Tải bản đầy đủ

trắc nghiệm chương dao động điều hòa

TUYỂN CHỌN 1440
CÂU HỎI VÀ 07 ĐỀ ÔN
TẬP LUYỆN THI QUỐC
GIA
Dành cho học sinh Trung bình - Khá
(Phần 01: Dao động cơ)1


CHUYÊN ĐỀ 01: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
Thời gian thi: 90 phút
Họ và tên:………………………..Lớp :………….

C©u 1 : Một vật dao động theo phương trình x = 3cos(5 π t - 2 π /3) +1(cm). Trong giây đầu
tiên vật đi qua vị trí x = 1cm mấy lần ?
A. 3
B. 4
C. 5.

D. 6
C©u 2 :
π
Vật dao động điều hòa theo phương trình : x = 10cos(4πt + 8 )cm. Biết li độ
A.
C©u 3 :
A.
C.
C©u 4 :

A.
C©u 5 :

A.
C.
C©u 6 :
A.
C©u 7 :
A.
C©u 8 :
A.
C©u 9 :
A.
C.
C©u 10 :

của vật tại thời điểm t là 4cm. Li độ của vật tại thời điểm sau đó 0,25s là :
4cm
B. - 4cm
C. -2cm
D. 2cm
Gia tốc của vật dao động điều hòa có giá trị bằng không khi
vật ở vị trí có li độ cực đại
B. vận tốc của vật giá trị cực tiểu.
vật ở vị trí có pha ban dao động cực đại
D. vật ở vị trí có li độ bằng
không.
Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x =

4 cost
3

(x tính bằng

cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ
2011 tại thời điểm
3016 s.
B. 6031 s.
C. 6030 s.
D. 3015 s.
Một vật dao động điều hòa với ω = 10 2 rad/s. Chon gốc thời gian t =0 lúc vật
có li độ x = 2 3 cm và đang đi về vị trí cân bằng với tốc độ 0,2 2 m/s . Lấy g
=10m/s2. Phương trình dao động của quả cầu có dạng
B. x = 4cos(10 2 t - π/6)cm
x = 4cos(10 2 t + 2π/3)cm
D. x 4cos(10 2 t + π/3)cm
x = 4cos(10 2 t + π/6)cm.
Vật dao động điều hòa có phương trình : x =5cosπt (cm,s). Vật qua VTCB lần
thứ 3 vào thời điểm :
6s.
B. 2,5s.
C. 2s.
D. 2,4s.
Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là x = 5cos(2 π t + π /3)(cm).
Lấy π 2 = 10. Gia tốc của vật khi có li độ x = 3cm là
-120cm/s2.
B. 1,20m/s2.
C. - 60cm/s2.
D. -12cm/s2.
Đồ thị biểu diễn sự biến đổi của vận tốc theo li độ trong dao đông điều hòa là
đường hình sin
B. Đường parabol
C. đoạn thẳng D. đường elip
Trong dao động điều hòa thì
quỹ đạo là một đoạn thẳng
B. gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian
lực phục hồi là lực đàn hồi
D. Gia tốc biến thiên điều hòa
Một vật dao động điều hòa có phương trình : x = 6cos(πt - π/2) (cm, s). Thời gian
vật đi từ VTCB đến lúc qua điểm có x = 3cm lần thứ 5 là
9

25

61

37

A. 5 s.
B. 6 s.
C. 6 s.
D. 6 s.
C©u 11 : Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm
thực hiện được 100 dao động toàn phần. Gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị
trí có li độ 2 cm theo chiều âm với tốc độ là 40 3 cm/s. Lấy π = 3,14. Phương
trình dao động của chất điểm là
2


A.
C.
C©u 12 :
A.
C©u 13 :
A.
C©u 14 :

π
x = 4 cos(20t + ) (cm) .
3
π
x = 4 cos(20t − ) (cm) .
3

B.
D.

π
x = 6 cos(20t − ) (cm) .
6
π
x = 6 cos(20t + ) (cm) .
6
π

Vật dao động điều hòa theo phương trình : x = 10cos(4πt + 8 )cm. Biết li độ của
vật tại thời điểm t là 6cm, li độ của vật tại thời điểm t’ = t + 0,125(s) là
- 5cm.
B. ± 8cm
C. 8cm.
D. 5cm.
Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động là x = 5cos(2 π t + π /3)(cm).
Vận tốc của vật khi có li độ x = 3cm là
± 25,12cm/s.
B. 25,12cm/s.
C. 12,56cm/s. D. ± 12,56cm/s
Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 8cos10πt. Thời điểm vật đi qua vị
trí x = 4 lần thứ 2008 theo chiều âm kể từ thời điểm bắt đầu dao động là :
12403

10243

12430

A. 30 (s)
B. 12043/30 (s).
C. 30 (s)
D. 30 (s)
C©u 15 : Một vật dao động điều hoà với PT x = 4cos(20π t − 5π / 6)cm . tại thời điểm t vật có li
độ 3,2cm và đang chuyển động theo chiều âm. Xác định vị trí của vật sau thời
gian 0,25 s
A. -3,2cm
B. -4cm
C. 3,2cm
D. 4cm
C©u 16 : Một vật DĐĐH với phương trình x = 4cos(4πt + π/6)cm. Thời điểm thứ 2009 vật
qua vị trí x = 2cm kể từ t = 0 là
12025
12049
12061
Đáp án
A. 24 s
B. 24 s.
C. 24 s
D.
khác
C©u 17 : Dao động tự do là dao động có
A. chu kì không phụ thuộc vào đặc tính của hệ và yếu tố bên ngoài
B. chu kì không phụ thuộc vào đặc tính của hệ.
C. chu kì phụ thuộc vào đặc tính của hệ và phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài.
D. chu kì không phụ thuộc vào yếu tố bên ngoài, chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ
C©u 18 : Một vật đang dao động điều hòa. Tại vị trí thế năng = ½ động năng, gia tốc của
vật có độ lớn nhỏ hơn gia tốc cực đại
A. 2 lần
B. 2 lần
C. 3 lần
D. 3 lần
C©u 19 : Một vật dao động điều hòa khi vật có li độ x1 = 3cm thì vận tốc của vật là v1 =
40cm/s, khi vật qua vị trí cân bằng thì vận tốc của vật là v2 = 50cm/s. Tần số của
dao động điều hòa là
A. π (Hz).
B. 10(Hz).
C. 5/ π (Hz).
D. 10/ π (Hz).
C©u 20 : Trong dao động điều hòa
A.
C.

gia tốc biến đổi điều hòa chậm pha
cùng pha với li độ
gia tốc biến đổi điều hòa sớm pha

π
2

π
2

so với li độ B. gia tốc biến đổi điều hòa
so với li độ D. gia tốc biến đổi điều hòa

ngược pha với li độ
C©u 21 : Li độ của một vật phụ thuộc vào thời gian theo phương trình x = 12sin ω t - 16sin3
ω t. Nếu vật dao động điều hoà thì gia tốc có độ lớn cực đại là
A. 24 ω 2 .
B. 36 ω 2 .
C. 12 ω 2 .
D. 48 ω 2 .
3


C©u 22 : Phát biểu nào sau đây về sự so sánh li độ, vận tốc và gia tốc là đúng . Trong dao
động điều hòa li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng biến đổi điều hòa theo thời
gian và có
cùng tần số
A. cùng pha ban đầu B. cùng biên độ
C. cùng pha
D.
góc
C©u 23 : Vận tốc trong dao động điều hoà đạt giá trị cực đại khi
A. Li độ của vật dương
B. Gia tốc cực đại
C. gia tốc của vật bằng 0
D. Li độ của vật bằng A
C©u 24 : Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Khi chất điểm đi qua vị trí cân
bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc
của nó có độ lớn là 40 3 cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là
A. 5 cm.
B. 4 cm.
C. 10 cm.
D. 8 cm.
C©u 25 : Chọn câu đúng nhất về dao động điều hoà
A. ở vị trí biên, vận tốc có độ lớn cực tiểu
B. Tần số dao động phụ thuộc
cách kích thích
C. ở VTCB gia tốc cực đại
D. Li độ là hàm bậc nhất của thời
gian
C©u 26 : Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi vật ở vị trí x = 10cm thì
vật có vận tốc là v = 20 π 3 cm/s. Chu kì dao động của vật là
A. 5s
B. 0,5s.
C. 1s.
D. 0,1s.
C©u 27 :
π
Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 8cos(2πt - 6 ) cm. Vật đi qua vị
trí có vận tốc v = - 8π cm/s lần thứ thứ 2013 vào thời điểm
B.

6037
s.
3

C. 1006,5 s.

A.

6037
6

s.

D. 1007 s.

C©u 28 : Một vật động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình
π
x = Acos(ωt + )
2

, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Biểt rằng cứ sau những

khoảng thời gian bằng

π
(s)
40

thì động năng của vật lại có giá trị bằng thế năng.

Chu kỳ dao động của vật là
π

π

π

π

A. 20 ( s) .
B. 60 ( s) .
C. 30 ( s) .
D. 10 ( s) .
C©u 29 : Một vật dao động điều hòa có chu kì là T. Nếu chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật
qua vị trí cân bằng, thì trong nửa chu kì đầu tiên, vận tốc của vật bằng không ở
thời điểm
T

T

A. t = . .
B. t = .
6
2
C©u 30 : Gia tốc trong dao động điều hòa:
A.

C.

biến đổi theo hàm cosin theo thời gian với chu kỳ

t=

T
..
4

T
.
2

D.

t=

T
.
8

B. đạt giá trị cực đại

khi đi qua vị trí cân bằng
C. luôn luôn không đổi
D. đạt giá trị cực đại khi đi qua vị trí biên
C©u 31 : Trong dao động điều hoà, vận tốc biến thiên
4


A.
C.
C©u 32 :
A.

Cùng pha li độ
B. Cùng pha gia tốc
Nhanh pha hơn li độ
D. Chậm pha li độ
Trong dao động điều hòa:
gia tốc biến đổi điều hòa cùng pha với vận tốc
B. gia tốc biến đổi điều hòa
chậm pha

π
2

so với vận tốc

C. gia tốc biến đổi điều hòa ngược pha với vận tốc
sớm pha

π
2

D. gia tốc biến đổi điều hòa

so với vận tốc.

