Tải bản đầy đủ

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 năm học 2016 - 2017

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 2 năm học 2016 - 2017
ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2
VÒNG 1 (Ngày 05/09/2016)
Bài thi số 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

Bài 2: Chọn các giá trị bằng nhau

Bài 3: Đi tìm kho báu
Câu 3.1: Số gồm 7 đơn vị và 6 chục là:.....
Câu 3.2: Số lớn hơn 69 nhưng nhỏ hơn 71 là:....
Câu 3.3: Ch 27 + .... = 67. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:.....
Câu 3.4: Tính 14 + 83 =....
Câu 3.5: Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là: ....
Câu 3.6: Tính: 69 - 9 - 30 =....
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 3.7: Tính: 62 + 7 - 21 =....
Câu 3.8: Tính: 68 - 26=....
Câu 3.9: Cho: 46 = ....+ 10 + 16. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:.....
Câu 3.10: Cho: 75 - ..... = 65. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:....

Câu 3.11: Số liền sau của số lớn nhất có 1 chữ số là:.....
Câu 3.12: Có.... số có 2 chữ số.
Câu 3.13: Đoạn thẳng AB dài 12cm, đoạn thẳng AB dài bằng đoạn thẳng CD. Vậy cả 2
đoạn thẳng dài.... cm.
Đáp án
Bài 1: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần
(11) < (13) < (20) < (10) < (19) <(16) < (2) < (3) < (1) < (6) < (4) < (7) < (12) < (9) < (5)
< (14) < (18) < (8) < (17) < (15)
Bài 2: Chọn các giá trị bằng nhau
(1) = (16); (2) = (11); (3) = (15); (4) = (5); (6) = (20); (7) = (9); (8) = (14); (10) = (13);
(12) = (19); (17) = 18)
Bài 3: Đi tìm kho báu
Câu 3.1: 67

Câu 3.6: 30

Câu 3.11: 10

Câu 3.2: 70

Câu 3.7: 48

Câu 3.12: 90

Câu 3.3: 40

Câu 3.8: 42

Câu 3.13: 24

Câu 3.4: 97

Câu 3.9: 20

Câu 3.5: 11

Câu 3.10: 10

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíĐề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 2 năm 2016 - 2017
Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...):
Câu 1: Tính: 9 + 90 = ...
Câu 2: Tính: 45 - 23 = ...
Câu 3: Số lớn nhất có hai chữ số giống nhau là ...
Câu 4: Số bé nhất có 2 chữ số là ...
Câu 5: Cho các chữ số: 2; 0; 6; 9; 7. Viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau từ 5
chữ số đã cho?
Câu 6: Tính: 3 + 56 + 20 = ...
Cho 7: Cho: 80cm = ... dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Câu 8: Tính: 8 + 30 + 40 = ...
Câu 9: Cho 23cm + 36cm < 6dm - ...cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Câu 10: Số hạng thứ nhất là 12, số hạng thứ hai là số đứng liền sau số hạng thứ nhất. Vậy
tổng của hai số là ...
Câu 11: Mảnh vải xanh dài 5dm, mảnh vải đỏ dài 45cm. Vậy cả hai mảnh vải dài .... cm.
Câu 12: Tổng của số tự nhiên bé nhất và số lớn nhất có một chữ số ...
Câu 13: Hai anh em câu được tất cả 15 con cá, trong đó anh câu được một chục con. Vậy
em câu được .... con?
Câu 14: Cho: 7dm - 30cm = ... cm + 3dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Câu 15: Có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số nhỏ hơn 65?
Bài 2: Tìm cặp bằng nhau

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Bài 3: Vượt chướng ngại vật
Câu 1: Tính: 23 + 6 = ...
Câu 2: Tính: 45 + 12 = ...
Câu 3: Tính: 13 + 6 - 7 = ...
Câu 4: Tính: 85 - 52 + 5 = ...
Câu 5: Tổng của 5 và 32 là: ...
Câu 6: Tổng của số bé nhất có hai chữ số giống nhau và 58 là: ...
Câu 7: Cho 67dm - 53dm ... 20cm + 13dm. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: ...
Câu 8: Cho 5dm ... 23cm + 26cm. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: ...
Câu 9: Cho 8dm 7cm = ... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ...
Câu 10: Cho 32cm + 3dm - 12cm = ... dm. Số thích hợp điền vào dấu chấm là: ...
Câu 11: Cho các chữ số 4; 1; 6. Tổng của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số bé
nhất có hai chữ số khác nhau từ 3 chữ số đã cho là: ...
Đáp án
Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)
Câu 1: 99

