Tải bản đầy đủ

Mẫu đơn xin xét tuyển vào lớp 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÉT TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS
Năm học: 2016-2017
Kính gửi: ....................................................................
Tên em là: .................................................Giới tính: ............ Dân tộc:................
Sinh ngày...........tháng..............năm.................
Nơi sinh: Xã ........................huyện.........................tỉnh.........................................
Hộ khẩu thường trú: Thôn (bản).............xã...................huyện....................tỉnh Lào Cai
Họ tên bố:.............................................Dân tộc................Nghề nghiệp..................
Họ tên mẹ:............................................Dân tộc................Nghề nghiệp..................
Em đã hoàn thành chương trình tiểu học tại trường Tiểu học ........................................
Xã ........................... huyện ........................... tỉnh ....................... năm học 20.....-20......
Em có nguyện vọng vào lớp 6 của trường ...................................................
Ngày........tháng .....năm ...

Cha mẹ học sinh cam kết

Học sinh


Cam kết phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với nhà
trường để giáo dục học sinh học tập, rèn luyện.

(Ký, ghỉ rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

XÉT DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS
Đã trúng tuyển vào lớp 6 THCS năm học 2013-2014 Trường ........................................
Cán bộ xét duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cam Cọn, ngày........tháng .....năm 2013
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
(Ký, ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×