C©u 33 : Một vật dao động điều hoà khi vật có li độ x1 = 3cm thì vận tốc của nó là v1 =
40cm/s, khi vật qua vị trí cân bằng vật có vận tốc v2 = 50cm. Li độ của vật khi có
vận tốc v3 = 30cm/s là
A. ± 4cm.
B. 4cm.
C. 16cm.
D. 2cm.
C©u 34 : Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt + π/6) cm. Thời điểm
thứ 3 vật qua vị trí x = 2cm theo chiều dương.
A. 9/8 s
B. 11/8 s
C. 5/8 s
D. 1,5 s
C©u 35 : Một vật dao động điều hoà, trong thời gian 1 phút vật thực hiện được 30 dao
động. Chu kì dao động của vật là
A. 2s.
B. 30s
C. 0,5s
D. 1s
C©u 36 : Một vật DĐĐH quanh VTCB với biên độ A. Biết trong khoảng thời gian 1/60 (s)
đầu tiên vật đi từ x=0 ->
A.
C.
C©u 37 :

A.
C.
C©u 38 :

A.
C©u 39 :
A.
B.
C.
D.
C©u 40 :
A.
C©u 41 :

x=

3
.A
2

theo chiều dương và tại điểm cách VTCB 2cm

thì vật có vận tốc 40π 3 cm/s. Biên độ và tần số của dao động là
ω = 20π , A = 4cm .
B. ω = 10π , A = 4cm .
ω = 20, A = 5cm .
D. ω = 10π , A = 7, 2cm .
Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 10cm và thực hiện được 50 dao
động trong thời gian 78,5 giây. Tìm vận tốc và gia tốc của vật khi đi qua vị trí có
li độ x = -3cm theo chiều hướng về vị trí cân bằng.
v = 16m/s; a = 48cm/s2.
B. v = 0,16m/s; a = 48cm/s2.
v = 0,16m/s; a = 0,48cm/s2.
D. v = 0,16cm/s; a = 48cm/s2.
Con lắc lò xo dao động điều hoà trên mặt phẳng ngang với chu kì T = 1,5s, biên
độ A = 4cm, pha ban đầu là 5π/6. Tính từ lúc t = 0, vật có toạ độ x=2cm lần thứ
2005 vào thời điểm nào
1503s
B. 1503,625s
C. 1502,25s
D. 1503,25s
Phát biểu nào sau đây về mối quan hệ giữa li độ, vận tốc và gia tốc là đúng ?
Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn cùng chiều
Trong dao động điều hòa vận tốc và li độ luôn cùng chiều
Trong dao động điều hòa vận tốc và gia tốc luôn ngược chiều
Trong dao động điều hòa gia tốc và li độ luôn ngược chiều
Đồ thị biểu diễn sự biến đổi của gia tốc theo li độ trong dao đông điều hòa là
đường parabol
B. đường hình sin
C. đường elip
D. đoạn thẳng
π

Vật dao động điều hòa theo phương trình : x = 10cos(4πt + 8 )cm. Biết li độ của
vật tại thời điểm t là 5cm, li độ của vật tại thời điểm t’ = t + 0,3125(s).
5


A. 2,6cm.
B. 2,588cm.
C. -2,6cm
D. -2,588cm
C©u 42 :

Một chất điểm dao động điều hoà với tần số f = 5Hz. Khi pha dao động bằng 3
thì li độ của chất điểm là 3 cm, phương trình dao động của chất điểm có thể là
A. x = 3 cos(5πt )cm. .
B. x = −2 3 cos(5πt )cm. .
C. x = −2 3 cos(10πt )cm. .
D. x = 2 cos(10πt )cm. .
C©u 43 :
π

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 3sin  5πt + 6 ÷ (x tính bằng


A.
C©u 44 :
A.
B.
C.
D.
C©u 45 :
A.
C©u 46 :
A.
C©u 47 :

A.
C©u 48 :

A.
C©u 49 :cm và t tính bằng giây). Trong một giây đầu tiên từ thời điểm t=0, chất điểm đi
qua vị trí có li độ x=+1cm
7 lần.
B. 6 lần.
C. 5 lần.
D. 4 lần.
Cơ năng của một vật dao động điều hòa
biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của
vật.
tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.
Bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.
biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.
Vật dao động điều hoà theo phương trình: x = 2cos(4 π t – π /2)cm. Quãng đường
vật đi được trong 0,125s đầu tiên là
1cm
B. 4cm
C. 2cm
D. -1cm
π

Vật dao động điều hòa theo phương trình : x = 10cos(4πt + 8 )cm. Biết li độ của
vật tại thời điểm t là 4cm. Li độ của vật tại thời điểm trứoc đó 0,25s là :
-2cm
B. -4cm
C. 4cm
D. 2cm
Một chất điểm thực hiện dao động điều hòa với chu kì T = 3,14s và biên độ A =
1m. Tại thời điểm chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó có độ lớn
bằng
2m/s.
B. 1m/s.
C. 0,5m/s.
D. 3m/s.
Một vật dao động điều hoà với PT x = 4cos(20π t − 5π / 6)cm . tại thời điểm t vật có li
độ 3,2cm và đang chuyển động theo chiều âm. Xác định vận tốc của vật sau thời
gian 0,25 s
48π cm/s
B. - 80π cm/s
C. - 48π cm/s
D. 80π cm/s
Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 8cos10πt. Thời điểm vật đi qua vị
trí x = 4 lần thứ 2009 kể từ thời điểm bắt đầu dao động là
6,025

6025

6250

6205

A. 30 (s)
B. 30 (s).
C. 30 (s)
D. 30 (s)
C©u 50 : Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân
bằng là 62,8cm/s và gia tốc ở vị trí biên là 2m/s 2. Lấy π 2 = 10. Biên độ và chu kì
dao động của vật lần lượt là
A. 10cm; 1s.
B. 2cm; 0,2s.
C. 20cm; 2s.
D. 1cm; 0,1s.
C©u 51 : Hai vật nhỏ dao động điều hoà trên hai đường thẳng song song với trục 0x với
VTCB trùng gốc 0 và hai dao động có cùng biên độ A=5cm, cùng tần số. Biết tại
thời điểm t vật 1 qua VTCB, vật 2 qua VT biên. XĐ khoảng cách lớn nhất giữa
chúng trong quá trình dao động.
6


A. 5 2 cm
B. 5 cm
C. 10cm
D. 5 3 / 2 cm
C©u 52 : Một vật dao động với phương trình x = 4 2 cos(5πt − 3π/4)cm. Quãng đường vật đi
từ thời điểm t1 = 1/10(s) đến t2 = 6s là ?
A. 335,4cm
B. 331,4cm
C. 337,06cm
D. 325,74cm
C©u 53 : Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox với phương trình: x = 5cos(πt + 2π/3)
cm. Từ thời điểm t1 = 2 (s) đến thời điểm t 2 = 17/3 (s) vật qua vị trí x= 2cm bao
nhiêu lần?
A. 2
B. 4
C. 3
D. 5
C©u 54 : Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2πt + π/3)cm (x tính
bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có tốc độ cực đại lần
thứ 2013 tại thời điểm nào?
A. 12073/12 s
B. 1006s
C. 6030/6 s.
D. 1071/12 s.
C©u 55 : Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 8 cm. Biết trong một
chu kì, khoảng thời gian để chất điểm có vận tốc không nhỏ hơn 40π

3 cm/sT
.
3

Xác định chu kì dao động của chất điểm.
0,3 (s)
D.
0,1 (s)
C©u 56 : Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo thẳng dài 10cm với tần số f = 2Hz. Ở thời
điểm ban đầu t = 0 vật chuyển động ngược chiều dương. Ở thời điểm t = 2s, vật
có gia tốc a = 4 3 m/s2. Lấy π 2 ≈ 10. Phương trình dao động của vật là ?
x = 10cos(4
x = 5cos(4 π t
x = 5cos(4 π t -5
x = 10cos(4 π t - π
π t + π /6)
A.
B.
C.
D.
π /6)(cm).
+5 π /6)(cm).
/6)(cm).
(cm).
C©u 57 :
π

Một vật dao động điều hòa với phương trình x =6cos  20t + 3 ÷cm. Tốc độ trung
A. 0,2 (s)

B. 0,4 (s)

bình của vật trong khoảng thời gian

C.

13π
t=
s s,
60

kể từ khi bắt đầu dao động. là :

A. 75,37m/s..
B.
C. 79,33m/s..
D.
77,37m/s..
71,37m/s..
C©u 58 : Một chất điểm dao động điều hoà dọc trục Ox quanh VTCB O với biên độ A và
chu kì T. Trong khoảng thời gian T/3 quãng đường lớn nhất mà chất điểm có thể
đi được là
A. A . 3 .
B. 1,5ª.
C. A.
D. A 2 .
C©u 59 : Trong dao động điều hoà, gia tốc luôn luôn
ngược pha với li độ.
B. vuông
lệch pha π / 4 với li độ. D. cùng pha
A.
C.
pha với li độ.
với li độ.
C©u 60 :
π

Cho dao động điều hoà có phương trình dao động: x = 4.cos 8πt + 3 (cm) trong đó, t


đo bằng s. Sau
nhiêu lần ?
A. 3 lần.

3
s
8tính từ thời điểm ban đầu, vật qua vị trí có li độ x = -1cm bao

B. 4 lần.

C. 2 lần.

D. 1 lần.
7


Thầy Lê Trọng Duy
Mobile: 0978. 970. 754

CHUYÊN ĐỀ 02: CON LẮC LÒ XO
Thời gian thi: 90 phút
Họ và tên:………………………..Lớp :………….