Câu 6: 79

Câu 11: 95

Câu 2: 22

Câu 7: 8

Câu 12: 9

Câu 3: 99

Câu 8: 78

Câu 13: 5

Câu 4: 10

Câu 9: 0

Câu 14: 10

Câu 5: 16
Bài 2: Tìm cặp bằng nhau

Câu 10: 25

Câu 15: 55

(1) = (18); (2) = (13); (3) = (10); (4) = (14); (5) = (17); (6) = (16); (7) = (8); (9) = (19);
(11) = (15); (12) = (20)
Bài 3: Vượt chướng ngại vật
Câu 1: 29

Câu 5: 37

Câu 2: 57

Câu 6: 69

Câu 3: 12

Câu 7: <

Câu 4: 38

Câu 8: >

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 9: 87

Câu 11: 78

Câu 10: 5

ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 3 NĂM 2016 - 2017
Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 1: Tổng của 47 và 23 là:....
Câu 2: Hiệu của 58 và 37 là:...
Câu 3: Tổng của 5 và 32 là:...
Câu 4: Tính 20 - 8 =...
Câu 5: Cho 36dm + 4dm + 50cm =... dm. Số cần điền vào chỗ chấm là:...
Câu 6: Trong một phép tính trừ, biết số bị trừ bằng số trừ và bằng 15. Vậy hiệu của 2 số
là:...
Câu 7: Cho 5... > 58. Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm là:....
Câu 8: Năm nay bố 36 tuổi. Hỏi 10 năm trước bố bao nhiêu tuổi?
Câu 9: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có tổng nhỏ nhất:
a) 17 + 12

b) 34 + 6

c) 3 + 36

d) 20 + 29

Câu 10: Trong các dãy số dưới đây, dãy số được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:
a) 9; 80; 90
b) 78; 74; 9
c) 75; 70; 89
d) 7; 78; 75
Bài 2: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Bài 3: Vượt chướng ngại vật
Câu 1: Tính 39 + 8 =...
Câu 2: Hiệu của 75 và 62 là:....
Câu 3: Trong phép tính 36 = 8 + 28 thì tổng của hai số là:...
Câu 4: Cho 35 =... + 8. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...
Câu 5: Từ số 16 đến số 68 có tất cả.... số
Đáp án
Bài 1: Đỉnh núi trí tuệ
Câu 1: 70

Câu 6: 0

Câu 2: 21

Câu 7: 9

Câu 3: 37

Câu 8: 26

Câu 4: 12

Câu 9: a

Câu 5: 45
Bài 2: Chọn các giá trị theo thứ tự tăng dần

Câu 10: b

(13) < (5) < (16) < (14) < (6) < (10) < (8) < (9) < (18) < (15) < (2) < (19) < (7) < (11) <
(20) < (4) < (17) < (3) < (1)
Bài 3: Vượt chướng ngại vật
Câu 1: 47
Câu 2: 13
Câu 3: 36

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 4: 27
Câu 5: 53

Đề thi Violympic môn Toán lớp 2 vòng 4 năm học 2016 - 2017
Bài 1: Chọn các cặp bằng nhau.
Câu 1:

Câu 2:

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...).
Câu 1: Tính 27 + 58 = ...
Câu 2: Cho 9dm 5cm = ... cm. Số cần điền vào chỗ chấm là
Câu 3: Cho 8dm = ... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 4: Tổng của 9 và 26 là:....
Câu 5: Sau khi đi bán một số quả trứng, cô bán hàng còn lại 8 quả trứng gà và còn số quả
trứng vịt cũng bằng gà. Vậy cô bán hàng còn lại... quả trứng.
Câu 6: Cho 54dm + 90cm = ... dm. Số cần điền vào chỗ chấm là
Câu 7: Cho 28 + 39 = ... + 28. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 8: Số bé nhất có 2 chữ số mà tổng hai chữ số của số đó bằng 11 là
Câu 9: Tính: 80cm + 57dm + 90cm =... dm
Câu 10: Có bao nhiêu số có 2 chữa số nhỏ hơn 75?
Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...).
Câu 1: Cho 8dm = ... cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 2: Cho 90cm = ... dm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 3: Tổng của 38 và 24 là:....
Câu 4: Số gồm 5 đơn vị và 8 chục là:....
Câu 5: Sau khi đi bán một số quả trứng, cô bán hàng còn lại 8 quả trứng gà và còn số quả
trứng vịt cũng bằng số quả trứng gà. Vậy cô bán hàng còn lại... quả trứng?
Câu 6: Tính 9 + 68 - 23 = ...
Câu 7: Cho 28 + 39 = ... + 28. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là
Câu 8: Từ một mảnh vải hoa dài 9dm, chị Hà cắt đi 29cm để làm nơ, cắt tiếp 28cm để
làm túi. Vậy chị Hà đã cắt đi... cm
Câu 9: Tính: 68cm - 5dm + 58cm - ... cm
Câu 10: Có bao nhiêu số có 2 chữ số nhở hơn 75?
Bài 4: Vượt chướng ngại vật.
Câu 1: An có 18 viên bi, số bi của An ít hơn số bi của Bình là 5 viên. Hỏi Bình có bao
nhiêu viên bi?
Câu 2: Khối 2 trường Chiến Thắng có 98 học sinh, khối 1 ít hơn khối 2 là 6 bạn. Hỏi khối
1 trường Chiến Thắng có bao nhiêu học sinh?
Câu 3: Cô giáo chủ nhiệm nhận về cho lớp 45 quyển sách để phát cho học sinh, cô đã
phát cho các em 24 quyển. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu quyển sách chưa phát?

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 4: Hiện nay tuổi của bố Mai và mẹ Mai cộng lại bằng 85 tuổi, mẹ Mai hiện nay 40
tuổi. Tính tuổi bố Mai hiện nay.
Câu 5: Trong một phép trừ, biết hiệu là số bé nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của
nó bằng 7; số bị trừ bằng 59. Tìm số trừ.
Câu 6: Hiện nay bố An 45 tuổi, tuổi An ít hơn tuổi bố An là 33 tuổi. Tính tuổi An hiện
nay.
Câu 7: Lớp 2A có 29 học sinh, Lớp 2B có 26 học sinh. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu
học sinh?
Câu 8: Trong một rổ hoa quả đựng cam và quýt có tất cả 86 quả, trong đó có 45 quả cam.
Hỏi trong rổ đó có bao nhiêu quả quýt?
Câu 9: Một rổ hoa quả đựng táo và lê, trong đó có 35 quả táo, số lê ít hơn số táo là 10 quả.
Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả lê?
Câu 10: Trong một phép trừ, biết số trừ là số bé nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của
nó bằng 8; số bị trừ bằng 75. Tìm hiệu của phép trừ đó.
Đáp án
Bài 1: Chọn các cặp bằng nhau
Câu 1: 1 = 17; 2 = 3; 4 = 11; 5 = 7; 6 = 19; 8 = 18; 9 = 20; 10 = 13; 12 = 14; 15 = 16
Câu 2: 1 = 13; 2 = 3; 4 = 21; 5 = 10; 6 = 9; 7 = 15; 8 = 11, 12 = 16; 17 = 18; 19 = 20
Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm
Câu 1: 85

Câu 6: 63

Câu 2: 95

Câu 7: 39

Câu 3: 80

Câu 8: 29

Câu 4: 35

Câu 9: 74

Câu 5: 16
Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Câu 10: 65

Câu 1: 80

Câu 5: 16

Câu 2: 9

Câu 6: 54

Câu 3: 62

Câu 7: 39

Câu 4: 85

Câu 8: 57

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 9: 76

Câu 10: 65

Bài 4: Vượt chướng ngại vật
Câu 1: 23

Câu 6: 12

Câu 2: 92

Câu 7: 55

Câu 3: 21

Câu 8: 41

Câu 4: 45

Câu 9: 25

Câu 5: 43

Câu 10: 56

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 5 năm 2016 - 2017
Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn
Câu 1:

