Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của công ty cổ phần constrexim số 1 tại hà nội

L IC M

N

Sau kho ng th i gian h c t p và làm lu n v n v i s giúp đ quý báu,
t n tình chu đáo c a th y giáo PGS.TS. Nguy n Bá Uân và các th y cô giáo
Tr

ng

i h c Th y l i, b n bè đ ng nghi p c ng v i s n l c c g ng h c

t p, tìm tòi, nghiên c u c a b n thân, tác gi đã hoàn thành lu n v n th c s
v i đ tài: “Nâng cao n ng l c c nh tranh trong đ u th u xây l p c a Công ty
C ph n Constrexim S 1 Hà N i”.
Tác gi xin đ
đã t n tình h

c g i l i c m n sâu s c t i PGS.TS. Nguy n Bá Uân

ng d n, ch b o và cung c p các thông tin khoa h c quý báu


cho tác gi trong su t quá trình th c hi n lu n v n này. Xin chân thành c m
n các th y cô trong h i đ ng khoa h c đã đóng góp nh ng ý ki n và l i
khuyên quý giá cho b n lu n v n.
Do đi u ki n th i gian, ki n th c khoa h c và kinh nghi m th c t c a
b n thân ch a nhi u nên lu n v n không tránh kh i nh ng thi u sót. Tác gi
r t mong nh n đ

c ý ki n đóng góp và trao đ i t n tình c a các th y cô giáo

và b n bè đ lu n v n đ

c hoàn ch nh h n.

Xin trân tr ng c m n!
Hà N i, ngày tháng

n m 2016

Tác gi lu n v n

Nguy n Th Trà Giang


L I CAM OAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên c u c a riêng tôi.
Các s li u, k t qu nêu trong lu n v n là trung th c và ch a t ng đ
công b trong b t kì công trình nào tr

c đây. T t c các trích d n đã đ

ghi rõ ngu n g c.
Hà N i, ngày tháng

n m 2016

Tác gi lu n v n

Nguy n Th Trà Giang


c
c


M CL C
M
CH

U .......................................................................................................... 1
NG 1. T NG QUAN V

HO T

NG

U TH U TRONG

XÂY D NG ..................................................................................................... 4
1.1. B n ch t và vai trò c a đ u th u trong ho t đ ng xây d ng ...................... 4
1.1.1. B n ch t c a đ u th u trong ho t đ ng xây d ng ................................... 4
1.1.2. M t s khái ni m có liên quan đ n ho t đ ng đ u th u ......................... 8
1.1.3. Vai trò c a ho t đ ng đ u th u trong ho t đ ng xây d ng ................... 10
1.2. Th c tr ng công tác đ u th u trong ho t đ ng XD
1.2.1. Qu n lý nhà n

n

c ta .................. 11

c v đ u th u trong x y d ng ..................................... 11

1.2.2. Quá trình áp d ng các hình th c đ u th u trong xây d ng ................... 12
1.2.3. Nh ng k t qu đ t đ

c trong đ u th u xây d ng ................................ 19

1.2.4. Nh ng t n t i và h n ch trong đ u th u xây d ng .............................. 20
nh h

1.2.5. Nh ng nhân t

ng đ n ho t đ ng đ u th u trong XD .............. 21

1.3. M t s kinh nghi m qu n lý nhà n

c v đ u th u ................................. 24

1.4. Nh ng công trình nghiên c u có liên quan đ n đ tài ............................. 26
K t lu n ch
CH

ng 1 ........................................................................................... 27

NG 2. C

TRONG

S

LÝ LU N V

N NG L C C NH TRANH

U TH U XÂY L P C A DNXD ........................................... 28

2.1. C nh tranh và kh n ng c nh tranh trong đ u th u c a DNXD .............. 28
2.1.1. Ti p c n và phân lo i c nh tranh trong đ u th u c a DNXD ............... 29
2.1.2. Kh n ng và ph

ng th c c nh tranh trong đ u th u c a DNXD ........ 32

2.1.3. Các tiêu chí đánh giá kh n ng c nh tranh trong đ u th u c a DNXD 36
2.2. Nh ng nhân t

nh h

ng đ n n ng l c c nh tranh trong đ u th u c a

doanh nghi p xây d ng ................................................................................... 41
2.2.1. Nhóm nhân t bên trong doanh nghi p ................................................. 41
2.2.2. Nhóm nhân t bên ngoài doanh nghi p ................................................ 48
2.3. M t s bài h c v nâng cao n ng l c c nh tranh ..................................... 51
K t lu n ch

ng 2 ........................................................................................... 55


CH

NG 3:

ÁNH GIÁ N NG L C C NH TRANH VÀ

GI I PHÁP NÂNG CAO C NH TRANH TRONG
L P C A CÔNG TY C

PH N CONSTREXIM S

3.1. Gi i thi u khái quát v

Công ty C

XU T

U TH U XÂY
1 HÀ N I .......... 56

ph n đ u t

xây d ng

CONSTREXIM s 1 ....................................................................................... 56
3.1.1. Gi i thi u v Công ty C ph n Constrexim s 1 .................................. 56
3.1.2. K t qu ho t đ ng x n su t kinh doanh c a Công ty...........................61
3.2. ánh giá th c tr nh n ng l c c nh tranh c a Công ty ............................. 62
3.2.1. N ng l c kinh nghi m và n ng l c thi công ......................................... 62
3.2.2. N ng l c c nh tranh v ch t l

ng k thu t – công ngh thi công. ...... 63

3.2.3. N ng l c c nh tranh v th c hi n ti n đ thi công ............................... 64
3.2.4. N ng l c c nh tranh v giá d th u ...................................................... 65
3.2.5. N ng l c c nh tranh v ngu n nhân l c...............................................67
3.3. Phân tích nh ng t n t i và nhân t

nh h

ng đ n kh n ng c nh tranh

c a Công ty...................................................................................................... 69
3.3.1. Phân tích nh ng m t t n t i, h n ch c a công ty ................................ 69
3.3.2. Phân tích các nhân t

nh h

ng .......................................................... 72

3.4. ánh giá nh ng c h i và thách th c đ i v i công ty trong c nh tranh.. 80
3.4.1. Nh ng c h i đ i v i Công ty .............................................................. 80
3.4.2. Nh ng thách th c đ i v i Công ty ........................................................ 80
3.5.

