Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2015 - 2016 trường THCS Tiền Phong, Bắc Giang

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2015 - 2016

PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG
TRƯỜNG THCS TIỀN PHONG

Môn Toán lớp 6
Ngày thi: ............
Thời gian làm bài: 90 phút
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Cấp
độ

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp

Cấp độ cao

Chủ đề
1.Ôn tập và
bổ túc về số
tự nhiên

Vận dụng được Biết tìm ước chung,
dấu hiệu chia bội chung
hết
Viết được các
tập hợp, giao,
hợp các tập hợp
3
2
2
2

Số câu
Số điểm
2.Số
nguuyên.
Số câu
Số điểm
3.Đoạn
thẳng

Nhận biết dược
số đối

5
4,0
điểm

Thực hiện được các
phép toán cộng trừ
nhân chia lũy thừa
3
2


1
1
Biết vẽ hình

Biết tính độ dài
đoạn thẳng

4
3,0
điểm

Số câu
Số điểm

1
1

1
1

Kiểm tra một
điểm là trung
điểm
1
1

Tổng số câu
Tổng số
điểm

4
3

6
5

1
1

3
3,0
điểm
12
10


PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG
TRƯỜNG THCS TIỀN PHONG

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2015 - 2016
Môn Toán lớp 6
Ngày thi: ............
Thời gian làm bài: 90 phút

Bài 1 (3 điểm):
a) Tìm số đối của: 5; -16
b) Các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 9?

4572; 1234; 4563

c) Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:
;
d) C  A  B tập hợp C có bao nhiêu phần tử?
Bài 2 (2 điểm): Thực hiện phép tính sau:
a) A = 54.47 + 53.54
b) B = 80 - (4.52 - 3.23)
c) Tìm số tự nhiên x biết (128 - x).53 = 56
Bài 3 (2 điểm)
a) Tìm ước chung của các số sau: 108 và 180.
b) Học sinh lớp 6A khi xếp hàng 2, hàng 4, hàng 5 vừa đủ hàng. Tính số học sinh
lớp 6A, biết số học sinh trong khoảng từ 30 đến 50 học sinh.
Bài 4 (3 điểm)
Cho hai đường thẳng xy và mn cắt nhau tại O.Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao
cho OA = 2cm, OB = 5cm. Trên tia Om lấy điểm P sao cho OP = 3cm. Trên tia On lấy
điểm Q sao cho OQ =3cm.
a) Vẽ hình theo cách diễn đạt trên.
b) Tính đoạn thẳng AB?
c) Điểm O có phải là trung điểm của đoạn thẳng PQ không ? vì sao?
Họ và tên: ................................., SBD....................


PHÒNG GD&ĐT YÊN DŨNG
TRƯỜNG THCS TIỀN PHONG

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC:.................
Môn Toán lớp 6
Đáp án - thang điểm gồm 1 trang

Bài
1

Câu
a
b
c

Nội dung
Số đối của 5 là -5
Số đối của -16 là 16
Số chia hết cho 2: 4572; 1234;
Số chia hết cho 9: 4572; 4563
;

d
Tập hợp C có 2 phần tử
2
a
b

A = 54.47+ 53.54 =54.(47 + 53)
A = 54.100 = 5400
= 80- (100 - 24)

Điểm

0,25
0,25
0,5
0,5
0,25
0,5
0,5
0,25

0,25
0,25
0,25
0,25

c
128 - x = 56 : 53 = 53
x = 128 - 125
X =
3
3
a
b

108 = 22.33 ; 180 = 22.32.5
ƯCLN(108; 180) =22.32 = 36
ƯC (108;180) =
Gọi số HS lớp 6A là x (HS)
Ta có : x 2; x 4;x 5 x BC(2;4;5) và 30< x <50
BCNN(2;4;5) = 22.5 =20
BC(2;4;5) = B (20)=
Vậy số HS lớp 6A là: 40 hs

4
a
b
c

Vẽ hình đúng theo cách diễn đạt trên.
OAvà B
Tính AB = OB – OA = 5 - 4 =3 (cm)
Om và On là hai tia đối nhau và có P thuộc tia Om, Q
thuộc tia On nên O nằm giữa hai điểm P và Q
OP = OQ (=3cm)
Vậy O là trung điểm của đoạn thẳng PQ

0,5
0,25
0,25

0,5
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25

1
0,5
0,5
0,5
0,5x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×