Tải bản đầy đủ

Nâng cao năng lực tư vấn của công ty cổ phần tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng thái nguyên

L IC M

N

Trong quá trình nghiên c u và th c hi n lu n v n, tác gi đã nh n đ
h

cs

ng d n t n tình c a PGS.TS Nguy n Bá Uân cùng s giúp đ c a các th y cô

giáo Tr

ng

i h c Th y l i; Ban giám đ c và các phòng ban chuyên môn Công

ty C ph n T v n Xây d ng c s h t ng Thái Nguyên; s tham gia góp ý c a các
nhà qu n lý, b n bè, đ ng nghi p và cùng s n l c c a b n thân.

n nay, tác gi


đã hoàn thành lu n v n th c s v i đ tài lu n v n: “Nâng cao n ng l c t v n c a
Công ty C ph n T v n Xây d ng C s h t ng Thái Nguyên” chuyên ngành
Qu n lý xây d ng.
Tác gi c ng xin đ

c bày t lòng bi t n sâu s c đ n PGS.TS. Nguy n Bá

Uân, đã dành nhi u th i gian, công s c c ng nh tâm huy t h

ng d n tác gi hoàn

thành Lu n v n này.
Xin c m n gia đình, b n bè và đ ng nghi p đã đ ng viên, khuy n khích, chia
s v i tác gi trong su t quá trình h c t p và hoàn thi n lu n v n.
Trong quá trình nghiên c u không tránh kh i nh ng thi u sót. Kính mong các
th y giáo, cô giáo và các b n đ ng nghi p chia s nh ng kinh nghi m và đóng góp
ý ki n đ Lu n v n đ

c hoàn thi n h n.

M t l n n a tác gi xin chân thành c m n!
Hà N i, ngày

tháng

n m 2016

Tác gi lu n v n

ÀO TH TH M


L I CAM OAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên c u c a riêng tôi. Các thông tin, tài
li u trích d n trong lu n v n đã đ
là trung th c và ch a đ

c ghi rõ ngu n g c. K t qu nêu trong lu n v n


c ai công b trong b t k công trình nào tr
Hà N i, ngày

tháng

c đây.
n m 2016

Tác gi lu n v n

ÀO TH TH M


M CL C
M
CH

U ....................................................................................................................1
NG 1: T NG QUAN V

UT

XÂY D NG VÀ T

V N

UT

XÂY D NG ...............................................................................................................4
1.1. T ng quan v đ u t xây d ng ...........................................................................4
1.1.1. Khái ni m ..........................................................................................................4
1.1.2 Vai trò c a đ u t xây d ng ...............................................................................6
1.1.3. Yêu c u đ i v i ho t đ ng đ u t xây d ng ...................................................11
1.2. T ng quan v ho t đ ng t v n trong xây d ng ................................................13
1.2.1. Vai trò c a công tác t v n trong xây d ng ....................................................13
1.2.2. Các lo i hình t v n xây d ng ........................................................................16
1.2.3. Yêu c u đ i v i công tác t v n xây d ng ......................................................17
1.3. Th c tr ng công tác t v n xây d ng
1.3.1. Nh ng k t qu đ t đ

Vi t Nam .............................................21

c ..................................................................................21

1.3.2. Nh ng m t t n t i và h n ch ..........................................................................22
K t lu n ch
CH

ng 1 .....................................................................................................27

NG 2: C

S

LÝ LU N VÀ TH C TI N V

N NG L C T

V N

THI T K XÂY D NG C A DOANH NGHI P ..............................................28
2.1. T v n thi t k và n ng l c t v n thi t k ........................................................28
2.1.1. Khái ni m v t v n thi t k ...........................................................................28
2.1.2. Các b

c thi t k trong xây d ng ...................................................................29

2.2. N ng l c t v n thi t k c a doanh nghi p (DN) ..............................................33
2.2.1. Các tiêu chí và ch tiêu đánh giá n ng l c t v n thi t k c a DN .................33
2.2.2. Nh ng nhân t

nh h

ng đ n n ng l c t v n thi t k c a DN ....................37

2.3. C c u và mô hình t ch c c a đ n v t v n xây d ng ....................................41
2.3.1. C c u t ch c c a đ n v t v n thi t k xây d ng .......................................41
2.3.2. Mô hình t ch c s n xu t s n ph m t v n thi t k xây d ng ........................42
2.4. Nh ng v n b n pháp quy có liên quan đ n ho t đ ng t v n thi t k công trình
c s h t ng..............................................................................................................48


2.4.1. Các v n b n lu t ..............................................................................................48
2.4.2. Các tiêu chu n, quy chu n ..............................................................................48
2.5. Nh ng bài h c kinh nghi m trong vi c nâng cao n ng l c t v n c a doanh
nghi p t v n .............................................................................................................48
K t lu n ch
CH

ng 2 .....................................................................................................51

NG 3: TH C TR NG VÀ GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C ......52

T

V N THI T K C A CÔNG TY C

C

S

PH N T

V N XÂY D NG .......52

H T NG THÁI NGUYÊN .....................................................................52

3.1. Gi i thi u chung v Công ty C ph n T v n xây d ng c s h t ng Thái
Nguyên ......................................................................................................................52
3.1.1. Quá trình hình thành và phát tri n ..................................................................52
3.1.2. C c u t ch c b máy qu n lý và ch c n ng nhi m v ................................54
3.1.3. K t qu s n xu t kinh doanh qua m t s n m.................................................58
3.2. Th c tr ng n ng l c t v n thi t k công trình xây d ng c a Công ty C ph n
T v n xây d ng c s h t ng Thái Nguyên ...........................................................59
3.2.1. Th c tr ng công tác qu n lý ch t l

ng s n ph m thi t k c a công ty .........59

3.2.2. N ng l c đ i ng .............................................................................................68
3.2.3. N ng l c tài chính ...........................................................................................71
3.2.4. N ng l c trang thi t b và trình đ công ngh .................................................73
3.2.5. N ng l c c nh tranh trong ho t đ ng t v n ...................................................75
3.2.6. N ng l c marketing .........................................................................................78
3.3. ánh giá chung v n ng l c t v n thi t k công trình xây d ng c a Công ty C
ph n T v n xây d ng c s h t ng Thái Nguyên ..................................................81
3.3.1. Nh ng k t qu đ t đ

c ..................................................................................81

3.3.2. Nh ng t n t i c n kh c ph c và nguyên nhân ................................................82
3.4.

xu t m t s gi i pháp ch y u nâng cao n ng l c t v n thi t k c a Công ty

C ph n t v n xây d ng c s h t ng Thái Nguyên giai đo n 2016-2020 104 .....85
3.4.1. Gi i pháp v t ch c và qu n lý ......................................................................85
3.4.2. Gi i pháp nâng cao ch t l

ng ngu n nhân l c ..............................................90


3.4.3. Gi i pháp t ng c

ng n ng l c tài chính ........................................................97

3.4.4. Gi i pháp trang b n ng l c máy móc thi t b và công ngh ........................101
3.4.5. Gi i pháp nâng cao ch t l
3.4.6. Gi i pháp v t ng c
K t lu n Ch

ng s n ph m .....................................................104

ng ho t đ ng marketing .............................................107

ng 3 ..................................................................................................110

