Tải bản đầy đủ

9 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến nơi làm việc

09 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến nơi làm việc
1. QCKTQG về điện từ trường tần số cao - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số
cao tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 21/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày
01/12/2016).
2. QCKTQG về chiếu sáng - mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc ban hành kèm theo
Thông tư 22/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).
3. QCKTQG về bức xạ tử ngoại - mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc
ban hành kèm theo Thông tư 23/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).
4. QCKTQG về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc ban hành kèm
theo Thông tư 24/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).

5. QCKTQG về điện từ trường tần số công nghiệp - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường
tần số công nghiệp tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư 25/2016/TT-BYT (có
hiệu lực từ ngày 01/12/2016).
6. QCKTQG về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc ban hành kèm
theo Thông tư 26/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).
7. QCKTQG về rung - giá trị cho phép tại nơi làm việc ban hành kèm theo Thông tư
27/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).


8. QCKTQG về bức xạ ion hóa - giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc

ban hành kèm theo Thông tư 29/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).
9. QCKTQG về bức xạ tia X - giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc ban
hành kèm theo Thông tư 30/2016/TT-BYT (có hiệu lực từ ngày 01/12/2016).Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×