C©u 1 : Dao động cơ học điều hòa đổi chiều khi:
A. Lực gây ra dao động có độ lớn cực
B. Lực gây ra dao động đổi chiều
đại
C. Lực gây ra dao động bằng không
D. Lực gây ra dao động có độ lớn cực tiểu.
C©u 2 : Một con lắc lò xo gồm vật nặng treo dưới một lò xo đủ dài. Chu kì dao động điều
hòa của con lắc là T. Chu kì dao động điều hòa của con lắc khi lò xo bị cắt bớt đi
một nửa là T’ được xác định bằng biểu thức
A. T’=2T
B. T’ =T 2 .
C. T’= T / 2 .
D. T’ = 0,5T
C©u 3 : Một vật động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng theo phương trình
π
x = Acos(ωt + )
2

, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Biểt rằng cứ sau những

khoảng thời gian bằng π / 40( s) thì động năng của vật lại có giá trị bằng thế năng.
Chu kỳ dao động của vật là
8


π

π

π

π

A. 60 ( s) .
B. 30 ( s) .
C. 20 ( s) .
D. 10 ( s) .
C©u 4 : Một lò xo nhẹ có độ dài tự nhiên 20cm, giãn ra thêm 1cm nếu chịu lực kéo 0,1N.
Treo một hòn bi nặng m = 10g vào lò xo rồi quay đều lò xo xung quanh một trục
thẳng đứng ( ∆ ) với vận tốc góc ω . Khi ấy, trục lò xo làm với phương thẳng đứng
góc α = 600. Lấy g = 10m/s2. Số vòng quay trong 2 phút bằng
A. 182,1 vòng.
B. 18,84 vòng.
C. 188,4 vòng.
D. 1884 vòng.
C©u 5 : Chu kì dao động con lắc lò xo tăng 2 lần khi
A. biên độ tăng 2 lần.
B. độ cứng lò xo giảm 2 lần.
C. khối lượng vật nặng tăng gấp 2 lần. D. khối lượng vật nặng tăng gấp 4 lần.
C©u 6 : Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có
khối lượng 100g. Lấy π2 = 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với
tần số
A. 12 Hz.
B. 1 Hz.
C. 6 Hz.
D. 3 Hz.
C©u 7 : Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2 s. Mốc
thế năng ở vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian
ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có
động năng bằng 1/3 lần thế năng là
A. 21,96 cm/s
B. 26,12 cm/s
C. 14,64 cm/s.
D. 7,32 cm/s.
C©u 8 : Cơ năng của một vật dao động điều hòa
A. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng chu kỳ dao động của vật.
B. biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kỳ bằng một nửa chu kỳ dao động của
vật.
C. tăng gấp đôi khi biên độ dao động của vật tăng gấp đôi.
D. Bằng động năng của vật khi vật tới vị trí cân bằng.
C©u 9 : Một con lắc lò xo có độ cứng k treo quả nặng có khối lượng m. Hệ dao động với
biên độ A. Giá trị cực đại của lực đàn hồi tác dụng vào quả nặng là
mg

mg

mg

2mg

A. Fmax = k ( k − A) . B. Fmax = k ( k + 2 A) . C. Fmax = k ( k + A) . D. Fmax = k ( k + A) .
C©u 10 : Một tàu thủy khi chưa chất hàng lên tàu dao động dập dềnh tại chỗ với chu kỳ T =
1,2s. Sau khi chất hàng lên tàu thì nó dao động dập dềnh tại chỗ với chu kỳ T’ =
1,6s. Hãy tìm tỉ số giữa khối lượng hàng và khối lượng của tàu.
A. 5/9
B. 5/8
C. 7/9
D. 6/7
C©u 11 : Qủa cầu khối lượng M=2kg, gắn trên lò xo thẳng đứng K=800N/m, đầu dưới cố
định. Vật nhỏ m= 400g rơi tụ do từ độ cao 1,8m xuống va chạm đàn hồi với M.
Lấy g =10m/s2 ,Sau va chạm M dao động thẳng đứng với biên độ
A. 10cm
B. 5cm
C. 20cm
D. 15cm
C©u 12 : Một con lắc lò xo dao động với biên độ 5cm. Xác định li độ của vật để vận tốc =
70,71% vận tốc khi qua vị trí cân bằng
A. ± 2,5 / 2cm .
B. ± 2,5cm .
C. ± 5cm .
D. ± 2,5 2cm .
C©u 13 : Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng)
thì
A. Động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại
B. thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên
9


C. khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu
D. khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng.
C©u 14 : Hai con lắc lò xo giống nhau đều gồm hai vật có khối lượng 4kg gắn vào hai lò xo có
độ cứng 100N/m. Hai con lắc được đặt sát bên nhau sao cho 2 trục dao động (cũng là
trục các lò xo) được coi là trùng nhau và nằm ngang. Từ VTCB kéo hai vật theo
phương của trục lò xo về cùng một phía thêm đoạn 4cm và buông nhẹ không cùng
lúc. Chọn t = 0 là thời điểm buông vật (1). Thời điểm phải buông vật (2) để dao động
của (2) đối với (1) có biên độ dao động cực đại có thể là:
A. π/10 s. B. 3π/10 s. C. 2π/5 s. D. t = 3π/5 s.
C©u 15 : Khi một vật dao động điều hòa thì
A. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
B. Vận tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
C. lực kéo về tác dụng lên vật có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ.
D. gia tốc của vật có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí cân bằng.
C©u 16 : Hai chất điểm M và N có cùng khối lượng, dao động điều hòa cùng tần số dọc
theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox. Vị trí
cân bằng của M và của N đều ở trên một đường thẳng qua góc tọa độ và vuông
góc với Ox. Biên độ của M là 4 cm, của N là 3 cm. Trong quá trình dao động,
khoảng cách lớn nhất giữa M và N theo phương Ox là 5 cm. Mốc thế năng tại vị
trí cân bằng. Ở thời điểm mà M có động năng bằng thế năng, tỉ số động năng của
M và động năng của N là ?
A. 9/16
B. 16/9
C. 5
D. 1/5
C©u 17 : Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố
định, đầu kia gắn với vật nhỏ m1. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí mà lò xo bị nén 8
cm, đặt vật nhỏ m2 (có khối lượng bằng khối lượng vật m1) trên mặt phẳng nằm
ngang và sát với vật m1. Buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển động theo phương
của trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu
tiên thì khoảng cách giữa hai vật m1 và m2 là
A. 3,2 cm.
B. 5,7 cm.
C. 4,6 cm.
D. 2,3 cm.
C©u 18 : Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng 100 N/m. Đầu trên cố định
đầu dưới treo vật có khối lượng 400g. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng theo
phương thẳng đứng một đoạn 2cm và truyền cho nó vận tốc 10 5cm / s để nó dao
động điều hòa. Bỏ qua ma sát.Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương
hướng xuống, gốc thời gian là lúc vật ở vị trí x = +1cm và đang di chuyển theo
chiều dương Ox. Phương trình dao động của vật là
A.

x = 2 2 cos(5 10t +

π

π
) cm. .
6

B.

π
) cm. .
3
π
x = 2 cos(5 10t − ) cm. .
3
x = 4 cos(5 10t +

C. x = 2 cos(5 10t + 6 ) cm. .
D.
C©u 19 : Qủa cầu khối lượng M=0,9kg, gắn trên lò xo thẳng đứng K=200N/m, đầu dưới cố
định. Vật nhỏ m= 100g rơi tụ do từ độ cao h xuống va chạm mềm với M. Lấy g
=10m/s2 ,Sau va chạm hai vật dao động thẳng đứng, cho rằng giữa m và M không
có lực ma sát, tìm điều kiện độ cao h không đựoc vượt qua gia trị nào sau đây để
trong qua trình dao động m không tách khỏi M
10


A. 2,475m
B. 2m
C. 2,5m
D. 2,4m
C©u 20 : Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với cơ năng dao động là
1 J và lực đàn hồi cực đại là 10 N. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Gọi Q là đầu
cố định của lò xo, khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp Q chịu tác dụng
lực kéo của lò xo có độ lớn 5 3 N là 0,1 s. Quãng đường lớn nhất mà vật nhỏ của
con lắc đi được trong 1 s là ?
A. 150cm
B. 160cm
C. 140cm
D. 170cm
C©u 21 : Một vật m = 1kg treo vào lò xo có độ cứng k = 400N/m. Quả cầu dao động điều
hòa với cơ năng E = 0,5J theo phương thẳng đứng.Biết chiều dài của con lăc khi
không biến dạng là 30cm, Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo trong quá trình
dao động là:
A. lmax = 35, 25cm; lmin = 24, 75cm .
B. lmax = 37,5cm; lmin = 27,5cm .
C. lmax = 35cm; lmin = 25cm .
D. lmax = 37cm; lmin = 27cm .
C©u 22 : Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 2 cm.
Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ
có vận tốc 10 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là
A. 4 m/s2.
B. 2 m/s2.
C. 10 m/s2.
D. 5 m/s2.
C©u 23 : Một con lắc lò xo có khối lượng m=100g và lò xo có độ cứng K=100N/m, dao
động trên mặt phẳng nằm ngang. Kéo vật khỏi vị trí cân bằng một khoảng 3 cm
rồi truyền cho vật vận tốc bằng 30π 3 (cm/s) theo chiều hướng ra xa vị trí cân
bằng để vật bắt đầu dao động điều hoà, chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao
động, lấy π 2 = 10 . Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ khi vật bắt đầu dao động điều
hoà đến khi lò xo bị nén cực đại là: A. 3/20 s. B. 1/10 s. C. 2/15 s. D. 1/15 s.
C©u 24 : Một vật đang dao động điều hòa. Tại vị trí thế năng = ½ động năng, gia tốc của
vật có độ lớn nhỏ hơn gia tốc cực đại
A. 2 lần
B. 2 lần
C. 3 lần
D. 3 lần
C©u 25 : Phát biểu nào sau đây là không đúng với con lắc lò xo nằm ngang ?
A. Chuyển động của vật là chuyển động thẳng
B. Chuyển động của
vật là chuyển động biến đổi đều
C. Chuyển động của vật là chuyển động tuần hoàn.
D. Chuyển động của
vật là một dao động điều
C©u 26 : Một con lắc lò xo dao động theo phương trình x = 2 cos(20πt ) cm . Vật qua vị trí thế
năng = 1/3 động năng vào những thời điểm nào ?
1