xu t m t s gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh c a Công ty trong

đ u th u xây l p............................................................................................... 81
3.5.1.

nh h

ng phát tri n c a Công ty trong giai đo n 2015 – 2020 ........ 81

3.5.2. M t s gi i pháp c b n nâng cao n ng l c c nh tranh c a Công ty
trong đ u th u các gói th u xâ l p giai đo n 2015 – 2020.............................. 83
K T LU N CH

NG 3................................................................................ 88

K T LU N VÀ KI N NGH ...................................................................... 89
TÀI LI U THAM KH O ............................................................................ 91


DANH M C HÌNH V
Hình 2.1. S đ quá trình c nh tranh trong đ u th u xây d ng ...................... 30
Hình 3.1. S đ t ch c b máy qu n lý công ty ............................................ 58


DANH M C B NG BI U
B ng 3.1. Các ch tiêu ph n ánh tình hình s n xu t kinh doanh ..................... 61
B ng 3.2. B ng th ng kê m t s công trình tr
B ng 3.3. L c l

t th u và nguyên nhân ........ 66

ng cán b qu n lý, chuyên môn và k thu t c a Công ty .. 67

B ng 3.4. Công nhân k thu t ký h p đ ng lao đ ng v i công ty ................. 68


1

M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
u th u trong xây d ng c b n là m t ho t đ ng có ý ngh a h t s c
quan tr ng đ i v i s phát tri n b n v ng c a ngành công nghi p xây d ng và
toàn xã h i.

n

c ta hiên nay ho t đ ng đ u th u đ

c áp d ng r ng rãi

nhi u ngành ngh , nhi u l nh v c khác nhau nh ng đ u th u trong xây d ng
c b n luôn đ

c quan tâm, c i ti n đ t ng b

c hoàn thi n.

u th u trong xây d ng là m t ho t đ ng c nh tranh gi a các nhà
th u. M i nhà th u mu n th ng th u ph i có n ng l c, kinh nghi m phù h p
v i yêu c u c a gói th u và ph i có giá d th u h p lý thì s có c h i th ng
th u cao, đ nh n đ

c h p đ ng, t o đ

c vi c làm, có doanh thu t đó giúp

doanh nghi p t n t i và phát tri n.
Công ty C ph n Constrexim s 1 Hà N i tr c thu c Công ty C ph n
u t Xây d ng và Th

ng m i Vi t Nam ho t đ ng trên các l nh v c chính

là xây l p và đ u t kinh doanh b t đ ng s n, trong các l nh v c kinh doanh,
Constrexim s 1 Hà N i đã kh ng đ nh đ
thi tr

c uy tín, th

ng hi u, v th trên

ng, giá tr s n xu t kinh doanh không ng ng gia t ng, th tr

ph n đ

c m r ng trên ph m vi toàn qu c.

Trong b i c nh th tr

ng xây d ng đang có s c nh tranh gay g t,

Công ty mu n th ng th u thì ph i nghiên c u xây d ng m t th
m nh và m t sách l
tr

ng th

c đ u th u kinh doanh linh ho t h p lý theo h

ng hi u
ng th

ng. Xu t phát t nh ng yêu c u và mong mu n đó thì vi c l a ch n đ tài

“Nghiên c u gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh trong đ u th u xây l p
c a Công ty C ph n Constrexim s 1 Hà N i” là r t c n thi t.


2
2. M c đích nghiên c u c a đ tài
tài nghiên c u và đ xu t các gi i pháp nâng cao n ng l c c nh
tranh trong đ u th u xây l p c a Công ty C ph n Constrexim s 1 Hà N i
nh m nâng cao hi u qu kinh doanh s n xu t c a Công ty.
3.

it

ng và ph m vi nghiên c u

a.

it

ng nghiên c u:

Lu n v n nghiên c u v n ng l c c nh tranh trong đ u th u và xây l p
c a doanh nghi p xây d ng và các gi i pháp nâng cao n ng l c c nh tranh.
b. Ph m vi nghiên c u:
- Ph m vi nghiên c u v n i dung và không gian: Nghiên c u n ng l c
c nh tranh đ i v i Công ty C ph n đ u t xây d ng Constrexim s 1 Hà N i
trong vi c đ u th u trong n
n

c các gói th u xây l p s d ng t 30% v n nhà

c tr lên.
- Ph m vi nghiên c u v th i gian: Lu n v n nghiên c u kh o sát ho t

đ ng đ u th u c a Công ty C ph n đ u t xây d ng Constrexim s 1 Hà N i
t n m 2010 đ n nay.
4. Ph

ng pháp nghiên c u
Trong quá trình nghiên c u, lu n v n s d ng các ph

ng pháp nghiên

c u sau: lu n duy v t biên ch ng, k t h p nghiên c u đ nh tính đ nh l

ng,

ph

ng

ng pháp so sánh, ph

pháp ti p c n h th ng, ph

ng pháp th ng kê, ph

ng pháp phân tích, ph

ng pháp đ i chi u v i h th ng v n b n pháp quy.

5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài
a. Ý ngh a khoa h c:
H th ng hoá các c s lý lu n v kh n ng c nh tranh c a doanh
nghi p nói chung và kh n ng c nh tranh trong đ u th u xây l p c a doanh
nghi p xây d ng nói riêng t đó tìm ra m t s gi i pháp nh m nâng cao kh
n ng c nh tranh trong đ u th u xây l p c a các doanh nghi p này.


