Tải bản đầy đủ

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 10 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 4 vòng 10 năm 2016 - 2017
Bài thi số 1: Bức tranh bí ẩn:

Các cặp giá trị bằng nhau là:
1 =...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...
Bài thi số 2: Mười hai con giáp:
Câu 1: Cho 3m2 8dm2 = .......cm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
a. 30080

b. 3800

c. 30800

d. 38000

Câu 2: Tính:
451 × 27 + 74 × 451 - 451 = ....
Câu 3: Tính
378 × 98 - 87 × 378 = ....
Câu 4: Tính:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí2016 × 2017 - 2016 × 2016 = ...
Câu 5: Tính
2016 × 7 + 3 × 2017 = ....
Câu 6: Chọn đáp án đúng: m × a + m × b + m = ?
a. m × (a + b + 1)

b. m × a × b × m

c. m × a × b

d. m × (a + b)

Câu 7: Tìm x biết 2681 - x : 11 = 2543. Vậy giá trị của x là:.....
Câu 8: Tổng của hai số bé nhất có 4 chữ số, hiệu hai chữ số đó là số lớn nhất có 3
chữ số khác nhau. Vậy số lớn nhất là:....
a. 1000

b. 994

c. 1011

d. 1005

Câu 9: Trung bình cộng của hai số chẵn bằng 624. Tìm hai số đó, biết giữa chúng
có 35 số chẵn khác. Số lớn và số bé lần lượt là:...
Câu 10:

Trong hình trên hai đoạn thẳng vuông góc với nhau là:
a. AC và BD

b. AD và AB

c. BC và AD

d. AB và BC

Bài thi số 3: Điền số thích hợp
Câu 1: Tính: 357 × 11 =....

Câu 2: Tìm x biết: x × 11 = 630 - 256. Giá trị của x là:....

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 3: Tìm x biết: x × 62 + x × 38 = 36100. Giá trị của x là:...
Câu 4: Trung bình cộng của hai số tự nhiên là 428, biết giữa chúng có 123 số tự
nhiên khác. Tìm số lớn. Số lớn là:.....
Câu 5: Trung bình cộng của 2 số bằng 135 và biết nếu số lớn hơn số bé 50 đơn vị.
Tích của hai số đó là:....
Câu 6: Tổng của hai số bằng 916, hiệu của hai số là 96. Tìm số bé.
Câu 7: Một người có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 50 kg. Biết tổng số gạo tẻ
và gạo nếp là 500 kg. Hỏi người đó có bao nhiêu ki lô gam gạo tẻ?
Câu 8: Tích của số lớn nhất có 1 chữ số và số lẻ nhỏ nhất có 3 chữ số là:...
Câu 9: Tổng của số lớn nhất có 3 chữ số và số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số là:...
Câu 10: Tích của số chẵn lớn nhất có 1 chữ số và số le nhỏ nhất có 2 chữ số là:...

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×