Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục sự cố hồ chứa đồng đò 2, đông triều, tỉnh quảng ninh

i

L IC M

N

Trong su t quá trình h c t p và làm lu n v n, đ c s nhi t tình gi ng d y, giúp đ
c a các th y giáo, cô giáo tr ng

i h c Th y l i, b ng s n l c c g ng h c t p, nghiên

c u và tìm tòi, tích l y kinh nghi m th c t c a b n thân đ n nay đ tài “ Nghiên c u đ
xu t gi i pháp kh c ph c s c h ch a

ng ò 2,

ông Tri u, t nh Qu ng Ninh ”

đã đ c tác gi hoàn thành đúng th i h n quy đ nh.
Tác gi xin t lòng bi t n sâu s c t i th y giáo PGS.TS Nguy n Quang Hùng
đã t n tình h


ng d n, ch b o và cung c p các thông tin khoa h c c n thi t trong quá

trình th c hi n lu n v n. Tác gi xin chân thành c m n các th y giáo, cô giáo và cán b
công nhân viên Phòng ào t o

i h c & Sau đ i h c, Khoa Công trình, Tr

ng

i

h c Th y L i đã gi ng d y, t o đi u ki n giúp đ tác gi trong su t quá trình th c hi n
lu n v n.
Cu i cùng tác gi xin g i l i c m n chân thành đ n Lãnh đ o tr

ng H Th y

l i, c quan công tác, gia đình, b n bè đã đ ng viên, t o m i đi u ki n thu n l i đ tác
gi hoàn thành lu n v n đúng th i h n.
Do h n ch v th i gian, ki n th c khoa h c và kinh nghi m th c t c a b n thân
tác gi còn ít nên lu n v n không th tránh kh i nh ng thi u sót. Tác gi r t mong nh n
đ c ý ki n đóng góp và trao đ i
Xin trân tr ng c m n!
Hà N i, ngày

tháng

n m 2016.

H C VIÊN

Nguy n V n Phúc


ii
C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM
c l p- T do- H nh phúc
Hà n i, ngày


tháng

n m 2016

B N CAM K T
Kính g i:
-

Phòng ào t o

-

Khoa Công trình

i h c & Sau

ih c

Tên h c viên: Nguy n V n Phúc
Sinh ngày: 21/06/1975
L p cao h c: 22C21
Tên đ tài lu n v n“Nghiên c u đ xu t gi i pháp kh c ph c s c h ch a
ng ò 2,

ông Tri u, t nh Qu ng Ninh”

Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n c a tôi hoàn toàn là do tôi làm. Nh ng k t
qu nghiên c u, thí nghi m không sao chép t b t k ngu n thông tin nào khác.
N u vi ph m tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m, ch u b t k các hình th c k lu t
nào c a nhà tr

ng.
H c viên

Nguy n V n Phúc


iii
M CL C
L IC M

N ............................................................................................................ i

B N CAM K T ....................................................................................................... ii
M C L C ................................................................................................................ iii
M

U ....................................................................................................................1

CH

NG 1: T NG QUAN V

C

I M T

NHIÊN, AN TOÀN H

CH A T I T NH QU NG NINH ..........................................................................4
1.1.

c đi m t nhiên th xã ông Tri u, t nh Qu ng Ninh: ................................4

1.1.1. V trí đ a lý: ................................................................................................4
1.1.2.

a hình: ......................................................................................................4

1.1.3 Khí h u, th y v n: ........................................................................................4
1.1.4 Tài nguyên bi n: ...........................................................................................5
1.1.5 Tài nguyên khoáng s n: ...............................................................................5
1.2. Gi i thi u chung v các h ch a và an toàn đ p t i th xã

ông Tri u, t nh

Qu ng Ninh. ............................................................................................................6
1.2.1 Gi i thi u chung v các h ch a t nh Qu ng Ninh. .....................................6
1.2.2. Gi i thi u chung v các đ p t i ông Tri u, t nh Qu ng Ninh. ................11
1.3. V n đ an toàn h , đ p t i ông Tri u, t nh Qu ng Ninh. ............................18
1.3.1. Hi n tr ng h và đ p đã xây d ng và khai thác: .......................................18
1.3.2. M t s công trình đ p đ t x y ra h h ng

Qu ng Ninh di n bi n s c

và đánh giá nguyên nhân. ....................................................................................22
1.3.3. T ng quan các v n đ v an toàn đ p và s a ch a nâng c p. ...................24
1.4. V n đ nghiên c u gi i pháp thi t k s a ch a, nâng c p các h ch a n

c.

...............................................................................................................................26
1.4.1.Gi i pháp ch ng th m b ng t

ng nghiêng và sân ph .............................26

1.4.2. Gi i pháp t

ng r ng k t h p lõi gi a. .....................................................27

1.4.3. Gi i pháp t

ng hào bentonite ..................................................................27

1.4.4. Gi i pháp khoan ph t ................................................................................28


iv
1.4.5. Gi i pháp c c đ t và xi m ng. ...................................................................29
1.4.6. T

ng nghiêng b ng màng đ a k thu t (V i Bentomat, HDPE...) ..........30

1.5. Nguyên nhân h h ng các các h ch a t i Qu ng Ninh. ...............................30
1.5.1. Nguyên nhân kh o sát thi t k . .................................................................30
1.5.2. Nguyên nhân do thi công. .........................................................................31
1.5.3. Nguyên nhân qu n lý, v n hành. ...............................................................32
1.5.4. Nguyên nhân do đi u ki n thiên tai b t th

ng. .......................................32

1.6. K t lu n ch

ng 1. .............................................................................................34

