Tải bản đầy đủ

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý khai thác công trình thủy lợi cho các tổ chức thủy nông cơ sở trên địa bàn tỉnh lào cài

L I CAM OAN
Tôi xin cam đoan, đây là công trình nghiên c u đ c l p c a b n thân v i s
giúp đ c a giáo viên h
v nđ

ng d n. Nh ng thông tin, d li u, s li u đ a ra trong lu n

c trích d n rõ ràng, đ y đ v ngu n g c. Nh ng s li u thu th p và t ng

h p c a cá nhân đ m b o tính khách quan và trung th c.

Hà N i, ngày

tháng

n m 2016

Tác gi

ng Qu c HùngL IC M

N

Trong quá trình h c t p và làm lu n v n t t nghi p cao h c, đ
giúp đ c a các th y, cô giáo tr

ng

i h c Th y l i, đ c bi t là th y giáo

PGS.TS. Nguy n Bá Uân, cùng v i s n l c c a b n thân.

n nay tác gi

đã hoàn thành lu n v n th c chuyên ngành Qu n lý tài nguyên và môi tr
Các k t qu đ t đ

cs

ng.

c là nh ng đóng góp nh v m t khoa h c trong

quá trình nghiên c u tìm ra m t s mô hình qu n lý, nâng cao n ng l c qu n
lý v n hành khai thác các công trình th y l i vùng cao mi n núi c a c n
nói chung, và các công trình th y l i vùng cao mi n núi

c

Lào Cai nói riêng.

Tuy nhiên, trong khuôn kh lu n v n, do đi u ki n th i gian và trình đ có
h n nên không th tránh kh i nh ng thi u sót. Tác gi r t mong nh n đ

c

nh ng l i ch b o và góp ý c a các th y, cô giáo và các đ ng nghi p.
Tác gi bày t lòng bi t n sâu s c t i Th y giáo PGS.TS. Nguy n Bá


Uân đã h

ng d n, ch b o t n tình và cung c p các ki n th c khoa h c c n

thi t trong quá trình th c hi n lu n v n. Xin chân thành c m n các th y, cô
giáo thu c Khoa Kinh t và qu n lý, phòng
tr

ng

ào t o

i h c và Sau

ih c

i h c Th y l i đã t o m i đi u ki n thu n l i cho tác gi hoàn thành

t t lu n v n th c s c a mình.
Tác gi chân thành c m n

y ban nhân dân t nh Lào Cai, S Nông

nghi p và Phát tri n nông thôn t nh Lào Cai, Chi c c th y l i và PCLB t nh
Lào Cai … đã t o đi u ki n cung c p tài li u liên quan và giúp đ tác gi
hoàn thành lu n v n.
Tác gi xin chân thành c m n các b n bè đ ng nghi p và gia đình đã
đ ng viên, khích l tác gi trong quá trình h c t p và th c hi n lu n v n này.
Hà N i, ngày

tháng

n m 2016

Tác gi

ng Qu c Hùng


M CL C
L I CAM OAN ......................................................................................................1
L IC M

N ............................................................................................................2

DANH M C T
PH N M
CH

VI T T T....................................................................................6
U ........................................................................................................9

NG 1: C

S

LÝ LU N VÀ TH C TI N V

QU N LÝ KHAI

THÁC CÔNG TRÌNH TH Y L I .........................................................................1
1.1. T ng quan chung ................................................................................................1
1.1.1. M t s khái ni m ...............................................................................................1
1.1.2. Vai trò, nhi m v c a h th ng công trình th y l i ..........................................2
1.1.3. N i dung c a công tác qu n lý khai thác công trình th y l i ...........................3
1.1.4. H th ng nh ng v n b n pháp quy v qu n lý khai thác công trình th y l i ...6
1.1.5. Th c tr ng qu n lý khai thác các công trình th y l i khu v c mi n núi phía
B c ...............................................................................................................................7
1.2. Các mô hình t ch c qu n lý khai thác các h th ng công trình th y l i ..10
1.2.1. Doanh nghi p nhà n

c ..................................................................................10

1.2.2. Doanh nghi p t nhân .....................................................................................12
1.2.3. T ch c th y nông c s .................................................................................14
1.2.4. Tiêu chí đánh giá n ng l c qu n lý khai thác công trình th y l i...................18
nh h

1.3. Nh ng nhân t

ng đ n công tác qu n lý khai thác công trình

th y l i.....................................................................................................................22
1.3.1. Nhân t ch quan ............................................................................................22
1.3.2. Nhân t khách quan .........................................................................................22
1.4. T ng quan v qu n lý khai thác các công trình th y l i

Vi t Nam..........24

1.5. Kinh nghi m qu n lý khai thác các công trình th y l i
ph

m t s đa

ng......................................................................................................................27

1.5.1. Kinh nghi m

n

1.5.2. Kinh nghi m

trong n

c ngoài ..............................................................................27
c ..............................................................................29

1.6. T ng quan nh ng công trình nghiên c u có liên quan đ n đ tài ...............32


K T LU N CH
CH

NG 1 ........................................................................................33

NG 2. TH C TR NG CÔNG TÁC QU N LÝ, KHAI THÁC CÁC

CÔNG TRÌNH TH Y L I C A CÁC T
TRÊN

CH C TH Y NÔNG C

S

A BÀN T NH LÀO CAI.........................................................................35

2.1. Khái quát v đi u ki n t nhiên kinh t - xã h i t nh Lào Cai ....................35
2.1.1. V trí đ a lý ......................................................................................................35
2.1.2.

c đi m đ a hình ...........................................................................................36

2.1.3. Khí h u ............................................................................................................36
2.1.4. Tài nguyên thiên nhiên và l i th phát tri n kinh t .......................................37
2.1.5. Kinh t - xã h i ................................................................................................39
2.2. H th ng t ch c qu n lý Nhà n

c v th y l i trên đ a bàn t nh….......44

2.2.1. T ch c qu n lý Nhà n

c v th y l i

c p t nh…………………..…….44

2.2.2. T ch c qu n lý Nhà n

c v th y l i

c p huy n .......................................47

2.3. Hi n tr ng h th ng th y l i trên đ a bàn t nh Lào Cai...............................50
2.3.1.

c đi m công trình th y l i và phân vùng thu l i ......................................50

2.3.2. Hi n tr ng v các h th ng công trình th y l i ...............................................53
2.4. Các mô hình t ch c qu n lý khai thác công trình th y l i trên đ a bàn
t nh Lào Cai. ............................................................................................................55
2.4.1. Các mô hình t ch c qu n lý khai thác công trình th y l i đã đ

c nghiên c u

tri n khai th c hi n trên đ a bàn t nh Lào cai............................................................55
2.4.2. Các t ch c đang qu n lý khai thác công trình th y l i trên đ a bàn t nh. .....57
2.5. Th c tr ng n ng l c qu n lý khai thác h th ng các công trình th y l i
trên đ a bàn t nh Lào Cai. ......................................................................................61
2.5.1. Hoàn thành m c tiêu th c thi xã h i hóa vi c qu n lý khai thác công trình
th y l i ......................................................................................................................63
2.5.2. Th c tr ng v qu n lý kinh t .........................................................................63
2.5.3. Th c tr ng giá k t qu đ u ra ..........................................................................65
2.5.4. Th c tr ng đ i v i vi c cung c p n

ct

i ..................................................68

2.6. ánh giá chung v n ng l c qu n lý khai thác các công trình th y l i ......72


2.6.1. ánh giá v t ch c, phân c p và có mô hình t
2.6.2.