Câu 2:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Bài 2: Cóc vàng tài ba
Câu 1: Quả bí ngô nặng khoảng ... kg?
a) 30

b) 3

c) 80

d) 290

Câu 2: Một bao xi măng cân nặng khoảng ... kg?
a) 5

b) 7

c) 9

d) 50

Câu 3: Trong phép tính: 52 - 20 = 32. Số 20 được gọi là:
a) Số bị trừ

b) Số hạng

c) Số trừ

d) Hiệu

c) 23

d) 30

Câu 4: Con gà cân nặng khoảng ... kg?
a) 17

b) 2

Câu 5: Cho 97kg - 37kg - 50kg = ...kg. Số thích hợp điền vào chỗ trống là?
a) 70

b) 60

c) 20

d) 10

Câu 6: Bao ngô cân nặng 50kg, bao thóc nặng hơn bao ngô 5kg. Hỏi bao thóc nặng bao
nhiêu kg?
a) 10

b) 60

c) 45

d) 55

Câu 7: Ngôi nhà cao 98dm, cột điện thấp hơn ngôi nhà 70cm. Vậy cột điện cao ..dm?
a) 38

b) 81

c) 28

d) 91

Câu 8: Bút chì của Vân dài 18cm, thước kẻ của Vân dài hơn bút chì 12cm. Vậy thước kẻ
của Vân dài ...dm?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


a) 30

b) 3

c) 6

d) 40

Câu 9: Trong một phép tính cộng có tổng bằng 67, nếu giữ nguyên một số hạng và giảm
số hạng kia đi 13 đơn vị thì số mới sẽ là?
a) 60

b) 54

c) 70

d) 80

Câu 10: Hoa cân nặng 28kg, Hoa cân nặng hơn Chi 5kg. Vậy Chi cân nặng ...kg?
a) 33

b) 34

c) 23

d) 24

Câu 11: Tổng của 57 và 34 là?
a) 81

b) 82

c) 23

d) 91

Câu 12: Một cửa hàng buổi sáng bán được 17kg táo, buổi chiều cửa hàng bán được nhiều
hơn buổi sáng 7kg táo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đã bán được bao nhiêu kg táo?
a) 13

b) 10

c) 34

d) 24

Câu 13: Trong nhóm Họa Mi có 4 bạn, tuần này bạn Lan được thưởng 8 bông hoa, Hà
được thưởng 9 bông hoa, Dũng và Tùng có số hoa bằng nhau và đều ít hơn Lan 2 bông.
Vậy trong nhóm Họa Mi bạn được thưởng nhiều hoa nhất là?
a) Hà

b) Tùng

c) Dũng

d) Lan

Câu 14: Năm nay bố Chi 38 tuổi, Chi kém bố 32 tuổi. Vậy năm nay Chi bao nhiêu tuổi?
a) 70

b) 26

c) 16

d) 6

Câu 15: Trong phép tính 65 = 38 + 27. Số 65 được gọi là gì?
a) Hiệu

b) Số bị trừ

c) Số hạng

d) Tổng

Câu 16: Cho các số 68; 0; 72; 27; 80; 2. Hiệu của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số
đã cho là?
a) 70

b) 72

c) 80

d) 68

Câu 17: Cho các số 5; 17; 7; 15; 4. Tổng của số lớn nhất và sô nhỏ nhất trong các số đã
cho là?
a) 19

b) 22

c) 21

d) 32

Câu 18: Trong một phép tính cộng có tổng bằng 27, nếu giữ nguyên một số hạng và tăng
số hạng kia thêm 4 đơn vị thì tổng mới sẽ là?
a) 41

