Tải bản đầy đủ

Giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng và áp dụng định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi tại công ty TNHH một thành viên thủy lợi bắc hà tĩnh

L IC M

N

L i đ u tiên, tác gi xin bày t l i bi t n sâu s c nh t đ n cô giáo
h

ng d n: PGS.TS Ngô Th Thanh Vân đã đã t n tình h

ng d n, khích l ,

và t o m i đi u ki n thu n l i cho h c viên trong su t quá trình h c t p và
hoàn thành lu n v n t t nghi p này.
Tác gi

xin đ

c bày t l i c m n chân thành đ n toàn th quý Th y

Cô trong Khoa Kinh T và Qu n lý và quý Th y Cô c a Tr


ng

i h c Th y

L i đã t o c h i và t n tình truy n đ t nh ng ki n th c quý báu giúp h c
viên hoành thành nhi m v h c t p, nghiên c u t i c s đào t o.
Xin c m n lãnh đ o, t p th cán b công nhân viên c a Vi n Kinh t
và Qu n lý Th y l i đã đ ng viên, t o đi u ki n thu n l i và h tr tích c c
trong quá trình tác gi h c t p, thu th p s li u và tri n khai nghiên c u. Tác
gi c ng ghi nh n s h p tác, h tr có hi u qu c a các cá nhân, c quan có
liên quan trong th i gian tác gi tri n khai nghiên c u t i hi n tr
Lu n v n đ

c hoàn thành có s chia s thân th

ng.

ng, th m l ng và

đóng góp không nh c a các thành viên trong gia đình v m i m t đ tác gi
có đi u ki n và đ ng l c đ t p trung vào nghiên c u.
Cu i cùng, xin c m n các cá nhân, đ ng nghi p đã h tr tác gi
trong su t quá trình h c t p đ n t n ngày báo cáo.
Vì th i gian th c hi n Lu n v n có h n nên không th tránh đ
nh ng sai sót, tác gi xin trân tr ng và mong đ

c

c s góp ý, ch b o c a các

th y, cô giáo và đ ng nghi p.
Hà N i, ngày 22 tháng 2 n m 2016
Tác gi
Nguy n Thanh H ng


L I CAM OAN
Tác gi xin cam đoan, đây là công trình nghiên c u đ c l p c a b n
thân v i s giúp đ c a giáo viên h
li u đ a ra trong lu n v n đ


ng d n. Nh ng thông tin, d li u, s

c trích d n rõ ràng, đ y đ v ngu n g c.

Nh ng s li u thu th p và t ng h p c a cá nhân đ m b o tính khách quan và
trung th c.
Hà N i, ngày 22 tháng 2 n m 2016
Tác gi

Nguy n Thanh H ng


M CL C
M

U ................................................................................................................... 1

CH

NG 1: C S LÝ LU N VÀ TH C TI N V

D NG

NH M C KINH T

- K

XÂY D NG VÀ ÁP

THU T TRONG QU N LÝ KHAI

THÁC CÔNG TRÌNH TH Y L I ........................................................................ 6
1.1

nh m c kinh t k thu t trong qu n lý khai thác CTTL ............................ 6

1.1.1.

nh m c kinh t k thu t....................................................................... 6

1.1.2

nh m c kinh t k thu t trong qu n lý khai CTTL .............................. 7

1.2. Vai trò, n i dung, ph

ng pháp xây d ng đ nh m c kinh t k thu t

trong qu n lý công trình th y l i....................................................................... 7
1.2.1. Vai trò đ nh m c kinh t k thu t ........................................................... 7
1.2.2 N i dung đ nh m c kinh t k thu t ........................................................ 9
1.2.3 Ph

ng pháp xây d ng đ nh m c kinh t k thu t ................................ 13

1.3. Nh ng nhân t

nh h

ng đ n công tác xây d ng và áp d ng đ nh m c

trong doanh nghi p qu n lý khai thác công trình th y l i .............................. 20
1.3.1. Nh ng nhân t v k thu t .................................................................... 20
1.3.2. Nh ng nhân t đ c tr ng c a ngành ..................................................... 22
1.4. Kinh nghi m xây d ng và áp d ng đ nh m c kinh t - k thu t trong công
tác qu n lý khai thác công trình thu l i ......................................................... 23
1.4.1. Tình hình xây d ng đ nh m c qua các th i k ..................................... 23
1.4.2. K t qu xây d ng đ nh m c KTKT ...................................................... 27
1.4.3. Tình hình áp d ng đ nh m c ................................................................. 28
1.5. T ng quan nh ng công trình nghiên c u có liên quan đ n đ tài ........... 29
K t lu n ch
CH

ng 1 ........................................................................................... 30

NG 2: TH C TR NG CÔNG TÁC XÂY D NG VÀ ÁP D NG

NH M C KINH T

- K

THU T TRONG QU N LÝ KHAI THÁC

CTTL T I CÔNG TY TNHH MTV TH Y L I B C HÀ T NH .................. 31


2.1. Gi i thi u khái quát v Công ty ............................................................... 31
2.1.1. T ch c b máy c a Công ty ...................................................................... 31
2.1.2. Hi n tr ng h th ng công trình th y l i ................................................ 34
2.2. Th c tr ng công tác xây d ng và áp d ng đ nh m c kinh t k thu t trong
qu n lý khai thác CTTL t i Công ty TNHH m t thành viên B c Hà T nh..... 35
2.2.1. T ch c b ph n làm công tác xây d ng và áp d ng đ nh m c c a Công
ty................... ................................................................................................... 35
2.2.2. Ph

ng pháp xây d ng đ nh m c c a Công ty ..................................... 38

2.2.3. Quy trình xây d ng và áp d ng đ nh m c c a Công ty ........................ 44
2.2.4. Th c tr ng công tác xây d ng và áp d ng m t s đ nh m c kinh t - k
thu t ch y u t i Công ty ................................................................................ 49
2.3.