K T LU N VÀ KI N NGH ..............................................................................111
TÀI LI U THAM KH O ....................................................................................113
PH L C


DANH M C CÁC HÌNH V ,

TH

Hình 1.1. M i quan h gi a đ u t đ n t ng cung, t ng c u ......................................7
Hình 2.1. Mô hình s n xu t theo h

ng chuyên môn hóa ........................................42

Hình 2.2. Mô hình s n xu t theo hình th c t ng h p các b môn ............................44
Hình 2.3. Mô hình s n xu t theo s đ đ u m i .......................................................46
Hình 2.4. M ô hình s n xu t theo s đ m t chuyên ngành ......................................47
Hình 3.1. Tr s Công ty CP T v n xây d ng CSHT Thái Nguyên .......................53
Hình 3.2. M t phòng thi t k c a Công ty ................................................................53
Hình 3.3. S đ b máy t ch c qu n lý c a Công ty ..............................................54
Hình 3.4: Bi u đ t ng tr

ng doanh thu c a Công ty các n m t 2012 - 2014 ......58

Hình 3.5. Công trình th y l i h N

c Hai huy n Ph Yên.....................................66

Hình 3.6. Công trình th y l i h ch a n
Hình 3.7. Công trình th y l i h ch a n

c Gò Mi u

i T .................................66

c V ng eng huy n Na Rì t nh B c K n .....67

Hình 3.8.

th k t qu đ u th u c a Công ty theo s l

ng n m 2012 .................76

Hình 3.9.

th k t qu đ u th u c a Công ty theo giá tr n m 2012......................76

Hình 3.10.

th k t qu đ u th u c a Công ty theo s l

ng n m 2013 ...............76

Hình 3.11.

th k t qu đ u th u c a Công ty theo giá tr n m 2013....................77

Hình 3.12.

th k t qu đ u th u c a Công ty theo s l

Hình 3.13.

th k t qu đ u th u c a Công ty theo giá tr n m 2014....................77

ng n m 2014 ...............77

Hình 3.14 . S đ t ch c phòng K ho ch k thu t Công ty ..................................87


DANH M C CÁC B NG BI U
B ng 3.1: S li u v doanh thu c a Công ty trong 3 n m g n đây ...........................58
B ng 3.2: S li u v các H p đ ng t v n thi t k c a Công ty trong 3 n m g n đây 59
B ng 3.3: Th ng kê L c l

ng cán b phân theo h c v n: ......................................69

B ng 3.4: Th ng kê l c l

ng cán b , công nhân viên có chuyên môn cao c a Công

ty ................................................................................................................................69
B ng 3.5: Th ng kê l c l

ng cán b , công nhân viên theo đ tu i ........................70

B ng 3.6: M t s ch tiêu tài chính ph n ánh tình hình phát tri n c a Công ty CP T
v n xây d ng CSHT Thái Nguyên n m 2012-2014. ................................................72
B ng 3.7. B ng các h p đ ng và giá tr các h p đ ng c a Công ty th c hi n các
n m 2012, 2013, 2014 ...............................................................................................75
B ng 3.8. B ng t ng h p k t qu đ u th u c a Công ty trong 3 n m 2012-2014 ....78


DANH M C CÁC T

VI T T T

Ký hi u vi t t t

Ngh a đ y đ

- APEC

Di n đàn H p tác Kinh t châu Á - Thái Bình D

- ASEAN

Hi p h i các Qu c gia ông Nam Á

- ASEM

Di n đàn h p tác Á - Âu

- Công ty CP T v n XD

Công ty C ph n T v n Xây d ng C s h t ng Thái

CSHT Thái Nguyên

Nguyên

- DN

Doanh nghi p

- ISO

T ch c Qu c t v tiêu chu n hoá

- ISO 9001

Tiêu chu n qu c t v h th ng qu n lý ch t l

- ISO 14000

Tiêu chu n liên quan đ n qu n lý môi tr

- KS C H

Kh o sát đ a ch t, đ a hình

- N - CP

Ngh đ nh Chính Ph

- QCVN

Quy chu n Vi t Nam

- QL CL

Qu n lý ch t l

- QLDA

Qu n lý d án

- TCVN

Tiêu chu n Vi t Nam

- TCXDVN

Tiêu chu n xây d ng Vi t Nam

- TKBVTC

Thi t k b n v thi công

- TVXD

T v n xây d ng

- TV XD DD & CN

T v n xây d ng dân d ng & công nghi p

- UBND

U ban nhân dân

- XD

Xây d ng

- WTO

T ch c Th

ng

ng m i Th gi i

ng

ng

ng


1
M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
Ho t đ ng t v n đóng m t vai trò quan tr ng trong n n kinh t qu c dân, nó
không ch là ho t đ ng mang tính ngh nghi p mà còn là đòn b y mang l i hi u qu
kinh t k thu t cao cho xã h i. Hi n nay, Vi t Nam đã là thành viên chính th c c a
các t ch c: ASEAN, APEC, ASEM và WTO. Vi c h i nh p kinh t qu c t , m
r ng giao l u m i quan h th

ng m i v i các n

c, các t ch c là m t c h i đ

đ a Vi t Nam tr thành qu c gia có n n kinh t phát tri n và đây c ng là xu h
t t y u, thúc đ y các ho t đ ng kinh t phát tri n, thu hút v n đ u t n
góp ph n không nh vào t ng tr
V i chính sách c a nhà n
n

c v vi c m c a th tr

ng xây d ng cho t v n

c k n ng qu n lý toàn di n m t d án,

c ki n th c công ngh , n m b t đ

m c a cho các nhà th u n

c th tr

ng qu c t . Tuy nhiên,

c ngoài đ ng ngh a v i vi c các công ty Vi t Nam s

b c nh tranh quy t li t h n c trong đ u th u trong n

c và qu c t , do kh n ng,

trình đ , v n li ng còn h n ch . N u n ng l c t v n không đ

c nâng cao, chúng

ta không nh ng b m t c h i th c hi n nh ng d án v n đ u t n
ngay c các d án đ u t b ng ngu n v n ngân sách trong n
không đáp ng đ

c ngoài,

ng kinh t .

c ngoài, t v n Vi t Nam s h c t p đ

nâng cao đ

ng

c ngoài mà

c nhi u công ty c ng

c.

Trong đi u ki n nh v y, vi c đ a ra nh ng tiêu chí, gi i pháp đ nâng cao
n ng l c t v n xây d ng là v n đ c p thi t đ kh ng đ nh v th trên th tr

ng t

v n đ u t xây d ng c a t v n Vi t Nam trong đi u ki n n n kinh t th tr

ng và

h i nh p. T nh ng phân tích trên, v i nh ng ki n th c đ
Nhà tr

c h c t p và nghiên c u

ng cùng v i kinh nghi m th c ti n trong quá trình công tác t i đ a bàn

nghiên c u, tác gi ch n đ tài lu n v n v i tên g i: “Nâng cao n ng l c t v n
c a Công ty C ph n T v n Xây d ng C s h t ng Thái Nguyên” nh m góp
ph n xây d ng, c ng c , nâng cao n ng l c c nh tranh c a Công ty trong l nh v c
t v n thi t k xây d ng.


