Tải bản đầy đủ

Mẫu đơn xin điều chỉnh bằng tốt nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN ĐIỀU CHỈNH BẰNG TỐT NGHIỆP CẤP ................
Kính gửi: ..........................................................
Tôi tên là: ...................................................................................................................................
Sinh ngày:..................................................................................................................................
Nơi sinh: .....................................................................................................................................
Đã học lớp 9 (hoặc 12) tại trường: .............................................................................................
Nay tôi làm đơn này, xin Phòng Khảo thí xem xét và điều chỉnh các nội dung:
Ví dụ:
- Bổ sung thêm ngày – tháng – năm sinh – nơi sinh (hoặc họ tên)
- Điều chỉnh ngày – tháng – năm sinh – nơi sinh (hoặc họ tên)
vào bằng tốt nghiệp lớp .........................., như đúng trong tờ khai sinh.
Xin chân thành cảm ơn./.
................., ngày.....tháng.....năm.....
Người làm đơn ký tên
XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG ……..
Học sinh: ...................................................................................................................................
Sinh ngày: .......................................... tại: ................................................................................
Trong quá trình nhập danh sách, bộ phận vi tính đã nhập thiếu (sai) các nội
dung ......................... .như đơn trình bày.

Kính chuyển Sở Giáo dục – Đào tạo xem xét bổ sung thêm .................................... vào văn
bằng tốt nghiệp .............................. cho em .................................................... đúng theo khai
sinh là ......................................................
................, ngày.....tháng.....năm....
Hiệu trưởngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×