ánh giá chung v công tác xây d ng và áp d ng đ nh m c KTKT qu n

lý khai thác CTTL ........................................................................................... 59
2.3.1. Nh ng k t qu đ t đ

c ........................................................................ 59

2.3.2. Nh ng m t t n t i và nguyên nhân ....................................................... 60
K t lu n ch
CH

ng 2 ........................................................................................... 61

NG 3:

XU T GI I PHÁP HOÀN THI N CÔNG TÁC XÂY

D NG VÀ ÁP D NG

NH M C KINH T K

THU T TRONG QLKT

CTTL T I CÔNG TY TNHH MTV TH Y L I B C HÀ T NH .................. 62
3.1

nh h

ng phát tri n c a Công ty TNHH MTV Th y l i B c Hà T nh 62

3.2. Nguyên t c đ xu t gi i pháp ................................................................... 64
3.3. Nghiên c u m t s gi i pháp hoàn thi n công tác xây d ng và áp d ng
đ nh m c kinh t - k thu t trong qu n lý khai thác CTTL t i Công ty ........... 66
3.3.1 Gi i pháp hoàn thi n t ch c b ph n làm công tác xây d ng đ nh m c66
3.3.2. Gi i pháp hoàn thi n ph

ng pháp xây d ng đ nh m c ....................... 70

3.3.3. Gi i pháp hoàn thi n quy trình xây d ng đ nh m c ............................. 96
3.3.4. Hoàn thi n quy trình áp d ng đ nh m c vào th c ti n ......................... 98


3.3.5. M t s gi i pháp h tr ....................................................................... 100
K t lu n ch

ng 3 ......................................................................................... 102

K T LU N ........................................................................................................... 103
TÀI LI U THAM KH O ................................................................................... 104
PH L C ................................................................................................................ 106


DANH M C CÁC T

VI T T T

ML

nh m c lao đ ng

CTTL

Công trình th y l i

KTKT

Kinh t k thu t

QLKT

Qu n lý khai thác

QLDN

Qu n lý doanh nghi p

SCTX

S a ch a th

TSC

Tài s n c đ nh

TNHH

Trách nhi m h u h n

ng xuyên


DANH M C B NG
B ng 1.1: S l

ng doanh nghi p đã xây d ng và áp d ng đ nh m c ..................... 27

B ng 2.1: K t qu ho t đ ng s n xu t 3 n m 2012-2014 và k ho ch s n xu t n m
2015 c a Công ty: ..................................................................................................... 32
B ng 2.1

nh m c lao đ ng t i v n phòng công ty B c ......................................... 49

B ng 2.2:

n giá ti n l

ng và qu ti n l

B ng 2.3:

nh m c s d ng n

B ng 2.4:

nh m c tiêu th đi n n ng t

B ng 2.5:

nh m c SCTX tài s n c đ nh............................................................... 55

B ng 2.6:

nh m c tiêu hao v t t , nguyên nhiên li u ph c v b o d

ct

ng k ho ch c a Công ty ................... 52

i t i m t ru ng ............................................. 53
i cho cây tr ng chính ............................ 54
ng v n hành

máy móc thi t b tính cho m t v .............................................................................. 56
B ng 2.7

nh m c chi phí qu n lý doanh nghi p.................................................... 58

B ng 3.1: Xác đ nh thành ph n công vi c xây d ng đ nh m c lao đ ng chi ti t qu n
lý H ch a, đ p dâng................................................................................................. 70
B ng 3.2: Thành ph n công vi c qu n lý v n hành Tr m b m đi n ........................ 72
B ng 3.3: Xác đ nh thành ph n công vi c qu n lý v n hành kênh ........................... 73
B ng 3.4: Xác đ nh thành ph n công vi c qu n lý v n hành C ng đ u m i ............ 74
B ng 3.5: H s l
ti n l

ng, m c l

ng và ph c p áp d ng cho Công ty đ tính đ n giá

ng............. ..................................................................................................... 80

B ng 3.6

nh m c chi ti t cho t ng lo i máy đóng m .......................................... 86

B ng 3. 7:

nh m c c s tiêu hao máy b m và đ ng c ....................................... 87

B ng PL1: Công trình h ch a: .............................................................................. 106
B ng PL2: Công trình đ p dâng: ............................................................................. 109
B ng PL3: Công trình kênh m

ng: ....................................................................... 111

B ng PL4 Công trình tr m b m: ............................................................................. 117
B ng PL5 Công trình C ng đ u m i ....................................................................... 119
B ng PL6 T ng h p c ng có máy đóng m trên các tuy n kênh ........................... 120


1

M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
H th ng công trình th y l i (CTTL) là c s h t ng thi t y u, ph c v
s n xu t nông nghi p, góp ph n quan tr ng làm t ng n ng su t, s n l
ch t l

ng s n ph m nông nghi p, th y s n, c p n

ng và

c cho dân sinh và các

ngành kinh t khác, đ ng th i góp ph n phòng ch ng gi m nh thiên tai và
thúc đ y phát tri n các ngành kinh t khác.
Theo s li u t i Báo cáo t ng k t thi hành Pháp l nh khai thác và b o
v CTTL và các v n b n pháp lu t liên quan c a B Nông Nghi p và Phát
Tri n Nông Thôn thì hi n nay, trên ph m vi toàn qu c đã xây d ng đ

c 904

h th ng th y l i l n và v a, có quy mô di n tích ph c v t 200ha tr lên,
trong đó có 110 h th ng th y l i l n (di n tích ph c v l n h n 2000ha), s
l

ng c th nh sau: i) V s l

d ng đ
s l

ng công trình h ch a, đ p dâng: đã xây

c 6.831 h các lo i, v i t ng dung tích tr kho ng 50 t m3; ii) V

ng công trình tr m b m: có 13.347 tr m b m các lo i; iii)V s l

c ng t

i tiêu l n: có trên 5.500 c ng trong đó có trên 4000 c ng d

V s l

ng công trình kênh m

trong đó đã kiên c đ
n ng l c t

ng: có 254.815 km kênh m

ng

i đê, iv)

ng các lo i,

c 51.856km. V i các h th ng th y l i hi n có, t ng

i c a các h th ng b o đ m cho kho ng 90% di n tích đ t canh

tác . T ng di n tích đ t tr ng lúa đ
tri u ha, trong đó v

ct

i, t o cho ngu n n

ct

iđ t7

ông Xuân 2,99 tri u ha, v Hè Thu 2,05 tri u ha; v

Mùa 2,02 tri u ha. T l di n tích t

i t ch y chi m 61%, còn l i đ

ct

i

b ng b m d u, b m đi n và các hình th c khác. Hàng n m, các h th ng th y
l i còn ph c v t

i cho 1,5 tri u ha rau màu, cây công nghi p, t o ngu n cho

1,3 tri u ha, ng n m n cho 0,87 triêu ha, c i t o chua phèn 1,6 tri u ha, tiêu
n

c cho trên 1,72 tri u ha đ t nông nghi p và c p kho ng 6 t m3 n

v sinh ho t và công nghi p.

c ph c


2

M t trong nh ng nguyên nhân ch y u đ đ t đ
là h th ng đ nh m c kinh t k thu t đã đ
đ a ph

c nh ng k t qu trên

c xây d ng và áp d ng

nhi u

ng.
nh m c kinh t k thu t (KTKT) qu n lý khai thác CTTL là c s đ :

s p x p b trí lao đ ng và s d ng các ngu n l c h p lý nh m nâng cao n ng
su t lao đ ng; th c hi n c ch khoán, đ u th u, đ t hàng cho doanh nghi p;
l p k ho ch s n xu t và k ho ch tài chính hàng n m, xác đ nh các kho n
m c chi phí h p lý, h p l th c hi n h ch toán kinh t có hi u qu ; giúp các
c quan qu n lý Nhà n

c duy t k ho ch s n xu t, thanh quy t toán chi phí.