3
b. Ý ngh a th c ti n:
K t qu nghiên c u c a đ tài s là tài li u tham kh o h u ích cho các
doanh nghi p xây d ng nói chung, cho Công ty C ph n Constrexim s 1 Hà
N i nói riêng trong ti n trình ph n đ u nâng cao kh n ng c nh tranh trong
đ u th u xây l p.
6. K t qu d ki n đ t đ

c

a. T ng quan v công tác đ u th u xây l p, nêu đ

c vai trò và s c n thi t

c a ho t đ ng đ u th u xây l p trong đi u ki n n n kinh t h i nh p và m
c a, đánh giá đ

c th c tr ng công tác đ u xây l p

n

c ta trong nh ng

n m qua, và nh ng công trình nghiên c u có liên quan.
b. H th ng hoá lý lu n các quan ni m v c nh tranh, n ng l c c nh tranh, l i
th c nh tranh, v th c nh tranh, kh n ng c nh tranh, các tiêu chí đánh giá
kh n ng c nh tranh và các nhân t

nh h

ng t i kh n ng c nh tranh trong

đ u th u c a doanh nghi p xây d ng.
c. Phân tích th c tr ng n ng l c c nh tranh c a doanh nghi p, đánh giá k t
qu đ t đ
đ

c và nh ng t n t i trong c nh tranh qua đó nghiên c u đ xu t

c m t s gi i pháp nh m nâng cao kh n ng c nh tranh trong đ u th u xây

l p c a Công ty C ph n Constrexim s 1 Hà N i cho giai đo n 2015 – 2020.
7. K t c u c a lu n v n
Ngoài ph n m đ u, k t lu n và ki n ngh , lu n v n còn bao g m 3
ch

ng có n i dung chính nh sau:
- Ch

ng 1: T ng quan v ho t đ ng đ u th u trong xây d ng

- Ch

ng 2: C s lý lu n v n ng l c c nh tranh trong đ u th u xây

l p c a doanh nghi p xây d ng
- Ch

ng 3:

ánh giá n ng l c c nh tranh và đ xu t gi i pháp nâng

cao n ng l c c nh tranh trong đ u th u xây l p c a Công ty C
Constrexim s 1 Hà N i.

ph n


4
CH

NG 1. T NG QUAN V HO T

NG

U TH U

TRONG XÂY D NG
1.1. B n ch t và vai trò c a đ u th u trong ho t đ ng xây d ng
1.1.1. B n ch t c a đ u th u trong ho t đ ng xây d ng
Theo cách hi u chung nh t thì đ u th u là quá trình l a ch n nhà th u
đáp ng các yêu c u c a bên m i th u đ th c hi n gói th u thu c các d án
trên c s b o đ m tính c nh tranh, công b ng, minh b ch và hi u qu kinh t .
Các quy đ nh v đ u th u đ
có th l a ch n đ

c ng

c coi là công c quan tr ng giúp bên m i th u

i cung c p hàng hoá, d ch v t t nh t. i u này có

ý ngh a đ c bi t quan tr ng khi mà nhu c u và t tr ng mua s m công (mua
s m b ng v n nhà n

c)

n

L a ch n nhà th u đ

c ta còn r t l n.
c th c hi n

nhi u d án thu c các l nh v c

khác nhau, bao g m: D án đ u t xây d ng công trình, d án mua s m hàng
hoá, d án quy ho ch, nghiên c u khoa h c, l a ch n đ i tác... Vi c l a ch n
nhà th u hi n ch u s đi u ch nh c a r t nhi u v n b n quy ph m pháp lu t
khác nhau nh : Lu t Th

ng m i (đ i v i l a ch n nhà th u mua s m hàng

hoá), Lu t Xây d ng (đ i v i nhà th u ho t đ ng xây d ng), Lu t

u th u

(đ i v i l a ch n nhà th u thu c các l nh v c). Ngoài ra, do yêu c u qu n lý
trong m t s l nh v c quan tr ng, nh y c m (d u khí, đ t đai, tài chính...),
Nhà n

c c ng có nh ng quy đ nh riêng v l a ch n nhà th u. Do các đ c

đi m riêng nên l a ch n nhà th u trong ho t đ ng xây d ng – d ng ho t đ ng
r t quan tr ng trong b i c nh hi n nay c a n

c ta – có nh ng khác bi t so

v i l a ch n nhà th u khác nh cung c p hàng hoá, cung c p d ch v , l a
ch n đ i tác....
Khác v i l a ch n nhà th u cung c p hàng hoá là ch n hàng hoá đã có
s n, ng

i mua có th ti p c n b ng tr c giác, vi c l a ch n nhà th u trong

ho t đ ng xây d ng mang b n ch t c a m t chu i các hành đ ng nh m ch n


5
ra ng

i làm ra s n ph m xây d ng. H n n a, t i th i đi m đ u th u, do s n

ph m xây d ng m i ch đ

c th hi n trên các b n v , s đ

theo m t th i gian nh t đ nh nên sau khi đã ch n đ

c hình thành

c nhà th u, đòi h i ph i

có s tham gia, giám sát c a ch đ u t . B i v y, v n đ ch t l

ng, ti n đ ,

giá c c a s n ph m, d ch v xây d ng ph thu c r t nhi u vào nhà th u s
làm ra s n ph m và quan h h p đ ng gi a ch đ u t v i nhà th u. T nh n
th c này, có th hi u nhà th u là ch th trung tâm c a ho t đ ng đ u th u
xây d ng, c n đ

c xem xét k l

ng c v t cách pháp lý và các bi u hi n

c a n ng l c th c t .
Nhà th u trong ho t đ ng xây d ng đ

c xác đ nh là các t ch c, cá

nhân có đ n ng l c ho t đ ng xây d ng, n ng l c hành ngh xây d ng tham
gia đ u th u và ký k t, th c hi n h p đ ng trong ho t đ ng xây d ng. Xét
theo tính ch t và m i quan h v i ch đ u t , nhà th u xây d ng bao g m
t ng th u xây d ng, nhà th u chính và th u ph .
T ng th u xây d ng là nhà th u ký k t h p đ ng tr c ti p v i ch đ u
t xây d ng công trình đ nh n th u toàn b m t lo i công vi c ho c toàn b
công vi c c a d án đ u t xây d ng công trình. T ng th u xây d ng bao
g m: t ng th u thi t k . t ng th u thi công xây d ng công trình. t ng th u
thi t k , cung c p thi t b công ngh và thi công xây d ng công trình (t ng
th u EPC). t ng th u l p d án đ u t xây d ng công trình, thi t k , cung c p
thi t b công ngh và thi công xây d ng công trình.
Nhà th u chính trong ho t đ ng xây d ng là nhà th u ký k t h p đ ng
nh n th u tr c ti p v i ch đ u t xây d ng công trình đ th c hi n ph n vi c
chính c a m t lo i công vi c c a d án đ u t xây d ng công trình. Nhà th u
ph trong ho t đ ng xây d ng là nhà th u ký k t h p đ ngv i nhà th u chính
ho c t ng th u xây d ng đ th c hi n m t ph n công vi c c a nhà th u chính
ho c t ng th u xây d ng.


