Tải bản đầy đủ

tổng quân quản lý nhà nước theo nhành và lãnh thổ

chuv6n tld 9: TOxc qu,Lx QUAN

Ciu

L{'

NHANUoc rHEo NcANn vA LeNg

rHo

Phin nginh kinh t5 theo vin bin ph6p luat vA y nghia cria nd.
a. H€ th6ng ngdnh kinh ft quoc ddn ban lzdnh theo Nghi dinh 75/CP ngJr 7/10i1993
cia Clzinh p!fivd Ouydt dinh sC, |4SITCTK - PPCE ngdy 22/i2/1993 ctia T6ig c4c ttu6'ng
1.

Tong cuc lhong kA.
Theo nghi alinh tren, hQ th6ng phin ngirnh cip
.
bao gdrn 20 ngirnh:
L N.5ng nghiQp vi ltun nghif.p;
2. Thuj sdn;

3. C6ng nghiQp khai th6c ur6;
a. C6ng nghiQp ctrii biiin;
5. Sdn xudt vd phan phiii diQn. khi d(5t vir nudc;

I

crla Vi€t Nam do chinh phu quy dlnh

6. Xdl,dsng;
7. Thuong nghiQp, sria chla xe co tl6ng co, m6t6, xe rn6y, .16 dung cd nhdn'"'irgiadinh;'
8. Khdch san vi nhd hirng;
9. Van tai, kho b5i vd th6ng tin ii0n l4c;
10. 'Iii chinh. tin dgng;
l.l . l-ioat d6ng khoa hoc vd c0ng ngh€;
1,2. Cilchoat dOng li€n quan d6n kinh doanh tii sin vi dich vg tu v6n;
i 3. Qurin lii Nhd nuoc vd an ninh qu5c phdng, bio 14. Ci6o dr.rc vi dio tao:
i 5. Y t6 vd hoat d6ng crtu tro xi h6i:
16. Hoat il6ng vdn ho6 vi rh6 thao:
i 7. lloat dQng Ddng, itodn th€ r'a hiQp h6i;
18. IioSt dQng phpc vg cd nhin vd c6ng d6ng;
19. lloat dQng ldm thu€ c6ng vi6c gia ttinh trong c6c h6 tu nhAn;
20. Fio4t tl6ng cria cic t6 chuc vir doin thii quOc ti5.
D6ng thdi. t6ng cpc Thdng ke han hdnh vdn ban phrip luqt huong dAn xdy d.mg c6c,
nhCrn ngdrnh cip 2,3,vit 4 vi chia thec cdc nh6m:
Ngenh c6p II g6rn 60 nginh eluoc kj tu bAng 2 chn s6 tir 0l d6n 99.
Ngrinh cdp III gdrn 159 nginh Ngrinh cip IV g6m 299 nganh cluoc kj tu bing 4 cht s6 tt 0 I I 1 d6n 9900ri
b. Hi rh6ng ngdnh kinh thco Ouy* o"inh s6 Q4:& dlnh sO t1/ZlCt7iQE-TTg ngt+: 23.
thang.0t ndnt 2007 cia Tlil tfi'ng Chinh phil, gim cdc 2l nh6nz ngdnh, 642 hoqt dQng iinh tii
cu th€.
Ngdnh tluoc chia theo nh6rn cht cfi:
Nh6m A: N6ng nghiQp, l6m nghiQp vd thriy sdrr.
Nh6m B: Khai khodng.
Nh6rn C: C6ng nghi€p ch6 bii5n.
Nh6rn D: SAn xuAt vi phdn ptrOi Oien. khi tli5t, nudc n6ng, hoi nudc vi tliiu hoa kh6rrg
khi
E: Cunfc'6f nudc, hoat Nh6rn F: Xdy dung.
Nh6m G: Brin bu6n vi b6n 16, sria chta 6 t6, m6 t6, xe rniiy vA xe c6 ilQng co khiic.


Nh6m H: VAn t6i kho bei.
Nh6rn I: Dich vg luu tr0 vi an u6ng.
Nh6m J: Th6ng tin vd truyAn thdng.

i

.


'

Nh6m K: Hoat dQng tiri chinh, ngin hing vn bAo hi6m.
Nh6m L: Ho4t dQng kinh doanh b6t tl$ng sin
Nh5m M: Hoat tlQng chuy€n m6n, khoa hqc vd c6ng nghQ;
Nh6m N: Hoat tlQng hinh chinh vi dich vu hO trg
Nh6m O: Ho4t tlQng cria Ding CQng SanViQt Nam, t6 chric chinh ai - xa hQi; quin l1i
nhir nudc, an ninh qui5c phdng; bio tl6m x6 hQi bnt buQc;
Nh6m P: Gi6o dgc vi tlio tao
Nh6rn Q: Y t6 vi ho4t dQng trg gitip xE hQi;
Nh6m R: NghQrhuflt, wi choi, giii tri;
Nh6m S: Ho4t dQng dich vu kh6c;
Nh6m T: Hoat rtQni lim thu6, tr6ng h$ gia dinh, si,n xu6t san phim vit chit vi dich vu

tt* ool,llltll

fl*;

ffir,*

hoi.

ou* cra c6c t6 chuc vi

co quan quiic t6.

chinh s6ch phdt tri6n ngnnh gin li6n vdi chi6n lugc ph6t tri6n kinh t6 -xd

- O5i vOi timg nganh xdy dvng chinh s6ch qudn ly tl6 dua ra crich thric qudn ly cria tirng
ngirnh
CAn thi6t cho qu6 trinh hQi.nhap vdi c6c nucic tr€n th6 gioi.
C6u 2. Phin nginh trong viQc t6 chrirc bQ miy hinh chinh nhi
ngang bQ) c6 nghia gi?

-

-Chuyenf

q,i"

O

f

hnh v.uc nh6t dinh dr! c6 tinh chuy€n

siu

nurlc (b6, co quan

hcm gdp

phin d4t duqc

nhtrng mqc ti€u quin l1i.
Ciu 3. Nhirng v6n Ad alt ra vi phin nginh q!r6n ty e dia phuong.
V6 nguyOn tic, chinh quy6n dia phuong : H$i d6ng Nhin dAn vA Uy ban NhAn dAn ld co
quan quin l! nhi nudc d dia phuong. Hai chi th€ niy thyc hiQn quitr lf nhi nudc mang tinh
toirn di6n t6t ci c6c v6n de (nganh) trcn dia bin lanh th6.
Girip vi€c cho ho4t tlQng qudrn lj nhi nudc mang tinh chuy€n ngdnh tr€n tlia bin Ianh
th6 duo.c thuc hiQn th6ng qua c6c co quan chuy€n m6n. 56 luqng c6c co quan chuy€n m6n
mang tinh chuy6n nginh cfrng nhu lo4i ngi,nh do chinh phti quy {inh. Vi.tr€n nguy€n tdc,
kh6ng phii d trung uong co bao nhi€u b0 ngnnh, d dia phuong c6n c6 biy nhi€u co quan
chuy€n m6n.
Cdc co quan chuy6n m6n tlugc t6 chtic d hai c6p hirnh chinh: cdp tinh vd c6p huyQn.
Theo quy dinh thi c6c co quan chuy€n m6n thgc hi€n:
- Cec io quan chuy6n m6n thuQc Uy ban nhin dAn. cdp tinh tham muu, girip Uy bal
nhdn ddn c6p tinh thgc hi€n chtlc ning quan lf nhi nudc v€ nginh, linh vgc d ttia phucmg vir
thuc hiQn mQt sO nhiem vg, quydn h4n theo sy riy quy6n cria Uy ban nhan dan cdp tinh vi theo

.

o*

t%?jilHllhr*

m6n thuQc Uy ban nh6n @n c6p tinh chiu ss chi d4o, qudn lj.vd
t6 chric, bi€n ch6 vd c6ng tric cria 0y ban nhAn din cAp tinh, tl6ng thdi chiu sU chi tlao, ki6m
tra, huong d5n chuy€n m6n nghiQp vg ctia co quan quin lf nhi nudc vE ngdnh, linh u,rc cap
tr€n.
55 luqne vir t6n goi cta c6c co quan chuy6n m6n c6 thE thay da'i. Da-4-h s6eh ca quan
chuy€n m6n c6p tinh hiQn hirnh g5rn:
- SdNQi vu:
- Sd Tu ph6p:
- Sd Ke hoqch vd DAU tu:
- Sd Tii chinh:
- Sd C6ng Thuong:
- Sd NOng nghiQp vd Ph6t tri6n n6ng th6n:
2


- Si C;ao'"h6ng vdn tai:
- Sr'' Xi)' dung:
- SS TAi neuy€n r,d N'loi tru- Sir Thdng tin vd Tru]'in th6ng:
- Sri Lao riQag - Thuong binh vir Xd h0i:
- So Vdn h6a. Th€ thao vi Du lich:
- Srr Khoa hqc v?i C6r:g nghQ:
- Si Gido dlc i'd Ddo tao:
- Sd Y ti!:
- Th:rr.h tra rinh:
- vln phong uy ban.nhan oan.
t6t ca'nhrng ciri the quan ly nhd nudc theo nginh ddu dugc phdp iu{t quy dinh
co quan chuy6n m6n thuQc Oy ban nh6n d6n huy$n vi
Ciu 4. T6 .ifr,,i. Uq miy
"ec
tinh hifn. nay iheo mO hinh ng}nb hay tr; quin?
ooi voi ciic co quan chu.v-€n rn6n cria uy ban nhin c6n cdp huydn vi c6p tinh. cic co
quan nd,,' !A co quan nam trong quan hQ song truilg truc thu6c - vira l?r co quan chuyen rn6n.
ch6p hinh sU didu hirnh cia lly ban nhdn dan cr)ng cAp r,.r'a lI co quan hdnh chinh.nhd nu6c
t.oi rhu6. co quan hdnh chinh cdp tr6n theo ng:inh dgc. Cdc co quan chg;-€n rn|n vd bin chAt
tiruc hi€n niriem vr; quin 1," theo ng:inh.vir quin l1v' tr€n ph4m vi ldnh th6 dla phuong
'
cdu 5. Phin chia virng kintr t6 co iien qo"n gi d6n ph6n chia tlia girii hinh chinh.
Ph6n cliia ving linh th5 theo cdch ti6p ciin chung, chua phu thuQc vdo mr.rc ti6u, y dinh
cria c6c nhi quzin lj, (nhn nuoc) thucrng duo vt)0-nhfmg.ti6u chi .ctru1g.ntri bien dqc trung cho
kinh 16, chii tri,
t,Cn xa cua vint dir c].i. Do AO. UrOng c6 m6t chuin mgc ,J6 phdn ctria
"an
qtloc gia theo nhirng r.:ing, lanh tho.
Du6i rhdi rtrap tnuoc- Phap chia vi€t Narn theo ba ving. kh6c nhau: Narn B0; r*g !9
,n B.ic bi. Vi riip rhio sau do, chring ta c0ng clria lanh tho qu6c gia thanh cdc vr)ng lSnh th6
iihdc.

o. Virng kinh d
DAy li crtch phin chia dugc thgc hiin trong hai idn ViCt Nam rdy dyng "t6ng so dd
phdt rririn kinh.t6 - xa h.Qi 1980-I986 va 1986- i990.
Theo T6ng so dd phdn b6 luc lugng san xu6t, c6c vitng kinhle 6_Vlet llim thYamC,-dysc
hi6u tuong duon"g vdi vlng dla l!, gOm: D61=e Bic 80, T?- Bic 80, P9,q b$g s6ng H0ng'
Bic Trung B(r. Dti,v-€n irii"igar, fr,irg SO. Tiy Nguv6n, E6ng Narn BQ ra DOng ting s6ng
Cuu Long. Gin vui ring r.,jrig rlo, chinh phri d€n phnt iri6g kinh t6 - *a f.1gi. -pry nhi€n, nht-rng chi6n luo. c ph6t triiSn nhu tren kh6ng khi thi
khi tri6n khai do thi6u rnQt c;-r quao quin ly rnang tinh "virng".
'frong xri t
plrai tri6n .fr'1.;ng, .a. vuig tr3n n6i l-Cn m6t s6 r,irng l4n c6n m6t s6 tinh
-pnat "O"S
c6 trinh AO
tri6nli.inh t6 - xA hQi iao ho'1 lirm trung tdrn vd x6y dgng thinh vring vtrng
kinh ti rrqng di6rn nhu vuug Ki*h t6 trgng di6m: Bic 86, Trung BQ, phia Narn vi D6gg bing
Sdng Crlru l,Jng.Theo rii xuAi cria BQ x6y dlrng vd qu,v hoech x6y dgng, se chia Viet Narn thdunh

nhi6n, du co ph€ du1.Qt c6c vung ir6n bing quy6t ainn cria Thri tuong chinh pliti, thi
hoat done qudn lf theo c6c vune tren se rnalg tinh tuong d6i v?r phU thuoc viro trung uong, horn
ln c6c N6u kh6ng *ein vtng lrnh rh6 el6 voi rnQt co quan qudn li nhi nu6c mang
tinh ldnh th6, rnoi j tu&ng v6 quAn li sE kh6ng thinh c6ngb. Ving c6ng nghigp
Crr.re iO
*,6 qu6c gia rhinh c6c ianh th6 nh6 hon,^thdnh c:ic virng l6y ti€u
chi phdt t iEn cOng ngt iep. fuf6i qrO. g-iu co nhtng ciich kh6c nhau ilii xric dinh ti6u chi vtrng
c6ng nghiQp v5 cirng
,fra Oia.].i,rirli,u,rll nhii,ivir,rg (lanh thd) chric n6ng c6c loei.d Viet
"O phdn ciri:i ririrnh 6 r'irn-q
Narn. cOng nghiQp
'uon*rry

pi"*!

;i"t";fi'rn

-)


