Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu sử dụng dây chuyền không điều hòa trong lập kế hoạch tiến độ thi công cho dự án đầu tư xây dựng trạm bơm lương tài

i

L IC M

N

Sau m t th i gian thu th p tài li u, nghiên c u và th c hi n, đ n nay lu n
v n th c s k thu t v i đ tài “Nghiên c u s d ng dây chuy n không đi u
hoà trong l p k ho ch ti n đ thi công cho d án đ u t xây d ng tr m
b mL

ng Tài - T nh H ng Yên” đã hoàn thành và đ m b o đ y đ các

yêu c u đ t ra trong b n đ c

ng đã đ

c phê duy t.

V i t t c s kính tr ng và bi t n sâu s c nh t, tôi xin bày t lòng bi t n
chân thành c a mình t i th y giáo GS.TS V Thanh Te đã dành nhi u th i

gian, tâm huy t đ h

ng d n và giúp đ t n tình tôi đ tôi hoàn thành t t

lu n v n t t nghi p này.
Tôi c ng xin chân thành c m n các th y, cô giáo trong Ban giám hi u tr ng
i h c Th y L i; các th y cô giáo trong Khoa Công Trình, B môn Công ngh
và Qu n lý xây d ng đã t n tình ch b o, d y d tôi trong su t quá trình h c t p t i
nhà tr

ng và đã t o đi u ki n đ tôi hoàn thành t t lu n v n này.

Cu i cùng, tôi xin chân thành c m n nh ng ng

i thân trong gia đình,

b n bè, đ ng nghi p đã t o đi u ki n, giúp đ , đ ng viên, khích l tôi trong
su t quá trình h c t p, th c hi n và hoàn thành lu n v n này.
Trong quá trình nghiên c u đ hoàn thành lu n v n này, ch c ch n khó
tránh kh i nh ng sai xót do kinh nghi m th c ti n và c s lý lu n ch a hoàn
thi n. Tôi r t mong mu n nh n đ

c s góp ý, ch b o chân thành c a quý

th y cô, b n bè, đ ng nghi p đ đ tài nghiên c u đ

c hoàn thi n h n n a.

Xin chân thành c m n./.
Hà N i, ngày 12 tháng 02 n m 2016
H c viên

Lê L nh C

ng


ii

B N CAM K T


tài lu n v n th c s k thu t “Nghiên c u s

d ng dây chuy n

không đi u hoà trong l p k ho ch ti n đ thi công cho d án đ u t xây
d ng tr m b m L
tr

ng Tài - T nh H ng Yên” c a h c viên đã đ

c Nhà

ng giao nghiên c u theo quy t đ nh s 1285/Q - HTL ngày 29 tháng 08

n m 2014 c a Hi u tr

ng tr

ng

i h c Th y L i.

Tôi xin cam đoan công trình nghiên c u trên là c a riêng tôi. Các thông
tin, tài li u trích d n trong lu n v n đã đ

c ghi rõ ngu n g c. K t qu nêu

trong lu n v n là trung th c và ch a t ng đ
trình nào tr

c công b trong b t k công

c đây.
Hà N i, ngày 12 tháng 02 n m 2016
H c viên

Lê L nh C

ng


iii

M CL C
L IC M

N ............................................................................................................. i

B N CAM K T ........................................................................................................ ii
M C L C ................................................................................................................. iii
DANH M C B NG .................................................................................................. v
DANH M C HÌNH V ........................................................................................... vi
M

U .................................................................................................................... 1

CH

NG 1: T NG QUAN V K HO CH TI N

TRONG XÂY D NG

CÔNG TRÌNH ........................................................................................................... 4
1.1. Khái ni m v k ho ch ti n đ trong xây d ng ................................................4
1.1.1. Khái ni m v k ho ch ti n đ trong xây d ng [5]. ..................................4
1.1.2. M c đích c a vi c l p k ho ch ti n đ trong xây d ng [5]. ....................5
1.1.3 Vai trò c a vi c l p k ho ch ti n đ thi công [1]. ....................................6
1.1.4.
1.2. Các ph

c đi m k ho ch ti n đ thi công [5]. ...................................................7
ng pháp s d ng đ l p k ho ch ti n đ xây d ng. .........................8

1.2.1. Nguyên t c l p k ho ch ti n đ thi công [5]............................................8
1.2.2 Các ph

ng pháp s d ng đ l p k ho ch ti n đ . ..................................9

1.3. Th c tr ng công tác l p k ho ch ti n đ thi công hi n nay [9]. ...................14
K T LU N CH
CH

NG 2: C

NG I.......................................................................................16
S

LÝ LU N TRONG

I U KHI N K

HO CH TI N

XÂY D NG CÔNG TRÌNH ........................................................................... 17
2.1. ánh giá hi n tr ng công tác l p k ho ch ti n đ .........................................17
2.1.1. Gi i thi u đ c đi m công trình th y l i ...................................................17
2.1.2. Nh ng y u t
2.1.3. Các ph

nh h

ng đ n ti n đ thi công xây d ng công trình ......18

ng pháp t ch c xây d ng ........................................................20

2.1.4. T ch c thi công theo ph

ng pháp dây chuy n [8]. ..............................25

2.2. Nghiên c u s d ng dây chuy n không đi u hòa trong l p k ho ch ti n đ .
...............................................................................................................................39


iv
2.2.1. Dây chuy n không đi u hòa .....................................................................39
2.2.2. N i dung và trình t l p dây chuy n xây d ng trong l p k ho ch ti n đ
thi công xây d ng. ..............................................................................................39
2.3.