2
2. M c đích nghiên c u c a đ tài
tài nghiên c u v i m c đích đ xu t m t s gi i pháp c b n có tính kh thi
nh m nâng cao n ng l c t v n c a Công ty C ph n T v n Xây d ng C s h
t ng Thái Nguyên trong giai đo n 2016-2020.
3. Ph

ng pháp nghiên c u

Lu n v n áp d ng nh ng ph
v n đ : Ph

ng pháp nghiên c u sau đây đ gi i quy t các

ng pháp đi u tra kh o sát th c t ; ph

t ng h p, so sánh; ph
chuyên gia; ph

ng pháp h th ng hóa; ph

ng pháp so sánh, đ i chi u; ph

t ng k t; và m t s ph

ng pháp tham v n ý ki n

ng pháp k th a nh ng k t qu đã

ng pháp k t h p khác.

4.

it

ng và ph m vi nghiên c u

a.

it

ng nghiên c u:
it

ng pháp th ng kê, phân tích,

ng nghiên c u c a đ tài là n ng l c t v n thi t k công trình xây

d ng t đó đ ra m t s gi i pháp v nâng cao n ng l c t

v n thi t k t i Công ty

C ph n T v n Xây d ng C s h t ng Thái Nguyên trong th i gian t i.
b. Ph m vi nghiên c u:
Trong lu n v n này ch t p trung nghiên c u n ng l c t v n thi t k công
trình xây d ng t i Công ty C ph n T v n Xây d ng C s h t ng Thái Nguyên.
Lu n v n s thu th p ngu n s li u th c p t i Công ty đ phân tích đánh giá th c
tr ng. Các gi i pháp mà lu n v n đ xu t s áp d ng cho giai đo n 2016-2020.
5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài
a. Ý ngh a khoa h c
tài nghiên c u h th ng hóa và hoàn thi n h th ng c s lý lu n v n ng
l c t v n thi t k công trình xây d ng và các y u t

nh h

ng đ n n ng l c t v n

thi t k trong ph m vi m t doanh nghi p t v n. Nh ng k t qu nghiên c u c a đ
tài

m t m c đ nh t đ nh có giá tr tham kh o đ i v i ho t đ ng đào t o và nghiên

c u v nâng cao n ng l c cung c p s n ph m d ch v t v n thi t k đ u t xây
d ng.
b. Ý ngh a th c ti n


3
K t qu phân tích th c tr ng và đ xu t gi i pháp c a lu n v n, là nh ng g i ý
mang tính tham kh o trong vi c nâng cao n ng l c t v n thi t k công trình xây
d ng đ i v i Công ty C ph n T v n Xây d ng C s h t ng Thái Nguyên.
6. K t qu d ki n đ t đ
đ t đ
đ

c

c m c tiêu nghiên c u, lu n v n s ph i nghiên c u, gi i quy t

c nh ng v n đ sau:
- Nghiên c u t ng quan nh ng v n đ v t v n đ u t xây d ng xây d ng.

Th c tr ng n ng l c, c a các doanh nghi p t v n xây d ng Vi t Nam hi n nay; và
t ng quan nh ng công trình nghiên c u có liên quan đ n đ tài;
- H th ng hóa c s lý lu n v t v n và n ng l c t v n nói chung, t v n
thi t k xây d ng nói riêng, qua đó đ i chi u đ đánh giá th c tr ng n ng l c t v n
thi t k công trình xây d ng c a Công ty C ph n T v n Xây d ng C s h t ng
Thái Nguyên;
- Phân tích đánh giá th c tr ng n ng l c t v n thi t k công trình xây d ng
c a Công ty C ph n T v n Xây d ng C s h t ng Thái Nguyên qua đó đ xu t
m t s gi i pháp c b n nh m kh c ph c nh ng m t còn t n t i, h n ch trong ho t
đ ng hành ngh t v n xây d ng c a Công ty góp ph n nâng cao n ng l c t v n
c a Công ty trong giai đo n 2016-2020;
7. N i dung nghiên c u c a lu n v n
Ngoài Ph n m đ u, K t lu n ki n ngh , danh m c tài li u tham kh o, n i
dung c a lu n v n đ

c c u trúc v i 3 ch

ng n i dung chính nh sau:

- Ch

ng 1: T ng quan v đ u t xây d ng và t v n đ u t xây d ng

- Ch

ng 2: C s lý lu n v n ng l c t v n thi t k xây d ng c a doanh

nghi p;
- Ch

ng 3: Th c tr ng và gi i pháp nâng cao n ng l c t v n thi t k c a

Công ty C ph n T v n Xây d ng C s h t ng Thái Nguyên.


4
CH
T NG QUAN V

UT

NG 1

XÂY D NG VÀ T

V N

UT

XÂY D NG

1.1. T ng quan v đ u t xây d ng
1.1.1. Khái ni m
u t là ho t đ ng kinh t r t ph bi n và có tính ch t liên ngành. Có nhi u
khái ni m khác nhau v đ u t nh ng suy cho cùng có th hi u đ u t trên hai góc
đ khác nhau:
Theo ngh a r ng:

u t là s hy sinh ngu n l c

ho t đ ng nào đó nh m thu v cho ng

hi n t i đ ti n hành các

i đ u t các k t qu nh t đ nh trong t

ng

lai l n h n các ngu n l c (tài l c, v t l c, nhân l c, trí l c, ...) đã b ra đ đ t đ

c

các k t qu đó. K t qu đó có th là s t ng thêm các tài s n tài chính (ti n v n), tài
s n v t ch t (nhà máy, đ

ng sá, các c a c i v t ch t khác) và gia t ng n ng su t lao

đ ng trong n n s n xu t xã h i. M c đ sinh l i càng cao thì càng khuy n khích các
nhà đ u t b v n đ u t . Tuy nhiên, đ i v i nhà đ u t là các c quan nhà n
các d án đ u t ngoài m c đích ph i sinh l i còn có nhi u d án đ u t h

c thì
ng t i

phúc l i xã h i h n là l i nhu n cá bi t c a d án.
Theo ngh a h p:

u t ch bao g m các ho t đ ng s d ng các ngu n l c

hi n t i, nh m đem l i cho n n kinh t xã h i nh ng k t qu trong t
các ngu n l c đã b ra đ đ t đ

ng lai l n h n

c k t qu đó.

u t trên góc đ n n kinh t là s s d ng giá tr hi n t i g n v i vi c t o ra
các tài s n m i cho n n kinh t và là y u t quy t đ nh s phát tri n n n s n xu t xã
h i, là chìa khoá c a s t ng tr

ng.

Xu t phát t b n ch t và ph m vi l i ích do đ u t đem l i, chúng ta có th
phân chia ho t đ ng đ u t trong n n kinh t thành ba lo i sau đây:
Th nh t là đ u t tài chính.

u t tài chính là lo i đ u t trong đó ng

ti n b ti n ra cho vay ho c mua các ch ng ch có giá đ h
ti t ki m, mua trái phi u, ...).

ng lãi su t tr

i có
c (g i

u t tài chính không t o ra tài s n m i cho n n kinh

t mà ch làm t ng giá tr tài s n tài chính c a t ch c, cá nhân đ u t .


