Tải bản đầy đủ

Đổi mã thẻ BHYT cần giấy tờ gì?

Đổi mã thẻ BHYT cần giấy tờ gì?
Bà Vũ Thị Ngọc Hà (Quảng Ninh) hỏi, để được chuyển đổi mã thẻ BHYT thì cần phải có
những giấy tờ gì? Đối với cựu chiến binh cần có thêm giấy tờ nào khác không?

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Quảng Ninh trả lời như sau:
Căn cứ Điều 4 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT thì đối tượng cựu chiến binh
khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27, 28 của Luật BHYT và
Khoản 4, Khoản 5 Điều 22 của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung thì được quỹ BHYT thanh
toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng.
Căn cứ Điều 29 Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH
Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH,
thẻ BHYT thì thành phần hồ sơ đổi mã hưởng thẻ BHYT gồm: Tờ khai cung cấp và
thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS); Thẻ BHYT; Bảng
kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ đổi mã hưởng thẻ BHYT (theo quy định tại mục II, phụ
lục 3 của Quyết định số 959/QĐ-BHXH).
Chính sách BHYT đối với cựu chiến binh cũng quy định như sau:
Cũng Căn cứ Điều 4 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014, căn cứ Điều 29
Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướngdẫn thi hành một số điều của Luật BHYT thì: Đối tượng cựu chiến binh khi đi khám
bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 28, 28 của Luật BHYT và khoản 4,
khoản 5 Điều 22 của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung thì được quỹ BHYT thanh toán 100%
chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng, thành phần hồ sơ đổi mã
hưởng thẻ BHYT gồm:
- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).
- Thẻ BHYT.
- Bảng kê giấy tờ hồ sơ làm căn cứ đổi mã hưởng thẻ BHYT (theo quy định tại mục II,
phụ lục 2 của Quyết định 959/QĐ-BHXH).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×