Tải bản đầy đủ

Giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí thi công xây dựng tại công ty cổ phần xây dựng thái nguyên áp dụng cho công trình kiến cố hóa hệ thống kênh hồ phượng hoàng, huyện đại từ

L IC M

N

Trong quá trình nghiên c u và th c hi n lu n v n, tác gi đã nh n đ
h

cs

ng d n t n tình c a PGS.TS NGUY N BÁ UÂN và nh ng ý ki n v

chuyên môn quý báu c a các th y cô giáo trong khoa Công trình, khoa Kinh t
và Qu n lý - Tr

ng

i h c Th y l i c ng nh s giúp đ c a Công ty C

ph n Xây d ng Thái Nguyên.
Tác gi xin chân thành c m n các th y cô trong Tr
l i đã ch b o, h


ng

i h c Th y

ng d n khoa h c và C quan cung c p s li u trong quá

trình h c t p, nghiên c u và hoàn thành lu n v n này.
Do trình đ , kinh nghi m c ng nh th i gian nghiên c u còn h n ch nên
Lu n v n khó tránh kh i nh ng thi u sót, tác gi r t mong nh n đ

c nh ng ý

ki n đóng góp c a quý đ c gi .
Xin trân tr ng c m n!
Hà N i, ngày

tháng n m 2016

Tác gi lu n v n

Hà Thu Qu nh


L I CAM OAN

Tôi xin cam đoan đ tài lu n v n này là s n ph m nghiên c u c a riêng
cá nhân tôi. Các s li u và k t qu trong lu n v n là hoàn toàn trung th c và
ch a đ

c ai công b tr

c đây. T t c các trích d n đã đ

c ghi rõ ngu n g c.

Hà N i, ngày

tháng n m 2016


Tác gi lu n v n

Hà Thu Qu nh


M CL C
M
CH

U ........................................................................................................... 1
NG 1: T NG QUAN V

THI CÔNG VÀ QU N LÝ CHI PHÍ

THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH .................................................... 4
1.1. T ng quan v thi công xây d ng công trình .............................................. 4
1.1.1. Công trình xây d ng................................................................................. 4
1.1.2.

c đi m chung c a công trình xây d ng................................................ 4

1.1.3. Các ho t đ ng trong quá trình thi công xây d ng .................................... 5
1.1.4. Qu n lý thi công xây d ng công trình...................................................... 6
1.2. Nh ng nhân t

nh h

ng đ n công tác qu n lý chi phí thi công xây d ng

công trình......................................................................................................... 11
1.2.1. Nhóm nhân t ch quan ......................................................................... 11
1.2.2. Nhóm nhân t khách quan ..................................................................... 13
1.3. Th c tr ng công tác qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình t i các
doanh nghi p xây d ng ................................................................................... 14
1.3.1. Tình hình qu n lý chi phí s n xu t trong giai đo n thi công c a các
doanh nghi p .................................................................................................... 14
1.3.2. Nh ng v n đ t n t i trong công tác qu n lý chi phí thi công xây d ng15
1.4. Nh ng bài h c kinh nghi m v qu n lý chi phí thi công xây d ng c a
doanh nghi p xây d ng ................................................................................... 18
1.5. T ng quan v nh ng công trình nghiên c u có liên quan........................ 22
K t lu n ch
CH

ng 1 ........................................................................................... 23

NG 2: C

S

LÝ LU N V

QU N LÝ CHI PHÍ THI CÔNG

XÂY D NG CÔNG TRÌNH ......................................................................... 25
2.1. Chi phí thi công và qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình........... 25
2.1.1. Khái ni m v chi phí và qu n lý chi phí trong doanh nghi p ............... 25


2.1.2. Phân lo i chi phí trong doanh nghi p..................................................... 26
2.1.3. Chi phí thi công xây d ng công trình .................................................... 29
2.1.4. N i dung c a công tác qu n lý chi phí thi công XDCT ......................... 32
2.1.5. Các ph

ng pháp qu n lý chi phí thi công xây d ng ............................ 35

2.1.6. Nh ng ch tiêu đánh giá công tác qu n lý chi phí thi công XDCT........ 40
2.2. Nh ng c n c cho vi c qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình .... 41
2.2.1. Nh ng quy đ nh pháp lu t c a Nhà n

c .............................................. 41

2.2.2 Nh ng quy đ nh c a doanh nghi p ......................................................... 42
K t lu n ch
CH

ng 2 ........................................................................................... 43

NG 3: TH C TR NG VÀ GI I PHÁP T NG C

NG CÔNG

TÁC QU N LÝ CHI PHÍ THI CÔNG T I CTCP XÂY D NG THÁI
NGUYÊN – ÁP D NG CHO CÔNG TRÌNH KIÊN C
TH NG KÊNH H

PH

NG HOÀNG, HUY N

HÓA H

I T .................... 44

3.1. Gi i thi u khái quát v công ty C ph n Xây d ng Thái Nguyên .......... 44
3.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n ......................................................... 44
3.1.2 C c u t ch c b máy qu n lý ............................................................... 47
3.2 . Th c tr ng trong công tác qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình
t i công ty C ph n Xây d ng Thái Nguyên .................................................. 51
3.2.1. Công tác l p k ho ch ti n đ và chi phí thi công xây d ng ................. 51
3.2.2. T ch c qu n lý tri n khai th c hi n k ho ch chi phí .......................... 53
3.2.3. T ch c ki m tra ki m soát .................................................................... 61
3.2.4. ánh giá chung v công tác qu n lý chi phí thi công c a Công ty........ 62
3.3.

nh h

ng phát tri n c a công ty C ph n Xây d ng Thái Nguyên trong

giai đo n 2016 - 2020 ...................................................................................... 65
3.3.1.

nh h

ng phát tri n chung ................................................................. 65

3.3.2.

nh h

ng trong qu n lý s n xu t kinh doanh ..................................... 66


3.4.

