Tải bản đầy đủ

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8 năm học 2016 - 2017

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 8 năm học 2016 - 2017
ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 8 VÒNG 1
Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

Trả lời: Các cặp số bằng nhau là:
Bài 2: Cóc vàng tài ba
Câu 1: Cho phân số 13/29. Phải thêm vào cả tử số và mẫu của phân số đó với số k để
được phân số mới có giá trị bằng 1/3. Khi đó k = ...
A) 5
B) -5
C) 10
D) -10
Câu 2: Cho ΔABC = ΔMNP. Biết A = 50º; B = 70º. Số đo của P là:
A) 30º
B) 60º
C) 45º
D) 120ºVnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Câu 3:

A) 5/9
B) 0
C) 1
D) 2013
Câu 4: Nếu √x = 2 thì x² bằng:
A) 4
B) 2
C) 8
D) 16
Câu 5: Cho tam giác ABC có A = 70º; B = 80º. Tia phân giác của góc A và B cắt nhau tại
I. Số đo của góc AIB là:
A) 150º
B) 135º
C) 125º
D) 105º
Câu 6: Khi x = -1/2 thì |x + 1| + |x - 2| + |x| bằng giá trị nào dưới đây?
A) 7/2
B) 2
C) 5/2
D) 3/2
Câu 7:


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

A) {-1/20}
B) {31/20}
C) {-1/20; 35/20}
D) {-1/20; 31/20}
Câu 8: Cho ΔABC = ΔDBC. Biết  = 140º và AB = AC. Số đo của góc DBC là:
A) 30º
B) 20º
C) 40º
D) 45º
Câu 9: Giá trị của biểu thức: M = x + 2y + 3z biết (x + 2y)² + (y - 1)² + (x - z)² = 0 là:
A) -8


B) 6
C) -6
D) 4
Câu 10:

A) 198
B) 891
C) 189
D) 819
Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...): Hãy viết số thích hợp vào chỗ .... (Chú ý:
Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,)
trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1: Một hình thang có thể có nhiều nhất ..... góc tù
Câu 2: Cho tứ giác ABCD. Có góc A = 123º, góc B = 99º, góc C = 86º. Tìm số đo góc D?
Trả lời: Số đo góc D = ... º


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Câu 3: Hệ số của x² trong biểu thức A = (2x - 1)(3x² - 5x + 6) là ....
Câu 4: Giá trị của biểu thức (x + y)(x - xy + y²) tại x = 4 và y = -3 là:
Câu 5: Giá trị của x thỏa mãn (x - 2)(x² + 2x + 4) + 35 = 0 là ...
Câu 6: Cho tứ giác MNPQ có góc M bằng góc N, góc N = 135º, góc Q = 87º. Số đo góc
M là ....º
Câu 7: Cho tam giác ABC vuông tại C trung tuyến CM. Biết CA = 3cm, CB = 4cm. Độ
dài CM là ... Cm
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân gọn nhất)
Câu 8: Giá trị của biểu thức (x - y)(x² + xy + y²) tại x = 1 và y = -2 là ...
Câu 9: Số cặp số nguyên dương (x,y) để biểu thức P nhận giá trị là số
nguyên

là ....

Câu 10: Giá trị của biểu thức x(x + y) + y(y - x) tại x = 6 và y = -8 là ....
ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 8 VÒNG 1
Bài 1: (1) = (20); (2) = (7); (3) = (15); (4) = (13); (5) = (9); (6) = (14); (8) = (12); (10) =
(11); (16) = (19); (17) = (18)
Bài 2
Câu 1: B) -5
Câu 2: B) 60º
Câu 3: C) 1
Câu 4: D) 16
Câu 5: D) 105º
Câu 6: A) 7/2
Câu 7: D) {-1/20; 31/20}
Câu 8: B) 20º
Câu 9: C) -6
Câu 10: A) 198
Bài 3
Câu 1: 2


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Câu 2: 52º
Câu 3: -13
Câu 4: 37
Câu 5: -3
Câu 6: 69
Câu 7: 2,5
Câu 8: 9
Câu 9: 4
Câu 10: 100
ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 8 VÒNG 2
Bài 1: Vượt chướng ngại vật
Câu 1: Cho hình thang ABCD (AB // CD), biết góc A = 75º. Khi đó số đo của góc D là:
A) 105º
B) 100º
C) 75º
D) 125º
Câu 2: Giá trị của biểu thức A = n7 - (n + 3) tại n = - 1 là ...
Câu 3: Cho tứ giác ABCD. Các tia phân giác của các góc A, B, C, D cắt nhau tạo thành
một tứ giác. Khi đó tổng hau góc đối của tứ giác đó bằng:
A) 180º
B) 200°
C) 120°
D) 150°
Câu 4: Giá trị lớn nhất của biểu thức: A = 3 - 2(3x +1)² là: ...
Câu 5: Cho hình thang ABCD có góc A bằng góc D = 90º; AB = 11cm; AD = 12cm; BC
= 13cm. Độ dài AC là:
A) 17cm
B) 18cm
C) 16cm


