Tải bản đầy đủ

Giải bài tập trang 108, 109 SGK Toán 1: Phép cộng dạng 14 + 3. Luyện tập

Giải bài tập trang 108, 109 SGK Toán 1: Phép cộng dạng 14+3.
Luyện tập
Chương 3. Phép cộng dạng 14 + 3 – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3
trang 108 SGK Toán lớp 1
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Tính:

Hướng dẫn giải
Hàng 1
1. Kết quả bằng 16.
2. Kết quả bằng 18.
3. Kết quả bằng 18.
4. Kết quả bằng 17.
5. Kết quả bằng 17.
Hàng 2
1. Kết quả bằng 19.
2. Kết quả bằng 19.
3. Kết quả bằng 16.
4. Kết quả bằng 16.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí5. Kết quả bằng 18.
Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Tính:
12 + 3 =

13 + 6 =

12 + 1 =

14 + 4 =

12 + 2 =

16 + 2 =

13 + 0 =

10 + 5 =

15 + 0 =

Hướng dẫn giải
12 + 3 = 15

13 + 6 = 19

12 + 1 = 13

14 + 4 = 18

12 + 2 = 14

16 + 2 = 18

13 + 0 = 13

10 + 5 = 15


15 + 0 = 15

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Điền số thích hợp vào ô trống

Hướng dẫn giải
Hình 1: Điền số lần lượt: 15, 16, 17, 18, 19
Hình 2: Điền số lần lượt: 19, 18, 17, 16, 15, 14

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Chương 3. Luyện tập phép cộng dạng 14 + 3 – Hướng dẫn giải bài
tập 1, 2, 3, 4 trang 109 SGK Toán lớp 1
Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)
Đặt tính rồi tính:
12 + 3 =
13 + 4 =

11 + 5 =

12 + 7 =

16 + 2 =

7+2=

16 + 3 =
13 + 6 =

Hướng dẫn giải
12 + 3 = 15

11 + 5 = 16

12 + 7 = 19

16 + 3 = 19

13 + 4 = 17

16 + 2 = 18

7+2=9

13 + 6 = 19

Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)
Tính nhẩm:
15 + 1 =

10 + 2 =

14 + 3 =

13 + 5 =

18 + 1 =

12 + 0 =

13 + 4 =

15 + 3 =

15 + 1 = 16

10 + 2 = 12

14 + 3 = 17

13 + 5 = 18

18 + 1 = 19

12 + 0 = 12

13 + 4 = 17

15 + 3 = 18

Hướng dẫn giải

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 SGK)
Tính:
10 + 1 + 3 =

14 + 2 + 1 =

11 + 2 + 3 =

16 + 1 + 2 =

15 + 3 + 1 =

12 + 3 + 4 =

Hướng dẫn giải
10 + 1 + 3 = 14

14 + 2 + 1 = 17

11 + 2 + 3 = 16

16 + 1 + 2 = 19

15 + 3 + 1 = 19

12 + 3 + 4 = 19

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 SGK)
Nối theo mẫu:

Hướng dẫn giải
15 + 1 = 16
17 + 2 = 19
12+ 2 = 14
13 + 3 = 16
14 + 3 = 17

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×