Ngh đ nh s 130/2013/N -CP ngày 16/10/2013 c a Chính ph V s n
xu t và cung ng s n ph m, d ch v công ích quy đ nh các đ n v qu n lý
khai thác công trình th y l i ph i chuy n sang th c hi n ph

ng th c đ u

th u, đ t hàng trong ho t đ ng qu n lý khai thác CTTL ch tr m t s h
th ng công trình không đ đi u ki n đ đ u th u, đ t hàng thì m i th c hi n
giao k ho ch.
th c hi n đ t hàng, giao k ho ch trong s n xu t và cung ng s n
ph m, d ch v công ích nói chung và d ch v t

i, tiêu nói riêng theo quy

đ nh t i Ngh đ nh s 130/2013/N -CP và th c hi n chính sách mi n gi m
th y l i phí t i Ngh đ nh s 67/2012/N -CP ngày 10/09/2012, B Nông
nghi p và Phát tri n nông thôn đã yêu c u UBND các t nh, thành ph ch đ o
các đ n v qu n lý khai thác công trình th y l i xây d ng đ nh m c kinh t k
thu t qu n lý khai thác công trình th y l i (sau đây g i t t là đ nh m c
QLCTTL) nh m qu n lý t t h th ng công trình th y l i (CTTL) đ

c giao

và là c n c đ th c hi n c ch đ t hàng, giao k ho ch trong công tác qu n
lý khai thác h th ng công trình th y l i nh m nâng cao hi u qu ph c v c a
h th ng.


3

Vì tính quan tr ng và c p thi t trên, UBND t nh Hà T nh đã có v n b n
ch đ o s 1182/UBND-NL ngày 28/3/2014 v vi c xây d ng đ nh m c
KTKT qu n lý khai thác và b o v công trình th y l i. Th c hi n ch đ o c a
UBND t nh và S Nông nghi p và PTNT, Công ty TNHHMTV Th y l i B c
Hà T nh đã tri n khai nhi m v xây d ng đ nh m c KTKT qu n lý khai thác
CTTL c a Công ty TNHHMTV th y l i B c Hà T nh.
Công ty TNHHMTV th y l i B c Hà T nh đ

c thành l p vào tháng

9/2012 trên c s h p nh t 4 Công ty th y l i c : Linh C m, Can L c, H ng
Lam, H

ng S n. Sau khi sáp nh p Công ty qu n lý trên đ a bàn 7 huy n, th

v i t ng di n tích t

i 54.480 ha, trong đó có 28 tr m, 20 h ch a, 9 c ng

ng n m n, gi ng t và nhi u công trình ph c n ph c v khác. Do đang trong
th i gian c ng c , hoàn thi n b máy đ đi vào ho t đ ng n đ nh nên công ty
đang v n d ng đ nh m c c c a các công ty th y l i tr

c đây. Vì v y, công

tác qu n lý khai thác công trình thu l i còn g p nhi u khó kh n, ch a ch
đ ng trong vi c l p k ho ch, thanh quy t toán các h ng m c chi phí, ch a có
c s đ thanh quy t toán kinh phí cho ho t đ ng cung c p d ch v công ích
t

i, tiêu. D n đ n không đ kinh phí trang tr i cho các ho t đ ng qu n lý,

khai thác. Công trình thu l i ch a đ

c s a ch a, b o d

ng đ y đ , đ i

s ng c a cán b , công nhân qu n lý v n hành công trình còn nhi u khó kh n,
ch a có c ch khuy n khích ng

i lao đ ng nâng cao hi u qu .

ây là

nh ng nguyên nhân khi n cho hi u qu ho t đ ng khai thác CTTL còn th p.
Xu t phát t nh ng yêu c u, đi u ki n th c ti n trên, tác gi đã l a ch n
đ tài: “Gi i pháp hoàn thi n công tác xây d ng và áp d ng đ nh m c kinh
t k thu t trong qu n lý khai thác công trình th y l i t i Công ty TNHH
m t thành viên Th y l i B c Hà T nh” làm đ tài lu n v n t t nghi p c a
mình.


4

2. M c đích nghiên c u
tài th c hi n v i m c đích là đ a ra gi i pháp hoàn thi n công tác
xây d ng và áp d ng đ nh m c kinh t k thu t trong qu n lý khai thác CTTL
c a Công ty TNHH m t thành viên B c Hà T nh.
3. Cách ti p c n và ph

ng pháp nghiên c u

a. Cách ti p c n
Trên c s h th ng hóa nh ng v n đ lý lu n c b n v đ nh m c, đ nh
m c kinh t k thu t qu n lý khai thác công trình th y l i và các v n b n quy
ph m pháp lu t c a Nhà n
b. Ph

c đ xem xét, nghiên c u gi i quy t v n đ .

ng pháp nghiên c u

Lu n v n s d ng các ph
th p thông tin; Ph
Ph

ng pháp nghiên c u sau: Ph

ng pháp phân tích tính toán; Ph

ng pháp h th ng hóa: C s lý thuy t c a đ i t

ng pháp thu

ng pháp chuyên gia;
ng nghiên c u s đ

c

h th ng l i trong lu n v n t nh ng giáo trình, nh ng nghiên c u khoa h c.
Ph

ng pháp đ i chi u v i h th ng v n b n pháp quy: So sánh n i dung v i

các v n b n quy ph m pháp lu t c a nhà n

c

4.

it

ng và ph m vi nghiên c u c a đ tài

a.

it

ng nghiên c u

Lu n v n nghiên c u đ nh m c kinh t k thu t qu n lý khai thác công
trình th y l i t i Công ty TNHH m t thành viên th y l i B c Hà T nh.
b. Ph m vi nghiên c u c a đ tài
- Ph m vi v n i dung: Công tác xây d ng và áp d ng đ nh m c kinh t
k thu t trong qu n lý khai thác công trình th y l i;
- Ph m vi v th i gian: Lu n v n s d ng các s li u th c p t n m
2012 đ n n m 2015 đ nghiên c u đánh giá th c tr ng và đ xu t gi i pháp
cho giai đo n 2016-2020;
- Ph m vi v không gian: Công ty TNHH MTV th y l i B c Hà T nh.