xu t m t s gi i pháp t ng c

ng công tác qu n lý chi phí thi công

xây d ng t i Công ty - Áp d ng cho công trình kiên c hóa H th ng kênh H
Ph

ng Hoàng, huy n

i T ........................................................................ 67

3.4.1. Gi i thi u v gói th u Công trình kiên c hóa H th ng kênh H
Ph

ng Hoàng, huy n

i T ......................................................................... 67

3.4.2. M t s gi i pháp t ng c

ng công tác qu n lý chi phí thi công xây d ng

công trình kiên c hóa H th ng kênh H Ph
K t lu n ch

ng Hoàng, huy n

i T ...... 69

ng 3 ........................................................................................... 90

K T LU N VÀ KI N NGH ...................................................................... 91
TÀI LI U THAM KH O ............................................................................ 94


DANH M C CÁC B NG BI U
B ng 2.1: T ng h p d toán chi phí xây d ng theo đ n giá xây d ng công
trình không đ y đ và giá xây d ng t ng h p không đ y đ theo.................. 38
B ng 3.1: B ng n ng l c và kinh nghi m CTCP Xây D ng Thái Nguyên
trong l nh v c xây d ng .................................................................................. 46
B ng 3.2: B ng doanh thu xây l p trong vòng 3 n m (2012, 2013, 2014) ..... 50
B ng 3.3: B ng xác nh n s li u tài chính c a Công ty ................................ 51
B ng 3.4: B ng K ho ch ch đ o s n xu t 6 tháng đ u n m 2014 ................ 53
Công ty C ph n Xây d ng Thái Nguyên....................................................... 53
B ng 3.5: Chi phí nguyên v t li u công trình qua các n m ............................ 56
B ng 3.6: K t qu s d ng máy móc thi t b thi công ................................... 57
B ng 3.7: C c u các lo i chi phí trong giá thành công trình ......................... 59
B ng 3.8: Lao đ ng nhân theo trình đ chuyên môn ...................................... 60
B ng 3.9: Kh i l

ng đ t đ p t các đi m c p ............................................... 87

B ng 3.10: Kh i l

ng đ t đ p đ n các đi m nh n ........................................ 87

B ng 3.11: T ng h p kh i l

ng đ t c a các đi m c p và nh n .................... 88

B ng 3.12:

ng v n chuy n c a các đi m c p và nh n ............................. 88

B ng 3.13:

n giá c

c v n chuy n cho công tác v n chuy n đ t ............. 89


DANH M C CÁC HÌNH V
Hình 3.1: S đ b máy t ch c qu n lý c a Công ty ................................... 47
Hình 3.2: S đ khu t

i kênh chính Ph

ng Hoàng ..................................... 69

Hình 3.3: S đ v n chuy n t 1 đi m c p đ n nhi u đi m nh n .................. 84
Hình 3.4: S đ v n chuy n t m t s đi m c p đ n m t đi m nh n ............ 85
Hình 3.5. S đ v n chuy n t m t s đi m c p đ n m t s đi m nh n ........ 85
Hình 3.6: S đ v n chuy n đât t đi m c p đ n đi m nh n ........................ 87


DANH M C CÁC T
Ký hi u vi t t t

VI T T T
Ngh a đ y đ

BHXH

B o hi m xã h i

BHYT

B o hi m y t

BTCT

Bê tông c t thép

CBCNV

Cán b công nhân viên

CTCP

Công ty c ph n

NSNN

Ngân sách nhà n

QLDA

Qu n lý d án

SXKD

S n xu t kinh doanh

TP

Thành ph

TSC

Tài s n c đ nh

c


1

M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
Trong nh ng n m g n đây, do chính sách th t ch t ti n t , th t ch t đ u
t công, ngu n v n c a Nhà n

c dành cho l nh v c xây d ng c b n b h n

ch làm cho các công ty kinh doanh trong l nh v c xây d ng c nh tranh nhau
gay g t, và g p r t nhi u khó kh n, nhi u công ty ph i gi i th . Tr

cb i

c nh đó, các công ty xây d ng l n và nh đ u ph i tìm ki m nh ng cách th c
t ch c và qu n lý khác nhau đ t n t i và phát tri n.

i u đó ngh a là Công

ty ph i tính toán và tìm cách nh m h n ch t i đa chi phí cho s n xu t kinh
doanh, đ m b o vi c qu n lý chi phí khoa h c, h p lý. Nh ta đã bi t, chi phí
là ch tiêu quan tr ng ph n ánh hi u qu ho t đ ng s n xu t c a m t công ty.
Vi c qu n lý chi phí trong quá trình thi công xây d ng góp ph n làm h giá
thành s n ph m, t ng t i đa l i nhu n cho công ty và t o ra l i th c nh tranh
vô cùng to l n trong vi c t n t i và phát tri n c a công ty, kéo theo là s phát
tri n c a n n kinh t nói chung. Vì th vi c ti t ki m chi phí s n xu t chính là
m c tiêu quan tr ng không nh ng ch c a riêng m t công ty, hay c a riêng
ngành xây d ng mà còn là v n đ quan tâm c a toàn xã h i.
T nh ng phân tích trên, v i nh ng ki n th c đ
Nhà tr

c h c t p và nghiên c u

ng cùng v i kinh nghi m th c ti n trong quá trình công tác t i đ a

bàn nghiên c u, tác gi ch n đ tài lu n v n v i tên g i: “Gi i pháp t ng
c

ng công tác qu n lý chi phí thi công xây d ng t i Công ty C ph n Xây

d ng Thái Nguyên – Áp d ng cho Công trình kiên c hóa H th ng kênh
H Ph

ng Hoàng, huy n

i T ”.

2. M c đích nghiên c u c a đ tài
Lu n v n nghiên c u đ xu t m t s gi i pháp có tính kh thi, có c s lý
lu n và th c ti n nh m qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình t i công
ty C ph n Xây d ng Thái Nguyên.


