Tải bản đầy đủ

Ôn tập tổ hợp, Lượng giác THPT QUỐC HỌC

Gieo hai con súc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tích của số chấm xuất
hiện trên mặt hai con súc sắc là một số chia hết cho 2
Lớp 11A có 16 học sinh nam và 11 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn 6 học
sinh từ các học sinh này sao cho có ít nhất 2 học sinh nam được chọn ?
Có bao nhiêu cách sắp xếp 9 học sinh nam và 15 học sinh nữ trên một dãy ghế dài
sao cho các học sinh nam phải ngồi cạnh nhau.
Tìm hệ số của x6: (1 – 2x)8.
Tìm số hạng chứa x4y4: (x + 2y)8.
Trong các phương trình sau, phương trình nào có nghiệm ?
A.
C.

2 sin x + 3 cos x = 4

B. 3sin x + 4 cos x = 5

sin x + 2 cos x = 3

D. sin x + cos x = 2
y=


Tập xác định của hàm số

A.

C.

 π

¡ \ − + k 2π k ∈ ¢ 
 6

 π

¡ \ ± + k 2π k ∈ ¢ 
 3


Tập giá trị của hàm số
A.

1
2 cos x − 3

[ −1;1]

y = 2sin x + 3

là :
B.

π

¡ \  + k 2π k ∈ ¢ 
6


D.

 π


¡ \ ± + k 2π k ∈ ¢ 
 6


là :

B. [ 2 ; 3]

C. [ 0 ; 3]

D. [ 1 ; 5]

Hàm số nào sau đây là hàm số chẵn ?
y=

A.

1
cos x

B.

y=

1
sin x

C.

y=

1
tan x

D.

y=

1
cot x


Giải phương trình
Giải phương trình

sin 2 x = 3.s inx

.

cos2 x + 3 sin 2 x = 2 + sin 2 x

.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×