5

5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài
a. Ý ngh a khoa h c
tài nghiên c u h th ng nh ng c s lý lu n và th c ti n v ho t
đ ng nghiên c u và xây d ng đ nh m c nói chung, đ nh m c kinh t - k
thu t nói riêng trong s n xu t và kinh doanh

các doanh nghi p. Nh ng k t

qu nghiên c u c a đ tài là nh ng tài li u tham kh o h u ích cho nh ng
nghiên c u, h c t p và gi ng d y v xây d ng đ nh m c.
b. Ý ngh a th c ti n
V i nh ng k t qu nghiên c u, đ xu t gi i pháp rút ra t chính ngu n
tài li u đ

c thu th p t chính quá trình s n xu t c a doanh nghi p nên, theo

tác gi , k t qu nghiên c u đ t đ

c hoàn toàn có th nghiên c u v n d ng

vào th c ti n t ch c xây d ng và áp d ng đ nh m c kinh t - k thu t

Công

ty TNHH m t thành viên th y l i B c Hà T nh(sau đây g i t t là Công ty
B c) đ

xây d ng đ

c b đ nh m c KTKT c a Công ty phù h p v i hi n

tr ng công trình, trang b k thu t, t ch c b máy và c ch chính sách hi n
hành, và là c n c đ các c quan qu n lý th c hi n nhi m v qu n lý đ i v i
ho t đ ng qu n lý khai thác h th ng CTTL c a Công B c


6

CH
NG 1: C S LÝ LU N VÀ TH C TI N V XÂY D NG
VÀ ÁP D NG NH M C KINH T - K THU T TRONG QU N LÝ
KHAI THÁC CÔNG TRÌNH TH Y L I
nh m c kinh t k thu t trong qu n lý khai thác CTTL

1.1
1.1.1.

nh m c kinh t k thu t
Chúng ta đã bi t đ nh m c là t t c nh ng gì đ

đúng đ n, h p lý, c n thi t mà m i ng

c quy đ nh mang tính

i c n l y đó làm c n c đi u ch nh

hành vi c a mình cho phù h p. V i đ nh ngh a trên đ nh m c có m t trong
nhi u l nh v c c a đ i s ng nh kinh t , chính tr , pháp lu t, tôn giáo, phong
t c, t p quán, đ o đ c, th m m .
nh m c xu t hi n trong kinh t t c ho t đ ng s n xu t và trao đ i
hàng hóa c a con ngc g i là đ nh m c kinh t -k thu t.

nh m c kinh t -k thu t là đ i l
tính toán l

ng bi u th tr c ti p hay dùng đ

ng tiêu hao c n thi t c a m t lo i ngu n l c nào đó đ s n xu t

m t đ n v s n ph m, b o đ m nh ng yêu c u nh t đ nh v ch t l
h p v i các nhân t

nh h

ng và phù

ng khách quan v đ a ch t t nhiên, k thu t,

công ngh và t ch c qu n lý. Do đó, đ nh m c kinh t -k thu t luôn luôn là
m t ch tiêu (m t ph m trù đ nh l

ng), t c là bi u th b ng nh ng con s c

th .
nh m c kinh t k thu t trong s n xu t là quy đ nh m c hao phí c n
thi t v v t li u, nhân công và máy thi công đ hoàn thành m t đ n v kh i
l

ng s n ph m hàng hóa, d ch v đ

c xác đ nh b ng cách tính trung bình

tiên ti n c a ho t đ ng s n xu t trong m t ph m vi xác đ nh (cho t ng lo i
s n ph m, trong t ng doanh nghi p, t i t ng đ a ph

ng).

M c hao phí các y u t s n xu t: Các y u t s n xu t đ

c hi u là các

ngu n l c nh nhân l c, v t l c, tài l c. M c hao phí các y u t s n xu t là s
l

ng hao phí t ng y u t s n xu t đ t o ra m t đ n v s n ph m.


7

1.1.2

nh m c kinh t k thu t trong qu n lý khai CTTL
nh m c kinh t k thu t trong công tác qu n lý khai thác công trình

th y l i: là các m c hao phí c n thi t v lao đ ng, v t t , máy móc thi t b ,
nguyên nhiên v t li u đ hoàn thành nhi m v t
nông nghi p, dân sinh kinh t theo k ho ch đ

i, tiêu ph c v s n xu t

c giao.

nh m c kinh t k thu t trong qu n lý khai thác và b o v công trình
th y l i là m c hao phí đ

c quy đ nh đ th c hi n m t yêu c u v qu n lý

khai thác và b o v công trình th y l i theo đúng tiêu chu n ch t l

ng trong

nh ng đi u ki n t ch c, k thu t và đi u ki n th c t c a h th ng công
trình.
nh m c kinh t k thu t trong qu n lý, khai thác và b o v công trình
thu l i đ

c xây d ng trên c s các tiêu chu n, quy chu n, quy trình quy

ph m k thu t v qu n lý v n hành công trình thu l i do các c quan nhà
n
ph

c có th m quy n ban hành và hi n tr ng công trình, máy móc thi t b ,
ng ti n qu n lý c a đ n v .