l. Vung I
a) Dinh huong

. Tap hung ph6t tri6n thuj'rliQn, chii bi6n n6ng, l6m sAn (gi6y, chd, 96, thuc phim, tl6
u6ng...) khai th6c vi ch6 bi€n khoiing sin (qu4ng sdt, apatit, than, tl6ng, chi, kEm, thi€c,
vonfram), ho6 chAt, ph6n b6n, luyQn kim, san xu6t vft liQu.xAy drrng. Chri trqng ph6t tri6n c6ng
nghigp co khi phUc W ndng nghiQp vi c6ng nghi€p ch€ bi€n.
b) Muc ticu
Dua t! trgng c6ng nghiQp trong t6ng GDP cria vun! d-at 23 - 24% nem 2010; ty trsng
ciic ngimh cdng nghiQp co brin tlgt 37 t6ng gi6 trl srin xu6t c6ng nghiQp cria vung. buy tri
-38o/o
ty trSng ciic ngi.urh c6ng nghi-€p ch6 bi6n n6ng, lim, thuj' san tl4t 25 - ZAX.
2. Vung 2
a) Dinh huor-rg
Tflp tmng ph6t triiin nganh co khi (co khi chii t4o, d6ng tiu, thi6t bi ili€n, c6c phuong
tiQn vfn tni....), nhigt di-€n, phrtt tri6n nginh rliQn tri vi cong nghg th6ng tin, ho6 ch6i, hyQn
kim, khai thiic vi ctrii uiiin khoring sdn, sin xudt v6t liQu xny drmg. Ti6p tuc ph6t tri6n nhanh
c6ng nghiQp dfl may, da giiy phuc vu xu6t khiu. chri tro.ng ph6itririn-c6ng nghiQp ctrii uii5n
ndng, I6m, thuj san.
b) Muc ti€u
Tj' tro.ng cdng nghi€p. trong t6ng GDP crla vung dgt 40 - 4l% nem 2010; r! trgng cdc
ngirnh c6ng nghifu co ban d6n n6m 2010 chiilm 45 ,8 - 46,8% t6ng
9!6 tri sin xu6t congngtriep
cria vrlng, trong d6 ri€ng nginh co khi (co khi ch6 tao, d6ng tnu, thi6t bi rli€n, cac pnuong tipn
vin tii....) chi6m27,5 -28,5o/o.
3. Virng 3
a) Dinh huong
trung phdt tri6n c6ng nghiQp chii bi6n n6ng, l6rn, hni sin, lgc, ho6 dAu, d6ng tiu, co
..
- fap
khi ch€
t4o, sin xuAt vat li€u xAy Aung 13 dQt may, da giiy. Ttrng budc t4o dgng, phat triiin
ngAnh b).Mgc.ti6u
D€n nim 2010, ti trgng cdng nghiQp trong tiing GDp crla vtrng d4t 46 - 47yo, W tronp,
cilc ngdnh c6ng nghiQp co bin tl4t i+ - zs"/" troig adteng ngnnh ho-6 .t At .nii5. ig'- zo,li.
Duy tri t!.trgng cria nginh c6ng nghiQp chii uitin n6ng, l6m, rhriy srin d mr?c 39 - 40o/o tdng gia
tr! sa'n xuat c6ng nghiQp cria ving. Hoan thanh rlAu tu vi dua viro ho4t tlQng nhi m6y lqc dAu
Dung Quit.
4. Virng 4
a) Dinh huong-I|p trung ph6t tri6n thuj, rliQn, c6ng nghifp ch6 bitin n6ng l6m sin (nhu
cir ph€, cao su, bQt gi6y, mia ilu&ng...) vi khai thdc, ctrti Ui6n Lhoreng sdn, rt{c biOl la boxit.
b) Mgc ti€u
Ti lrSqg cdng nghiQp trong t6ng GDP cria virng rl4t 13 - 14% n6m 2010; tf trgng c6ng
nghi€p ch6 bi6n n6ng l6m sin, nhu ci ph€, cao su, bQt gi6y, mia duong... chi6m 38 - 39% ti:ng
gie tr! san xu6t-c6ng nghiQp cria ving; c6c ngdnh c6ng nghigp co ban chi6m 27,6 - 28,5%,
trong tl6 phdn tl6u dua t6 hqp b6xit - alumin quy m6 ldn vdo sin xu6t phgc vp xu6t khAu.
5. Virng 5
a) Dlnh hu6ng
T6p trung phrit tri6n c6ng nghiQp khai thric vd ch(! bi6n dAu khi, ttiQn, chii bi6n n6ng,
l6m, hii sin vi tt{c biQt li c6ng nghi-6p co k!i, tliQn tri, c6ng nghi-€p phan mdm, ho6 ctrAt, trOa
dusc. Ph6t tri6n c6ng nghiQp dQt ma1 da gidy ch6t tuqngiao-phic'vu xu6t tiAu. pnatirirln
cdng nghiQp.h€n co sd 6p dung cdng nghQ cao, phrit tri6n c6c sin phim c6 hdm luong tri thric
cao. Giim dan ty trAng cAc ngd,nh sri dgng nhiBu lao tl6ng.
b) Muc ti€u

-

. .

_


NZur 2()10. tj trong cOng nghi€p trong tOng GDP cua viurg dat 5i - 529/o; t.'-' trong ciic
ngnnh c5ng nghi€p co bin chi6m 11.6 - 42,6oh t6ng gi6 tri sdn xudt c6ng.nghi€p crira i^ing.
tr \I/...-.z
r.r.
ulrY u
a) Dir,h-huong
.:
'
'Iap uung phdt tri€n
nginl c6ng nghiQp ch€ bi6n n6ng,. larn. thriy sin hucrg veo xuit
ktrr'.:l phat t;i6n cric ngiurh c6ng nghiQp sri dung khi. phrit tridn ngAnh co khi phuc 1,q n,5ng
nghi0p. ddc biOt li c6ng nghiQp sau thu hoach vd bdo qudn vd c6ng nghi0p chO bi6n ning'' ldm.
tnuy san. co khi il6ng riru.
b) I'{uc tieu
Nam 2C10, ry treng cdng nghiQp trong t6ng CDP cria vung dat 26 - 219'o; phdt tri6n cdc
n-einh c6ng nghiQp ch6 bi6n ndng, l6rn, thuy sdn v6i vai tro ngdnh chri lgc (chi6rn 56,6 - 57,60/o
t6ng giri tri sin xuAt c6ng nghigp cria vung).

.

c. vitngn6ngnghi€p
Vigt Naur ld d6t nuoc sAn xu6t n6ng

Do d6. chia qu6c gia thanh c6c r,lrng mang
rinh chit sinlr th6i n6ng ngtriQp ttugc quan tim. Hi€n nay, c6 th€ chia thirnh 8 r'irng s:nh thrii
ri0i:s nelii€o lhu seu:
- VimgTiy Bdc:.g6m 4 tinii Lai ChAu, Di€n Bi6n, Son La..Llod Birih.
- .Vunu Deing Bic: gOm l1 tinh Cao Bdng, Lang Son, Bic Kan, Thdi Nguv€n, Quang
Nini:, iJdc Giang- Lio
!ai, Y€n Brii, FId Giang, Tuy€n Quang, Phri'Ihg.
- V,)ng clOrrg bing sOng Hdng: g6m 11 tinh Hii Phdng, Hdi Duong, BIc Ninh, Hung
Y6n. Ha N0i. Ha Tay, Thdi Binh, Narn Einh, HA Narn, Ninh Binh" Vinh Phr-tc.
- Virng Bic Trung b6: gdm 6 tinh I hanh Ho5, NghQ an. Hd Tinh, QuAng Binh, Quang
-. :
I fl. i. llua i nren - .hlue.
- \.iing Nam Trung bQ: g,im 5 tinh Quar:g Narn, Quirn-e Ngai, Binh Einh. Phf Ydn,
Khdnir Hoir.
- Vu:rg Tiy Ngu1,6n: g,5m 5 iinl-r Linr Ddng, Ufu Nang. Dic Lic, Gia Lai, Kon Turn- Virng E6ng Nam bQ: gOm 6 tinh Ddng Nai, Binh Duong, Binh Phudc, T6y Ninh,
Thinh phd HO Chi Minh, Ninh Thuan, Binh Thuf,n.
- Ji,og Tdy Nam bQ: o,om 13 tinh Long An, B6n Tre, D6ng Thrip, S6c Trdng, Vinh
Loug, Ciin Tho, Hiu Giang, TiAn Giang, Bac Li€u, Cd Mau, K,i€n Giang, An Giang, Tri Vinh.
d. l'itng sdu, v ng xa: D1a vdo rnQt sii ti€u chi d4c bi6t kh6 khan vd kinh tti, nhd nuoc
cting phdn loai vring ldnh thO thu6c dign co c6c xi kh6lchdn.
e. iihu vqrc cio thi:Citn cu r,rio r:hiLng ii€u ch! vC d6 thi d€ phdn chia thdnh cdc ving il6
thi
E6 thi dugc phrin th?uih 6 loai nhu sau: loai dac biQt. logi I, loqi 1I. lo4i III. loai IV vd
loai V ctuoc co quan nhd nu6c c6 thdrn qu_yen cluy6t dinh c6ng nhdn.
l . DO thi lo4i tl6c biet la thefi phO rr gc thudc Trung uong c6 cdc quAn nQi thAnh, huyQn
ngoai ilrdnh vd c6c d6 thi trgc thuQc.
2. Eo thi loai I, lo4i II Ie thn,nh pho trpc thu$c Trung uong c0 cdc quAn nrSi thdnh. huyQn
ngoai thirnh vi c6 th6 c6 c6c <16 thi trtrc rhutic; d6 thi lo4i I, loai .[I ia thrinh ph6 thuQe tinh c6
c:ic phuong n6i thdnh vd c6c xd ngoai thdnh.
3. DO ihi loiri iII ld thdnh phr,{ [1i4c th! xfr thu6c tinh cc, cdc phuing nQi thdnh, nOi thi vri
cdc xE ngoai thiirh. ngoqi thi.
4. Dd thi lo4i IV li thi xd thuQc tinir c6 circ phirimg nQi thi vd cdc xE ngoai thi.
5. D6 thi loai IV, d6 thi loai V k thi tr6n thu6c huyQn co ciic khu ph6 x6y dung tAp
trung vd c6 thii c6 cric Ci€rn ddn cu n6ng rhOn.
g. Khu ty'c n6ng t&dn: Ngoiri khu luc dd th! hay c6c urng dd thi, rhi cdn lai ii c6c vtrng,
lanh th6 n6ns flr6nn-ehiQp.


gi_dugin chri f ln tfut ca cac cdch phin lo4i ving lenh th6 n€u tr€n chi rnang tinh d6c
-Dieu
trung kinh t6 - ky
tt6 sE kh6ng cO ntriAu y"nghia kirt
lhuat ha,:cric y6u ti5 criisu phat tri6n.
xric dinh cdc y6u ciu vA quin ly mi chi In nhmg dinh huong chung.
6. ViQc phin chia tlla gi6i hAnh chinh hign nay c6 di6u gi cAn quan t6rn?

Ciu

li

7. Uy ban nhlin d6n huyin, tinh
co quan quin tf ngirh hay linh th6?
Uy ban nh6n d6n huyQn, tinh ld co quan qurim ly lanh th6.
Ctg_! : MQt s5 ihfn r6t vi phin chia nginh quin lf theo bQ ngirnh

Tri tiri :

* T6ng quan chung vd quan lf nhi nudc theo
ngd.,nh
lf
theo
ngi'rh
viQc
Ii
qu.in
lj
v6
Quan
mat ky thuat, vd chuyCn m6n, nghiQp vu, chuy€n
m6n cria bQ quan If.d Trung uong aiii vOt t6t ci cric tton v! SX KD trong pha. m vi cii nudc
- su cin thiiSt phai quin Ij theo nganh : cric don vi san xu6t trorig nganh .J iit *i}u
,m6i li6n hQ v6i nhau :
+ cdc m6i fi6n h6 v6 san pham sin xudt ra nhu : th6ng s6 kg thui! chdt luqng s6n
ptrAm, ttr; trudng ti€u thu.. .
+ cric.m6i li€n hE v€ h6 tro vd hq'p t6c: nhu h6 trq trong vipc sri dgng lao dQng
trang b!
mriy m6c thi6t bi, rmg dpng k! thurfr- c6ng nghQ, ep dung kinhigt ig* qui"iy.. .
- Co s& khoa hgc c0a viQc eLNN theo nginh :
+ cdc tlon vi kinh tti cung,nginh c6 nhtrng m6i quan hQ trong nginh, cin phii iluqc
_
chuyEn quin boi m6t trung t6m nhSr dinh
+ Cric dor vi kinh tii tuy khdc nganh nhung ctrng cluo. c phin b6 tren mQt lanh th6
deu c6
quan hi, cin phrii rtuoc diSu chinh UEi ,nOt truns tem theo khu
A;;';Ap
l_hyg
f9i
lanh th6 tl6 li Trung uong Tinh HuyQn Xa vi tuong ttuong
+ Glta quin l1i.nBanh va ldnh th6 c6 m6i quan
hrru ; n6n c6c co quan qudn lli theo
.
ngall- yi theo lsnh th6, giEa co quan qu.an lf Enh th6lgc6p ndy vdi co quan quen'lj lann th6
cip khiic phdi c6 sg ph6i hqp v6i nhau tli triinh cho e6i tuqng quan p[ai
sg trirng cheo
I
"niu
hay b6 roi
+ M6i doanh nghi€p ddu tluo. c ti6p nhin sU qu?n l1i cria nganh hqp ly vd hiQu qun_ D6ng
.
thoi c6c tlon vi 116 phai chiu su.quen lf cfia chfnh quy6n dia phuong quan Ii theo lanh tho
* Phrip luit nhi nudc v6 qu,irn lf nhir nu6c theo nginh (gioi
thieu-mot s5 cric v6n bin
,
plap
quan li nhd nudc theo ngirnh. Lua chon m6t s5.nginf, mang tinh aA" ttri vd c6 thti
lYal
gdn vdi timg B0 li6n quan)
- Luft gi6o duc dai hgc
- Ludt bio vQ sric kh6e nh6n dAn
- Luflt hii quan
- Luft ngrin sdch nhir nudc

*..

;;;

- LuQt doanh nghiQp
- Luft di sin vdn h6a
- LuQt phdng ch5ng tham nh0ng
- Luft bio hi6m y t6
- Cric luft kh6c
* Co quan quAn lf nhir nufc chr.r,r,6.n nginl
TIlt g uong : Theo.hi6nphiq 1992 hQ th6ng c6c co quan hinh chinh Nhi nudc g6mc6
_ .^.
,_9l1rl, phri (Di€u 109 Hi6n phip 1992): cric B0, cac co quan ngang 86, c6c co quan thu6c
Chfnh phri
- Dia phuong: Co quan hirrh chinh nhi nuric d dia phuong; c6p dnh, cip huyQn, c6p xa
]_Mirg n6i dung co bdn vd qunn l1i nhri nu6c theo nganh :
{dy dUng h€ th5ng vEn bin phrip luit c6 liOn quan. X6y d\mg chi6n luo. c chinh s6ch
phat trien ngdnh. Xdy dgng c6c chuong trinh, dU 6n ph6t tri6n nginh rnang
tinh quy ho4ch.
6


'l

jr. l:i€n :.('jar :rii;i
t.;

:

).:,'"' iLrr.e

ii

";icl:

hi r:c ;ridi ndn ngirr-h.
;1:'p,,ic q,:lc 16 :r.rr1 pii:r ,.-,;-. nsarr.h.
-

r,1_, ,+ ui.:l ij n,',i -:r-'c u;eo ::gii;,h
:'(rl-.r '.;gc r.tl-u ju:g va'
kiai ihuc

:lli:i

hiir ;irr;,ip luir. ch.u tjlii:T;! !ji.:..:r.- :::.ru1 phai
rhr ical :;giri
-. T:on-g',':3r :riv d';rrg chicr i..rrc ,,.i ,-.rL:y hciich
;-,I:ir riSn ngc..h d,,i jii: i.lr,: r:;::n i,:roc
:ri: lriCli :onq lhi K f .- il-I cia tr,ai rginh
- Trir:g '; ri:r, ::1y_ d:lg :iii:r. iuoc.qu;r, hc+ch- k0 ioach rrong li€c lhuc r;Jr crc chi:rh
:rcn. r; i:-, ;l;e,p;;l6t r:iin r:ui,;i.:iJii:i luc, cc :irr-h chit clt'-ryen m0n null cua rgarri '.i ..i chic