ng d ng ph n m m MS project trong qu n lý ti n đ thi công xây d ng ...47

2.3.1. Gi i thi u v ph n m m MS Project ........................................................47
2.3.2.

ng d ng c a MS Project 2010 trong l p k ho ch ti n đ ...................49

K T LU N CH
CH

NG 2 ......................................................................................54

NG 3: ÁP D NG K T QU

HO CH TI N
B ML

NGHIÊN C U VÀO

I U KHI N K

THI CÔNG CHO CÔNG TRÌNH XÂY D NG TR M

NG TÀI, HUY N V N LÂM, T NH H NG YÊN.......................... 55

3.1. Gi i thi u khái quát v D án đ u t xây d ng Tr m b m L

ng Tài, huy n

V n Lâm, t nh H ng Yên ......................................................................................55
3.1.1. Tính c p thi t c a d án. .........................................................................55
3.1.2. Gi i thi u v d án: .................................................................................56
3.2. L p k ho ch ti n đ cho d án. .....................................................................60
3.2.1. Phân tích công ngh xây d ng và l p danh m c công vi c. ....................61
3.2.2. Xác đ nh l p dây chuy n và phân đo n t ch c thi công dây chuy n. ....67
3.2.3. Tính toán các thông s c a dây chuy n. ..................................................74
3.2.4. Liên k t các dây chuy n và l p bi u k ho ch ti n đ . ............................79
3.2.5. Tính toán các ch s c a dây chuy n. ......................................................83
3.3. So sánh l a ch n ph

ng án t ch c dây chuy n không nh p nhàng dùng đ

l p k ho ch ti n đ ...................................................................................................83
3.3.1. Ph

ng pháp t ch c thi công tu n t . ...................................................83

3.3.2. Ph

ng pháp t ch c thi công dây chuy n..............................................84

3.3.3. L a ch n ph
K T LU N CH

ng án. ...............................................................................84

NG III ....................................................................................85

K T LU N VÀ KI N NGH ................................................................................ 86
TÀI LI U THAM KH O ...................................................................................... 88


v

DANH M C B NG
B ng 3.1: Danh m c và kh i l

ng các công vi c chính.......................................... 63

B ng 3.2: B ng phân chia phân đo n t ch c thi công dây chuy n ......................... 69
B ng 3.3: B ng tính toán thông s c a dây chuy n .................................................. 75
B ng 3.4: B ng tính toán kho ng ghép sát O i,i+1 ...................................................... 81


vi

DANH M C HÌNH V
Hình 1.1. C u trúc mô hình k ho ch ti n đ ngang. ................................................ 11
Hình 1.2. C u trúc mô hình k ho ch ti n đ xiên.................................................... 12
Hình 2.1: Bi u đ chu trình ph

ng pháp thi công tu n t . .................................... 21

Hình 2.2: Bi u đ chu trình ph

ng pháp thi công song song. ................................ 23

Hình 2.3: Bi u đ chu trình ph

ng pháp thi công dây chuy n. .............................. 24

Hình 2.4: Bi u đ chu trình dây chuy n b ph n...................................................... 32
( nh p nhàng, không nh p nhàng và t

ng đ

ng) .................................................... 32

Hình 2.5: Bi u đ chu trình dây chuy n nh p nhàng. ............................................... 33
Hình 2.6: Dây chuy n khác nh p. .............................................................................. 34
Hình 2.7: Cân b ng dây chuy n b ph n theo nh p đ nhanh .................................. 36
Hình 2.8: Cân b ng dây chuy n b ph n theo nh p đ ch m ................................... 36
Hình 2.9: Dây chuy n nh p bi n. .............................................................................. 38
Hình 2.10: Trình t các b

c l p dây chuy n xây d ng ........................................... 41

Hình 3.1: Dây chuy n l p l n 1 ................................................................................. 60
Hình 3.2: Dây chuy n l p l n 2 ................................................................................. 61
Hình 3.3: M t b ng h ng m c khu nhà tr m và b x .............................................. 62
Hình 3.4: Phân đo n chính trong t ch c thi công.................................................... 68
Hình 3.5: Bi u đ dây chuy n không nh p nhàng và nhân l c ................................. 82


1

M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
Xây d ng là m t ngành s n xu t công nghi p, vì qua s n xu t xây d ng
ng

i ta bi n các lo i v t t , v t li u thành s n ph m xã h i là các tòa nhà,

các công trình ph c v qu c t dân sinh.
hoàn thành nhi m v s n xu t ng

i th c hi n công vi c xây l p ph i

t p h p đ v t t , máy móc, thi t b và đ c bi t con ng

i đ ti n hành công

vi c. Vi c ti n hành công vi c s n xu t có th th c hi n theo nhi u cách khác
nhau. Ta g i là ph

ng pháp t ch c s n xu t, đ đ m b o v ch t l

trình, ti n đ và kinh t c a công trình. M t trong nh ng b

ng công

c quan tr ng đ

nâng cao hi u qu c a m t d án xây d ng là l p k ho ch ti n đ thi công
xây d ng công trình .
Th c tr ng vi c l p k ho ch ti n đ thi công xây d ng công trình

n

c

ta hi n nay ch a h p lý, ch a ch t ch và còn tùy thu c vào nhà th u thi công
xây l p. Các doanh nghi p xây d ng có khuynh h
th

ng qu n lý, coi tr ng giá tr s n l

ti n đ , giá r b m c ch t l

ng coi tr ng s n xu t xem

ng xem nh hi u qu , quan tâm t i

ng. Các doanh nghi p đ có th th ng th u đã

c tình l p k ho ch ti n đ thi công xây d ng công trình có th i gian càng
ng n càng t t mà không ho c ít chú ý đ n các y u t

nh h

ng tác đ ng đ n

nh n ng l c v tài chính, máy móc thi t b và v v n, v công ngh xây
d ng. Nh ng hành vi này nh h
thi t k t ch c thi công, ch t l

ng nghiêm tr ng đ n ch t l

ng c a h s

ng h s d th u.

Ngoài ra, công tác đánh giá và phê duy t các ph

ng án ti n đ xây d ng

còn tùy ti n, theo ch quan c a nhà th u và c a Ch đ u t . Các công vi c
n u không đ

c th c hi n theo m t quy trình k thu t h p lý và không tuân

th nghiêm ng t th i gian b t đ u và th i gian hoàn thành thì không th ki m
soát đ

c, t đó

n v qu n lý, Ch đ u t không bi t đ

c chính xác th i

h n hoàn thành d án. Vi c l p k ho ch ti n đ thi công không h p lý v th i


2

gian và chi phí s d n đ n ch m tr trong quá trình thi công. Ph n l n các d
án b ch m ti n đ đ u làm chi phí t ng thêm đ n 20%-30% t ng giá tr .
Ch m bàn giao đ a công trình vào v n hành còn có ngh a là v n b
quay vòng ch m gây thi t h i cho nhà th u, Ch đ u t , Nhà n

đ ng,

c và xã h i.