2

3. Ph

ng pháp nghiên c u
th c hi n nh ng n i dung nghiên c u, tác gi lu n v n s d ng các

ph

ng pháp nghiên c u sau: ph

ph

ng pháp k th a, áp d ng có ch n l c; ph

t ng h p, so sánh; ph

ng pháp đi u tra thu th p thông tin;

ng pháp kh o sát th c t ; ph

h th ng v n b n pháp quy; và m t s ph
4.

it

ng và ph m vi nghiên c u

a.

it

ng nghiên c u c a đ tài

it

ng pháp th ng kê, phân tích,
ng pháp đ i chi u v i

ng pháp khác.

ng nghiên c u c a đ tài là công tác qu n lý chi phí thi công xây

d ng công trình t i Công ty C ph n Xây d ng Thái Nguyên và nh ng nhân
t

nh h

ng đ n ch t l

ng và hi u qu c a công tác này.

b. Ph m vi nghiên c u c a đ tài
Ph m vi v m t không gian và n i dung, đ tài t p trung nghiên c u ch
y u v công tác qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình t i công ty C
ph n Xây d ng Thái Nguyên.
Ph m vi v m t th i gian, lu n v n s t p trung nghiên c u, phân tích th c
tr ng công tác qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình c a công ty t
n m 2011 đ n n m 2015 và đ xu t gi i pháp qu n lý chi phí cho giai đo n t i.
5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài
a. Ý ngh a khoa h c
V i nh ng k t qu đ t đ

c theo đ nh h

ng nghiên c u l a ch n đ tài s

góp ph n h th ng hoá, c p nh t và hoàn thi n c s lý lu n v chi phí và
công tác qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình, các nhân t

nh h

ng

đ n qu n lý chi phí trong quá trình thi công c a các công ty xây d ng. Nh ng
k t qu nghiên c u c a lu n v n là nh ng tài li u tham kh o h u ích cho công
tác gi ng d y, h c t p và nghiên c u v qu n lý chi phí thi công xây d ng
công trình.


3

b. Ý ngh a th c ti n
K t qu phân tích đánh giá và đ xu t gi i pháp c a đ tài s là nh ng tài
li u tham kh o có giá tr g i m trong vi c t ng c

ng h n n a hi u qu công

tác qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình không ch cho công ty C
ph n Xây d ng Thái Nguyên mà còn cho các công ty ho t đ ng trong l nh
v c thi công xây d ng công trình.
6. K t qu d ki n đ t đ
đ t đ
quy t đ

c

c m c tiêu nghiên c u, lu n v n c n ph i nghiên c u, gi i

c nh ng v n đ sau:

- H th ng c s lý lu n v thi công xây d ng công trình và qu n lý chi
phí thi công xây d ng công trình. Nh ng kinh nghi m có đ
chi phí thi công xây d ng công trình

n

c trong qu n lý

c ta trong th i gian v a qua;

- Phân tích, đánh giá th c tr ng công tác qu n lý chi phí thi công xây d ng
công trình c a công ty C ph n xây d ng Thái Nguyên;
- Nghiên c u, đ xu t m t s gi i pháp có c s khoa h c và th c ti n, có
tính kh thi nh m t ng c

ng công tác qu n lý chi phí thi công xây d ng công

trình Kiên c hóa H th ng kênh H Ph

ng Hoàng, huy n

i T c a công

ty C ph n xây d ng Thái Nguyên.
7. N i dung c a lu n v n
Ngoài Ph n m đ u, K t lu n ki n ngh , danh m c tài li u tham kh o, n i
dung c a lu n v n đ
- Ch

c c u trúc thành 3 ch

ng n i dung chính nh sau:

ng 1: T ng quan v thi công và qu n lý chi phí thi công xây d ng

công trình;
- Ch

ng 2: C s lý lu n v qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình;

- Ch

ng 3: Th c tr ng và gi i pháp t ng c

ng công tác qu n lý chi phí

thi công xây d ng công trình t i công ty C ph n Xây d ng Thái Nguyên –
Áp d ng cho công trình Kiên c hóa h th ng kênh h Ph
iT .

ng Hoàng, huy n


4

CH

NG 1: T NG QUAN V THI CÔNG VÀ QU N LÝ CHI PHÍ
THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH

1.1. T ng quan v thi công xây d ng công trình
1.1.1. Công trình xây d ng
Công trình xây d ng là s n ph m c a d án đ u t xây d ng, đ
thành b i s c lao đ ng c a con ng
công trình, đ

i, v t li u xây d ng, thi t b l p đ t vào

c liên k t đ nh v v i đ t, có th bao g m ph n d

ph n trên m t đ t, ph n d

im tn

ct o

c và ph n trên m t n

c, đ

i m t đ t,
c xây d ng

theo thi t k .
Công trình xây d ng bao g m công trình xây d ng công c ng, nhà ,
công trình công nghi p, giao thông, th y l i, n ng l
1.1.2.

c đi m chung c a công trình xây d ng

- Công trình xây d ng đ
d ng)

ng và các công trình khác.

c liên k t và đ nh v v i đ t (t i đ a đi m xây

các vùng, khu v c và lãnh th khác nhau.

- Công trình xây d ng ph thu c vào các đi u ki n đ a ch t, khí h u,
th y v n và các đi u ki n kinh t - xã h i t i n i đ t công trình. Do đó, công
trình xây d ng có công d ng, k t c u, ki n trúc và cách ch t o mang tính đa
d ng cao.
- Công trình xây d ng thông th

ng có kích th

c l n (s d ng tài

nguyên đ t l n) và chi phí l n, th i gian ki n t o và s d ng lâu dài. Vì v y,
nh ng sai l m v ch tr

ng đ u t , v kh o sát thi t k , v quá trình thi công

c ng nh quá trình khai thác r t khó kh c ph c và r t t n kém.
- Công trình xây d ng liên quan đ n nhi u ngành kinh t - k thu t khác
nhau, t khâu kh o sát, thi t k , ch t o s n ph m, cung c p các y u t đ u
vào đ n vi c s d ng công trình xây d ng.
- Công trình xây d ng liên quan đ n môi tr

ng t nhiên, môi tr

ng xã

h i, l i ích c ng đ ng t i n i xây d ng công trình. Có th nói, công trình xây


5

d ng mang tính ch t t ng h p v k thu t, kinh t - xã h i, v n hóa, ngh
thu t, ki n trúc và qu c phòng.
- Công trình xây d ng có tính ch t đ n chi c, riêng l .
1.1.3. Các ho t đ ng trong quá trình thi công xây d ng
1.1.3.1. Các ho t đ ng trong quá trình thi công xây d ng
- Xây d ng ch

ng trình c th phù h p v i ti n trình công vi c đã nêu

trong h s d th u và các đi u ki n c a h p đ ng ghi rõ th i gian c th c a
t ng công vi c ph i hoàn thành.
- Lên k ho ch và s p x p t ch c
các ph

trên công tr

ng c ng nh l p đ t

ng ti n thi t b c n thi t cho vi c thi công và các d ch v cho ch đ u

t và các nhà th u.
- Lên k ho ch ti n đ v nhu c u lo i, s l
(con ng

ng các ngu n l c c n thi t

i, máy móc, v t li u) trong th i gian thi công công trình.