., . .- .l
:;-in i.:i:',h ii

,:.o tao oi:i d,:..nq lec j,5ng chu,r,in nslnh cho rcdn nginh
. - Trong -', iic xiy iiung vi :r:dn rhai rhuc hie-n cdc quan hQ tai chirrh g;iia ci.c con vi kin.:
te :rong toilr flginh
. - Trong xAy dr:.,rg cLiSn lugc. cu_v hoach, k6 hoach ph6t tri6n ngu6n ngulen li€u, c6 tinh
i;rit ch...rv3n:rijn n.:a cua r:-rririfi vi:5 chuc riuc hien :iic hiB:r pli [p can ifr;* e,j phit tri3r:
j:{ j.r.'rlt lgrr}€li l.rii.; chr:;,in irEi.: r.t c}.,: iirili nciin]
- T;oi.g r.;ec ihiii: hin ci; rl:i:rir sdch, biQn phap ph:it trijn '".a mo r6ng rh.i uuo.ng ti0u
:ir:-l sr.n .;h tinl. ii:i:i.:.hi',a ;tl::'l; ri-;..r l....',.r': nganh lir ti:uc i:ien 5:,io iri, s:rl ,\:.r:::t nt.,j .d:!:.tnc;rhirls
::-.:,'',::t l'i -r: .,i,.r l"r;t
, - I i'u;rg vr0c :ip ,:iunq cic linii ihuc io clt[rc san xult khoa hqrc va hc,rp l1i cdc ilon v! r::in
r:uih - Hnh cii.::irh trong c,)ng lrsairr,r
-[l'r.r::E
vidc th:Ln-h rri,. ]:.iir: ira roat ding S\ - KD cfia clc drn vi kinh t0 tr.ole r:ginh.
*-);r-,:i: !r'.rtiirg ili:l rs -x2'; iliing.,i;e iL-.,':T-i cira rgir::h. sriii qu1,6,t t:r,5i quan h! r:,5t cin ,1,:igii.r co
ii::r1: ;:qr:iir i a vi i-.i uira iui:g nt.irir t;:org c.r ciu chung cua nin kirr]-r t6
- 'l-lrLic.iidrr ;:rc clrinh :':i- i-'- cii.c hi;e phlp plrat tr-i0n thi tr.riurg .;hr-rng cho toin ngirrrh,
^ i1.^.' l:ir -- :.:.1 ' .i-.-:I ntenll il^,,
lur' ::init, QuI pha;r i;1: :b.,.:f;.t, cing ngh€, quin ly cie rhring
. - l. '.,rS ri;, ri.li:: cdc
..,.ao
::ii1.r:, 'rrg. n3r'Lrri:_ ti€ di:l
h.: tl,l,.rr,g cic q,ly trilrn. i1u-v-. pham chung cira Nhd nudc nb:im
qui.n l1 iir,ing irhir todn uirAc
.
::
j tr .rl',uu,
' - --r
dieu phoi su dung ning lgc rnfv rn,5c, thi0t bi chu_v6n dirng d4c chring theo
ngin'n giira cdrc don vi kinh 15 ciLns ngiin} d6 nAng cao hi€u suAt sri'dyng co sd v{t ctr}t, ty
thuar. c6ns nsh€ cua ngir,rh
- 3.i.,y. hien cac- biin phlp. c.dc chi,rh sAch qu6c sia rrong vi6c phrit tritin ngu6n nhdn
i'.:c, n::u6n irqu-l in liuu. i:gi.r t'ri: tri ruc l:.irtraihoc c0ng nghi chung cho toen ng2rnh
- Ti,.,rl .;ia:iri;., jrrirt;6c tl:i:iri lu3r. phd.p iuiit. \,An ban phap qui', thii ch6 kiruh t5 theo
chuy0n mf,ri r:'.la nrirrh oi cir;.g i:ii: c; quar ,jhuj,.3n i.!r,in Urac nirurr thanh he rh5ng vin b:i:r
Ph6.p luit q,.rrn ili 13anh

gaE-? : Sy

ci* thiit khich quac quia ii.-nbir nrrfc theo nghnh t<6t hlrp vni quin !f

I6nh rh6

(luin

theo ngdrh ii vi0c quin ly',.6 met ki th.Jal ';B chui,6n m6n, nghiQp vU, chuyCn
m6n cua b.i qui-r ij' o f ring uong t6i vci tit ca c6c don .;1 S,^ KD irong pham vi ci nudc
ir, $eo ldrJ rhd ti vidc.to ch,lc diAu hia. pn5; hqp hoat aOng Jria tAt ca c6c dor: ',.i
, . . ,Q11"
kinh t6 ph6n bc tr€n dia ban lar,h ih,"1 (chri ,,,6u li lintr thl rneo cdc ion vi hinh chinh)
Su cin rhiOt :
ciu kh6ch. quan cua quin lj nhd nuoc n.d kini tt!, nJ:arn dAm bdo cs c6u ngirnh vd
, : -Y_""ihO
co cdu lSnir
trong n€n kinh 16 ,.1uiic ri6n
Cric ticrn vi thudc cdc nginh kinh te - k! th'.r6.t aira tr€n c:ic dia bin lanl rh6 khic nhau
cfing d€u chiu su quin ly nhd nu6c theo neinh cira riic h6 (Tnrng uoale) r,i cta c6c co s,:
chuy€n m6n (6 c-!a phumrg)
. liong phAn vi thAui qr:i-in :hc,.. .ili .iir,-. , .ra lL,::.r r.: :,.,, . .r .. 'i theo nginh bdo Clarn .
cdu ngdnh phat tri iin hcp iv. tror:g pha:r, ri :: -i-i '. a c:i i,
_.iji, -,i]lrl
!_i


C6c tton vi kinh t6 nim trOn mQt tlon vi hanh chinh - lanh th6 ciing chlri su qudn lf nhd
nu6c theo Hnh th6 tir Trung uong vir cria chfnh quyAn dla phucmg cfuc cilp theo quy tlinh phan
;
cdp cria luft ph6p
Trong co cdu quy€n luc vi phan c6ng n6ch nhipm quin lf hdnh. chinh nhi nudc, Chinh
phri quan lf thi5ng nhdt c6c ngirnh vi c6c dcm vi Enh th6; chinh quyAn dla phuong
ngudi
chiu tr6ch nhi€m quin ly kinh t6 - xE hQi tr6n dia ban lanh th6, d?i bi6u cho quyin lqi nhandan
A ila pluong, OOrig tnti ld mQt b0 phin cria quyin lgc nhi nurJc thiSng nhiit d tlia phuong, ld
nguoi tlai dign cho Nhi nudc ( Trung ucmg) d ilia phuong
- T6t yiSu phii k€t hgrp quin $ theo nginh vi quinlj theo l6nh th6
TrEn co sd phin tlinh 16 chric n[ng quin g, c6c quy rflnh v€ ph6n c6ng phdn c6p vi x6y
dtrng nQi dung vd mric ttQ thting nh6t quan lj nganh cho timg ngdnh theo dac di6m nginh, nOi
dung vi mrlc dp Cqn
theo lenh th6, nQi dung, mric dQ tiit trgp guin g theo ngimh voi quin
Iy theo lenhth6, nhim phSt huy cao dQ nhdt hi€u qui sri dgng nguan tUc cria ci nu6c, cria timg
vung kinh.t6, tung dia phuong trong su nghiQp ph6t tri6n kinh til - xa hQi, bdo rlim th5ng nh6t
I-oi ich qu6c gia vi lqi ich tung dla phuong trong sU ph6t hiiEn m6t ciich c6 lqi nh6t nhirng lor
th6 cta ttia phuong
- Su ki6t hqp th6ng nh6t hai mit quirn lj chn y6u ttuo. c th6 hi€n :
f6 9htic di€u hda" ptr6i trgp ciic ho4t tlQng cua. t6t ci ciic tlon vi thuQc cric ngirnh, c6c
tlanh p$n ki"h q6, cdc cip qudn , c0ng nhu cdc t6 chric vln h64, xE hQi, an ninh, qpdc
phdng tl6 ph6t tri6n nEn kinh tii quiic din theo m6t co c6u hqrp ly nhdt, c6 hiQu quA nhil v€
ngAnh cfing nhu vi tanir ttr6
+ Quan ly c6ng vipc. chung cria qu5c gia tr6n ph4m vi ci nu6c, cfing nhu tr6n ttmg don
vi hdnh chinh - lenh tho ket hqp hni hda lgi ich chung cria c6 nudc, cfrng nhu lqi ich cta dia
phuong
+ Phuc v-u t6t cric ho4t dQng cria t6t ci cric tlon v! nim tr€n lanh ttl6, nhu ve k6t c6u ha
tAng, bio v€ m6i trudng vd tii nguy€n, bio dl,m ph6p ch6 xi h6i chri nghia, an ninh, trAt tu
c6ng c6. ng, phuc v9 tloi s6ng vat chSt va tinh thir cii dan
si5ng vi ldm vi€c tr€n ldnh th6,
"o
b6t k€ li thuQc co quan, xi nghi_€p Trung uong hay t[a phuong

.

li

I

. i

lj

.

glu l0: M5i quan hQ gifra quin If nhi nudc theo nginh vrfi quin lf

nhd nudc theo

hnh tho

lf theo nginh li vi€c quan g yi mat k! thuit, vd chuydn m6n, nghipp v.u, chuy€n
.auan
^
rn5n stil b0 quan lf d Trung uong rl6i voi tit ci c6c tlcm v! SX KD trong phqm.ri ci nudc
.Quin lj theo hnh th6 Ii vi6c t6 chric didu hda, ph6i hqp ho4t aOng irla t6t ci c6c dcm vi

kinh te phan b6 tren dia ben hnh th0 (cht ytiu lA hnh th6 theo c6c don v! hanh chinh)
-,N_qrf€n tic kiSt hgrp quin lj theo nginh vi theo ldnh rh6 ddi h6i ph6i c6 su ph6i nqp
.
chat ch€ gita quan.lj theo ngi,nh vir quan lf theo ldnh thiS tr6n t6t ci mgi linh v.uc kinh t6. ca
hai chi€u quan ly d€u phdi c6 tr6ch nhiQm chung trong vi€c thuc hi€n muc tiOu crla ngdnh c0ng
nhu cta l6nh tho
. ^ --lU \et hqp niy sE tninh duoc hr tuong cuc b0 cria BQ, Nginh, Trung uong vi tu tudng
cgc bQ tlia phyong cria chinh quydn dia phuong. Theo d6, BQ chi quan tdm d6n lgi ich cria ciic
don vl kinh t6 do minh thinh l6p vn ny ban nh6n d6n ttia phuong .tri qrun tdm d6n lqi ich cria
c6c tlon vi kinh t6 cria dla phuong. TU d6, den ddn tinh tra. ng tranh chip, kh6ng c6 sU li€n k6t
gita c6c tlon vi kinh t6 tr6n cung mQt tlia birn lanh th6, do a6 hieu qun thip
* NQi. dung ktit hqp :
SU k€t hoD quAn ly nhn nudc theo nginh vd theo ldnh th6 dugc thuc hiQn ddng thdi ci
hai chi€u : Quan ly theo ngirnh vi quiLn lli theo l6nh th6. C6 nghia li, c6c don vi tt6 phii chiu
sg q3rAn lf crla nginh (B0) diing thdi n6 cf,ng phrii chiu sU qudn lj &eo ldnh th6 cria chinh
quy6n
'Chuv6n dt 10:

QUANL*'THOIGIAN

@1

hiQu

: PhAn biet hai

qul".

- phan chia thoi gian

;t;-d;;J

khii niQm..phnn

chia thiri gian hqp

lf'' vi ..quin.lj

thiri gian

li

Nt6u thdi gian ttuo. c phin chia m61 c6ch hqp lf .nghia
tt oi eian ri6t c6ctr th'6ng minh cho viec theo ou6i nlrme

h'p li:

ai"i
.t,ing t" ie .6
mgc ti€u quan
trong nhit;
-.quinljthdigianhi-6uqui:Li.qu6tinhthuongxuy€nthuchi€nhi€.uqudviQc
phdn chia thdi gian ho-? E bao giim vi€c lap kri ho4ch Iirm vi$c, danh mpc nhii:tg viQc
riy quy6n c6ng viQc vir nhtng hQ th6ng kh6c.
Gi6ne nhau:
- S,i asrrg thdi gran.hiQu qui tt6 dat nhiing mpc ti6u quan tgng nhet
- Odu phni Bp ra ki6 hoach thuc hien.

Phin chia thli eian hqp lf
-X6.y dgng khoAng thoi gian cho mqt hay

Qu:in U thiri gian hiQu

cin lirrn'

qui

@ldmvioctongmot
khoang thoi gian nhnt dinh

nhi€u c6ng vigc
- Xrlc dinh thdi han hoi,n thanh
- Khdng b6 s6t c6ng viec
- Sri dqng thoi gian th6ng minh, thuc hi€n - Lip kii hoach , danh muc d6 tninh lang phi thdi
gian
theo mric tlQ quan trong cria c6ng viQc

Ciu:2 : Sfr dung cic ki thuQt di hgc, phin.tich cic y6u t6 giy ling phi thiri gian
cia bin thin vi lip k6 ho4ch triet tieu cic y€u t6 niy.
ThUc henh

- Gia st co quan b4n li co qru., cip tr€n, cd nhiBu dcrn vi cAp dudi trdi khip ba mi€n
,
Bic, Trung,
tru&ng giao cho b.n t6 chric d_m6i dsn vl mqt cuQc hqp m?r vi€c ph6

Nam. Thri
aon vi. Hay cho bi6t c6ch thric tOt ntrit d6 ptrO Ui6n
bi€n c6 nQi dung
"a.b4n.
"froi6i.a
"tung
th6ng tin cho ciic don
co quan
v! thuQc
. B0 phan ..mgt cria.cria uruo pt,o*g X, thuong b! ngudi d6n phan nan ld chAm tr5,
kh6ng dirngthdi han tra k$ eya nhu quy trinh dE iluvg m.e.m .y.j Jh"o. bal chu tich UBND
phuong cAn phii lnm gi d€ khic phqc tinh tra.ng n6u tr6n, liy l4i ni€m tin c6a nhAn ddn trong
phulng.
thric chuy€n d€.

Ciu 3 : Trinh biy phin tfch cic'turic quin If thoi gian hiQu qui
Tri loi :
laq,TuICn,?:-9y:3e'
Qual ly thdi gian h qud trinh lip danh srlchnhtine 9,:"
ttrOi gian Ui6u, aarn Uio ringmgi viQc tfugc.thuc hi€n theo tfiin_g-k6 ho4ch, kh6ng bi lang phi

*tl

tr:!.-1,-:i.- ^:,^ ^a^ *---- +L.5i rrAr
cta mOt h€) d6 hoen thinh c6ng vi6c theo f chi ch0 quan cria con ngudi
quan fV thdi gian hiQu qun : li qui trinh thuimg xuy€n-thg.c hiQn hiQu qqa viQc phdn
chia thdi SaniSp ty;6i k6 hoach lim vi€c, danh mgc nhtng vi€c cAn ldm, riy quy€n cdng viqc
vi nhtng h€ th6ng kh6c
+ C6c budc dO quan lj thdi gian hiQu qui :
- Buric I : nhdn thr?c tim quan trong ctia quan li thdi gian hiQu qud
Thdi gian ld tiri sin v6 ctrng qu! gi6 trong ndm lo4i tii sin cia con nguli (v6n , tii sin ,
vit ch6t, th6ng tin, ngudn nhAn lu. c)
-i:

10


.

Qur,l ;v th.'i sl::r: ; ::;0r -.r'ong n-!:&ng i.17 ninq quan iro;:g :lhil l.nj c(,rr :j;.::rr ci!r- i:en
i.,]'.i:r cinr srin cins;1it- eu:ui lj ihti gian ci
1r:ngirii cic hier crl i.oi ci:r ra- ci:;:g,-.i.u.c, r.i€n
i::',ic. no li:h;r, i:n6a a6.i:: b.ing culc s,5ng
_gil=ia crJrg r..,6c ui ji:, C:r.l:. \;i \ij.. ,.i;,) i.!an rir
.'ic;n jar cacil s'.,- riung tn,': g:an liia inilih
- B ur"'c 2 : X:ic clinh n:r;c ti6u nhi6m r-u
l-:u:c -iihi ii6r lliirl mn ccne ti6c ndc d.i. rc,rLg r5_rr:..g. r:gl'.ia ii ,:h.j;:q -"a rnuon d1t d,roc djiu s.i. ],Jit m,.ri :i.ri rr--. :.i,:.g q::i:,
;lu;g ,a
,:.ir::1r
:ridr:.) rruirli ca:: .irn r,-hiu:g.si, ;:n k0 ho4ch.sao cho ihuc 1ii.3n tor :rldt drl,c it:;l: i.te:i5n
tinh.. r-lra kiili sclt d-Jil: :c;: iitl co:g vi6cNh'+n bil-: r'i rri e'ia ,:::.r.. hiiu 16';ai i:d va rr6ch i$iirn cua cin t^-,ilr. c;ru;.g trL si bilt
,
rarg rr:inh ntn ii:n gi .10 hl,in rhdr'h r5r mpc lisu la ii€ ra. Dac b.:gr, k'ii 5f,r uiSi:., ia iuoc
ii'-r-e ra thi liui 16 qui iilnh ;h'r:c hi€n, xric dinh nhtng mpc ti6u
ngdn ii4n va dir hu ciro ban
thAn minh
- Bu6'c -1 : Lip rlenh m lrc nbfr'ng vi6c cin lim
,
,T?o i:ri': iiurut :1ii.ir :!5:r-is r;3c cin lam dE huc'ng r6i muc .iCu iir ciich .tr;lia !1- rhiri gian
,jl,
::hil: I-1I1, gia:i.: ih.-,i :i:rr ,ii :Lr d..il nhtng r-i€c .in Ii.n rr,rng ngly, tuin. rhang-.. kdirr the..r
.j,i la. i'jalir-E chur,g:h,.,..i glun c.ir' t];i-: nhi8m vu. Niitng r;h,: ciu.i,,;,ln kr,6lr Jrin
*i;i :,.1ai
::ra'.::o ,jzu,]r sich. n!.urg riirnr ., itlji ngfri Odn ..i j plin irj ,rl ,r,i,
:" :;;;",
r',r:': i-hrin-e i6n khjr:g iiirh .:ur,lg,ren qui :hdi gian ca aint cua ban ti "=.t'f,,.;;
nju iio u;,i cne rirr;
:roi:s. ilAu.sclrn hrn ircns l.::.ri.... lhirng ta c6 xu huong dE t5 chuc. Lip :;ung va t6c cij t5t h.rn.
\ rav j;jp itc ni,:r s€ ti::'., i.:;.il;: g:ii nhap vi c.dc busc uit t-uirc, khi th,;c sir.lii:r

- 8uo'c 4 : KC ht,r,ch
'Iuc li rr ch ti:

hr.,a denh rngc c6ng ti6c
lir:r:: dao lhuc hidn ,.i:rnh muc cong vi6c rheo k6 lrcac1r ( iir;r gi:). iim
r,l:u tht niri, ?lir, lrtr; :litr?,^i lan:?)
T:'ons i,idc i:ip L€ ,-:ch l.hu*c hi0n danh nruc c,inr vi,3c, uir srly nghl. xd.; dlri.r chc ,.lui;c
i;;1.1, il) nhimg vi€c quan i:'i,.iq ii,ri ijiir i,-r. Uu ti(:n nnftrg vi€c q,,rn
.tiung:buc
'..or,g-rrhit i,i. ri;r
tr,.'" n,: dd..: ti6;r. stu i,-i th,rc hlOn i:ic crinq vi€c t;€p iheo
-But'r_5 : Xdc dinh ibrri lr4n holn thinh . eu1.er tlinh ihu.c hiOn c6ng viQC
-voi
r:i6i nhicrir vu cin nhic rnfrc d0 uu ti€n ,xerr hdnh d6ng nio n6n-ld truoc , han]r
d(:nq niro larn sau vd hir:h i6ng nio IiL quan trgng nl,d.i tir do x:ic J;r-t tt
oi gian hoin rhirr:h
chung..DiAu nAy se gdp phin girip cilingia tep trr-ig lirn'r,idc vd hoiyr rhnnh I6ng viQc rharih
cirong hol
L'ic

l

.

