Tải bản đầy đủ

BÁO cáo THÀNH TÍCH tập THỂ giam ngheo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
(Có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2015)
Đơn vị: Thôn Thái Hòa – Xã Tam Đa – Huyện Sơn Dương, Tỉnh Tuyên
Quang
I. Đặc điểm, tình hình chung
- Thôn Thái Hòa nằm giáp tỉnh Vĩnh phúc, phía đông giáp thôn Lãng Nhiêu,
phía tây giáp thôn Tân Lộc, phía Nam giáp Quang Yên – Sông Lô – Vĩnh phúc,
phía Bắc giáp thôn Lộ Viên,
Thôn Thái Hòa có 100 hộ, với 439 khẩu, trong đó 27 khẩu hộ dân tộc thiểu
số, có 9 hộ gia đình chính sách, nhân dân trong thôn chiếm 99% sản xuất bằng
nông nghiệp, diện tích trồng lúa 22,2 ha, diện tích trồng mía và hoa màu 19, 5 ha,
thôn có 1 Chi bộ, tổng số Đảng viên có 9 đồng chí, nhiều năm qua đạt chi bộ trong
sạch vững mạnh nên dẫn đến công tác lãnh chỉ đạo đối với thôn kịp thời và toàn
diện, thôn có 5 tổ chức đoàn thể thường xuyên hoạt động tích cực, tạo được điều
kiện hỗ trợ lẫn nhau, thực hiện tốt công tác lãnh chỉ đạo của Chi bộ và cấp trên
giao cho.
II. Những thành tích đạt được.
Năm 2011 thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 520.000đ/người/ tháng.
Đến tháng 9 năm 2015 thu nhập bình quân đạt 1200.000đ/người/tháng. Để đạt

được kết quả này thôn đã phối hợp chặt chẽ với công tác mạt trận, các đoàn thể
trong thôn làm tốt công tác giảm nghèo theo đúng tiêu chí.
Nhân dân trong thôn chiếm 99% sản xuất nông nghiệp. ngay từ đầu năm
thôn đã làm tốt công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật tới tất cả các hộ trong thôn
bằng giao chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội cho từng hộ.
Đưa những giống lúa lai có năng suất cao vào thâm canh, phát triển những
mô hình kinh doanh nhỏ lẻ có thu nhập cao. Tuyên truyền vận động tất cả các hộ
trong thôn đều tham gia các lớp tập huấn tạo điều kiện các hộ nghèo, cân nghèo
được vay các nguồn vốn của ngân hàng chính sách xã hội đầu tư vào chăn nuôi và
1


sản xuất. Tổ chức các buổi tọa đàm nhân dân trong thôn để học hỏi kinh nghiêm
lẫn nhau về vốn, kỹ thuật thâm canh để phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình
kinh tế giỏi trong thôn, đời sống nhân dân trong thôn được tăng lên rõ rệt đặc biệt
là các hộ nghèo và cận nghèo.
Trong giai đoạn 2011 – 2015 thôn có 01 hộ nghèo không có nhà ở đã được
nhà nước và cộng đồng dân cư giúp đỡ hỗ trợ xây dựng nhà ở khang trang sạch
đẹp từ 2011 – 2015 các hộ thoát nghèo đều được sản xuất kinh doanh và chăn nuôi
mức thu nhập cao, nhiều hộ đã mua được xe máy và xây nhà, mua sắm đồ dùng
phục vụ cho gia đình và sản xuất, cuộc sống ổn định, thoát nghèo bền vững, với sự
phối hợp chặt chẽ trên thôn và ban công tác mặt trận giúp đỡ lẫn nhau từ đó hàng
năm số hộ nghèo và cận nghèo giảm rõ rệt.
Từ 25 hộ năm 2011 đến nay thôn chỉ còn 5 hộ, đây là nỗ lực rất lớn của
thôn và các tổ chức đoàn thể trong thôn, đặc biệt là chi bộ.
Hàng năm bình xét thôn theo đúng quy trình và rà soát hộ nghèo theo đúng
trình tự, đúng kế hoạch giảm của cấp trên.
Thôn luôn đoàn kết thống nhất công bằng dân chủ công khai, luôn tin tưởng
vào đường lối lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nên công việc chung
tay xay dựng nông thôn mới phát triển kinh tế trên địa bàn thôn ngày càng phát
triển.
Trên đây là những kết quả đạt được của thôn Thái Hòa đã đạt được trong
công tác giảm nghèo giai đoạn 2011 – 2015. Kính đề nghị hội đồng thi đua xem
xét khen thưởng cho thôn Thái Hòa.
UBND xã

T/M NHÂN DÂN THÔN THÁI HÒA
TRƯỞNG THÔN

NGUYỄN HỒNG SINH


2


Trần Bá Trường

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×