b) 23

c) 31

d) 51

Bài 3: Vượt chướng ngại vật
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 1: Tính: 76 - 6 = ...
Câu 2: Tính: 7 + 57 = ...
Câu 3: Tính: 64 + 7 + 19 = ...
Câu 4: Tính: 56 + 27 - 21 = ...
Câu 5: Cho: ... + 7 = 35. Số thích hợp điền vào chỗ trống là ...
Câu 6: Cho: 5dm4cm = ...cm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là ...
Câu 7: Cho: 26kg + ...kg = 43kg. Số thích hợp điền vào chỗ trống là ...
Câu 8: Hiệu của 42 và số chẵn liền trước của nó là ...
Câu 9: Trong một phép tính trừ, biết số bị trừ bằng hiệu số. Vậy số trừ là ...
Câu 10: Có bao nhiêu số chẵn có 1 chữ số?
Câu 11: Bao gạo cân nặng 35kg, bao gạo nhẹ hơn bao ngô 8kg. Vậy bao ngô cân
nặng ...kg
Câu 12: Năm nay Mai 14 tuổi, Mai kém anh Nam 7 tuổi. Hỏi năm nay anh Nam bao
nhiêu tuổi?
Câu 13: Bé Hà cao 92cm, bé Hà cao hơn bé Hoa 2cm. Vậy bé Hoa cao ...dm
Đáp án
Bài 1: Sắp xếp các giá trị theo thứ tự từ bé đến lớn
Câu 1: 1 < 8 < 10 < 12 < 3 < 19 < 9 < 14 < 7 < 20 < 13 < 11 < 18 < 5 < 6 < 2 < 16 < 15 <
4 < 17
Câu 2: 15 < 20 < 4 < 1 < 6 < 16 < 9 < 12 < 8 < 7 < 17 < 13 < 3 < 18 < 5 < 10 < 2 < 19 <
14 < 11
Bài 2: Cóc vàng tài ba
Câu 1: b

Câu 7: d

Câu 13: a

Câu 2: c

Câu 8: b

Câu 14: d

Câu 3: c

Câu 9: b

Câu 15: d

Câu 4: b

Câu 10: c

Câu 16: c

Câu 5: d

Câu 11: d

Câu 17: c

Câu 6: d

Câu 12: d

Câu 18: c

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Bài 3: Vượt chướng ngại vật
Câu 1: 70

Câu 8: 2

Câu 2: 64

Câu 9: 0

Câu 3: 90

Câu 10: 5

Câu 4: 62

Câu 11: 43

Câu 5: 28

Câu 12: 21

Câu 6: 54

Câu 13: 9

Câu 7: 17

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 6 năm 2016 - 2017
Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm
Câu 1: Tính: 45 - 24 =...
Câu 2: Tính: 12 + 8 =...
Câu 3: Hiệu của 96 và 6 là:...
Câu 4: Số bé nhất có 2 chữ số giống nhau là:....
Câu 5: Tính: 79 - 36 + 47 =...
Câu 6: Cho:... + 20 = 100. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:...
Câu 7: Tính: 53

- 3 + 50 =...

Câu 8: Tính: 7 + 53 + 8 =...
Câu 9: Tìm số có 2 chữ số, biết chữ số hàng đơn vị là số lớn nhất có 1 chữ số, chữ số
hàng đơn vị hơn chữ số hàng chục là 5 đơn vị.
Câu 10: Năm nay ông 85 tuổi, ông nhiều hơn bà 5 tuổi. Vậy năm nay bà bao nhiêu tuổi?
Bài 2: Sắp xếp theo giá trị tăng dần

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Bài 3: Cóc vàng tài ba
Câu 1: Cho 5dm = 50...
a) dm;

b) m;

c) kg;

d) cm

Câu 2: Cho 47dm - 7dm ... 6dm + 34dm
a) =;

b) -

c) <;

d) >

Câu 3: Cho 49dm + 40cm .... 59dm - 40cm.
a) =;

b) +;

c) <;

d) >

Câu 4: Cho 5dm ... 38cm + 16cm
a) =;

b) +;

c) <;

d) >

) 9;

c) 900;

d) 90

b) 8;

c) 9;

d) 68; 69

b) 64;

c) 63;

d) 73

Câu 5: Cho 8dm 7cm < ...dm < 10dm
a) 88; b
Câu 6: Cho 6... > 9 + 50
a) 0;
Câu 7: Tính: 27 + 46 =...
a) 74;