1

1

k

1

k

A. t = ± + 2k .
B. t = ± + 2k .
C. t = + .
D. t = ± + .
40
20
30 5
60 10
C©u 27 : Con lắc lò xo thẳng đứng, lò xo có độ cứng k = 100N/m, vật nặng có khối lượng
m = 1kg. Nâng vật lên cho lò xo có chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ để con lắc dao
động. Bỏ qua mọi lực cản. Khi vật m tới vị trí thấp nhất thì nó tự động được gắn
thêm vật m0 = 500g một cách nhẹ nhàng. Chọn gốc thế năng là vị trí cân bằng.
Lấy g = 10m/s2. Hỏi năng lượng dao động của hệ thay đổi một lượng bằng bao
nhiêu? A. Giảm 0,375J
B. Tăng 0,125J C. Giảm 0,25J
D. Tăng
0,25J
C©u 28 : Một quả cầu khối lượng m treo vào một lò xo có độ cứng k ở nơi có gia tốc trọng
trường g làm lò xo dãn ra một đoạn ∆l . Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng theo
11


phương thẳng đứng rồi thả nhẹ. Chu kì biến thiên của động năng có thể tính theo
biểu thức nào trong các biểu thức sau đây ?
A.

T = 2π

k
m

.

B.

T =π

∆l
g

.

C.

T = 2π

∆l
g

.

D.

T = 2π

m
k

.

C©u 29 : Gắn lần lượt hai quả cầu vào một lò xo và cho chúng dao động. Trong cùng một
khoảng thời gian t, quả cầu m1 thực hiện 20 dao động còn quả m2 thực hiện 40 dao
dộng. Hãy so sánh m1 và m2
A. m 2 = 2m1 .
B. m2 = (1 / 4)m1 .
C. m 2 = 2m1 .
D. m2 = 0,5m1 .
C©u 30 : Hai con lắc lò xo giống nhau có khối lượng vật nặng 10 (g), độ cứng lò xo 100π2
N/m dao động điều hòa dọc theo hai đường thẳng song song kề liền nhau (vị trí
cân bằng hai vật đều ở gốc tọa độ). Biên độ của con lắc thứ nhất lớn gấp đôi con
lắc thứ hai. Biết rằng hai vật gặp nhau khi chúng chuyển động ngược chiều nhau.
Khoảng thời gian giữa ba lần hai vật nặng gặp nhau liên tiếp là
A. 0,04 (s)
B. 0,02 (s)
C. 0,03 (s)
D. 0,01 (s)
C©u 31 : Chọn câu đúng
A. Trong dao động điều hòa lực hồi phục luôn hướng về VTCB và tỉ lệ với li độ
B. Chuyển động của con lắc đơn luôn coi là dao động tự do
C. Dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa chỉ khi biên độ nhỏ
D. Năng lượng của vật dao động điều hòa không phụ thuộc vào biên độ của hệ
C©u 32 : Một lò xo có k = 20 N/m treo thẳng đứng. Treo vào lò xo một vật có khối lượng m
= 200g. Từ vị trí cân bằng nâng vật lên một đoạn sao cho lò xo không biến dạng
rồi buông nhẹ. Lấy g = 10m / s 2 . Chiều dương hướng xuống dưới. Giá trị cực đại của
lực phục hồi và lực đàn hồi là:
A. 2N; 5N
B. 2N; 3N
C. 2N; 4N.
D. 0,4N; 0,5N.
C©u 33 : Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng. Gọi độ giãn ccủa lò xo khi vật
ở vị trí cân bằng là ∆l 0 . Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng
với biên độ là A(A > ∆l 0 ). Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất trong quá trình
do động là
F = k(A - ∆l 0
A. Fđ = k ∆l 0
B. đ
C. Fđ = kA.
D. Fđ = 0.
).
C©u 34 : Một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều
hòa. Nếu tăng độ cứng k lên 2 lần và giảm khối lượng m đi 8 lần thì tần số dao
động của vật sẽ
A. tăng 4 lần.
B. giảm 2 lần.
C. tăng 2 lần
D. giảm 4 lần.
C©u 35 : Một chất điểm có khối lượng m =50g dao động điều hoà trên đoạn thẳng MN =
8cm với tần số f = 5Hz. Khi t =0 chất điểm qua vị trí cân bằng theo chiều dương.
Lấy π2=10. Ở thời điểm t =1/12s, lực gây ra chuyển động của chất điểm có độ lớn

A. 10N
B. 3 N
C. 1N
D. 10 3 N.
C©u 36 : Một con lắc lò xo dao động điều hoà khi vật đi qua vị trí có li độ x = ± A / 2 thì
A. cơ năng bằng động năng.
B. thế năng bằng hai lần động năng.
C. cơ năng bằng thế năng.
D. động năng bằng thế năng.
C©u 37 : Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và viên bi có khối lượng 0,2 kg
12


A.
C©u 38 :

A.
C©u 39 :

A.
C©u 40 :
A.
C©u 41 :
A.
C.
C©u 42 :

C©u 43 :

A.
C©u 44 :

A.
C©u 45 :

dao động điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20
cm/s và 2 3 m/s2. Biên độ dao động của viên bi là
16cm.
B. 10 3 cm.
C. 4 cm.
D. 4 3 cm
Lò xo độ cứng K1 = 100N/m lần lượt ghép //, nt với lò xo độ cứng K2 thì chu kì
dao động của hệ khi gắn với vật m = 100g là Tnt = 2T// . Xác định chu kì Tnt
,T//
0,14s, 0,28s
B. 0,2s , 0,4s
C. 0,28s, 0,14 s
D. 0,4s, 0,2s
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo
phương thẳng đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8
cm. Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân
bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc
rơi tự do g = 10 m/s2 và π2 = 10. Thời gian ngắn nhất kẻ từ khi t = 0 đến khi lực
đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là
1/ 30(s) .
B. 4 /15(s) .
C. 3 /10(s)
D. 7 / 30(s) .
Một con lắc lò xo dao động điều hoà đi được 40cm trong thời gian một chu kì dao
động. Con lắc có động năng gấp ba lần thế năng tại vị trí có li độ bằng
20cm.
B. ± 5 2 cm
C. ± 5/ 2 cm.
D. ± 5cm.
Một vật dao động điều hòa có năng lượng toàn phần là W . Kết luận nào sau đây
sai ?
Tại vị trí bất kì, tổng động năng và
B. Tại vị trí bất kì, động năng lớn hơn W
thế năng bằng W
Tại vị trí biên thế năng bằng W
D. Tại vị trí cân bằng động năng bằng W
Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 100g, tích điện q = 20 µC
và lò xo có độ cứng 10 N/m. Khi vật đang qua vị trí cân bằng với vận tốc 20 3
cm/s theo chiều dương trên mặt bàn nhẵn cách điện thì xuất hiện tức thời một điện
trường đều trong không gian xung quanh. Biết điện trường cùng chiều dương của
trục tọa độ và có cường độ E= 104V/m. Tính năng lượng dao động của con lắc sau
khi xuất hiện điện trường.
A. 6.10-3(J).
B. 8.10-3(J).
C. 4.10-3(J).
D. 2.10-3(J)
Một lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 20cm, độ cứng k = 20N/m. Gắn lò xo trên
thanh nhẹ OA nằm ngang, một đầu lò xo gắn với O, đầu còn lại gắn quả cầu có
khối lượng m = 200g, quả cầu chuyển động không ma sát trên thanh ngang. Cho
thanh quay tròn đều trên mặt ngang thì chiều dài lò xo là 25cm. Tần số quay của
vật bằng
1,4 vòng/s.
B. 0,7 vòng/s.
C. 0,5 vòng/s.
D. 0,7 vòng/min.
Một con lắc lò xo (độ cứng của lò xo là 50 N/m) dao động điều hòa theo phương
ngang. Cứ sau 0,05 s thì vật nặng của con lắc lại cách vị trí cân bằng một khoảng
như cũ. Lấy π2 = 10. Khối lượng vật nặng của con lắc bằng
250 g
B. 25 g.
C. 50 g.
D. 100 g
Con lắc lò xo gồm K=40N/m, M=200g có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng
ngang. Khi ở trạng thái CB, dùng vật m= 200g chuyển động vận tốc 3m/s theo
phương ngang bắn vào M. Sau va chạm hai vật dính vào nhau cùng dao động điều
hoà. Chọn gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian là lúc va chạm, chiều dương
13


