Tải bản đầy đủ

BIÊN bản họp GIA ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tam Đa, ngày 18 tháng 7 năm 2013
BIÊN BẢN HỌP GIA ĐÌNH
Hôm nay, vào hồi 15 giờ, ngày 18 tháng 7 năm 2013
Địa điểm tại gia đình bà: Vũ Thị Doan, thôn Phú Xuân, xã Tam Đa, huyện Sơn
Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Chúng tôi gồm có:
1. Bà: Vũ Thị Doan, sinh năm 1938, Quan hệ với người để lại tài sản: Vợ
Địa chỉ thường trú: thôn Phú Xuân - Tam Đa - Sơn Dương – Tuyên Quang
2. Ông Nguyễn Thanh Đồng, Sinh năm 1964, Quan hệ với người để lại tài sản: Con
trai.
Địa chỉ thường trú: thôn Phú Xuân - Tam Đa - Sơn Dương – Tuyên Quang
3. Ông Nguyễn Văn Tâm, Sinh năm 1964, Quan hệ với người để lại tài sản: Con trai.
Địa chỉ thường trú: thôn Phú Xuân - Tam Đa - Sơn Dương – Tuyên Quang
4. Bà Nguyễn Thị Nguyên, Sinh năm 1969, Quan hệ với người để lại tài sản: Con gái.
Địa chỉ thường trú: thôn Tân Tiến - Tam Đa - Sơn Dương – Tuyên Quang
5. Ông Nguyễn Văn Nhất, Sinh năm 1971, Quan hệ với người để lại tài sản: Con trai.
Địa chỉ thường trú: thôn Phú Xuân - Tam Đa - Sơn Dương – Tuyên Quang
6. Bà Nguyễn Thị Xuyến, Sinh năm 1977, Quan hệ với người để lại tài sản: Con gái.
Địa chỉ thường trú: thôn Lộ Viên - Tam Đa - Sơn Dương – Tuyên Quang

7. Bà Nguyễn Thị Khuyên, Sinh năm 1975, Quan hệ với người để lại tài sản: Con gái.
Địa chỉ thường trú: thôn Phú Thịnh - Tam Đa - Sơn Dương – Tuyên Quang
8. Bà Nguyễn Thị Lương, Sinh năm 1979, Quan hệ với người để lại tài sản: Con gái.
Địa chỉ thường trú: thôn Hồi Xuân - Tam Đa - Sơn Dương – Tuyên Quang
9. Bà Nguyễn Thị Quy, Sinh năm 1982, Quan hệ với người để lại tài sản: Con gái.
Địa chỉ thường trú: thôn Lương Viên - Tam Đa - Sơn Dương – Tuyên Quang
10. Đại diện làm chứng:
Bà Nguyễn Thị Vinh – Trưởng thôn thôn Phú Xuân.
Các thành phần trong gia đình tôi cùng nhau họp và thống nhất về người thừa kế,
quản lý sử dụng đất đai sau khi bố tôi là: Nguyễn Văn Ngọ đã chết không để lại di
chúc.


Chúng tôi thỏa thuận về việc phân chia tài sản của ông Nguyễn Văn Ngọ để lại
theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành: C 577668, số vào sổ:
00033QSDĐ được Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương cấp ngày 10/4/1996 như sau.
1. Bà Vũ Thị Doan được quyền sử dụng đất các thửa đất như sau: (theo bản đồ
đo đặc địa chính năm 2012)
a) Các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận:
- Thửa số: 154, tờ bản đồ 33, diện tích: 4368,9 m2, Mục đích sử dụng: ONT.
- Thửa số: 194, tờ bản đồ 33, diện tích: 241,0 m2, Mục đích sử dụng: TSN.
- Thửa số: 195, tờ bản đồ 33, diện tích: 403,4 m2, Mục đích sử dụng: LUC.
- Thửa số: 209, tờ bản đồ 33, diện tích: 169,7 m2, Mục đích sử dụng: LUC.
- Thửa số: 208, tờ bản đồ 33, diện tích: 130,2 m2, Mục đích sử dụng: LUC.
- Thửa số: 228, tờ bản đồ 33, diện tích: 787,6 m2, Mục đích sử dụng: LUC.
- Thửa số: 210, tờ bản đồ 33, diện tích: 146,1 m2, Mục đích sử dụng: LUC.
- Thửa số: 176, tờ bản đồ 33, diện tích: 146,0 m2, Mục đích sử dụng: LUC.
- Thửa số: 177, tờ bản đồ 33, diện tích: 153,7 m2, Mục đích sử dụng: LUC.
- Thửa số: 178, tờ bản đồ 33, diện tích: 174,1 m2, Mục đích sử dụng: BHK.
b) Các thửa đất chưa được cấp giấy chứng nhận.
* Chúng Tôi xin cam đoan:
- Những thông tin ghi trong biên bản họp gia đình là đúng sự thật.
- Biên bản họp gia đình này do chúng tôi tự lập và hoàn toàn chịu trách nhiệm về
những thỏa thuận của mình về trước pháp luật.

…………………………………….

Các thành phần gia đình
(Ký và ghi rõ họ tên)
…………………………………….


…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….

Trưởng thôn

Xác nhận của UBND xã
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×