Tải bản đầy đủ

đáp án toán xác suất thống kê

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP. HCM

ĐÁP ÁN
MÔN THI XSTKUD HKI/14-15
Ngày thi: 27/12/2014

C©u ý

Néi dung

I
1
Vì chỉ có 5 sản phẩm loại 2 nên chắc chắn có ít nhất 1 người lấy được nhiều
nhất 1 sản phẩm loại 2 (biến cố đối của biến cố này là mỗi người lấy được 2
sản phẩm loại 2.
Vậy xác suất để có ít nhất 1 người lấy được nhiều nhất 1 sản phẩm loại 2
bằng 1

§iÓm
4,5

1,0
0,5
0,5
1,0

2
Gọi H i là biến cố lấy được sản phẩm của công ty i (i  A, B, C ) và E là
biến cố lấy được sản phẩm không đạt chuẩn. Ta có
P( E )  P( H A ) P( E | H A )  P( H B ) P( E | H B )  P( H C ) P( E | H C )

 0,3(1  0,97)  0, 45(1  0,94)  0, 25(1  0,91)
 0, 0585

3

0,25
0,5
0,25
1,5

P (1,18  X  1, 20)  2 (2)  0,9545

0,5

Y  B (10000; 0, 9545)  EY  9545, DY  434, 2975

0,5

 9500  9545 
P (Y  9500)  1  P (Y  9500)  1  0,5   
  0,98459
434,
29750,5
1,0

4


15

 k (15  x) dx  1  k  15

0,5

5(15  x) 4
1
P( X  10)  
dx 
5
15
243
10

0,5

5

4

5

0

15

II
1

5,5
1,5
0,25
0,25

a
n  269, x  9,3253
s '  1, 5938

1,5938
 0, 2507
269

0,5

x    (9, 0746; 9,5760)

0,5

  2,58

x ,b
Giả thiết H : a  10 , đối thiết K : a  10 ( a  EX )

g

 x  10

269

 6,9432  2,58  Bác bỏ H
s'
Vì x  10 nên a  10  Chấp nhận đề nghị

c
  2,33

85 
85  1
 0, 0660
1 

269  269  269

1,0
0,25
0,5
0,25
1,0
0,5

( f n   , f n   )  (0, 2499;0,3820)

0,5
1


d
Giả thiết H : p  0,1 , đối thiết K : p  0,1
 23

 0,1 269

269

g
 0, 7926
0,1(1  0,1)
g  2,33  Chấp nhận H

2

1,0
0,25
0,5

y x  3,5127  0,5367 x

0,25
1,00
0,5
0,25

y 23  3,5127  0,5367  23  8,83

0,25

r  0,9667  Sử dụng được hàm hồi qui tuyến tính thực nghiệm

2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×