Tải bản đầy đủ

Kế hoạch nữ công năm 2014

CĐ GD – BUÔN ĐÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐ TRƯỜNG TH LÊ LỢI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NỮ CÔNG
Năm học 2013 – 2014
I.Đặc điểm tình hình:
- Năm học 2013 – 2014 tổng số nữ CBVC trong trường là: 24 người
- Trình độ chuyên môn: Đại học: 14đ/c . Cao đẳng : 2 đ/c . Trung cấp:
8đ/c
- Số nữ đảng viên: 13 đ/c
- Trình độ chính trị: Trung cấp: 1đ/c.
A. Thuận lợi
- Đại đa số chị em trẻ, khỏe, năng động , sáng tạo và nhiệt tình, ý thức
trách nhiệm cao, có năng lực chuyên môn luôn hoàn thành nhiệm vụ.
- Luôn có sự đoàn kết, nhất trí cao trong mọi hoạt động.
- Được sự quan tâm , giúp đỡ của Chi bộ , Ban giám hiệu, Công đoàn nhà

trường tạo điều kiện thuận lợi cho Ban nữ công hoạt động tốt.
B. Khó khăn:
- Vì đa số CBGVCNV trong nhà trường là nữ lại đang trong độ tuổi nuôi
con nhỏ nên phần nào có ảnh hưởng đến công việc.
II. Phương hướng nhiệm vụ công tác nữ công năm học 2013 – 2014
1.Mục tiêu phương hướng
- Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn nhằm
xây dựng khối đoàn kết, nêu cao tinh thần làm chủ tập thể, phát huy nội lực phấn
đấu hoàn thành nhiệm vụ.
- Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, không ngừng nâng cao trình độ
mội mặt cho nữ CBGVCNV.
- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho
nữ CBGVCNV.
- Làm tốt công tác xay dựng Đảng. Luôn tuyên truyền vận động mọi
người, mọi nhà chấp hành đầy đủ , nghiêm túc các đường lối, chủ trương của
Đảng , chính sách pháp luật của nhà nước.


- Đẩy mạnh phong trào thi đua “ Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” hưởng
ứng tích cực trong cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh
thành tích trong giáo dục”
- Tích cực phát huy hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục , thể thao trong
đoàn viên công đoàn nhà trường.
2. Nhiệm vụ cụ thể:
a, Giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực và trình độ mọi mặt cho nữ
cán bộ GV.
Phối hợp với công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao
nhận thức chính trị tư tưởng cho nữ CBGV-CNV.
Quán triệt và triển khai có hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của Đảng và
Nhà nước.
Tuyên truyền hưởng ứng tích cực cuộc vận động: “ Nói không với tiêu
cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” “ Vi phạm đạo đức nhà giáo”
Đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, tích cực tham mưu đề xuất với công
đoàncác chế độ chính sách nhằm khuyến khích nữ GVCNVC bồi dưỡng nâng
cao trình độ nghiệp vụ.
Phối hợp với công đoàn chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn
minh ở cơ sở thực hiện 100 trang phục áo dài khi đứng lớp vào thứ hai và thứ
năm hằng tuần. Nâng cao chất lượng trong giảng dạy theo phương pháp đổi mới.
Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, TDTT, gương mẫu trong công việc thực
hiện kế hoạch hóa gia đình và xây dựng gia đình văn hóa.

Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức,lối
sống, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực đấu tranh những tư tưởng quan
liêu, hách dịch, cục bộ, bè phái. Những biểu hiện tiêu cực, tệ nạn xã hội.
b. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong nữ GVCNVC. Cùng với chuyên môn và
công đoàn phat động mạnh mẽ có hiệu quả phong trào thi đua “ Giỏi việc trường
– Đảm việc nhà” “ Cô giáo người mẹ hiền” lao động sáng tạo, tiếp tục thực hiện
cuộc vận động “ Kỉ cương, tình thương, trách nhiệm” “ Xã hội hóa giáo dục”
“ Dân chủ hóa trường học và phong trào thi đua hai tốt”. Phong trào làm và sử
dụng đồ dùng có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, phong trào dự
thi giáo viên dạy giỏi các cấp.
Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm : 20/10;
20/11; 8/3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×