CH

S

NG 2: C

LÝ THUY T C A GI I PHÁP KH C S

2.1 C s lý thuy t th m đ p v t li u đ a ph

C ............35

ng. ...............................................35

2.1.1 Nguyên nhân s hình thành dòng th m trong môi tr

ng đ t đá. .............35

2.1.2 Tác h i c a dòng th m trong công trình xây d ng. ...................................37
2.1.3 Phân lo i dòng th m trong môi tr

ng đ t r ng. .......................................37

2.1.4 Các gi thi t c b n trong tính toán th m. .................................................38
2.1.5 Các ph

ng pháp tính toán th m. ..............................................................38

2.2 C s lý thuy t phân tích n đ nh đ p v t li u đ a ph

ng. ...........................43

2.2.1 T ng quan v tính toán n đ nh c a đ p đ t. .............................................43
2.2.2 C s lý thuy t các ph

ng pháp tính toán n đ nh mái d c.....................45

2.4. Các gi i pháp ch ng th m cho đ p đ t. .........................................................49
2.3.1. Các lo i hình th c đ p đ t ph bi n. .........................................................50
2.3.2. Các công ngh hi n đang s d ng đ ch ng th m cho đ p đ t. ...............55
2.4. Phân tích các bài toán dùng trong nghiên c u. ..............................................65
2.5. K t lu n ch
CH

ng. ................................................................................................66

NG 3: NGHIÊN C U GI I PHÁP KH C PH

S

C

H

CH A

NG Ò 2, ÔNG TRI U, T NH QU NG NINH. ........................................67
3.1 Gi i thi u d án h ch a

ng ò 2, ông Tri u, t nh Qu ng Ninh. ...........67

3.1.1. V trí công trình. ........................................................................................67
3.1.2. Nhi m v công trình. ................................................................................68
3.1.3. Quy mô công trình. ...................................................................................68


v
3.2. Quá trình đi u tra kh o sát đánh giá hi n tr ng. ............................................68
3.2.1. Hi n tr ng công trình. ...............................................................................68
3.2.2. i u ki n đ a ch t d án h ch a
3.2.3. Các gi i pháp k t c u đ

ng ò 2. ..........................................69

c đ xu t và tiêu chí đánh giá. .........................73

3.3. Nghiên c u n đ nh và đánh giá hi u qu . .....................................................79
3.4. Phân tích đánh giá k t qu tính toán so sánh l a ch n gi i pháp h p lý. ............79
3.4.1. Phân tích đánh giá k t qu ph

ng án 1. ..................................................79

3.4.2. Phân tích đánh giá k t qu ph

ng án 2. ..................................................84

3.4.3. Phân tích đánh giá k t qu tính toán so sánh l a ch n gi i pháp h p lý. ......... 91
3.5. K t lu n ch

ng 3. ...........................................................................................92

K T LU N, KI N NGH ......................................................................................93
TÀI LI U THAM KH O ......................................................................................94


vi
DANH M C B NG
B ng 1.1: Các h ch a có dung tích trên 10 tri u m3 n

c ........................................6

B ng 1.2: Các h ch a có dung tích t 1-10 tri u m3 ................................................7
B ng 1.3: B ng t ng h p các h ch a trên đ a bàn ông Tri u, t nh Qu ng Ninh ....8
B ng 1.4: B ng t ng h p các đ p, công trình x l , c ng l y n

c trên đ a bàn ông

Tri u, t nh Qu ng Ninh. ............................................................................................12
B ng 1.5: Th ng kê hi n tr ng h ch a là đ p đ t t nh Qu ng Ninh.......................18
B ng 3.1: T ng h p ch tiêu c lý c a v t li u ph ng án 1 – ch ng th m th m bê tông.. 75
B ng 3.2: T ng h p ch tiêu c lý c a v t li u ph

ng án 2 – ch ng th m b ng

khoan ph t. ................................................................................................................77
B ng 3.3: T ng h p k t qu tính toán ph ng án 1 v i các t h p tính toán khác nhau.... 79
B ng 3.4: B ng t ng h p k t qu tính toán v i các m c n

c th

ng l u. .............83

B ng 3.5: T ng h p k t qu tính toán ph ng án 2 v i các t h p tính toán khác nhau.... 84


vii
DANH M C HÌNH NH
Hình 1.1: Tràn x l h Cao Vân Hình: Hình 1.2: H th ng th y l i h Khe Chè .10
Hình 1.3: Tràn x l h B n Châu – th xã ông Tri u


ng – huy n

Hình 1.6:

Hình 1.4:.

pđ t

m

m Hà ........................................................................................10

p đ t - h ch a B n Châu ....................................................................13

Hình 1.5: C ng l y n

c c a h ch a B n Châu ......................................................13

Hình 1.8: Mái h l u đ p - h ch a B n Châu .......................................................13
Hình 1.7: M t đ p c a h ch a B n Châu ................................................................13
Hình 1.10: M t đ p và mái h l u đ p
Hình 1.9: M t đ p và mái th

ng ò 1. ..................................................14

ng l u đ p

Hình 1.11: M t đ p và mái h l u đ p
Hình 1.14: M t h l u đ p -

ng ò 1. ............................................14
ng ò 1. ..................................................14

ng ò 2. ..................................................................15

Hình 1.13: C ng

ng ò 2. ....................................................................................15

Hình 1.12: C ng

ng ò 2. ....................................................................................15

