Tải bản đầy đủ

đáp án đề thi xác suất thống kê trường sư phạm kĩ thuật

Đáp án môn: XSTK (1001020)
Ngày thi: 08/01/2015

Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Tp HCM
Khoa KHCB-Bộ môn Toán

Câu

Ý

Nội dung
Gọi X là số sản phẩm loại 1 trong 5 sản phẩm lấy ra:

Thang
điểm
0,5

P( X  2)  1  P( X  2)
1

8.C44

P ( X  2)  P( X  0)  P( X  1)  5
C12
P ( X  2)  1 

2

0,5

8.C44 98

C125
99

Xác suất lấy sp không là phế phẩm(đầy đủ): P( B)  0, 4.0,95  0, 35.0, 93  0, 25.0,9

0,5

P( B)  0,9305

0,5
0,5

4
8
4
10

C
1

C
3

P( 1 lô bán được) 

1
3

Gọi X là số lô bán được : X  B (5; )
3EX  n. p 

0,5

5
3

DX  n. p.(1  p ) 

1

0,5

0,5

10
3

x  8, 053 ; n  226 ;  n 1  1,56327

  1,96. n 1  0, 2038
n
  (7,8492 ; 8, 2568)

0,5

H 0 :   8,5 ; H1 :   8,5

0,5

ttrb  2,58

0,5

0,5
0,5

x  8,5

2

tqs 

. 226  4, 298
 n 1
Bác bỏ H 0 ; không chấp nhận báo cáo.
II

f 

0,5
0,5

68
;
226

0,5
3

  2, 33.

4

f (1  f )
 0, 07108
226

(0,2298;0,37196)

0,5

H 0 : p  0,15 ; H1 : p  0,15 ; ttrb  2,33

0,5

f 

28
; tqs 
226

Ý kiến đúng.

f  0,15
0,15.0,85
226

0,5

 1, 099

0,5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×