Chính vì v y mà trong quá trình l p k ho ch ti n đ thi công xây d ng công
trình ta c n ph i s p x p công vi c, phân b ngu n v n sao cho đ t hi u qu
cao nh t.
Có th th y r ng t ch c xây d ng là hoàn thi n h th ng qu n lý, xác
đ nh các ph

ng pháp t ch c, ch đ o xây d ng m t cách khoa h c đ m

b o hi u qu kinh t k thu t t i u khi xây d ng m t công trình c ng nh
m t h th ng các công trình. đ n v . Các công tác nh qu n lý d án, qu n
lý ti n đ và qu n lý ch t l

ng công trình, qu n lý an toàn lao đ ng thì

công tác l p và qu n lý k ho ch ti n đ là m t trong công tác quan tr ng,
nh h

ng tr c ti p t i th i gian hoàn thành c a d án.

Theo đó công tác l p và qu n lý k ho ch ti n đ là m t khâu quan tr ng
ngay t khi d án đ

c b t đ u ch p thu n đ u t cho t i khi kh i công và

thi công, tuy nhiên v n đ này t i nhi u đ n v nhà th u thi công ch a đ

c

quan tâm xây d ng m t cách khoa h c, chi ti t và tri t đ . Vi c xây d ng các
bi n pháp, các ph

ng án l p và qu n lý v ti n đ còn nhi u lúng túng và

y u kém. Nh n th y các v n đ th c tr ng đã nêu trên, vi c l a ch n đ tài
“Nghiên c u s d ng dây chuy n không đi u hoà trong l p k ho ch ti n đ
thi công cho d án đ u t xây d ng tr m b m L

ng Tài - T nh H ng Yên”

là đ tài có ý ngh a th c ti n, không ch riêng công trình c th nêu trên mà
còn c đ i v i các d án s đ

c th c hi n trong t

ng lai v công tác l p và

qu n lý k ho ch ti n đ .
2. M c đích c a đ tài
Nghiên c u và s d ng dây chuy n không đi u hòa trong l p k ho ch
ti n đ thi công cho d án đ u t xây d ng nói chung và áp d ng c th cho


3

d án đ u t xây d ng tr m b m L

ng Tài – T nh H ng Yên đem l i ý

ngh a v lý thuy t khoa h c và hi u qu th c t .
3. Ph

ng pháp nghiên c u

+ Nghiên c u lý thuy t trong l p và đi u khi n k ho ch ti n đ , Tìm hi u
n i dung, u nh

c đi m c a các ph

ng pháp t ch c xây d ng: Ph

pháp tu n t , ph

ng pháp song song và ph

ng

ng pháp dây chuy n.

+ Nghiên c u, phân tích các đi u ki n trong t ch c xây d ng, ph

ng

pháp mô hình toán b ng cách s d ng các ph n m m.
+ Tìm hi u, thu th p và phân tích đánh giá các tài li u công trình có liên
quan, kh o sát th c t hi n tr ng nh ng v trí xây d ng công trình.
+ V n d ng kinh nghi m th c t và lý thuy t th c ti n.
4. N i dung nghiên c u
Nghiên c u t ng quan v các ph
các ph

ng pháp t ch c xây d ng công trình và

ng pháp l p, qu n lý ti n đ . D a trên c s đó ch n ra k ho ch l p

ti n đ theo ph

ng pháp dây chuy n t i u hóa v chi phí và th i gian. T

đó áp d ng l p ti n đ xây d ng theo ph
tr m b m L
nâng cao đ

ng pháp dây chuy n cho công trình

ng Tài, Huy n V n Lâm, T nh H ng Yên. Qua đó góp ph n
c ch t l

ng, ti n đ thi công c ng nh hi u qu đ u t xây

d ng d án.
5. K t qu d ki n
đ tđ
đ

c m c đích nghiên c u đ t ra, lu n v n c n ph i gi i quy t

c nh ng k t qu sau đây:
- H th ng c s lý lu n v l p k ho ch ti n đ xây d ng công trình theo

ph

ng pháp t ch c thi công xây d ng dây chuy n không đi u hòa, ng

d ng ph n m m MS project trong công tác l p và qu n lý k ho ch ti n đ .
-

tài đ xu t ra đ

c ph

ng pháp nghiên c u s d ng dây chuy n

không đi u hòa áp d ng cho d án “đ u t xây d ng tr m b m L
Huy n V n Lâm, T nh H ng Yên”.

ng Tài,


4

CH

NG 1: T NG QUAN V K HO CH TI N

TRONG XÂY

D NG CÔNG TRÌNH
1.1. Khái ni m v k ho ch ti n đ trong xây d ng
1.1.1. Khái ni m v k ho ch ti n đ trong xây d ng [5].
Ngành xây d ng nói chung c ng nh các ngành s n xu t khác mu n đ t
đ

c nh ng m c đích đ ra ph i có m t k ho ch s n xu t c th . M t k

ho ch s n xu t đ

c g n li n v i m t tr c th i gian ng

l ch hay ti n đ . Nh v y ti n đ là m t k ho ch đ
M i thành ph n c a ti n đ đ

i ta g i đó là k ho ch
c g n li n v i niên l ch.

c g n trên m t tr c th i gian xác đ nh.

K ho ch ti n đ là k ho ch th i gian th c hi n các ph n công vi c
đ oc s p x p có t ch c, có trình t và đ
án xây d ng đ

c ki m soát c ng nh toàn b d

c hoàn thành m t cách có t ch c, có hi u qu , h u h t các

ti n đ xây d ng đ u đ

c bi u di n b ng các s đ ch ra s liên quan gi a

th i h n b t đ u và k t thúc c a các công vi c c a d án. Nó có th đ

c th

hi n b ng s đ ngang, s đ xiên hay s đ m ng, tu theo quy mô và m c
đ ph c t p c a công trình.
Nh v y ti n đ xây d ng là k ho ch s n xu t xây d ng th hi n b ng
bi u đ , n i dung bao g m các s li u tính toán, các gi i pháp đ

c áp d ng

trong thi công g m: công ngh , th i gian, đ a đi m, v trí và kh i l

ng các

công vi c xây l p cùng v i đi u ki n th c hi n chúng.
Ti n đ là b ph n không th tách r i c a thi t k t ch c xây d ng và
thi t k t ch c thi công, trong đó:
+ Ti n đ trong thi t k t ch c xây d ng g i t t là ti n đ t ch c xây
d ng do c quan t v n thi t k l p bao g m k ho ch th c hi n các công
vi c: Thi t k , chu n b , thi công, h p đ ng cung c p máy móc, thi t b , cung
c p h s tài li u ph c v thi công và đ a công trình vào ho t đ ng. Bi u đ
ti n đ n u là công trình nh thì th hi n b ng s đ ngang, n u công trình