5
Th hai là đ u t th

ng m i.

u t th

ng m i là lo i đ u t trong đó nhà

đ u t b ti n ra đ mua hàng hoá và sau đó bán v i giá cao h n nh m thu l i nhu n
do chênh l ch giá khi mua và khi bán. Lo i đ u t này c ng không t o ra tài s n
m i cho n n kinh t mà ch làm t ng tài s n tài chính c a ng

i đ u t trong quá

trình mua đi bán l i, chuy n giao quy n s h u hàng hóa gi a ng
đ u t , gi a ng

i đ u t v i khách hàng. Tuy nhiên, đ u t

th

i bán v i ng

i

ng m i có tác

d ng thúc đ y quá trình l u thông c a c i v t ch t do đ u t phát tri n t o ra, t đó
thúc đ y đ u t phát tri n, t ng thu cho ngân sách, t ng tích lu v n cho phát tri n
s n xu t, kinh doanh d ch v nói riêng và n n s n xu t xã h i nói chung (chúng ta
c n l u ý là đ u c trong kinh doanh c ng thu c đ u t

th

ng m i xét v b n ch t,

nh ng b pháp lu t c m vì gây ra tình tr ng th a thi u hàng hoá m t cách gi t o,
gây khó kh n cho vi c qu n lý l u thông phân ph i, gây m t n đ nh cho s n xu t,
làm t ng chi c a ng

i tiêu dùng).

Th ba là đ u t phát tri n.
lao đ ng trong đó ng

u t phát tri n là đ u t tài s n v t ch t và s c

i có ti n b ti n ra đ ti n hành các ho t đ ng nh m t ng

thêm ho c t o ra tài s n m i cho mình đ ng th i cho c n n kinh t , t đó làm t ng
ti m l c s n xu t kinh doanh và m i ho t đ ng s n xu t khác, là đi u ki n ch y u
t o vi c làm, nâng cao đ i s ng c a m i ng

i dân trong xã h i.

ó chính là vi c

b ti n ra đ xây d ng, s a ch a nhà c a và k t c u h t ng, mua s m trang thi t b
và l p đ t chúng trên n n b , b i d
phí th

ng đào t o ngu n nhân l c, th c hi n các chi

ng xuyên g n li n v i s ho t đ ng c a các tài s n này nh m duy trì ho c

t ng thêm ti m l c ho t đ ng c a các c s đang t n t i, b sung tài s n và t ng
thêm ti m l c c a m i l nh v c ho t đ ng kinh t - xã h i c a đ t n

c.

C n c vào l nh v c phát huy tác d ng, n i dung đ u t phát tri n bao g m:
đ u t phát tri n s n xu t, đ u t phát tri n c s h t ng - k thu t chung c a n n
kinh t , đ u t phát tri n v n hoá giáo d c, y t và d ch v xã h i khác, đ u t phát
tri n khoa h c k thu t và nh ng n i dung khác.
Theo khái ni m, n i dung đ u t phát tri n bao g m: đ u t phát tri n nh ng
tài s n v t ch t, đ u t phát tri n nh ng tài s n vô hình.

u t phát tri n tài s n v t


6
ch t bao g m: đ u t tài s n c đ nh (đ u t xây d ng) và đ u t vào hàng t n tr .
u t phát tri n tài s n vô hình bao g m: đ u t nâng cao ch t l

ng ngu n nhân

l c, đ u t nghiên c u các ho t đ ng khoa h c, k thu t, ...
Nh v y, đ u t xây d ng là m t n i dung c a đ u t phát tri n, là ho t đ ng
nh m tái t o tài s n c đ nh.
T nh ng phân tích nêu trên, có th rút ra khái ni m v đ u t xây d ng nh
sau: "

u t xây d ng đ

c hi u là vi c b v n đ xây d ng m i, m r ng ho c c i

t o nh ng công trình xây d ng nh m m c đích phát tri n, duy trì, nâng cao ch t
l

ng công trình ho c s n ph m, d ch v trong m t th i h n nh t đ nh".

1.1.2 Vai trò c a đ u t xây d ng
u t xây d ng là m t l nh v c quan tr ng có nh h
phát tri n kinh t - xã h i c a đ t n
nh nhà , đ

ng xá, tr

ng tr c ti p đ n s

c, cung c p cho xã h i nh ng nhu c u c b n

ng h c, b nh vi n, ... nên vi c t o ra nh ng s n ph m xây

d ng có hi u qu không nh ng ch v m t kinh t mà c v m t xã h i.
T v n đ u t và xây d ng có vai trò tích c c trên ph m vi toàn n n kinh t là
c u n i gi a các ch đ u t và nhà th u, t giai đo n chu n b d án, kh o sát, thi t
kê, qu n lý d án, giám sát ti n đ th c hi n, đ m b o ch t l

ng, kh i l

ng, giá

thành… công trình. Trong đó bao g m c t v n mua s m v t t , thi t b , nghi m
thu, b o hành s d ng công trình. Ho t đ ng đ u t xây d ng công trình là ho t
đ ng có vai trò đ c bi t trong n n kinh t qu c dân, th hi n

nh ng góc đ sau:

1.1.2.1.Góc đ v mô
1.

u t v a tác đ ng đ n t ng cung, v a tác đ ng đ n t ng c u
T ng c u là t ng kh i l

ng hàng hóa và d ch v mà các tác nhân c a n n

kinh t s s d ng t

ng ng v i m t m c giá c đã cho trong m t th i k nh t

đ nh. Hàm t ng c u đ

c mô t d

i d ng sau:

AD = C + I + G + X - M (1.1)
Trong đó: AD: là t ng c u c a n n kinh t
C: là tiêu dùng c a dân c
G: là tiêu dùng c a chính ph X,


7
IM: là giá tr xu t nh p kh u
I: là đ u t
u t th
c các n

ng chi m t tr ng kho ng 24- 28% trong c c u t ng c u c a t t

c trên th gi i. Khi đ u t t ng lên, trong ng n h n s làm cho t ng c u

c a n n kinh t t ng lên, kéo theo đ

ng c u d ch chuy n lên trên v bên ph i. N n

kinh t s thi t l p nên đi m cân b ng m i

m cs nl

ng và giá c cao h n (E1)

Trong dài h n, khi các thành qu c a đ u t phát huy tác d ng, các n ng l c
m i đi vào ho t đ ng t c là v n đ u t (I) lúc này chuy n hoá thành v n s n xu t
(K ).
T ng cung c a n n kinh t đ

c xác đ nh b i các y u t đ u vào c a s n xu t,

đó là ngu n lao đ ng, v n s n xu t, tài nguyên thiên nhiên và khoa h c công ngh :
AS = GDP = f (L, K, R, T) (1.2)
Khi I chuy n hoá thành K làm cho t ng cung t ng lên đ c bi t là t ng cung dài
h n, kéo theo đ
thi t l p

ng cung d ch chuy n v bên ph i, s n l

ng cân b ng m i đ

m c cao h n (E2) và do đó giá c gi m xu ng. S n l

c

ng t ng, giá c

gi m là nhân t kích thích tiêu dùng; tiêu dùng t ng kích thích s n xu t phát tri n
h n n a. Quá trình này l p đi l p l i t o ra c a c i v t ch t d i dào cho xã h i, t ng
thu nh p cho ng

i lao đ ng, t ng tích lu , t đó t ng v n đ u t phát tri n xã h i.