- Xây d ng nh ng công trình t m th i và v nh c u c n thi t cho vi c xây
d ng d án.
- Nhà th u ph i h p v i các nhà th u ph tham gia xây d ng công trình.
- Ti n hành giám sát xây d ng đ đ m b o ch t l

ng theo yêu c u c a

tiêu chu n mà thi t k đã l a ch n. Theo ch c n ng c a mình, các ch th có
ph

ng th c giám sát khác nhau.
-

i u ch nh nh ng sai s khi thi công

v i nh ng con s đã đ

trên công tr

ng có th khác

c ghi d toán trong h s h p đ ng.

- Gi l i t t c các h s và báo cáo v m i ho t đ ng xây d ng và k t
qu c a các cu c ki m tra ch t l

ng.

- Ki m tra thanh toán ti n cho nh ng ph n vi c đã hoàn thành.
- Ti n hành công tác ch m lo s c kh e và ki m tra an toàn lao đ ng đ
đ m b o an toàn cho công nhân và m i ng

i trên công tr

ng.


6

1.1.3.2. Nh ng l u ý trong quá trình thi công xây d ng công trình
- Công trình xây d ng có tính đa d ng, cá bi t và chi phí l n, l i đ

c

ch t o theo đ n hàng c a ch đ u t thông qua đ u th u cho t ng công trình.
Vì v y, gây nên các tác đ ng đ n quá trình s n xu t xây d ng nh ph thu c
vào k t qu đ u th u, d n đ n các doanh nghi p xây d ng b đ ng trong vi c
đ u t , đ i m i công ngh thi công, máy móc thi t b ; giá c công trình xây
d ng đ

c đ nh tr

c khi ch t o s n ph m (khi tham gia đ u th u) d n đ n

r i ro cao do bi n đ ng c a giá c th tr

ng.

- Th i gian xây d ng công trình dài, làm cho v n đ u t c a ch đ u t
và v n s n xu t c a các doanh nghi p xây d ng th
trình.

ng b

đ ng t i công

i u này đòi h i vi c t ch c qu n lý xây d ng ph i t p trung thi công

d t đi m, rút ng n th i gian xây d ng, có th thanh toán t m ng v n và các
d tr cho s n xu t h p lý.
- M c đích cu i cùng c a t ch c và qu n lý s n xu t xây d ng là hoàn
thành công trình đúng th i h n, đ m b o ch t l
doanh nghi p. Vì v y, c n l a ch n ph

ng và có l i nhu n cho

ng án t ch c thi công t i u, t n

d ng t i đa các ngu n v t t , nhân l c t i đ a ph ng đ gi m giá thành xây d ng.
- T ch c s n xu t xây d ng ph i ti n hành ngoài tr i, ch u nh h

ng c a

các đi u ki n khí h u, đòi h i khi l p bi n pháp t ch c thi công ph i chú ý
đ n đi u ki n th i ti t c a vùng, khu v c xây d ng; các bi n pháp kh c ph c
nh h

ng c a th i ti t nh m gi m t i đa các t n th t ng ng ngh vi c và ph i

s a ch a do các y u t th i ti t tác đ ng; nâng cao t l c gi i hóa trong xây
d ng c ng nh ch t o các thành ph n ho c bán thành ph n trong công x ng.
1.1.4. Qu n lý thi công xây d ng công trình
1.1.4.1. Khái ni m v qu n lý thi công xây d ng công trình
- Qu n lý thi công xây d ng công trình bao g m qu n lý ti n đ thi công,
qu n lý kh i l

ng thi công, qu n lý ch t l

ng công trình xây d ng, qu n lý


7

chi phí thi công xây d ng công trình và qu n lý v an toàn trong thi công xây
d ng công trình.
- Qu n lý thi công xây d ng công trình là vi c giám sát, ch đ o, đi u
ph i, t ch c, lên k ho ch đ i v i các giai đo n c a vòng đ i d án xây d ng
công trình. M c đích c a nó là t góc đ qu n lý và t ch c, áp d ng các bi n
pháp nh m đ m b o th c hi n t t m c tiêu d án nh : m c tiêu v giá thành,
m c tiêu th i gian, m c tiêu ch t l

ng. Vì th làm t t công tác qu n lý là

m t vi c có ý ngh a vô cùng quan tr ng.
- Chu trình qu n lý thi công xây d ng công trình xoay quanh 3 n i dung
ch y u là (1) L p k ho ch, (2) T ch c ph i h p th c hi n mà ch y u là
qu n lý ti n đ th i gian, chi phí th c hi n và (3) Giám sát các công vi c d
án xây d ng công trình nh m đ t đ

c các m c tiêu đã đ nh.

- Chi ti t h n c a qu n lý thi công xây d ng công trình g m nh ng n i
dung sau:
+ Qu n lý ph m vi thi công xây d ng công trình: ti n hành kh ng ch
quá trình qu n lý đ i v i n i dung công vi c c a d án xây d ng công trình
nh m th c hi n m c tiêu thi công xây d ng công trình,…
+ Qu n lý th i gian thi công xây d ng công trình: là quá trình qu n lý
mang tính h th ng nh m đ m b o ch c ch n hoàn thành d án xây d ng theo
đúng th i gian đ ra. Nó bao g m các công vi c nh xác đ nh ho t đ ng c
th , s p x p trình t ho t đ ng, b trí th i gian, kh ng ch th i gian và ti n đ
thi công xây d ng công trình.
+ Qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình: là quá trình qu n lý chi
phí, giá thành d án xây d ng công trình nh m đ m b o hoàn thành d án xây
d ng công trình mà chi phí không v

t quá m c trù b ban đ u. Nó bao g m

vi c b trí ngu n l c, d tính giá thành và kh ng ch chi phí.


