 33

2.2. TRÌNH T QU N LÝ CH T L

NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG C A CH

UT

................ 34

2.2.1. Qu n lý ch t l

ng kh o sát xây d ng ........................................................ 34

2.2.2 Qu n lý ch t l

ng thi t k công trình xây d ng.......................................... 37

2.2.3 Qu n lý ch t l

ng thi công xây d ng công trình (bao g m c mua s m v t t ,

thi t b ). ................................................................................................................. 41
2.3. CÁC PH

NG PHÁP QU N LÝ CH T L

NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG................................ 50

2.3.1. L p k ho ch qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng................................ 50

2.3.2. L p h th ng qu n lý ch t l

ng ................................................................. 51

2.3.3. Các bi n pháp đ m b o ch t l
CH

NG 3. ÁNH GIÁ TH C TR NG VÀ

CAO N NG L C CH T L
MTV

ng ............................................................. 53

UT

XU T GI I PHÁP NÂNG

NG CÔNG TRÌNH C A CÔNG TY TNHH

PHÁT TRI N TH Y L I SÔNG NHU ...............................55

3.1 GI I THI U CHUNG V CÔNG TY................................................................................................ 56
3.1.1 Tóm t t l ch s hình thành công ty. ............................................................... 56
3.1.2 B máy t ch c c a Công ty. ........................................................................ 57
3.1.3 Các chính sách, m c tiêu và k ho ch v ch t l

ng công trình c a công ty.59

3.1.4 T ng quan v tình hình đ u t xây d ng công trình do Công ty TNHH MTV
đ u t phát tri n Th y l i Sông Nhu qu n lý trong th i gian g n đây. ............... 60
3.2 CÔNG TÁC QU N LÝ CH T L

NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG C A CÔNG TY TNHH MTV

U T PHÁT TRI N TH Y L I SÔNG NHU

3.2.1Mô hình qu n lý ch t l

.................................................................................. 60

ng công trình c a Công ty TNHH MTV đ u t phát

tri n Th y l i Sông Nhu : ...................................................................................... 60


3.2.2 Phân tích quá trình th c hi n d án “ gói th u xây l p s 01 - Xây d ng công
trình th y công thu c công trình: c i t o, nâng c p tr m b m S n Thanh.”. ...... 62
3.2.3.Nh ng t n t i trong công tác qu n lý ch t l

ng công trình c a Công ty

TNHH MTV đ u t phát tri n th y l i sông Nhu . ................................................ 68
3.2.4 Nguyên nhân c a nh ng t n t i trên ............................................................. 71
3.3

XU T M T S GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C QU N LÝ CH T L

CHO CÔNG TY TNHH MTV

UT

PHÁT TRI N TH Y L I SÔNG NHU

NG CÔNG TRÌNH

. .............................. 75

3.3.1. Hoàn ch nh b máy t ch c c a ch đ u t : ............................................... 75
3.3.2. Nâng cao n ng l c th m tra thi t k :........................................................... 76
3.3.3. Chuy n hình th c l a ch n nhà th u thi công t ch đ nh th u sang đ u th u.78
3.3.4 Ki m tra h th ng qu n lý ch t l

ng c a Nhà th u thi công xây d ng công

trình ........................................................................................................................ 78
3.3.5 Nâng cao n ng l c giám sát công trình xây d ng c a ch đ u t : .............. 79
K T LU N CH

NG 3......................................................................................81

K T LU N VÀ KI N NGH ..............................................................................82
3. KI N NGH VÀ

XU T H

NG NGHIÊN C U: ................................82

TÀI LI U THAM KH O ....................................................................................84


DANH M C CÁC T

VI T T T

C T

Ch đ u t

BTCT

Bê tông c t thép

QLDA

Qu n lý d án

TVGS

T v n Giám sát

Q

Quy t đ nh

N -CP

Ngh đ nh chính ph

TNHH MTV

Trách nhi m h u h n m t thành viên

TPT

u t phát tri n

UBND

y ban nhân dân

QH

Qu c h i

NN&PTNT

Nông nghi p và phát tri n nông thôn

TCVN

Tiêu chu n Vi t Nam

QCVN

Quy chu n Vi t Nam


DANH M C HÌNH V
Hình 1.1. S c khi n o vét kênh th y nông thu c đ a ph n thôn Nham Tràng, xã
Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam ............................................................................ 13
Hình 1.2. H th ng ng d n n