Hình 1.16: M t đ p, t
Hình 1.15: M t th

ng ch n sóng

ng l u đ p

Hình 1.18: Lòng h - h ch a
Hình 1.17: M t đ p, t

ng ò 2. ..................................................15

ng ò 2. .............................................................15
ng ò 2. ..............................................................16

ng ch n sóng

ng ò 2. ..................................................16

Hình 1.20: Kênh sau tràn

ng ò 2.......................................................................16

Hình 1.19: Kênh sau tràn

ng ò 2.......................................................................16

Hình 1.22: M t th

ng l u, đ p dâng G c Tre, xã Tràng L

Hình 1.21: M t h l u, đ p dâng G c Tre, xã Tràng L

ng.............................17

ng ....................................17

Hình 1.24: Sân tràn h Quán Vuông .........................................................................17
Hình 1.23: Lòng h Quán Vuông ..............................................................................17
Hình 1.25: S đ th m qua đ p có t

ng nghiêng sân ph ......................................26

Hình 1.26: S đ tính th m qua đ p có t
Hình 1.27: T

ng lõi chân r ng ....................................27

ng hào ch ng th m b ng bentonite...................................................28

Hình 1.28 : k t c u đ p đ t ch ng th m qua n n b ng khoan ph t v a XM ............29
Hình 1.29: k t c u đ p đ t ch ng th m qua n n b ng c c đ t – xim ng ..................30


viii
Hình 1.30: nh h

ng c a bão, l , tr

t l đ t đ n công trình xây d ng. ...............34

Hình 2.1: C u t o c t đ t khô....................................................................................35
Hình 2.2: S đ th n ng c a m t đi m trong môi tr
Hình 2.3: S đ , h

ng đ t. ................................35

ng đi c a dòng ch y hình thành gi a hai đi m ........................36

Hình 2.4: S đ hình thành và chuy n đ ng c a dòng th m trong đ p đ t. .............37
Hình 2.5: S đ các ph

ng pháp tính toán th m. ....................................................40

Hình 2.6: S đ sai phân. ..........................................................................................41
Hình 2.7: S đ phân t tam giác..............................................................................42
Hình 2.8: M t c t ngang mái d c. .............................................................................43
Hình 2.9: Các ph

ng pháp phân tích n đ nh mái d c............................................45

Hình 2.11: L c tác d ng lên mái tr

t thông qua kh i tr

t v i m t t h p. ..........48

Hình 2.12: L c tác d ng lên m t tr

t thông qua kh i tr

t ....................................48

Hình 2.13:

p đ ng ch t..........................................................................................50

Hình 2.14: S đ b trí đ t đ p trong thân đ p không đ ng ch t. .............................51
Hình 2.15: S đ b trí đ t t

ng lõi m m(đ t sét). ..................................................52

Hình 2.16: S đ b trí k t c u đ p có t

ng nghiêng sân ph m m. .......................53

Hình 2.17: S đ b trí k t c u đ p có t

ng nghiêng chân khay m m (đ t sét). .....54

Hình 2.18: K t c u đ p đ t có màng ch ng th m b ng khoan ph t v a xi m ng Bentonite. ..................................................................................................................54
Hình 2.19: H ch a n
Hình 2.20:

c ch ng th m b ng màng đ a k thu t - HDPE...................57

ng d ng th m bêtông ch ng th m h ch a. ..........................................58

Hình 2.21: T

ng hào ch ng th m b ng h h p Bentonite + xim ng. .....................62

Hình 2.22: T

ng ch ng th m b ng màng đ a k thu t (Geolock). ..........................62

Hình 2.24:

p có t

ng nghiêng m m k t h p v i c b n nh a ch ng th m. ........64

Hình 2.25:

p có t

ng lõi m m k t h p v i c b n nh a ch ng th m..................65

Hình 3.1: B n đ khu v c xây d ng công trình. .......................................................67
Hình 3.2: M t c t tính toán hi n tr ng.......................................................................78
Hình 3.3: K t qu tính toán n đ nh hi n tr ng ng v i MNDBT.............................78
Hình 3.4: K t qu tính toán n đ nh hi n tr ng ng v i MNDGC. ..........................78


ix
Hình 3.5: M t c t ph

ng án 1 – s d ng th m bê tông (Concret matts)..................78

Hình 3.6: M t c t ph

ng án 2 – Ch ng th m b ng khoan ph t. ..............................78

Hình 3.7: PA1- K t qu phân b c t n

c áp v i K thbt =3,4.10-11(m/s),

MNTL=MNDBT. ......................................................................................................79
Hình 3.8: PA1- K t qu phân b c t n

c t ng v i K thbt =3,4.10-11(m/s),

MNTL=MNDBT .......................................................................................................80
Hình 3.9: PA1- Dòng th m và Gradiant v i K thbt =3,4.10-11(m/s), MNTL=MNDBT80
Hình 3.10: PA1- n đ nh mái h l u đ p v i K thbt =3,4.10-11(m/s), MNTL=MNDBT
...................................................................................................................................80
Hình 3.11: PA1- K t qu phân b c t n

c áp v i K thbt =3,4.10-11(m/s),

MNTL=MNLKT. ......................................................................................................81
Hình 3.12: PA1- K t qu phân b c t n

c t ng v i K thbt =3,4.10-11(m/s),

MNTL=MNLKT .......................................................................................................81
Hình 3.13: PA1- Dòng th m và Gradiant v i K thbt =3,4.10-11(m/s), MNTL=MNLKT
...................................................................................................................................81
Hình 3.14: PA1- n đ nh mái h l u đ p v i K thbt =3,4.10-11(m/s), MNTL=MNLKT
...................................................................................................................................82
Hình 3.15: PA1- Dòng th m qua đ p v i MNTL=MNDBT; MNTL=MNLKT .......82
Hình 3.16:

th quan h gi a MNTL v i m c n

c sau th m bê tông ch ng th m.