- Bu+c 6 : TinE iii:, r:'rt irli hcc kicb cghif m
f0nlr kOt l,ing ei:,i r,i::i:: i i .a q'r:i tini. din_ii gi:i lai nhijng c.jng vi6c. cic rnuc ri.ju Cd
iroir, ihilh r,?r ciic vi6c ni..-. chria idr:i xong. tir:r ngrvtn rlran, xdc alntr n-guycn. nhdn.cirii yiu dd
t6.p trung khic phuc iroug inui cirn t6i. barv ta ia"i', ru rainh xern
iai c-iich sri dung rhli gian
crja minh tlO n-hAn thric gi?i iri rho!
(n€u
0 buoc !.1
;rian
Tgm iqt, di quirL t-v i:t,ii gin cd hi{u quc, nrii ci ,lren cdn nlzdn thir duoc tim quai
,,:QrS
thc\i giar,, ft:.i..:,t tiis;t r.tiriirtgl;iu ti gi.y li;ig phi ihdi gf ,n iing:!zd.i chi rlQ:tg:,4,
iy1hoqch
lwg !c:
qrdn ly tlii gion cua niir.h. cio dii chon su d4ng corg cu ndo dd qudn lj,thdi
giai tli c ng t:itz phii :i:.:i iri 34. hii lzdc cifra tl.trc dich c,,6; ,irg cia c,u4" ridi vii naZ dUh
.r,i€c. ci,
ngdn ltan, vci ird vd thu t:t r,i tiEn
Eifr thin_? bir,g trong cugc sing,. giDa cciig
.c6ng
vi€c bdn ron vin cdn pl,tdi chil f din nitrng.,..i2g ,i ngt r-o bu iai nhtt stic khdr,"iin
,na, i
I
qwn hQ v6'i nni ngtoi. cctn ii.gad'i quar, i;c.,iio itc'' c6t".z t,iac. Muc dich rdp ra biiu id a'i pn4c
v4 clzo .cltfnh bdn thht vd duy tri quan l'e r6t dgp vdi :tzoi ngudi. pJtuc vu
cin ngudi m6i li muc
dich cutii cimg cia qudn l!;itd;. gian.

Ciu f : P-bAn tich cdch su.riirng rhii gian bif u qui.
T.Ifiiu vi bir nax.. Hiiu ii bti. rhiil: ,rii.; jri,:.i ;t6n cilch chiing ta sfi dgng thli..ii:n

cria rninh, nhu vi€c chtng ta

x;ii ji,'rr,

;-,iii,' -1 .- r .:,r.

i;-- ,:. ,

',-.r:g

mu6n t.on"g cuOc ,5rg,

,r.,,

:r..


cta chring ta cFg nt o khi nio vi li.,rn ciich nio chring ta liun viQc tOt nh61, khi ning.minh ldm
tlu-o. c toi ttiu diAu tt6 sE gi6p chung ta hi6u
-

NghlvAmycfiAucdnhinr'

i,'

MUc ti€u cri nhnn c6 thti fien quan d6n c6ng viQc, cuQc s5ng trong gia dinh hay ngoni xa
hOi:,i."
Chringthfu chic6 thd fien quan d6n vai trd cua bqn tro.ng $E gir5i. Mgt khichring
!q:
ta tln thi6t lflp muc tieu cua ban thdu, chung ta c6 th6 gp ki! hoa. ch ad ui6n no tlartr hiQn thgc.
D6 $qc hiQn iluqc nhtrng mgc ti€u chinh, chring ta c6 thE chia chung ttrdnh nhting budc
nh6 hsn dd d6 thuc hign hon
Hdy xdc dinh mvc fiau cia b4n
suy nghi mQt cdch sdng tqo vi nhfrng lcttia cqnh Htdc
nhau aia chung.
Cin btit khi ndo bgn tdun viQc t6t nhir:
T+ .a chring ta, ai ciing rliu c6 m-Oikhoang thoi gian tdm viQc hiQu qua nh6t trong ngiy.
E6 c6 thc li vio bu6i sring sdrn, gra grd siing sau khi thudng thric mQt t6ch ca ph€, sau bua
trua ho{c vio bu6i toi. sa; nen
.n-ne ,iC;qrro;;"c Jal v-tkil khei.J6t khi ban tinh
t6o nhat.
\cn tran trgng khoing thoi gian ldm viQc hiQu gui nh6t cria minh vi kh6ng bao gi& sri
dung n6 tl6-thu. c hi&r nhiing nhiQm vr.r kh6ng mang lgi nhi6u lqi ich.
- Kidm ta ctich s,it dgng thai gian:
MOt cich quan trpng d€ quan lf thoi giap, tlg
bitit minh ttang thu. c sy srl dgng qu!
thoi gian cria minh nhu th6 nAo .C6 hai c6ch dd bi6t duo. c ban dinh bao nhi€u ttrtri gian Cho
nhitng nhiQm vu ktr6c nhau: m6t li udc luqng, hai li ghi ch€p ti rni lai c6ng vi€c de Ia;. c6ch
tht hai uu viQt hon
Kiim sodt cdm gidc cd.ng thdng:
PhAr-r-l6m chring ta cO qua *teu ap hrcl Khi 6p lgc ngay cang ting, chring ta tU cnm thdy
bin thin kh6ng c6 khi ning.ra quyiit tlinh, n6n duong nliu chring ta m6t ai su can bing trong
cuQc s6ng. vi the, chring ta cdn lim li tim ra ciich phir hqp dii quan I;f vi giim 6p luc cho minh
nhu: Thuong xuyOn l6n k6 hoach cho thdi gian nghi ngoi; Hoc qich n6i kh6ng; Ldp k6 hoach
cho kj' nghi ru trudc; Denh rhdi gian cho gia dinh; Tim kitlm sd thich moi ho4c tinh nguyQn
girip ttd mOt s6 t6 chric_ vi cQng d-6ng d dia phuong; Da,nh thoi gian cho b4n bd, cn bqn cfi va
b4n m6i; Ph:it tii6n khi6u hei hudc; Tflp th,3 duc; thuong thric im nh4c hQi hga...
- Chudn b! chb s1r thay itii:
Trong ci qu6ng tluong tloi chring ta khoDg th6 kfiOng c6 lrie phii thay it6i c6ng vi6c, noi
6 -. . n vqy chting ta cin chuin bi tam *ii chi nhfrng cich th*c-mai dd'th{c hiQn rngi c6ng

fi

-

ii,

li

-

-

viQc.

2. HiSu vB c6ng viQc:
- L,im rd cdng viQc crta bgn:
Duong nhu tdt ci chring t4 ai cting qud bin rQn, nhrmg viQc dirng l4i vi tim hi6u 16 rang
v6 c6ng viQc lai v6 cing quan trgng. vi di6u niy sE girip chung ta c6 th-ii nghi xem hm thti ndo
d€ thyc hiQn rnQt crich hiQu qui c6ng viQc cria minh
Khdng ni trdnh c6ng viQc:
.., .B-qn cd thi tri hodn, nhung thdi gian thi kh6ng, vd thdi gian dd mdt di thi sd kh6ng rhd
l6y lai duoc. Su tri hodn cu6i cilng s€ ldm cho c6ng viQc tra nei *h6 khdn hon.
.Gifr tQp trung thqtc hiQn c6ng viQc:
B4n can phdi thi€t lfp cho ban thdn nhtng mgc ti€u thgc t6 mi qua il6, bqn c6 thd sri
d',;ng r"\-nng kj rrEng c-iia rninh vi gi-tip ciro c6ng vi€c cria ban tr6i chiy nhu
+ ThiCt lflp cho bi.n thAn bqn m6t muc ti€u
+ Hudmg toi mOt nhiQm vu
+ Einh ra mQt khodng thdi gian
+ Bi giSn do4n vd thi6t gp trd lgi
NAng cao khd ndng ra quydt dinh:

.

-

.

-

.

-

12


ii

c,r

jr:g

,..-, .-",16,
^-i' r'r'Iil: ra :3c :lj-':'*t

;il

::Lu

:iii li.e bin tli::
' Diu lir r:u li6:rr

-

in :rir

ph:ii ra cac qu1,5t diru'l::iong c::ic :,.ing ., i si $i L:rdn hoa,
i,u.11-: :rlr:r3 .i'i va'., ha]'ioc :a intng iri:r il-r.ii: (:
ra:,: 1:-.\:3 li-ir r.3 r..r
"1r!rl

ia.',

r,.ic

nh.u:

i-ir

nliil:c

Ci6u: c,la
T6; J,:,:rg cua m,ll; I'ta cnrn id
-ii?

niii

lua ihrn?

- L)ij;.i gi s..l >:i;r. ru:i3u rlc l:hdng ra duoc oa::u _r..r.ui. j,:+, ;ii,i,i:ilc ji.:o l;iii h6
,
iuhi::l-::,io vil r,:Cc

hr-ri-n:l,in,i .rJc:;au;ua han?
1l,Lrir1t g;a; 5€ :a r;rot cuyet Cint ta $.i
. 11.
lo: co th3 ;un iiri ktl'..;::i it ai chc r..in ,JE cic r.:,i?
+ C5 n€n srv irsh: \:.rtn:a iigcai giiii har: th0r:g
th:,r,\:;3?
Dimg bO qua bin nlns c.ia ban, truc girlc criib:in
. .}.ii-in urq nhu thj nio vc.i nhring lua
chon khdc nhau rni b4n tlang d6i :nft?
Trsi, khi i.:n cdch ra ,,,,;'Ai dinh, he;; su|; ngtti :!4! !..tgic, :tii.rng t",itg
ding qtili.r cin
;:.!r.-, rr;;;i:.:;. 9) lcn;iing f+-,: ji,:.1 inicit itai.
-.dc!- ilnh ding hc.n r! np1 lj11 fifq.
i:iIy h;1c cr'ich iu ju:rs. lhij ci:n crla ban d bi: clr r.r; .:..:i,
:,
J_ ,i Ezllt DilF
- Dot den hie cic lcn
bin n!:frng i!:#l:hc5ng rhtrdngxui'.:n ci,t iin. b:n :,j thi suv nghi 16 r,ins
-.,-?::.dil..kizai
., ",, ..rr.,
-, .,:/;s .rur;.

i

=

,

-

t'iit

nh?t

k.i.

nhii i:i'. .:.'. r:;Jri'a li b:rn cd lhd rhr,: il,ii srrr moi i.j3c. nir i-:on co t6c jUnE
han i,i -.,:r,ri ,-::i:; ri,D hio c6o ]i:.v rSu.n gia r...-;5t c.u.ic irop
!ii.'
n:,1: qt1tirr"ti..)r i:,i '.i g:itlo ban *i,;,"'riJ, ilic;k. i).:tn..:.rr..izr;rp !irt)i
gian ci.a nti,.;h
.!:i:1
- .\- i-j.r' i'! ng cic ht :hir 2
!.::;, ..i i,c,;ci r.ittt i:i:i:;:.::.:;;;r,:,r lrz i)rui.ng x.,,t-,,in:i pizat rrin cac hi
iziry aA jzt.cn

,11i1
,-_ *iec
.,,]",1til
i..ilic n]t(i

, n'.-r

. i.':i.::|,t c,:.', t: !

- !.Qp nr1t ki hogt:h iin ri?c th jt iht1.c ti
i:
r1:
ho.qch !.int ,..iit c6 nghia td ban ci, thi itiin thtiv rrir rd rang kidi)
quy trintz
,.-. - ite)i
..,L1:r.
,kA
Dcjn
r.inlt.;Jtrc
iiitn c.cng,,.:ic.
,i. Lam vigc t6t hcrn
C. , -drroc nlliing ;-r.; uc r; i..;. : ij r:rn
1:. suv nghi sii ng tan. Iu6n ch.,j .:dng vi hoc cdch ttj lirn
:]ilns r g;r1' t-'-r dilu - . . t6t c;i ,-ii:"r c rii rhiet iiS sil:p ba. n titt i.:, €:-rr th,:ri gim r jirrn
i
vi6c i6r hcrn
--Ldnt i.iic thdng mit;h
Uh'ir.g ia cin xilc .1,nh;iirJris r:ii.ic li€u c.: th€ rid chic chin rine chune
thuc td vi oo th6
dat ducc. N't6t ciich tor nh6r dd co ric nrr,; ducc
,.trr6ng
iid, ;;-,-= dQ
rninrh -

it*i; tier;;;;e";t
--"':'

SlvL.tRT

-

:

l-rpecific = :..i.ih6
+ IvI = Measurable = co thi darlh gi6 duoc
5;

*A

= -A.chivable

:

c6 rh€ ,iat duoc

+R:Relevant=phtthqo
+ r- : Tiined = thoi gian

m\c.teu,cLng chinh xic, btn cii.t.:g CE ttrco ct \td iep irung.
,-,,.. -C!.
atong
cilo ngudi biil minit da,ig tit Cdu.
_Ddnh thCi gian de tfu *;em iii gian
.,\