c n m ch ng ch

d án d án th y l i Truông

Bành .......................................................................................................................... 15
Hình 1.3. Tuy n kênh th y l i N1 th p h n m t ru ng ............................................ 16
Hình 1.4. N

c tràn đ nh đ p h ch a n

Hình 1.5. Thân đ p b trôi
Hình 1.6. Gãy c a van

h ch a n

h ch a n

c

c
c

m Hà
m Hà

m Hà

ng .................................... 18
ng ....................................... 18

ng ............................................ 19

DANH M C S
S đ 1.1. S đ phân giai đo n th c hi n đ u t xây d ng công trình ................... 12
S đ 3.1 Mô hình Qu n lý c p trên ........................................................................ 56
S đ 3.2 S đ ban Qu n lý d án Th y l i Sông Nhu ......................................... 58
S đ 3.3 Mô hình qu n lý ch t l

ng c a công ty TNHH MTV đ u t phát tri n

Th y l i Sông Nhu .................................................................................................. 61
S đ 3.4 S đ ban Qu n lý d án th y l i Sông Nhu .......................................... 75

DANH M C B NG BI U
Bi u 3.1

c tr ng đ

mt

ng đ i trung bình tr m Hà

ông ( S li u dùng cho

thi t k công trình c i t o, nâng c p tr m b m S n Thanh. ..................................... 69


1

M
1.
Ch t l

U

Tính c p thi t c a đ tài
ng công trình xây d ng không nh ng có liên quan tr c ti p đ n an

toàn sinh m ng, an toàn c ng đ ng, hi u qu c a d án đ u t xây d ng công trình
mà còn là y u t quan tr ng đ m b o s phát tri n b n v ng c a m i qu c gia. Do
có vai trò quan tr ng nh v y nên lu t pháp v xây d ng c a các n
đ u coi đó là m c đích h

ng t i.

Vi t Nam, lu t xây d ng 2003 đ

khóa XI thông qua n m 2003, trong đó ch t l
ng công trình xây d ng đã đ

hình qu n lý ch t l
đ

c Qu c H i

ng công trình c ng là n i dung tr ng

tâm, xuyên su t. Lu t Xây d ng và các v n b n h
l

c trên th gi i

c hoàn thi n theo h

ng d n Lu t v qu n lý ch t
ng h i nh p qu c t ; các mô

ng công trình tiên ti n c ng nh các ch tiêu k thu t c ng

c áp d ng 1 cách hi u qu .
Ch t l

ng công trình xây d ng không ch đ m b o v m t k thu t mà còn

ph i đ m b o v an toàn s d ng, th a mãn các yêu c u v xã h i, kinh t . Có đ
ch t l

ng công trình nh mong mu n, có nhi u y u t

nh h

c

ng, trong dó có các

y u t c b n nh t là n ng l c qu n lý (c a chính quy n và ch đ u t ) và n ng l c
c a các nhà th u tham gia các quá trình hình thành nên s n ph m xây d ng. Song,
trình tr ng còn t n t i v ch t l
ngân sách nhà n

ng công trình, lãng phí, đ c bi t là các d án v n

c.

Công ty TNHH m t thành viên đ u t phát tri n Th y l i sông Nhu là đ n
v ch u s qu n lý tr c ti p c a

y ban nhân dân thành ph Hà N i. Là công ty khai

thác và qu n lý các công trình Th y L i trên sông Nhu . Công ty ho t đ ng trên
ngu n v n ngân sách nhà n

c và thay m t nhà n

c xây d ng, qu n lý và khai

thác các công trình th y l i trên h th ng sông Nhu . Hi n nay h th ng sông Nhu
đang d n đi vào hoàn thi n. Tuy nhiên công tác qu n lý ch t l

ng xây d ng công

trình c a ch đ u t còn nhi u h n ch , nhi u công trình xây d ng nh ng ho t đ ng
không hi u qu , gây lãng phí ngân sách nhà n

c. Trong khi đó nhi u công trình


2

xu ng c p, xung y u thì vi c kh c ph c, s a ch a công trình còn ch m. Nhà th u
thi công làm còn nhi u sai sót. Công tác giám sát còn l ng l o.
V i mong mu n góp ph n r t nh vào vi c tìm ra nh ng gi i pháp nh m
nâng cao ch t l

ng công trình th y l i c a Công ty TNHH m t thành viên đ u t

phát tri n Th y l i sông Nhu trong th i gian t i, tôi đã l a ch n đ tài:“ Nghiên
c u và đ xu t m t s gi i pháp nâng cao công tác qu n lý ch t l
c a công ty TNHH m t thành viên đ u t

ng công trình

phát tri n Th y l i Sông Nhu "