8

+ Qu n lý ch t l

ng thi công xây d ng công trình: Là quá trình qu n lý

có h th ng vi c th c hi n d án xây d ng công trình nh m đ m b o đáp ng
yêu c u v ch t l
l

ng mà khách hàng đ t ra. Nó bao g m vi c quy ho ch ch t

ng, kh ng ch ch t l

ng và đ m b o ch t l

ng,…

+ Qu n lý ngu n nhân l c c a d án xây d ng công trình: là ph

ng

pháp qu n lý mang tính h th ng nh m đ m b o phát huy h t n ng l c, tính
tích c c, sáng t o c a m i ng

i trong d án thi công xây d ng công trình và

t n d ng nó m t cách hi u qu nh t. Nó bao g m các vi c nh quy ho ch t
ch c, xây d ng đ i ng , tuy n ch n nhân viên và xây d ng các ban qu n lý
d án thi công xây d ng công trình.
+ Qu n lý vi c trao đ i thông tin d án thi công xây d ng công trình: là
bi n pháp qu n lý mang tính h th ng nh m đ m b o vi c truy n đ t, thu
th p, trao đ i m t cách h p lý các tin t c c n thi t cho vi c th c hi n d án
thi công xây d ng công trình c ng nh vi c truy n đ t thông tin, báo cáo ti n
đ thi công xây d ng công trình.
+ Qu n lý r i ro trong thi công xây d ng công trình: Khi th c hi n d án
thi công xây d ng công trình có th s g p ph i nh ng y u t r i ro mà chúng
ta không l

ng trc. Qu n lý r i ro là bi n pháp qu n lý mang tính h

th ng nh m t n d ng t i đa nh ng y u t có l i không xác đ nh và gi m thi u
t i đa nh ng y u t b t l i không xác đ nh cho d án thi công xây d ng công
trình. Nó bao g m vi c nh n d ng, phân lo i r i ro, cân nh c, tính toán r i ro,
xây d ng đ i sách và kh ng ch r i ro.
+ Qu n lý vi c mua bán c a d án thi công xây d ng công trình: là bi n
pháp qu n lý mang tính h th ng nh m s d ng hàng hóa, v t li u, máy móc
trang thi t b thu mua đ

c t bên ngoài t ch c th c hi n d án thi công xây

d ng. Nó bao g m vi c lên k ho ch thu mua, l a ch n vi c thu mua và tr ng
thu các ngu n v t li u.


9

+ Qu n lý vi c giao nh n thi công xây d ng công trình: m t s d án thi
công xây d ng công trình sau khi th c hi n hoàn thành, h p đ ng c ng k t
thúc cùng v i s chuy n giao k t qu . D án m i b

c vào giai đo n đ u v n

hành s n xu t nên khách hàng có th thi u nhân l c qu n lý kinh doanh ho c
ch a n m v ng đ

c tính n ng, k thu t c a d án, vì th c n có s h tr c a

đ n v thi công, giúp đ n v ti p nh n d gi i quy t v n đ này, t đó xu t
hi n khâu qu n lý vi c giao – nh n d án xây d ng công trình. Qu n lý vi c
giao – nh n d án c n có s tham gia c a đ n v thi công d án xây d ng và
đ n v ti p nh n, t c là c n có s ph i h p ch t ch gi a hai bên giao nh n,
nh v y m i tránh đ

c tình tr ng d án t t nh ng hi u qu kém, đ u t cao

nh ng l i nhu n th p.
1.1.4.2. Vai trò qu n lý thi công xây d ng công trình
- Liên k t t t c các ho t đ ng, công vi c c a d án xây d ng;
- T o đi u ki n cho vi c liên h , g n bó gi a nhóm qu n lý d án v i
khách hàng, ch đ u t và các nhà cung c p đ u vào;
- T ng c

ng s h p tác và ch rõ trách nhi m c a các thành viên tham

gia d án xây d ng;
- T o đi u ki n phát hi n s m nh ng khó kh n v
đi u ch nh k p th i tr

ng m c n y sinh và

c nh ng thay đ i ho c đi u ki n không d đoán đ

c.

T o đi u ki n cho s đàm phán tr c ti p gi a các bên liên quan đ gi i quy t
nh ng b t đ ng;
- T o ra các s n ph m, d ch v có ch t l

ng cao h n.

1.1.4.3. M c tiêu c a qu n lý thi công xây d ng công trình
1. K t qu cu i cùng c n đ t (ch t l

ng c a d án xây d ng):

- M i m t d án thi công xây d ng công trình th
nhi u m c tiêu c n đ t đ

ng đ t ra m t hay

c (m c tiêu k thu t công ngh , m c tiêu kinh t

tài chính, m c tiêu kinh t xã h i, qu c phòng,...).


10

2. Ngu n l c:
đ tđ

-

c k t qu mong mu n, m i d án thi công xây d ng công

trình đ u d trù chi phí ngu n l c huy đ ng cho d án (nhân l c, tài l c, v t
l c, kinh phí,...). Trên th c t , do nh ng bi n c r i ro làm cho chi phí, ngu n
l c th c t th
tr

ng có nguy c v

t quá d ki n ban đ u. C ng có nh ng

ng h p không đ ngu n l c huy đ ng cho d án thi công xây d ng nh đã

d ki n làm cho d án tri n khai không thu n l i, ph i đi u ch nh, thay đ i l i
m c tiêu so v i d ki n ban đ u,…
3. Th i gian:
-

th c hi n m t d án thi công xây d ng đòi h i ph i có th i

gian ng n nh t và th
tr

ng b n đ nh kh ng ch do nhi u lý do (c nh tranh th

ng, tranh th th i c , giành c h i,...). Ngay trong t ng giai đo n c a chu

trình d án c ng có th b nh ng kh ng ch v th i gian th c hi n. Thông
th

ng, ti n trình th c hi n m t d án xây d ng theo th i gian có th chia ra 3

th i k : Kh i đ u, tri n khai và k t thúc.
- N u m t d án xây d ng đ

c th c hi n mà đ t đ

c k t qu cu i

cùng nh d ki n (đ hoàn thi n yêu c u) trong m t th i gian kh ng ch v i
m t ngu n l c đã xác đ nh thì d án xây d ng xem là đã hoàn thành m c tiêu
t ng th . Tuy nhiên, trên th c t m c tiêu t ng th th
không th nào đ t đ

c và do đó trong qu n lý d án ng

cách k t h p dung hòa 3 ph
l a ch n và th c hi n ph

ng r t khó, th m chí
i ta th

ng ph i tìm

ng di n chính c a m t d án xây d ng b ng cách

ng án kinh t nh t theo t ng tr

ng h p c th .

