Tải bản đầy đủ

CASIO GIẢI NHANH TÌM CỰC ĐẠI CỰC TIỂU

CHIA SẺ TÀI LIỆU MIỄN PHÍ
TRẦN HOÀI THANH

FB.COM/TRANHOAITHANHVICKO

PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH + CASIO
CỰC TRỊ HÀM SỐ
DẠNG 1: HÀM SÔ y = f(x) khẳng định nào là đúng (hoặc sai)?
Lưu ý: Với hàm bậc 3, bậc 4 trùng phương, hàm b2/b1 điểm cực trị của hàm
số là nghiệm phương trình y’ = 0.
CASIO GIẢI NHANH
Shift +=>

d
( với x0 là các đáp án đã cho)
 f ( x) 
dx

x  x0

Đề bài hỏi có phải cực trị hay không?
Nhấn dấu “=”:
+) Nếu kết quả  0 thì x0 là không nghiệm phương trình nên không là cực
trị hàm số.
+) Nếu kết quả = 0 thì x0 là nghiệm phương trình nên là cực trị hàm số.
Lúc này đề bài hỏi là cực đại hay cực tiểu?
Thay vì tính y” và thay vào, chúng ta nhấn
Shift +
x
y’
y=>


d
-> CALC -> Nhập giá trị X = x0  0, 001
 f ( x) 
dx
x  x0
x0  0, 001

+



x0

0

-

Nếu kết quả > 0 thì x0 là cực đại.
x
y’
y

x0  0, 001

-

Nếu kết quả < 0 thì x0 là cực tiểu.



x0

0

+


CHIA SẺ TÀI LIỆU MIỄN PHÍ
TRẦN HOÀI THANH

FB.COM/TRANHOAITHANHVICKO

BÀI TẬP VÍ DỤ:
Cho hàm số: y  x  sin2x+3 Chọn đáp án đúng:
A.x 

B.x 


6


2

là cực tiểu.

C.x 

là cực đại.

D.x 


6


2

là cực đại.
là cực tiểu.

CASIO:
Với hàm lượng giác nhấn SHIFT MODE 4 ( chuyển đổi sang RADIAN)

d
Shift +  => dx  x  s in2x+3  => Kết quả = 3 => Loại B; D.
x
2

=> Đáp án A hoặc C.

d
Shift +  => dx  x  s in2x+3  => Kết quả > 0 => Đáp án C.
x
5

Biểu diễn qua bảng sau:
x



y’
y


5


6

+

0



-

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ:
Cho hàm số: y  3 sinx+cosx+x+3 2 Chọn đáp án đúng:
A.x 

B.x 

5
6


2

là cực đại.
là cực đại.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B.

C.x 
D.x 

2
3


2

là cực tiểu.
là cực tiểu.


CHIA SẺ TÀI LIỆU MIỄN PHÍ
TRẦN HOÀI THANH

FB.COM/TRANHOAITHANHVICKOTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×