2. M c đích c a đ tài
Ch ra đ

c nh ng h n ch và b t c p trong công tác qu n lý ch t l

ng

công trình th y l i do Công ty TNHH MTV đ u t phát tri n Th y l i Sông Nhu
làm ch đ u t .
xu t m t s gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý v ch t l

ng xây d ng

công trình c a công ty TNHH m t thành viên đ u t và phát tri n Th y l i Sông
Nhu .
3.
-

it
it

ng và ph m vi nghiên c u
ng: Công tác qu n lý ch t l

ng công trình c a ch đ u t .

- Ph m vi nghiên c u: Công tác qu n lý ch t l
công ty TNHH MTV

ng công trình xây d ng c a

u t phát tri n Th y l i Sông Nhu đ i v i các công trình

Th y l i thu c ph m vi qu n lý c a Công ty.
4. Cách ti p c n và ph

ng pháp nghiên c u

- Cách ti p c n:
+ Ti p c n qua các nghiên c u, tài li u đã công b ;
+ Ti p c n qua th c t công trình đã xây d ng;
+ Ti p c n qua các ngu n thông tin khác nh sách báo,loa đài, internet.
- Ph

ng pháp nghiên c u:


3

+ Ph

ng pháp th ng kê, kh o sát: Thu th p, t ng h p và phân tích s li u;

+ Ph

ng pháp lý thuy t;

+ Ph

ng pháp t ng h p, phân tích đánh giá.


4

CH

NG 1: T NG QUAN V QU N LÝ CH T L
1.1. Qu n lý ch t l

NG CÔNG TRÌNH

ng công trình xây d ng

1.1.1. Khái ni m qu n lý ch t l
Khái ni m v qu n lý ch t l
đi m, v trí và vai trò c a ng

ng công trình xây d ng
ng công trình xây d ng thay đ i theo quan

i qu n lý. M i ch th tham gia qu n lý ch t l

công trình xây d ng s có các ho t đ ng qu n lý xây d ng đ h

ng

ng đ n các m c

tiêu c a riêng ch th đó, do v y các n i dung v l p k ho ch, ki m soát s khác
nhau. Tuy nhiên, v t ng th chung thì đ u h

ng đ n vi c đ m b o ch t l

ng

công trình xây d ng.
Theo quan đi m qu n lý nhà n
khái ni m qu n lý ch t l

c v ch t l

ng công trình xây d ng [3] thì

ng công trình xây d ng là “ ho t đ ng qu n lý c a các

ch th tham gia các ho t đ ng xây d ng theo quy đ nh c a pháp lu t có liên quan
trong quá trình chu n b , th c hi n đ u t xây d ng công trình và khai thác, s d ng
nh m đ m b o các yêu c u v ch t l

ng và an toàn c a công trình”.

Nh v y, v i vai trò là ch đ u t , là m t ch th tham gia ho t đ ng xây
d ng, thì khái ni m v qu n lý ch t l

ng xây d ng s là các ho t đ ng l p k

ho ch, ki m soát, đi u ch nh, kích thích phù h p tuân th theo quy đ nh c a pháp
lu t trong su t quá trình t khâu chu n b cho đ n v n hành khai thác công trình
nh m đ m b o an toàn c a công trình và khac thác có hi u qu .
1.1.2. Vai trò c a qu n lý ch t l
Công tác qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng

ng các công trình xây d ng có vai trò to l n đ i v i

nhà th u, ch đ u t và các doanh nghi p xây d ng nói chung, vai trò đó đ

c th

hi n c th là :
i v i nhà th u, vi c đ m b o và nâng cao ch t l

ng công trình xây d ng

s ti t ki m nguyên v t li u, nhân công, máy móc thi t b , t ng n ng su t lao đ ng.
Nâng cao ch t l

ng công trình xây d ng là t li u s n xu t có ý ngh a quan tr ng

t i t ng n ng su t lao đ ng, th c hi n ti n b khoa h c công ngh đ i v i nhà th u.
i v i ch đ u t , đ m b o và nâng cao ch t l
yêu c u c a ch đ u t , ti t ki m đ

ng s tho mãn đ

c v n và góp ph n nâng cao ch t l

c các

ng cu c


5

s ng.