6
i u ki n n ng l c c a t ch c, cá nhân tham gia ho t đ ng xây d ng
(g i t t là nhà th u xây d ng) đ

c xác đ nh thông qua n ng l c ho t đ ng

xây d ng, n ng l c hành ngh xây d ng. N ng l c ho t đ ng, n ng l c hành
ngh c a t ch c, cá nhân tham gia ho t đ ng xây d ng bao g m:
-

i v i t ch c: N ng l c ho t đ ng xây d ng đ

c th hi n thông

qua vi c đ m b o các đi u ki n đ th c hi n các công vi c nh : L p d án
đ u t xây d ng công trình. Qu n lý d án đ u t xây d ng công trình. Kh o
sát xây d ng. Thi t k xây d ng công trình. Thi công xây d ng công
trình. Giám sát thi công xây d ng.
N ng l c ho t đ ng xây d ng c a t ch c đ

c xác đ nh theo h ng trên

c s n ng l c hành ngh xây d ng c a các cá nhân trong t ch c, kinh
nghi m ho t đ ng xây d ng, kh n ng tài chính, thi t b và n ng l c qu n lý
c a t ch c.
M t s t ch c t v n đ

c th c hi n m t, m t s ho c t t c các công

vi c v l p d án đ u t xây d ng công trình, qu n lý d án, kh o sát xây
d ng, thi t k xây d ng công trình, giám sát thi công xây d ng công trình n u
có đ đi u ki n n ng l c theo quy đ nh.
sách nhà n

i v i các d án s d ng v n ngân

c, nhà th u thi t k xây d ng công trình không đ

c ký h p

đ ng t v n giám sát v i ch đ u t đ i v i công trình do mình thi t k . nhà
th u giám sát thi công xây d ng không đ

c ký h p đ ng v i nhà th u thi

công xây d ng th c hi n ki m đ nh ch t l

ng công trình xây d ng đ i v i

công trình do mình giám sát. T ch c t v n khi th c hi n công vi c t v n
nào thì đ
-

c x p h ng theo công vi c t v n đó.
i v i cá nhân khi tham gia các ho t đ ng xây d ng ph i có n ng

l c hành ngh đ

c xác đ nh thông qua Ch ng ch hành ngh , kinh nghi m

trong ho t đ ng xây d ng.


7
Ch ng ch hành ngh là gi y xác nh n n ng l c hành ngh c p cho k
s , ki n trúc có đ trình đ chuyên môn và kinh nghi m ngh nghi p ho t
đ ng trong l nh v c thi t k quy ho ch xây d ng, kh o sát xây d ng, thhi t k
xây d ng công trình, giám sát thi công xây d ng. Ch ng ch hành ngh đ
quy đ nh theo m u th ng nh t và có giá tr trong ph m vi c n
ph m vi và l nh v c đ

c phép hành ngh c a ngc

c, cho th y

c c p.

Cá nhân đ m nh n các ch c danh sau đây ph i có ch ng ch hành ngh :
ch nhi m đ án thi t k quy ho ch xây d ng, thhi t k xây d ng công trình.
ch trì các đ án thi t k . ch nhi m kh o sát xây d ng. giám sát thi công xây
d ng và cá nhân hành ngh đ c l p th c hi n các công vi c thi t k quy
ho ch xây d ng, thi t k xây d ng công trình, giám sát thi công xây d ng.
Th t c c p, qu n lý, h
đ ng xây d ng đ

ng d n s d ng ch ng ch hành ngh trong ho t

c quy đ nh trong các v n b n sau:

+ Ngh đ nh 16/2005/N – CP ngày 7/02/2007 c a Chính ph v Qu n
lý d án đ u t xây d ng công trình (g i t t là Ngh đ nh 16/CP).
+ Quy t đ nh 12/2005/Q
tr

– BXD ngày 18 tháng 4 n m 2005 c a B

ng B Xây d ng ban hành Quy ch c p ch ng ch hành ngh giám sát thi

công xây d ng.
+ Quy t đ nh 15/2005/Q
tr

– BXD ngày 25 tháng 4 n m 2005 c a B

ng B Xây d ng ban hành Quy ch c p ch ng ch hành ngh ki n trúc s ,

k s tham gia ho t đ ng xây d ng.
Do ý ngh a đ c bi t quan tr ng c a v n đ đi u ki n n ng l c trong
ho t đ ng xây d ng nên vi c xây d ng h th ng thông tin v n ng l c các nhà
th u xây d ng là đi u c n đ

c chú tr ng. M ng thông tin r ng kh p, đáng tin

c y v n ng l c các nhà th u xây d ng s là ngu n tham kh o h u ích cho các
ch đ u t , nhà th u, c quan qu n lý nhà n
b ng, minh b ch trong ho t đ ng đ u th u.

c... nh m đ m b o tính công


8
1.1.2. M t s khái ni m có liên quan đ n ho t đ ng đ u th u
hi u rõ h n khái ni m đ u th u, tác gi làm rõ h n m t s khái ni m
liên quan ch t ch v i khái ni m đ u th u. Theo Lu t
đ

c Qu c h i n

u th u s 43/2013

c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam,thong qua ngày

26/11/2013, thì:
-“

u th u” là quá trình l a ch n nhà th u đ ký k t và th c hi n h p

đ ng cung c p d ch v t v n, d ch v phi t v n, mua s m hàng hóa, xây l p;
l a ch n nhà đ u t đ ký k t và th c hi n h p đ ng d án đ u t theo hình
th c đ i tác công t , d án đ u t có s d ng đ t trên c s b o đ m c nh
tranh, công b ng, minh b ch và hi u qu kinh t ;
- “D án” là m t quá trình đ n nh t, g m m t t p h p các ho t đ ng có
ph i h p và ki m soát, có th i h n b t đ u và k t thúc, đ
đ

c ti n hành đ đ t

c m c tiêu phù h p v i các yêu c u quy đ nh, bao g m c các ràng bu c

v th i gian, chi phí và ngu n l c.
- “D án đ u t xây d ng công trình” là t p h p các đ xu t có liên
quan đ n vi c b v n đ xây d ng m i,m r ng ho c c i t o nh ng công trình
xây d ng nh m m c đích phát tri n, duy trì, nâng cao ch t l

ng công trình

ho c s n ph m, d ch v trong m t th i h n nh t đ nh.D án đ u t xây d ng
công trình bao g m ph n thuy t minh và ph n thi t k c s .
- “Ch đ u t ” là ng
m t ch s h u, ng

i s h u v n ho c đ

c giao trách nhi m thay

i vay v n tr c ti p qu n lý và th c hi n d án.

