Tải bản đầy đủ

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 3 năm 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 9 vòng 3 năm 2016 - 2017
Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)
Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm. Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập
phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân
Câu 1: Cho tam giác vuông ABC có BC = 10, đường cao AH = 4. Tính AC.AB
Câu 2: Tính 6.

4.9 5
.  .....
3 6

Câu 3: Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn có độ dài là 1
và 2. Tính tổng bình phương của hai cạnh góc vuông
Câu 4: Cho tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông là 3cm và 4cm. Tính độ dài
cạnh huyền.
Câu 5: Tính 13  4 3  13  4 3  ....
Câu 6: Cho tam giác ABC vuông có BC = 10, đường cao AH = 4. Hãy tính AC/AB biết
AC > AB
Câu 7: Tính

7  4 3 . 19  8 3

1
.

4 3
32

Câu 8: Giải phương trình: x  5  1  x . Phương trình có nghiệm là x = ......
Câu 9: Tính A 

16a 2  40ab
với 3a = 10b
3a 2  24ab

Câu 10: Rút gọn B =

5  3  29  12 5 =

Bài 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Bài 3: Vượt chướng ngại vật
Câu 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Chọn hệ thức sai:
a) AH.BC = AB.BC
b) AH2 = HB.HC
c) AC2 + AB2 = BC2
d) AH.AB = AC.BC
Câu 2: Rút gọn biểu thức P = 2 (3) 6  4 (2)8 ta được:
a) P= 2√3 + 4√2

b) P = 108

c) P = 118

d) P = 10

Câu 3: Hệ số của x2 trong biểu thức (2x - 3) (6x + 4) - (6x - 3) (4x - 2) + 40x là ......

x 2  2 3x  3


Câu 4: Rút gọn biểu thức
ta được:
x2  3
a)

3
x 3

b)

x 3
x 3

c)

3
x 3

d)

x 3
x 3

Câu 5: Rút gọn: (2x + 3) (4x2 - 6x + 9) + (x-1) (x2 + x + 1) - 9x2 = ......
Đáp án
Bài 1: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (..)
Câu 1: 40

Câu 2: 7
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Câu 3: 9

Câu 7: 1

Câu 4: 5

Câu 8: -1

Câu 5: 2

Câu 9: 5

Câu 6: 2
Bài 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

Câu 10: 1

1 < 10 < 9 < 6 < 4 < 7 < 3 < 2 < 5 < 8
Bài 3: Vượt chướng ngại vật
Câu 1: d
Câu 2: c
Câu 3: 24
Câu 4: b
Câu 5: 26

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×