Tải bản đầy đủ

Giáo án khoa học lớp 4 bài một số cách làm sạch nước

Trờng: TH&THCS Hớng Việt

Giáo án lớp 4

Ngy son: 26/11/2016
Ngy dy: 28 /11/2016
KHOA HC :
MT S CCH LM SCH NC
I.MC TIấU :
1. Kiờn thc: - Nờu c mt s cỏch lm sch nc: lc, kh trựng, un sụi,
- Bit un sụi nc trc khi ung.
- Bit phi dit ht cỏc vi khun v loi b cỏc cht c cũn tn ti trong nc.
2. Ki nng: Quan sỏt, lm thớ nghim, hot ng nhúm, tr li cõu hi.
3. Thai ụ: Yờu thớch khoa hc, thớch lm thớ nghim.
II. PHNG PHP: - Thc hnh thớ nghim, lm vic nhúm chia s thụng tin.
III.CHUN B:
- Giỏo viờn: Tranh tr 56, 57 mụ hỡnh lc nc n gin.
- Hc sinh: SGK, chun b ni dung tho lun.
IV.CC HOT NG DY HC
Tg
Hot ng dy

Hot ng hc
1 1. n nh:
5 2. Kim tra bi c
- Nờu nhng nguyờn nhõn lm ụ - HS tr li cõu hi
nhim ngun nc?
- Tỏc hi ca s ụ nhim ngun nc?
- Nhn xột v tuyờn dng nhng HS
tr li tt.
3.Dy hc bi mi.
1 a. Gii thiu bi - ghi ta: Mt s cỏch - Lng nghe.
lm sch nc.
- Nhiu HS nhc li.
b. Cỏc hot ng.
7 Hot ng1: Tỡm hiu mt s cỏch
lm sch nc.
- K ra mt s cỏch lm sch nc m - Hc sinh phỏt biu t do
gia ỡnh hoc a phng em ó s
dng?
a. Lc nc
- Bng giy lc, bụng ... lút phu.
- Bng si, cỏt, than ci, ...i vi b
lc.
Tỏc dng: Tỏch cỏc cht khụng b ho
tan ra khi nc.
b. Kh trựng nc
- Pha vo nc nhng cht kh trựng
nh nc gia-ven.
Mc ớch: Tiờu dit vi khun trong
nc.
c. un sụi
- un nc cho ti khi sụi, thờm
chng 10 phỳt.
Giáo viên: Trần Công Thành

Năm học: 2016 - 2017
1


Trờng: TH&THCS Hớng Việt


8

8

7

Giáo án lớp 4

Mc ớch: tiờu dit phn ln vi khun.
Kh ht mựi thuc kh trựng.
- K tờn cỏc cỏch lm sch nc?
Hot ng 2: Thc hnh lc nc
- Yờu cu HS quan sỏt dng c thớ
nghim GV ó chun b sn. Nờu cỏch
tin hnh thớ nghim.
- Yờu cu HS tin hnh thớ nghim.
- Yờu cu HS quan sỏt v nhn xột
trong ca nc trc khi lc v sau
khi lc.
-Nguyờn tc chung ca lc nc l gỡ?

- 1-2 HS tr li
- HS quan sỏt, theo dừi GV gii thiu
thớ nghim.
- HS tin hnh thớ nghim theo nhúm.
- HS quan sỏt v nhn xột.

- Nguyờn tc chung ca lc nc:
+ Than: hp th mu, mựi l trong
nc.
+ Cỏt, si: Lc nhng cht khụng tan
trong nc.
- GV nờu cõu hi tho lun: Nc sau - HS tho lun nhúm ụi v tr li:
khi lc ó ung c ngay cha? Ti Nc sau khi lc cha ung ngay
sao?
c. Vỡ cha loi b ht cỏc cht
khụng tan. Khụng lm cht cỏc vi
Hot ng 3: Tỡm hiu quy trỡnh sn khun cú trong nc.
xut nc sch
- Yờu cu HS tho lun nhúm 4: ch - Cỏc nhúm tho lun.
vo hỡnh 2 v núi v dõy chuyn sn
xut v cp nc sch ca nh mỏy
nc.
- Quy trỡnh sn xut nc sch ca nh - i din cỏc nhúm trỡnh by.
mỏy nc :
1. Trm bm t 1
a) Ly nc t ngun nc bng mỏy 2. Dn kh st, b lng
bm.
3. B lc
b) Loi cht st v nhng cht khụng 4. Sỏt trựng
ho tan trong nc bng dn kh st 5. B cha
v b lng.
6. Trm bm t 2
c) Tip tc loi cỏc cht khụng ho tan
trong nc bng b lc
d) Kh trựng bng nc gia ven
) Nc ó c kh st, sỏt trựng v
loi tr cỏc cht bn khỏc c cha
trong b.
e) Phõn phi nc cho ngi tiờu dựng
bng mỏy bm.
KL: Nc c sn xut t nh mỏy
m bo c 3 tiờu chun: kh st,
loi b cỏc cht khụng tan trong nc
v sỏt trựng.
Hot ng 4: Tho lun v s cn

Giáo viên: Trần Công Thành

Năm học: 2016 - 2017
2


Trêng: TH&THCS Híng ViÖt

3’

Gi¸o ¸n líp 4

thiết phải đun sôi nước uống
* Thảo luận nhóm đôi:
- Nước đã được làm sạch bằng các
cách trên đã uống ngay được chưa?
Tại sao?
- Muốn có nước uống được chúng ta
phải làm gì? Tại sao?
* Giáo dục KNS cho HS: Cần phải
uống nước đã được đun sôi.
KL: Như mục bạn cần biết: Nước
được sản xuất từ nhà máy đảm bảo
được 3 tiêu chuẩn: Khử sắt, loại các
chất không tan trong nước và khử
trùng.
4.Củng cố - Dặn dò:
- Nêu một số cách làm sạch nước?
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà xem lại bài và chuẩn
bị bài mới.

- 1 – 2HS trả lời
- Một số HS trả lời

- HS đọc mục bạn cần biết.

- HS trả lời.
- Lắng nghe, về nhà thực hiện.

Bổ sung: ……………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

Gi¸o viªn: TrÇn C«ng Thµnh

N¨m häc: 2016 - 2017
3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×