- Ba y u t c b n: Th i gian, chi phí và k t qu là nh ng m c tiêu c
b n c a qu n lý d án thi công xây d ng và gi a chúng có m i liên quan ch t
ch v i nhau. S k t h p 3 y u t này t o thành m c tiêu t ng th c a qu n lý
d án thi công xây d ng công trình.


11

1.2. Nh ng nhân t

nh h

ng đ n công tác qu n lý chi phí thi công xây

d ng công trình
1.2.1. Nhóm nhân t ch quan

1.2.1.1. Nhân t qu n lý nhân s , con ng

i

M t trong nh ng y u t thành công c a b t k doanh nghi p nào chính
là ngh thu t qu n lý nhân s . Y u t này tuy không tr c ti p t o ra s n ph m
d ch v nh ng nó có vai trò r t l n đ i v i vi c nâng cao n ng su t lao đ ng,
ch t l

ng s n ph m.
i v i ngành xây d ng nói riêng, trong m t d án đ u t xây d ng

công trình, giai đo n th c hi n đ u t là giai đo n s v n đ u t đ
chi m tuy t đ i đa s v n đ u t c a d án, s v n này n m

c s d ng

đ ng trong quá

trình th c hi n đ u t mà không sinh l i. Do v y, trong giai đo n này luôn đ t
ra các yêu c u v th i gian và ti n đ th c hi n d án, đ y nhanh th i gian
ph i đ m b o ch t l

ng d án, chi phí d án ph i n m trong ph m vi đã

duy t. Vì v y, mu n th c hi n t t nh t các công vi c trong giai đo n này thì
công tác qu n lý ngu n nhân l c là vô cùng quan tr ng. V n đ quan tr ng
đ u tiên trong công tác qu n lý nhân l c là ph i xác đ nh đúng trình đ và b
tr công vi c phù h p. Vi c b trí phù h p đó s d n đ n khai thác đ
n ng c a ng

c ti m

i lao đ ng và s d ng nh ng ti m n ng đó m t cách có hi u

qu . Bên c nh đó, k t h p b i d

ng nâng cao trình đ chuyên môn tay ngh

cho ngu i lao đ ng.
1.2.1.2. Nhân t khoa h c công ngh
Vi c áp d ng khoa h c công ngh vào trong xây d ng công trình là m t
trong nh ng gi i pháp quan tr ng nh m đ m b o ch t l

ng, ti n đ công

trình, làm gi m chi phí, nhân l c lao đ ng trong thi công. Giúp con ng

is

d ng máy móc thi t b v t li u m i m t cách nh nhàng và chính xác cao,
gi m đ

c th i gian, nhân l c, chi phí.


12

Ngày nay vi c áp d ng khoa h c công ngh vào trong công tác xây d ng
ngày càng đ

c áp d ng r ng dãi, vi c s d ng v t li u m i có tính hi u qu

cao gi m chi phí giá thành nhân công là s l a ch n hàng đ u c a các nhà xây
d ng. Khoa h c công ngh , máy móc thi t b áp d ng vào xây d ng nh m đ y
nhanh ti n đ thi công n ng cao ch t l
h

ng xây d ng công trình và làm nh

ng không nh đ n chi phí xây d ng công trình.
Vi t Nam chúng ta hi n đang có m t th tr

ng xây d ng sôi đ ng và

đ y ti m n ng phát tri n. Vì th đ i m i công ngh , ng d ng các công ngh
tiên ti n trên th gi i vào ngành xây d ng c a chúng ta đang là yêu c u b c
thi t. Vì th , trong t

ng lai, nhà đ u t Vi t Nam nên chú tr ng s d ng các

công ngh m i trong quá trình xây d ng công trình đ gi m chi phí xây d ng,
gi m giá thành s n ph m, đ a ra m c giá có kh n ng c nh tranh th tr

ng.

1.2.1.3. Trình đ nhân l c
Ngu n nhân l c là m t trong nh ng y u t vô cùng quan tr ng quy t
đ nh t i s thành công c a b t k doanh nghi p nào. Y u t này tuy không
tr c ti p t o ra s n ph m d ch v nh ng nó có vai trò r t l n đ i v i vi c nâng
cao n ng su t lao đ ng, ch t l

ng s n ph m.

i v i ngành xây d ng nói riêng, trong m t d án đ u t xây d ng
công trình, giai đo n th c hi n đ u t là giai đo n s v n đ u t đ
chi m tuy t đ i đa s v n đ u t c a d án, s v n này n m

c s d ng

đ ng trong quá

trình th c hi n đ u t mà không sinh l i. Do v y, trong giai đo n này luôn đ t
ra các yêu c u v th i gian và ti n đ th c hi n d án, đ y nhanh th i gian
ph i đ m b o ch t l

ng d án, chi phí d án ph i n m trong ph m vi đã

duy t. Vì v y, mu n th c hi n t t nh t các công vi c trong giai đo n này thì
công tác qu n lý và s p x p ngu n nhân l c là vô cùng quan tr ng. V n đ
quan tr ng đ u tiên trong công tác qu n lý nhân l c là ph i xác đ nh đúng
trình đ và b trí công vi c phù h p. Vi c b trí phù h p đó s khai thác đ

c


13

t i đa ti m n ng c a ng

i lao đ ng và s d ng nh ng ti m n ng đó m t cách

có hi u qu . Bên c nh đó, k t h p b i d

ng nâng cao trình đ chuyên môn

tay ngh cho ngu i lao đ ng.
1.2.1.4. M t b ng thi công
M t trong nh ng y u t r t quan tr ng ph i k đ n trong khi thi công xây
d ng công trình đó là m t b ng thi công. Có r t nhi u v n đ v

ng m c x y

ra trong quá trình thi công, t o đi u ki n thu n l i hay khó kh n trong quá
trình thi công xây d ng có liên quan t i m t b ng thi công, có th k đ n nh
sau:
- Công tác gi i phóng m t b ng thi công, ch m ti n đ bàn giao m t b ng
là m t tr ng i l n, là v n đ th

ng g p ph i đ i v i thi công

nay, gây kéo dài th i gian, nh h

ng t i chi phí công trình.