...................................................................................................................................83
Hình 3.17: PA2- K t qu phân b c t n

c áp v i K thkp =8,7.10-10(m/s),

MNTL=MNDBT. ......................................................................................................84
Hình 3.18: PA2- K t qu phân b c t n

c t ng v i K thkp =8,7.10-10(m/s),

MNTL=MNDBT .......................................................................................................85
Hình 3.19: PA2- Dòng th m và Gradiant v i K thkp =8,7.10-10(m/s), MNTL=MNDBT
...................................................................................................................................85
Hình 3.20: PA2- n đ nh mái h l u đ p v i K thkp =8,7.10-10(m/s), MNTL=MNDBT
...................................................................................................................................85


x
Hình 3.21: PA2- K t qu phân b c t n

c áp v i K thkp =8,7.10-10(m/s),

MNTL=MNLKT. ......................................................................................................86
Hình 3.22: PA2- K t qu phân b c t n

c t ng v i K thkp =8,7.10-10(m/s),

MNTL=MNLKT .......................................................................................................86
Hình 3.23: PA2- Dòng th m và Gradiant v i K thkp =8,7.10-10(m/s), MNTL=MNLKT
...................................................................................................................................86
Hình 3.24: PA2- n đ nh mái h l u đ p v i K thkp =8,7.10-10(m/s), MNTL=MNLKT
...................................................................................................................................87
Hình 3.25: PA2- Dòng th m qua đ p v i K thkp =1,7.10-9; 8,7.10-10;4.10-11 (m/s),
MNTL=MNDBT=61,90(m). .....................................................................................87
Hình 3.26: PA2- Dòng th m qua đ p v i K thkp =1,7.10-9; 8,7.10-10;4.10-11 (m/s),
MNTL=MNLKT=64,07(m). .....................................................................................88
Hình 3.27: PA2- Dòng th m qua đ p v i K thkp = 8,7.10-10(m/s),
MNTL=MNDBT=61,90(m); MNTL=MNLKT=64,07(m). ......................................88
Hình 3.28: PA2-

th quan h gi a h s th m màng khoan ph t v i Grandient,

ng v i MNTL=MNDBT và MNTL=MNLKT. .......................................................89
Hình 3.29: PA2-

th quan h gi a h s th m màng khoan ph t v i h s

n đ nh

mái h l u c a đ p, ng v i MNTL=MNDBT và MNTL=MNLKT. .......................89
Hình 3.30: PA2n

th quan h gi a h s th m màng khoan ph t v i l u l

ng

c th m qua đ p, ng v i MNTL=MNDBT và MNTL=MNLKT. .......................90


1

M
I. TÍNH C P THI T C A
Th xã

U

TÀI

ông Tri u, t nh Qu ng Ninh có kho ng 20 h ch a n

kho ng g n 50 km đê sông. Ph n l n các h ch a n

c l n nh và

c trên đ a bàn Th xã đã xây

d ng lâu n m, qua tác đ ng c a bão l , nay đã xu ng c p.
a s s đ p hi n có trên đ a bàn Th xã
đ p c a h ch a đ u có hi n t
Kích th

ông Tri u là đ p đ t, h u h t các

ng th m nghiêm tr ng, đe do đ n an toàn c a đ p.

c tràn x l thiên nh , mô hình thi t k l không còn phù h p v i tình

hình m a l hi n nay.

c bi t là r ng đ u ngu n b phá đã làm cho dòng ch y t p

trung nhanh h n, đe do an toàn đ p v mùa m a, thi u n
h không ph c v t t m c tiêu c p n
C ng l y n

c v mùa khô làm cho

c.

c k c tràn x l ..do s d ng lâu ngày nên ch t l

ng beton,

k t c u xây đ u b xu ng c p, không đ m b o an toàn.
i n hình nh h ch a n

c

ng

òđ

c xây d ng t n m 2001 - 2002,

h thi t k và thi công theo tiêu chu n c ch a tính toán thi t k v i l ki m tra, do
đó hi n nay ch a đáp ng đ

c tiêu chu n an toàn theo quy đ nh. Qua th i gian s

d ng các công trình đ u m i đã xu ng c p. Hi n t i đ p đ t thi công ch t l

ng

không đ t yêu c u, b th m nhi u gây m t an toàn. Tuy n đ p hi n tr ng dài kho ng
158m, đ p cao kho ng 19m, hi n nay ch a đáp ng ch ng l an toàn v i t n su t
ki m tra; mái đ p th
m nh, thi t b thoát n
đ p, gây s ng

ng l u gia c b ng đá h c b xô t t, thân đ p b th m n
c thân đ p b t c làm cho đ

t làm t ng kh n ng tr

c

ng bão hòa đi ra ngoài mái

t mái đ p h l u; t

ng ch n sóng m t s

đo n b bong tróc,...
Trong b i c nh n ng nóng kéo dài gây h n hán, m a l gây ng p úng, bão l
có nguy c gây v đ p đe d a đ n tính m ng c a con ng

i và tài s n, nói chung là

gây tr ng i l n t i phát tri n kinh t - xã h i, đ i s ng c a ng
th xã

i dân xã Bình Khê,

ông Tri u, vì v y vi c th c hi n đ tài “Nghiên c u đ xu t gi i pháp kh c

ph c s c h ch a

ng

ò 2,

ông Tri u, t nh Qu ng Ninh” nh m cung c p c

s khoa h c th c t cho vi c s a ch a nâng c p các h ch a n

c t i th xã

ông


2
Tri u nói riêng và t nh Qu ng Ninh nói chung trong đi u ki n bi n đ i khí h u là
h t s c c n thi t.
II. M C ÍCH C A

TÀI

ánh giá th c tr ng các h ch a trên đ a bàn th xã

-

ông Tri u, t nh

Qu ng Ninh.
-

Xác đ nh nguyên nhân h h ng c a các h ch a n
đi u ki n thiên tai b t th
xu t đ

-

i tác d ng c a

ng.