Mà v n đ u t là nhân t quan tr ng phá v vòng lu n qu n c a đói nghèo.

Hình 1.1. M i quan h gi a đ u t đ n t ng cung, t ng c u


8
2.

u t xây d ng tr c ti p t o ra c s v t ch t k thu t cho n n kinh t
Tác đ ng tr c ti p này đã làm cho t ng tài s n c a n n kinh t không ng ng

đ

c gia t ng trong nhi u l nh v c nh công nghi p, nông nghi p, giao thông v n

t i, th y l i, các công trình công c ng khác nh v y mà n ng l c s n xu t c a các
đ n v kinh t không ng ng đ
ng

c nâng cao.

u t tác đ ng hai m t đ n s

n đ nh kinh t , t o công n vi c làm cho

i lao đ ng.
N n kinh t đ

đ u t là nhân t

c duy trì

nh h

tr ng thái cân b ng nh hai y u t cung và c u. Mà

ng tr c ti p đ n c t ng cung l n t ng c u. Vì v y m i s

thay đ i v đ u t đ u d n đ n nh ng tác đ ng làm duy trì ho c phá v s

n đ nh

kinh t c a m i qu c gia. Khi t ng đ u t , c u c a các y u t đ u vào t ng làm cho
giá c c a chúng c ng leo thang theo (giá nguyên nhiên v t li u, giá lao đ ng, chi
phí v n...), d n đ n tình tr ng l m phát. L m phát làm cho s n xu t đình tr , thu
nh p c a ng

i lao đ ng ngày càng th p, kinh t phát tri n ch m l i.

m t khía

c nh khác, t ng đ u t làm cho nhu c u c a các y u t có liên quan t ng, t đó kích
thích s n xu t phát tri n, m r ng quy mô, thu hút thêm lao đ ng, gi m tình tr ng
th t nghi p, nâng cao đ i s ng cho ng

i lao đ ng. Vì v y trong qúa trình qu n lý

và đi u hành ho t đ ng kinh t vi mô, Nhà n

c c n th y h t đ

m t này đ h n ch các tác đ ng tiêu c c, phát huy đ
đ

cs

c các tác đ ng hai

c khía c nh tích c c, duy trì

n đ nh c a toàn b n n kinh t .
u t xây d ng tr c ti p nâng cao ch t l

dân sinh, ch t l

ng, hi u qu các ho t đ ng xã h i,

ng cu c s ng c a c ng đ ng xã h i, có tác d ng r t l n đ n vi c

t o công n vi c làm, nâng cao trình đ đ i ng lao đ ng. Ho t đ ng đ u t xây
d ng liên quan tr c ti p đ n s d ng m t kh i l

ng ngu n l c vô cùng to l n c a

xã h i, do đó n u ho t đ ng này kém hi u qu , gây ra nhi u lãng phí, th t thoát s
làm t n th t to l n, lâu dài, nhi u m t đ n s phát tri n đ t n
u t tác đ ng đ n t ng tr

c.

ng và phát tri n kinh t , t ng thu nh p vào ngân

sách qu c gia.
K t qu nghiên c u c a các nhà kinh t cho th y mu n gi t c đ t ng tr
kinh t

m c trung bình thì t l đ u t ph i đ t đ

ng

c t 15-20% so v i GDP tu

thu c vào h s ICOR (Incremental Capital – Ouput Ratio) c a m i n

c.


9

ICOR=

Trong đó: K là l

K
(1.3)
GDP

ng v n đ u t ; GDP: T ng s n ph m qu c n i.

H s ICOR là h s tiêu chu n ph n ánh hi u qu c a v n đ u t b ng cách
đo l

ng đ bi t mu n t o thêm đ

c m t đ ng s n ph m thì c n đ a thêm vào s

d ng bao nhiêu đ ng v n. H s ICOR càng cao thì hi u qu đ u t càng th p và
ng

c l i. V m t ý ngh a kinh t , h s ICOR tính cho m t giai đo n s ph n ánh

chính xác h n vi c tính ICOR cho hàng n m, vì trong m t th i gian ng n (m t n m)
có m t l

ng đ u t ch a phát huy tác d ng và c ng không ph n nh đ

cn uđ u

t dàn tr i (đ u t xây d ng xong thì b đ y).
3.

u t là nhân t quy t đ nh đ n s chuy n d ch c c u kinh t
u t có vai trò r t l n làm gia t ng giá tr s n xu t c a các ngành kinh t t

đó thúc đ y kinh t t ng tr

ng v i t c đ cao. Nhìn chung đ u t vào các ngành

công nghi p, d ch v thì đem l i hi u qu cao h n đ u t vào nông, lâm, ng nghi p
do nh ng h n ch v đ t đai và kh n ng sinh h c (m t đ ng v n đ u t b vào
ngành công nghi p s làm gia t ng giá tr s n xu t h n là ngành nông nghi p). Ho t
đ ng đ u t luôn tìm ki m nh ng l nh v c cho l i nhu n cao nh t vì v y đã t o nên
quá trình chuy n d ch c c u kinh t t nông nghi p sang công nghi p- d ch v
nh m đ t đ

c t c đ t ng tr

ng nhanh c a toàn b n n kinh t .

u t không nh ng làm chuy n d ch c c u kinh t theo ngành mà còn có tác
d ng gi i quy t nh ng m t cân đ i v phát tri n gi a các vùng lãnh th , đ a nh ng
vùng kém phát tri n thoát kh i tình tr ng đói nghèo, phát huy t i đa nh ng l i th
so sánh v tài nguyên - đ a lý - kinh t - chính tr - xã h i c a các vùng, t o c ch
lan truy n thúc đ y các vùng khác cùng phát tri n.
u t xây d ng tr c ti p góp ph n thay đ i các m i quan h phát tri n gi a
các ngành kinh t qu c dân nh : quan h gi a phát tri n công nghi p v i nông
nghi p; quan h gi a phát tri n kinh t v i phát tri n v n hoá, giáo d c và các m i
quan h xã h i khác.
4.

u t v i vi c t ng c

ng kh n ng khoa h c và công ngh c a đ t n

c


10
Khoa h c công ngh có vai trò h t s c quan tr ng trong vi c phát tri n kinh t xã h i, là đi u ki n tiên quy t đ các n

c đang phát tri n có th th c hi n công

nghi p hoá - hi n đ i hoá thành công, đi t t đón đ u đ tránh t t h u v kinh t .
Hi n nay, Vi t Nam là m t trong 90 n

c kém nh t v công ngh , máy móc công

ngh l c h u nhi u th h so v i th gi i và khu v c. Tr
h c công ngh ít đ

c quan tâm chú ý b ng các hình th c đ u t khác do thi u v n,

do ch a nh n th c đ
nh ch t l

c nay đ u t cho khoa

c vai trò c a công ngh .

ng t ng tr

i u đó làm h n ch t c đ c ng

ng c a n n kinh t .