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

D) 15cm
Bài 2: Tìm cặp bằng nhau

Bài 3: Đi tìm kho báu
Câu 1: Cho tứ giác MNPQ có góc M = 3x; góc N = x; góc P = 4x; góc Q = 2x. Khi đó giá
trị của x là ... º
Câu 2: Biểu thức -2x(x + 5) + (2x² + 4) + 10x có giá trị là ....
Câu 3: Tổng các góc trong của tứ giác lồi là .... º
Câu 4: Cho hình thang ABCD (AB // CD) có AB = BC, AC < CD. Biết góc BCD = 80º,
số đo của góc BAC là ... º
Câu 5: Hệ số của x² trong biểu thức M = (3x - 1)(2x² + 4x - 5) là ...
Câu 6: Cho tứ giác ABCD có I là giao điểm của hai tia phân giác góc A và góc B. Biết
góc A = 80º; góc B = 130º, số đo góc AIB là ... º
Câu 7: Cho hình thang vuông ABCD (góc A = góc D = 90º) có AD = 8cm, AB = 7cm,
góc ABC = 135º. Khi đó độ dài AC là .... cm.
ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 8 VÒNG 2
Bài 1
Câu 1: A) 105º
Câu 2: -3


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Câu 3: A) 180º
Câu 4: 3
Câu 5: D) 15cm
Bài 2: (1) = (5); (2) = (19); (3) = (11); (4) = (14); (6) = (15); (7) = (13); (8) = (17); (9) =
(18); (10) = (16); (12) = (20)
Bài 3
Câu 1: 36
Câu 2: 4
Câu 3: 360
Câu 4: 40
Câu 5: 10
Câu 6: 75º
Câu 7: 17
ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 8 VÒNG 3
Bài thi số 1: Tìm cặp bằng nhau

Trả lời: (...) = (...); (...) = (...); (...) = (...); (...) = (...); (...) = (...)
Bài thi số 2: Vượt chướng ngại vật


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Câu 1: Cần điền biểu thức nào dưới đây vào chỗ chấm trong biểu thức x3 ... để được kết
quả bằng

A)
B)

C)

D)
Câu 2: Kết quả của phép tính
A)
B)
C)
D)
Câu 3: Biểu thức rút gọn của
A) 0
B) 4y2
C) 4x2
D) 2x2
Câu 4: Đa thức -8x3 + 12x2y - 6xy2 + y2 được thu gọn là
A) (2x - y)3


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

B) -(2x - y)3
C) (-2x + y)3
D) (2x + y)3
Câu 5: Giá trị của biểu thức (625 + 3) (252 - 3) - 58 + 10 là
A) 10
B) 1
C) -9
D) 25
Bài thi số 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)
Câu 1: Giá trị của x thỏa mãn (x + 3) (x2 - 3x + 9) - 54 = 0 là ......
Câu 2: Giá trị của x > 0 thỏa mãn đẳng thức (x - 2)2 = 4 là ......
Câu 3: Giá trị của biểu thức P = x3 + 3x2 + 3x + 1 tại x = 1 là ......
Câu 4: Tổng các hệ số của đa thức (3x + 1)2 khi khai triển là ......
Câu 5: Giá trị của đa thức (x - y) (x2 + xy + y2) + (x + y) (x2 - xy + y2) tại x =1 và y =
2,016 là ......
Câu 6: Với x - y = 1, giá trị của biểu thức x3 - y3 - 3xy = ......
Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = (x - 3)2 + 21 = ......
Câu 8: Biểu thức Q = 532 - 24(52 + 1) (54 + 1) (58 + 1) (516 + 1) có giá trị là ......
Câu 9: Biết x2 + y2 + z2 + 2x - 4y + 6z = -14. Khi đó x + y + z có giá trị là ......
Câu 10: Cho x + y = 3 và x2 + y2 = 5. Khi đó x3 + y3 = ......
ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 8 VÒNG 3
Bài 1:
4 = 6; 3 = 10; 7 = 9; 1 = 5; 2 = 8
(4) = (6); (3) = (10); (7) = (9); (1) = (5); (2) = (8)
Bài 2:

Câu 1: A)
Câu 2: D)


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Câu 3: C) 4x2
Câu 4: C) (-2x + y)3
Câu 5: 1
Bài 3
Câu 1: 3
Câu 2: 4
Câu 3: 8
Câu 4: 16
Câu 5: 2
Câu 6: 1
Câu 7: 21
Câu 8: 1
Câu 9: -2
Câu 10: 9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×