1.2. Vai trò, n i dung, ph

ng pháp xây d ng đ nh m c kinh t k thu t

trong qu n lý công trình th y l i
1.2.1. Vai trò đ nh m c kinh t k thu t
nh m c là m t trong nh ng n i dung quan tr ng mà h u h t chính
ph c a các n

c th

ng hay áp d ng.

nhi u lo i đ nh m c khác nhau đ
h

Vi t Nam công tác l p và áp d ng

c Chính ph công b th c hi n nh m

ng d n ho c ki m soát nhi u ho t đ ng kinh t .
Trên th c ti n qu n lý s n xu t trong b t c ngành kinh t nào c ng c n

có nh ng lo i đ nh m c chuyên ngành khác nhau. Ví d trong ngành Xây
d ng, r t nhi u đ nh m c đ

c xem là nh ng tài li u r t quan tr ng cho các

đ n v trong ngành tri n khai và áp d ng vào các ho t đ ng qu n lý s n xu t.
Nhi u b đ nh m c đã và đang đ

c công b áp d ng nh :

nh m c d toán


8

xây d ng công trình (Ph n xây d ng);
v n đ u t xây d ng công trình;
m c kh o sát xây d ng;

nh m c chi phí qu n lý d án và t

nh m c d toán xây d ng công trình;

nh m c v t t trong xây d ng, …

Trong ngành Giao thông, nhi u lo i đ nh m c KTKT đ
d ng nh :

nh

nh m c kinh t - k thu t qu n lý, b o trì đ

nh m c kinh t - k thu t s a ch a th

ng xuyên đ

c công b áp

ng th y n i đ a;

ng sông,…

Trong ngành Th y l i, đ i v i l nh v c xây d ng c b n th

ng áp

d ng m t s đ nh m c công b b i B Xây d ng. Tuy nhiên, trong l nh v c
qu n lý khai thác do đi u ki n đ c thù trong qu n lý ngành nên nhi u đ nh
m c KTKT c ng đã và đang đ

c áp d ng t i nhi u đ n v trong ngành, ph c

v cho công tác qu n lý.
+

i v i các t ch c qu n lý khai thác CTTL:
nh m c kinh t k thu t là c s đ l p k ho ch s n xu t, tài chính

và chi phí hàng n m; Là c s đ giao khoán cho các xí nghi p, c m, tr m
thu nông, g n k t qu v i trách nhi m c a ng

i lao đ ng và b trí, s p x p

và s d ng lao đ ng h p lý, nâng cao n ng su t lao đ ng, nâng cao hi u qu
s n xu t và trách nhi m c a ng

i lao đ ng, g n ch đ l

ng th

ng v i k t

qu s n xu t. Qu n lý v n hành công trình theo đúng quy trình, quy ph m,
nh m nâng cao hi u qu ho t đ ng và tu i th công trình.
+

i v i các c quan qu n lý nhà n

c:

nh m c kinh t k thu t là c n c đ th m tra, th m đ nh k ho ch
s n xu t, k ho ch tài chính c a đ n v và là c s đ xây d ng đ n giá đ t
hàng, giao k ho ch, xác đ nh giá gói th u qu n lý, khai thác và b o v công
trình thu l i theo Ngh đ nh s 130/2013/N -CP ngày 16/10/2013 c a Chính
ph ; Là c n c đ nghi m thu, thanh quy t toán chi phí qu n lý, khai thác và
b o v công trình thu l i cho các đ n v khi hoàn thành nhi m v đ

c giao.


9

1.2.2 N i dung đ nh m c kinh t k thu t
1.2.2.1 N i dung
nh m c kinh t k thu t trong công tác qu n lý khai thác và b o v
công trình th y l i g m nhi u lo i đ nh m c khác nhau. Bài trình bày này gi i
thi u các lo i đ nh m c c b n, bao g m:
nh m c lao đ ng và đ n giá ti n l

-

nh m c lao đ ng là l

ng lao đ ng đ

đ n v s n ph m (ho c kh i l

ng
c quy đ nh đ hoàn thành m t

ng công vi c), đúng tiêu chu n ch t l

ng

trong nh ng đi u ki n t ch c, k thu t nh t đ nh.
nh m c lao đ ng bao g m đ nh m c lao đ ng chi ti t và đ nh m c
lao đ ng t ng h p.

nh m c lao đ ng chi ti t là hao phí lao đ ng c n thi t

(t khâu chu n b đ n khi k t thúc) đ hoàn thành m t đ n v s n ph m ho c
m t kh i l

ng công vi c nh t đ nh theo nhóm công vi c trong t ng công

đo n nh m t l n v n hành c ng, m t l n quan tr c, m t l n tu n tra b o v ,...
theo đúng quy trình, n i dung công vi c, đi u ki n t ch c và yêu c u k
thu t qu n lý v n hành công trình.
nh m c lao đ ng t ng h p là l

ng lao đ ng c n thi t đ qu n lý v n

hành m t công trình, m t h th ng công trình theo t ng v và c n m.
m c lao đ ng t ng h p đ

c tính toán trên c s đ nh m c lao đ ng chi ti t.

nh m c lao đ ng bi u hi n d
- M c th i gian: L

i 2 hình th c:

ng th i gian hao phí quy đ nh t i đa ph i hoàn

thành 1 đ n v s n ph m (ho c kh i l
hay 1 nhóm ng

nh

ng công vi c), đúng tiêu chu n cho 1

i lao đ ng có trình đ nghi p v thích h p trong nh ng đi u

ki n t ch c, k thu t nh t đ nh.
-M cs nl

ng: L

ng s n ph m (ho c kh i l

ng công vi c) quy

đ nh t i thi u ph i hoàn thành trong m t đ n v th i gian, đúng tiêu chu n
ch t l

ng cho 1 hay 1 nhóm ng

i lao đ ng có trình đ nghi p v thích h p

trong nh ng đi u ki n t ch c, k thu t nh t đ nh.


10

nh m c s d ng n

-

c:

M i lo i cây tr ng trong t ng giai đo n sinh tr
c u đ t tr ng ph i có m t l

ng n

đó do m a cung c p, do n

c ho c m t đ

ng, phát tri n đ u yêu

m thích h p. L

c ng m b sung và do các ngu n n

ng n

c

c t

i,

nh ng đ ng th i c ng l i luôn luôn m t đi do ng m xu ng t ng đ t sâu và do
b c h i t m t ru ng. L

ng n

c m t đi trong th i gian sinh tr

gieo tr ng đ n khi thu ho ch) c a cây tr ng g i là l
l

ng n

c m t ru ng yêu c u đ

n

c ho c m t đ
L

l

ng n

ng n

ct

ng n

ng (t khi

c hao và c ng là

i b sung đ gi

ru ng m t l

ng

m phù h p v i cây tr ng.
c c n m t ru ng hay m c s d ng n

c yêu c u t

ct

i t i m t ru ng là

i t i m t ru ng trong các th i đo n sinh tr

ng c a

cây tr ng.
nh m c s d ng n

c là t ng l

ng n

c t i đa đ

c s d ng trên

m t đ n v s n xu t đ b o đ m cho cây tr ng, th y s n nuôi sinh tr
phát tri n bình th

ng. N

ng và

c l y t công trình th y l i ch y u ph c v s n

xu t nông nghi p và nuôi tr ng th y s n, vì v y đ n v tính đ nh m c s d ng
n

c th

ng tính b ng m3/ha-v t i m t ru ng.