A.
C©u 46 :

A.
C©u 47 :

A.
C©u 48 :

A.
C©u 49 :

A.
C©u 50 :
A.
C.
C©u 51 :
A.
C©u 52 :

cùng chiều chuyển động sau va cham. Tính thời gian ngắn nhất để vật có li độ
-7,5cm.
0,37s
B. 0,5s
C. 0,25s
D. 1s
Một lò xo nhẹ có độ cứng k, chiều dài tự nhiên l0, đầu trên gắn cố định. Khi treo
đầu dưới của lò xo một vật có khối lượng m1 =100g, thì chiều dài của lò xo khi
cân bằng là l1 = 31cm. Thay vật m1 bằng vật m2 = 200g thì khi vật cân bằng, chiều
dài của lò xo là l2 = 32cm. Độ cứng của lò xo và chiều dài ban đầu của nó là
những giá trị nào sau đây
l0 = 28cm. k = 33N/m
B. l0 =
C. l0 = 31.5cm. k = 66N/m
D. l0 =
30cm. k = 100N/m
26cm. k = 20N/m
Chất điểm có khối lượng m1 = 50 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng
của nó với phương trình dao động x1 = cos(5πt + π/6 ) (cm). Chất điểm có khối
lượng m2 = 100 gam dao động điều hoà quanh vị trí cân bằng của nó với phương
trình dao động x2 = 5sin(πt – π/6 )(cm). Tỉ số cơ năng trong quá trình dao động
điều hoà của chất điểm m1 so với chất điểm m2 bằng
2.
B. 1/2.
C. 1.
D. 1/5.
Con lắc lò xo gồm K=30N/m, M=200g có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng
ngang. Khi CB, dùng vật m= 100g chuyển động vận tốc 3m/s theo phương ngang
bắn vào M. Sau va chạm hai vật dính vào nhau cùng dao động điều hoà. Tìm biên
độ
10cm
B. 20cm
C. 5cm
D. 10mm
Qủa cầu khối lượng M=0,2kg, gắn trên lò xo thẳng đứng K=20N/m, đầu dưới cố
định với vật Mđ . Vật nhỏ m= 100g rơi tụ do từ độ cao 0,45m xuống va chạm đàn
hồi với M. Lấy g =10m/s2 ,Sau va chạm M dao động thẳng đứng Muốn không bị
nhắc lên trong quá trình dao động thì Mđ không được nhỏ hơn
200g
B. 300g
C. 100g
D. 400g
Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không
đúng?
Tổng động năng và thế năng không phụ thuộc vào thời gian B. Thế năng biến
đổi tuần hoàn với tần số gấp 2 lần tần số của li độ
Động năng và thế năng biến đổi tuần hoàn cùng chu kỳ. D. Động năng biến đổi
tuần hoàn cùng chu kỳ với vận tốc
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì 0,4 s. Khi vật ở vị
trí cân bằng, lò xo dài 44 cm. Lấy g = π2 (m/s2). Chiều dài tự nhiên của lò xo là
36cm.
B. 38cm.
C. 40cm.
D. 42cm.
Một vật khối lượng m = 100 g đang dao động điều hòa theo phương ngang với
biên độ 5 cm. Khi vật đó đi qua vị trí cân bằng thì có một vật khác khối lượng m'
= 25 g rơi thẳng đứng xuống và dính vào nó. Biên độ dao động của con lắc sau đó
A.

4
5

cm.

B.

2 5

cm.

C. 4 cm.

D. 5 cm.

C©u 53 : Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không
đúng?
A. Động năng đạt giá trị cực đại khi vật chuyển động qua VTCB B. Thế năng đạt giá
trị cực tiểu khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu
14


C. Thế năng đạt giá trị cực đại khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu D. Động năng
đạt giá trị cực tiểu khi vật ở một trong hai vị trí biên
C©u 54 : Một vật dao động điều hòa với biên độ 6 cm. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi
vật có động năng bằng 3/4 lần cơ năng thì vật cách vị trí cân bằng một đoạn
A. 6 cm.
B. 3 cm.
C. 4 cm.
D. 4,5 cm.
C©u 55 : Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 4cm. Đúng lúc
con lắc qua vị trí có động năng bằng thế năng và đang giãn thì người ta cố định
một điểm chính giữa của lò xo, kết quả làm con lắc dao động điều hòa với biên độ
A’. Hãy lập tỉ lệ giữa biên độ A và biên độ A’.
A. 2 3 cm
B. 6 cm
C. 2cm
D. 3cm
C©u 56 : Vật nhỏ của một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, mốc thế
năng tại vị trí cân bằng. Khi gia tốc của vật có độ lớn bằng một nửa độ lớn gia tốc
cực đại thì tỉ số giữa động năng và thế năng của vật là
A. 1/2
B. 2
C. 3.
D. 1/3
C©u 57 : Con lắc lò xo gồm K=100N/m, M=300g có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng
ngang. Khi ở trạng thái CB, dùng vật m= 200g chuyển động vận tốc 2m/s theo
phương ngang bắn vào M. va chạm hoàn toàn đàn hồi. Sau va chạm vật M dao
động điều hoà theo phương ngang.Chọn gốc toạ độ tại vị trí cân bằng, gốc thời
gian là lúc va chạm, chiều dương cùng chiều chuyển động sau va cham. Tính thời
gian ngắn nhất để vật có li độ -8,8cm
A. 0,2s
B. 0,15s
C. 0,26s
D. 1s
C©u 58 : Chọn phát biểu không đúng. Hợp lực tác dụng vào chất điểm dao động điều hoà
A. luôn hướng về vị trí cân bằng
B. biến thiên điều hoà theo thời gian.
C. có biểu thức F = - kx.
D. Có độ lớn không đổi theo thời gian.
C©u 59 : Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ K=100N/m có
một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ m1=300gam. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí
mà lò xo bị nén 10cm, đặt vật nhỏ m 2 =100gam trên mặt phẳng nằm ngang và sát
với vật m1. Buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển động theo phương của trục lò xo.
Bỏ qua mọi ma sát.
Lập phương trình dao động m1 chon gốc tọa độ tại vị trí lò xo không biến dạng,
chiều dương cùng chiều cđ ngay sau va chạm, gốc thời gian ngay sau khi hai vật
rời nhau
A.

10 30
x = 5 3 cos(
t − π / 2) cm
3
10 30
x = 5 3 cos(
t + π / 2) cm
3

B.

10 30
x = 5 cos(
t − π / 2) cm
3
10 30
x = 5 cos(
t + π / 2) cm
3

C.
D.
C©u 60 : Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với phương trình: x =
4cos( ω t + π/3); (x đo bằng (cm) ; t đo bằng (s)); khối lượng quả lắc m= 100 g. Tại
thời điểm vật đang chuyển động nhanh dần theo chiều âm và có độ lớn lực đàn hồi
bằng 0,2 N thì vật có gia tốc
A. -2 m/s2.
B. 4 m/s2.
C. -4 m/s2.
D. 2m/s2.

15


24 Chuyên đề luyện thi - TbKhá
Thầy Lê Trọng Duy
Mobile: 0978. 970. 754

CHUYÊN ĐỀ 03: CON LẮC ĐƠN
Thời gian thi: 90 phút
Họ và tên:………………………..Lớp :………….

C©u 1 : Một con lắc đơn được treo vào trần thang máy tại nơi có g = 10m/s2. Khi thang
máy đứng yên thì con lắc có chu kì dao động là 1s. Chu kì của con lắc khi thang
máy đi lên chậm dần đều với gia tốc 2,5m/s2 là
A. 0,87s.
B. 1,12s.
C. 1,15s.
D. 0,89s.
C©u 2 : Con lắc đơn dao động chu kì đúng ở mặt đất và nhiệt độ ban đầu 33,50 C . Khi đưa
con lắc lên độ cao 4Km mà muốn đồng hồ vẫn chạy đúng thì nhiệt độ môi trường
phải bằng bao nhiêu . Biết hệ số nở dài của thanh treo con lắc đơn là 1, 7.10−5 K −1 ,
bán kính trái đất là 6400km
A. −500 C
B. 100 C
C. - 400 C C
D. 300 C
C©u 3 : Tại một nơi trên mặt đất, con lắc đơn có chiều dài l 1 dao động với tần số 3Hz, con
lắc đơn có chiều dài l 2 dao động với tần số 4Hz. Con lắc có chiều dài l = l 1 + l 2 sẽ
dao động với tần số là
A. 2,4Hz.
B. 5Hz.
C. 7Hz.
D. 1Hz.
C©u 4 : Một con lắc đơn có chu kì dao động T = 2s tại nơi có g = 10m/s2. Biên độ góc của
dao động là 60. Vận tốc của con lắc tại vị trí có li độ góc 30 có độ lớn là
A. 28,7cm/s.
B. 27,8cm/s.
C. 25m/s.
D. 22,2m/s.
C©u 5 : Phát biểu nào sau đây là sai
A. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn tỉ lệ với căn bậc hai của chiều dài của nó
B. Chu kỳ dao động của một con lắc đơn tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của gia tốc
trọng trường
C. Chu kỳ dao động của một con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ
D. Chu kỳ của con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng
C©u 6 : Một con lắc đơn được treo vào trần một thang máy. Khi thang máy chuyển động
thẳng đứng đi lên nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn a thì chu kì dao động điều
hòa của con lắc là 2,52 s. Khi thang máy chuyển động thẳng đứng đi lên chậm
dần đều với gia tốc cũng có độ lớn a thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là
3,15 s. Khi thang máy đứng yên thì chu kì dao động điều hòa của con lắc là
A. 2,78 s.
B. 2,61 s.
C. 2,84 s.
D. 2,96 s.
C©u 7 : Tại cùng một vị trí địa lý, nếu thay đổi chiều dài con lắc sao cho chu kì dao động
điều hoà của nó giảm đi hai lần. Khi đó chiều dài của con lắc đã được:
16


A. giảm đi 4 lần.
B. giảm đi 2 lần. C. tăng lên 4 lần. D. tăng lên 2 lần.
C©u 8 : Một người đánh đu. Hệ đu và người coi như một con lắc đơn. Khi người ngồi
xổm trên thanh đu thì chu kì là 4,42s. Khi người đứng lên, trọng tâm của hệ đu và
người nâng lên(lại gần trục quay) một đoạn 35cm. Lấy g=10m/s2 . Chu kì mới là
A. 4,51s.
B. 4,12s.
C. 4,42s.
D. 4,24s.
C©u 9 :
Con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ α 0 , và chu kì 2s, Nếu trong qúa trình
dao động người ta dựng một vật va chạm đi qua điểm treo dây và tạo với phương

α
thẳng thứng một góc β = 20 . Cho rằng va chạm hoàn toàn đàn hồi. Chu kì khi dao