i h p lý, b n v ng.............72

ánh giá v chính sách và quy đ nh trong qu n lý khai thác công trình th y

l i...............................................................................................................................76
2.6.3. ánh giá h th ng công trình th y l i ............................................................76
2.6.4. ánh giá đ i ng nhân l c qu n lý h th ng th y l i .....................................77
2.6.5. ánh giá vi c gi i quy t t t m i xung đ t v l i ích t

i trên h th ng ........78

2.6.6. ánh giá qu n lý kinh t .................................................................................78
2.6.7. ánh giá k t qu đ u ra ...................................................................................79
K T LU N CH
CH

NG 2 ........................................................................................80
XU T GI I PHÁP NÂNG CAO N NG L C QU N LÝ

NG 3.

KHAI THÁC CÔNG TRÌNH TH Y L I CHO CÁC T
TH Y NÔNG C
3.1.

nh h

S

CH C QU N LÝ

T NH LÀO CAI ...........................................................81

ng phát tri n th y l i trên đ a bàn t nh Lào Cai ..........................81

3.1.1.

nh h

ng v đ u t xây d ng th y l i ........................................................81

3.1.2.

nh h

ng v qu n lý khai thác ....................................................................82

3.2. Nh ng c h i và thách th c trong qu n lý khai thác các công trình th y l i
trên đ a bàn t nh Lào Cai trong th i gian t i .......................................................85
3.2.1. Nh ng c h i ...................................................................................................85
3.2.2. Nh ng thách th c ............................................................................................86
3.3. Các gi i pháp đ xu t.......................................................................................88
3.3.1. C ch chính sách và quy ch ho t đ ng cho các t ch c th y nông c s ...88
3.3.2. L a ch n mô hình t ch c qu n lý th y nông c s phù h p .........................98
3.3.3.

ào t o, b i d

ng nâng cao n ng l c, h tr k thu t cho các t ch c th y

nông c s . ..............................................................................................................101
3.3.4. Gi i pháp v công tác qu n lý tài chính, k thu t c a h th ng ...................104
3.3.5. T ng c

ng tuyên truy n, giáo d c c ng đ ng tham gia qu n lý khai thác

công trình th y l i ...................................................................................................108
K T LU N CH

NG 3 ......................................................................................111

K T LU N VÀ KI N NGH ..............................................................................112


DANH M C T

VI T T T

Ch vi t t t

Ngh a đ y đ

BCHTW

Ban ch p hành Trung

BQL

Ban qu n lý

BQLDA

Ban qu n lý d án

CTTL

Công trình th y l i

CNH

Công nghi p hóa

FAO

T ch c Nông – L

H ND

H i đ ng nhân dân

HTX

H p tác xã

HÐH

Hi n đ i hóa

KTCT

Khai thác công trình

KTCTTL

Khai thác công trình th y l i

KT - XH

Kinh t - xã h i

NN&PTNT

Nông nghi p và phát tri n nông thôn

SXNN

S n xu t nông nghi p

QLKTCTTL

Qu n lý khai thác công trình th y l i

PCLB

Phòng ch ng l t bão

PTNT

Phát tri n nông thôn

TNHH MTV

Trách nhi m h u h n m t thành viên

TLP

Th y l i phí

TW

Trung

UBND

ng

y ban nhân dân

ng

ng th gi i


DANH M C CÁC S

, HÌNH V

Hình 2.1. B n đ hành chính t nh Lào Cai................................................................35
Hình 2.2. S đ t ch c qu n lý nhà n

c v th y l i t nh Lào Cai. .......................44


DANH M C CÁC B NG, BI U
B ng 1.1. Các lo i hình doanh nghi p qu n lý .........................................................13
B ng 1.2. Các lo i hình t ch c dùng n

c ..............................................................18

B ng 2.1 . Di n tích, dân s c a các huy n, thành ph thu c t nh Lào Cai..............39
B ng 2.2: M t s ch tiêu t ng h p so sánh v phát tri n kinh t t nh Lào Cai giai
đo n 2010-2014 .........................................................................................................42
B ng 2.3. T ng h p thi t h i do thiên tai t n m 2011 đ n 2015, t nh Lào Cai......43
B ng 2.4. H th ng t ch c, b máy qu n lý, ch t l

ng ngu n nhân l c chuyên

ngành th y l i c a t nh Lào Cai ................................................................................49
B ng 2.4. Hi n tr ng h th ng th y l i c a t nh Lào Cai, tính đ n n m 2015 .........54
B ng 2.5. T ng h p s l

ng ban thu l i xã thu c UBND xã, ph

ng, th tr n ....58

B ng 2.6. T ng h p các lo i hình t ch c qu n lý khai thác công trình th y l i
các huy n, thành ph trong t nh Lào Cai ..................................................................60


PH N M

U

1. Tính c p thi t c a đ tài
Lào Cai là t nh mi n núi biên gi i n m

phía B c Vi t Nam, dân s nông

thôn chi m g n 80%, đ ng bào dân t c thi u s chi m 64%, trình đ dân trí th p, t
l h đói nghèo v n còn

m c cao, tính đ n n m 2015 t l h đói nghèo là

17,61%, c n nghèo 12,65%.
Theo s li u báo cáo c a Chi c c th y l i t nh Lào Cai đ n nay toàn T nh có
1.134 h th ng công trình thu l i, ph c v t
cây tr ng các lo i và m t n

i tiêu v i di n tích h n 43.000 ha

c nuôi thu s n. Trên đ a bàn không có h th ng công

trình thu l i liên huy n, liên t nh. Có 18 h th ng công trình thu l i liên xã thu c
5 huy n, Thành ph còn l i là các h th ng công trình đ u n m g n trong m t xã.
T ng chi u dài kênh m

ng c a các h th ng công trình th y l i là 4.332 km; có

1.035 đ u m i là đ p dâng l y n

c và 97 h ch a n

c.

Hi n nay, t t c các công trình thu l i c a t nh Lào Cai sau khi xây d ng
xong đ u đ

c giao cho UBND c p xã và c ng đ ng khu v c xây d ng công trình

qu n lý v n hành khai thác, không t ch c lo i hình công ty qu n lý khai thác công
trình th y l i. Các lo i hình t ch c th y nông

c s trên đ a bàn t nh đ

c thành

l p đ tr c ti p qu n lý khai thác công trình th y l i bao g m: Ban th y l i xã là các
cán b thu c UBND xã làm nhi m v qu n lý th y nông kiêm nhi m; các h p tác
xã nông nghi p đ
dùng n

c

c giao nhi m v d ch v qu n lý th y nông và các t h p tác

các thôn b n.