I'lze

gidi lao ra ( , -1

nghi v6:r-htng ph'"'rng phi.p idrn
t6r hor:. i,i0u q,.ra hun. Didu ndy sE girip rdng
_.1r,.
'idc
hteu
qua
vd hiQu suit chung cho t6 chric c,ja bari
",.,..
;rung vic m?rc riiu rdnl tt.,,l :uii; ti;,.,- c{ta hr:n.,.d nglti,ti tti.:irng cich sdng tao , .,t
,^ dat
,,^,!dp
ae
d-uo.c ntuc ti?u do.
- Xdc itlnh nh*ng viQc quaii ;-r; ; r,.i, ..,,:ii:,g t..:,1: ,_::i.; ti:iit
l)


nhi€m w quan trgng vi c6p ttri6t. . ,
nhi€m vu ii.cdp tl.ri6t nhmg quan
:
,
nhi-€m vu cap thiet nhung it quan
nhi€m vu kh6ng cap thi€t vi c0ng kh6ng quan teng
Hdy chdg chay ring phin ldn thdi gian dwc dinh cho nhiing c6ng viQc quan trgng
nhmg khdng cdp th6t - dieu ndy nAn Ii pluin chi ydu ffong c6ng viQc cia bgn. N€u bqn khong
bi€t phdi bdt ddu tir dduvoi mdt nhiAm v1 atr th€, hAy bdt diu tt phdn vi€c bqn it mong chd
duqc thtrc hi€n nhih, ho{c phin dai n}uit, khd rth.
- LQp cdc bnirc cg thi ili thgc hiQn cilng vQc
ThUc hi€n c{c budc nhu sau:
+ X6c dlnh muc ti€u c6ng viQc. Can phai tri loi tlugc cp th6 c6ng vi€c c6n lim s0 phii
tl4t tluo. c mgc ti€u nio?
+Xric dinh nhiing ktit qui cu th6 dd luqng hoi mgc ti€u
+ X6c tfinh nhting hanh dQng cin thitit d.i det tluo. c k6t qui g6n voi muc ti€u.
+ Xric I6p quy trinh cho c6c ho4t tlQng: xiy dgng k6 hoach, xric dinh ngu6n lyc, t6 chric
thgc hi6n, phr5i trqp, kiim tra, giim s6! diEu chinh, drinh giri k6t qui cu6i cirng.
ViQc nr duy theo hucmg mgc ti€u c6ng vi€c s€ girip cho quii trinh thuc hi€n c6ng viQc
duoc khoa hoc ho6, giim brit nhtng ho4t tlQtrg kh6ng phgc vq hiQu qui cho c6ng vift.
- Ldn itfing ngay 1ir
.
DOi khi ban cO ttrd
iy
rninh vi c6ng viQc cria minh kh6ng quan trgng vi kh6ngai
lt
tl6nh gi6.cao ban, nhmg thgc t6 ban c6 vai trd quan treng toong co iJran cria b?n. Eidu b4.n cin
nh6li bat cu vi6c gi b4n lim, b4n ctrng phii lim t6t vd hiQu qui. N6u ban lim viQc thing ngay
tu tl6u, cho dri c6ng vi6c c6 th6 ld lft6ng quan trQng, n6 cfrng s€ ti€t ki€m thdi gian vd ti€n b4c
cho ban vir co quan. Hon nta, n6 cdn mang l4i lqi ich cho b4n, khi ban kh6ng phii thUc hien
nhfrng nhiQm vg bu6n td vir l|p lai.
Mgi ngudi phii nhin thric th-rgc nhirng v6n tl6 sau:
+ Hiilu ttuo. c tim quar trong cria ch6t lugng.
+ Hi6u ro vai trd va tnich nhiQm cria minh.
+ Hiilu 16 ngudi khiic rnong dqi gi d ban.
+ LaF t6t cn nhiing gi c6 thi5 dti ning cao chit luqng.
+ Hi€u rd cii gi6 ciu chAt lugng t6i.
.+ Lu6n li h6t sric minh trong mgi thsi diigm.
+ Lu6n nghi vE crich d6 ndng cao chit luong hori nta.
Cho dit nhi1.m.vu c6 ld gi, ldm dilng ngay
diu ld cdch sr| dyng thdi gian hiQu qud
nlzdt.
- CuQc sdng bAn ngodi cing viQc
- Hdng ngay, nh| ddnh ra mQt khodng thoi gian dd ldm nhirng gi bqn th{ch.
5. Lirm viQc nh6m
- Ldm viQc hba thuQn cimg nhau thufin
-Ba, "a" lu* rO vailtr6 vairich nhi6m cria m6i thanh vi€n trong nh6m, m5i thi.nh vi€n
cAn hi6! tlugc he dugc giao trgng tr6ch gi. Diiu nAy sE lim giam cang thang vd khii5n cho vgc
giao ti6p cta ban t o ,J, a6 aao!, tn ai lqi hon. san
nlqc c,ich
luo-n tictr csc voi c6c
"ihirorig rrli6rn
loai. k! ning vd tir quan ti-ong c',ra nhting tr\dnh vi€r, kh6c
+ Giao ti6p: hay n6i vd muc ti6u chung cia ban, thich ho4t dOng cria ban iI6 diing nghiQp cirng ban c6 thi6 nhin th6y bric tranh t6ng thE vE c6ng
viQc cria nh6m ban.
+ Hdy 16 ring vA nhtng quyin han mi m5i c6 nhan c6.
+ Suy nghi tich cuc vd d6ng nghiQp, tim ki6m co hQi d6 c6ng nhin d6ng nghiEp thay vi
chi trich hg.

+ Nhtng
+ tthrni
+ Mitng
+ Mtng

treng,
ffQng

iliu

tu

ti

.

.

i6

l4


quan
+ Glp m4L c6 uu ditim rat pht hqp v6i viQc dua.ra nhiing th6ng tin #u-ho{c tin
nh[t le k1,i ban cin phdi quan srit phin img cria ai
aE it u,
Eons, khi thio lu6n nhtng
"in
gian'
ad. ft uq. itir5m cria hinh thric giao ti6p niy Ii t6n thdi
':
- N6i chwiln diAn
Nnns aidn cin ctuti' *ht giao fi6p th6ng En di€n thoqi:
ri tai, ce .ia *u"i.cau ioi mn bsn cAn tru6c khi eqi dien'
,6 Ja aoqt tt'ong
+ Sarl khi ssi di€n,
.
.r
nhtng vifc
nhnt
th6ng
rirng
16
b4c
ban
d5
viQc
mqi
aig
+ Kiem tra lei de .rra. },a,

&,

thosi

; ffia"fi;E

ohAi lim n6u cAn.
,"""TiiH;;;

m6t trcurm$t vai

"*'*"iiii"iun?

quu'

-!t; +d;6"

dang gqi diQn {6

."0" ioi

A6

;ip:;6p m6t

cuQc hep, h6y

quyiit

!

ai*

mei thri thay vi

sip x6p ttrtti gian, dia tti€m'
trqng bing cdch
ioi

"u.
*oi'ia,
i6'-,ii*r-ii-;i

i*

viifia

phii

trudc nhiins

didm fian quan rni ign mong mu6n thdo luin'
- Ling nghe cdn
L-- - .1.-:- Line nehe ns,ri,i khi" h m6J neb€ thu0t, n6 r6t quan ho'nc' nhync.lhYtu .g^t'9yro"':ht
lim'
chung ta vd ctng aE trrant ric r6i cria viec hi€u
y. oe ,i?ir's"nie" "qri
ban cAn bii6t Hng nghe tot c6 nghia li gi?
vir quydn dugc ft6
+ Dinh sU t6n trgng cho m6i c6 nh6n, nhfln ra rang hg c6 nhu cdu

th$n

.

+iitOr ;t*;0"

hi€n ban than.
trong c6c
+ Tap trung vio ngudi aOi aien, tnrdc ti6n ln bln hay nfin.leo
n6i gi de
nOi' tt'nog ta l4i nghi vd' vi€c chring ta. c6 thii
cuQc d5i thoai, khi nguU rital
trd n€n
r,"q l,ine nehe tot gi,ip c6c m6i quan hQ
;'ia"e
ppr,

*:}1L".*-t

i*i

ili i;ffiih;;t;il;.
"er,"
** tutl&u
ban ciin chir i
nguoi kh6c n6i,:o*c,b* cin Iim nhiau hon th6,
i rang nghe tdi,i-"a"i
cria hQ vi ban
Wr, ngi i "lii t,O; nhan thtc ilugc cim xirc
ci€n 6m luqng, c6ch th€ t iC"
;ilH;i'i""ffi&, .a ,riru"e ei khon! auv! 1iiram*'vi€c.1er.
..- -... L:a.,
-A,, ..h,ino
chring rta tu vao ban
^..; n6u
hi,€u,1ua

+ Hi€u ngudi kh6",;":i,";;cfri co trr6
gi v€ chring ta'.
i
thAn mintr, thay-vi ctri to. Ung rE ,iqc mgi ngudi dang nghi
afuiaa" sau vt v6n ae nrriEu hsn m&c
+ r6n usng q"ye"
ngudi n6i
hien nhidu honvEb.n
+ Leng nghe d€ nhin ra nhtng dAu hiQu ring nguiri n6i mui5n th6
dm ngin "um um"''thd hiQn mong
thdn hq, sau tl6 phan toi
-n*pdtoe-jnf'tt cO'*rd ting-m.t h6i-ngin d6 khuy6n khich hq n6i
tri ngudi d6i dien, ho4c mQt cdu

.:

,'i?;;;;#ai;;;'i 'i
mu6nqin!!e1,

;;d;;;;G.'"i,id,

nhiAu hon.
ngudi d6i di€n vira.n6i' Didu niry cho
+ Ggi lai, nhu viQc t6m t6t trong v?ri ltr - nlunq
cho
g6'g ae niEu' nf"oi aoi di€n sE s6m dinh chinh
,nn. ti, rl"g t gt"
tt Av rinJ|an
,
ban
ban c6 hi6u
"*^ n€u
"-'Kdli;;"':;ii,-;drh
trd nan gdn sil) hon vd giam
tiing nghe sE tdm cho cdc m6i
c6'
tnid, ii'"'aig' tiri int rnai iun-cho nhfrng hidu nhim kh6ng ddng

*

Ii

nhim.

'i"o

,

ry' \l

Ki6m soit thiri gian
-Tgo khungthdigim
7.

tqo ra lvc ddy cita chinh n6' gitip
viQc rronr nloTfi khodng thdi gian dinh sdn
ching ta c6 iti khd nlng di ldmvi{c hiQu qud hon'
- Gib tfup tung
cho viic Auy tri su ta.p mng1n9 thdi gian c0a-b4n:
+ Dat ia mdt thdi tran mu. c i6 d6 hoan thmh c6ng
-. . ,
khi dang ldm vi€c'
gi6n
doqn
bi
i6"iao
gi6n
tlo4n'
vdi
sg
+ Hoc c6ch aoi pfroligu qui
hay c6 g6ng hoan thanh phinc6ng vi€c dang dd dang'

Lim

viQc

+

Ki€m

so6t sg giao ti€P ctia b4n'
16

-


'

-.iicc

cach li:rg-nghe. :.5n rrQng

img thinh vi6n tong nh6rn
'i: :u cr.::r ca ;.:]ran .r.a
;ing iqi 1:i1i-,a; cin,rh.i :ier,1in tIan.
-i- T:ri; luin li.
tL5ng :rhft ri'r':ig su- iiadc bicr, khi c,j r6i vjn
ai .,^rit ;i.:r- l.an cin
:'hai :dri: I'ach Si,-r:r cdc:ilh:i€t..i".*i"ie.,
nl;,n-g ci:n _qiic jie, quan va
ili d;
.iu,rc niu ic :;:ic dj;.:.,': i,h}rg .,t1l 3i phrlt
"ha..;';;r,
s:n^h.
- J(.n,;-. ir: Lrich s.:. :i:: :u.jng ce, gang rao ra rngt rrii i:uong ;ni trnq
CU clic dorq
::,.i;iip :in i;r'.-.,3: ,3n n;au r.i ci ,nii
ii; ,e"Jfrrg ohu cau ph6r rri6n cfra .:c.
+ lrrih gi6 n-,n:.-g iua chon lihdc
,rnu". khing l; q"a nlt"f ,"ir Ca nf:.
i6, hi-v- xri. a,-"r,
:j :,h!nq ctch
le:hli,vao
.r._..:,lri:i,i1,r.,ii,
.rc ue _t:e.l 0u)!i rai.r
-\..i.r*<
ihu6n. hiy cu. xu thdt chin chin
+ rin Yic sir ri6rrg
ci nh6m, nay nrro rr'ri6v co nghia li cing nhau, mgi
nguoi lim vi6c
:lrin

:a

Ci'.rr,;:

"t*g1,il-di;;J'',:

*r* :it

',

i

t5t hon. Cat duoc nhiCu thenh tou t on.
,:;.t.,t :iip.",ii cir ihciih -::ir
,rnrg'r,tri.u'rh;iti
.'i d;nn ci!:.! \.:n.

]ll:

hit .rttc ci ti.;i t,i :tt1c ri|r. ihem gia

-.t),thit hiiu qair

Li-r i1.,i" ri lriui di'1,g
rii6;--r ,,u. :;rich ahi6rr hcic qu..,,0r li n ci,+ Jine
-qiir,:,
n-:riricp
'i':'lg ''irtii:r, Je ho ci iric ,rii.'.roa,r ir-,i, ,:;ig. D; id rnct cach quani:ons giuo ha;.:
r:un Yi3c
iri6u ilui, r.i h.;rr niia,
i;,i ci;: 1i:ip n+,, ,a, lu"i -,,-,t fr*, ,i,ti
cia
r6t
ci
i:roi
rigucii
-,,;ro
. K-hi r:v iiic.
- Cht',; J j6_q p-!:11\i
-- ciiij rhjch 11: ;irs -.:g
rihitr', r'u. ;io nguoi i.hic ci: h6i dirryc riat ciiu hoi.
-. i ;"err J;ii r € nir frir ,.:i,i
Lhdn
-- .-ur.g c jr di,. .!u
c:i.: rrlu.i,.r f u. tle
il-J" rlii0m vu.
- {t.ran :..ii:.,;:,.: rrii r:r,.,.t c;..h
vitrn t,io._;;ir.r i:u r_Lro ha;: v.a
't;' .)r,1 hir;r !i::r",r 5;;. th-,,r i.:,ir,,r phai i:u:rg Ai". sif _r;j Oe
can ir,l-cir nhii| *r trong ii:n triirh ii:li

- ;i ;ii;;;
ti*

Jl.
i"'.1 :jl ci,rq Jiv-c. siu iJih,-rd;r itinl nrr;J,n vu,.;4.,;;;;;;;
.,r.-.'rier,
* inc'i vi€c
.ir'rn
dr

'icc.
uI,1'
tt6 niijn'
$uc hidn ttit dJn mric nio vd diiu gi ca, thay d6;
=r,
;;;;
it
;;.'
;.;6n d6ng ngt:ia.v(,i v.oiviac ,ri i",.,g
iai
g;;-;'"";;r;;;;
.-,.._..
_u).tiztic
;;;.i)i
,ni re, nn
ltiliiLg 1 iq<: n;i
drr,:rc

han khin.g tlzi liy rhtic.
- LQp ki hogch cio rning tuic http t6t
hc.n
uan c6n rhict Dhii rdc dinh nTuc ti5u
cho nhing cu6c ho1, cia ban. c6u h6i n€n
d[t ra
ii: i ;Su i..arr i:.j tj chi,r ,^,,,. (:,.r jir i),.,r ,;j.li ,,; :t:ui
-.ir: i,:r)l liil nlru
lhd
kirong?
Lri trao gid ban
tir
"hitc ,,rr0l t:rr11 n1p ,ji b:5..ii ,,ilr.g ..,r,. t,rp
B:.r..u,lr: i1. tio i*: ti,6!i11r."rl1c ir1,p iii;u:rl;
"irr:: ciutg qi.nn::cng.
- \iEu hinh nQr cfic hop rit hcn
T6 chic c'u,ic hort rhec ii lnr:ch,;i j:uo
dint,:u6c itop ii idrz n*c riitt dinh tr.tac.
5. Giaa ti6p hipu qui hon
;!=!1
5a; t,a cfi':h brie giro tiip
r'"loi hinh
ri.lrc giro liep.diu c6 nhtrlg ,.ru nhuoc eiiim
nhAt e i_uir
- Thu didn t-'ri- ci *,i ri,im odo ,.rngie
;;
.
r6n vi.c chu,v6n n_hrin3
bdo crio dugc tSuc hi6n tuc
,l;t .,,a iir^.i+. "r;"
pim
gio,
crirh
dt lifu d6 ddng, giao
ti6p vdi nhiau ngui'i.
song il-u ,:,ji','i..,.)r-. ;i'r1,,-.'.1;u* ra
l:h6ng xi-v riu.ng 6uoc m6i qrran
giaoti5r huc*ti5p. ,re. u;+iloiJi'.i,"r_"'ra"
d€ nhay cdm ktr6ng thii xri lf rueu
ffJ:'":::-

.iil

il;;ffi."I

"*

rinh c6 nhin iion thu di€rr
hdi ,*;?;:"rll"1l,t:"':.ul't ]i. -ul1s
min}l nhi6u hon Lli cin thei
dd dAng

v6i rnQt nh

tr?, c6 duoc thong

Ni.,""" a;ar., ,,i, li"iti" di6n thoai Id b4n kh6ng
,-," ,.:,, j ,,;" lll,;-,-],.ili,r,

,,n ngurri , a

0,,,,..

tin phan

rh€ giao ri€p

.