Vì v y mu n c i thi n tình hình này không còn cách nào khác là ph i đ u t
phát tri n công ngh nhanh và v ng ch c, có th b ng con đ
phát minh ho c nh p công ngh m i t n
ta ph i có m t kh i l
môi tr

c đi u này chúng

c khoa h c công ngh , đ ng

c công ngh m i, tiên ti n phù h p v i m t t nhiên,

ng xã h i nh ng v n đ m b o tính kinh t k thu t theo yêu c u c a ch

đ u t , tr

c m t c ng nh lâu dài.

V i xu h

ng qu c t hóa nh hi n nay n

tri n khoa h c công ngh v i n
đ tn

c ngoài. Mu n làm đ

ng v n đ u t m i phát tri n đ

th i ph i n m v ng, tìm đ

ng t nghiên c u

c ta nên tranh th h p tác phát

c ngoài đ t ng ti m l c khoa h c công ngh c a

c thông qua nhi u hình th c nh h p tác nghiên c u, khuy n khích đ u t

chuy n giao công ngh .

ng th i t ng c

ng kh n ng sáng t o trong c i thi n

công ngh hi n có phù h p v i đi u ki n c a Vi t Nam.
1.1.2.2. Góc đ vi mô
+

u t xây d ng c b n là đi u ki n quy t đ nh s t n t i và phát tri n c a

các đ n v s n xu t kinh doanh.
đ tđ

c m c tiêu phát tri n s n xu t kinh doanh c a mình thì các doanh

nghi p c n t o d ng c s v t ch t k thu t, xây d ng nhà x

ng, c u trúc h t ng,

mua s m l p đ t máy móc thi t b và th c hi n các chi phí th

ng xuyên khác g n

li n v i s ho t đ ng c a c s đ i v i các c s xây d ng m i.
có c s v t ch t k thu t l c h u, h h ng, đ duy trì đ

i v i các đ n v

c ho t đ ng bình th

ng


11
thì c n ph i c i t o, s a ch a, thay m i cho thích ng v i s phát tri n c a khoa h c
k thu t và nhu c u tiêu dùng c a s n xu t xã h i.
+ Ho t đ ng đ u t xây d ng còn có tác đ ng làm t ng c

ng kh n ng c nh

tranh c a các doanh nghi p.
Trong c ch th tr

ng quy lu t cung c u, quy lu t giá tr ,…

quy lu t th ng tr n n kinh t .
s n ph m có ch t l

i v i các đ n v s n xu t kinh doanh thì vi c t o ra

ng cao đ t ng kh n ng c nh tranh v i các đ n v kinh doanh

khác thì ch th kinh t ph i có chi n l

c đ u t thích đáng vào vi c hi n đ i hóa

công ngh , máy móc thi t b và nâng cao tay ngh c a ng
+

ây là nh ng

i lao đ ng.

u t xây d ng tác đ ng làm nâng cao n ng l c qu n lý c a các c s .

Cùng v i cu c cách m ng khoa h c k thu t trên th gi i đang di n ra m nh
m trong m i l nh v c c a đ i s ng xã h i, đ c bi t là s phát tri n m nh m c a
công ngh đi n t vi n thông. Vi c đi u hành s n xu t trong các nhà máy xí nghi p
có thay đ i nhi u, các b ph n s n xu t, đi u hành s n xu t luôn làm vi c bên c nh
máy tính đi n t . Yêu c u đ t ra cho c s nào c ng ph i quan tâm đ u t thích
đang cho vi c nâng cao n ng l c qu n lý c a mình.
1.1.3. Yêu c u đ i v i ho t đ ng đ u t xây d ng
u t xây d ng là m t d ng đ u t r t quan tr ng vì nó góp ph n nâng cao
n ng l c s n xu t c a m t qu c gia. B n thân quá trình đ u t xây d ng là m t quá
trình ph c h p ho t đ ng trong đó n i lên vai trò c a ch b v n đ u t , ch s
d ng k t qu đ u t , t ch c đ u th u xây d ng, nhóm dân c th h
đ u t và các c quan qu n lý nhà n

ng k t qu

c trong l nh v c đ u t xây d ng.

Ho t đ ng xây d ng là m t quá trình bao g m: l p quy ho ch xây d ng, l p
d án đ u t xây d ng công trình, thi t k xây d ng công trình, thi công xây d ng
công trình, giám sát xây d ng công trình, qu n lý d án đ u t xây d ng công trình,
l a ch n nhà th u trong ho t đ ng xây d ng và các ho t đ ng khác có liên quan đ n
xây d ng công trình. Ho t đ ng xây d ng k t tinh thành công trình xây d ng. Trong
đ u t xây d ng ho t đ ng xây d ng gi m t v trí quan tr ng quy t đ nh k t qu
đ u t và ph i đ m b o các yêu c u sau:


12
Th nh t. Ho t đ ng xây d ng đòi h i ph i có m t kh i l

ng v n l n, lao

đông, v t t l n, ngu n v n này n m khê đ ng trong su t quá trình đ u t . Vì v y
trong quá trình đ u t xây d ng ph i có k ho ch huy đ ng v n và s d ng ngu n
v n m t cách h p lý, xây d ng k ho ch đ u t đúng đ n, qu n lý t ng v n đ u t ,
b trí v n theo ti n đ th c hi n d án, có k ho ch đào t o, s d ng, phân b
ngu n lao đ ng, v t t thi t b phù h p đ m b o cho công trình hoàn thành trong
th i gian ng n, tránh lãng phí ngu n l c.
Th hai. K t qu c a đ u t xây d ng đ

c hình thành trong t

ng lai và ph

thu c r t nhi u vào nhà th u tham gia vào ho t đ ng đ u t xây d ng. Tham gia vào
ho t đ ng đ u t xây d ng là các công ty t v n th c hi n các công vi c th m dò,
kh o sát đ a ch t, quy ho ch, thi t k , giám sát, qu n lý d án, ... và các nhà th u thi
công xây d ng nh m giúp ch đ u t hoàn thành s n ph m xây d ng trong khuôn
kh v n đ u t và th i gian đã đ

c xác đ nh tr

c theo ti n đ th c hi n d án.