nh m c s d ng n

tính toán d a trên các đi u ki n v đ t đai, th nh
đ c đi m sinh tr

c

ng, đi u ki n th i ti t và

ng phát tri n c a lo i cây tr ng và lo i th y s n nuôi tr ng.

nh m c s d ng n

c th

ng xây d ng cho các đ i t

nh lúa, màu, th y s n. Các lo i đ i t
quy đ i v lúa theo kh i l
-ng n

ng s d ng chính

ng s d ng khác th

ng đ

c tính

c s d ng

nh m c tiêu hao đi n n ng:
nh m c tiêu th đi n n ng c a tr m b m (ho c 1 lo i máy b m) là

t ng l

ng đi n n ng tiêu hao c n thi t đ b m n

di n tích đáp ng đ nh m c s d ng n
b m là Kwh/ha-v .

nh m c đi n t

c.

i th

ct

i , tiêu cho 1 đ n v

n v tính đ nh m c đi n cho
ng đ

c tính cho các đ i t

ng


11

s d ng n
đ it
l
-

c ch y u là lúa, hoa màu và c p n

ng s d ng n

ng n

c khác có th đ

c nuôi tr ng th y s n. Các

c tính quy đ i v t

i lúa theo kh i

c s d ng.

nh m c s a ch a th
S a ch a th

ng xuyên tài s n c đ nh;

ng xuyên (SCTX) tài s n c đ nh (TSC ) là tu s a, n o

vét, b i trúc, thay th các b ph n công trình, kênh m

ng, nhà x

móc thi t b b h h ng nh , b i l p nh ng ch a nh h

ng đ n n ng l c ho t

đ ng c a công trình. S a ch a th

ng, máy

ng xuyên là công vi c ph i làm ngay đ

b o đ m công trình ho t đ ng bình th

ng, không d n đ n h h ng l n cho

công trình, máy móc thi t b và nhà x

ng. Theo đ c đi m, tính ch t s d ng

c a tài s n c đ nh trong các đ n v qu n lý khai thác công thu l i, s a ch a
th

ng xuyên tài s n c đ nh ph i th c hi n theo đúng quy đ nh, tiêu chu n

k thu t, ch t l

ng đ m b o công trình ho t đ ng bình th

nh m c chi phí s a ch a th

ng xuyên tài s n c đ nh là t ng s ti n

c n thi t đ th c hi n các n i dung công vi c s a ch a th
c đ nh theo đúng tiêu chu n k thu t, ch t l
ho t đ ng bình th

ng (trong m t n m).

xuyên tài s n c đ nh th

ng đ

ng .

ng xuyên tài s n

ng trong đi u ki n công trình

nh m c chi phí s a ch a th

ng

c tính b ng t l % trên nguyên giá tài s n

c đ nh ho c trên t ng chi phí qu n lý v n hành trong m t n m.
-

nh m c tiêu hao v t t , nguyên nhiên li u cho b o d

ng v n hành

máy móc thi t b :
V t t cho v n hành b o d

ng máy móc thi t b công trình th y l i

g m các lo i v t t , nguyên nhiên li u nh d u nh n, m các lo i, d u thu
l c, gi lau,... đ v n hành, b o d
đ ng bình th

ng máy móc thi t b nh m duy trì ho t

ng c a các lo i máy móc và thi t b theo quy trình quy ph m

qu n lý v n hành.


12

nh m c tiêu hao v t t , nguyên nhiên li u cho v n hành, b o d

ng

máy móc thi t b (sau đây g i t t là đ nh m c tiêu hao v t t ) là m c tiêu hao
các lo i v t t , nguyên, nhiên li u c n thi t đ v n hành, b o d

ng máy móc

thi t b theo các quy đ nh v qu n lý v n hành.
M c đ tiêu hao v t t , nguyên nhiên li u c a các lo i máy móc và
thi t b ph thu c vào nhi u y u t nh : i) quy ph m k thu t trong v n hành
c a t ng lo i máy; ii) c

ng đ v th i gian v n hành; iii) đi u ki n v n hành;

iiii) trình đ t ch c qu n lý,…
nh m c tiêu hao v t t đ
t ng h p.

c phân ra thành đ nh m c chi ti t và đ nh m c

nh m c chi ti t đ

c tính toán cho t ng lo i máy móc, thi t b

cho m t gi v n hành ho c m t l n b o d

ng.

nh m c t ng h p đ

c xây

d ng trên c s bình quân gia quy n đ nh m c chi ti t.
C n phân bi t đ nh m c tiêu hao v t t không bao g m tiêu hao nhiên
li u tr c ti p cho v n hành máy móc thi t b (ví d đi n cho máy b m đi n,
d u cho máy b m d u,…). Các tiêu hao này đã đ

c tính toán trong các đ nh

m c khác ví d nh đ nh m c tiêu hao đi n n ng t

i, tiêu cho v n hành máy

b m.
-

nh m c chi phí qu n lý doanh nghi p:
nh m c chi phí qu n lý doanh nghi p là m c chi t i đa ph c v b

máy qu n lý đi u hành c a doanh nghi p, đ

c quy đ nh cho m t n m tài

chính.
nh m c chi phí qu n lý doanh nghi p đ
t ng qu l

c tính b ng t l % so v i

ng k ho ch ho c t ng chi phí s n xu t trong n m tài chính ho c

chi phí cho 1 ha t

i tiêu (đ ng/ha).


13

1.2.2.2 Trình t các b

c xây d ng và áp d ng đ nh m c

Xây d ng và áp d ng đ nh m c là công vi c h t s c ph c t p b i đ nh
m c ph thu c quá nhi u các y u t mà trong th c t chúng ta r t khó đ nh
l

ng các nh h

ng đó.

Trình t xây d ng và áp d ng bao g m các b
B

c chính sau:

c 1: L p danh m c công vi c

M i danh m c công vi c ph i th hi n rõ đ n v tính, và yêu c u v k
thu t, bi n pháp th c hi n ch y u c a công vi c đó.
B

c 2: Xác đ nh thành ph n công vi c

Thành ph n công vi c ph i nêu rõ các b

c công vi c th c hi n c a t ng

công đo n theo thi t k t ch c công vi c t khi b t đ u đ n khi hoàn thành,
phù h p v i đi u ki n, bi n pháp và ph m vi th c hi n
B

c 3: Tính toán xác đ nh hao phí v t li u, nhân công, máy móc.

