Tải bản đầy đủ

Giáo án tiết bài tập chương V

Giáo án sử 7 GV: Lê Anh Đồng
Tuần:
Tiết : 55
Soạn ngày 23/3
BÀI TẬP LỊCH SỬ CHƯƠNG V
ĐẠI VIỆT Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Từ thế kỷ XVI – XVIII, tình hình chính trị có nhiều biến động : Nhà nước phong kiến tập quyền Lê Sơ
suy sụp và nhà Mạc thành lập, các cuộc chiến tranh phong kiến Nam - Bắc triều, Trịnh - Nguyễn; sự chia cắt
Đàng Trong – Đàng Ngoài.
- Phong trào khởi nghĩa nông dân bùng nổ và lan rộng, tiêu biểu là phong trào nông dân Tây Sơn.
- Mặc dù tình hình đất nước có nhiều biến động, nhưng tình hình kinh tế, văn hoá vẫn có bước phát triển
mạnh.
- Thông qua HS trả lời các câu hỏi của bài, giáo viên khắc sâu kiến thức cơ bản trọng tâm của lịch sử
Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII.
2. Tư tưởng
- Nhận thức roc tinh thần lao động cần cù sáng tạo của nhân dân trong việc phát triển nền kinh tế, văn
hoá đất nước.
- Tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc chống chế độ phong kiến thối nát, chống giặc
ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc.

3. Kĩ năng
- Hệ thống hoá kiến thức, phân tích, so sánh các sự kiện lịch sử, dựa vào lược đồ tường thuộc diễn biến
các cuộc khởi nghĩa chống phong kiến và ngoại xâm của nhân dân ta.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng thống kê những nét cơ bản về kinh tế, văn hoá , các cuộc khởi nghĩa nông dân thế kỉ XVI-XVIII.
- Lược đồ các cuộc khởi nghĩa.
III. NỘI DUNG BÀI MỚI
1. Ổn định lớp, kiểm tra sỉ số:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Quang Trung đã có những chính sách và biện pháp gì để phục hồi kinh tế, ổn định xã hội, phát
triển văn hoá dân tộc ?
3. Bài mới : Giáo viên giới thiệu bài mới.
Bài tập 1: Dựa vào lược đồ H.48 trang 106: Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân ở
đầu thế kỉ XVI :
Người lãnh đạo Thời gian Địa bàn hoạt động
Trần Tuân Đầu năm 1511 Ở Hưng Hoá và Sơn Tây
Lê Hy và Trịnh Hưng 1512 Ở Nghệ An ra Thanh Hoá
Phùng Chương 1515 Ở vùng núi Tam Đảo
Trần Cảo 1516 Ở Đông Triều Quảng Ninh
Bài tập 2: Hãy chọn những sự kiện chính cho phù hợp với thời gian diễn ra sự kiện:
- Năm 1527...............................................................................................................................................
- Năm 1533...............................................................................................................................................
- Năm 1545...............................................................................................................................................
- Năm 1592...............................................................................................................................................
- Từ năm 1627 – 1672..............................................................................................................................
Bài tập 3: Dựa vào lược đồ H.55-trang 118: Lập bảng thống kê các cuộc khởi nghĩa nông dân ở
Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
Giáo án sử 7 GV: Lê Anh Đồng
Người lãnh đạo Thời gian Địa bàn hoạt động
Nguyễn Dương Hưng 1773 Nổ ra ở Tây Sơn
Lê Duy Mật 1738-1770 Ở Thanh Hoá và Nghệ An
Nguyễn Danh Phương 1740-1751 Ở Tam Đảo, Sơn Tây, Tuyên Quang
Nguyễn Hữu Cầu 1741-1751
Từ Đồ Sơn lên Kinh Bắc xuống Sơn
Nam, vào Thanh Hoá, Nghệ An.
Hoàng Công Chất 1739-1769 Căn cứ chính ở Điện Biên ( Lai Châu)
Bài tập 4: Lập bảng thống kê hoạt động của nghĩa quân Tây Sơn năm 1771 đến năm 1785
Thời gian Người chỉ đạo Sự kiện có ý nghĩa
1771 Nguyễn Nhạc Xây dựng căn cứ Tây Sơn thượng đạo và Tây Sơ hạ đạo
1773 Nguyễn Nhực Hạ thành Quy Nhơn


1776-1783 Nguyễn Nhạc Nghĩa quân Tây Sơn dốn lần đánh vào Gia Định
1777 Nguyễn Nhạc Lật đổ chính quyền họ Nguyễn Đàng trong
1785 Nguyễn Huệ Đánh tan 5 vạn quân Xiêm xâm lược ( chiến thắng Rạch Gầm –XM)
1786 Nguyễn Huệ Lật đổ chính quyền họ Trinh Đàng ngoài
1788 Nguyễn Huệ Thu phục Bắc Hà
Bài tập 5: Dựa vào lược đồ H.58: Trình bày diễn biến chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút ( 1785)
Bài Tập 6: Hãy phát biểu cảm nghĩ của em khi đọc lời dụ tướng sĩ của Quang Trung tại lễ thề ở
Thanh Hoá:
“Đánh cho để dài tóc,
Đánh cho để đen răng,
Đánh cho nó chích luôn bất phản,
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn,
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.
Bài Tập 7 : Dựa vào lược đồ H.57 trang 123 vàH.59 trang 129: Trình bày những sự kiện chính về
Quang Trung đại phá quân Thanh năm 1789 diễn ra tại các địa điểm sau:
- Nghệ An:
- Thanh Hoá:
- Tam Điệp ( Ninh Bình):
- Hà Hồi ( Thường Tín-Hà Tây):
- Ngọc Hồi (Thanh Trì-Hà Nội):
- Khương Thượng (Đống Đa-Hà Nội):
- Thăng Long:
Bài tập8: Lập bảng thống kê tình hình kinh tế văn hoá ở các thế kỉ XVI-XVIII
TT Lĩnh vực Thế kỉ XVI-XVII Thế kỉ XVIII
1 Nông nghiệp
- Đàng ngoài: trì trệ, bị kìm hãm ( chúa
Trịnh không lo khai hoang, củng cố đê
điều)
- Đàng Trong: Có những bước phát
triển, khai hoang lập làng
- Vua Quang Trung ban hành “
Chiếu khuyến nông”
2
Thủ công
nghiệp
- Xuất hiện nhiều làng thủ công - Nghề thủ công được phục hồi dần
3 Thương nghiệp - Xuất hiện nhiều chợ, phố xá, đô thị - Giảm thuế, mở cửa ải, thông chợ
Giáo án sử 7 GV: Lê Anh Đồng
- Buôn bán nước ngoài được mở rộng
nhưng sau có phần hạn chế.
búa
4
Văn học nghệ
thuật
- Văn học và nghệ thuật dân gian phát
triển mạnh.
- Chữ Quốc ngữ ra đời
- Ban hành “chiếu lập học” phát
triển chữ Nôm.
4. Củng cố:
- Bài tập trắc nghiệp
- Sử dụng lược đồ cho các em tường thuật diễn biến các phong trào.
5. Dặn dò:
- Học bài ôn lại bài cũ, tiết đến ôn tập chương IV.
- Bài tập: Bằng bản thống kê những cống hiến của Nguyễn Huệ - Quang Trung cho đất nước từ năm
1771 đến năm 1792.( Theo mẫu).
Thời gian Cống Hiến
------------------o0o---------------------

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×