Tải bản đầy đủ

Mẫu sổ theo dõi ô tô ra vào công ty

Mã hiệu: HC-20-BM03
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ KHÁCH VÀ NHÂN VIÊN RA VÀO CỔNG

Phiên bản: Ver 1.0
Ngày ban hành: ......../......./......

SỔ THEO DÕI Ô TÔ RA VÀO CỔNG
Ngày

Giờ vào

Giờ ra

Biển số xe

Xe của

Xe của

Tên lái xe


Ghi chúTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×