Là t nh mi n núi, kinh t và c s h t ng ch a phát tri n, trình đ dân trí
còn th p, có nhi u y u t

nh h

ng gây khó kh n trong công tác qu n lý khai thác

công trình th y l i đ i v i các t ch c th y nông
r i rác phân tán, đ u m i th

c s nh : Công trình th y l i

ng xa khu dân c , đ a hình d c, đ a ch t ph c t p, d

b s t l do m a l . H u h t là công trình th y l i là t ch y, tuy n kênh dài nên
khó v n hành ki m soát dòng ch y, nhi u công trình xây d ng đã lâu và xây d ng
trong đi u ki n kinh phí đ u t h n h p nên công trình không đ ng b , kh n ng
ch ng ch u m a l không t t, thi t k còn nhi u t n t i khi m khuy t, thi u v n s a


ch a nâng c p công trình. Hi n t i nhi u h ng m c b h h ng ch a đ

c s a ch a

k p th i.
c đi m các công trình th y l i
hành qu n lý t

ng đ i đ n gi n, c ng đ ng có th t qu n lý nh ng do đ i ng cán

b làm công tác thu l i
là ch a đ

Lào Cai là lo i nh , yêu c u k thu t v n

c s không có trình đ chuyên môn th y l i và h u h t

c đào t o t p hu n v qu n lý công trình, v trình t th t c s a ch a

công trình, nên ch qu n lý v n hành và b o v công trình theo kinh nghi m, ch
đ m nh n đ

c các công vi c s a ch a đ n gi n; T n m 2008, Nhà n

c có ch

tr

ng mi n, gi m th y l i phí cho ng

i nông dân; Các t ch c th y nông c s

đ

c ti p nh n ngu n kinh phí c p bù th y l i phí đ t ch c ho t đ ng qu n lý

khai thác các công trình th y l i; C ch chính sách h tr kinh phí c p bù do mi n
gi m th y l i phí trên đ a bàn t nh Lào Cai hi n nay c b n là phù h p, th c hi n
đúng ch tr

ng c ch chính sách c a Nhà n

c, tuy nhiên các t ch c th y nông

c s v n ch a ch đ ng trong vi c đi u hành, s d ng hi u qu ngu n kinh phí
Nhà n

c h tr . T ch c qu n lý thu nông c s

m t s xã còn lúng túng khi

ti p nh n ngu n kinh phí c p bù mi n thu th y l i phí, ch m phân khai k ho ch tài
chính, công tác b o d
s a ch a th

ng ch th c hi n đ nh k theo mùa v , công tác b o d

ng,

ng xuyên ch a k p th i, trong khi nhu c u s a ch a các công trình

thu l i r t l n.
Vi c nghiên c u tìm các gi i pháp phù h p nh m nâng cao n ng l c cho các
t ch c thu nông

c s đ qu n lý khai thác (QLKT) có hi u qu các công trình

thu l i, đ a tiêu chí th y l i là m t trong nh ng tiêu chí hoàn thành s m trong
ch

ng trình xây d ng nông thôn m i t i Lào Cai là m t yêu c u th c s c p thi t.

ó c ng chính là lý do tác gi đã l a ch n đ tài lu n v n “Gi i pháp nâng cao n ng
l c qu n lý khai thác công trình thu l i cho các t ch c thu nông c s trên đ a
bàn t nh Lào Cai” v i mong mu n có nh ng đóng góp h u ích cho đ a ph
trong l nh v c qu n lý tài nguyên n

ng

c, phát tri n kinh t - xã h i.

2. M c đích nghiên c u c a đ tài
xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao n ng l c và hi u qu qu n lý khai


thác công trình th y l i c a các t ch c th y nông c s trên đ a bàn t nh Lào Cai,
phù h p v i trình đ , đi u ki n dân sinh kinh t , t p quán c a nông thôn mi n núi
biên gi i.
3.

it

ng và ph m vi nghiên c u c a đ tài

a.

it

ng nghiên c u

Nghiên c u th c tr ng c a t ch c thu nông c s trên đ a bàn t nh Lào Cai,
nh ng nhân t

nh h

ng và các gi i pháp nâng cao n ng l c đ qu n lý khai thác

công trình thu l i c a các t ch c này.
b.Ph m vi nghiên c u
Ph m vi v n i dung: Nghiên c u đ a ra các gi i pháp phù h p, có hi u qu
đ nâng cao n ng l c cho các t ch c thu nông c s t i Lào Cai trong công tác
qu n lý khai thác công trình thu l i.
Ph m vi v không gian:

tài nghiên c u trên đ a bàn mi n núi biên gi i

c a t nh Lào Cai.
Ph m vi v th i gian: Nghiên c u s thu th p các s li u, đánh giá th c tr ng
v các mô hình qu n lý khai thác các công trình th y l i trên đ a bàn t nh Lào Cai
trong th i gian t n m 2010 đ n n m 2015 và đ a ra các gi i pháp t ng c

ng n ng

l c qu n lý cho các t ch c giai đo n 2016 – 2020.
4. Ph

ng pháp nghiên c u
th c hi n m c tiêu và nhi m v đ t ra, đ tài s d ng các ph

ng pháp

nghiên c u sau:
- Ph

ng pháp đi u tra, kh o sát thu th p s li u, thông tin tài li u c a các t

ch c th y nông c s , các công trình th y l i th c t trên đ a bàn t nh Lào Cai;
- Ph

ng pháp th ng kê, phân tích t ng h p, phân tích so sánh: Nh m phân

tích, so sánh, đánh giá th c tr ng vi c áp d ng các mô hình t ch c qu n lý khai
thác công trình th y l i hi n đang áp d ng, t đó rút ra nh ng k t qu c n phát huy
và nh ng t n t i c n kh c ph c;
- Ph

ng pháp h th ng hóa đ

c s d ng trong vi c h th ng hóa nh ng c

s lý lu n cho nghiên c u c a đ tài. Ph

ng pháp phân tích h th ng ch n đ xu t


các gi i pháp nâng cao n ng l c cho t ch c th y nông c s qu n lý khai thác công
trình th y l i hi u qu và phù h p.
5. Ý ngh a khoa h c và th c ti n c a đ tài
a. Ý ngh a khoa h c
H th ng hóa nh ng c s lý lu n, nh ng k t qu phân tích đánh giá th c
tr ng và nh ng gi i pháp nghiên c u đ xu t v t ch c qu n lý khai thác h th ng
các công trình th y l i c a lu n v n là nh ng tài li u tham kh o h u ích đ i công
tác nghiên c u v qu n lý v n hành các công trình th y l i mi n núi sau xây d ng
có hi u qu .
b. Ý ngh a th c ti n
Các gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý khai thác công trình th y l i là
nh ng ý ki n g i m đ i v i các c quan qu n lý nhà n