A.
C©u 10 :

A.
C©u 11 :

A.
C©u 12 :

A.
C©u 13 :

A.
C©u 14 :

A.
C©u 15 :

A.
C©u 16 :

động va chạm
1,5s
B. 2,45s
C. 0,5s
D. 1,334 s
Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 1 m và vật nhỏ có khối lượng 200 g
mang điện tích 4.10-5 C. Treo con lắc đơn này trong điện trường đều với vectơ
cường độ điện trường hướng theo phương ngang và có độ lớn 10 5 V/m. Trong mặt
phẳng thẳng đứng đi qua điểm treo và song song với vectơ cường độ điện trường,
kéo vật nhỏ theo chiều của vectơ
cường độ điện trường sao cho dây treo hợp với
ur
vectơ gia tốc trong trường g một góc 74o rồi buông nhẹ cho con lắc dao động
điều hòa. Lấy g = 10 m/s2. Trong quá trình dao động, tốc độ cực đại của vật nhỏ?
3,8m/s
B. 0,87m/s
C. 0,58m/s
D. 5,7m/s
Một con lắc đơn được treo vào trần thang máy tại nơi có g = 10m/s2. Khi thang
máy đứng yên thì con lắc có chu kì dao động là 1s. Chu kì của con lắc khi thang
lên đều hoặc xuống đều là
2s.
B. 0,5s.
C. 1s.
D. 0s.
Con lắc đơn dao động chu kì bé 2s được treo trên trần một toa xe chuyển động
nhanh dần đều trên mặt phẳng ngang với gia tốc a = 0,5 g, với g là gia tốc trọng
trường. Chu kì dao động của con lắc lúc này là
2,01 s
B. 1,8 s
C. 1,89 s
D. 2,1 s
Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1m dao động điều hoà treo trong một xe
chạy trên mặt phẳng nghiêng góc α = 300 so với phương ngang. Xe thả trôi trên
mặt phẳng nghiêng không ma sát. Lấy g=10m/s2. Chu kì dao động nhỏ của con
lắc.
2,135(s)
B. 2,325(s)
C. 1,85(s)
D. 1,589(s)
Con lắc đơn dao động chu kì đúng ở nhiệt độ ban đầu nào đó. Khi tăng nhiệt độ
môi trường thêm 100 C . Biết hệ số nở dài của thanh treo con lắc đơn là 2.10−5 K −1 .
Độ biến thiên chu kì tỉ đối con lắc
0,01
B. 0,001
C. 0,1
D. 0,0001
Một con lắc đơn được treo vào trần thang máy tại nơi có g = 10m/s2. Khi thang
máy đứng yên thì con lắc có chu kì dao động là 1s. Chu kì của con lắc khi thang
máy rơi tự do là
0s.
B. 0,5s.
C. ∞ s.
D. 1s.
Một con lắc đơn mang điện tích dương khi không có điện trường nó dao động
điều hòa với chu kỳ T. Khi có điện trường hướng thẳng đứng xuống thì chu kì
dao động điều hòa của con lắc là T1. Khi có điện trường hướng thẳng đứng lên thì
chu kì dao động điều hòa của con lắc là T 2. Chu kỳ T dao động điều hòa của con
17


lắc khi không có điện trường liên hệ với T1. và T2 là:
A.

T=

T1 T2
T12 + T22

B.

T=

2.T1 T2
T12 + T22

C. T =

T1 T2
2 T12 + T22

. D. T =

T1 T2 2
T12 + T22

C©u 17 : Một đồng hồ quả lắc chạy đúng tại một nơi trên mặt đất. Người ta đưa đồng hồ từ
mặt đất lên độ cao h = 5km, bán kính Trái đất là R = 6400km (coi nhiệt độ không
đổi). Mỗi ngày đêm đồng hồ đó chạy
A. chậm 34s.
B. nhanh 67,5s
C. nhanh 34s.
D. chậm 67,5s
C©u 18 : Một đồng hồ quả lắc được điều khiển bởi con lắc đơn chạy đúng giờ khi đặt ở địa
cực Bắc có gia tốc trọng trường g = 9,832 ( m / s 2 ) . Đưa đồng hồ về xích đạo có gia
tốc trọng trường g ' = 9,780 ( m / s 2 ) thì trong một ngày đêm nó chạy nhanh hay chậm
bao nhiêu? Biết nhiệt độ không thay đổi
Chậm 22,848 ( s )
B. Chậm
A. 228,48 ( s )
C. Nhanh 22,848 ( s ) D. Nhanh 228,48 ( s )

C©u 19 : Kéo con lắc đơn có chiều dài l = 1m ra khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ so với
phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho dao động. Khi đi qua vị trí cân bằng, dây treo
bị vướng vào một chiếc đinh đóng dưới điểm treo con lắc một đoạn 36cm. Lấy g
= 10m/s2. Chu kì dao động của con lắc trước khi bị vướng đinh là
A. 1,99s.
B. 2,2s.
C. 3,6s.
D. 1,8s.
C©u 20 : Con lắc đơn dao động với chu kì bé trong môi trường chân không là 1s. Nếu đem
con lắc này cho dao động trong môi trường khí có khối lượng riêng là 29kg/m3
thì chu kì dao động là bao nhiêu ? Biết khối lượng riêng của vật nặng là 8,9g/cm3
A. 1,899 s
B. 1,9918 s
C. 1,0016 s
D. 1,01 s
C©u 21 : Một con lắc đơn gồm vật nặng khối lượng m gắn với dây treo có chiều dài l. Từ vị
trí cân bằng kéo vật sao cho góc lệch của sợi dây so với phương thẳng đứng là
α 0 = 600 rồi thả nhẹ. Lấy g = 10 m s 2 . Bỏ qua mọi ma sát. XĐ độ lớn gia tốc của vật
khi độ lớn lực căng dây bằng trọng lượng.
A. 7,45m/s2
B. 8,165 m/s2
C. 3,33 m/s2.
D. 2,67 m/s2.
C©u 22 : Tìm ý sai khi nói về dao động của con lắc đơn.
A. Tại vị trí biên, thế năng bằng cơ năng.
B. Khi qua VTCB, trọng lực bằng lực căng dây
C. Khi chuyển động về phía vị trí cân bằng, chuyển động là nhanh dần.
D. Với biên độ dao động bé và bỏ qua lực cản môi trường, con lắc đơn dao động điều
hòa.
C©u 23 : Một con lắc đơn được treo vào trần thang máy tại nơi có g = 10m/s2. Khi thang
máy đứng yên thì con lắc có chu kì dao động là 1s. Chu kì của con lắc khi thang
máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc 2,5m/s2 là
A. 1,15s.
B. 1,12s.
C. 0,89s.
D. 0,87s.
C©u 24 : Một con lắc đơn có chiều dài dây treo là l = 100cm, dao động nhỏ tại nới có g =
π 2 m/s2. Tính thời gian để con lắc thực hiện được 9 dao động ?
A. 36s.
B. 18s.
C. 9s.
D. 4,5s.
C©u 25 : Con lắc đơn dài 1m, vật nặng khối lượng m = 50g mang điện tích q = -2.10 -5C,
cho g = 9,86m/s2. Đặt con lắc vào vùng điện trường đều E nằm ngang, có độ lớn
E = 25V/cm. Chu kì dao động của con lắc bằng
18


A.
C©u 26 :
A.
C.
C©u 27 :

A.
C©u 28 :

A.
C©u 29 :
A.
C©u 30 :

A.
C©u 31 :

A.
C©u 32 :

1,995s.
B. 1,91s.
C. 2,11s.
D. 1,21s.
Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc
khối lượng của con lắc
B. biên độ dao động cuả con lắc
vị trí của con lắc đang dao động
D. cách kích thích con lắc dao động.
Một ôtô khởi hành trên đường ngang từ trạng thái đứng yên và đạt vận tốc
72km/h sau khi chạy nhanh dần đều được quãng đường 100m. Trên trần ôtô treo
một con lắc đơn dài 1m. Cho g = 10m/s2. Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn là
0,62s.
B. 1,02s.
C. 1,62s.
D. 1,97s.
Một con lắc đơn có chiều dài 1m treo vào điểm I cố định. Khi dao động con lắc
luôn chịu tác dụng lực F không đổi, có phương vuông góc với phương trọng lực
2
P và có độ lớn bằng P/ 3 . Lấy g = 10m/s . Khi vật ở vị trí cân bằng, sợi dây hợp
với phương thẳng đứng góc bằng
300.
B. 350.
C. 600.
D. 450.
Một con lắc đơn dao động với biên độ góc α 0 = 60. Con lắc có động năng bằng 3
lần thế năng tại vị trí có li độ góc là
30.
B. 2,50.
C. 1,50.
D. 20.
Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ góc α0 tại nơi có gia tốc
trọng trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực căng dây nhỏ nhất.
Giá trị của α0 là
6,60
B. 3,30
C. 9,60
D. 5,60
Một con lắc đơn có chu kì T = 2s khi đặt trong chân không. Quả lắc làm bằng hợp
kim khối lượng riêng D = 8,67g/cm3. Bỏ qua sức cản không khí, quả lắc chịu tác
dụng của lực đẩy Acsimede, khối lượng riêng của không khí là D0 = 1,3g/lít. chu
kì T’ của con lắc trong không khí là
1,99985s
B. 2,00024s.
C. 2,00015s.
D. 1,99978s.
Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ
góc α0 nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh
dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc α của
con lắc bằng
α