'-

,

-;iic

g
c-'tti : ii';.7:;i:g '..ii;
ieoin:.r:i.,:ii .,:,ir:: .. ..r:
.q
-ir., -ri .-,.r. ,r:j,r ri
, r;a-:::,".:.:,.1
a .-i:iit j.,;irj (:a.ij ; . .: ,ui.:.
- Zjin fit;d-zltanl l:irit f,.,ttg
, , .1,,"r: :i r.:i:,i gian i;ii:irijl.;,:. iLtt; iiit: jd,;!ic xit e-;41 ,;;:ir',r.= ;;ic... :.;t.;: ,:.i,".;- , rt, ..,iic rti
.:t,!i:: It-.:: rrz.--.,:g s:zr-.,-.li:] tj:l;y::. .; t;,;t.I, ..t:itnt ki i.toatk ; i...,: t ,,1,,1
..-'"tr: .,,.,.,, l-, i,. ,.'.

. x.u-:,.,,
j

,

.-.

.;.-,::

.:

@nrr:achir:brn:nh
}*s5:;
::o.g.ri.a- r:;,r ciich ihu6n ii3n ,:,:i; , a ]rai i.
i;:'l':: 'ir];r:i - '' iai ui."it':
rqi ii

J

rap;

i ,. i, .ri ,llli
::*t^,s^"::*::l YS'i
Ti ilil' \;;;;"i ,".,lii.'.**'# .'; nir'.ri
.:a., ,j,i rigu ,*i.a"r, u"" io.;ijje'.r.p ,;;ftJ
;:1li::.I,i.:f
Jir',JJ
vi,r5
r,do n6t n. Di€u i,.*:_ua.ai
nij.aii.p
:\r:rg

l;#,;#;;C,;;ffiHffii

.. f.i:a"; r'i c3r Fhii rr.rc r',-rr:g ii:r J] ::;:: :nor
: ,i1L la 5i€:
rr_r:i' rhi;ar. Cirrg c rili:.t.
'j

ti

gi6;i ro -,ir-ro.=i". ;hi

ci;

doc jar,rr s.ich idi

hcr rri6a ilCu:
l',1ii ;:.:,'.r,, ,,i., eti l,ch iu:r, r,;i. i..,.,_,i ,-r,in, ,.(r]ls iha.--r_q.
i:li 1;61-;S ;.:._;r. 1.,:i, quyiu )ich
l',an c,lns ['ni cit:::tiigt.;l6n ir:rr ji..,,yi
uliic tr,i-v riih hai:c]i.ic.:ii€.ririioar bq,*,-:!ng c6 rhe
,1ic;r ir,-'lhr,nJ: rgutii nhic r.iCc d0c
"-" '
sd.-r. |6ni, Jau jrf"g .o.€ ,i+.l'," ,iO"l-"'
,::i] :trii t1,:.r_1, lrh;S ciinc vi0c quan"troni ban rrin b.'j do, de l,.rc n:io b+n
.,frlol:S
(-r-, lxe shr ch! ilei..r.:ii.ins ti:., ..:.ln
^,,.._ ."
r:-r:
r'
nhiing stiriier rrhii d:ic a:uoc rnil nhu:-rg r-.,h6
.
:.:1li
i.i i:ac ri'r;:L: iiav J:i,-,; ngo;ii r;3,: il;if.:r
;"i*, btir lanr vi0c tre,n* kh5n_: du;::iit ciru t,i rt6 l-, i.av

.l

i;

-rr:il-

l:t, i..; !i,.::ch i:-u.t.c:
Bln n:r' hZi: Cru ,ri: t.;-rii:t ie;i, . 'ic. n,;r ih6.ng.li:r^,r vii.c rn r.:i b:il,l,
ciich I6n k6 "_oach
-:'rrg ' idc. '.':r :-,ii r!-, ci.;:;l il,i. i.i-. ':-;.rt J:ru rg}ri d5n -.;i3., riii:.ii
iir-,r lii i.,.,i hOur trutte, :,Lp
xlii, r'ii'c ; i:ai cu th3.
H;.]i' tach riCng c..c cCr:g litlc vir ric dlnh r0 vi6c
niro rsn lirm ngay h6m sau, vigc nio
nan iam.tr'.roc trong nri-a nay, viec ndo c6 :hc
cid r4i. Tuy,nhicn, c6c
th;),;e;
h;rng irgd-,.. Cc phrit sinh tn€rn viCc rrsi.
[.iu ri0n trcug c6ng vifc :
Bar: cin xdc Ernh .-ong
nio
"ie. rriy ouan tronq vdi ban hcm khi phai lua chon. Khi ton sri
d:,:g
ihiri
liau
;ua
c,i:tg-vie,,:
irlr le,.: cirng r.i6c kia., ban phai bi0r tira ciich d6 c6rrg
!u.a
j'i'.j'rs bi i"'i;:gri. iirl ij()r ,:e(h
ii,i .'itirong'' i,6i nhtng viic iihong phdi id uu rien,
]';ec !e
I-

'
"

.G'rie..irrri

hoicbirrl},hdngtlr6li.'rlric1.,lrritsinh.a.'...^._".5
Khi niu

rnirrh !lrrr vifc hiCu quri ntrit.

Ncu itLiv mi{r

il"-iG

t*,g rd hi€u qua nh6t, vav hfrv dua nhrng c6ng viQc
quan trons'io huoi ]am^1-i9c
th-d gian cdn Iei tiri Uani,
tar_,,trng c6ng vi€c
mang rirLh chAt rhuung:rigj}]l*i..Mo6ng
nhat, kdm irip al"'},.*

Kh6r:g coi ihui.cg viQr nh6:
b,6 qua:r,r[ng c6ng li€c nr:r\. No u.,y chi6m
mgt ib.a1. Nhuns no c6 rhi
l"+rE
adr
r.,+. r.i" ,,io urn. Th;i.rr;;AJi'iti", ua" c6 th€ gQp
chting [i' Trong iic :lr
di in tdi lier, ban c6 .li6 tranh thri
Y'rv s\
oY^ diQn
- '--- goi
-rir' .h";6;'#';;;t"#
Tinh ki lu$t:
ttinh c6ng vi6c do inh hutmg d6n ban th6 ndo. Khi ban kh6ng
ldm rlugc
,,a,,
r:ll-""h.xric
dleu d6
thi s€ ,;6 rnt'rt kir tu1 kh11_e ror. .toi. ,,rri.t 6ng la* d;;.,;ec
A, Uao ,c prrai ld,rn do
h6ra sau, r'A n6 se .ri6* *rit trrcilian
riiu hom r"". 5ia, ,ayia,
r'el eY, vqr
tl-p#
v,q rgu€m kh6c v6i
chinh bdn thdn ban.
E6nh gi6 k6r qui lim viQc:

' Duriq

-.
.

ji


dE
m6t nedv, mOt tuan hay mQt thing ban cAn phii xem l4i minh
lim.d.Ysc +yng
gi iirua dat duo. c' viQc nav s€ giirp b4n bi6t minh s€
nhirng
A;{,h;6rc,
st,
"htu;;;rn",h4;
phni lnm gi trong ngiy, tu6n th6ng ti€p theo.
T1r ftuong tho minh khi dlt kGt qui tOt:
n€n tu thuong cho-minh.nhirng plit gl? thoii mrii'
rt,1iO,**a"1""* rie-. nie. q* tf"
"uni
gian li v0 tin nhmg n6
hay mQt m6n qun mir$ ftid. fiay aOng ,i-e" minhd| Um t,5t tron.fnbi
d4t.li nguoi
s6 cang ton len:
kh6ng bao gid quay tro fai. ft,I6ingay;,Eng
YPt "c'.i.T31h kh6ne th€
"on
li. M6i ngey uanirri c6 24 tiring mi th6i, ban
gian d6 nhu
ttroang thdi';; d6. DiIu quan trQng h ban biiSt dung thdi
sri.dsng qui f,uy
th€ nio.
Sau

;j6;;?&ft;;t;;;;hh ff
iiti

Cfra

6: Sailin cdn ulinh

ouan Iy thei siiim

thi3@

t5n.rd?ffiFaQ,ki
ly thiri qian. xr,i UAt ql

outn It liEsiqFldm viAc

khi

m6t can bing trong cdng viQc
trons quan
re"d"av, bp cAnkrric plruc;1
lnlq*-,,fl
6p lgc s€ giim bot vn hiOu
aio.. it oi gian, nhirng leng thang'AT

ti6*l*t

su6t c6ng viQc s€ duo. c cii thi-6n.
1. Kh6ng ilflt rrgc ti6u cho bin thin
D4t muJtiCu ch; ban than r6t quan tro.ng tlii ban quan W
muc ti€u giirp ban dinh huong rO ring .ho .o, tlulng su nghiQp'

nirfi;;e..iil;,tcr.

thdi gi4$ 'Iiep qui' vi,nht.ng
Khi
viE. iap-mui ti€u ctng--girip.b4n quviit dlnh

ban c6 th€ chi dQng
"h" ttrdi
diu h vi€c Aans d,i"dnnh

ian vi

;6i;p'T*}; ffii, r;iy "r5,

tisl* i-ai .e.nl'"J"ie" rai "dn ph6i hoin tAt trong ngiy. D5i vdi

d6u li nhirng thri chi gdy xao Eng. Hay nhd d6t muc ti€u
Cu th6, Measurible Oo tuong duqc, Attainable -ICrn thi'
,t"" qry
Relevant -Phir hqp, vi Tirne-bound - C6 thdi.han xdc tllnh'
2. KLOng l6n danh sich uh&ng viQc cin lim
ttr6' c6 le ban
Dd bao gid bgr qu6n }h6ng lirm mQt viQc quan trgng nio.tt6?
.dl'g
aann sdch nhtng viQc cAn lirm d6 ki€m sodt c6ngviQc'
dd kh6ng sn dr1-ng rn6-t io.Do

,a"-i'ifenf,ip".if" -

-

\:l

cing
au an cO ttrO-i-lueng c6ng viQc lfn, tral$ri1trq T.t: timg giai foal Oanl s6ch
vdi nhfrng
chi ti€t, b4n cing daquan"lf, t[Oo! UO ,Ot ,iec neo vir kh6ng 9a* lnaV
"tsC.f
chi
ti6t nhu
vi6t
c6ng viQc I6n. Vi aurttuy rir6l;i?Je f,".Jt ta" t a"* ctro g1f +", Uen ncn
..Xem
lqi danh sich kldch frarg" 'filnfr gi6 tinh hinh aoantr sO". . Sau khi tl6 c6 danh srlch,
cho
G i6"rc roy frieo A-6: A cho nhiing viQc c6 d0 uu ti€n cao cdn D
nhting viQc kh6ng cin nhi€u rru ti€n.
3. Kh6ne dinh quyBn uu ti0n
Si q"yC,-'46 iri du"g Tb-Do List hiQu qui ni- d uig". x6c dinh mric {0 uu ti€n c6ng
ban phii duong diu voi
uigc. o|i
rrraiiio ;E o:"ro, ainr*cn rtc, viQc niro, nir6t ra
hiurg loqt c6ng viQc ctrng mQt hic vi vi6c nio cfing gdp.
ydl:i"
tr,t i giun hie, qun vn dit duq c ntrilg-aicu ban mu6n dd$
Quan b,
-nhtrng
Hi0u rd sg
b6ch'
cdp.
n
thoi gian cho
viQc that iU quan trqng chri kh6ng chi don Ouan
,igi c6p brich ie girip b4n x6c dinh tlugc vi9c nio cdn
ruracliet gitia quan viQc qu- ttqng
"a
uu ti€n:
Nhitog v4c opan trgng dem d6n nhimg kiit qui girip b4n tlat tiugc muc ti6u cria
minh.
Nhtng viQc c6p b6ch d6i h6i su luu tdrn nrc thdi vir thuimg di klm v6i viQc dat dugc
muc ti€u cria.m6t ai tl6 khdc.
4. Kh0ng th6 tip trung
D6 c6 the le
S1r phdn t6,n c6 th6 ti6u t5n cria chring ta diin hai gid d6ng hO m5i ngay'
nhtng email kh6ne li€n quan d6n c6ng vi€c, chat' ddng nghiQp cin tim su" '
d'\,, hav cuong quviltt{t cjc.cirl.f
nav"r
tli€u
neu-u"i a6 dang-lim b4n xao lang, IM chat d,f[ir-*r1ap-i.n?,
"a
18

*rmi

b*;tihtffie

ili

-

.

*

*

ni

l4ii

.

.

*--"*irr^;;;^iififfi;;;;;arilra,c

ii

tt


dr

'h..tr:

rr.,c 66.5 n6n-q cao.khd ning iip trurg, Uit eau li.ng.r:il'.
s:::.: ciy du
iinh duirr-l va ur',ng lhir nhiiu nudc trong ngdy. Dung tim doni qui nhiir: r.ii,: ni::1i:,^..dong
;'-ia phi'ng. lni va nghe mQt chrir
rihac n5u e i.lu ni1' giirp bi:-,
trun g.
5. 0m c0rn q uA nhi6u vipc
?en rci ::hii ii ngudi ka5 nl,,i "i:irdrg" rci nguoi '. rr Jarrg dli
:::ir: vci ci nti;:hing d'u an vi cin k€t. Ct,lnl aiE, nA-v khi€n'o;n giin l-.ilu ,,.ir ,im viOc.
..-1
Si:el:S 1'e SUi'Sr+ ilirll than.
T:i:sc r,ihi ::.li:r :not c6;g -" igc, bqn hdl; iu ddt chc, :linh mit vr)i cdu hrii guar ii urg siru:
f iu ciu c.hr viQc cd drieg vtii mpc ti€uld mqc dich iini r,i€c cia rii k:ri-:_el
T oi cc phii .a nguoi iim viQc nay t6t nhAt klr6ng?
-i ,.
T6i c6 rhd: gian d6
Lim viQc niy khdng?
N6u cdu
.,lu ban li "kh6ng" ch-o 3 c6u hdi nio n€u tren, tOt rhLr oan c.ing a€n
::ii "IJ$.-r-l" r,li ci:i'i-q vi6c 6..'-. Mit khic. sE tiriiu chu'r'6n nglrep r€u ru chiii mot cons v;lc chi
''i harr ithirrg:r:ul,n id:n. b+n khOng i:i6u phni iam ih6 rdo. cOng vi€c niy tsn nhidulhdi gian
.:ia ban-,hcv s5nq'.,i(c ihit r6i rim ..,d phuc r4p. i;i r,i1. 3 cdu hiri u€:r s€ giirp ha: drre ra 11'do
:,-r .ii ,i6 li c:ri,i.
Eq.n ciing

i:i;:

im

:::ii. .ri

.

liil

'
'
'

,rilri

6.Lirm ohiit, r'iic cirng irlt
De noan thirn'li niranh k:h0i iuqng c6ng viCc) ben FIoa thuong vua vi6t e:nail viia rrd
cil.r;.,in d!i:r th.iai v*i rilich hAng. Uoa nghi rirg,rr,ir,h Ga s& dgng thoi gian hiiu qui- su.th{r
li lihi li::r ahj.iu vi6c ,.:ing mOt luc. ran se phdi riir th3m l0-400,i, i:ic,in rit sc '. iri i.:rri ian *L rg timg riSc ,"0t. X.5r qui ld tloa kirOng inn16t ce hsi i.idc c;tail
:l
. !-ri ira.v. ; r.Ing . roi sai con kh6ch hirrg rit phat -ri vi sg kern tAp rrurrg cta, Ilira.
\"ji lira,. rf,t rihit han
n6n l;ip irurrg grai ;1u1€l r.rng r i€c m0t. Nhu ttre, ban s€ iim vi€c hi+u
ii, ri: hc.,, viii un'.i: i'.iure cOng r.i€c t5i hrm.
7. i;,^,ng ilirL tbii gian giii iar-.
Bur, ngtri':iug sE rhitt hay ndu minh c6 ilre iam .r,i0c li€n tuc 8-10 gio ilSng tr5 XtOiig
nsirng nghi. nirit li lhi ,Sang cin kd voi deadline: Tul; nhi6n. khOng ai ct, rh6 rap rrung lirn
icic vdi n"'u'tg s:rirt ciio rni *r6ng diinh cho b0 riio cria minh ddi uhii
'fidi gran dd n-giri ngoi vd
"
rap ndng lucng.
Vi ,.'ay, "hAn dtrg b,..r qua nhtng phrit giii lao vi ciio d6 li "lang phi rhdi gian". Gid $ai
iao dem lai cho b4n thli gian nghi n_soi quy gii rho d6 han c6 th6 tu duy s6ng tao hcn vir ldm
viet hi€u cii:i nc'n. Xa:i c+ th0 di .iao nir:nir i11fi1 1,i11 .o. pha rri0t t6ch ci ph€, ha'v chi ngei ta.i bar, linr uiic i:;ii.iiiiCng i;i:l gi ci. Ha.v c,.r gang iiiu xdp giai lao kho;ing 5 phrit sau m6i
I -2 gio ii:n vi€c. Vi uring Jr.rng q'.rir tu cho m:nh qLr-i' iiroi gian r6ng rai dti an trua l:d lghi
ngoi.