Câu 8: Tính: 10 + 20 + 30 =...
a) 50;

b) 60;

c) 70;

d) 80

b) 21;

c) 31;

d) 20

Câu 9: Tính: 6 + 15 =...
a) 11;

Câu 10: Tổng của 16 và 34 là:...
a) 18;

b) 40;

c) 50;

d) 60

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 11: Hiệu của 55 và 5 là:...
a) 60;

b) 50;

c) 18;

d) 40

Câu 12: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào sai?
a) 6 + 65 = 95

b) 67 - 6 = 62

c) 4 + 76 = 80

d) 5 + 45 = 50

c) 13 + 37;

d) 4 + 95

Câu 13: Phép cộng có tổng bẳng 100 là:...
a) 12 + 80;

b) 18 + 82;

Câu 14: Có bao nhiêu số tròn chục lớn hơn 50 nhưng nhỏ hơn 100?
a) 2;

b) 3;

c) 4;

d) 5

Câu 15: Trong thư viện của trường có 8 chục quyển sách về khoa học và số sách toán học
ít hơn số sách về hoa học là 2 chục quyển. Vậy thư viện có số quyển sách về toán học
là:...
a) 60;

b) 80;

c) 90;

d) 100

Câu 16: Năm nay mẹ 36 tuổi, mẹ hơn Nam 25 tuổi. Hỏi năm nay Nam bao nhiêu tuổi?
a) 11 tuổi;

b) 21 tuổi;

c) 5 tuổi;

d) 6 tuổi

Câu 17: Hôm nay ngày 19 tháng 10, bố Hà vừa đi công tác. Bố bảo bố chỉ đi công tác
một ngày và ngay mai bố sẽ về. Vậy ngày bố Hà về là ngày bao nhiêu?
a) 20 tháng 10;

b) 21 tháng 10;

c) 21 tháng 9;

d) 20 tháng 11

Đáp án
Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm
Câu 1: 21

Câu 6: 80

Câu 2: 20

Câu 7: 100

Câu 3: 90

Câu 8: 68

Câu 4: 11

Câu 9: 49

Câu 5: 90
Bài 2: Sắp xếp theo giá trị tăng dần

Câu 10: 80

1 < 15 < 12 < 20 < 19 < 9 < 16 < 8 < 17 < 14 < 6 < 18 < 11 < 7 < 4 < 2 < 3 < 10 < 5 < 13
Bài 3: Cóc vàng tài ba
Câu 1: d

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 2: a
Câu 3: c
Câu 4: c
Câu 5: b
Câu 6: c
Câu 7: d
Câu 8: b
Câu 9: b
Câu 10: c
Câu 11: b
Câu 12: a
Câu 13: b
Câu 14: c
Câu 15: a
Câu 16: a
Câu 17: a

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 7 năm 2016 - 2017
Bài 1: Tìm cặp bằng nhau
Câu 1:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 2:

Câu 3:

Bài 2: Cóc vàng tài ba
Câu 1: Tính: 11 - 8 = ...
a) 2

b) 3

c) 4

d) 19

Câu 2: Hiệu của 90 và 5 là: ...
a) 5

b) 90

c) 95

d) 85

Câu 3: Hiệu của 60 và 16 là: ...
a) 54

b) 64

c) 76

d) 44

Câu 4: Cho 87kg - 82kg ... 11kg - 8kg. Hãy điền dấu thích hợp vào chỗ trống
a) -

b) =

c) >

d) <

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 5: Cho 3dm 9cm < ...dm. Số thích hợp điền vào chỗ trống là: ...
a) 2

b) 1

c) 4

d) 3

Câu 6: Cho 9dm 3 cm = ...cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ...
a) 93

b) 9

c) 12

d) 3

Câu 7: Cho 11kg - 2kg ...10kg. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: ...
a) +

b) =

c) >

d) <

Câu 8: Cho 6kg + ...kg = 23kg. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ...
a) 29