- “Bên m i th u” là Ch đ u t ho c t ch c chuyên môn có đ n ng
l c và kinh nghi m đ

c Ch đ u t s d ng đ t ch c đ u th u theo các

quy đ nh c a pháp lu t v đ u th u.
- “Nhà th u” là t ch c, cá nhân có đ t cách h p l theo quy đ nh t i
Lu t

u th u.


9
- “Nhà th u chính” là nhà th u ch u trách nhi m v vi c tham gia đ u
th u, đ ng tên d th u, ký k t và th c hi n h p đ ng n u đ

c l a ch n. Nhà

th u tham gia đ u th u m t cách đ c l p g i là nhà th u đ c l p. Nhà th u
cùng v i m t ho c nhi u nhà th u khác tham gia đ u th u trong m t đ n d
th u thì g i là nhà th u liên danh.
- “Nhà th u xây l p” là nhà th u tham gia đ u th u các gói th u xây
l p, g m nh ng công vi c thu c quá trình xây d ng và l p đ t thi t b các
công trình, h ng m c công trình, c i t o, s a ch a l n.
- “Nhà th u ph ” là nhà th u th c hi n m t ph n công vi c c a gói
th u trên c s tho thu n ho c h p đ ng đ

c ký v i nhà th u chính. Nhà

th u ph không ph i là nhà th u ch u trách nhi m v vi c tham gia đ u th u.
- “Nhà th u trong n

c” là nhà th u đ

c thành l p và ho t đ ng theo

c ngoài” là nhà th u đ

c thành l p và ho t đ ng theo

pháp lu t Vi t Nam.
- “Nhà th u n
pháp lu t c a n

c mà nhà th u mang qu c t ch.

- “Gói th u” là m t ph n c a d án, trong m t s tr

ng h p đ c bi t

gói th u là toàn b d án. gói th u có th g m nh ng n i dung mua s m gi ng
nhau thu c nhi u d án ho c là kh i l
th

ng mua s m m t l n đ i v i mua s m

ng xuyên.
- “H s m i th u” là toàn b tài li u s d ng cho đ u th u r ng rãi

ho c đ u th u h n ch bao g m các yêu c u cho m t gói th u làm c n c pháp
lý đ nhà th u chu n b h s d th u và đ bên m i th u đánh giá h s d
th u nh m l a ch n nhà th u trúng th u. là c n c cho vi c th

ng th o, hoàn

thi n và ký k t h p đ ng.
- “H s d th u” là toàn b tài li u do nhà th u l p theo yêu c u c a
h s m i th u và đ
m i th u.

c n p cho bên m i th u theo quy đ nh nêu trong h s


10
- “Giá d th u” là giá do nhà th u nêu trong đ n d th u thu c h s
d th u. Tr

ng h p nhà th u có th gi m giá thì giá d th u là giá sau gi m

giá.
- “Giá trúng th u” là giá đ
th u làm c s đ th

c phê duy t trong k t qu l a ch n nhà

ng th o, hoàn thi n và ký k t h p đ ng.

- “H p đ ng” là v n b n ký k t gi a ch đ u t và nhà th u đ

cl a

ch n trên c s th a thu n gi a các bên nh ng ph i phù h p v i quy t đ nh
phê duy t k t qu l a ch n nhà th u.
1.1.3. Vai trò c a ho t đ ng đ u th u trong ho t đ ng xây d ng
1.

i v i nhà n

c:

Công tác đ u th u đóng góp nh ng thành t u to l n cho s phát tri n
kinh t , th hi n vai trò quan tr ng trong các ho t đ ng c a kinh t th tr
u th u mang l i cho nhà n

ng.

c nh ng đ u t m i v công ngh , máy

móc, thi t b hi n đ i, t o đi u ki n cho vi c thúc đ y quá trình công nghi p
hóa và hi n đ i hóa c a đ t n

c.

Là c s đ đánh giá đúng chính xác n ng l c th c s c a các d n v
kinh t c s , ng n ch n nh ng bi u hi n tiêu c c di n ra, tránh đ

c s thiên

v c a ch đ u t v i các nhà th u.
M t tích c c nh t mà phía nhà n

c thu đ

c thông qua đ u th u là

tích l y và h c h i kinh nghi m và bi n pháp qu n lý nhà n
án, đ c bi t là qu n lý tài chính, t ng c
2.

c đ i v i các d

ng các l i ích kinh t xã h i khác

i v i ch đ u t :
L a ch n đ

v k thu t, ch t l

c nhà th u có n ng l c đáp ng đ

c yêu c u c a mình

ng, đ m b o ti n đ thi công đ ng th i giá thành h p lý,

kh c ph c tình tr ng đ c quy n v giá c c a các nhà th u, mang l i hi u qu
c a d án đ u t cao nh t.


11

3.

i v i nhà th u:
m b o công b ng đ i v i các thành ph n kinh t , không phân bi t

đ i x gi a các nhà th u, kích thích các nhà th u nâng cao trình đ k thu t,
áp d ng công ngh và các gi i pháp th c hi n t t nh t, t n d ng t i đa m i
ngu n l c s n có c a mình.
H c h i nhi u kinh nghi m qua th c t , có c h i đ nâng cao trình đ ,
n ng l c v qu n lý và khoa h c công ngh , trình đ chuyên môn cho các b
công nhân viên. Nâng cao uy tín và v trí c a mình trên th
n

ng tr

ng trong

c và qu c t .