c, các đ a ph

ng

Lào

Cai áp d ng đ xây d ng, phát tri n các t ch c th y nông c s qu n lý hi u qu ,
b n v ng công trình th y l i, phù h p v i ch tr

ng phát tri n mô hình t ch c

qu n lý thu nông c s g n v i c ng đ ng (PIM), có s ch đ o h tr c a Chính
quy n, c quan Nhà n

c

6. K t qu d ki n đ t đ

c

- H th ng c s lý lu n v công tác qu n lý khai thác công trình th y l i,
n ng l c qu n lý, khai thác h th ng công trình c a các t ch c th y nông c s và
nh ng nhân t

nh h

ng đ n s phù h p, tính hi u qu và b n v ng c a các mô

hình t ch c qu n lý khai thác này;
-

ánh giá th c tr ng ho t đ ng c a các t ch c th y nông c s đang qu n

lý khai thác h th ng công trình th y l i trên đ a bàn t nh Lào Cai, qua đó rút ra
nh ng k t qu đ t đ

c c n nghiên c u áp d ng và nh ng m t còn t n t i, v

ng

m c c n kh c ph c và tháo g .
-

xu t m t s gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý khai thác công trình

th y l i cho các t ch c thu nông c s trên đ a bàn t nh Lào Cai.
7. N i dung c a lu n v n
Lu n v n đ

c k t c u v i nh ng n i dung sau: Ph n m đ u, 3 ch

ng n i


dung chính, ph n k t lu n và ki n ngh .
Các ch

ng n i dung chính c a lu n v n đ

c l a ch n tên g i nh sau:

Ch

ng 1: C s lý lu n và th c ti n v qu n lý khai thác công trình th y

Ch

ng 2: Th c tr ng công tác qu n lý, khai thác các công trình th y l i

l i;
trên đ a bàn t nh Lào Cai;
Ch

ng 3:

xu t gi i pháp nh m nâng cao n ng l c QLKT các công trình

th y l i c a các t qu n lý th y nông c s trên đ a bàn t nh Lào Cai.


1

CH
C

S

NG 1

LÝ LU N VÀ TH C TI N V QU N LÝ

KHAI THÁC CÔNG TRÌNH TH Y L I
1.1. T ng quan chung
1.1.1. M t s khái ni m
1. Khái ni m v qu n lý
Qu n lý là s tác đ ng gi a ch th qu n lý và đ i t

ng qu n lý, trong đó

ch th qu n lý là nh ng t ch c và cá nhân, nh ng nhà qu n lý c p trên còn đ i
t

ng qu n lý hay còn g i là khách th qu n lý là nh ng t ch c, cá nhân , nhà qu n

lý c p d

i, c ng nh các t p th , cá nhân ng

quan h qu n lý mang tính hai chi u và đ

i lao đ ng. S tác đ ng trong m i

c th c hi n thông qua các ho t đ ng t

ch c, lãnh đ o, l p k ho ch, ki m tra, đi u ch nh. Thông th

ng qu n lý đ ng nh t

v i các ho t đ ng t ch c ch huy, đi u khi n, đ ng viên, ki m tra, đi u ch nh nh m
s d ng hi u qu nh t các ngu n l c, các th i c c a t ch c đ đ t m c tiêu đ t ra
trong đi u ki n môi tr

ng luôn bi n đ ng. Qu n lý đ

c phát sinh t lao đ ng,

không tách r i v i lao đ ng và b n thân qu n lý c ng là m t lo i ho t đ ng lao
đ ng, b t k m t ho t đ ng nào mà do m t t ch c th c hi n đ u c n có s qu n lý


m c đ nhi u hay ít nh m ph i h p nh ng ho t đ ng cá nhân th c hi n nh ng

ch c n ng chung.
2. Khái ni m v qu n lý khai thác công trình thu l i
Qu n lý khai thác các công trình thu l i là m t quá trình v n hành, s d ng
và qu n lý các công trình thu l i nh m đ m b o cung c p và tiêu thoát n
k ho ch t

i tiêu, góp ph n nâng cao hi u qu kinh t cho khu v c t

c đúng

i tiêu, đ ng

th i theo dõi, ki m tra, đi u ch nh đ đ m b o công trình thu l i an toàn, phát huy
hi u qu trong su t th i gian s d ng.
3. Khái ni m v h th ng công trình thu l i
H th ng công trình thu l i (dù l n hay nh ) ph c v t
cho s n xu t, dân sinh th
M ng l

i kênh m

i tiêu, c p n

c

ng bao g m các h ng m c nh : Công trình đ u m i;

ng; Các công trình trên kênh.


2

a. Công trình đ u m i bao g m:
- H ch a n

c: Gi n

c m a và dòng ch y c a sông su i trong mùa m a

đ s d ng trong mùa khô. H ch a n
n

c, đ p tràn x n
-

kênh m

c th

c th a, c ng l y n

p dâng: Ng n n

i.

c c n thi t ch y trong

p dâng cùng v i c ng l y n

thành c m đ u m i công trình đ p dâng n

c đ u kênh t o

c.

c không đ p: Là hình th c l y n

kênh d n đ n các khu t

p ng n

c vào kênh d n...

c c a sông, su i đ t o m c n

ng đ n các khu c n t

-C al yn

ng bao g m các h ng m c:

c tr c ti p t khe su i vào

i mà không c n có đ p dâng.

- Tr m b m: Tr m b m n

c t ngu n n

c vào kênh ho c đ

ng ng d n

ph c v s n xu t, dân sinh, (bao g m b m đi n, b m d u, b m thu luân...).
b. M ng l

i kênh m

ng bao g m: kênh đ t, kênh lát mái, kênh xây g ch,

đá, kênh bê tông, kênh b ng đ

ng ng các lo i… (có đ d c đ m b o d n n

ch y thông su t t đ u m i đ n m t ru ng ho c n i c n c p n
m

ng t

i là kênh m

ho c n i c n c p n

ng làm nhi m v d n n

c. M ng l

chính (kênh c p I) d n n
nhánh c p II c p n

i kênh m

ct

ng đ

c, tiêu n

c). Kênh

i t đ u m i đ n m t ru ng

c chia thành các c p kênh: kênh

c t đ u m i c p vào các kênh nhánh (c p II); Kênh

c vào kênh nhánh c p III; kênh nhánh c p III c p n

kênh n i đ ng. Kênh m

ct

ng tiêu là kênh m

c vào

ng làm nhi m v tiêu thoát n

c

ch ng sói l , ng p úng.
c. Các công trình trên kênh bao g m: C ng l y n
k t h p tràn x n

c đ u kênh; B l ng cát

c th a khi có l ; Tràn qua kênh, k t h p tràn n

kênh; ng d n xi phông; C u máng; Công trình chia n

c th a trong

c; C ng ti u câu.