5

l n ph c t p thì th hi n b ng s đ m ng. Trong ti n đ các công vi c th
hi n d

i d ng t ng quát, nhi u công vi c c a công trình đ n v đ

c nhóm

l i th hi n b ng m t công vi c t ng h p. Trong ti n đ ph i ch ra đ

c

nh ng th i đi m ch ch t nh giai đo n xây d ng, ngày hoàn thành c a các
h ng m c xây d ng, th i đi m cung c p máy móc thi t b cho công trình và
ngày hoàn thành toàn b .
+ Ti n đ trong thi t k t ch c thi công xây d ng g i là ti n đ thi
công do đ n v nhà th u (B) l p v i s tham gia c a các nhà th u ph (B’).
Trong đó th hi n các công vi c chu n b , xây d ng t m, xây d ng chính và
th i gian đ a t ng h ng m c công trình vào ho t đ ng. Ti n đ thi công có
th th hi n b ng s đ ngang hay s đ m ng. T ng ti n đ l p d a vào ti n
đ c a các công trình đ n v . Các công trình đ n v khi liên k t v i nhau d a
trên s k t h p công ngh và s d ng tài nguyên. Trong ti n đ đ n v các
công vi c xây l p đ

c xác đ nh chi ti t t ng ch ng lo i, kh i l

ng theo tính

toán c a thi t k thi công. Th i h n hoàn thành các h ng m c công trình và
toàn b công tr

ng ph i đúng v i ti n đ t ch c xây d ng.

1.1.2. M c đích c a vi c l p k ho ch ti n đ trong xây d ng [5].
Khi xây d ng m t công trình ph i th c hi n r t nhi u các quá trình xây
l p liên quan ch t ch v i nhau trong m t không gian và th i gian xác đ nh
v i tài nguyên có gi i h n. Nh v y m c đích c a vi c l p k ho ch ti n đ là
thành l p m t mô hình xây d ng, trong đó s p x p các công vi c sao cho b o
đ m xây d ng công trình trong th i gian ng n, giá thành h , ch t l

ng cao.

M c đích này có th c th nh sau:
- K t thúc và đ a các h ng m c công trình t ng ph n c ng nh t ng th
vào ho t đ ng đúng th i h n đ nh tr

c.

- S d ng h p lý máy móc thi t b .
- Gi m thi u th i gian

đ ng tài nguyên ch a s d ng.


6

- L p k ho ch s d ng t i u v c s v t ch t k thu t ph c v
xây d ng.
- Cung c p k p th i các gi i pháp có hi u qu đ ti n hành thi công
công trình.
1.1.3 Vai trò c a vi c l p k ho ch ti n đ thi công [1].
K ho ch ti n đ là tài li u th hi n rõ các c n c , các thông tin c n thi t
đ nhà th u t ch c và qu n lý t t m i ho t đ ng xây l p trên toàn công tr
Trong k ho ch ti n đ th

ng.

ng th hi n rõ:

+ Danh m c công vi c, tính ch t công vi c, kh i l

ng công vi c theo

t ng danh m c.
+ Ph

ng pháp th c hi n (ph

ng pháp công ngh và cách t ch c

th c hi n) nhu c u lao đ ng, xe c , máy móc và thi t b thi công và th i gian
c n thi t đ th c hi n t ng đ u vi c.
+ Th i đi m b t đ u và k t thúc c a t ng đ u vi c và m i quan h tr

c

sau v không gian, th i gian, công ngh và cách th c t ch c s n xu t c a các
công vi c.
+ Th hi n t ng h p nh ng đòi h i v ch t l

ng s n xu t, an toàn thi

công và s d ng hi u qu các ngu n l c đã có trên công tr

ng.

K ho ch ti n đ còn là c n c đ l p các k ho ch ph tr khác nh :
k ho ch lao đ ng - ti n l

ng, k ho ch s d ng xe máy, k ho ch cung ng

v t t , k ho ch đ m b o tài chính cho thi công …
Vi c thi t k t ch c thi công mà đi u quan tr ng là thi t k ph

ng

th c, cách th c ti n hành t ng công trình, h ng m c hay t h p công trình…,
có m t vai trò r t l n trong vi c đ a ra công trình th c t h s thi t k k
thu t ban đ u và các đi u ki n v các ngu n tài nguyên. Nó là tài li u ch y u
chu n b v m t t ch c và công ngh , là công c đ ng
s n xu t, trong đó ng

i ch huy đi u hành

i thi t k đ a vào các gi i pháp h p lý hóa s n xu t đ


7

ti t ki m v t li u, lao đ ng, công su t thi t b , gi m th i gian xây d ng và h p
lý v m t giá thành.
c đi m k ho ch ti n đ thi công [5].

1.1.4.

K ho ch ti n đ thi công xây d ng ph thu c r t nhi u vào đ c đi m c a
t ng công trình nh : đi u ki n t nhiên, đ c đi m đ a ch t th y v n n i xây
d ng công trình, c s h t ng (giao thông, đi n, n

c…), đ a hình, m c đ

ph c t p v k thu t và đi u ki n t ch c thi công. Quá trình s n xu t xây
d ng là m t quá trình đ ng và luôn ch u nh h

ng c a các y u t ng u nhiên

đ n ti n đ thi công. Ti n đ xây d ng ch u nh h

ng c a các đ c đi m c a

s n xu t xây d ng và s n ph m xây d ng vì v y trong quá trình l p k ho ch
ti n đ thi công c n ph i có d tr s n xu t. Ngu n d tr này đ m b o quá
trình xây d ng đ

c liên t c và đ phòng nh ng r i ro.

