Tải bản đầy đủ

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 3 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic môn Toán lớp 7 vòng 3 năm 2016 - 2017
Bài 1: Đi tìm kho báu
Câu 1: Giá trị x âm thỏa mãn IxI = 4/8 là
a) x = 4/8 hoặc x = -4/8

b) x = -1/2

c) x = 4/8

d) x = -4/-8

c) 1/7

d) 13/21

1 2 2
Câu 2: Giá trị của biểu thức A   

3 7 21
a) 5/21


b) 2/7

Câu 3: Giá trị của x thỏa mãn Ix - 1,4I = 2,7 là
a) x = 4,1 hoặc x = -1,3
b) x = -4,1 hoặc x = -1,3
c) x = 4,1 hoặc x = 1,3
d) x = -4,1 hoặc x = 1,3
Câu 4: Giá trị của biểu thức: A 

1  1 2 
5
   1   2 là ......
4  2
3
6

Câu 5: Từ 5 chữ số 0; 1; 2; 3; 4 ta lập được ... số có 3 chữ số chia hết cho 5
Câu 6: Giá trị của x thỏa mãn:

x
x
x
x x x
 3 4  2 3 4
2
2 2 2
3 3 3

Câu 7: Kết quả của phép tính I5,15 - 2,15.4,2I + 4,23 : 3 là ......
a) -2,47

b) 7,82

c) 14,01

d) 5,29

Câu 8: Giá trị biểu thức (I-2,57 + 1,32I + 1,64 = 2,86).12 là ......

2


3 1
Câu 9: Giá trị của x thỏa mãn:  2 x  
3
4 2
a) x = 11/24 hoặc x = 7/24
b) x = 11/24 hoặc x = -7/24
c) x - -11/24 hoặc x = 7/24
d) Không có giá trị nào của x
Câu 10: Đường thẳng c cắt 2 đường thẳng a và b. Số cặp góc đồng vị được tạo thành là
bao nhiêu cặp
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 11: Hai đường thẳng xx' và yy' vuông góc với nhau. Số góc vuông được tạo bởi 2
đường là
a) 2

b) 1

c) 4

d) 3

c) 9/7

d) 63/4

7
1
Câu 12: Giá trị x thỏa mãn x   4 là
2
2
a) 12/7

b) 4/63

Bài 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

3 2
Câu 1: Điền dấu "<; =; >" vào chỗ chấm trong phép so sánh:  1 ...  1
8 7
5

3
1
Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm   
 ...  96
Câu 3: Giá trị của x để biểu thức 1,7 - Ix - 2016I đạt giá trị lớn nhất là
Câu 4: Giá trị biểu thức: A =

1  12  3 1  13

     là
3 137  8 2  24

Câu 5: Cho a, b thỏa mãn đẳng thức Ia - 1,74I + Ib3 + 64I = 0. Giá trị của a, b là ......
Đáp án
Bài 1: Đi tìm kho báu

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 1: b

Câu 7: d

Câu 2: c

Câu 8: 0,36

Câu 3: a

Câu 9: a

Câu 4: 17/12

Câu 10: 4

Câu 5: 20

Câu 11: c

Câu 6: 0
Bài 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Câu 12: c

8 < 7 < 10 < 9 < 2 < 6 < 4 < 1 < 3 < 5
Bài 3: Vượt chướng ngại vật
Câu 1: >
Câu 2: 2
Câu 3: 2016
Câu 4: -12/137
Câu 5: a = 1,74; b = -4

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×