1.1.2. Vai trò, nhi m v c a h th ng công trình th y l i
1. Vai trò c a h th ng công trình th y l i
H th ng công trình th y l i đã góp ph n quan tr ng trong vi c ph c v s n
xu t và dân sinh, b o đ m an ninh l

ng th c, góp ph n b o v môi tr

phòng, ch ng gi m nh thiên tai.
2. Nhi m v c a h th ng công trình th y l i

ng và


3

Nhi m v c b n c a h th ng công th y l i là ph c v n

ct

i cho đ t

tr ng lúa, rau màu các lo i và cây công nghi p ng n ngày. Công trình thu l i có
nhi m v ch ng h n hán vào mùa khô h n vì h th ng công trình thu l i có th
cung c p n

c cho nh ng khu v c b h n ch v n

th i kh c ph c đ

c tình tr ng khi thi u n

ct

i cho nông nghi p đ ng

c, khô h n kéo dài;

H th ng công trình th y l i còn có nhi m v c p n

c cho di n tích nuôi

tr ng thu s n;
H th ng công trình th y l i còn có nhi m v tiêu thoát n
nghi p và tiêu thoát n

c cho khu dân c

c cho đ t nông

thành th và nông thôn, đ c bi t là

ch ng ng p úng vào mùa m a;
H th ng công trình th y l i còn góp ph n ng n m n đ t nông nghi p nh t là
khi tri u c

ng lên xu ng th t th

ng nh hi n nay, c i t o chua phèn, làm t ng

di n tích canh tác;
H th ng thu l i có nhi m v duy trì c p n
xu t công nghi p v i kh i l

ng và ch t l

c sinh ho t cho dân sinh và s n

ng c n thi t;

H th ng công trình thu l i còn có th đ m b o vi c giao thông thu ; D n
và x lý n

c th i đ b o v ngu n n

c tránh b ô nhi m;

H th ng công trình thu l i còn có nhi m v phòng ch ng l l t, b o v b
bi n, tránh nh ng thi t h i v ng

i, tài s n c a Nhà n

c và c a nhân dân;

H th ng công trình th y l i còn t o đi u ki n phát tri n đa d ng hóa cây
tr ng, chuy n d ch c c u, nâng hi u su t s d ng đ t, phân b l i ngu n n
nhiên, c i t o đ t, c i t o môi tr

ng theo chi u h

ct

ng có l i cho s n xu t và sinh

ho t. Bên c nh đó, ch n nuôi c ng phát tri n đa d ng, phong phú theo h

ng hi u

qu kinh t cao.
Ngoài ra các h th ng công trình th y l i còn góp ph n đi u hòa dòng ch y
cho các dòng sông, n đ nh dòng ch y mùa ki t, b o v môi tr

ng n

c, phát tri n

d ch v , du l ch.
1.1.3. N i dung c a công tác qu n lý khai thác công trình th y l i
N i dung c b n c a công tác qu n lý, khai thác công trình th y l i bao g m:


4

- Qu n lý, v n hành, duy tu, b o d

ng công trình t

i tiêu n

c, c p n

c

theo đúng quy chu n, tiêu chu n k thu t, đ m b o an toàn công trình (g i t t là
Qu n lý công trình);
- Th c hi n cung c p s n ph m, d ch v công ích t

i tiêu, c p n

c ph c v

s n xu t nông nghi p và các ngành kinh t khác trên c s h p đ ng đ t hàng v i
c quan có th m quy n ho c k ho ch đ

c giao (g i t t là Qu n lý n

c);

- Xây d ng mô hình t ch c h p lý đ qu n lý, s d ng v n, tài s n và m i
ngu n l c đ

c giao đ hoàn thành t t nhi m v qu n lý, khai thác công trình th y

l i theo qui đ nh c a pháp lu t (g i t t là T ch c và qu n lý kinh t ).
1. N i dung c a qu n lý công trình
- Th c hi n vi c v n hành công trình thu l i theo nhi m v thi t k , tiêu
chu n k thu t, quy trình thao tác và các quy đ nh pháp lu t khác có liên quan; đ m
b o công trình v n hành an toàn, hi u qu và s d ng lâu dài;
- T ch c theo dõi, qu n lý b o v h th ng công trình thu l i;
- Th

ng xuyên theo dõi, phát hi n và x lý k p th i các s c trong h

th ng công trình thu l i; S a ch a nâng c p công trình, máy móc, thi t b và th c
hi n vi c duy tu, b o d

ng, b o trì công trình đúng quy đ nh;

- Th c hi n vi c quan tr c, ki m tra công trình theo quy đ nh; B o v công
trình, ng n ch n, phòng, ch ng các hành vi xâm h i ho c phá ho i công trình;
- Th c hi n công tác phòng ch ng l t, bão, b o đ m an toàn công trình;
- Th c hi n nhi m v ch đ u t , t ch c tri n khai, giám sát vi c khôi ph c,
đ i tu, nâng c p công trình;
- L p, l u tr h s k thu t và các h s tài li u khác có liên quan;
-

ng d ng công ngh tiên ti n, áp d ng sáng ki n, c i ti n k thu t đ kéo

dài tu i th và nâng cao hi u qu khai thác công trình thu l i.
Qu n lý công trình là m t n i dung đóng vai trò quan tr ng trong vi c qu n
lý khai thác công trình thu l i. N u m t công trình đ
đ

c tu i th c a công trình và phát huy đ

k công trình.

c qu n lý t t s nâng cao

c hi u qu s d ng theo yêu c u thi t


5

2. N i dung c a qu n lý n

c

i u hành vi c phân ph i c p n

c, tiêu n

c h p lý trong h th ng công

trình thu l i, ng n m n ho c h n ch xâm nh p m n;
- T ng h p yêu c u s d ng n
cho các h dùng n

c, ph

c; l p k ho ch, ph

ng án tiêu thoát n

c và k ho ch, ph

ho c h n ch xâm nh p m n; d báo và đánh giá ngu n n
- Quan tr c, đo đ c l

ng m a, m c n

ng án cung c p n

c, l u l

c

ng án ng n m n

c;
ng n

c, ch t l

ng n

c

theo quy đ nh;
- B o v , ch ng ô nhi m ngu n n
n

c vào ngu n n

c, qu n lý, ki m soát ch t ch vi c th i

c;

- Phát tri n và t ng c

ng n ng l c qu n lý t

i đ khai thác có hi u qu và

b n v ng các h th ng công trình thu l i hi n có;
- Th c hi n các gi i pháp phòng, ch ng h n hán, úng ng p, xâm nh p m n,
gi m nh thi t h i do thiên tai gây ra;
- ánh giá k t qu t
c pn

i, tiêu n

c cho các h dùng n

c, cung c p n

c phi nông nghi p;

- Ph bi n, ng d ng các công ngh t
n

i ti t ki m n

c, nâng cao hi u qu s d ng t ng h p ngu n n

tiêu n

c tiên ti n đ nâng cao n ng su t và ch t l
- L p, l u tr

c và báo cáo v k t qu cung

b n đ k t qu t

i tiêu n

c, c i thi n ch t l

c; các quy trình, k thu t t

ng
i

ng s n ph m nông nghi p;
c hàng v , h s k thu t và các

h s tài li u khác có liên quan;
Vi c qu n lý n

c là m t công tác h t s c quan tr ng trong qu n lý v n hành

khai thác công trình th y l i. N u qu n lý n
tr ng, phát tri n kinh t cho đ t n
hán… và ng
ng

c t t s nâng cao n ng su t cho cây

c, gi m thi u đ

c thiên tai nh l l t, h n

c l i n u qu n lý không t t s gây nh h

i và n n kinh t c a đ t n

ng không nh cho con

c.

