Tải bản đầy đủ

Mẫu biên bản họp dòng họ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập

- Tự do - Hạnh phúc
------*-----..................., ngày.....tháng.....năm......

BIÊN BẢN HỌP DÒNG HỌ
(V/v Phân chia phần đất hương hỏa/từ đường của dòng họ)
Hôm nay, ngày.......tháng..........năm 20…., tại nhà Ông ........................................ (con
trưởng ngành cả dòng họ Lê): Đội ......................., xã ..........................................,
huyện .............................., tỉnh ................................... Gia đình Chúng tôi tiến hành họp
mặt các dòng họ bao gồm 3 ngành:
1. Ông ...................................... (đã mất) đại diện là Ông ................................ (đại diện
ngành cả);
2. Ông .................................... - Đại diện ngành thứ 2;
3. Ông .................................... - Đại diện ngành thứ 3;
Thành phần tham dự cuộc họp:
Đại diện ngành họ cả:
1. Ông ................................................................. – Là con trai trưởng (đã mất),
Ông .................................... là con trai cả đại diện;
2. Ông ...............................................................................................................................;

3. Bà ................................................................................................................................. ;
4. Bà ................................................................................................................................. ;
6. Cháu đích tôn: .............................................................................................................. ;
Đại diện ngành thứ 2:
1. Ông ...............................................................................................................................;
2. Ông ...............................................................................................................................;
3. Ông ...............................................................................................................................;
4. Cháu đích tôn: .............................................................................................................. ;
Đại diện ngành thứ 3:


1. Ông ...............................................................................................................................;
2. Ông ...............................................................................................................................;
3. Ông ...............................................................................................................................;
4. Ông ...............................................................................................................................;
5. Cháu đích tôn: .............................................................................................................. ;
Nội dung cuộc họp:
- Phần đất hương hỏa do Cụ Ông ............................. và cụ Bà ................................... (tức
cụ ....................................) mất để lại không có di chúc là tài sản thừa kế chung của các
con (con trai và con gái) trong ngành cả. Tất cả mọi thành viên trong gia đình ngành cả
đồng ý hiến cho từ đường dòng họ 100 m2.
Vị trí của đất hương hỏa: Nằm ở mặt đường dẫn vào thửa đất của
Ông ..................................................................... và bà ...................................................
(tức cụ .............................................................).
Phía đông: Giáp ............................................;
Phía tây: Giáp với nhà ...................................;
Phía nam: Giáp mặt đường
Phía Bắc: Giáp với nhà ...................................................;
Các thành viên dự họp đã biểu quyết cho ý kiến về các mục nêu trên bằng hình thức giơ
tay, kết quả biểu quyết như sau:
Tán thành: ............................................................................................................................
Không tán thành: ..................................................................................................................
Ý kiến khác: .........................................................................................................................
Biên bản này được đọc cho mọi người cùng nghe, ký tên dưới đây và được lập
thành .............. bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chữ ký của người tham gia đại diện theo Ngành:
Đại diện ngành cả:

Đại diện ngành thứ 2:


(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện ngành thứ 3:
(Ký và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×