m b o và nâng cao ch t l

ng t o lòng tin, s

ng h c a ch đ u t v i

nhà th u, góp ph n phát tri n m i quan h h p tác lâu dài.
Qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng là y u t quan tr ng, quy t đ nh s c

c nh tranh c a các doanh nghi p xây d ng.
Hàng n m, v n đ u t dành cho xây d ng r t l n, chi m t 20-25% GDP. Vì
v y qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng r t c n đ

còn có nh ng công trình ch t l

c quan tâm. Th i gian qua,

ng kém, b b t xén, rút ru t khi n d lu n b t bình.

Do v y, v n đ c n thi t đ t ra đó là làm sao đ công tác qu n lý ch t l

ng công

trình xây d ng có hi u qu .
Ngoài ra, th
cao khi công trình đ

ng hi u c a Ch đ u t và các ch th tham gia s đ
c vinh danh là công trình đ t ch t l

danh sách các công trình xây d ng đ t ch t l
quan[1;2]:

c nâng

ng cao. Sau đây li t kê

ng cao và các ch th có liên


6


7


8

1.1.3 N i dung ho t đ ng qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng theo các

giai đo n c a d án.
Qu n lý ch t l

ng công trình là nhi m v c a t t c các ch th tham gia

vào quá trình hình thành nên s n ph m xây d ng bao g m : Ch đ u t , nhà th u,
các t ch c và cá nhân liên quan trong công tác kh o sát, thi t k , thi công xây
d ng, b o hành và b o trì, qu n lý và s d ng công trình.
Theo ngh đ nh 46/N -CP ngày 12/5/2015 v qu n lý ch t l

ng công trình

xây d ng, xuyên su t các giai đo n t khâu kh o sát, thi t k đ n thi công và khai
thác công trình.
N u t m gác v n đ quy ho ch sang m t bên thì ho t đ ng qu n lý ch t
l

ng công trình xây d ng ch y u là công tác giám sát c a ch đ u t và các ch

th khác. Có th g i chung công tác giám sát là giám sát xây d ng. n i dung công
tác giám sát và t giám sát c a các ch th có th thay đ i tu theo n i dung c a
ho t đ ng xây d ng mà nó ph c v .
Trong giai đo n kh o sát ngoài s giám sát c a ch đ u t , nhà th u kh o sát
xây d ng ph i có b ph n chuyên trách t giám sát công tác kh o sát.
Trong quá trình thi t k , nhà th u thi t k xây d ng công trình ch u trách
nhi m tr

c ch đ u t và pháp lu t v ch t l

ng thi t k xây d ng công trình.

Ch đ u t nhi m thu s n ph m thi t k và ch u trách nhi m v các b n v thi t k
giao cho nhà th u.
Trong giai đo n thi công xây d ng công trình có các ho t đ ng qu n lý ch t
l

ng và t giám sát c a nhà th u thi công xây d ng; giám sát thi công xây d ng

công trình và nghi m thu công trình xây d ng c a ch đ u t ; giám sát tác gi c a
nhà th u thi t k xây d ng công trình.
Trong giai đo n b o hành ch đ u t , ch s h u ho c ch qu n lý s d ng
công trình có trách nhi m ki m tra tình tr ng công trình xây d ng, phát hi n h
h ng đ yêu c u s a ch a, thay th , giám sát và nghi m thu công vi c kh c ph c
s a ch a đó. Ngoài ra còn có giám sát c a nhân dân v ch t l
d ng.

ng công trình xây


9

Có th nói qu n lý ch t l

ng c n đ

c coi tr ng trong t t c các giai đo n t

giai đo n kh o sát thi t k thi công cho đ n giai đo n b o hành c a công trình xây
d ng.
1.1.4 Các y u t

nh h

ng đ n ch t l

ng công trình xây d ng:

C ng nh các l nh v c khác c a s n xu t kinh doanh và d ch v , ch t l
và công tác qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng có nhi u y u t

nh h

ng

ng.