Ciu 8: HE-v- ni-rr nhilrng *nh

hriOnrl gi.- inng
thli gian? v,ir chi6n luqc d5i nhti
"r.'iri
chring?
- S6p x6p gi6.1' lo khing khce hocl sip :;3p ngdn :rip glrn ging, d6 t5r', oE tirn. L€n rlanh
muc nhfrng giAy to . Flpp nhiAd Ht,p rhi cin ti.i:t, lrrr: ir:rp riung ti:anir phil. nin chi dao c6ng viQc thirn-r
qua d6u m6i
- Phin tdm trong >iir !]i c6ng vi€cirip u'rng vi.' c6ng viOc, loai bd nhirng suy nghl ar:h
hucrng den c6ng vi€c
, . - Trinh bdy c,5ng vi€c ddi dcngi Trinr bdi ngin gc',r'- iii,r- titi. chinh x6c, dring tron,q iam,
sdp x€p trinh biy c6ng vi€c xiic tich tlirng tr-ong tAur
- Phat bi6u kh6irs dung n6i lurre r:..,ilg cr: jc ho;r ?l:6t bi6ir d'Jing trong tam, dring nti
dung kh6ng ddi ddng
- Chdrn ra qu;, ir l; ri. i.i' ;i; ir: ii'rins,-i:i-v r: .:: ,:'.: ,i: i":', d.,ii ki nnng xt ly thdng
.
tln
i (i


- Xri

tj

c6ng viQc m6y m6o/ loai bd nhiing thri qrc kh6ng cAn thiiit d,a rut ng:in thdi gian-

xriljc6ngviQcl:troahdchon

. di}u
r.r .hnnhr, cuQc
---r-h-op

- Tianh cni nhiEu trong cuEc hgpi h4n ch6 tranh c6i, ngudi

*ct'tl??irl?J"llu*

*ourrn*

biQt chuyQn phi6m

voi c6ng viQc, sip xtlp oic

f

'

:

C6p y,'

Ldmvifc ktr6ng co kti hoAch./ XAy dr.rrrg kE hoach c6ng viQc'
- Cric mgc - Kh6ng bi6t n6i *kh6ng"J Sip x6p uu tien vi bi6t tu ch6i khi cin'
- Lo ling ttr.ii qu6"/ Binh tinh, tU tin khi quyOt tlinh- C6 q;nhiau c6ng viQc gi6y tit.lcienh thdi gian xri li hang ngiy, tlgc nhanh, chi
lei khi can thiet
: Theo chri nghia hoin hio"t Sip xtip uu ti6n, tlon gian h6a viQc thri y€u'
- Sria sai.ll.im thing ngay ttr tl6u.
- Tri ho6n c6ng vigiil-arn vigc quan tro.ng tru6c, kh6ng d6 ngiy mai,
- Chd doi/ Tan du. ng thqi gian dE hqc ho[c Qo giu1,.
- Du c6c cuQc hgp vd b6,/ Chi du cuQc ho. p cin thi€t. ..
- Nghi som.7 Phi quy ch6 h6a, 6p dung hanh chinh ph6t tri6n'
:
- Khdng bii3t giao viQc.fth6ng chlu riy quy6n cho nguli kh6c')/ Uy quy€n'
- Kh6n! bi6t i6 chric cu.6c hgp7 Rdn luyQn ki ndng t6 chric, tti€u hi'rh m6t cu6c hop.
- C6 qud nhiAu giao tiiip xa hQi. / Tim nhi€u phuong tiQn giao ti€p'

20

'

ruong c6n

bin. Hgc cdch dimg cuOc - ean ro" rikhacn c6n ttram vir n6i chuyQn hu/ Dy tir.rh \u6c thdi gian danh cho khrlch'
rang nghe cantu.an Kh6ng ngit ldi gita chimg- vio ttrang v6n da vi n6i kh6ng khi c6n thi€t.

-.-

'r

tri

'


X? \AI\:G CI.{o T.'iP
L'rs
;u.ih gi ', u i,,n;;;
$g-j;
r,uo ii"c,ris i:.:i tr,r.ir ;:irr, tiipr)
U'ng :u lir g) : Ung >:u ta rnit r:eu
"u;r;;;,;;i
trie, ,i,"
it:t.i. si.: rlc .Jon.s c::a rq..r..i l.J,jc -,.ij :::::h:ic,ng.*i,,,!;iirs *'rn;.-.-,.= i,r, ",i. ng_ui
J,f li_i-r_=r" ;:,j ii:e;i qua
''i',ii i5 hirr.r.i, r.
,:t:in
n.r!
;ii.n_r
,-u.r"
rffii
Ca;
qira rji :rr;;g r:.-,i ::uan h€
k1t
11t:'.:-r1h
gtia ci)n r:g:rdi r'1il;rjrai-rre:::3n :inh :iin nhil.n cicr: ;h: iii ciit ,,,,..,
ij n-hung
l:ic ei3i:i ii;S ci.cl c'la ce min Juoi ih3 :ri6,
,:=j, ..:i. i:i::n.r.i, tju lhi".i,i'.;rr,
r.i
lr,
cich
rni l:ine cia
ca :idn...rii nh[-i:-e r.tui,i chung qr.:xa,-i..

Sri+ li

.

xu quan iionq trong giao :i€p:
Li sp phdn ':ng c'ia con nguoi d6i vdi sg r:ic cOng ctia nguoi kl,ic
,i xiic
rnu6ng
trcng nhring tinh
dinh
irr.rfr-.:.s:-ihi ;,iin iii-.);J ,.iirrig r:.ong qia.;
iiip nd ;h.u dirrg trong phan irng co su
,Ita chqn'
, '.iogri;:hi:,jroiniiii hi.41 tiL:r. ihrii .li-, hi'nh ,,i. J
.t ,. iich noi nins - ru..i thuoc vao rri :huc.
ah:ilr uic'l; n-trim ciri }l3i ,:,1:li gir::;jn ca"-",.15i " '." ''
_ung

Ciu 2. Thrc r,nh r:i:i rr(,*g qlia rrinb giao tiip chrirg
ta r:in nhrlag Aj.nirrg nro?
riip:hrlng
qrr:r
v;n
banilah
cnjnh: rd hinh th,.r-c 3iac ti6p chinh thirc
. .-.,: .-ni:it
.!iao
irr-rrg g:r,i tiir: hr:;* eni;t vi n6 cc rir:h phip
.1..j cao , ,iJ Ori-*, .xdc catr. r,a
]:11
:,iis
ou
oi su
dLtng trcrns pla;r ,..i rrln-r..

Cir

phai co l:i-nr-rns.riCt:
+ Ii,.hong dun.siu..la r:r.ih:a
.- C,: h6,-:ue
:.ii ir:r::g
.- -l-heo

cilinn:u pr,i uti,ilrl
. uiao tiip tir-i,.g que ri€p r:[c rr*.c ri6y;: ia hinh thuc giao ti5p ph6 bi6n r]at
irong ddi sinq xd ha; r,i trong.hinh chinh
nhung rinh pirip 11,. kh6ng cao vri ph;tm vi
hep'Nhanh ni doo" .i-,',i .J" isi
i,
,i:;. n,rr, ,u, duoc y6u t6-cu chi ngoai hinh.
Phin h6irga), ua rr:ao ri6i nhi0u th0ne iin.
c{c ki nrng ki aing*nghe
Sin:O
Xfr
thec :nirc
'l'i 'in ,i,1-,* l:a ii..:c d5 tiem lai su hii li)rt.g itiii .ii,i nguoi noi thi co thd
chie thirnh
uii-n cip cit, nghe tu $iE llen .ec saLr:
- Nghe p'ur ru: khurg ngi;c va
riii ,i.n trdi dr) t,ir.ng mr.,,in khong nghe ca;
_ei
- Nghe gii vLr: khlrng r,ghi i:hung
lai the hien
nguoi Uric fa rirji';d iing nghe Oi5
lirn ngudi khric an iiim hing cich lap di irp
',ii
lai rnot circh
r'rsr m6c
rq \rvr
d6i rvr'r
khi rulUI
'v^r m6y
kh6ng dring ch6
'rvv vd
nhu: "il, dring, dring...,,.
- ., -

-

i

-

l;il;

tung phin: r,irc ii chi n_rhe ni11p1ii3 cirOc
n,5i chuv€n.
chi.m chir nghe. ti.p tuag sirc-r*u va'".hry vdo
nhrng roi minh nghe

- Irql.
Nghe chu i':
- Nghe

rh5rr c:ira; d6;-.ii kieu nehe o:nfc d6 cao
nhdt. nghe cid rro thinh viQc .iing
nghe"' tuc Ii ktrSne chi hae giv11
e11ir 'ri€c chon igc, quafl ta:n,
vd thongii€u. Di€i niv'oor i,oi ig"oi
,gie
phai n6luc, tdp trung vd rndt thdi gian c,6
rghe mQr nguiri kldc
Nghe thdu cam 1i dAt minh vio r,! tri, tinh
c6nh cfra ngu&i khric d6 hidu du-o. c hq c6 cii.m
nghi nhu thil ndo. Khi n.he th6u
ci;n .irung,u ;i.a;ra"
higrr, nhin vAn AA tn"<, .a""h
nhin cua ,g,roi ;1,a., lri-ao drrgc tdm iu tinh cArn cria ho.
Trong nghe thair c;aEr, k-iring
bang mit,
bdng cd tr6i tim c6 Lri6u durri:
"sr"
,:nirig."rrr
cani
:, i c.
c.ria nguuri kia. L6ng nghe kh6'g , ,;
nhtrng tli6u nguoi ra n6i
n6n lh. rni
ngtr kh6ng ldi: 6ph ,nit,
!.*';1s gj ioore ,oi l€n duoc. nhtrng gi bQc lQ qua a::.:.:
n6t met, tu thc. c!r,r b6... Nguoi nghe phdi quan sdr ce thei
cg ng,

l'g t'*

.

ti,i;-"ul-** ffi:;,il#ffii

ia'i *;;;
;i ;,

il;i.'il r#ffifi;

,

:I


:ffi fllX]ff
',1,*'nili8;tlTEl-;*rryil:HIfflfi
lft .'[iJfi J,x'],""#,'x,ffi
vi dl d6p
n6i phdt ra.
nguoi
^=*.n;fi
6t dep v6i ngudi dt5i thoai bdi
{aal.*g:o#:,rp?".ffi,:H:T.#"dd,'.i,,_A-iqg,:-:-,nusccam
ph6t huv ss dmh

img dugc nhu ciu, mong
th6y c6 ich. Sau khi dd uaTit

t'iiA';'i ;il A' ffi"e1" to de t6p t'ong

trong

dsng nhi6u
il** *ut giao ti6p trvc ti6p duoc sriIal:in
[6' to^e Jhric mu6n giao
ffi'
ba"ni'a
;i;;;c'
n6i:
chung vi trong hou, ao"e'l u-*'
ti'at tor REn luvQn kI nang
;;
fi;ffit
#
phai
ti6p c6 hi€u eg can
'f#"ffiiiiil
+ C6 b6 cgc

ki nlng

n6i: N6i

l*t!,XiXl1ffil6 *i rq1iil.rv0 *..^,ing
phsc diii tuong dang
ue cria minh vir thuy6t
muc
bio
d6
dtng
nenitnuy6t irinh:
Ky

nshe.

"*t'o' * 85 clrc theo 3 phAn: md diu' nQi dung' k6t thic
k6t hqp voi c6c phuong
+ Theo phuong rn'p ;'8" ffi il' od n4p

ph6p kh6c nhu phan

tich' chtmgmhh-

nhtrng
sri dung ng6n ngt mir dirng
lo4i.hinh
ln
el*
tir
phi ng6n
1itgu""
tr'Ione tin' gieng n6i' nhiP
tl:
liiJo::;i;rii
uo.,
phuong thric kh6c ,o
Fl
tt"n! pttu"' khoing c6ch'
uq' dnh mzt'; ;1i'; tt'6'
cieu
tr'i,
t'i
drmg,
di
c6ch
tli€u,
ngir
diQu,

{;"';E;;ii

:'

v!

tri...

- Giirp

chirng ta truyBn dat

oot,t]A.3iJtff,rt""J;a
Giprig

tdi d6i tuqng giao

ti61I

nhimg th6ng digp,

j

nghi kh6 di6n dat

cria doi tuqng giao tiiip
dqc atusc th6i d6 vircdm nghi

ndi

h,,wAn th6n.s di€o/ ngudi

thuy6trrinh.

:;ri!ii
:l:,,;l"H::}iqf i::T:ffi
*1li-ilH[i,li:"'i?dli!'-ffi
tlusc th€ hi€'n
o."*"Eiffi
gia
trinh' TAm **g q'"i''t'E *itt'it'r'
"ung
ngt,t'ith'y6t
trinh d0 hqc vrin
"r.i.
gigng
qua
n6i.
r6t 16

- . - --La
- "'*];:i{;X['.;L:HXH];HT#L':H
,...

cht' khons
kh6ng rn6o tiihghav nu6t

nhim lin gita c6c 6m.
k€o
cao' hic thAp' lirc dAv' hic
- D0 cao:Gigng n6i phiri c6 lirc
il;ong pt'oi tli ra ch4m vdo ddv

trqns:rh:'"ffiil;;#*'h;6";h"i
**'lffH,i;l?'$l'T;:3:r::"-..i:.":*:T,Tfr
- chdt

viCt' vor van .
- Didm'dirns: Van nOi kh6c vin
dinh not gt'
du6i, xem d6u chii ciu dd hicu ngudi vi6t

-_?fn::;,;:"};f;;lffi1ilT1

'

phAi ddn

dfp, lai

c6 lirc nhlp nhhng khoan

,,IlHf #:,?ff:l*ioun,uo*

nhip, c6 nhrng khi
nhung krri phii dtng lai m.t

ual

at

elp md't'tzglv
}fifi.fi::#H,'ll, *" ba.n6t mal -,{:l muoi ei6v eau*':tien khi
nhil thAv drine' do d6

tuqng v6i ngudi nghe ti";;il-a"h ta xuit nen"Jrire"'t*
ir,r"ii"r'ierl aantr gia vE ta' Deng
#
,A
vC,i
,,1it#?i]ire,11ra
d6ng diQu, crr chi lir
cfun'
tOo t'goo' tlai se giy 6c
Jicn'
tu
"u,
trgng
kinh
giy
sg
thi
diQu chiing ch4c
illiii,

rai

thinh

gil

s€

ean'
dang dunc'Khi
:it,,fr.ifiig * *,,q,cii thi c,ai qyt::]! j.rto hq'i";:
sE c6 ngav en hrsns
gia
thi;
i"la
thay trang phuc ta mac.T$ns;'a;il;: ffi;T


'

qua.diing Ciirg v:r,,_re-ng phuc. Th0rg qr:a irar!
- :l:.=:i.r_..,.-*:!:ii;-,g
i.,n.uc. ;hu:::I::r hil: durc
\
r'.r
r
igra
nllls k;nn 16, -,, a chuin muc dac cuc clng nhu rii!:.n :ii! cr i:iriri, c;r iung
'jlc
.noi.
:is:u!ri \'-.ti :rrl3 phuc kh0n-l phu hcp iJ:ri se tao
s1r tJo ;hiu ;;fu
;J ;;;u :r::ilr :,r.:,!i noi.