c m t s gi i pháp thi t k s a ch a, nâng c p các h ch a

c nh m thích ng đi u ki n bi n đ i khí h u.

n
-

cd

ng d ng mô hình toán trong tính toán phân tích công trình th y trong
đi u ki n bi n đ i khí h u.

III. PH
1. Ph

NG PHÁP VÀ PH M VI NGHIÊN C U

ng pháp nghiên c u
-

i u tra, thu th p, t ng h p và phân tích.

-

ng d ng mô hình toán ( Phàn m m GEOSLOP).

-

i chi u các k t qu tính toán đ p

ng

ò 2 v i các tài li u kh o sát

và quan tr c th c t .
2. Ph m vi nghiên c u
-

Các đ p đ t

p đ t thu c h

IV. K T QU D
-

Qu ng Ninh

KI N

ánh giá đ

ng ò 2.
T

C

c th c tr ng m t s h ch a trên đ a bàn th xã

ông Tri u,

t nh Qu ng Ninh, xác đ nh nguyên nhân h h ng c a các h ch a n
trong đi u ki n thiên tai b t th
-

xu t đ
ch a n

-

c

ng.

c m t s gi i pháp ‘‘tiên ti n’’ thi t k s a ch a, nâng c p h

c … t i th xã ông Tri u, t nh Qu ng Ninh.

K t q a nghiên c u có ý ngh a th c ti n, có th làm tài li u tham kh o
cho các nhà thi t k s a ch a nâng c p các h ch a trên các t nh lân c n .

V. Ý NGH A KHOA H C VÀ TH C TI N


3
Các k t qu c a đ tài là c s khoa h c và th c ti n đ i v i an toàn h ch a
n

ct i

ông Tri u, t nh Qu ng Ninh nói riêng và các t nh thành vùng duyên h i

B c B nói chung đ đ ra các gi i pháp công trình nh m nâng cao an toàn cho
công trình đ thích ng đ

c v i thiên tai b t th

do bi n đ i khí h u gây nên.

ng ngày càng di n bi n ph c t p


4
CH
T NG QUAN V

C I MT

NG 1
NHIÊN, AN TOÀN H

CH A T I

T NH QU NG NINH
c đi m t nhiên th xã ông Tri u, t nh Qu ng Ninh:

1.1.

1.1.1. V trí đ a lý:
Qu ng Ninh là t nh ven bi n thu c vùng
đ

ông B cVi t Nam. Qu ng Ninh

c ví nh m t Vi t Nam hu nh , v c bi n, đ o, đ ng b ng, trung du, đ i núi,

biên gi i. Trong quy ho ch phát tri n kinh t , Qu ng Ninh v a thu c vùng kinh t
tr ng đi m phía b c v a thu c vùng duyên h i B c B .

ây là t nh khai thác than

đá chính c aVi t Nam và có v nh H Long là di s n, k quan thiên nhiên th gi i.
Qu ng Ninh n m
n m ch ch theo h

đ a đ u phía đông b cVi t Nam, có dáng m t con cá s u

ng đông b c - tây nam.Phía đông nghiêng xu ng n a ph n đ u

V nh B c b , phía tây t a l ng vào núi r ng trùng đi p. To đ đ a lý kho ng
106o26' đ n 108o31' kinh đ đông và t 20o40' đ n 21o40' v đ b c. B ngang t
đông sang tây, n i r ng nh t là 195km. B

d c t

b c xu ng nam kho ng

102km.Phía đông b cc a t nh giáp v iTrung Qu c, phía nam giáp v nh B c B , có
chi u dài b bi n 250km, phía tây nam giáp t nh H i D

ng và thành ph H i

Phòng, đ ng th i phía tây b c giáp các t nh L ng S n, B c Giang và H i D

ng[7,8].

a hình:

1.1.2.

Qu ng Ninh là t nh mi n núi, trung du n m

vùng duyên h i, v i h n 80%

đ t đai là đ i núi. Trong đó, có h n hai nghìn hòn đ o n i trên m t bi n c ng đ u là
các núi.

a hình c a t nh có th chia thành 3 vùng g m có Vùng núi, Vùng trung

du và đ ng b ng ven bi n, và Vùng bi n và h i đ o.

a hình đáy bi n Qu ng Ninh,

không b ng ph ng, đ sâu trung bình là 20 m. Có nh ng l ch sâu là di tích các dòng
ch y c và có nh ng d i đá ng m làm n i sinh tr

ng các r n san hô r t đa d ng[7,8].