Chính vì v y vi c l a ch n nhà th u tham gia vào ho t đ ng đ u t xây d ng là r t
quan tr ng, quy t đ nh k t qu c a đ u t xây d ng.
Th ba. Ho t đ ng xây d ng t th i k chuân b đ u t cho đ n khi thành qu
c a nó phát huy tác d ng đòi h i nhi u th i gian và có nhi u bi n đ ng x y ra.
Ngày hoàn thành d án có đúng v i d ki n đã đ nh tr

c hay không? Nhi u công

trình có th i gian đ u t kéo dài do v y đ nâng cao hi u qu c a v n đ u t c n
ti n hành phân k đ u t , b trí v n và các ngu n l c đ hoàn thành d t đi m công
trình, qu n lý ch t ch ti n đ th c hi n d án, kh c ph c tình tr ng thi u v n, n
đ ng v n đ u t xây d ng.
M t khác th i gian v n hành k t qu đ u t xây d ng tính t khi đ a công
trình vào khai thác s d ng đ n khi h t th i gian s d ng. Công tác qu n lý ho t
đ ng đ u t xây d ng c n ph i ch t ch , nhanh chóng đ a công trình vào khai thác
s d ng nh m phát huy t i đa công su t nhanh chóng thu h i v n, tránh hao mòn vô
hình.
Th t . Các thành qu c a ho t đ ng đ u t xây d ng là các công trình xây
d ng s ho t đ ng

ngay n i mà nó đ

c xây d ng vì v t các đi u ki n v đ a


13
hình, đ a lý có nh h

ng l n đ n quá trình th c hi n ho t đ ng đ u t c ng nh

vi c phát huy hi u qu đ u t . Do đ u t xây d ng g n li n v i đ t đai vì v y c n
ph i b trí h p lý đ a đi m xây d ng, đ m b o các yêu c u v an ninh qu c phòng
và phù h p v i quy ho ch c a vùng xây d ng đã đ
quy n phê duy t, có ch tr

c c quan nhà n

c có th m

ng đ u t và quy t đ nh đ u t . B trí t i n i có đi u

ki n thu n l i đ khai thác l i th so sánh c a vùng, qu c gia, đ ng th i ph i đ m
b ođ

c s phát tri n cân đ i c a vùng lãnh th .

ng th i

Th n m. Ho t đ ng đ u t xây d ng r t ph c t p liên quan đ n nhi u ngành,
nhi u l nh v c. Di n ra không ch trong m t đ a ph

ng mà còn nhi u đ a ph

ng

v i nhau. Vì v y khi ti n hành ho t đ ng xây d ng c n ph i có s liên k t ch t ch
gi a các ngành, các c p trong qu n lý quá trình đ u t , bên c nh đó ph i quy đ nh
rõ ph m vi, trách nhi m c a các ch th tham gia quá trình đ u t , tuy nhiên v n
ph i đ m b o đ

c tính t p trung, dân ch trong quá trình ho t đ ng đ u t .

Th sáu. Ho t đ ng xây d ng có nhi u r i ro do có quy mô v n đ u t l n,
th i k đ u t kéo dài, th i gian v n hành k t qu đ u t xây d ng kéo dài, ... nên
m c đ r i ro c a ho t đ ng xây d ng th

ng cao. R i ro đ u t xây d ng có nhi u

nguyên nhân, bao g m nguyên nhân ch quan và nguyên nhân khách quan. Nguyên
nhân ch quan là xu t phát t phía nhà đ u t : qu n lý kém, ch t l

ng s n ph m

không đ t yêu c u, ... Nguyên nhân khách quan nh : giá nguyên v t li u đ u vào
t ng, nhà n

c ban hành các chính sách m i làm thay đ i m t b ng giá đ u t xây

d ng, xu t hi n nh ng y u t b t kh kháng (l l t, đ ng đ t, h a ho n, ...), quy
ho ch đ u t xây d ng thay đ i, ... Vì v y đ qu n lý ho t đ ng đ u t xây d ng
hi u qu c n ph i th c hi n t t các bi n pháp qu n lý r i ro.
1.2. T ng quan v ho t đ ng t v n trong xây d ng
1.2.1. Vai trò c a công tác t v n trong xây d ng
T v n có th có r t nhi u ngh a, t u chung l i m t ý t

ng chính là đ a ra

các l i khuyên v nghi p v . Công ty t v n s "t v n" m t doanh nghi p theo
đúng cách mà m t ng

i đ a ra l i khuyên cho b n bè hay ng

i thân lúc c p thi t

M t cách t ng quát thì t v n là m t d ch v trí tu , m t ho t đ ng “ch t
xám” cung ng cho khách hàng nh ng l i khuyên đúng đ n v chi n l

c, sách


14
l

c, bi n pháp hành đ ng và giúp đ , h

ng d n khách hàng th c hi n nh ng l i

khuyên đó, k c ti n hành nh ng nghiên c u so n th o d án và giám sát quá trình
th c thi d án đ t hi u qu yêu c u.
T v n xây d ng (TVXD) là m t lo i hình t v n đa d ng trong công nghi p
xây d ng, ki n trúc, quy ho ch đô th và nông thôn, ... có quan h ch t ch v i t
v n đ u t , th c hi n ph n vi c t v n ti p n i sau vi c c a t v n đ u t .
T v n xây d ng giúp cho khách hàng - ch đ u t xây d ng, các c quan và
cá nhân có nhu c u qu n lý d án đ u t xây d ng (XD): T ch c vi c kh o sát xây
d ng, thi t k xây d ng, t ch c đ u th u đ mua s m thi t b đ u t , đ u th u xây
l p công trình, giám sát thi công xây d ng, nghi m thu công vi c đã hoàn thành.
D ch v t v n trong xây d ng r t đa d ng, nó liên quan đ n nhi u l nh v c,
trong m i giai đo n c a d án và đòi h i không nh ng kh n ng v k thu t, qu n
lý, mà còn ph thu c m t cách quy t đ nh vào s hi u bi t và nh ng k n ng khác,
bao g m "c p nh t", "phát hi n", "sáng tác", "l a ch n", "chuy n giao".
Công tác t v n trong xây d ng đ m b o các d án đ u t xây d ng tri n khai
hi u qu , cân đ i gi a các l i ích kinh t , chính tr , xã h i, tránh đ

c th t thoát

lãng phí ngu n v n đ u t , đ m b o th c hi n d án theo đúng ti n đ và ch t
l

ng.

ng th i công tác t v n là c u n i đ a các ng d ng khoa h c công ngh

vào s n xu t, kinh doanh đóng góp to l n cho l i ích c a n n kinh t . Công tác t
v n là m t ho t đ ng xuyên su t trong quá trình xây d ng, là m t xích quan tr ng
quy t đ nh hi u qu đ u t xây d ng công trình, góp ph n xây d ng c s h t ng
cho đ t n

c trong công cu c công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n

c. Công tác t

v n trong xây d ng có vai trò r t quan tr ng đ i v i n n kinh t c th nh sau:
+ Công tác t v n xây d ng có ý ngh a quan tr ng trong vi c thúc đ y s phát
tri n c a ngành xây d ng nói riêng và n n kinh t th tr

ng Vi t Nam nói chung

đ ng th i là đ ng l c trong vi c th c hi n yêu c u phát tri n b n v ng c a qu c gia.
Nh đã nói

trên, ho t đ ng t v n xây d ng là ho t đ ng ch t xám làm gia t ng

giá tr s n ph m, gi m tiêu hao v t li u, n ng l

ng trong s n ph m xây d ng hay

các công trình xây d ng, là c u n i l u thông gi a ch đ u t và nhà th u. Theo đà


15
phát tri n c a khoa h c công ngh , lao đ ng trí tu k t tinh trong s n ph m xây
d ng ngày càng t ng, hàm l
đ

ng lao đ ng c b p ngày càng gi m.