1.2. Th c tr ng công tác đ u th u trong ho t đ ng XD
1.2.1. Qu n lý nhà n
Qu n lý nhà n

n

c ta

c v đ u th u trong x y d ng
c v đ u th u trong x y d ng thông qua Lu t

u th u

s 43/QH13 ngày 26/11/2013 có hi u l c thi hành t ngày 01/7/2014, ngh
đ nh s 63/2014/N

– CP ngày 26/6/2014 quy đ nh chi ti t thi hành m t s

đi u c a Lu t đ u th u và l a ch n nhà th u có hi u l c ngày 15/8/2014.
Qu n lý nhà n
c

c góp ph n nâng cao vai trò c a ch đ u t và t ng

ng trách nhi m c a nhà th u. Th c hi n đ u th u s t o đ

c s công b ng

và c nh tranh gi a các nhà th u, h n ch tiêu c c trong vi c l a ch n đ n v
th c hi n, qua đó gi m đ
- Lu t

u th u đ

c chi phí đ u t , mang l i hi u qu cho d án.
c ban hành đã t ng c

đ ng đ u th u,th ng nh t các quy đ nh c a nhà n
là lu t g c v đ u th u s d ng v n nhà n
th u; t ng c

c v đ u th u theo h

ng n ng l c c nh

c. Kh c nh ng khó kh n trong qu n lý nhà

c v đ u t xây d ng c b n. Các m u h s h

đ u th u đ

ng phân c p, đ n gi n

ng h i nh p v i qu c t và t ng c

tranh gi a các nhà th u trong n

ng

c; kh c ph c các t n t i trong đ u

ng tính công khai, minh b ch, t ng c

hóa th t c,t ng c
n

ng tính pháp lý c a ho t

ng d n trong công tác

c ban hành ngày càng đ y đ , chi ti t và đ ng b ,giúp cho các c


12
quan ch c n ng qu n lý v đ u th u

các B , nghành, đ a ph

ng, ch đ u t

trong quá trình th c hi n d dàng và nhanh chóng, t đó nâng cao ch t l
tài li u đ u th u c ng nh quá trình đ u th u đ

ng

c công b ng, minh b ch h n,

đ sai sót.
- Ph

ng th c đ u th u b ng hình th c ch đ nh th u còn đ

c áp d ng

khá r ng rãi trong nhóm công trình có v n đ u t t các t ch c phi chính ph ,
quá trình đ u th u th c hi n còn khép kín d n đ n hi n t
- Ch t l

ng thông th u.

ng h s m i th u còn th p, ch a đáp ng đ

c yêu c u đ t

ra cho các công tác l a ch n nhà th u, các tiêu chí đánh giá còn mang tính
ch t c m tính và h

ng vào m t s nhà th u nào đó làm m t đi tính c nh

tranh và minh b ch trong quá trình l a ch n nhà th u.
- a s các nhà th u l p h s d th u theo công ngh l p ghép modul.
Ph n giá d th u c a các nhà th u nhi u tr

ng h p ch khác nhau

th gi m

giá. Ph n l n h s d th u c t trúng th u, sau đó khi th c hi n thì b trí khác
c v nhân s và bi n pháp thi công.
1.2.2. Quá trình áp d ng các hình th c đ u th u trong xây d ng
Theo Lu t

u th u 2013, hi n nay n

c ta có các hình th c đ u th u

sau:
1.2.2.1.

u th u r ng rãi
u th u r ng rãi là hình th c đ u th u không h n ch s l

ng nhà

th u tham gia. Bên m i th u ph i thông báo công khai v các đi u ki n d
th u trên các ph

ng ti n thông tin đ i chúng t i thi u 10 ngày tr

hành h s m i th u.

c khi phát

u th u r ng rãi là hình th c ch y u áp d ng trong

đ u th u.
1.2.2.2.

u th u h n ch :
u th u h n ch là hình th c đ u th u mà bên m i th u m i m t s

nhà th u (t i thi u là 5) có đ n ng l c tham d . Danh sách nhà th u tham d


13
ph i đ

c ng

th c này ch đ

i có th m quy n ho c c p có th m quy n ch p thu n. Hình
c xem xét khi áp d ng khi có nh ng đi u ki n sau:

- Ch có m t s nhà th u có kh n ng đáp ng đ

c yêu c u c a gói th u.

- Các ngu n v n s d ng yêu c u ph i ti n hành đ u th u h n ch .
- Do tình hình c th c a gói th u mà vi c đ u th u h n ch có l i th .
1.2.3.3. Ch đ nh th u:
Ch đ nh th u là hình th c ch n tr c ti p nhà th u đáp ng yêu c u c a
gói th u đ th

ng th o h p đ ng.

Tuy nhiên hình th c này ch đ

c áp d ng trong các tr

ng h p đ c

bi t sau:
Tr

ng h p b t kh kháng do thiên tai đ ch ho , đ

c phép ch đ nh

ngay cho đ n v có đ n ng l c đ th c hi n công vi c k p th i, sau đó ph i
báo cáo Th t

ng Chính ph v n i dung ch đ nh th u đ xem xét phê

duy t.
* Gói th u có tính ch t nghiên c u th nghi m, bí m t qu c gia, bí m t
an ninh, bí m t qu c phòng do Th t

ng Chính ph quy t đ nh.

* Gói th u đ c bi t do Th t

ng Chính ph quy t đ nh trên c s báo

cáo th m đ nh c a B K ho ch và

u t , ý ki n b ng v n b n c a c quan

tài tr v n và các c quan có liên quan.
Trong báo cáo đ ngh ch đ nh th u ph i xác đ nh rõ ba n i dung sau:
- Lý do ch đ nh th u.
- Kinh nghi m và n ng l c v m t k thu t, tài chính c a nhà th u đ
ngh ch đ nh th u.
- Giá tr và kh i l

ng đã đ

c ng

i có th m quy n ho c c p có th m

quy n phê duy t làm c n c cho ch đ nh th u.
Gói th u có giá tr trong h n m c đ
đ nh t i i m e Kho n 1 i u 22 c a Lu t

c áp d ng ch đ nh th u theo quy
u th u bao g m:


14
+ Không quá 500 tri u đ ng đ i v i gói th u cung c p d ch v t v n,
d ch v phi t v n, d ch v công, không quá 01 t đ ng đ i v i gói th u mua
s m hàng hóa, xây l p, h n h p, mua thu c, v t t y t , s n ph m công.
+ Không quá 100 tri u đ ng đ i v i gói th u d toán mua s m th

ng

xuyên.
1.2.2.4. Chào hàng c nh tranh:
Hình th c này đ
thông th

c áp d ng cho chào hàng c nh tranh theo quy trình

ng áp d ng đ i v i gói th u quy đ nh t i Kho n 1 i u 23 c a Lu t

u th u có giá tr 5 t đ ng, chào hàng c nh tranh theo quy trình rút g n áp
d ng đ i v i gói th u d ch v phi t v n thông d ng, đ n gi n có giá tr
không quá 500 tri u đ ng, gói th u mua s m hàng hóa thông d ng, s n có trên
th tr

ng v i đ c tính k thu t đ

c tiêu chu n hóa, t

ng đ

ng nhau v

ch t l

ng và gói th u xây l p công trình đ n gi n đã có thi t k b n v thi

công đ

c phê duy t có giá tr không quá 01 t đ ng, gói th u đ i v i mua

s m th

ng xuyên có giá tr không quá 200 tri u đ ng. M i gói th u ph i có ít

nh t 3 chào hàng c a 3 nhà th u khác nhau trên c s yêu c u chào hàng c a
bên m i th u. Vi c g i chào hàng có th đ
ti p, b ng Fax, b ng đ

c th c hi n b ng cách g i tr c

ng b u đi n ho c các ph

ng ti n khác.

1.2.2.5. Mua s m tr c ti p:
Trên c s tuân th quy đ nh t i đi u 60 c a Ngh đ nh 63/2014/N CP, hình th c mua s m tr c ti p đ

c áp d ng trong tr

ng h p hàng hóa

thu c gói th u áp d ng mua s m tr c ti p là m t trong nhi u lo i hàng hóa
thu c gói th u t

ng t đã ký h p đ ng tr

c đó thì quy mô c a hàng hóa áp

d ng mua s m tr c ti p ph i nh h n 130% quy mô c a hàng hóa cùng lo i
thu c gói th u t

ng t đã ký h p đ ng tr

c đó. Tr

c khi ký h p đ ng, nhà

th u ph i ch ng minh có đ n ng l c v k thu t tài chính đ th c hi n gói
th u.


15

1.2.2.6. T th c hi n:
Hình th c này ch áp d ng đ i v i các gói th u mà ch đ u t có đ
n ng l c th c hi n trên c s tuân th quy đ nh t i đi u 61 c a Ngh đ nh
63/2014/N -CP. Vi c áp d ng hình th c t th c hi n ph i đ

c phê duy t

trong k ho ch l a ch n nhà th u trên c s tuân th quy đ nh t i i u 25 c a
Lu t

u th u và đáp ng đ các đi u ki n sau đây:
- Có ch c n ng, nhi m v , l nh v c ho t đ ng và ngành ngh kinh

doanh phù h p v i yêu c u c a gói th u.
- Ph i ch ng minh và th hi n trong ph

ng án t th c hi n và kh

n ng huy đ ng nhân s , máy móc, thi t b đáp ng yêu c u v ti n đ th c
hi n gói th u.
l

nv đ

c giao th c hi n gói th u không đ

c chuy n nh

ng kh i

ng công vi c đ i v i t ng s ti n t 10% giá gói th u tr lên ho c d

i

10% giá gói th u nh ng trên 50 t đ ng.
7. L a ch n nhà th u, nhà đ u t trong tr
Tr

ng h p đ c bi t

ng h p gói th u, d án xu t hi n các đi u ki n đ c thù, riêng bi t

mà không th áp d ng các hình th c l a ch n nhà th u, nhà đ u t quy đ nh
t i các đi u 20, 21, 22, 23, 24 và 25 c a Lu t này thì ng
trình Th t

ng Chính ph xem xét, quy t đ nh ph

i có th m quy n

ng án l a ch n nhà th u,

nhà đ u t .
8. Tham gia th c hi n c a c ng đ ng
C ng đ ng dân c , t ch c, t , nhóm th t i đ a ph
đ

ng n i có gói th u

c giao th c hi n toàn b ho c m t ph n gói th u đó trong các tr

ng h p

sau đây:
a. Gói th u thu c ch

ng trình m c tiêu qu c gia, ch

ng trình h tr xóa đói

gi m nghèo cho các huy n, xã mi n núi, vùng sâu, vùng xa, h i đ o, vùng
kinh t - xã h i đ c bi t khó kh n;


16
b. Gói th u quy mô nh mà c ng đ ng dân c , t ch c, t , nhóm th t i đ a
ph

ng có th đ m nhi m

9. Các ph
- Ph
Ph
tr
a)

ng th c đ u th u:
ng th c m t giai đo n m t túi h s
ng th c m t giai đo n m t túi h s đ

c áp d ng trong các

ng h p sau đây:
u th u r ng rãi, đ u th u h n ch đ i v i gói th u cung c p d ch v phi

t v n; gói th u mua s m hàng hóa, xây l p, h n h p có quy mô nh ;
b) Chào hàng c nh tranh đ i v i gói th u cung c p d ch v phi t v n, mua
s m hàng hóa, xây l p;
c) Ch đ nh th u đ i v i gói th u cung c p d ch v t v n, d ch v phi t v n,
mua s m hàng hóa, xây l p, h n h p;
d) Mua s m tr c ti p đ i v i gói th u mua s m hàng hóa;
đ) Ch đ nh th u đ i v i l a ch n nhà đ u t .
Nhà th u, nhà đ u t n p h s d th u, h s đ xu t g m đ xu t v
k thu t và đ xu t v tài chính theo yêu c u c a h s m i th u, h s yêu
c u.
Vi c m th u đ

c ti n hành m t l n đ i v i toàn b h s d th u, h

s đ xu t.
- Ph
Ph
tr
a)

ng th c m t giai đo n hai túi h s
ng th c m t giai đo n hai túi h s đ

c áp d ng trong các

ng h p sau đây:
u th u r ng rãi, đ u th u h n ch đ i v i gói th u cung c p d ch v t

v n, d ch v phi t v n, mua s m hàng hóa, xây l p, h n h p;
b)

u th u r ng rãi đ i v i l a ch n nhà đ u t .
Nhà th u, nhà đ u t n p đ ng th i h s đ xu t v k thu t và h s

đ xu t v tài chính riêng bi t theo yêu c u c a h s m i th u.