1.1.3 Khí h u, th y v n:
Qu ng Ninh n m vùng Khí h u c n nhi t đ i m đ c tr ng cho các t nh mi n
b c v a có nét riêng c a m t t nh vùng núi ven bi n có m tmùa h nóng m m a
nhi u, m t mùa đông l nh khô và ít m a. Các qu n đ o

Cô Tô, Vân

n... có đ c


5
tr ng c a khí h u đ i d

ng. Do nh h

ng b i hoàn l u gió mùa ông Nam Á nên

khí h u b phân hoá thành hai mùa g m có mùa h thì nóng m v i mùa m a, còn
mùa đông thì l nh v i mùa khô. Nhi t đ trung bình trong n m t 21 – 23oC, l

ng

m a trung bình hàng n m 1.995 m, đ

ng

mtrung bình 82 – 85%. Mùa l nh th

b t đ u t h tu n tháng 11 và k t thúc vào cu i tháng 3 n m sau, trong khi đó mùa
nóng b t đ u t tháng 5 và k t thúc vào đ u tháng. Mùa ít m a b t đ u t tháng 11
cho đ n tháng 4 n m sau, mùa m a nhi u b t đ u t tháng 5 và k t thúc vào đ u
tháng 10. Ngoài ra, do tác đ ng c a bi n, nên khí h u c a Qu ng Ninh nhìn chung
mát m , m áp, thu n l i đ i v i phát tri n nông nghi p, lâm nghi p và nhi u ho t
đ ng kinh t khác[7,8].
1.1.4 Tài nguyên bi n:
Qu ng Ninh là m t trong 25 t nh, thành ph có biên gi i, tuy nhiên l i là t nh
duy nh t có đ

ng biên gi i trên b và trên bi n v i Trung Qu c, v i đ

gi i trên b dài 118,825 km và đ

ng biên

ng phân đ nh V nh B c B trên bi n dài trên 191

km. M c khác, Qu ng Ninh là m t trong 28 t nh, thành có bi n, v i đ

ng b bi n

dài 250 km, trong đó có 40.000 hecta bãi tri u và trên 20.000 hecta eo v nh, có 2/12
huy n đ o c a c n

c. T nh có 2.077 hòn đ o, và di n tích các đ o chi m 11,5%

di n tích đ t t nhiên[7,8].
1.1.5 Tài nguyên khoáng s n:
Qu ng Ninh có ngu n tài nguyên khoáng s n phong phú, đa d ng, có nhi u
lo i đ c thù, tr l
không có đ

ng l n, ch t l

ng cao mà nhi u t nh, thành ph trong c n

c

c nh : than, cao lanh t n mài, đ t sét, cát th y tinh, đá vôi…

Than đá: Có tr l

ng kho ng 3,6 t t n, h u h t thu c dòng an - tra - xít, t

l các - bon n đ nh 80 – 90%; ph n l n t p trung t i 3 khu v c: H Long, C m Ph
và Uông Bí – ông Tri u ; m i n m cho phép khai thác kho ng 30 – 40 tri u t n.
Các m đá vôi, đ t sét, cao lanh… Tr l
đ a ph

ng trong t nh nh : M đá vôi

ng t

ng đ i l n, phân b r ng kh p các

Hoành B , C m Ph ; Các m cao lanh

các huy n mi n núi H i Hà, Bình Liêu, Ba Ch , Tiên Yên, thành ph Móng Cái;
Các m đ t sét phân b t p trung

ông Tri u, Hoành B và TP. H Long là


6
ngu n nguyên li u quan tr ng đ s n xu t v t li u xây d ng cung c p cho th tr
trong n

c và xu t kh u.

Các m n

c khoáng: Có nhi u đi m n

Hanh (C m Ph ), Khe L c (Tiên Yên),
ngu n n

ng

c khoáng không u ng đ

c khoáng u ng đ

c

Quang

ng Long (Bình Liêu). Ngoài ra, còn có

c t p trung

C m Ph có n ng đ khoáng khá

cao, nhi t đ trên 35oC, có th dùng ch a b nh[7,8].
1.2. Gi i thi u chung v các h ch a và an toàn đ p t i th xã ông Tri u, t nh
Qu ng Ninh.
1.2.1 Gi i thi u chung v các h ch a t nh Qu ng Ninh.
N m 1965, toàn t nh m i có 17 h ch a n
8,8 tri u m3 n

c v a và nh v i t ng dung tích

c, 15 đ p dâng các lo i, 10 tr m b m t

i và 100 công trình th y

l i nh khác.
Trong th i k đ i m i đ
v n xây d ng.

c B Nông nghi p và PTNT, t nh quan tâm đ u t

n n m 2005 đã có 52 h ch a n

dung tích ch a 313 tri u m3 n

c các lo i v a và l n v i t ng

c, 37 đ p dâng trên sông su i, 68 tr m b m t

300 công trình th y l i nh khác; 18 công trình c p n
đ

c 713/200 km kênh t

i,

c sinh ho t, kiên c hóa

i.

Tính đ n n m 2015, trên đ a bàn t nh Qu ng Ninh hi n có t ng c ng 174 h
ch a n
t

c l n, v a và nh v i t ng dung tích thi t k 352,53 tri u m3, có kh n ng

i cho trên 53.500 ha đ t s n xu t nông nghi p và c p n

c cho s n xu t công

nghi p và sinh ho t (trong đó, h có dung tích trên 10 tri u m3 là 7 h ; t 3 đ n
d

i 10 tri u m3 là 2 h ; t 0,2 đ n d

i 3 tri u m3 là 70 h ; d

i 0,2 tri u m3 là

95 h ).
B ng 1.1: Các h ch a có dung tích trên 10 tri u m3 n
TT

Tên h

Huy n, t nh

Dung tích

Qu ng Ninh

(106 m3)