có th phân lo i, xác đ nh c th các nguyên nhân và bi n pháp kh c ph c, thì các
y ut

nh h

ng đ

y ut

nh h

ng đ

c phân nhóm l i v i nhau. Trong ph m vi qu n lý ch t l

ng,

c phân thành hai nhóm chính: nhóm y u t khách quan và

nhóm y u t ch quan.
a). Nhóm y u t khách quan:
Nhóm y u t khách quan là nh ng y u t tác đ ng vào ch th t bên ngoài,
bao g m 03 y u t : y u t do s tác đ ng b i đi u ki n môi tr

ng xung quanh c a

đi u ki n khí h u, th y v n, quan đi m, th hi u c a c ng đ ng; y u t do s tác
đ ng c a c ch chính sách c a Nhà n

c ho c th th ; y u t do s tác đ ng b i s

phát tri n c a khoa h c công ngh .
Th i ti t kh c nghi t, m a dài, nh h

ng ch t l

ng, ti n đ công trình,

công nhân ph i làm vi c đôi khi đ t cháy giai đo n, các kho ng d ng k thu t
không đ
h

c nh ý mu n (c p pha c n bao nhiêu ngày, đ tr n bao nhiêu ngày) nh

ng t i ch t l

ng.

a ch t ph c t p, nh h

ng t i công tác kh o sát d n đ n nhà th u, ch

đ u t , thi t k ph i bàn b c l i, m t th i gian do thay đ i, x lý các ph
móng công trình nh h

ng đ n ti n đ chung c a công trình.

ng án n n

i v i các công

trình yêu c u ti n đ thì đây là m t đ u b t l i. B i l công vi c x lý n n móng
ph i t n m t th i gian dài.
b). Nhóm các y u t ch quan:
Nhóm các y u t ch quan là nh ng y u t do chính s ch quan c a các
Ch th tham gia ho t đ ng xây d ng gây ra. Nhóm này bao g m các y u t : n ng
l c, kinh nghi m c a các cá nhân tham gia tr c ti p, gián ti p trong ho t đ ng xây


10

d ng; ch t l
ch t l

ng c a ngu n v t li u, v t t đ

ng c a thi t b , công c s d ng đ xây d ng công trình; ph

pháp t ch c th c hi n thi công, ph
l

c s d ng cho công trình xây d ng;
ng pháp, bi n

ng pháp qu n lý, quy trình ki m soát ch t

ng xây d ng công trình.
n v thi công là ch th tham gia tr c ti p đ chuy n đ i b n v thi t k

thành s n ph m hi n th c. Do v y đ n v thi công đóng vai trò khá quan tr ng, nh
h

ng t i ch t l

ng công trình c ng nh công tác qu n lý ch t l

c nh nh ng k n ng ngh nghi p mà m i cá nhân đ n v có đ
môn), m i cá nhân c ng nh toàn đ i đ u ph i đ
v ch t l

h th c hi n đ u ph i vì m c tiêu ch t l
Ch t l

c (k n ng chuyên

ng, đào t o nh n th c

ng và t m quan tr ng c a công tác qu n lý ch t l

d ng đ h có ý th c th c hi n nghiêm ch nh.

ng th i h

ng công trình xây

ng m i ho t đ ng mà

ng.

ng nguyên v t li u là m t b ph n quan tr ng, m t ph n hình thành

nên công trình, có th ví nh ph n da và th t, x
là y u t r t quan tr ng nh h
v i ch t l

cb id

ng. Do v y bên

ng nh th nào thì đ

ng t i ch t l

ng c a công trình. nguyên v t li u
ng công trình. V y nguyên v t li u

c coi là đ m b o?

V i tình tr ng nguyên v t li u nh hi n nay, ch ng h n nh : xi m ng, cát,
đá, ngoài lo i t t, luôn luôn có m t l

ng hàng gi , hàng nhái v i ch t l

đ m b o hay nói đúng h n là kém ch t l
h

ng x u t i ch t l

tính m ng con ng

ng không

ng, n u có s d ng lo i này s gây nh

ng công trình xây d ng, th m chí n ng h n là nh h
i (khi công trình đã hoàn công và đ

v y, trong quá trình thi công công trình, n u không đ

ng t i

c đ a vào s d ng). Do
c phát hi n k p th i, s b

m t s công nhân ý th c kém, vì m c đích tr c l i tr n l n vào trong quá trình thi
công. C ng v y, đ i v i s t, thép (ph n khung công trình), bên c nh nh ng hàng t t,
ch t l

ng cao, có th

ng hi u n i ti ng, còn trôi n i, tràn ng p trên th tr

không ít hàng nhái kém ch t l

ng

ng.