17
Vi c m th u đ
đ

c ti n hành hai l n. H s đ xu t v k thu t s

c m ngay sau th i đi m đóng th u. Nhà th u, nhà đ u t đáp ng yêu

c u v k thu t s đ
- Ph
a. Ph

c m h s đ xu t v tài chính đ đánh giá.

ng th c hai giai đo n m t túi h s

ng th c hai giai đo n m t túi h s đ

c áp d ng trong tr

ng h p

đ u th u r ng rãi, đ u th u h n ch đ i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây
l p, h n h p có quy mô l n, ph c t p.
b. Trong giai đo n m t, nhà th u n p đ xu t v k thu t, ph

ng án tài chính

theo yêu c u c a h s m i th u nh ng ch a có giá d th u. Trên c s trao
đ i v i t ng nhà th u tham gia giai đo n này s xác đ nh h s m i th u giai
đo n hai.
c. Trong giai đo n hai, nhà th u đã tham gia giai đo n m t đ

cm in ph

s d th u. H s d th u bao g m đ xu t v k thu t và đ xu t v tài chính
theo yêu c u c a h s m i th u giai đo n hai, trong đó có giá d th u và b o
đ m d th u.
- Ph
a. Ph

ng th c hai giai đo n hai túi h s

ng th c hai giai đo n hai túi h s đ

c áp d ng trong tr

ng h p đ u

th u r ng rãi, đ u th u h n ch đ i v i gói th u mua s m hàng hóa, xây l p,
h n h p có k thu t, công ngh m i, ph c t p, có tính đ c thù.
b. Trong giai đo n m t, nhà th u n p đ ng th i h s đ xu t v k thu t và
h s đ xu t v tài chính riêng bi t theo yêu c u c a h s m i th u. H s
đ xu t v k thu t s đ

c m ngay sau th i đi m đóng th u. Trên c s

đánh giá đ xu t v k thu t c a các nhà th u trong giai đo n này s xác đ nh
các n i dung hi u ch nh v k thu t so v i h s m i th u và danh sách nhà
th u đáp ng yêu c u đ
tài chính s đ

cm

c m i tham d th u giai đo n hai. H s đ xu t v

giai đo n hai.


18
c. Trong giai đo n hai, các nhà th u đáp ng yêu c u trong giai đo n m t
đ

c m i n p h s d th u. H s d th u bao g m đ xu t v k thu t và

đ xu t v tài chính theo yêu c u c a h s m i th u giai đo n hai t

ng ng

v i n i dung hi u ch nh v k thu t. Trong giai đo n này, h s đ xu t v tài
chính đã n p trong giai đo n m t s đ

c m đ ng th i v i h s d th u giai

đo n hai đ đánh giá.
1.2.2.10. Các hình th c đ u th u theo ph m vi đ u th u:
u th u c nh tranh trong n

-

u th u trong n
n

c.

c là hình th c đ u th u ch có các nhà th u trong

c tham d . Khác v i hình th c mua bán bình th

bên bán th

ng l

ng khác ch có bên mua,

ng riêng v i nhau, hình th c đ u th u c nh tranh m ra

công khai cho nhi u nhà kinh doanh c nh tranh v i nhau d

i các d ng khác

nhau.
-

u th u c nh tranh qu c t .
u th u qu c t là cu c đ u th u có các nhà th u trong n

c và ngoài

n

c tham d . Trong m t cu c đ u th u c nh tranh qu c t , bên g i th u

th

ng là m t n

c phát tri n do m t c quan chính ph hay m t công ty

qu c gia đ i di n đ ng ra t ch c đ u th u. Còn các công ty n
th u th

c ngoài d

ng là các công ty l n có ti m n ng và có kinh nghi m kinh doanh

qu c t .
+

u th u qu c t ch đ

c t ch c trong các tr

ng h p sau:

i v i gói th u mà không có nhà th u nào trong n

c có kh n ng

đáp ng yêu c u c a gói th u.
+
ho c c a n

i v i các d án s d ng ngu n v n tài tr c a các t ch c qu c t
c ngoài có quy đ nh trong đi u

- Nhà th u n

c là ph i đ u th u qu c t .

c ngoài khi tham d đ u th u t i Vi t Nam ho c ph i

liên doanh v i nhà th u Vi t Nam, ho c ph i cam k t s d ng th u ph Vi t


19
Nam, nh ng ph i nêu rõ s phân chia gi a các bên v ph m vi công vi c,
kh i l

ng và đ n giá t
- Các nhà th u n

kh i l

ng ng.
c ngoài trúng th u ph i th c hi n cam k t v t l %

ng công vi c cùng v i đ n giá t

ng ng dành cho phía Vi t Nam là

liên danh ho c th u ph nh đã nêu trong h s d th u. Trong khi th
th o, hoàn thi n h p đ ng n u nhà th u n

ng

c ngoài trúng th u không th c

hi n các cam k t nêu trong h s d th u thì k t qu đ u th u s b h y b .
- Các nhà th u tham gia đ u th u

Vi t Nam ph i cam k t mua s m và

s d ng các v t t , thi t b phù h p v ch t l

ng và giá c , đang s n xu t, gia

công ho c hi n có t i Vi t Nam.
- Trong tr

ng h p hai h s d th u c a nhà th u n

c ngoài đ

c

đánh giá ngang nhau, h s d th u có t l công vi c dành cho phía Vi t
Nam là liên danh ho c th u ph cao h n s đ
- Nhà th u trong n
liên danh) đ

c tham gia d đ u th u qu c t (đ n ph

c xét u tiên khi h s d th u đ

các h s d th u c a nhà th u n
- Tr

c ch p nh n.
c đánh giá t

ng ho c

ng đ

ng v i

c đánh giá ngang nhau, s

u tiên

c ngoài.

ng h p hai h s d th u đ

h s d th u có t l nhân công nhi u h n.
- Nhà th u trong n

c tham gia đ u th u qu c t s đ

ch

ng ch đ

u đãi theo quy đ nh c a pháp lu t.
1.2.3. Nh ng k t qu đ t đ

c trong đ u th u xây d ng

T gi a n m 2014 đ n nay là nh ng n m đ u tiên áp d ng Lu t

u

th u s 43/2013/QH13 và Ngh đ nh s 63/2014/N – CP quy đ nh chi ti t thi
hành m t s đi u c a Lu t

u th u v l a ch n nhà th u có hi u l c thi

hành. Dù m i b t đ u áp d ng nh ng các quy đ nh m i v đ u th u đã có
nh ng tác đ ng nh t đ nh đ n công tác đ u th u c a c n

c. Có r t nhi u các


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×