Tải bản đầy đủ

Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 1: Phép trừ dạng 17 - 3. Luyện tập

Giải bài tập trang 110, 111 SGK Toán 1: Phép trừ dạng 17 - 3.
Luyện tập
Chương 3. Phép trừ dạng 17 – 3 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2,
3 trang 110 SGK Toán lớp 1
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính:

Hướng dẫn giải
Hàng 1
1. Kết quả bằng 11.
2. Kết quả bằng 12.
3. Kết quả bằng 13.
4. Kết quả bằng 13.
5. Kết quả bằng 15.
Hàng 2
1. Kết quả bằng 11.
2. Kết quả bằng 17.
3. Kết quả bằng 11.
4. Kết quả bằng 12.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí5. Kết quả bằng 12.
Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Tính:
12 – 1 =

13 – 1 =

14 – 1 =

17 – 5 =

18 – 2 =

19 – 8 =

14 – 0 =

16 – 0 =

18 – 0 =

Hướng dẫn giải
12 – 1 = 11

13 – 1 = 12

14 – 1 = 13

17 – 5 = 12

18 – 2 = 16

19 – 8 = 11

14 – 0 = 14

16 – 0 = 16

18 – 0 = 18Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Điền số thích hợp vào ô trống theo mẫu

Hướng dẫn giải
Hình 1: điền lần lượt vào ô trống: 15, 14, 13, 12, 11
Hình 2: điền lần lượt vào ô trống: 13, 16, 18, 12, 15
Chương 3. Luyện tập phép trừ dạng 17 – 3 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3,
4 trang 111 SGK Toán lớp 1
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Đặt tính rồi tính:
14 – 3 =

17 – 5 =

19 – 2 =

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


16 – 5 =

17 – 2 =

19 – 7 =

Hướng dẫn giải
14 – 3 = 11

17 – 5 = 12

19 – 2 = 17

16 – 5 = 11

17 – 2 = 15

19 – 7 = 12

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Tính nhẩm:
14 – 1 =

15 – 4 =

15 – 1 =

19 – 8 =

17 – 2 =

15 – 3 =

16 – 2 =

15 – 2 =

Hướng dẫn giải
14 – 1 = 13

15 – 4 = 11

17 – 2 = 15

15 – 3 = 12

15 – 1 = 14

19 – 8 = 11

16 – 2 = 14

15 – 2 = 13

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Tính:
12 + 3 – 1 =

17 – 5 + 2 =

15 – 3 – 1 =

15 + 2 – 1 =

16 – 2 + 1 =

19 – 2 – 5 =

Hướng dẫn giải
12 + 3 – 1 = 14

17 – 5 + 2 = 14

15 – 3 – 1 = 11

15 + 2 – 1 = 16

16 – 2 + 1 = 15

19 – 2 – 5 = 12

Bài 4 : (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Nối theo mẫu

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Hướng dẫn giải:
15 - 1 = 14
17 - 2 = 15
19 - 3 = 16
17 - 5 = 12
18 - 1 = 17

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×