n

c ta hi n

- M t b ng thi công có đ đi u ki n thu n l i cho công tác thi công, b trí
nguyên v t li u, v n t i, hay l c l

ng thi công trên công tr

ng hay không

c ng có nh ng tác đ ng nh t đ nh t i quá trình thi công.
- Nh ng nh h

ng gián ti p c a khu v c thi công đ n xung quanh: ti ng

n, s t l đ t, s t lún h t ng xung quanh, nh h
c a ng

i dân,… gây nên khó kh n, đ nh h

ng giao thông, sinh ho t

ng gi i quy t và nh ng chi phí

phát sinh trong khi thi công.
1.2.2. Nhóm nhân t khách quan
1.2.2.1. Nhân t chính sách, pháp lý
Hi n nay, vi c áp d ng các v n b n lu t và ngh đ nh vào công tác qu n
lý chi phí xây d ng còn g p nhi u b t c p gây khó kh n trong vi c áp d ng,
và vi c qu n lý chi phí d n đ n nh h

ng không nh trong công tác qu n lý

chi phí đ u t xây d ng công trình. Nguyên nhân m t ph n do ch a có s
th ng nh t gi a các v n b n lu t và ngh đ nh v công tác qu n lý chi phí xây
d ng công trình. Các v n b n quy đ nh gi a trung

ng và đ a ph

ng còn


14

ch a th ng nh t. Bên c nh đó là nh ng chính sách c a nhà n
l

c nh ti n

ng, b o hi m, thu , ngu n v n đ u t ... áp d ng cho l nh v c xây d ng

c ng làm nh h

ng đ n công tác qu n lý chi phí xây d ng công trình.

1.2.2.2. Nhân t th tr
Xây d ng đ

ng

c đánh giá là m t trong các ngành công nghi p quan tr ng

nh t đ i v i n n kinh t Vi t Nam. Tuy nhiên, các d án xây d ng trong quá
trình th c hi n v n ph i th

ng xuyên đ i m t v i v n đ v

trong nh ng y u t

ng đ n v n đ v

nh h

t chi phí. M t

t chi phí chính là y u t th

tr

ng. S bi n đ ng v giá c , ti n l

ng, v t t v t li u thi t b làm nh

h

ng không nh đ n t ng m c đâu t xây d ng công trình. S thay đ i v

giá c làm cho vi c ki m soát qu n lý chi phí trong xây d ng g p nhi u khó kh n.
1.3. Th c tr ng công tác qu n lý chi phí thi công xây d ng công trình t i
các doanh nghi p xây d ng
1.3.1. Tình hình qu n lý chi phí s n xu t trong giai đo n thi công c a các
doanh nghi p
Trong b i c nh n n kinh t trong n c c ng nh th gi i đang giai
đo n khó kh n, bên c nh chính sách đi u ti t c a Chính ph , t thân các
doanh nghi p đ u ph i ch đ ng linh ho t đ
bi t là t ng c

ng phó v i khó kh n đó, đ c

ng ti t ki m chi phí qu n lý, s n xu t đ nâng cao hi u qu

kinh doanh.
ki m soát chi phí, m t trong nh ng ph

ng th c mà h u h t các

doanh nghi p xây d ng đang áp d ng là th c hi n giao khoán n i b thông
qua h p đ ng giao khoán gi a công ty v i các đ i thi công. T o ra m t c ch
giao khoán h p lý là y u t quan tr ng đ kh ng ch chi phí thi công. T i các
doanh nghi p đã xây d ng và ban hành quy đ nh giao khoán n i b v i các d
án khác nhau, không ng ng hoàn thi n đ nh h th ng các đ nh m c k thu t,
đ nh m c v t t ch y u, đ nh m c giao khoán n i b và th

ng xuyên hi u


15

ch nh, b sung h th ng đ nh m c phù h p v i đi u ki n c a t ng d án. Do
tính ch t, đ c đi m c a ngành, s n ph m xây d ng mà

các doanh nghi p đã

hình thành các đ i, t đ m nh n các l nh v c công vi c khác nhau mang tính
chuyên môn hóa ho c t ng h p. Trong c c u t ch c qu n lý
xây d ng nói chung và

m t công ty

các đ n v thi công c gi i và xây l p nói riêng hi n

nay, n u công ty là đ n v trung tâm s có các d ng c c u t ch c: công ty –
xí nghi p đ i – t ; công ty – đ i – t ; công ty – xí nghi p – công trình – đ i –
t … Tuy c c u t ch c có khác nhau nh ng trong b t c c c u nào c ng
cho th y m t xích cu i cùng là đ i – t xây d ng. Nó là đ n v t ch c c b n
ch y u trong doanh nghi p,
ng

đó th c hi n s k t h p gi a s c lao đ ng c a

i lao đ ng v i t li u s n xu t đ hoàn thành công trình.

1.3.2. Nh ng v n đ t n t i trong công tác qu n lý chi phí thi công xây d ng
1.3.2.1. H th ng đ nh m c, đ n giá thi công hi n hành
n

c ta công tác qu n lý giá trong xây d ng luôn đ

ngày càng đ

c hoàn thi n c v n i dung và ph

c quan tâm và

ng pháp tính toán. N i

dung và c c u giá tr d toán công trình xây d ng qua các th i k đã g n li n
v i s phát tri n c a ngành xây d ng c ng nh c a đ t n

c, đã d n d n ph n

ánh đ y đ các lo i chi phí c n thi t đ t o nên công trình xây d ng. Vi c
phân lo i các chi phí phù h p v i các đ c đi m c a t ng lo i chi phí, đ m b o
vi c tính toán và qu n lý chi phí đ

c thu n l i và sát th c t h n.