Và m t th c tr ng n a, các m u thí nghi m đ a vào công trình, th

ng là

đ n v thi công giao cho m t b ph n làm, nh ng h không thí nghi m mà ch ng


11

nh n luôn, do đó không đ m b o. Ch ng h n nh n
không đ m b o nh h

c tr n trong bê tông c t thép

ng đ n công tác tr n đ bê tông không đ m b o.

Ý th c c a công nhân trong công tác xây d ng r t quan tr ng. Ví d nh :
công nhân không có ý th c, chuyên môn kém, tr n t l k t ph i không đúng t l
xây d ng s d n đ n nh ng h u qu không l
đ nên không k t dính đ

ng. S p v a tr n do xi m ng không

c.

Bi n pháp k thu t thi công, các quy trình ph i tuân th quy ph m thi công,
n u không s
đ

nh h

ng t i ch t l

ng công trình, các c u ki n ch u l c s không

c đ m b o. Ví d nh các c u ki n thi công công trình đ c bi t đúng trình t ,

n u thi công khác đi, các c u ki n s không đ

c đ m b o d n đ n công trình có có

m t vài ph n ch u l c kém so v i thi t k .
1.2
l i

Hi n tr ng công tác qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng th y

Vi t Nam hi n nay
1.2.1. Nh ng b t c p trong công tác qu n lý d án xây d ng
Công trình xây d ng là m t s n ph m c a d án đ u t xây d ng, đ

thành b i s c lao đ ng c a con ng
liên k t v i đ t, đ

i, v t li u xây d ng, thi t b công trình đ

c

c xây d ng theo thi t k . Hàng n m ngu n v n đ u t cho xây

d ng chi m kho ng 30% GDP. Vì v y, ch t l
c nđ

ct o

ng công trình xây d ng là v n đ

c h t s c quan tâm.
Trong th i gian qua, cùng v i s phát tri n kinh t và khoa h c k thu t,

chúng ta đã xây d ng đ

c nhi u công trình xây d ng, công nghi p, giao thông,

th y l i…, đ m b o ch t l
l

ng xây d ng. Bên c nh nh ng công trình đ t ch t

ng c ng còn nhi u công trình ch t l

ng kém nh : không đáp ng đ

c yêu c u

s d ng, b n t, v , lún s t, th m d t, ph i s a ch a, đ s p…, gây thi t h i r t l n
đ n ti n c a và tính m ng con ng

i. Nguyên nhân d n đ n các công trình xây d ng công

trình không đ m b o ch t l ng là do h th ng qu n lý c a nhà n

c trong ho t đ ng xây

d ng còn nhi u b t c p và s y u kém trong công tác qu n lý d án xây d ng n c ta
hi n nay. Công tác qu n lý ch t l
hi n, khai thác theo s đ sau:

ng xuyên su t trong quá trình chuy n b , th c


12

S đ 1.1. S đ phân giai đo n th c hi n đ u t xây d ng công trình
1.2.1.1. Giai đo n chu n b đ u t
Giai đo n đ u c a d án xây d ng là ý t
c quan nhà n

ng c a ng

i có quy n l c trong

c, ho c m t cá nhân, đoàn th , t ch c, doanh nghi p có kh n ng

góp ho c huy đ ng v n vì l i ích công và l i ích t đ a ra.