Khi thi t k k ho ch ti n đ thi công c n chú ý t i các yêu c u sau:
- K ho ch ti n đ này ph i đ

c thi t l p trên c s gi i pháp tác

nghi p xây l p d đ nh cho các h ng m c và công tác ch y u.
- Danh m c đ u vi c đ
công ngh đã ch n: kh i l

c phân chia chi ti t, phù h p v i các gi i pháp
ng công vi c đ

k thu t và t ch c thi công đ

ng án

c áp d ng.

dài th i gian th c hi n các đ u vi c, các h ng m c không đ

-

n đ nh theo đ nh m c chung mà đ
c a ph

c xác đ nh phù h p ph

ng ti n thi công và l c l

chính xác đ

c

c tính toán trên c s n ng su t th c t
ng lao đ ng đã ch n, chính vì v y đ

c cao h n.

- Th t th c hi n các đ u vi c đ

c n đ nh thông qua tính toán các

quan h v công ngh và t ch c đ có nhi u quá trình xây l p đ

c tri n khai

liên t c, nh p nhàng, t n d ng tri t đ n ng l c thi công và m t b ng s n xu t.
- Ph i xác đ nh các ch tiêu kinh t k thu t phù h p v i ti n đ đã l p và
có th ph i ti n hành t i u hóa k ho ch ti n đ theo nh ng yêu c u nh t đ nh.


8

- Ti n đ l p ra ban đ u ch là d ng t nh trên c s tính toán và gi
thi t theo s mong mu n c a ng
kh n ng tiêu th
th

i l p, t đó có th d ki n tính toán đ

c

tài nguyên c a công trình. Tuy nhiên trong thi công

ng có nh ng thay đ i vì v y yêu c u ti n đ l p ra ban đ u ph i có s

m m d o th hi n qua nh ng y u t nh :
+ Các công vi c th

ng có d tr đ có th thay đ i th i gian b t đ u,

k t thúc c a công vi c.
+ Ti n đ có kh n ng đi u ch nh linh ho t trong quá trình thi công.
i u đó đ

c th c hi n d dàng trong s đ ngang hay trong ph

ng pháp s

đ m ng.
1.2. Các ph

ng pháp s d ng đ l p k ho ch ti n đ xây d ng.

1.2.1. Nguyên t c l p k ho ch ti n đ thi công [5].
ti n đ l p ra sát v i th c t và yêu c u c a công trình làm cho vi c
xây dung công trình đ t hi u q a kinh t k thu t chúng ta c n đ nh h

ng

theo nh ng nguyên t c c b n sau:
- Ch n th t công vi c h p lý: khi xây d ng nh ng công trình l n ph c
t p, có nhi u h ng m c công trình liên quan v i nhau v qua ch c n ng công
ngh thi công nên vi c ch n th t thi công ph I h p lý. Ph i c n c vào
yêu c u c a ch đ u t , kh n ng c a nhà th u, tính ch t k thu t, đi u ki n
thi công, các bi n pháp an toàn…
- Xác đ nh th t thi công các h ng m c ph i d a trên các c n c đã đ
xu t

trên, theo đó c n c “Yêu c u c a ch đ u t ” ph i đ

c u tiên hàng

đ u. Còn các c n c khác tu theo công trình th c t , tu t ng nhà th u thi
công và các đi u ki n khác mà có s

u tiên khác nhau.


9

- Th t thi công các h ng m c ph i xác đ nh d a trên s ph i h p h p lý
gi a các y u t công ngh – không gian – th i gian gi a các h ng m c trên c
s gi i pháp công ngh và m i quan h không gian – th i gian .
-

m b o th i h n thi công: c n ph i đ m b o thi công theo h p đ ng,

th i h n xây d ng đ

c hi u là th i gian th c hi n công tác xây l p và đ a

công trình vào ho t đ ng ( ngày h i đ ng nghi m thu bàn giao ) đ công trình
hoàn thành bàn giao đúng th i h n theo h p đ ng. Trong khi l p ti n đ thì
th i h n xây d ng công trình ph thu c vào th i h n thi công c a t ng công
vi c và s s p x p chúng theo th i gian. Vì v y ng
đ

i l p ti n đ ph i n m

c các quy trình công ngh thi công toàn công trình.
- S d ng các ngu n l c đi u hoà trong s n xu t: Tính đi u hoà đ

c th

hi n trong bi u đ nhân l c. Bi u đ nhân l c đi u hoà khi s công nhân t ng
t t

trong th i gian dài và gi m d n. Khi thi công không có s t ng, gi m

đ t bi n. M t bi u đ nhân l c là h p lý khi t ng t t
d n

cu i, s ng

đo n đ u và gi m

i n đ nh càng g n m c trung bình càng t t.

- Thi t k t ch c thi công ph i b o đ m ch t l

ng d a trên s so sánh

toàn di n v m t k thu t, kinh t , an toàn lao đ ng c i thi n đi u ki n làm
vi c cho công nhân, b o v môi tr
- Khi l p ph

ng và b o đ m ch t ch t l

ng án s d ng v t li u ph i t ch c v n chuy n h p lý t

ch c cung c p đ ng b d tr h p lý và t n d ng đ
- Khi l p ph

ng xây d ng.

c v t li u đ a ph

ng án t ch c lao đ ng ph i l a ch n đúng hình th c t

ch c lao đ ng ( h n h p hay chuyên dùng) t n d ng lao đ ng đ a ph
1.2.2 Các ph

ng.
ng.

ng pháp s d ng đ l p k ho ch ti n đ .

Tùy theo tính ch t c a các công trình và yêu c u c a công ngh có 3
ph

ng pháp đ

c s d ng đ l p k ho ch ti n đ nh sau:

1.2.2.1 Mô hình k ho ch ti n đ ngang.


10

a. Khái ni m
Mô hình k ho ch ti n đ ngang (ph
Gantt đ x

ng pháp này do nhà khoa h c

ng t n m 1917) là nh ng đo n th ng n m ngang có đ dài nh t

đ nh ch th i đi m b t đ u, th i đi m th c hi n, th i đi m k t thúc vi c thi
công các công vi c theo trình t công ngh nh t đ nh.
b.

c đi m c u t o
C u trúc g m:
- Ph n 1: Danh m c các công vi c đ

và t ch c thi công, kèm theo là kh i l

c s p x p theo th t công ngh

ng công vi c, nhu c u nhân l c, máy

thi công, th i gian th c hi n, v n…c a t ng công vi c.
- Ph n 2:

c chia làm 2 ph n nh :

