Tải bản đầy đủ

Lệ phí đăng ký, cấp biển ô tô, xe máy từ ngày 01/01/2017

Mức phí đăng ký ô tô, xe máy điều chỉnh thế nào từ 1/1/2017?
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 229/2016/TT-BTC mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ áp dụng từ ngày
1/1/2017. Thông tư số 229/2016/TT-BTC quy định cụ thể mức thu, chế độ thu, nộp, quản
lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vừa được Bộ Tài
chính ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2016 như sau:

Sẽ có 3 khu vực khác nhau áp dụng cho 3 mức lệ phí đăng ký cấp biển phương tiện giao
thông.
- Khu vực I gồm thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh;
- Khu vực II gồm các thành phố trực thuộc Trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành
phố Hồ Chí Minh);
- Các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã; khu vực III gồm các khu vực khác ngoài
khu vực I và khu vực II nêu trên.
Mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông được thực hiện như sau:
- Cấp mới giấy đăng ký kèm theo biển số với ô tô trừ ô tô con không hoạt động kinh
doanh vận tải hành khách áp dụng theo điểm 2 mục này thu theo khu vực I là 150.000 500.000 đồng, khu vực II và III là 150.000 đồng;
- Ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách khu vực I là 2.000.000 20.000.000 đồng, khu vực II là 1.000.000 và III là 200.000...


Với cấp đổi giấy đăng ký thì thu như sau: Cấp đổi giấy đăng ký kèm theo biển số với ô

tô (trừ ô tô con không hoạt động kinh doanh vận tải hành khách di chuyển từ khu vực có
mức thu thấp về khu vực có mức thu cao áp dụng theo điểm 4.2 khoản 4 Điều này) khu
vực I, II và III là 150.000 đồng; Sơ mi rơ móc đăng ký rời, rơ móc cả 3 khu vực là
100.000 đồng...Các tổ chức, cá nhân hiện ở khu vực nào thì nộp lệ phí đăng ký, cấp biển
phương tiện giao thông theo mức thu quy định tương ứng với khu vực đó, nếu là tổ chức
thì nộp lệ phí theo địa chỉ nơi đóng trụ sở ghi trong đăng ký kinh doanh, nếu là cá nhân
thì nộp lệ phí theo địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
Trường hợp phát sinh ô tô, xe máy mà tại thời điểm nộp tờ khai lệ phí trước bạ chưa có
trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành thì Cục Thuế thực hiện áp
dụng giá tính lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định số
140/NĐ-CP ngày 10/10/2016 để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ trong thời hạn một (01)
ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ.
Trong thời hạn ba ngày (03) ngày làm việc kể từ thời điểm tài sản được đăng ký trước bạ,
Cục thuế báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để tập hợp ban hành giá tính lệ phí trước
bạ bổ sung.
Mời các bạn tham khảo chi tiết trong Thông tư số 229/2016/TT-BTC, mức thu lệ phí đăng
ký, cấp biển phương tiện giao thông được thực hiện theo bảng sau:
Đơn vị tính: đồng/lần/xe
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×