b) 22

c) 27

d) 17

c) 17

d) 7

Câu 9: Cho x + 23 = 30. Vậy giá trị của x là ...
a) 53

b) 13

Câu 10: Giá trị của y thỏa mãn: 20 + y = 70 là ...
a) 40

b) 50

c) 30

d) 20

c) 6

d) 8

Câu 11: Giá trị của y thỏa mãn: y + 3 = 11 là ...
a) 14

b) 7

Câu 12: Phép tính có hai số hạng bằng nhau và có tổng bằng 20 là ...
a) 0 + 20

b) 20 + 0

c) 13 + 7

d) 10 + 10

Câu 13: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào đúng?
a) 11 - 4 = 5

b) 20 - 5 = 25

c) 6 + 36 = 96

d) 11 - 5 = 6

Câu 14: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có hiệu lớn nhất?
a) 30 - 24

b) 70 - 65

c) 80 - 72

d) 11 - 4

Câu 15: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có hiệu nhỏ nhất?
a) 11 - 3

b) 20 - 9

c) 30 - 7

d) 11 - 2

Câu 16: Tổng của hai số tròn chục lớn nhất có hai chữ số, số hạng thứ hai là 12. Vậy số
hạng thứ nhất là: ...
a) 88

b) 92

c) 78

d) 90

Câu 17: Vườn nhà Bình có 6 chục cây gồm cây cam và bưởi. Trong đó có 35 cây cam.
Vậy vườn nhà Bình có bao nhiêu cây bưởi?

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


a) 25

b) 95

c) 41

d) 35

Câu 18: Có hai can đựng nước. Sau khi đổ 5 lít từ can thứ nhất sang can thứ hai thì mỗi
can đều có hai chục lít nước. Vậy lúc đầu can thứ hai có bao nhiêu lít nước
a) 20

b) 25

c) 15

d) 110

Câu 19: Mẹ đi chợ mua về 3 chai dầu ăn gồm 1 chai dầu loại 2 lít và 2 chai dầu loại 1 lít.
Vậy mẹ đã mua tất cả bao nhiêu lít dầu?
a) 5

b) 6

c) 3

d) 4

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)
Câu 1: Cho 8 + ...... = 100. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ...
Câu 2: Hiệu của 11 và 2 là ......
Câu 3: Cho: ...... + 25 = 40. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ......
Câu 4: Tính 13 + 87 = ......
Câu 5: Trong thùng đã có 5 lít nước. Vậy cần đổ thêm vào ...... lít nước nữa để trong
thùng có 5 chục lít nước
Câu 6: Số hạng thứ nhất là 7, tổng của hai số hạng là 70. Vậy số hạng thứ hai là: ......
Câu 7: Tính 60 - 6 + 28 = ......
Câu 8: Cho 7 + y = 70. Giá trị của y là ......
Câu 9: Bé Mai cao 9dm7cm, bé Mai thấp hơn bé Hoa 2cm. Vậy bé Hoa cao ......cm
Câu 10: Cho 30 - 9 > a > 15 + 4. Giá trị của a là ......
Câu 11: Tính 60 - 6 = ......
Câu 12: Tổng của 51 và 39 là: ......
Câu 13: Hiệu của 50 và 5 là: ......
Câu 14: Trong can đã có 17 lít nước.Vậy cần đổ thêm vào bao nhiêu lít nước nữa để trong
can có 2 chục lít nước.
Câu 15: Tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng đơn vị là số tự nhiên nhỏ nhất, chữ số
hàng đơn vị kém chữ số hàng chục là 6 đơn vị
Câu 16: Tìm số có hai chữ số, biết chữ số hàng chục là số chẵn lớn nhất có 1 chữ số, chữ
số hàng đơn vị kém chữ số hàng chục là 5 đơn vị