+ Ph n trên là thang th i gian, đ

c đánh s tu n t (s t nhiên) khi ch a

bi t th i đi m kh i công ho c đánh s theo l ch khi bi t th i đi m kh i công.
+ Ph n d

i thang th i gian trình bày đ th Gantt: m i công vi c đ

th hi n b ng m t đo n th ng n m ngang, có th là đ

c

ng liên t c hay “g p

khúc” qua m i đo n công tác đ th hi n tính không gian.

th hi n nh ng

công vi c có liên quan v i nhau v m t t ch c s d ng đ

ng n i, đ th

hi n s di chuy n liên t c c a m t t đ i s d ng m i tên liên h . Trên đ

ng

th hi n công vi c, có th đ a nhi u thông s khác nhau: nhân l c, v t li u,
máy, ca công tác…, ngoài ra còn th hi n ti n trình thi công th c t …
- Ph n 3: T ng h p các nhu c u tài nguyên, v t t , nhân l c, tài chính.
Trình bày c th v s l

ng, quy cách v t t , thi t b , các lo i th …các ti n

đ đ m b o cung ng cho xây d ng.


11

Stt

Th¸ng 1

§.vÞ k.l­îng T.gian ...

C«ng viÖc

1

2

3

Th¸ng 2

5

4

6

7

Th¸ng 3

8

9

10 11 12

A

1

A

2

B

3

C

4

D

5

E

.

..

.

..

(dù tr÷)

B

C2

C1

§­êng nèi logic

C3
Mòi tªn
di chuyÓn thî
E

D

P(ng­êi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

T(ngµy)

Hình 1.1. C u trúc mô hình k ho ch ti n đ ngang.
u nh

c.
-

c đi m và ph m vi s d ng.

u đi m: Di n t m t ph

xây d ng t
- Nh

ng pháp t ch c s n xu t, m t k ho ch

ng đ i đ n gi n, rõ ràng.
c đi m: Không th hi n rõ m i liên h logic ph c t p gi a các

công vi c mà nó ph i th hi n. Mô hình đi u hành t nh không thích h p tính ch t
đ ng c a s n xu t, c u t o c ng nh c khó đi u ch nh khi có s a đ i. S ph
thu c gi a các công vi c ch th c hi n m t l n duy nh t tr

c khi th c hi n k

ho ch do đó các gi i pháp v công ngh , t ch c m t đi giá tr th c ti n là vai trò
đi u hành khi k ho ch đ

c th c hi n. Khó nghiên c u sâu nhi u ph

h n ch v kh n ng d ki n di n bi n c a công vi c, không áp d ng đ

ng án,
c các

tính toán s đ m t cách nhanh chóng khoa h c.
T t c các nh

c đi m trên làm gi m hi u qu c a quá trình đi u khi n

khi s d ng s đ ngang, hay nói cách khác mô hình KHT ngang ch s d ng


12

hi u qu đ i v i các công vi c đ n gi n, s l

ng đ u vi c không nhi u, m i

liên h qua l i gi a các công vi c ít ph c t p.
1.2.2.2. Mô hình k ho ch ti n đ xiên.
c đi m c u t o.

a.

V c b n mô hình k ho ch ti n đ xiên ch khác mô hình k ho ch ti n
đ ngang ch thay vì bi u di n các công vi c b ng các đo n th ng n m ngang
ng

i ta dùng các đ

ng th ng xiên đ ch s phát tri n c a các quá trình thi

công theo c th i gian (tr c hoành) và không gian (tr c tung). Mô hình k
ho ch ti n đ xiên, còn g i là s đ xiên hay s đ chu trình (Xyklogram).
Tr c không gian mô t các b ph n phân nh c a đ i t

ng xây l p

(khu v c, đ t, phân đo n công tác…), tr c hoành là th i gian, m i công vi c
đ

c bi u di n b ng m t đ
Hình d ng các đ

công vi c và s
ph

đ

ng xiên riêng bi t.

ng xiên có th khác nhau, ph thu c vào tính ch t
t

ch c thi công, s

khác nhau này gây ra b i

ng_chi u_nh p đ c a quá trình. V nguyên t c các đ

không đ

c phép c t nhau tr tr

ng xiên này

ng h p đó là nh ng công vi c đ c l p v i

nhau v công ngh .
R3

1

2

3

4

m

1
m

1a
t

t

Hình 1.2. C u trúc mô hình k ho ch ti n đ xiên.
b.
-

u nh

c đi m và ph m vi s d ng.

u đi m: Mô hình k ho ch ti n đ xiên th hi n đ

c di n bi n công

vi c c trong không gian và th i gian nên có tính tr c quan cao.


13

- Nh

c đi m: Là lo i mô hình đi u hành t nh, n u s l

ng công vi c

nhi u và t c đ thi công không đ u thì mô hình tr nên r i và m t đi tính tr c
quan, không thích h p v i nh ng công trình ph c t p.
- Ph m vi áp d ng: Mô hình k ho ch ti n đ xiên thích h p v i các công
trình có nhi u h ng m c gi ng nhau, m c đ l p l i c a các công vi c cao.
bi t thích h p v i các công tác có th t ch c thi công d

c

i d ng dây chuy n.

1.2.2.3. Mô hình k ho ch ti n đ theo s đ m ng.
a. Khái ni m
Mô hình k ho ch ti n đ theo s đ m ng là m t đ th có h

ng bi u

di n trình t th c hi n t t c các công vi c, m i quan h và s ph thu c gi a
chúng, nó ph n ánh tính quy lu t c a công ngh s n xu t và các gi i pháp
đ

c s d ng đ th c hi n ch
b.

u đi m, nh

ng trình nh m v i m c tiêu đ ra.

c đi m và ph m vi áp d ng:

u đi m:

-

+ Cho th y m i quan h ch t ch v công ngh , t ch c gi a các công vi c.
+ Ch ra đ

c nh ng công vi c quan tr ng, quy t đ nh đ n th i h n hoàn

thành công trình (các công vi c này nh sau này g i là công vi c “g ng”). Do
đó ng

i qu n lý bi t t p trung ch đ o có tr ng đi m.

+ Lo i tr đ

c nh ng khuy t đi m c a s đ ngang.