3. N i dung c a t ch c và qu n lý kinh t
- Xây d ng mô hình t ch c phù h p, áp d ng c ch qu n lý n ng đ ng, t o
đ ng l c thúc đ y, nâng cao hi u qu qu n lý, khai thác công trình thu l i;


6

- L p k ho ch chi phí hàng n m, ph c v qu n lý h th ng, theo quy đ nh;
- Th c hi n các th t c, h s giao k ho ch, đ t hàng, đ u th u đ i v i s n
ph m, d ch v công ích trong qu n lý khai thác công trình th y l i;
- Ký k t h p đ ng t

i, tiêu n

c, h p đ ng cung c p n

c và các d ch v

khai thác t ng h p công trình thu l i; H p đ ng th c hi n vi c b o trì, b o v công
trình; Nghi m thu, thanh lý các h p đ ng nêu trên;
- Qu n lý các kho n thu, các kho n chi theo quy đ nh;
- L p và áp d ng các đ nh m c kinh t - k thu t ph c v vi c qu n lý, v n
hành công trình, g m:

nh m c s d ng n

c; đ nh m c s d ng đi n ho c nhiên

li u; đ nh m c lao đ ng; đ nh m c s a ch a th

ng xuyên và các đ nh m c c n

thi t khác;
- Th c hi n vi c theo dõi có h th ng, đi u ch nh ho c đ ngh đi u ch nh
cho phù h p các ch tiêu kinh t , các đ nh m c kinh t - k thu t; đ nh k đánh giá
hi u qu d ch v t

i tiêu n

c và hi u qu đ u t , khai thác công trình thu l i.

1.1.4. H th ng nh ng v n b n pháp quy v qu n lý khai thác công trình th y l i
- Lu t Tài nguyên n

c s 17/2012/QH13 đã đ

c Qu c h i n

c C ng hoà

xã h i ch ngh a Vi t Nam khóa XIII, k h p th 3 thông qua ngày 21/6/2012 và
các v n b n h

ng d n thi hành;

- Pháp l nh khai thác và b o v

công trình th y l i s

31/2001/PL-

UBTVQH10 ngày 04/4/2001; Ngh đ nh s 143/2003/N -CP, c a Chính ph quy
đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh khai thác và b o v công trình th y
l i; Ngh đ nh S 67/2012/N -CP s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s
143/2003/N -CP;
- Ngh quy t s 26- NQ/TW "V nông nghi p, nông dân, nông thôn" do H i
ngh BCH Trung

ng

ng l n th 7 khóa X;

- Quy t đ nh s 1590/Q - TTg ngày 9/10/2009 c a Th t
phê duy t đ nh h

ng chi n l

c phát tri n Th y l i Vi t Nam;

- Quy t đ nh s 899/Q - TTg ngày 16/6/2013 c a Th t
duy t

ng Chính ph

án t i c c u ngành nông nghi p theo h

ng Chính ph phê

ng nâng cao giá tr gia t ng và


7

phát tri n b n v ng; Quy t đ nh s 31/2005/N -CP ngày 11 tháng 3 n m 2005
c a Chính ph v s n xu t và cung ng s n ph m, d ch v công ích;
- Thông t s 178/2014/TT-BTC ngày 26/11/2014 c a B Tài chính v vi c
H

ng d n m t s n i dung v tài chính khi th c hi n đ u th u, đ t hàng, giao k

ho ch đ i v i các đ n v làm nhi m v qu n lý khai thác công trình thu l i ;
- Các thông t c a B Nông nghi p và PTNT: Thông t s 45/2009/TT-BNN
ngày 24/7/2009 v h

ng d n l p và phê duy t ph

l i; Thông t s 65/2009/TT-BNN v vi c h

ng án b o v công trình thu

ng d n t ch c ho t đ ng và phân

c p, qu n lý khai thác công trình th y l i; Thông t s 56/2010/TT-BNN ngày
01/10/2010 quy đ nh m t s n i dung trong ho t đ ng c a các t ch c qu n lý khai
thác công trình th y l i; Thông t s 40/2011/TT-BNN ngày 27/5/2011 v quy đ nh
n ng l c c a t ch c, cá nhân tham gia qu n lý, khai thác công trình thu l i;
1.1.5. Th c tr ng qu n lý khai thác các công trình th y l i khu v c mi n núi
phía B c
H u h t các t nh mi n núi phía B c n m

th

ng ngu n các sông, su i. Do

đi u ki n đ a hình đ t đai b chia c t manh mún và có đ d c l n, dân c

phân tán,

cho nên vi c phát tri n th y l i ph c v s n xu t, khai hoang m r ng di n tích
canh tác và n

c sinh ho t cho nhân dân g p r t nhi u khó kh n, ph c t p. Trong

nh ng n m qua Ð ng, Nhà n

c và nhân dân các t nh mi n núi phía B c đã t p

trung đ u t nhi u công s c, ti n c a đ xây d ng các h th ng công trình th y l i
ph c v s n xu t và đ i s ng, gi i quy t yêu c u v l
nhi u công trình th y l i v a và nh đ
bán kiên c nh m đáp ng yêu c u n
b o v môi tr

ng th c trên đ a bàn. R t

c xây d ng b ng nhi u hình th c kiên c ,
ct

ng sinh thái và cung c p n

i cho cây tr ng, phòng ch ng thiên tai,
c sinh ho t cho dân c vùng núi cao.

Vi c t ch c qu n lý, khai thác và b o v h th ng công trình th y l i
phía B c c ng gi ng nh c a c n
Nhà n

mi n núi

c bao g m hai lo i hình chính là t ch c c a

c (Công ty khai thác CTTL, Trung tâm, Ban qu n lý th y nông) và các t

ch c th y nông c s hay còn g i là các t ch c dùng n

c.


