Tải bản đầy đủ

Mẫu số 04-VT: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Đơn vị: ...............................

Mẫu số 04 - VT
(Ban hành theo Thông tư số
133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ
Tài chính)

Bộ phận: ............................

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ
Ngày... tháng...năm....
Số: ..................
Bộ phận: ...............................................................................................................................
Số
TT

Tên, nhãn hiệu, quy cách,
phẩm chất vật tư


số


Đơn vị
tính

Số
lượng

Lý do: còn sử dụng
hay trả lại

A

B

c

D

1

E

Phụ trách bộ phận sử dụng
(Ký, họ tên)


Đơn vi:………..

Mẫu số: 04 - VT

Bộ phận:……….

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ
Ngày...tháng...năm ...
Số:............................
Bộ phận sử dụng: .................................................................................................................
Số


TT

Tên, nhãn hiệu, quy
cách, phẩm chất vật tư


số

Đơn vị
tính

Số lượng

A

B

C

D

1

Lý do:
(còn sử dung hay trả lại)
E

Phụ trách bộ phận sử dụng
(Ký, họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×