H th ng đ nh m c, ch tiêu kinh t k thu t dùng đ l p d báo bao g m
các lo i đ nh m c thi công, đ nh m c d toán, đ n giá xây d ng c b n, giá
tính cho 1m2 s d ng hay m t đ n v công su t các ngôi nhà, h ng m c công
trình, công trình thông d ng c ng nh các đ nh m c tính theo t l (đ nh m c
chi phí chung, thu nh p ch u thu tính tr

c) ngày m t hoàn thi n.

V vi c qu n lý giá đã xóa b ch đ th c thanh, th c chi, chuy n sang
th c hi n vi c qu n lý giá theo đ nh m c, đ n giá xây d ng c b n và kh i
l

ng công vi c th c hi n phù h p v i h s thi t k đ

c duy t.


16

Tuy nhiên, trong th c t ho t đ ng đ u t và xây d ng công tác đ nh giá
và qu n lý giá còn b c l m t s t n t i sau:
- Còn thi u c n c , c s khoa h c đ xác đ nh các ch tiêu v giá s n
ph m xây d ng trong các giai đo n c a quá trình đ u t và xây d ng nh t ng
m c đ u t , t ng d toán,... Các ch tiêu này đ c xác đ nh theo cách

c tính,...

- Vi c qu n lý giá trong đ u th u xây d ng còn nhi u t n t i nh giá gói
th u trong k ho ch đ u th u s khó có th là m c giá h p lý là giá tr n khi
xét th u vì giá gói th u không có m t đi u ki n ràng bu c nào (có th l n h n
ho c nh h n d toán hay t ng d toán đ
th p hi n nay d n t i các hi n t
li u, gây t n h i đ n ch t l

c duy t). Hi n t

ng b giá th u

ng làm b a, làm u, b t xén nguyên v t

ng công trình, nh h

ng đ n l i ích dài h n và

s t n t i, phát tri n c a doanh nghi p. Thêm n a do x y ra tình tr ng th a
ho c thi u m c tiêu hao nh đã nói

trên, nên các đ i thi công th

ng tìm

cách ghi nh n đ n giá v t li u, thuê nhân công, ca máy th p ho c cao h n so
v i giá th c t đ kh ng ch theo giá tr trúng th u. i u này t o ra khó kh n
trong gi i trình đ n giá khi quy t toán công trình, nh t là các công trình ch
đ nh th u.
Xu t phát t nh ng th c tr ng trên là do vi c ki m soát chi phí thi công
ch a đ

c hoàn thi n theo m t quy trình ch t ch , khoa h c, phù h p v i quy

ch qu n lý tài chính và các quy đ nh v đ u t xây d ng.
1.3.2.2. Chi phí tài chính t ng do ch m ti n đ thi công, ch m tr trong công
tác thanh toán, quy t toán công trình
Th c t công tác thanh, quy t toán v n đ u t d án hoàn thành
c p, các ngành, các đ a ph
th

các

ng th c hi n ch a nghiêm và còn ch m. Thông

ng ph i sau h n hai tháng, sau hoàn thi n thi công m i có h s thanh

toán. H s thanh toán còn nhi u v n đ nh thi u tính đ ng b . Chính vì v y
gây tình tr ng b

đ ng v n l n làm t ng chi phí thi công xây d ng công


17

trình. Nguyên nhân có th do t ng đ n v t l p h s thanh toán c a đ n v
mình ch m, h s không đ y đ thi u tính đ ng b . ho c do Ch đ u t
không có v n nên ch m thanh toán cho Nhà th u làm cho Nhà th u b v n thi
công mà không th thu h i đ

c, làm t ng chi phí tài chính đáng k kéo theo

đó là làm t ng chi phí thi công xây d ng công trình.
Ngoài ra vi c ch m tr trong quá trình thi công s

nh h

ng r t l n đ n

chi phí. Ph n l n các d án b ch m ti n đ đ u làm chi phí t ng th m chí
t ng đ n 20% - 30% t ng giá tr . Ch m bàn giao đ a công trình vào
v n hành còn có ngh a là v n đ u t b
h i cho Nhà th u, ch đ u t , Nhà n

đ ng, quay vòng ch m gây thi t

c và xã h i. Trong ch ng m c nh t

đ nh, không đ m b o đúng ti n đ còn có ngh a là ch t l

ng c a m t s ph n

vi c không đ m b o.
1.3.2.3 T n t i trong c c u t ch c Ban ch huy công tr
Chi phí qu n lý cho B máy qu n lý công tr

ng

ng l n d n đ n, nh h

ng

đ n l i nhu n c a T ng công ty. Quy n l c và trách nhi m qu n lý c a các b
ph n có khi trùng nhau nên d d n đ n xung đ t.
Nguyên nhân là do c c u t ch c b máy qu n lý ch a phù h p, c ng
k nh, phân giao nhi m v trùng l p, ch ng chéo, thi u khoa h c, n ng l c
chuyên môn và tinh th n trách nhi m c a các cán b ch a cao.
1.3.2.4. T n t i trong khâu ki m soát cung c p và s d ng v t li u trên công tr ng
Các công trình xây d ng c n cung c p m t l

ng v t li u r t l n và đa

d ng, bao g m: v t li u thô nh đ t đ p, cát, đá các lo i, v t li u truy n th ng
nh s t thép, xi m ng, bê tông …, do v y ch t l

ng, ti n đ và giá thành s n

ph m ph thu c ph n l n vào khâu cung c p, qu n lý c p phát và qu n lý s
d ng. Tuy v y qua th c tr ng cho th y vi c cung c p v t li u v công trình
c a m t s d án l n v n còn nhi u b t c p v c s l
li u c ng nh th i gian cung c p làm nh h

ng và ch t l

ng v t

ng không nh đ n ti n đ , ch t


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×