Tính toán xác đ nh hao phí v t li u, nhân công, máy móc d a vào các
ph

ng pháp tính toán, phân tích thu n túy, ph

hi n tr
B

ng; ph

ng pháp chuyên gia; ph

ng pháp quan sát th c t t i

ng pháp h n h p…

c 4: Thi t l p ti t đ nh m c

T ng h p các kho n m c v hao phí v t li u, nhân công, máy thi công;
M i ti t đ nh m c g m 2 ph n: thành ph n công vi c và b ng đ nh m c
B

c 5: Xét duy t, Ban hành đ nh m c

Sau khi xây d ng đ

c đ nh m c, ti n hành ki m duy t và ban hành đ nh m c

B

c 6: Tri n khai, h

B

c 7: i u ch nh, b sung đ nh m c

B

c 8: Ki m tra công tác áp d ng đ nh m c

1.2.3 Ph

ng d n áp d ng đ nh m c

ng pháp xây d ng đ nh m c kinh t k thu t

Công trình thu l i ph thu c r t l n vào đi u ki n t nhiên, đ a hình,
và th c tr ng h th ng công trình nên không th xây d ng đ nh m c chung
cho toàn ngành mà ph i xây d ng riêng trên c s t ng h th ng v i đ c


14

đi m, đi u ki n ngu n n

c, đ a hình c a h th ng c th . Do v y, đ nh m c

trong công tác qu n lý khai thác công trình thu l i là đ nh m c mang tính h
th ng c th , có nh ng đ c đi m riêng, khác v i các đ nh m c trong xây d ng
c b n, đ nh m c s n xu t công nghi p...
Công tác qu n lý khai thác công trình thu nông bao g m nhi u lo i
công vi c khác nhau, m i m t lo i công vi c l i có nh ng đ c đi m khác
nhau. Có nh ng công vi c ch mang tính ch t trông coi, qu n lý không s
d ng công c lao đ ng tác đ ng lên đ i t

ng lao đ ng đ làm ra s n ph m,

nh ng c ng có nh ng vi c mang tính lao đ ng đ s n xu t. Lao đ ng qu n lý
khai thác công trình thu nông r t ph c t p, v a mang tính lao đ ng k thu t
và lao đ ng chân tay, tính ch t công vi c không đ ng nh t và ph thu c nhi u
vào đi u ki n t nhiên và th c tr ng, th lo i công trình (ví d cùng là v n
hành m t c ng có công đóng m b ng đi n, b ng c khí và c ng có c ng
đóng m b ng th công) và mùa v , đ c đi m sinh lý phát tri n c a cây tr ng.
M t lao đ ng ph i kiêm nhi m nhi u công vi c có yêu c u chuyên môn khác
nh ng th i đi m khác nhau trong n m s n xu t, ví d công nhân v n

nhau

hành thì ngoài nh ng th i gian v n hành máy thì th i gian khác ph i làm công
tác b o v , ki m tra phát hi n và x lý công trình...
M i lo i đ nh m c đ

c tính toán theo t ng quy trình riêng v i thành

ph n c p b c công vi c khác nhau. Có đ nh m c tính theo hao phí lao đ ng
cho m t công đo n s n xu t ra s n ph m, có đ nh m c đ
l

ng công vi c đ

ph m t

c tính theo kh i

c giao và đ nh m c t ng h p tính cho m t đ n v s n

i, tiêu theo d ch v ho c bình quân trong m t n m.
nh m c kinh t k thu t t ng h p trong công tác qu n lý khai thác

công trình thu l i ph thu c vào đ c đi m đi u ki n t nhiên c a m i đ a
ph

ng và th i ti t m i n m. N m h n hán ho c úng l t nghiêm tr ng thì yêu

c un

ct

i ho c tiêu nhi u nên hao phí lao đ ng l n, nh ng thu nh p l i


15

th p h n. N m m a thu n gió hoà, hao phí lao đ ng ít nh ng có khi thu nh p
l i cao.
Trong ph

ng pháp lu n v xây d ng các ch tiêu đ nh m c cho công

tác qu n lý khai thác s đ

c xác đ nh trên c s đi u ki n công trình bình

thu ng và đi u ki n v th i ti t, khí t
th c t khác v i nh ng đi u ki n th

ng th

ng xuyên. Khi các đi u ki n

ng xuyên thì c n ph i đi u ch nh đ nh

m c trên c s xây d ng b ng h s đi u ch nh theo các đi u ki n khí t
khác v i đi u ki n th
h p ph

xây d ng đ nh m c chúng ta th

ng xuyên.

ng

ng k t

ng pháp chính nh sau:

1.2.3.1 Ph
Ph

ng pháp phân tích tính toán thu n túy
ng pháp này ch hoàn toàn d a vào các tài li u g c l u tr đnghiên c u, phân tích r i tính ra đ nh m c.
Th c hi n ph

ng pháp này theo ba b

li u g c nh m l a ch n ph

c: i) nghiên c u, phân tích tài

ng án h p lý v i n i dung công vi c. quy trình

s n xu t đang c n l p đ nh m c; ii) Thi t k , thành ph n c c u c a quá trình
s n xu t, t c là chia quá trình s n xu t thành các ph n t có các hình th c s n
ph m t

ng ng và quy đ nh các đi u ki n tiêu chu n: ch làm vi c, lo i d ng

c , quy cách và ch t l

ng c a đ i t

ng lao đ ng, ch t l

ng c a s n ph m

yêu c u, thành ph n công nhân, trình t công ngh …iii) Tính các tr s đ nh
m c và trình bày thành tài li u đ s d ng. C n nh n m nh r ng m i lo i đ nh
m c s có hình th c trình bày khác nhau.
1.2.3.2 Ph

ng pháp quan sát th c t ngoài hi n tr

N i dung và trình t c a ph

ng

ng pháp này g m 5 n i dung chính nh

sau: i) Công tác chu n b : Thành l p t nhóm nghiên c u, chu n b d ng c
thi t b chuyên môn, b i d

ng nghi p v ; ii) Quan sát thu th p s li u: Tr

c

khi b t tay vào vi c quan sát l y s li u ph i xác đ nh th i gian quan sát là
bao lâu và ph i th c hi n bao nhiêu quan tr c, ch n đ i t

ng quan sát: chia


16

đ it

ng quá trình s n xu t thành các ph n t , l a ch n ph

th p thông tin thích h p nh ch p nh, b m gi , ph
th i đi m; ph

ng pháp thu

ng pháp quan sát đa

ng pháp mô ph ng; iv) X lý thông tin thu đ

c qua các l n

quan tr c; v) Tính đ nh m c và trình bày đ nh m c thành tài li u đ áp d ng.
1.2.3.3 Ph
- Ph

