Tải bản đầy đủ

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 9 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 9 năm 2016 - 2017
Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau

Các cặp giá trị bằng nhau là:
1 =...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...; ...=...
Bài 2: Mười hai con giáp
Câu 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 7 - 2 - 0 ... 2 + 3 - 0
Câu 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 1 + 4 - 0... 5 + 2 -1
A) +
B) =
C) >
D) <
Câu 3: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 1 + 5 - 0... 7 - 5 + 1.
A) B) =
C) >
D) <
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7 +... -1 = 2 - 0 + 4
A) 0

B) 1
C) 2
D) 3
Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4 +... + 2 = 3 + 4 - 0.
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7 -1 - 0 = 3 +...+ 1.
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6 + 1 - 0 = 3 +...+ 2.
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 5 > 1 +... > 6 -1.
A) 4
B) 5
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


C) 6
D) 7
Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 3 - 0 <...< 2 + 5 - 0.
Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6 + 2 > ... > 4 + 2.
Câu 11: Ba cộng với số liền sau của số 3 bằng mấy?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
Câu 12: Số liền sau của số bé nhất có một chữ số là số mấy?
Câu 13: Số bé nhất có một chữ số cộng với 8 bằng mấy?
Bài 3: Điền giá trị thích hợp vào chỗ (..)
Câu 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 4 - 0 + 3 ... 2 + 2 + 4
Câu 2: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 6 + 2 ... 7 - 0
Câu 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2 + 6 > 5 +...> 7 - 1.
Câu 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6 + 2 >... + 4 > 6 - 0.


Câu 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6 - 0 < 2 - 0 +...< 7 - 0 + 1
Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 7 - 2 +... = 6 - 2 + 3 -1.
Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4 - 1 - 1 = 3 + 1 -....
Câu 8: Chọn đáp án đúng: 7 - 3 + 4 =...
A) 4 - 1 + 5
B) 7 - 0
C) 7 - 1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


D) 2 + 4
Câu 9: Chọn đáp án đúng: 5 + 2 - 3 =... - 2 - 1.
A) 2 + 2
B) 7
C) 1 + 4
D) 0 + 4
Câu 10: Số bé nhất có một chữ số cộng với 7 bằng:...

Đáp án và hướng dẫn giải đề thi Violympic Toán lớp 1 vòng 9
Bài 1: Tìm các cặp giá trị bằng nhau
1 = 8; 2 = 7; 3 = 6; 4 = 17; 5 = 10; 9 = 13; 11 = 16; 12 = 14; 15 = 18; 19 = 20
Bài 2: Mười hai con giáp
Câu 1: =
Câu 2: D
Câu 3: D
Câu 4: A
Câu 5: B
Câu 6: C
Câu 7: C
Câu 8: B
Câu 9: 6
Câu 10: 7
Câu 11: B
Câu 12: 1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 13: 8
Bài 3: Điền giá trị thích hợp vào chỗ (..)
Câu 1: <
Câu 2: >
Câu 3: 2
Câu 4: 3
Câu 5: 5
Câu 6: 1
Câu 7: 2
Câu 8: A
Câu 9: B
Câu 10: 7

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×