8

Theo báo cáo đánh giá th c tr ng Các t ch c th y nông c s

qu n lý khai

thác công trình thu l i c a PGS.TS Tr n Chí Trung (Trung tâm PIM-Vi n Khoa
h c th y l i Vi t Nam):
Tr

c th c tr ng nh ng n m g n đây, Nhà n

c và nhân dân các t nh mi n

núi ch chú tr ng đ u t ngân sách và công s c cho vi c nâng c p, kiên c h th ng
kênh m

ng và xây d ng m i m t s công trình ph c v chuy n d ch c c u cây

tr ng v i ngu n v n còn quá nh so v i yêu c u c a s n xu t. Nh ng do quá trình
s d ng nhi u n m, l l t tàn phá, thi u kinh phí đ u t cho vi c b o d

ng, s a

ch a h ng n m, cho nên nhi u công trình đang xu ng c p nghiêm tr ng. M c dù đã
đ tđ

c nhi u thành tích to l n nh đã đ c p

trên, công tác qu n lý, khai thác

CTTL hi n v n còn nhi u t n t i và b t c p.
Th nh t là c ch chính sách đ u t còn ch a h p lý, chú tr ng đ u t xây
d ng m i, đ u t công trình đ u m i mà ch a quan tâm nhi u đ n đ u t nâng c p,
hi n đ i hóa, hoàn ch nh h th ng nên thi u đ ng b đã nh h
khai thác. Nhi u h th ng công trình thu l i l n đ

ng đ n hi u qu

c xây d ng xong công trình

đ u m i, kênh chính nh ng còn thi u công trình đi u ti t n

c, kênh m

ng n i

đ ng nên ch a khai thác h t n ng l c theo thi t k .
Th hai là hi u qu ho t đ ng c a các t ch c qu n lý, khai thác công trình
thu l i v n còn th p.

i v i b máy qu n lý Nhà n

nhi m v gi a các c quan qu n lý nhà n

c v thu l i, phân giao

c chuyên ngành còn nhi u b t c p,

ch ng chéo d n đ n khó kh n trong đi u hành ch đ o. M t s đ a ph
có s trùng l n gi a ch c n ng qu n lý Nhà n
qu n lý nhà n

ng v n còn

c và qu n lý s n xu t, ch c n ng

c và ch c n ng cung c p d ch v công ích c a nhà n

c. Qu n lý

v n mang n ng tính quan liêu, m nh l nh, không phù h p v i c ch qu n lý c a
n n kinh t th tr
và ch a đ

ng. Công tác ki m tra, thanh tra, giám sát ch a bám sát th c ti n

c coi tr ng, các th t c hành chính còn r

m rà.

Th ba là b máy qu n lý, khai thác công trình thu l i, m c dù s l

ng đ n

v l n nh ng hi u qu ho t đ ng ch a cao. H u h t các đ n v qu n lý khai thác
CTTL đ u là doanh nghi p nhà n

c v n hành theo c ch bao c p đã h n ch tính


9

n ng đ ng và thi u đ ng l c phát tri n. Ch t l
lãnh đ o qu n lý

ng ngu n nhân l c, k c cán b

nhi u t ch c, đ n v ch a đáp ng đ

c yêu c u. T ch c qu n

tr s n xu t thi u khoa h c nên chi phí s n xu t cao, n ng su t lao đ ng th p, b
máy c ng k nh, chi ti n l

ng chi m ph n l n ngu n thu c a doanh nghi p.

Th t là th ch chính sách và ph
đ i m i theo c ch th tr

ng th c qu n lý, khai thác CTTL ch m

ng. C ch qu n lý mang tính “n a th tr

ng, n a bao

c p”, doanh nghi p ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p, trong khi qu n lý s n xu t
c a doanh nghi p theo c ch bao c p không t o ra đ ng l c đ thúc đ y phát tri n.
Qu n lý s n xu t b ng ph
t

ng th c giao k ho ch, theo c ch bao c p d n đ n t

ng d a d m, trông ch vào nhà n

c. Qu n lý tài chính theo hình th c c p phát -

thanh toán, ch a ràng bu c ch t ch v i c ch ki m tra giám sát, đánh giá và tính
công khai minh b ch đã làm sai l ch b n ch t ho t đ ng s n xu t trong n n kinh t
th tr

ng.

ánh giá k t qu ho t đ ng s n xu t ch a d a vào k t qu đ u ra, thanh

quy t toán ch y u d a vào ch ng t , n ng v th t c hành chính.
C ch ràng bu c quy n l i, trách nhi m c a ng
d ng ti n v n, tài s n v t t , lao đ ng c a nhà n

i đ ng đ u v i hi u qu s

c ch a rõ ràng và thi u ch t ch

gây ra lãng phí ngu n l c. Phân ph i thu nh p cho ng

i lao đ ng v n mang tính

cào b ng d n đ n n ng su t lao đ ng th p, chí phí s n xu t cao. Chính sách tr c p
qua giá đã nh h

ng tiêu c c đ n quan h kinh t , khó ki m soát và kém hi u qu ,

gây ra vi c s d ng n

c lãng phí. Chính sách mi n gi m th y l i phí cho nông dân

theo hình th c gián ti p không g n k t đ
dân v i vai trò là ng

ih

c trách nhi m doanh nghi p v i nông

ng l i.

Phân c p qu n lý ch a phù h p, nên h u h t các công trình thu l i đ u do
doanh nghi p nhà n

c qu n lý đã không t o đ

c sân ch i cho các doanh nghi p

thu c các thành ph n kinh t khác tham gia nên ch a huy đ ng đ
các t ch c cá nhân
h

khu v c ngoài nhà n

c và c a nhân dân, đ c bi t là ng

i

ng l i t công trình thu l i.
Nh ng n m g n đây, các T ch c dùng n

ph

c s c m nh c a

ng ch y u là đc thành l p

nhi u đ a

c s h tr k thu t c a các d án qu c t . Tuy nhiên, h u


10

h t các đ a ph
ch c dùng n

ng còn g p nhi u khó kh n trong vi c xây d ng phát tri n các t
c. Nguyên nhân ch y u là các t nh còn thi u các chính sách quy

đ nh phát tri n mô hình qu n lý khai thác CTTL có s tham gia c a ng
n

c, lúng túng trong vi c tìm ra các mô hình t ch c dùng n

i dùng

c phù h p.

1.2. Các mô hình t ch c qu n lý khai thác các h th ng công trình th y l i
Các mô hình t ch c qu n lý khai thác các h th ng công trình th y l i
n

c ta bao g m hai lo i hình chính là: T ch c c a nhà n

c (Doanh nghi p khai

thác công trình th y l i, Trung tâm, Ban qu n lý th y nông) và các T ch c th y
nông c s hay còn g i là các t ch c dùng n
th y l i, T ch c h p tác s d ng n

c (H p tác xã qu n lý công trình

c, T thu l i,

i th y nông, Ban thu l i

xã, Ban qu n lý thu nông xã, cá nhân qu n lý công trình th y l i). Các t ch c c a
nhà n

c (ch y u là lo i hình công ty khai thác công trình th y l i) qu n lý, khai

thác các công trình đ u m i, kênh chính c a h th ng th y l i có quy mô v a và
l n, v n hành ph c t p. Các công trình còn l i do các t ch c th y nông c s qu n
lý bao g m các h th ng công trình có quy mô nh ho c h th ng th y l i n i đ ng
thu c các h th ng l n do các công ty khai thác công trình th y l i qu n lý.
1.2.1. Doanh nghi p nhà n

c

1. Khái ni m doanh nghi p Nhà n
do Nhà n

c: Doanh nghi p Nhà n

c là t ch c kinh t

c đ u t v n và tr c ti p thành l p khi th y c n thi t. Vi c thành l p

doanh nghi p Nhà n
v c then ch t, x

c d a trên nguyên t c ch thành l p theo nh ng ngành, l nh

ng s ng c a n n kinh t d a trên nh ng đòi h i th c ti n c a n n

kinh t th i đi m dó và ch tr
2. Doanh nghi p Nhà n

ng c a

ng và ngành ngh l nh v c đó.