Di n tích
t

i (ha)

c
N m hoàn
thành

1

Yên L p

Qu ng Yên

120

8320

1982

2

Khe Chè

ông Tri u

10

1000

1985

3

Tràng Vinh

60

5850

1996

Móng Cái


7

TT

Tên h

4

m Hà

ng

5

Qu t ông

6

Cao Vân

7

Trúc Bài S n

Huy n, t nh

Dung tích

Qu ng Ninh

(106 m3)

m Hà

Di n tích
t

i (ha)

N m hoàn
thành

12,3

3485

1999

Móng Cái

10,3

1300

1978

Hoành B

11

H i Hà

13,6

N

c

sinh ho t

1996
1989

B ng1. 2: Các h ch a có dung tích t 1-10 tri u m3
TT

Tên h

Huy n, t nh

Dung tích

Qu ng Ninh

(106 m3)

Di n tích
t

i (ha)

N m hoàn
thành

1

B n Châu

ông Tri u

8,2

454

1982

2

H N i Hoàng

ông Tri u

1.8

88

1964

3

H Khe

n1

ông Tri u

1.21

100

1960

4

H Khe

n2

ông Tri u

1.41

160

1976

5

Yên Trung

Uông Bí

2.7

227

1978

6

An Biên

Hoành B

1.2

122

1965

7

R cC

Hoành B

1.1

71.5

1977

Tiên Yên

1.15

250

1984

8

oan T nh

9

Khe Táu

Tiên Yên

1.33

150

1968

10

Khe Chính

Hoành B

1.49

170

1983

11

Khe Mai

Vân

1.5

238

1997

12

Tr i L c 1

ông Tri u

4.3

350

1979

13

ng ò 2

ông Tri u

2.28

150

1976

14

H C u Cu n

ông Tri u

1.6

100

1970

15

Yên D

ông Tri u

1.2

95

1966

16

Khe Cá

H i hà

1.5

66

1978

17

L c Ph

Móng Cái

1.5

60

1976

ng

n


8
B ng 1.3: B ng t ng h p các h ch a trên đ a bàn ông Tri u, t nh Qu ng Ninh
Thông s k thu t
Nhi m v công trình

W tr 106m3
TT

Tên h ch a

1
I

2

a đi m

3

F lv
Km2

4

W
Wh u
Wc
hi u F t
ích
d ng
5

6

7

8

C ng l y
n c

p chính

C p Phát
CT
H
i n c đi n
L(m) đ nh
(max)
(m3) (MW)
đ p
9

10

14

15

16

ph

p

17

Tràn x l

Kích

Hình CT
Hình
B(m)
th c
tràn
th c Tràn
th c
(m)
s c
18

19

20

21

H ch a có dung tích trên 1 t m3

II H ch a có dung tích t 100 tri u đ n 1 t m3
III H ch a có dung tích t 10 - 100 tri u m3
1 Khe Chè

ông Tri u 22.40

12

213

12.5

600

1*1.25

14

IV H ch a có dung tích t 3 - 10 tri u m3
V H ch a có dung tích t 1 - 3 tri u m3
ò1

ông Tri u

10.4

2.9

150

15

200

40

20

2 N i Hoàng

ông Tri u

8

2

88

6

70

30

21

3 C u Cu n

ông Tri u

2

1.8

100

10

100

30

10

á Tr ng

ông Tri u

12.5

1

276

1

4

ng

250

VI H ch a có dung tích t 0,5 - 1 tri u m3
1 R c Chày

ông Tri u

4

0.9

82

7

500

2 Tân Yên

ông Tri u

6

0.9

55

8.8

100

3 C L

ông Tri u

12

0.9

50

5

400

0.8*0.6
30
0.4*0.4

4
28
60

22

23


9
Thông s k thu t
Nhi m v công trình

W tr 106m3
TT

Tên h ch a

1

2

a đi m

F lv
Km2

3

4

W
Wh u
Wc
hi u F t
ích
d ng
5

6

7

8

C ng l y
n c

p chính

C p Phát
CT
H
i n c đi n
L(m) đ nh
(max)
(m3) (MW)
đ p
9

10

14

15

16

ph

p

17

Tràn x l

Kích

Hình CT
Hình
B(m)
th c
tràn
th c Tràn
th c
(m)
s c
18

19

20

21

VI H ch a có dung tích t 0,5 - 1 tri u m3
4 Tr i L c 2

ông Tri u

3

0.8

40

8

325

30

60

5 Khe

ông Tri u

2.32

0.8

88

8

600

40

10

6 G c Thau

ông Tri u

1.5

0.75

41

p Làng

ông Tri u

0.6

0.7

50

5

600

30

8 Ninh S n

ông Tri u

1.2

0.7

30

9 S ng R n

ông Tri u

0.45

0.6

34

8

330

40

5

10 Tr i N a

ông Tri u

1.67

0.6

20

8

100

30

3

11 Nhà Bò

ông Tri u

0.6

0.5

35

4

400

30

3

12 L Ch nh

ông Tri u

0.5

0.5

50

13 Chùa Qu nh

ông Tri u

1.1

0.5

40

7

n1

VII H ch a n

c có dung tích d

i 0,5 tri u m3

1 B c Mã

ông Tri u

0.6

0.35

30

2 Su i Môi

ông Tri u

1.8

0.35

30

3 Khe T m

ông Tri u

0.7

0.1

15

4 Su i Sai

ông Tri u

0.5

0.1

11

5 Khe S t

ông Tri u

0.6

0.1

5

22

23


10

Hình 1.1: Tràn x l h Cao Vân Hình

Hình 1.3: Tràn x l h B n Châu – th xã ông Tri u

Hình 1.2: H th ng th y l i h Khe Chè

Hình 1.4:.