ây là v n đ ch quan

nên có nhi u d án đ u t dàn tr i, m c đích không rõ ràng, không phát huy hi u
qu . Ý t

ng sai d n đ n d án treo nh “Các d án Khu đô th

Hà n i đang còn

d dang và b ng ”.
1.2.1.2. Giai đo n nghiên c u ti n kh thi
Giai đo n này c n phân tích s c n thi t đ u t , d ki n quy mô đ u t , hình
th c đ u t , l a ch n đ a đi m xây d ng, phân tích l a ch n ph

ng án, xác đ nh s

b t ng m c đ u t . Vai trò c a T v n là r t quan tr ng. Hi n nay, bên c nh nh ng
đ n v t v n ch t l

ng v n còn nhi u đ n v t v n n ng l c h n ch , ch m đ i


13

m i, tính c nh tranh th p, d n đ n ch t l

ng t v n đ u t th p. Các nhà th u và

nhà đ u t ch u r i ro cao.
Theo báo kinh t nông thôn[10], thì trong quá trình thi công n o vét kênh
th y nông thu c đ a ph n thôn Nham Tràng, xã Thanh Tân (Thanh Liêm - Hà
Nam), do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình th y l i B c Nam Hà làm Ch
đ u t đã gây ra s c làm hàng tr m mét đ
trình nhà c a c a dân b nh h

ng bê-tông b đ t gãy, hàng ch c công

ng nghiêm tr ng.

Hình 1.1. S c khi n o vét kênh th y nông thu c đ a ph n thôn Nham Tràng, xã
Thanh Tân, Thanh Liêm, Hà Nam
1.2.1.3. Giai đo n nghiên c u kh thi
Giai đo n này c n ki m tra l i các nh ng c n c , s c n thi t đ u t , hình
th c đ u t , ph

ng án đ a đi m, ph

ng án gi i phóng m t b ng, gi i pháp xây

d ng, v n, kh n ng tài chính, t ng m c đ u t , ti n đ d án. Nhi u d án ch đ u


14

t ch a chú tr ng đ n t ng m c đ u t , t ng ti n đ , ph

ng án gi i phóng m t

b ng, k ho ch v n d n đ n d án ch m ti n đ , t ng m c đ u t ph i đi u ch nh.
Theo kênh thông tin truy n hình Ngh An[8] thì Công trình đ p
t i xã Minh H p, huy n mi n núi Qu H p d

ng Chùa

c kh i công t tháng 3/2010, theo

k ho ch công trình s hoàn thành vào tháng 3/2012 v i t ng kinh phí g n 13 t
đ ng, s c ng c p n

ct

i cho 100ha lúa và màu cho xã Minh H p. Tuy nhiên, do

công tác qu n lý không t t nên công trình đ p
thi t k ch cung c p n
k tr

ct

c đây. Hi n t i, đ p

ng Chùa b t bu c ph i thay đ i

i cho kho ng 50ha lúa, gi m g n m t n a so v i thi t
ng Chùa ch m i hoàn thành

h ng m c quan tr ng khác nh : tràn x l , kênh d n n

vi c đ p đ p, còn các

c thì v n đang trong quá

trình dang d , ch v n.
Theo báo dân sinh[9] thì d án th y l i Truông Bành

xã Qu S n, huy n

Qu Phong, t nh Ngh An v i t ng s v n là 33 t đ ng, do UBND huy n Qu
Phong làm ch đ u t trong th i h n 5 n m t n m 2006, nh ng đ n nay m i hoàn
thành xây d ng các h ng m c chính nh :

p đ u ngu n và h th ng đ

ng ng

d n chính có chi u dài 5 km, Riêng h th ng kênh nhánh c p 1, c p 2 và h th ng
kênh nhánh đi vào các vùng s n xu t v n ch a hoàn thành.


15

Hình 1.2. H th ng ng d n n

c n m ch ng ch

d án d án th y l i

Truông Bành
1.2.1.4. Giai đo n thi t k
Giai đo n này là giai đo n đ a ý t

ng d án thành hi n th c, c n chú tr ng

trong khâu kh o sát, thi t k . Nhi u T v n không đ n ng l c v n nh n đ

ch p

đ ng d n đ n các công trình thi t k m c l i nh : kh o sát không k càng, thi u s
li u th ng kê, thi t k thi u kinh nghi m, không tuân th các tiêu chu n quy chu n,
làm sai sót trong h s , thông đ ng v i ch đ u t gây th t thoát ti n c a nhà n

c,

khó kh n trong quá trình thi công và quy t toán công trình.
Vi c ki m soát thi t k không t t, d n đ n lãng phí và không phát huy hi u
qu c a công trình, ví d tuy n kênh N1 xây d ng trên cánh đ ng lúa thu c các
thôn 1A, 1B, 1C c a xã Hòa An, huy n Krông P c, do Ban Qu n lý d án xây d ng
huy n Krông P c, t nh
s ph n ng c a ng
Nhà n

c.