c khai thác công trình th y l i

Doanh nghi p Nhà n

c khai thác công trình th y l i

n

c ta tr

c đây là

các Công ty Khai thác công trình th y l i, tr c thu c các t nh, thành ph ho c tr c
thu c trung

ng và là doanh nghi p Nhà n

c ho t đ ng công ích; Nay h u h t các

Công ty khai thác công trình th y l i chuy n đ i thành Công ty TNHH m t thành
viên khai thác th y l i và Công ty c ph n có m t ph n v n thu c s h u nhà n

c;

Các công ty này ho t đ ng theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p. V mô hình t


11

ch c qu n lý khai thác công trình thu l i c a các công ty này thì các công trình đ u
m i, kênh tr c chính quy mô l n, liên huy n tr lên, do các doanh nghi p nhà n
(ch y u là các Công ty TNHHMTV 100% v n nhà n

c) đ m nh n, đ

đ nh t i Quy t đ nh s 14/2011/Q -TTg ngày 04/3/2011 c a Th t
v ban 5 hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p nhà n
c ta có 133 t ch c nhà n

khai thác công trình thu l i; Các Doanh nghi p nhà n
l i ph c v g n 70% di n tích t

c quy

ng Chính ph

c.

Theo s li u t T ng C c thu l i t ng h p báo cáo t các đ a ph
toàn qu c, tính đ n n m 2013 c n

c

ng trên

c tham gia qu n lý,

c qu n lý, khai thác thu

i và h u h t di n tích tiêu khu v c nông nghi p.

Có 3 doanh nghi p tr c thu c B Nông nghi p và phát tri n nông thôn đ

c giao

qu n lý, khai thác 3 h th ng th y l i liên t nh là B c Nam Hà, B c H ng H i, D u
Ti ng - Ph

c Hòa. Các doanh nghi p còn l i tr c thu c UBND các t nh, thành

ph tr c thu c Trung

ng, qu n lý, khai thác công trình thu l i trong ph m vi

t nh ho c liên t nh theo s phân c p c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn.
Lo i hình t ch c Doanh nghi p nhà n

c này có quy mô v a và l n, t

ng đ i đa

d ng bao g m: có 92 Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên chi m 69,1%; có
4 đ n v là Công ty c ph n chi m 3,01%; Các doanh nghi p này hi n nay h u h t
đã đ
n

c chuy n đ i t lo i hình Công ty khai thác công trình thu l i (Công ty nhà

c tr

c đây) sang Công ty TNHH MTV khai thác công trình thu l i 100% v n

thu c s h u nhà n

c và mô hình Công ty c ph n có ph n v n thu c s h u nhà

n

c, ho t đ ng theo quy đ nh c a Lu t Doanh nghi p. Các t ch c khác c a Nhà

n

c g m 37 đ n v chi m 28% (trong đó có 7 Trung tâm qu n lý, khai thác thu

l i c a c p t nh và c p huy n; có 8 Ban qu n lý khai thác thu l i c a c p t nh và
c p huy n; có 17 Tr m qu n lý khai thác thu l i c p huy n và có 5 Chi c c c a các
t nh C n Th , V nh Long, Kiên Giang, H u Giang và Cà Mau tham gia tr c ti p
qu n lý khai thác công trình thu l i).
S phân b các lo i hình doanh nghi p gi a các vùng mi n là không đ ng
nh t. S l

ng doanh nghi p khai thác công trình thu l i gi a các vùng mi n

không đ ng đ u, ph thu c vào s l

ng h th ng công trình c a t ng n i.


12

Doanh nghi p khai thác công trình thu l i đ

c thành l p đ qu n lý công

trình đ u m i và h th ng kênh chính, kênh c p hai các h th ng quy mô v a và
l n, v n hành ph c t p. T ng h p t báo cáo c a các đ a ph

ng trên toàn qu c,

hi n có kho ng 80% doanh nghi p có công trình quy mô t liên huy n tr lên còn
l i 20% doanh nghi p có quy mô liên xã. Các doanh nghi p nhà n

c khai thác

công trình thu l i th c hi n vi c cung c p d ch v t

i dân thông

qua h p đ ng v i các T ch c H p tác dùng n

i, tiêu cho ng

c. vi c s n xu t và cung ng các

s n ph m, d ch v công ích “Qu n lý, khai thác h th ng công trình thu l i có quy
mô l n, bao g m CTTL liên t nh, liên huy n; công trình thu nông kè đá l n bi n”
th c hi n theo ph

ng th c đ t hàng ho c giao k ho ch. Vi c s n xu t và cung ng

các s n ph m, d ch v công ích “Qu n lý, khai thác h th ng công trình thu l i có
quy mô v a và nh ”, th c hi n theo ph

ng th c đ u th u ho c đ t hàng. Ho t

đ ng tài chính thu chi c a các doanh nghi p khai thác công trình thu l i tuân th
theo quy đ nh v quy ch qu n lý tài chính đ i v i doanh nghi p 100% v n thu c s
h u Nhà n

c, quy đ nh t i Thông t s 11/2009/TT-BTC c a B Tài chính.

1.2.2. Doanh nghi p t nhân
1. Khái ni m doanh nghi p t nhân
Doanh nghi p t nhân là doanh nghi p do m t cá nhân làm ch và t ch u
trách nhi m b ng toàn b tài s n c a mình v m i ho t đ ng c a doanh nghi p. Cá
nhân ch s h u đó ch đ
đ

c làm ch s h u m t doanh nghi p t nhân; không

c đ ng th i làm ch s h u c a doanh nghi p t nhân khác ho c ch s h u h

kinh doanh và thành viên h p danh c a công ty h p danh; cá nhân ch s h u t
quy t đ nh c c u t ch c và đích thân tr c ti p qu n lý, th c hi n các ho t đ ng
kinh doanh và là ng

i đ i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p

2. Doanh nghi p t nhân khai thác công trình th y l i
Các công trình thu l i nh , h th ng kênh m

ng m t ru ng, có th giao

cho Doanh nghi p t nhân tr c ti p qu n lý khai thác công trình th y l i. Theo
ph

ng th c ho t đ ng c a các doanh nghi p qu n lý khai thác CTTL đ

c quy

đ nh t i Ngh đ nh s 31/2005/N -CP ngày 11/3/2005 v s n xu t và cung ng s n


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×