+ Gi m th i gian tính toán do s d ng đ

c máy tính đi n t vào l p,

tính, qu n lý và đi u hành ti n đ .
+ Cho phép t i u hóa k ho ch, ti n đ thi công theo ch tiêu th i gian,
giá thành xây d ng và nhu c u tài nguyên cho thi công.

ng th i còn thu n

ti n cho vi c t đ ng hóa tính toán và đi u khi n thi công.
- Nh

c đi m:

+ Ph i li t kê toàn b các ho t đ ng trong d án nên ph c t p và c u k .


14

+ Ph

ng pháp s đ m ng ch th c s có hi u qu trên c s có s qu n

lý sát sao c a cán b k thu t, các b qu n lý và s đ m b o v cung ng v t
t – k thu t, lao đ ng đ y đ theo yêu c u đã l p ra trong m ng.
- Ph m vi áp d ng:
+ Ph

ng pháp s đ m ng dùng đ l p k ho ch và đi u khi n t t c các

lo i d án, t d án xây d ng m t công trình đ n d án s n xu t kinh doanh
hay d án gi i quy t b t k m t nhi m v ph c t p nào trong khoa h c k
thu t, kinh t , quân s … đ u có th s d ng s đ m ng.
1.3. Th c tr ng công tác l p k ho ch ti n đ thi công hi n nay [9].
Trong nh ng n m g n đây, ti n đ thi công xây d ng công trình tr
thành v n đ r t đ

c quan tâm trong xây d ng. Ti n đ thi công xây d ng

công trình quy t đ nh tr c ti p đ n th i gian hoàn thành công trình và đ a
công trình vào khai thác, s d ng.
Theo Báo cáo s : 7435/BKH T-GSTD T ngày 02/10/2013 c a B K
ho ch và

u t , tình tr ng các d án ch m ti n đ v n ph bi n. Trong 6

tháng đ u n m 2013 có 3.006 d án ch m ti n đ , chi m 11,2% t ng s d án
th c hi n trong k . Có r t nhi u nguyên nhân d n đ n th c tr ng trên nh ng
có m t s nguyên nhân ch y u nh : Do công tác gi i phóng m t b ng (có
1.058 d án, chi m 3,94% s d án th c hi n trong k ); Do b trí v n không
k p th i (có 655 d án, chi m 2,48% s d án th c hi n trong k ); Do n ng
l c c a ch đ u t , Ban qu n lý d án và các nhà th u (có 271 d án, chi m
1,01% s d án th c hi n trong k ); Do quy trình th t c đ u t (có 413 d
án, chi m 1,54% s d án th c hi n trong k ).
Theo thông tin đ

c công b t i cu c h p Ban ch đ o qu c gia v v n

ODA và v n vay u đãi nh m đánh giá tình hình th c hi n gi i ngân ngu n
v n này trong 6 tháng đ u n m 2015 thì đã có 14 d án đang trong tình tr ng
ch m ti n đ và c n ti p t c đ

c giám sát th

ng xuyên.


15

Vi c các công trình tr ng đi m nh đ
N i, th y đi n H i Xuân (Thanh Hóa), đ
tr m b m Ngo i
N

ng s t trên cao Hà

ông – Hà

ng cao t c H i Phòng – Hà N i,

II (Hà N i), h th ng th y l i Tân M (Ninh Thu n), h

c Trong (Qu ng Ngãi), h T Tr ch (Th a Thiên Hu )… đang b ch m

ti n đ là m t trong nh ng ví d đi n hình. D u cho đó là nh ng công trình
đ

c u tiên, ngu n v n luôn đ

c cung ng k p th i. Nh ng bên c nh đó có

nh ng công trình v n hoàn thi n ti n đ m t cách k p th i nh đ

ng qu n lý

biên gi i (B qu c phòng), tr m b m Nh t Trai (B c Ninh), h

nh Bình

(Bình

nh), h ch a n

cC a

t (Thanh Hóa)…

Các d án ch m ti n đ s gây thi t h i và lãng phí vô cùng l n. Nhà
n

c, doanh nghi p và c xã h i b v n đ u t vào các d án xây d ng

(chi m 40% GDP), nh ng do ch m hoàn thành d n đ n đình tr s n xu t,
ngu n v n không đ

c quay vòng k p th i, b "chôn" v n, lãi su t v n ph i

tr , thi u công trình cho xã h i, cho ng
khó có th đo đ m h t.

i dân...

c bi t, lãng phí v đ t đai


16

K T LU N CH

NG I

Có nhi u các d án thi công xây d ng trong giai đo n hi n nay đ u hoàn
thành ch m so v i k ho ch ti n đ đ ra d n đ n chi phí phát sinh t ng cao.
h n ch đ n m c t i đa tình tr ng ch m ti n đ thi công c a các d án
trong giai đo n hi n nay.
gi i quy t v n đ trên thì ngoài nh ng y u t nh ti n đ gi i ngân
h p lý, l a ch n nhà th u xây l p có đ n ng l c v chuyên môn k thu t thì
ph i k đ n công tác l p k ho ch ti n đ thi công cho d án hi n nay c n
đ

c quan tâm đúng m c h n n a. Nh ng ng

i l p k ho ch ti n đ c n có

s tính toán chính xác, s p x p các danh m c n i dung công vi c h p lý đ có
đ

c m t k ho ch ti n đ thi công phù h p, nh m đ m b o yêu c u đ t ra.
làm t t đ

c l p k ho ch ti n đ trong thi công xây d ng, tr

c tiên

c n có cái nhìn đúng đ n v các n i dung trong công tác l p k ho ch ti n đ
th c hi n các d án và các v n đ liên quan đ n nó.

ra đ

c ph

ng pháp

t ch c xây d ng h p lý đ gi m t i đa th i gian thi công và chi phí xây d ng
công trình.
C s , trình t l p k ho ch ti n đ trong thi công xây d ng s đ
bày trong ch

ng II c a lu n v n.

c trình


17

CH

NG 2: C

S

LÝ LU N TRONG I U KHI N K HO CH

TI N

XÂY D NG CÔNG TRÌNH

2.1. ánh giá hi n tr ng công tác l p k ho ch ti n đ .
2.1.1. Gi i thi u đ c đi m công trình th y l i