α

−α

−α

0
0
..
.
A. 20 . .
B. 30 .
C.
D.
2
3
C©u 33 : Hai con lắc đơn giống hệt nhau dao động điều hòa với chu kì 2 (s) trong hai mặt
phẳng song song đối diện nhau (vị trí cân bằng hai vật đều ở gốc tọa độ). Biên độ
của con lắc thứ nhất lớn gấp đôi con lắc thứ hai. Biết rằng, ở thời điểm t = 1 (s)
hai vật gặp nhau và chúng chuyển động ngược chiều nhau. Thời điểm tiếp theo
hai vật lại gặp nhau là
A. t = 3 (s)
B. t = 5 (s)
C. t = 4 (s)
D. t = 2 (s)
C©u 34 : Phát biểu nào sau đây với con lắc đơn dao động điều hòa là không đúng ?
A. Động năng tỉ lệ với bình phương tốc độ góc của vật
B. Thế năng tỉ lệ với tốc độ góc của vật
C. Thế năng tỉ lệ với bình phương li độ góc của vật
D. Cơ năng không đổi theo thời gian và tỉ lệ với bình phương biên độ góc
C©u 35 : Đối với con lắc đơn, đồ thị biểu diễn mối liên hệ giữa chiều dài l của con lắc và

19


chu kì dao động T của nó là
A. đường parabol. B. đường elip.
C. đường thẳng. D. đường hyperbol
C©u 36 : ại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ
góc α0. Biết khối lượng vật nhỏ của con lắc là m, chiều dài dây treo là l , mốc thế
năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là
1

1

A. 4 mgl α02
B. 2 mgl α02 .
C. mgl α02
D. 2mgl α02
C©u 37 : Con lắc có chiều dài l1 dao động với tần số góc ω1 = 2π / 3rad / s , con lắc đơn khác
có chiều dài l2 dao động với tần số góc ω2 = π / 2rad / s . Chu kỳ con lắc đơn có
chiều dài l1 + l2 là :
A. T = 12 s
B. T = 1,256s
C. T = 5 s.
D. T = 7 s
C©u 38 : Một con lắc đơn chạy đúng giờ trên mặt đất với chu kì T = 2s; khi đưa lên cao gia
tốc trọng trường giảm 20%. Tại độ cao đó chu kì con lắc bằng (coi nhiệt độ không
đổi).
A. 2

5
4

s.

B. 2

4
5

s.

C.

5
s.
4

D.

4
s.
5

C©u 39 : Một con lắc đơn có chu kì dao động riêng là T. Chất điểm gắn ở cuối con lắc đơn
được tích điện. Khi đặt con lắc đơn trong điện trường đều nằm ngang, người ta
thấy ở trạng thái cân bằng nó bị lệch một góc π /4 so với trục thẳng đứng hướng
xuống. Chu kì dao động riêng của con lắc đơn trong điện trường bằng
A. T 2 .
B. T/ 21 / 4 .
C. T/ 2 .
D. T/(1+ 2 ).
C©u 40 : Chọn câu trả lời đúng. Khi nói về con lắc đơn, ở nhiệt độ không đổi thì
A. đưa lên cao đồng hồ chạy nhanh, xuống sâu chạy nhanh.
B. đưa lên cao đồng hồ chạy chậm, xuống sâu chạy nhanh.
C. đưa lên cao đồng hồ chạy nhanh, xuống sâu chạy chậm.
D. đưa lên cao đồng hồ chạy chậm, xuống sâu chạy chậm
C©u 41 : Một con lắc đơn được treo vào trần thang máy tại nơi có g = 10m/s2. Khi thang
máy đứng yên thì con lắc có chu kì dao động là 1s. Chu kì của con lắc khi thang
máy đi xuống chậm dần đều với gia tốc 2,5m/s2 là
A. 1,15s.
B. 0,87s.
C. 0,89s.
D. 1,12s.
C©u 42 : Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 50 cm và vật nhỏ có khối lượng 0,01 kg
mang điện tích q = +5.10-6C được coi là điện tích điểm. Con lắc dao động điều
hoà trong điện trường đều mà vectơ cường độ điện trường có độ lớn E = 104V/m
và hướng thẳng đứng xuống dưới. Lấy g = 10 m/s2, π = 3,14. Chu kì dao động
điều hoà của con lắc ?
A. 0,58 s
B. 1,99 s
C. 1,40 s
D. 1,15 s
C©u 43 : Hai con lắc đơn có chiều dài l 1 , l 2 ( l 1 > l 2 ) và có chu kì dao động tương ứng là T1,
T2 tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8m/s2. Biết rằng tại nơi đó, con lắc có
chiều dài l = l 1 + l 2 có chu kì dao động 1,8s và con lắc có chiều dài l ' = l 1 − l 2 có chu
kì dao động là 0,9s. Chu kì dao động T1, T2 lần lượt bằng:
A. 14,2s; 1,1s.
B. 1,42s; 2,2s
C. 1,24s; 1,1s.
D. 1,42s; 1,1s.
C©u 44 : Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động của con lắc đơn (bỏ qua lực cản
của môi trường)?
20


A. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó.
B. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tác dụng lên nó cân bằng với lực
căng của dây.
C. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa.
D. Chuyển động của con lắc từ vị trí biên về vị trí cân bằng là nhanh dần.
C©u 45 : Con lắc Phucô treo trong nhà thờ thánh Ixac ở Xanh Pêtecbua là một con lắc đơn
có chiều dài 98m. Gia tốc trọng trường ở Xanh Pêtecbua là 9,819m/s 2. Nếu muốn
con lắc đó khi treo ở Hà Nội vẫn dao động với chu kì như ở Xanh Pêtecbua thì
phải thay đổi độ dài của nó như thế nào ? Biết gia tốc trọng trường tại Hà Nội là
9,793m/s2.
A. Giảm 0,26cm. B. Giảm 0,35m
C. Tăng 0,26m.
D. Giảm 0,26m.
C©u 46 : Một con lắc đơn có chiều dài 1m treo vào điểm I cố định. Khi dao động con lắc
luôn chịu tác dụng lực F không đổi, có phương vuông góc với phương trọng lực
2
P và có độ lớn bằng P/ 3 . Lấy g = 10m/s . Kích thích cho vật dao động nhỏ, bỏ
qua mọi ma sát. Chu kì dao động nhỏ của con lắc bằng
A. 1,848s.
B. 1,484s.
C. 2,424s.
D. 1,488s.
C©u 47 : Một con lắc đơn có khối lượng 1kg, dây dài 2m. Khi dao động góc lệch cực đại
của dây so với đường thẳng đứng là α 0 = 10 0 = 0,175rad . . Lấy g = 10m / s 2 . Cơ năng
của con lắc và vận tốc của vật nặng khi nó qua vị trí cân
0,298J,
2,98J,
A. 2J, 2m/s.
B.
C.
D. 29,8J, 7,7m/s
0,77m/s
2,44m/s
C©u 48 : Một đồng hồ quả lắc được điều khiển bởi con lắc đơn chạy đúng giờ. Hỏi đồng hồ
chạy nhanh hay chậm bao nhiêu sau một tuần nếu chiều dài giảm 0,02% và gia tốc
trọng trường tăng 0,01% .
A. Cham sau một tuần: ∆t = 90.72 ( s )
B. nhanh sau một tuần: ∆t = 90.72 ( s )
C. nhanh sau một tuần: ∆t = 9,072 ( s )
D. Cham sau một tuần: ∆t = 9,072 ( s )
C©u 49 : Hai con lắc đơn dao động trong hai mặt phẳng thẳng đứng // với chu kì lần lượt
là 2s, 2,05s. Xác định chu kì trùng phùng của hai con lắc
A. 4,25 s
B. 28 s
C. 82 s
D. 0,05 s
C©u 50 : Nếu cắt bớt chiều dài của một con lắc đơn đi 19cm thì chu kì dao động của con
lắc chỉ bằng 0,9 chu kì dao động ban đầu. Chiều dài con lắc đơn khi chưa bị cắt là
A. 81cm.
B. 190cm.
C. 19cm.
D. 100cm.
C©u 51 : Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con
lắc dao động điều hòa với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, nhanh dần
đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy
thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T’ bằng
A. T

2

B.

T
2

.

C.

T

2
3

.

D. 2T.

C©u 52 : Một đồng hồ quả lắc chạy đúng khi nhiệt độ môi trường là 3 00 C
0
Cho biết chiều dài ban đầu của con lắc ở 0 C là 1000mm, hệ số nở dài của con
−5
−1
lắc là 2.10 K . Khi nhiệt độ môi trường là 100 C muốn chu kì dao động không
thay đổi thì cần phải vặn tròn quả nặng của con lắc quanh thanh treo như thế
nào ? Biết cứ 1 vòng vật nặng rời 1 khoảng 1mm
21


A. Vặt vật rời xuống 0,4 vòng
B. Vặt vật rời lên 0,2 vòng
C. Vặt vật rời lên 0,3 vòng
D. Vặt vật rời xuống 0,1 vòng
C©u 53 : Một con lắc đơn dài 25cm, hòn bi có khối lượng 10g mang điện tích q = 10-4C.
Cho g = 10m/s2. Treo con lắc đơn giữa hai bản kim loại song song thẳng đứng
cách nhau 20cm. Đặt hai bản dưới hiệu điện thế một chiều 80V. Chu kì dao động
của con lắc đơn với biên độ góc nhỏ là
A. 0,91s.
B. 0,58s.
C. 2,92s.
D. 0,96s.
C©u 54 : Một con lắc đơn được treo vào trần của một xe ôtô đang chuyển động theo
phương ngang. Tần số dao động của con lắc khi xe chuyển động thẳng đều là f0,
khi xe chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a là f1 và khi xe chuyển động chậm
dần đều với gia tốc a là f2.Mối quan hệ giữa f0; f1 và f2 là
A. f0 < f1 < f2.
B. f0 < f1 = f2.
C. f0 > f1 = f2.
D. f0 = f1 = f2.
C©u 55 : Tại một nơi có hai con lắc đơn đang dao động với các biên độ nhỏ. Trong cùng
một khoảng thời gian, người ta thấy con lắc thứ nhất thực hiện được 4 dao động,
con lắc thứ hai thực hiện được 5 dao động. Tổng chiều dài của hai con lắc là
164cm. Chiều dài của mỗi con lắc lần lượt là
A. l1= 6,4cm, l2 = 100cm
B. l1= 64cm, l2 = 100cm
C. l1= 100m, l2 = 6,4m
D. l1= 1,00m, l2 = 64cm
C©u 56 : Con lắc đơn dao động điều hòa, khi quả cầu đi qua VTCB có tốc độ là v thì lực
0
căng dây có biểu thức
A. T = mg -

mv0
2

2

. B. T = mg -

mv0
l

2

.