ng pháp chuyên gia và ph

ng pháp th ng kê

ng pháp chuyên gia: L p đ nh m c theo ph

ng pháp này là d a

h n vào kinh nghi m c a chuyên gia đ đ nh ra đ nh m c m i. Ch t l

ng

c a đ nh m c ph thu c vào trình đ c a chuyên gia, ch nên áp d ng ph

ng

pháp này đ xây d ng đ nh m c KTKT cho nh ng công vi c ch a t ng làm
th i k tr

ho c m i có. M t khác nh ng kinh nghi m có th t t

c nh ng

đ n hi n t i thì đã l i th i.
- Ph
v i ph
ph

ng pháp th ng kê: Ph

ng pháp này th

ng đ

c dung ph i h p

ng pháp chuyên gia. Lúc đ u áp d ng các đ nh m c KTKT theo

ng pháp chuyên gia đ t ch c qu n lý s n xu t, l p k ho ch ti n đ .

Trong quá trình th c hi n, ng
và s n ph m đ t đ

i ta th ng kê hao phí các ngu n l c th i gian

c r i rút ra các ch tiêu, các h s đ đi u ch nh b sung

các đ nh m c đã dung. C làm nh th t ng b

c s hoàn thi n đ

c đ nh

m c c a các chuyên gia.
- S ph i h p: Ng

i ta th

pháp chuyên gia g i chung là ph
Ph

ng dùng ph

ng pháp th ng kê và ph

ng

ng pháp th ng kê – kinh nghi m

ng pháp này không nên dùng r ng rãi mà ch nên áp d ng cho các

công vi c còn m i, b i vì ngoài các nh

c đi m đã nói

trên, b n thân các s

li u th ng kê nhi u khi còn ch a đ ng các thông tin gi ho c thi u trung th c
vì nh ng lý do khác nhau.


17

1.2.3.4 Ph ng pháp h n h p
Ph ng pháp h n h p là cách s d ng vài ph
v i nhau nh m h n ch nh ng đi m y u c a ph
m t m nh c a ph

ng pháp l p đ nh m c

ng pháp này và phát huy

ng pháp kia.

1.2.4 Quy đ nh nhà n

c v xây d ng đ nh m c kinh t k thu t

Vi c xây d ng đ nh m c kinh t k thu t (KTKT) trong công tác qu n
lý, khai thác và b o v công trình thu l i c n c trên h th ng v n b n pháp
lu t, tiêu chu n, quy chu n,... bao g m:
Pháp l nh khai thác và b o v công trình thu l i s 32/2001/PLUBTVQH 10 ngày 04/4/2001 c a U ban th

ng v Qu c h i khoá 10;

Ngh đ nh s 09/2009/N -CP ngày 05/02/2009 c a Chính ph ban
hành quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà n

c và qu n lý v n nhà n

c

đ u t vào doanh nghi p khác;
Ngh đ nh s 67/2012/N -CP ngày 10/9/2012 s a đ i b sung m t s
đi u c a Ngh đ nh 143ngày 28/11/2003 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi
hành m t s đi u c a Pháp l nh khai thác và b o v công trình thu l i;
Ngh đ nh s 71/2013/N -CP ngày 11/3/2013 c a Chính ph v đ u t
v n nhà n
do Nhà n

c vào doanh nghi p và qu n lý tài chính đ i v idoanh nghi p
c n m gi 100% v n đi u l ;

Ngh đ nh s 49/2013/N -CP ngày 14/5/2013 c a Chính ph quy đ nh
chi ti t thi hành m t s đi u c a B lu t Lao đ ng v ti n l

ng;

Ngh đ nh s 50/N -CP ngày 14/5/2013 c a Chính ph quy đ nh qu n
lý lao đ ng, ti n l

ng và ti n th

ng đ i v i ng

công ty TNHH m t thành viên do Nhà n

i lao đ ng làm vi c trong

c làm ch s h u;

Ngh đ nh s 51/N -CP ngày 14/5/2013 c a Chính ph quy đ nh ch
đ ti n l

ng, thù lao, ti n th

ng đ i v i thành viên H i đ ng thành viên

ho c Ch t ch công ty, ki m soát viên, T ng giám đ c ho c Giám đ c, Phó


18

t ng giám đ c ho c Phó giám đ c, K toán tr
thành viên do Nhà n

ng trong công ty TNHH m t

c làm ch s h u;

Ngh đ nh s 66/2013/N -CP ngày 27/6/2013 c a Chính ph quy đ nh
m cl

ng c s đ i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c l

ng v trang;

Ngh đ nh s 130/2013/N -CP ngày 16/10/2013 c a Chính ph v s n
xu t và cung ng s n ph m d ch v công ích;
Ngh đ nh s 182/2013/N -CP ngày 14/11/2013 c a Chính ph quy
đ nh m c l

ng t i thi u vùng đ i v i ng

i lao đ ng làm vi c

doanh

nghi p, h p tác xã, t h p tác, trang tr i, h gia đình, cá nhân và các c quan,
t ch c có thuê m

n lao đ ng;

Quy t đ nh s
tr

211/1998/Q -BNN-QLN ngày 19/12/1998 c a B

ng b NN&PTNT v ch đ s d ng chi phí s a ch a th

ng xuyên tài

s n c đ nh c a doanh nghi p khai thác công trình thu l i;
Quy t đ nh s 2891/Q -BNN-TL ngày 12/10/2009 c a B NN&PTNT
ban hành h

ng d n xây d ng đ nh m c kinh t k thu t trong công tác qu n

lý, khai thác và b o v công trình th y l i;
Quy t đ nh s

1088/Q -BNN-KHCN, ngày 02/4/2015 c a B

NN&PTNT v vi c công b đ nh m c d toán m t s công tác xây d ng, s a
ch a công trình th y l i;
Thông t
h

05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 c a B

Xây d ng

ng d n đi u ch nh d toán xây d ng công trình;
Thông t

h

s
s

04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 c a B

Xây d ng

ng d n l p và qu n lý chi phí đ u t xây d ng;
Thông t s 97/2010/BTC-TT ngày 06/7/2010 c a B tr

ng B Tài

chính quy đ nh ch đ công tác phí, ch đ chi t ch c các cu c h i ngh đ i
v i các c quan nhà n

c và đ n v s nghi p công l p;


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×