i u này có

c là do ho t đ ng nghiên c u khoa h c và nh ho t đ ng t v n xây d ng - ch

th trung gian gi a khoa h c và th c hi n thi công công trình xây d ng.
+ T v n xây d ng th c ch t là ho t đ ng tri n khai công ngh , nó bi n các
k t qu nghiên c u khoa h c, các nguyên lý công ngh , các sáng ch … thành các
gi i pháp hoàn toàn th c thi trong th c t . Không có t v n thì tri th c khoa h c v
xây d ng s khó phát huy đ

c vai trò đ ng l c c a mình. M t n n kinh t n u có

n ng l c khoa h c m nh c ng v i m t h th ng t v n t t thì s có kh n ng đ i
m i và phát tri n nhanh, đ t hi u qu và ch t l

ng cao. Có th nói l nh v c ho t

đ ng t v n xây d ng đã bi n tri th c thành giá tr c a công trình, t o ra giá tr gia
t ng cho s n ph m xây d ng. Chính vì v y mà phát tri n và nâng cao ch t l

ng

ho t đ ng t v n th c ch t là gia t ng s d ng tri th c ph c v cho phát tri n góp
ph n vào b o v môi tr

ng, th c hi n m c tiêu phát tri n b n v ng.

Nh v y, phát tri n d ch v t v n không ch có ý ngh a giúp nâng cao hi u
qu tài chính c a doanh nghi p trong m t v chuy n giao công ngh c th , mà
quan tr ng h n, nó giúp cho các n

c đang phát tri n nh Vi t Nam có đ

ng chuyên gia có trình đ ngày càng cao, nâng cao ch t l

cđ i

ng ngu n l c, t o n ng

l c n i sinh, là ti n đ đ th c hi n chính sách “nh y cóc” công ngh , ph c v s
nghi p công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t n

c.

+ T v n xây d ng đóng vai trò r t quan tr ng trong hi u qu đ u t và s
thành công c a m t công trình xây d ng. M t sai sót nh trong t v n c ng có th
d n đ n quy t đ nh đ u t không h p lý, v n hành khai thác công trình kém hi u
qu , giá thành cao, … T v n là nh ng con ng
đ n ch t l

i và t ch c đ u tiên quy t đ nh

ng c a các khâu l p d án đ u t , xây d ng, quy t đ nh đúng hay sai,

có l i hay không có l i trong vi c t o l p nên công trình. T v n là ng

i kh o sát

tính toán thi t k m i công trình đ m b o kinh t hay không kinh t , an toàn hay
không an toàn, ch t l

ng hay kém ch t l

ng đ ng th i c ng là ng

ki n hi u rõ h n ai h t trong quá trình xây d ng

i có đ đi u

đâu sai ph m k thu t hay

khâu


16
nào gian l n trong khâu thanh toán kh i l

ng, đ n giá, d

Không ch có v y, t v n còn giúp đ xu t ph

toán công trình…

ng án đ u t có hi u qu nh t, đ

xu t gi i pháp v công ngh và đ a ra nh ng ý ki n chuyên môn s c s o nh m đ a
công trình đ t ch t l
tra ch t l

ng cao và t v n c ng là ng

i có th giám sát thi công, ki m

ng công trình t t nh t, đ a công trình vào v n hành đúng ti n đ , đào t o

cán b qu n lý…
Tóm l i, t v n xây d ng có m t vai trò không nh góp ph n thúc đ y s phát
tri n c a ngành xây d ng và là nhân t có nh h

ng tích c c đ n s phát tri n b n

v ng c a n n kinh t . Qua h n 20 n m đ i m i, n n kinh t n
sang n n kinh t th tr

c ta chuy n đ i

ng và h i nh p kinh t qu c t , ho t đ ng t v n xây d ng

c ng đã đ i m i đóng góp không nh cho s đ i m i phát tri n c a đ t n

c.

1.2.2. Các lo i hình t v n xây d ng
1.2.2.1. Các d ch v t v n chu n b d án
Các công vi c t v n chu n b d án bao g m các d ch v nh : L p quy ho ch
t ng th , quy ho ch chi ti t, l p báo cáo đ u t , d án đ u t , …
1.2.2.2. Các d ch v t v n qu n lý và th c hi n d án
- Kh o sát đ a hình, đ a ch t, …
- Thi t k , th m tra, l p d toán, l p h s m i th u, phân tích đánh giá h s
d th u, ...
- Qu n lý đi u hành d án.
- Giám sát thi công xây d ng công trình.
- Kh o sát đ a k thu t, ki m đ nh ch t l
- Các d ch v th c hi n cho t v n n

ng.
c ngoài: Ch y u là v k thu t, thi t

k , t v n giám sát và kh o sát đo đ c.
1.2.2.3. Các d ch v t v n chuyên ngành khác
- Nghiên c u khoa h c công ngh .
- Công tác đào t o và chuy n giao công ngh .
- Các d ch v v môi tr

ng, đánh giá đi u tra xã h i, dân c , …


17

1.2.3. Yêu c u đ i v i công tác t v n xây d ng
1.2.3.1. Yêu c u đ i v i các d ch v t v n chu n b d án
Bao g m các d ch v nh : quy ho ch, l p d án đ u t , … đây là nh ng d ch
v yêu c u các chuyên gia t v n ph i có nhi u kinh nghi m, ki n th c chuyên môn
và ph i có t m nhìn r t bao quát, có ki n th c t ng h p, thông th o các v n b n
pháp quy, các quy trình l p d án và ph i có hi u bi t v kinh t , tài chính. Bên
c nh đó, r t c n ph i có các c s d li u v tình hình phát tri n kinh t v mô c ng
nh c a đ i t

ng xây d ng c th nói riêng.

1.2.3.2. Yêu c u đ i v i các d ch v t v n th c hi n d án
1. Thi t k , th m tra, l p d toán
+

i v i thi t k , th m tra:

- Phù h p v i quy ho ch xây d ng, c nh quan, đi u ki n t nhiên và các quy
đ nh v ki n trúc; d án đ u t xây d ng công trình đã đ
- Phù h p v i thi t k công ngh trong tr

c phê duy t.

ng h p d án đ u t xây d ng công

trình có thi t k công ngh .
- N n móng công trình ph i b o đ m b n v ng, không b lún n t, bi n d ng
quá gi i h n cho phép làm nh h

ng đ n tu i th công trình, các công trình lân

c n.
- N i dung thi t k xây d ng công trình ph i phù h p v i yêu c u c a t ng
b

c thi t k , tho mãn yêu c u v ch c n ng s d ng; b o đ m m quan, giá thành

h p lý.
- An toàn, ti t ki m, phù h p v i quy chu n, tiêu chu n xây d ng đ
d ng; các tiêu chu n v phòng, ch ng cháy, n , b o v môi tr

c áp

ng và nh ng tiêu

chu n liên quan; đ i v i nh ng công trình công c ng ph i b o đ m thi t k theo tiêu
chu n cho ng
-

i tàn t t.

ng b trong t ng công trình, đáp ng yêu c u v n hành, s d ng công

trình; đ ng b v i các công trình liên quan.
-

i v i công trình dân d ng và công trình công nghi p, ngoài các yêu c u

này còn ph i b o đ m các yêu c u sau đây:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×