C. T = mg

D. T = mg +

mv0
l

2

.

C©u 57 : Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài con lắc
không đổi) thì tần số dao động điều hòa của nó sẽ
A. không đổi vì chu kì của dao động điều hòa không phụ thuộc vào gia tốc trọng
trường.
B. tăng vì tần số dao động điều hòa tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường
C. tăng vì chu kì dao động điều hòa của nó giảm
D. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao
C©u 58 : Một con lắc đơn có chiều dài dây treo 1m dao động điều hoà treo trong một xe
chạy trên mặt phẳng nghiêng góc α = 150 so với phương ngang. Xe chuyển động
trên mặt phẳng nghiêng không ma sát. Vị trí cân bằng của con lắc khi sơi dây hợp
với phương thẳng đứng góc β bằng
A. 300.
B. 150.
C. 00.
D. 7,50.
C©u 59 : Hai con lắc đơn cùng chiều dài và cùng khối lượng, các vật nặng coi là chất điểm,
ur
chúng được đặt ở cùng một nơi và trong điện trường đều E có phương thẳng
đứng hướng xuống, gọi T0 là chu kỳ chưa tích điện của mỗi con lắc, các vật nặng
được tích điện là q1 và q2 thì chu kỳ trong điện trường tương ứng là T 1 và T2, biết
T1 = 0,8T0 và T2 = 1,2T0. Tỉ số q1/q2 là:
A. 44/81.
B. -81/44.
C. -44/81.
D. 81/44.
C©u 60 : Chu kì dao động nhỏ của con lắc đơn phụ thuộc.
A. Biên độ dao động của con lắc.
B. Điều kiện kích thích ban đầu của con
lắc dao động
C. Khối lượng của con lắc
D. Tỉ số trọng lượng và khối lượng của
22


con lắc

24 Chuyên đề luyện thi - TbKhá
Thầy Lê Trọng Duy
Mobile: 0978. 970. 754

CHUYÊN ĐỀ 04:

TỔNG HỢP DAO ĐỘNG

Thời gian thi: 90 phút
Họ và tên:………………………..Lớp :………….

C©u 1 : Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số
10Hz và có biên độ lần lượt là 7cm và 8cm. Biết hiệu số pha của hai dao động
thành phần là π /3 rad. Tốc độ của vật khi vật có li độ 12cm
A. 100cm/s.
B. 314cm/s.
C. 157cm/s.
D. 120 π cm/s.
C©u 2 : Một vật có khối lượng m, thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng
phương, cùng tần số có phương trình: x1 = 3cos( ωt + π / 6 )cm và x2 = 8cos(
ωt − 5π / 6 )cm. Khi vật qua li độ x = 4cm thì vận tốc của vật v = 30cm/s. Tần số
góc của dao động tổng hợp của vật là A. 20rad/s. B. 6rad/s. C. 10rad/s.
23


D. 100rad/s.
C©u 3 : Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có
phương trình dao động là x1 = 2 cos(2t + π /3)(cm) và x2 = 2 cos(2t - π /6)(cm).
Phương trình dao động tổng hợp là
x = 2 cos(2t + π /6)(cm). B. x
x =2cos(2t - π /6)(cm). D. x = 2 3
A.
C.
=2cos(2t + π /12)(cm).
cos(2t + π /3)(cm) .
C©u 4 : Một vật có khối lượng m = 500g, thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà
cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1 = 8cos( 2πt + π / 2 )cm và x2 = 8cos
2πt cm. Lấy π 2 =10. Động năng của vật khi qua li độ x = A/2 là
A. 64mJ.
B. 960mJ.
C. 96mJ.
D. 32mJ.
C©u 5 : Chỉ ra câu sai . Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số nhưng
ngược pha nhau thì
A. biên độ dao động lớn nhất
B. dao động tổng hợp sẽ cùng pha với một
trong hai dao động thành phần
C. biên dộ dao động nhỏ nhất
D. dao động tổng hợp sẽ ngược pha với một
trong hai dao động thành phần
C©u 6 : Cho hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số góc ω = 5π (rad/s), với biên
độ: A1 = 3 /2cm và A2 = 3 cm; các pha ban đầu tương ứng là ϕ1 = π / 2 và
ϕ2 = 5π / 6 . Phương trình dao động tổng hợp là
A. x = 3,2 cos(5πt + 0,73π)cm.
B. x = 2,3 cos(5πt − 0,73π)cm. .
C. x = 2,3 sin(5πt + 0,73π)cm.
D. x = 2,3 cos(5πt + 0,73π)cm. .
C©u 7 : Một vật đồng thời thực hiện hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có
phương trình : x1 = 2 2 cos2 π t(cm) và x2 = 2 2 sin2 π t(cm). Dao động tổng hợp
của vật có phương trình là
x = 4cos(2 π t -3 π /4)cm. B. x =
x = 4cos(2 π t - π /4)cm. D. x =
A.
C.
4cos(2 π t + π /4)cm.
4cos(2 π t +3 π /4)cm.
C©u 8 : Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có
phương trình: x1 = 4,5cos(10t+ π / 2 )cm và x2 = 6cos(10t)cm. Gia tốc cực đại của
A. vật là ?
10,5m/s2
B. 0,75m/s2.
C. 1,5m/s2.
D. 7,5m/s2.
C©u 9 : Một vật tham gia đồng thời vào dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có

A.
C©u 10 :

A.
C©u 11 :

A.

phương trình lần lượt là:
Tính tốc độ
của vật tại thời điểm t = 2s.
816,2cm/s
B. 408,1cm/s
C. 81,62cm/s
D. -816,2cm/s
Cho một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần
số, cùng biên độ 5cm. Biên độ dao động tổng hợp là 5cm khi độ lệch pha của
hai dao động thành phần ∆ϕ bằng
π rad.
B. π /2rad.
C. π /4rad.
D. 2 π /3rad.
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có
phương trình : x1 = A1cos(20t + π /6)(cm) và x2 = 3cos(20t +5 π /6)(cm). Biết vận
tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng có độ lớn là 140cm/s. Biên độ dao động A1
?
5cm.
B. 8cm
C. 4cm.
D. 7cm.
24


C©u 12 : Nếu hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số, ngược pha thì li độ của
chúng
A. đối nhau nếu hai dao động cùng
B. trái dấu khi biên độ bằng nhau, cùng
biên độ.
dấu khi biên độ khác nhau.
C. Luôn luôn cùng dấu
D. bằng nhau nếu hai dao động cùng
biên độ
C©u 13 : Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng
phương, có phương trình li độ lần lượt là x1 = 6
π
2

C©u 14 :

A.
C.
C©u 15 :

A.
C©u 16 :

A.
C.
C©u 17 :
A.
C©u 18 :

3 cos(


3

t) và x2 = - 6cos(


3

t+

) (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Tại các thời điểm x1 = x2 li độ của dao

động tổng hợp là ? A. 6 3 cm; - 12cm B. 12cm; - 6 3 cm C. 2 3 cm; -2 3
cm D. 6 3 cm; - 6 3 cm
Cho một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần
sô f = 50Hz có biên độ lần lượt là A1 = 2a, A2 = a và có pha ban đầu lần lượt là
ϕ1 = π / 3, ϕ 2 = π . Phương trình của dao động tổng hợp là
x = a 2 cos(100 πt + π / 2 ).
B. x = a 3 cos(50 πt + π / 3 ).
x = a 3 cos(100 πt + π / 3 ).
D. x = a 3 cos(100 πt + π / 2 ).
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có
biên độ lần lượt là 10 cm và 6 cm. Biên độ dao động tổng hợp không thể nhận
giá trị nào sau đây
17cm
B. 10 cm
C. 4 cm
D. 14 cm
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có
phương trình x1 = cos50 π t(cm) và x2 = 3 cos(50 π t - π /2)(cm). Phương trình
dao động tổng hợp có dạng là
x = 2cos(50 π t + π /3)(cm).
B. x = (1+ 3 cos(50 π t + π /2)(cm).
x = 2cos(50 π t - π /3)(cm).
D. x = (1+ 3 )cos(50 π t - π /2)(cm).
Hai dao động điều hoà cùng phương, biên độ A bằng nhau, chu kì T bằng nhau
và có hiệu pha ban đầu ∆ϕ = 2 π /3. Dao động tổng hợp của hai dao động đó sẽ
có biên độ bằng?
2A.
B. 0.
C. A.
D. A 2 .
Ba con lắc lò xo 1,2,3 đặt thẳng đứng cách đều nhau theo thứ tự 1,2,3. Ở vị trí
cân bằng ba vật có cùng độ cao. Con lắc thứ nhất dao động có phương trình x 1
(cm) , con lắc thứ hai dao động có phương trình x 2 = 1,5cos(20πt) (cm), con lắc
thứ hai dao động có phương trình x3= 1,5

2 cos(20πt+

π
)
4

(cm). Hỏi con lắc thứ

nhất dao động có phương trình nào thì ba vật luôn luôn nằm trên một đường
A. thẳng?
C. x1 =

3 2
2

cos(20πt - π / 4 ) (cm)

B. x1 =

3 2 cos(20πt

+ π / 4 ) (cm)

x1 = 1,5cos(20πt - π / 2 ) (cm).
D. x1 = 3cos(20πt - π / 2 ) (cm).
C©u 19 : Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hoà
x1 = 8 2 cos(5t + π 4)cm, x 2 = 8 cos(5t − π 2)cm, x3 = −6 cos(5t )cm,

Phương trình dao động
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x