pđ t

m Hà

ng – huy n

m Hà


11
Các k t qu nghiên c u quy ho ch th y l i Qu ng Ninh đ n nay v c b n đã t p trung gi i quy t nhi m v là khai thác
ngu n n

c ph c v cho nhu c u phát tri n nông nghi p (ch y u là c p n

nh : công nghi p, th y s n, n

c sinh ho t.

ct

i) là chính và phát tri n m t s ngành khác

u t phát tri n h th ng th y l i và nh t là đ u t xây d ng các h ch a trên đ a

bàn Qu ng Ninh là m t trong nh ng đi u ki n then ch t nh m nâng cao n ng l c s n xu t nông nghi p, b o đ m đ i s ng nông
dân, xây d ng nông thôn m i.
Cho đ n nay, các h ch a đã xây d ng

Qu ng Ninh ch y u là các h th y l i làm nhi m v cung c p n

ct

chính t o thành h ch a ch y u là đ p đ t có quy mô l n nh t là c p 3, thu c đ p lo i v a và nh đã xây d ng
c ng nh trong c n

i. Các đ p
Qu ng Ninh

c.

1.2.2. Gi i thi u chung v các đ p t i ông Tri u, t nh Qu ng Ninh.
Hi n tr ng các đ p, tràn x l , c ng l y n
chính đ

c t ng h p trong b ng 1.4:

c trên đ a bàn ông Tri u, t nh Qu ng Ninh cùng v i các thông s k thu t


12
B ng 1.4: B ng t ng h p cỏc p, cụng trỡnh x l , c ng l y n
TT

thông số kỹ thuật

I
1
2
3
4
5
6
II
1
2
3
4
III
1
2
3
4

Đập chính
Chiều dài đập
Chiều cao đập
Cao trình đỉnh đập
Cao trình đỉnh tường chắn sóng
Độ dốc mái thượng lưu
Độ dốc mái hạ lưu
Đập phụ
Chiều dài đập
Chiều cao đập
Độ dốc mái thượng lưu
Độ dốc mái hạ lưu
Tràn xả lũ
Chiều rộng
Chiều dài
Cao trình ngưỡng tràn
Lưu lượng xả lớn nhất

TT

thông số kỹ thuật

I
1
2
3
4
5
6
II
1
2
3
4
III
1
2
3
4

Đập chính
Chiều dài đập
Chiều cao đập
Cao trình đỉnh đập
Cao trình đỉnh tường chắn sóng
Độ dốc mái thượng lưu
Độ dốc mái hạ lưu
Đập phụ
Chiều dài đập
Chiều cao đập
Độ dốc mái thượng lưu
Độ dốc mái hạ lưu
Tràn xả lũ
Chiều rộng
Chiều dài
Cao trình ngưỡng tràn
Lưu lượng xả lớn nhất

đơn vị

Yờn D

m
m
m
m
m
m

ng Tõn Yờn

800
5.10
13.40

196
10
13.00
2.75
2.75

m
m

R c Chy
455.2
8
12.84
13.04
3.00
2.5

Khe

c trờn a bn ụng Tri u, t nh Qu ng Ninh.

n 1 Khe

658
8
12.30
12.50
3.00
2.75

n2

N i Hong C L

Tr i L c 1 Tr i L c 2

số liệu

646
7.5
14.0
14.50
2.75
3.0

70
6
20.20

400
5
5.00
5.70
3.00
2.75

105.5
13
2.75
2.75

m
m
m
3
m /s
đơn vị

m
m
m
m
m
m

29.6

21

2.1

9.9

p Lng
543
5
14

54.73

2.75
2.0

m
m

394
8
10.24

2.75
2.5

347
5
7.50
2.75
2.0

50

12.6
80
10.69

16.3
100
10

ỏ Tr ng B n Chõu Khe Chố
209.11

393.28
14.7
41.51

Nh Bũ

530
21
33.50
34.50
2.75
3.0

600
20
26.90
27.95
2.75
3.0

66.5
11

50

8.8
20
12

21
17.4

Tr i N a
S

100
8

63.4
5
3.5
103

ng ũ 1

LI U

650
40
40.00
41.00

33
147
38.03

60
70
8.6

5
9.7
6.25
3.37

ng ũ 2 Quan Vuụng Linh S n G c Thau
148
66.40
67.40

97
5
5
41.0
không có
2.75
2.0

133
10
5
52.80

19.5
1.5
38.7

8
0.5
51.28

3.00
2.0

3
2.5
m
m
m
m3/s

5
7
12.5

38.1
81
51.8

14
50
180
29.6

23.8

3
11.89

26
37.8

22
35
64.4

0.6
19.2
10.6


13
M t s hình nh v các h ch a hi n có trên đ a bàn ông Tri u, t nh Qu ng Ninh:

Hình 1.5: C ng l y n

c c a h ch a B n Châu

Hình 1.7: M t đ p c a h ch a B n Châu

Hình 1.6:

p đ t - h ch a B n Châu

Hình 1.8: Mái h l u đ p - h ch a B n Châu


14

Hình 1.9: M t đ p và mái th

ng l u đ p

ng ò 1.

Hình 1.10: M t đ p và mái h l u đ p

Hình 1.11: M t đ p và mái h l u đ p

ng ò 1.

ng ò 1.


15

Hình 1.12: C ng

ng ò 2.

Hình 1.15: M t th

Hình 1.13: C ng

ng l u đ p

ng ò 2.

ng ò 2.

Hình 1.14: M t h l u đ p -

Hình 1.16: M t đ p, t

ng ch n sóng

ng ò 2.

ng ò 2.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×