.
'

i<'iri
.r . qi.:., .;.{:'Jii ..;--.
r:=; ,..,.:
v.,r:l6t.ji:i
-.. -.. ;'q,ng. nguoi iliul 5t.t::-inh clng .,hu ng:,i: ,:lJn ,.,::, di,.r :a
irsu'ri 'i:.ri:,1 h:E::r.:(:c c.irg rhrir,-i. l it:;rr,i€-n
khi giic tii.p ha1, ,r,i" ,r-.,y-,ii*ir..r, ;.,..,,-1 1.J.i,
-aicu
:a pi:ai i:iri jer hrdc r:ioai hi::r
horin ,ac ,,t u
t;3r.
r,:l pl,ai giv
:hi€n can. Ta'rr.rn giir crl.'' rl:n-h ki:uon rnit:hcnr n.:ii.
",:,'-ri=ie
:hea
va
r:::i1
rii+j c:rii. Nhurs
:'ot
q'"a-,i irirng nhil ,-ia kiruon
mi.t li bifu ci,n.

)iii mil

;!;li'*:t.

ttit

- rtit t'iiu hi6n rdt nhiiu cin x,,ic, suy nghi
khiic nhau. rrting giao
rhi rrit lai cing v0 .,jng qru" tro"g.

tiip hay :huyct

tri:i"h

!"!

i1: 1"o,s 9i khi ll;u:;ct i-':i: r'i giao l6p li phai lui'r Ji tay rong khodng iu'ten
.'.;',,.:):t::":'
,"ra* -..rtir J,Jrj
cli:n. \r3,.r ta \;un.:t-i.r-v (t:iij que- uy-,sE rhc mit n:ir. ;iil cho
,].^,
am-ihanl ti'phir ra
I:iror$ rL,. Niu i:rv. *,1I
i1t:i. r-&ii::-i ;:g.uii ngii r:a s- i.Jrlrr1 iilr,n thi-v..111 il. D6 rav i.rr.,ng

it i=,:, i:, se-...:ig :hcIi
:.r ihat l;i;rg toi ,:ltirii
inir nh.ir; :hirii:r li.i rtrii;oc_g giao li6p r.a
r6ng ci:ng ly l$i,rn r:-h.t
Ciing t:ham
chir;1 rJonS^tlu1ii irirrlr.
;:iac ti3p rrtrc tiEp gil;a nl.ri-r,:i n6i r.d ngusi nghe ihi
.,.i, ,".-:1,-:"
j''{!
ix:-':1q irije (tri rrii ia'.'. Eil i:r'. oli ii,, :ju
+iin }ii6n_ njng :i.iri,:t. .;:ra c,: m6i q;n l; !;.ra ia;
rrgurr: scl .::i: g-ri h.m.'ii',lng:hr",,:i-r kr:i
rit tti nai ionir,er
illi irr;: .-:i16rr. :,,rn r-ira ,-lu :;,ar.l: ,a .r,, t,,i iac ntre. Sit ta;iti ie,.':icn d.piao rnuu. hai r:rgi)n
lhi]_. i:ch .r'rairfriirllrirrrrs ,.?i;
ihu,:: ti ri3ui,i rjiu:-ir irinh d.ii i:hi .,: u..ri ._.t,i
_f 1.+1 .lira"ii,i,i'JI.= ,t,l *i',lre, mit bu..,r c,)
k'.honn3-

.

-_

il:iit nal!

"

.

.i)j cl, ui.in
-[ttrn si:rr nhit ii ta nen tii chulin :heo hinh tam gi6c: dio sung irai
crinh cria h6i truing,
ph1,goc. tr:i.rni rii ;,i,i vtii c:i hQi trucmg, hrlt ca hoi
:::'ij1,:.:"1_*:i:
i'je,
re;i rn,l ,ui'roang cdch gfur gfri xii .lhinh gi.l. .tihi
di chuy6n, t6c dQ bu6c cri-a ta ctng giong
ti'bu gigng nii, buoc chan rna.:-h i:rE, gio;ig,:.i
,+ru.,i, vd marrir me vi nquoc rai bu6c chan rrhe
.oi.9r:rs nhe nhn:,g r:ilir.n ir,.; va,, ul ,rr"l;i'i.r,rll iol iO ii
lfir,*
,.:':::l
ril:.1-lu
1.-;:t'
|IrLr
1il,l dun-e ciu tt liir-r,. 1i:tii chit cua doan ydn d6 rri,. nhanl tray
chqm phU thu0c

,*dd;Eil;;;"r;,

;*,:; #3*.[;

.

io iii;

r)r +: a.

llui

-)'4ui lruong c6 th.O t6c ti6ng r0i hidu t;ui idm vi€c
cua n6o
Khodeg crch
gia,,'' tiSo nrii chung r.i rrcr,c rh,-r'',et tinh
noi ri€ng, kht,::ag

.,,;, .riI:,o..r]g
me lren n:.-ri cuan tiirn, quan h€.
5ra
chon kho*rng cachi.Jrdc
nlru.

-

t.en
thi€n < lm

+
+

FJOng hr

+

C0ng c6ng,> 4m

ThAn

ry

*ri,;i iiy*g

< l,5m
Xa giao < 4ni

i.,hcing cdch ngdi:
+ Vtng thin m6t : 0m _> 0.5m
+Vung cd nh6n : 0.5m _> I.lm
-

+ VunS xd h6i : l.2m _> 3.5m
+ VtnS c6ng oing: 3._5rn trd

i6n

cdch gi&a ta ve

vcj insi m6i quan hi lihac nl;Lu,-ngudi

rhini

ia c6 xu hu6ng
c6ch duoc qu)-. dlnh nhu sau:


Vi viy,

muSn nflng caotriQu qu,i ho4t tlQng giao ti6p cria minh, ch[ng.ta cAn nim dugc
nhfi'ng th6i quen, nhtrng quy tic trong vi6c sri dgng cAc phuctng tiQn giao ti6p phi ng6n tu d€
khdng chi hidu duo. c dd cna ngudi khdc, mi cdn cO th6 ai6n dart du,qc tlii cna minh mQt
cich tla dgrg phong phri. Nguoi grao tiep gi6i chinh ngudi biet ket hgp khdo 16o, nhudn
nhuy€n ng6n ngii c6 6m thanh vdi ng6n ngt ktr6ng c6 6m thanh trong giao ti€p.
Ciu 3. NguyGn t,ic giao tiSp
1. T6n trgng 6n nhau vi hii hda lqi ilh
- TOn trgng lfrn nhau
ThE hien tt ai aO tOo trqng di5i voi c6c b€n cirng tham gia giao tirSp ld nguy€n tic hang
Aiutong .inn tdn tong cQng qdng n6i chung. N6 thi'a man iac nfru cAu len quan d6n nhan
quyin, khane dinh nhan than;Oe cao tOng tu trqng vn khing dinh phim chit c0a chinh b€n th6
hic.a ftei d0 d6.
- CQng tdc - hdri hod lqi ich
Thtli a6 c6ng tiic tir phia d6i b€.n dga n€n nguy€n lj thing - thing (win'win) trong giao
titip. D6 co duq c kiii qui . Chinh vi v{y, giao ti€p li€n c.i nhin bao g6m mQt kf nf,ng ngim dinh kF n6ng
thuong thuy€q th6a thufn
2. Lga chgn gi,ii phdp t6i uu trong giao riip
- Phn hgp hodn cdnh
Ddy ll nguy€n tic phin inh tr:vc tiiSp nhAt bin chdt *img xri"- khia canh mang tinh tinh
hu6ng crla giao ti€p
. Theo d6, "img" voi hoAn cAnh niy thi c6c bOn tham gia giao ti6p cdn "xri" tri hay "xri"
lf theo c6ch.d6
Ng6n ngt, diQu b0 cir chi, thsi di6m bit diu vn k6t thric,. . . dAu cin phu hqp voi bOi canir
trong d6 ho4t dQng giao tiiip di&r ra
- T6n trgng quy luQl tdm, sinh $
Cac Uoai CIng !i"o tiSp diEn ra trong mQt khoang thoi gian dii nh6t dinh ciing cin tinh d6n
cic phin img nhu ciu-nmt Aiol re mE chAi tireo quy luft chung cria co th6. Chinh vi vay, giAi lao
gi&a- gio, thai d6i hoat th6ng tin duo. c di6n ra mQt c6ch higu qui.

f

li

f

.

li

.

- Thdm.mi hdnhvi
Nguy6n tic nny ddi h6i cdc hdnh vi giao ti6p s€ kh6ng chi cin dung & dirng md cdn phii
dcp

Dii dam bdo giao ti6p thing vd dgp, sg hi6u bi5t vE giao ti6p trong Uiii ca*r da vdn h6a ld
h€t stc quan trgng. B€n canh d6, viQc rdn luyQn d€ cdc hirnh vi tlgp trd thanh th6i quen cfrng

.

kh6ng k6m phil quan trgng.
.
3. T6n trgng sg binh tliing vir cdc quy luit khich quan.
- Binh il1ng
Mqi cdng din ddu binh tlang tudc phrlp luat. Chinh vi v.iy, trong thgc thi c6ng W, ddi
hdi th6ng tin hiy quan hay ci nhin can bQ c6ng chr?c li quyin hqp ph6p cua c6ng d6n
N6i mQt c6ch d6 hiilu hsn, quydn duqc n6i. tluo, c nghe, tlugc 'th€ hi€n minh vi bi€t
ngudi' & ci hai phia c6ng din - c6ng chric h binh ding va cin dusc hqp.
- Cbng khai
Giao f,6p
ttuqcdi6nramQt c6ch.c6ngk{rai, dnhEngnoi c6ng cQngvi li€nquan
"an
"Ong,u
-*6
d6n c6ng khai h6a th6ng tin
ho4t dQng quin Lj, diAu hdnh vd ttrgc thiquyAn tuphia
. - Vi-pham nguyei tic nay se vria tI ti6u hiQn, vira l2r ngudn g5c cria sy lgm
cin b6, c6ng chric ho{c lpm dung tinh the de ldm mAt uy tin cria cdn bQ, c6ng chirc, lim xAu di
hinh anh cria chinh quyBn trong mit c6ng chring.

.

,

24


L.i:i: ch,,'r'r'in kir:rr: cir' :rrlr.rh vir;im l:i€rn cdc ilu hi€u o,3 c,l DO S,i ll;r .:ir i
ni, i;t ,-'3r :l:,it cio pirer. q-::r
jn
:rir:urr ;::.ic'

Ciir: +: C6c 1'6u t6 ir,h b.:cr,g

-.\.. rlr.:.ro

--

li€: rji3n :a lt:i,t ci ce cir r:
r-?5n

lt+ lir nrSr
tt-rg, r.-. ir;.r,.: :;L:. iau cii.

giio ti6p. .{nh rchj) ihd}.rE gap ur:rg;.du

t5

- KN: Ciru:'-;ip'.nui,r g dutii i:i.i; du,-ii hai gic e-i: :hirng:-,n'.;i ri:r ir
+ Giao -i6+ ii su ri6-c '*ic tzrm :1, gi'ira nguiri v..ri ngu.ri nhil,-- ,ruo c-,i :;:,rn3 ::r. tJ iuor,S
iir..l'l c:n:i:r :idu li l.ic Cire cua iui ,I:, rrhau_
.; ,
-Ciac, ii'3p cung vi: ii ioi,r i". .;iic hinh truc giao t;5p duirc Ji,.rc h j€n :lrrrg b,5i canh
ihuc thi c5ng rg do cdc t'€:r rha:n gia cong vg thgc hi0n vi cl€ thuc ihi c0ng \..r.
. + Khei niBm k! nZng giaod6p: La khri neng nhfln tiSt n-han} ctr6ngl5i tu-.mg giao ti6p,
i'iii.si d:.rng :laill thac, ;5c lhuorg ::i;: giac rop, bitit cdch {ijnh hu,:ng .16 dicl chilh td diiu
l:hicr qrd r:inir giao riCp.
Cic ; i.::i, i;u\ h''ri+g :lir.giu.: :iip:
+ Cic ...ei.: i6 ber ..'::r.g :i c,ruc:
i.iuc rieu chirlg ci to ,:huc cd ihr{ duoc cu ihd hrrrn ihinh
.e lvigrc'i'iu cia i5 thuc:..ii,;r,:
- thanh i.'In hr-,ac bii rtrirnh v.dn dang duoc driy t;i trong
-r-:iic khil, hiiu. nhui,ag -:l;l:n hil;rlr

--:0rhfc.

"

Llch

r:'ir.h giao

.

.
"
.
e

+

(..:
o ceu.criu tij chirc:

ili.

h. r r::.1.- cach rh'Jrc

irir,h thinh
r0

ch

jc

vi

OO ir:rj-v..

pn6t t;-irin, diSu chinh qr.ry

iirr

vi€c.

ci" qu-r'tt'irLh it:l tuc liin viec
,j5.
Ctc chuin liiic >:i;'srr. cir nghi
rehi ..hiic: ru;, Cinh irng xri giao ii6p
jj{ l:,c. titl r,l:rln ctia nguci iSnh .iao, phong cdch gi:r,-r r:i5p
. Vi.IlS',Jiri lin]: 'jau: r'rt
rit q',reu tront tlrng giao ri0p.
i-lir :h,ing

Ein rh6n cic b€n tha;l gia giro ti5p: clrrl thA giao tiSp va ddi tuong giao ti6p
Hoirn cnnh hi6n thdi cria t0 chuc
Lridu kien r'0t ch5t chcr tliuc ihi giao titip: di€n rhoai , rndy vi rinh.. ....
a

:_, Cac y€u i6 b€n
rrgoai to ch'ic:

-Tirh
,

ro cli,;c: ;ua rinh ra

tii;:.

ar:h :l'.ro'ltg

o
o
.

s'.-r cr';a

ltinh kinh

rt. chinh iri. xi h6i cira qu5c gia,,lia

pirucmg. ngirnh, co quan, do-n

i,...;

: - _..'i
tr'rr.; to iia "lj, tu r:i:iirr, vi ihilj tiai.;
- IIi rhOng c6c cl;irrh srich, thi nic cua ngiulh, cua ci tr6 therlg trong 56 16 6h6s vi .-.6
nhdn li rrr6t iirinh vi€n holc chiu trilch niri0ur phuc tirng;

- Xu hr'itug, cdch thirc giao ti€p cua dAn tQc, cria cQng clSng ddn cu noi cdng sd d6ng tru
sd, ti€p xirc vi rruc ridp phgc r1i;
- Ivlu c g0 phrit iricn khoa hgc ci:ng ughe-, nir6t kr c6ng nghQ th6ng tin vi truydn th6ng;
vi tinh ph6 bi6n trong i:ng dung cric ti6l hri ri6 uon,q ngd,nh, trong crSng ddng.
;. 1,.,
+ Cic ,r€u
t0 li€n quan d€n c6c b0r. Lharn gia giao ti6p
- Mtc

riQ -ihanh

*ruc rrong thgc thi:
- Su h!0u Uiet vi nliem vu cua cd. rrhdn, c6ch t6 chric tr6ng dqi d hq, nhiOm vu vi n5ng
lgc cria c6.c bdn li0n quan, pharn vi t; quv0t. gioi h4ri ptr6i hgp,..:
- KhA neng ldrn ".'i4c nh6m;
- Khi nang ch6p nhdn nguii k}lic troiig tisi s5n-e lim -,,i€c;
- MOt sO k! nang giao ti6p bi mat nhu n6i trudc tl6m d6ng vi ttruy6t trinh, nghe, rlgc
cho ngudi kliic, soan rhao vdn ban, dira ra c6c phan h6l ple phin i,di ngudi kh6c,...;
- Tinh cich e6 nh6n, kiSu ngu.ii t;.,,-ir gia:r ri6p.
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×