Tải bản đầy đủ

Mẫu bảng đánh giá quá trình tập sự của Giáo viên, Giảng viên

QT6.2/NS1-BM9A
TÊN TỔ CƠ QUAN
ĐƠN VỊ: …………………
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Số: ......./ĐN-…

......., ngày......tháng......năm 20…

BẢNG ĐÁNH GIÁ GIẢNG VIÊN SAU THỜI GIAN LÀM VIỆC …… THÁNG
(Dành cho Trưởng đơn vị)
A. KHÁI QUÁT THÔNG TIN VỀ NHÂN SỰ
Họ tên người tập sự: ...................................................................

Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………

Sinh ngày……tháng…….năm…………………………………


Chuyên ngành : .....................................................................…………………

Quê quán: ………………………………………………………

Chức danh được tuyển: .....................................................................................

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………….

Đơn vị công tác: .........…………………………………………………………

………………………………………………………………….

Đã ký hợp đồng từ ngày....................... đến ngày ……………………………
(Tính đến ngày cuối của tháng làm việc hiện tại)

B. CÔNG VIỆC HIỆN TẠI ĐANG THỰC HIỆN (Xếp theo thứ tự ưu tiên)
STT

CÔNG VIỆC CHÍNH

CÔNG VIỆC PHỤ

1
2
3

1


QT6.2/NS1-BM9A
4
C. CẤP QUẢN LÝ TRỰC TIẾP ĐÁNH GIÁ
TT

ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC

01

Hoàn thành công việc đúng thời hạn02

Hoàn thành công việc theo đúng yêu cầu cần đạt được

03

Thể hiện lịch sự trong tiếp xúc*

04

Tuân thủ qui định giờ giấc làm việc*

05

Tuân thủ qui định trang phục nơi làm việc*

06

Thể hiện sự nhiệt tình khi thực hiện công việc*

07

Thể hiện tinh thần trách nhiệm, tự giác khi thực hiện công việc*

08

Thể hiện tác phong sư phạm*

09

Khả năng trợ giảng*

10

Kỹ năng nói trước đám đông*

11

Thể hiện sự phối hợp với lãnh đạo đơn vị*

ĐẠT

2

KHÔNG ĐẠT


QT6.2/NS1-BM9A
12

Thể hiện sự phối hợp với đồng nghiệp*

13

Thể hiện sự phối hợp với các phòng ban*

14

Có sáng kiến giúp thực hiện công việc đạt hiệu quả (nếu chọn Đạt vui lòng
mô tả cụ thể những sáng kiến ở nội dung Mặt tích cực của Phần D về nhận
xét và đánh giá phía bên dưới)

15

Thể hiện sự linh hoạt trong xử lý công việc

16

Kiểm soát được công việc

17

Sử dụng một số phần mềm phổ biến hỗ trợ công tác (Word, Excel, Power
Point, Internet)*
TỔNG CỘNG:

…… ĐẠT

 GHI CHÚ:
Các tiêu chuẩn có dấu * là yêu cầu bắt buộc
D. PHẦN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CẤP QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
1. Đánh giá chung:

3

…. KHÔNG ĐẠT


QT6.2/NS1-BM9A
MẶT TÍCH CỰC

MẶT HẠN CHẾ

TRIỂN VỌNG

................................................................
................................................................

........................................................

....................................................................................

........................................................

....................................................................................

................................................................
................................................................

........................................................

....................................................................................

........................................................

....................................................................................

2. Đề xuất: (Yêu cầu ghi rõ tiếp tục ký hợp đồng hoặc ngưng hợp đồng hoặc ý kiến khác )
NGÀY

...................................................................................................................................

CHỮ KÝ

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
D. Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN TRỰC TIẾP
NGÀY

......................................................................................................................
........................................................................................................................
.......................................................................................................................

CHỮ KÝ

E. Ý KIẾN PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ: (nhận xét sau khi đã tổng hợp hồ sơ kiểm tra, đánh giá từ các đơn vị liên quan và có đầy đủ các
ý kiến ở các phần trên)
NGÀY

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

4

CHỮ KÝTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×