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Đáp án
Bài 1: Tìm cặp bằng nhau
Câu 1: 1 = 7; 2 = 16; 3 = 17; 4 = 12; 5 = 14; 6 = 20; 8 = 13; 9 = 10; 11 = 15; 18 = 19
Câu 2: 1 = 19; 2 = 13; 3 = 12; 4 = 9; 5 = 10; 6 = 8; 7 = 11; 14 = 15; 16 = 18; 17 = 20
Câu 3: 1 = 6; 2 = 5; 3 = 17; 4 = 10; 7 = 14; 8 = 16; 9 = 19; 11 = 20; 12 = 15; 13 = 18
Bài 2: Cóc vàng tài ba
Câu 1: b

Câu 8: d

Câu 15: a

Câu 2: d

Câu 9: d

Câu 16: c

Câu 3: d

Câu 10: b

Câu 17: a

Câu 4: c

Câu 11: d

Câu 18: c

Câu 5: c

Câu 12: d

Câu 19: d

Câu 6: a

Câu 13: d

Câu 7: d
Câu 14: c
Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm
Câu 1: 92
Câu 2: 9
Câu 3: 15
Câu 4: 100
Câu 5: 45
Câu 6: 63
Câu 7: 82
Câu 8: 63
Câu 9: 99
Câu 10: 20
Câu 11: 54
Câu 12: 90
Câu 13: 45

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 14: 3
Câu 15: 60
Câu 16: 83

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 8 năm 2016 - 2017
Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Bài 2: Vượt chướng ngại vật
Câu 1: Tính: 41 - 8 = ......
Câu 2: Tính: 62 - 59 = ......
Câu 3: Tổng của hai số là 80, số hạng thứ nhất là 58. Số hạng thứ hai là: ......
Câu 4: Hình vẽ sau có ...... hình tứ giác

Câu 5: Cho 31dm - 26dm ...... 9dm - 39cm. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm
Bài 3: Đi tìm kho báu
Câu 1: Trong các số 56; 42; 28; 23; 38 thì số nhỏ nhất là: ......
a) 8

b) 28

c) 5

d) 23

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 2: Giá trị của y thỏa mãn: 8 + y = 80 là: ......
a) 72

b) 62

c) 88

d) 90

c) 35

d) 45

Câu 3: Tổng của 63 và 28 là: ......
a) 91

b) 81

Câu 4: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có tổng bằng 100?
a) 41 - 31

b) 32 + 58

c) 30 + 60

d) 74 + 26

Câu 5: Hiệu của 52 và 5 là: ......
a) 47

b) 57

c) 2

d) 37

Câu 6: Một đội công nhân có tổng số công nhân bằng số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng 2
chữ số của nó bằng 16. Trong đó có 16 công nhân nữ. Vậy đội đó có bao nhiêu công nhân
nam?
Câu 7: Hà gấp được 16 ngôi sao, Hà gấp được ít hơn Lan 5 ngôi sao. Vậy Lan gấp được
bao nhiêu ngôi sao?
a) 11

b) 21

c) 22

d) 12

Câu 8: Bố nhiều hơn mẹ 3 tuổi. Năm nay mẹ 38 tuổi. Vậy năm nay bố bao nhiêu tuổi?
a) 35

b) 45

c) 41

d) 51

c) 36

d) 38

c) 16

d) 38

Câu 9: Tính: 73 - 37 = ......
a) 48

b) 46

Câu 10: Tính: 32 - 6 = ......
a) 38

b) 26

Câu 11: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có hiệu bằng 25?
a) 37 - 2

b) 81 - 66

c) 35 - 30

d) 71 - 46

Câu 12: Trong một phép tính trừ có số trừ bằng hiệu số và bằng 38. Vậy số bị trừ là ......
Đáp án
Bài 1: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần
9 < 15 < 17 < 3 < 14 < 13 < 16 < 1 < 4 < 12 < 7 < 6 < 18 < 8 < 2 < 19 < 5 < 20 < 10 < 11
Bài 2: Vượt chướng ngại vật
Câu 1: 33
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 2: 3
Câu 3: 22
Câu 4: 4
Câu 5: <
Bài 3: Đi tìm kho báu
Câu 1: d

Câu 7: b

Câu 2: a

Câu 8: c

Câu 3: a

Câu 9: c

Câu 4: d

Câu 10: a

Câu 5: a

Câu 11: d

Câu 6: 81

Câu 12: 76

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×