ác L c làm ch đ u t , ngay t khi tri n khai đã g p ph i

i dân vì không phát huy hi u qu , gây lãng phí ti n đ u t c a


16

Hình 1.3. Tuy n kênh th y l i N1 th p h n m t ru ng
1.2.1.5. Giai đo n đ u th u
Trong khâu l a ch n nhà th u, ch đ u t không đ thông tin đ đánh giá
n ng l c, kinh nghi m nhà th u. Các nhà th u đua nhau đ a ra giá d th u th p.
Nhi u nhà th u n ng l c y u kém, không đáp úng đ

c yêu c u v n th ng th u d n

đ n quá trình th c hi n c t gi m nhi u chi phí, thay đ i bi n pháp thi công, b t xén
nhi u công đo n, không th c hi n đúng quy trình k thu t, buông l ng trong qu n
lý ch t l

ng và b ng m i cách đ h giá thành s n ph m t ng l i nhu n b t ch p s

an toàn c a ng

i lao đ ng.

1.2.1.6. Giai đo n thi công
giai đo n này, v n đ đ m b o ch t l
đ m b o an toàn trong quá trình thi công.
bi t là trong qu n lý nhà n

n

ng xây d ng ph i luôn g n li n v i
c ta, v n đ này ch a coi tr ng, đ c

c, công tác thanh ki m tra c a c quan nhà n

c còn

buông l ng. Khi công trình x y ra s c liên quan đ n an toàn trong thi công, ch t
l

ng có v n đ thì vi c phân đ nh trách nhi m, x lý v vi c đ i v i các bên liên

quan không rõ ràng.
1. L c l

ng qu n lý xây d ng còn m ng, ch a đáp ng đ

s ph i h p trong th c hi n qu n lý ch t l

c yêu c u, thi u

ng công trình xây d ng gi a t ch c


17

thanh tra và c quan qu n lý nhà n
đ n ng l c v n đ

c. Quy đ nh v ch đ u t c ng v y, dù không

c giao làm ch đ u t công trình xây d ng, t t s d n đ n công

tác qu n lý d án không đ m b o.
2. Vai trò c a giám sát là r t quan tr ng, trong khi đó công tác đào t o đ i
ng T v n giám sát (TVGS)
l

n

c ta ch a đ

c quan tâm đúng m c d n đ n ch t

ng TVGS không đ m b o yêu c u. S ph i h p gi a các đ n v giám sát nh

TVGS, giám sát ch đ u t , giám sát tác gi , giám sát s d ng, giám sát nhân dân
m t s công trình ch a đ

c ch t ch .

3. Công tác ki m tra, giám sát ch t l
nhà n

ng công trình xây d ng c a c quan

c còn ch a sâu sát, ít quan tâm đ n giai đo n th c hi n d án, ch chú tr ng

“h u ki m” ho c x lý qua quýt sau khi s c công trình x y ra. Vi c phân giao
trách nhi m, quy n h n ch a rõ ràng cho các đ n v ch c n ng

các c p. Bên c nh

đó, ch tài ch a đ m nh, ch a mang tính r n đe, phòng ng a cao và ch a x lý
nghiêm đ i v i các hành vi vi ph m v ch t l
Các s c công trình th y l i v n th

ng công trình.
ng xuyên x y ra. Theo báo cáo trình

bày t i H i th o v S c các công trình xây d ng

Vi t Nam do B Xây d ng t

ch c tháng 12/2015 t i Hà N i[7], thì có 600 h có đ p b th m

m c đ m nh và

695 h có đ p b bi n d ng mái; 15 h có tràn x l b n t và 885 h có tràn x l b
h h ng ph n thân ho c b tiêu n ng; 851 h h h ng tháp c ng và 72 h có c ng
h ng tháp van, dàn phai.
T n m 2009 đ n n m 2013[7] có 19 h x y ra s c . N m 2014 x y ra s
c v đ p ph h ch a n
đ nh đ p.

c

m Hà

ng, t nh Qu ng Ninh do m c n

c tràn qua


18

Hình 1.4. N

c tràn đ nh đ p h ch a n

Hình 1.5. Thân đ p b trôi

h ch a n

c

m Hà

ng

c

m Hà

ng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×