N

c ta hi n nay đang chú tr ng vào phát tri n nông nghi p áp d ng công

ngh cao đi đôi v i nó đ đáp ng đ
c u s d ng n

c c n ph i đ

c các ti n b khoa h c k thu t thì nhu

c ch đ ng h n. Do đó đ đáp ng th c tr ng

thì các công trình xây d ng thu l i phát tri n r ng kh p và toàn di n. Nhi u
công trình đ u m i nh đ p dâng, h ch a, tr m b m đ
trong c n

c v i đ u t v n c a TW hay nhà n

c xây d ng kh p n i

c và nhân dân cùng làm v i

đ các lo i công trình thi công v i k thu t khác nhau. Kh i l
ngày càng l n, ch t l

ng xây d ng

ng yêu c u ngày càng cao, l i s d ng nhi u máy móc

thi t b hi n đ i.
Khác v i vi c xây d ng các công trình xây d ng dân d ng và công
nghi p. Công tác thi công xây d ng công trình thu l i có đ c đi m sau:
- Kh i l

ng l n:

Các công trình thu l i ph n nhi u mang tính ch t l i d ng t ng h p
ngu n n

c nh ph

ng ti n, v n t i, nuôi cá, t

nhi u công trình đ n v nh đ p, c ng, kênh m

i v.v... m i công trình thì có
ng, âu tàu, tr m thu đi n

v.v... m i công trình đ n v l i có nhi u lo i, nhi u ki u làm b ng các v t li u
khác nhau nh đ t, đá, bêtông, g , s t thép v.v... v i t ng kh i l

ng r t l n

có khi hàng tr m ngàn, tri u m3.
Ví d : CTTL Phú Ninh công tác đ t riêng công trình đ p đ t đ u m i V =
2,5 x 106 m3
CTTL Sông à đ p đ t đ 27 x 106 m3
CTTL Âu tàu SÔNG À 2,2 x 106 m3 bêtông


18

- Ch t l

ng cao:

Công trình thu l i yêu c u ph i n đ nh, b n lâu, an toàn tuy t đ i trong
quá trình khai thác. Do đó ph i tho mãn yêu c u sau.
Ch ng l t, lún, n t n , ch ng th m, ch ng xâm th c t t, xây l p v i đ
chính xác cao v.v...
- i u ki n thi công khó kh n:
Công tác thi công công trình thu l i ti n hành trên lòng sông su i, đ a
hình ch t h p, m p mô, đ a ch t x u và ch u nh h

ng c a n

c m a, ng m,

th m do đó thi công r t khó kh n, xa dân c , đi u ki n kinh t ch a phát tri n.
- Th i gian thi công ng n:
Công trình thu l i th

ng ph i xây d ng lòng d n sông su i ngoài yêu

c u l i d ng t ng h p ngu n n

c còn ph i hoàn thành công trình trong mùa

khô hay hoàn thành c n b n v i ch t l

ng cao do đó th i gian thi công h n

ch .
Thi công các công trình thu l i đòi h i hoàn thành kh i l

ng l n trong

th i gian h n ch l i g p đi u ki n khó kh n ph c t p và ph i b o đ m ch t
l

ng cao giá thành h do đó ph i làm t t công tác t ch c và k ho ch b ng

cách.
- L p k ho ch ti n đ thi công h p lý
- Tranh th mùa khô, chú tr ng công trình tr ng đi m
- K ho ch ph i c th toàn di n có bi n pháp đ i phó nh ng tr

ng h p

b t l i có th x y ra.
- Các b ph n công trình ph i ph i h p ch t ch v i nhau h

ng t p trung

vào vi c hoàn thành k ho ch ti n đ .
2.1.2. Nh ng y u t

nh h

ng đ n ti n đ thi công xây d ng công trình

Th c t nhi u công trình kéo dài 5- 7 n m. Nguyên nhân d n đ n ch m
tr ch y u do c ch , chính sách v đ n bù gi i phóng m t b ng (GPMB) còn


19

b t c p liên quan đ n quy n l i tr c ti p c a ng

i dân "b gi i phóng m t

b ng". C th , giá đ n bù thi u nh t quán và không phù h p; khu tái đ nh c
không b ng n i

c ; các t ch c t v n, l p ph

ng án GPMB, các ban

GPMB không chuyên nghi p, lúng túng; các ch tài còn ch a đ ng b và
ch a đ m nh.
Bên c nh đó là giai đo n đ u th u và th c hi n thi công. Có r t nhi u
công trình đ u th u kéo dài x y ra ch y u
bi t Lu t

công trình v n Nhà n

c.

c

u th u thiên v ch n nhà th u giá r mà không tính đ n đ y đ

n ng l c đ m b o ti n đ và ch t l

ng nhà th u d n đ n đ u th u kéo dài.

Ngoài ra còn m t nguyên nhân khác d n đ n h u h t các công trình ch m
ti n đ là do v n không đ

c đ m b o. Hi n t

ng phân b v n dàn tr i v n

ph bi n, trình t , th t c c p v n, thanh toán ch m tr d n đ n ti n đ thi
công kéo dài. Th c t , ch tr m t s d án tr ng đi m còn tuy t đ i đa s d
án tri n khai ch m do ngu n v n th c hi n không đ , ch m quy t toán.
nh h

ng đi u ki n th i ti t: Do đ c đi m c a công trình xây d ng đa

s là thi công

ngoài tr i nên nh h

ng c a đi u ki n t nhiên, th i ti t đ n

ti n đ thi công r t rõ nét. Khi đi u ki n th i ti t không thu n l i (tr i có m a
ho c m a kéo dài), ph n l n các công tr
k ho ch ti n đ thi công, ng

ng đ u ph i d ng thi công. Khi l p

i l p ph i n m b t đ

c tình hình th i ti t khu

v c thi công, ch đ ng xác đ nh th i gian d tr h p lý cho các công vi c
trong th i gian mùa m a.

ng th i, c n ph i có các gi i pháp thoát n

c,

ch ng úng, b trí v trí các kho bãi h p lý đ đ m b o k ho ch ti n đ thi
công đ

c th c hi n t t.

Nh ng quan tr ng h n c đó là nguyên nhân ch quan đ n t các bên liên
quan trong quá trình th c hi n d án nh n ng l c qu n lý c a ch đ u t , t
v n thi t k không đáp ng đ

c yêu c u ti n đ , n ng l c c a nhà th u.

Trong đó có nguyên nhân xem nh công tác l p k ho ch ti n đ thi công d


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×