Notice: Undefined offset: 60 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 85
Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Sở kế hoạch và đầu tư Tỉnh...
Phòng đăng ký kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
------------------

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
Số .................................................
1. Tên công ty: (ghi bằng chữ in hoa) ..........................................................................
.......................................................................................................................................
Tên giao dịch: ...............................................................................................................
Tên viết tắt: ...................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................................
Điện thoại: .................................. Fax: .............. Email: ..............................................
3. Ngành, nghề kinh doanh: .........................................................................................
4. Vốn điều lệ: ..............................................................................................................
5. Danh sách thành viên góp vốn:
Số
TT


Tên thành
viên

Nơi đăng ký hộ
khẩu thường trú
đối với cá nhân
hoặc địa chỉ trụ sở
chính đối với tổ
chức

Giá trị
vốn góp

Phần vốn
góp

Ghi chú

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty:
Chức danh: ...................................................................................................................
Họ và tên: .................................................................................. Nam/Nữ
Sinh ngày ...... ..../ ........../ .......... Dân tộc: ............ Quốc tịch: ...................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ..................................................................


Ngày cấp: ........./ .........../ ............ Nơi cấp: ..................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ..............................................................................................................
Chữ ký: .........................................................................................................................
7. Tên, địa chỉ chi nhánh: .............................................................................................
8. Tên, địa chỉ văn phòng đại diện: ..............................................................................
............., ngày....tháng....năm.....
Trưởng phòng đăng ký kinh doanh
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×