Tải bản đầy đủ

Mở đầu đề tài nghiên cứu đk đưa lan hoàng thảo trầm trắng in vitro ra ngoài môi trường

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA KHOA HỌC SỰ SỐNG

NGUYỄN THỊ HẠNH

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN ĐƯA LAN HOÀNG THẢO
TRẦM TRẮNG IN-VITRO RA NGOÀI MÔI TRƯỜNG.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Thái Nguyên - 2013


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA KHOA HỌC SỰ SỐNG

NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN ĐƯA LAN HOÀNG THẢO
TRẦM TRẮNG IN-VITRO RA NGOÀI MÔI TRƯỜNG.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: Di truyền học và công nghệ tế bào


Người hướng dẫn khoa học

: ThS. Vũ Thanh Sắc

Sinh viên thực hiện

: Nguyễn Thị Hạnh

Lớp

: Cử nhân công nghệ sinh học

Khoá

:7

Thái Nguyên - 2013


LỜI CẢM ƠN

Để có thể hoàn thành được khóa luận này em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu
sắc tới ThS. Vũ Thanh sắc – giảng viên khoa Khoa học Sự sống – trường Đại
học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, người đã định hướng nghiên cứu, tận tình
giúp đỡ, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện để em có thể thực hiện đề tài này.
Em cũng xin chân thành cảm ơn trường Đại học Khoa học, các thầy cô
trong khoa Khoa học Sự sống, các anh chị kỹ thuật viên phòng thí nghiệm sinh
học đã nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn và chỉ bảo tận tình cho em trong suốt thời
gian học tập và hoàn thành đề tài.
Cuối cùng em xin bày tỏ lòng biết ơn đến bạn bè, gia đình và người thân
đã động viên, khuyến khích em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận.
Bằng tấm lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn.
Thái nguyên, ngày 10 tháng 2 năm 2012
Sinh viên

Nguyễn Thị Hạnh


BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT


Chữ viết tắt

Chú thích

B1

Thiamine HCl

B3

Nicotinic axit

B5

Axit pantothenic

B6

Pyridoxine – HCl

BAP

Benzyl amino purine

IBA

Idol butyric axit

NAA

Α-Napthyl acetic axit

2,4-D

2,4-Dichlo phenoxy acetic axit

MS

Murashige and Skoog

KTST

Kích thích sinh trưởng

NXB

Nhà xuất bản


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Nội dung
Ảnh hưởng của giá thể tới cây lan Hoàng thảo trầm trắng invitro trong giai đoạn vườn ươm
Ảnh hưởng của mật độ cây đến sự sinh trưởng của cây lan
Hoàng thảo trầm trắng in-vitro trong giai đoạn vườn ươm
Ảnh hưởng của dung dịch tưới đến cây lan Hoàng thảo trầm
trắng in-vitro trong giai đoạn vườn ươm
Ảnh hưởng của chế độ nước tưới đến sự phát triển của cây lan
Hoàng thảo trầm trắng in-vitro trong giai đoạn vườn ươm
Ảnh hưởng của chế độ chiếu sáng đến sự phát triển của cây
lan Hoàng thảo trầm in-vitro trong giai đoạn vườn ươm
Ảnh hưởng của phân bón lá đến sự phát triển của cây lan
Hoàng thảo trầm trắng in-vitro trong giai đoạn vườn ươm

Trang

27

30

33

35

38

41


DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình

Nội dung

Trang

1.1

Hoa lan trong tự nhiên

4

1.2

Hoa lan Phi điệp tím và Hoàng thảo trầm trắng

6

2.1
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5

3.6
3.7

Hoa lan Hoàng thảo trầm trắng và cây lan Hoàng thảo trầm
con trong phòng thí nghiệm trường Đại học Khoa học
Kết quả đưa cây con ra vườn ươm trên các loại giá thể
Ảnh hưởng của giá thể tới cây lan Hoàng thảo trầm trắng invitro trong giai đoạn vườn ươm
Ảnh hưởng của mật độ cây đến sự sinh trưởng của cây lan
Hoàng thảo trầm trắng in-vitro trong giai đoạn vườn ươm
Kết quả đưa cây con ra vườn ươm với mật độ khác nhau
Kết quả đưa cây con ra vườn ươm khi tưới với các dung dịch
nước tưới khác nhau
Ảnh hưởng của dung dịch tưới đến cây lan Hoàng thảo trầm
trắng in-vitro trong giai đoạn vườn ươm
Kết quả đưa cây ra vườn ươm với các chế độ tưới nước khác nhau

22
28
29

31
31
34

34
36

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ nước tưới đến sự phát triển
3.8

của cây lan Hoàng thảo trầm trắng in-vitro trong giai đoạn 37
vườn ươm

3.9

Ảnh hưởng của chế độ chiếu sáng đến sự phát triển của cây
lan Hoàng thảo trầm in-vitro trong giai đoạn vườn ươm

39


3.10

3.11
3.12

Kết quả đưa cây con ra vườn ươm với các chế độ chiếu sáng
khác nhau
Ảnh hưởng của phân bón lá đến sự phát triển của cây lan
Hoàng thảo trầm trắng in-vitro trong giai đoạn vườn ươm
Kết quả đưa cây ra vườn ươm với các chế độ dinh dưỡng khác nhau

39

42
42


PHỤ LỤC
Thành phần môi trường cơ bản MS (Murashige và Skoog, 1962)
Thành phần
Nguyên tố đa lượng

Nguyên tố vi lượng

Vitamin

Hóa chất
CaCl2.H2O
KNO3
KH2PO4
NH4NO3
MgSO4
CuSO4.5H2O
FeNaEDTA
H3BO3
MnSO4.H2O
ZnSO4.7H2O
Na2MoO4.2H2O
CoCl2.6H2O
KI
Glycine
Myo-inositol
Nicotinic acid
Pyridixine - HCl
Thiamine - HCl

Hàm lượng (mg/l)
332,020
1900,000
170,000
1650,000
180,000
0,025
36,700
6,200
16,900
8,600
0,250
0,025
0,830
2,000
100,00
0,500
0,500
0,100Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×