Tải bản đầy đủ

Điểm mới nổi bật của Bộ Luật dân sự 2015

Điểm mới nổi bật của Bộ Luật dân sự 2015
Bộ luật Dân sự (BLDS) là đạo luật rất quan trọng của mỗi quốc gia, có tác động trong
việc điều chỉnh các mối quan hệ cơ bản của xã hội, mỗi công dân, các gia đình, cơ quan,
tổ chức. Từ ngày 01/01/2017, BLSD 2015 chính thức có hiệu lực thi hành. VnDoc.com
xin giới thiệu những điểm mới nổi bật được quy định tại BLDS 2015.

Cho phép chuyển đổi giới tính
Đây là điểm mới nổi bật tại BLDS 2015 được cộng đồng người dân quan tâm rất nhiều.
BLDS 2015 đã cho phép chuyển đổi giới tính đối với những người đã định hình, hoàn
thiện về giới tính. Theo đó, việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của
luật. Cá nhân đã chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng ký thay đổi hộ tịch theo
quy định của pháp luật về hộ tịch; có các quyền nhân thân phù hợp với giới tính theo quy
định của Bộ luật này và luật khác có liên quan.
BLDS quy định, việc chuyển đổi giới tính được thực hiện theo quy định của Luật nên
phải tới khi có luật về chuyển đổi giới tính thì các cá nhân mới được thực hiện quyền này.
Ngoài ra, đến ngày 01/01/2017 nếu Quốc hội vẫn chưa ban hành luật chuyển đổi giới tính
thì quyền chuyển đối giới tính này của nhiều người vẫn bị “treo”.
Dành riêng một mục đề quy định về quyền hưởng dụng
Theo BLSD 2015 thì quyền hưởng dụng là quyền của chủ thể được khai thác công dụng
và hưởng hoa lợi, lợi tức đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác trong mộtthời hạn nhất định. Quyền này được xác lập theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc
theo di chúc. Quyền hưởng dụng được xác lập từ thời điểm nhận chuyển giao tài sản, trừ
trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật liên quan có quy định khác. Quyền hưởng dụng
đã được xác lập có hiệu lực đối với mọi cá nhân, pháp nhân, trừ trường hợp luật liên quan
có quy định khác.
Thời hạn của quyền hưởng dụng do các bên thỏa thuận hoặc do luật quy định nhưng tối
đa đến hết cuộc đời của người hưởng dụng đầu tiên nếu người hưởng dụng là cá nhân và
đến khi pháp nhân chấm dứt tồn tại nhưng tối đa 30 năm nếu người hưởng dụng đầu tiên
là pháp nhân. Người hưởng dụng có quyền tự mình hoặc cho phép người khác khai thác,
sử dụng, thu hoa lợi, lợi tức từ đối tượng của quyền hưởng dụng.
Pháp nhân được làm người giám hộ
Trước đây, BLDS 2005 quy định chỉ có cá nhân mới được phép làm người giám hộ, tuy
nhiên BLDS 2015 mở rộng việc giám hộ không chỉ là cá nhân mà còn là pháp nhân.
Pháp nhân có đủ các điều kiện sau có thể làm người giám hộ:
Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ.
Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.
Quy định rõ về lãi suất theo thỏa thuận
BLSD 2015 quy định lãi suất vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa
thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản
tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và
theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi
suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản
này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.
Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có
tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định
tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ.
Thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản
Trong trường hợp hoàn cảnh thay đổi cơ bản, bên có lợi ích bị ảnh hưởng có quyền yêu
cầu bên kia đàm phán lại hợp đồng trong một thời hạn hợp lý. Hoàn cảnh thay đổi cơ bản
khi có đủ các điều kiện sau đây:


Sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng;
Tại thời điểm giao kết hợp đồng, các bên không thể lường trước được về sự thay đổi hoàn
cảnh;
Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như các bên biết trước thì hợp đồng đã không được
giao kết hoặc được giao kết nhưng với nội dung hoàn toàn khác;
Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây thiệt

hại nghiêm trọng cho một bên;
Bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho phép,
phù hợp với tính chất của hợp đồng mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ ảnh
hưởng đến lợi ích.
Trong trường hợp không thể thỏa thuận được về việc sửa đổi hợp đồng trong một thời hạn
hợp lý, một trong các bên có thể yêu cầu Tòa án:
Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm xác định;
Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên do hoàn cảnh thay
đổi cơ bản.
Tòa án chỉ được quyết định việc sửa đổi hợp đồng trong trường hợp việc chấm dứt hợp
đồng sẽ gây thiệt hại lớn hơn so với các chi phí để thực hiện hợp đồng nếu được sửa đổi.
Thứ tự ưu tiên thanh toán trong thừa kế
BLDS mới bổ sung điểm mới về các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến
thừa kế được thanh toán theo thứ tự. Theo đó, thứ tự được ưu tiên thanh toán như sau:Chi
phí hợp lý theo tập quán cho việc mai táng; Tiền cấp dưỡng còn thiếu; Chi phí cho việc
bảo quản di sản; Tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; Tiền công lao động; Tiền bồi
thường thiệt hại; Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước; Các khoản
nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân; Tiền phạt và các chi phí khác.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×