Tải bản đầy đủ

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 1 Chương trình Smart Start có file nghe và đáp án

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 1 Chương trình Smart Start có file nghe và đáp án
I. Listen and match (1pt) (Nghe và nối)

1

2

3

II. Listen and circle (1pt) (Nghe và khoanh tròn)

4

5


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

III. Listen and number (1pt) (Nghe và ghi số)


1


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
IV. Listen and tick (1pt) (Nghe và đánh dấu )

1.

2.

3.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

4.

5.
V. Listen and complete (1pt) (Nghe và hoàn thành)
1. I am a ……….

2. It is a ……….

3. An ……….


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

4. Look! ……….

5. Look at the …………..


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ANSWER KEY
I. Listen and match (1pt) (Nghe và nối)

1

2


3

II. Listen and circle (1pt) (Nghe và khoanh tròn)

4

5


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

III. Listen and number (1pt) (Nghe và ghi số)

2

1

5

3

4


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

IV. Listen and tick (1pt) (Nghe và đánh dấu )

1.

2.

3.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

4.

5.
V. Listen and complete (1pt) (Nghe và hoàn thành)
1. I am a ……….

2. It is a ……….

3. An ……….


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

4. Look! ……….

5. Look at the …………..Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×