Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHẦN KẾT CẤU BẢN VẼ VÀ THUYẾT MINH

Såí cäng nghiãûp - Trung tám khuún cäng Tènh

 Âäư ạn Täút nghiãûp

Qung Trë

CHỈÅNG 2. TÊNH TOẠN DÁƯM D1, D2 (DÁƯM TÁƯNG
3)

 Chn váût liãûu :
- Dáưm sn dng bã täng mạc 200 : cọ Rn = 90 kG/cm2 ; Rk= 7,5 kG/cm2
- Cäút thẹp AI cọ Ra = 2100kG/cm2 (Φ <10)
- Cäút thẹp AII cọ Ra = 2700kG/cm2 (Φ ≥10)
Râ = 2150kG/cm2
I. TÊNH TOẠN DÁƯM D1 & D2
1. Så âäư tênh toạn .
3900

4

3900


5200

5

3900

6

3900

7

3900

8

9

10

Så âäư tênh toạn dáưm D1
4200

3600

F'

2. Chn tiãút diãûn .

G

3600

3600

H

K


L

Så âäư tênh toạn dáưm D2

 Så bäü chn kêch thỉåïc dáưm: Cho c 2 dáưm
 Chiãưu cao tiãút diãûn dáưm : h =

1
.l d
md

Trong âọ: md = 12÷20 âäúi våïi dáưm phủ;
+ Âäúi våïi nhëp ,ta chn h= 300mm
Bãư räüng tãút diãûn : b = (0,3÷0,5).h ⇒ chn b = 200mm
md = 8 ÷12 âäúi våïi dáưm chênh;
+ Âäúi våïi nhëp ,ta chn h= 300mm
Bãư räüng tãút diãûn : b = (0,3÷0,5).h ⇒ chn b = 200mm
II. XẠC ÂËNH TI TRN G :
Ti trng tạc dủng gäưm :
-

Ti trng do trng lỉåüng thán dáưm v låïp vỉỵa trạt : g0 (kG/m)

-

Ti trng do trng lỉåüng tỉåìng v cỉía : gt (kG/m)

Ti trng do sn truưn vo : gs (kG/m)
1. Tènh ti :
a. Trn g lỉåün g bn thán dáưm D1&D2 : g0 (kG/m)
-

-

Trng lỉåüng pháưn BTCT : gBT = b x h x γ x n (kG/m)

-

Trng lỉåüng låïp trạc ( dy 15mm, 3 màût) : gTr =(b + 2.h).d. γ.n (kG/m)
⇒ Täøng trng lỉåüng bn thán dáưm : g0= gBT+ gTr (kG/m)

Kãút qu dáưm D1 xem bng II.1
Bn g II.1
L
B
h
Nhëp


d

γ

Sinh viãn thỉûc hiãûn: Phan Thanh Trỉåìng

24X1ÂE ----Trang 15

n

Låïp

g

g0


Sồớ cọng nghióỷp - Trung tỏm khuyóỳn cọng Tốnh

ọử aùn Tọỳt nghióỷp

Quaớng Trở

(m)

Vỏỷt
(m) (m)
lióỷu
45,56,78
Bó tọng 0,2
0,3
3,9 Vổợa traùt
89,910
Bó tọng 0,2
0,3
67
5,2 Vổợ
a traùt
Kóỳt quaớ dỏửm D2 xem baớng II.2
Baớn g II.2
L
Vỏỷt
B
h
(m)
(m) (m)
Nhởp
lióỷu

(m)

(kG/ m 2 )

-

0,015

2500
1800
2500
1800

1,1
1,3
1,1
1,3

d
(m)


(kG/ m 2 )

n

0,015

-

(kG/m
)
165
28
165
28

(kG/m
)

G
(kG/m
)
165
28
165
28

g0
(kG/m)

193
193

GH,HK,
Bó tọng
0,2
0,3
2500
1,1
3,6 Vổợa traùt
193
0,015
1800
1,3
KL
Bó tọng
0,2
0,3
2500
1,1
FG
4,2 Vổợ
193
a traùt
0,015
1800
1,3
b.Taới troỹn g do tổồỡn g truyóửn vaỡo : gt (kG/m)
Nóỳu trón õoaỷn dỏửm coù tổồỡng : xaùc õởnh dióỷn tờch tổồỡng truyóửn vaỡo dỏửm theo goùc 600
gt= (sti. Troỹng lổồỹng tổồỡng/ m 2 )/1(kG/m)
Trong õoù :sti: dióỷn tờch tổồỡng truyóửn vaỡo dỏửm theo goùc 600

a

a

h

Truyóử
n vaỡ
o cọỹt
Truyóử
n vaỡ
o dỏử
m
60

60
L

+ ọỳi vồùi tổồỡng gaỷch daỡy 200, =1500kG/ m 3 ,n = 1,1
-

Gaỷch xỏy : 1,1x 0,2 x1500 = 330 kG/ m 2

-

Vổợa traùt 2 mỷt, # 75 , d = 15 , =1800kG/ m 3 ,n= 1,2
2 x 1,2 x 1800 x 0,015 = 65 kG/ m 2

Tọứng troỹng lổồỹng tổồỡng : 395 kG/ m 2
Nióỳu coù cổớa ( cổớa sọứ, cổớa õi):

gti=[ (st- sc). t + c . sc ]/l (kG/m)
l : laỡ chióửu daỡi õoaỷn tổồỡng dang xeùt
Kóỳt quaớ dỏửm D1 õổồỹc ghi ồớ baớng II.3
Baớn g II.3
Nhởp
L
st
sc
st- sc


t

Sinh vión thổỷc hióỷn: Phan Thanh Trổồỡng

24X1E ----Trang 16

c

gt

Lồùp


Sồớ cọng nghióỷp - Trung tỏm khuyóỳn cọng Tốnh

ọử aùn Tọỳt nghióỷp

Quaớng Trở

4* - 5
5-6
6-7
7-8
8-9
9 -10

(m)
3,9
3,9
5,2
3,9
3,9
3,9

( m2 )

( m2 )

11,88
11,88
17,16
11,88
11,88
-

( m2 )

6,72
6,72
6,99
6,72
6,72
-

5,16
5,16
10,17
5,16
5,16
-

Kóỳt quaớ dỏửm D2 õổồỹc ghi ồớ baớng II.4
Baớn g II.4
l
st
sc
st- sc
Nhởp
(m)
( m2 )
( m2 )
( m2 )
F* - G
4,2
13,86
4,56
9,3
G-H
3,6
11,88
4,56
7,32
H-K
3,6
11,88
11,88
K-L
3,6
11,88
11,88
c. Taới troỹn g do saỡn truyóửn vaỡo : gs
*. Sồ õọử truyóửn taới troỹng:

(kG/m)
718,12
718,12
643,75
718,12
718,12
-

(kG/ m 2 )
395
395
395
395
395
-

(kG/ m 2 )
40
40
40
40
40
-

t
(kG/ m 2 )
395
395
395
395

gt
c
(kG/ m 2 ) (kG/m)
40
987.43
40
933.01
40
1060.64
40
1060.64

3600

L
S21a

3600

K

S13

3600

H

1500

S13

DầM D2

G

G*
G

5400

27000
4200

CầU THANG Số 1

S12

3600

F'
F
2400

CầU THANG Số 2

C
B

1500 1500

D

S4

S3

S10

S10

S3

S3

S10

S11

S2

S10

S10

3900

3900

DầM D1

1500

1*

3900

1

1950

2

3900

1950 220

3

4

4*

3900

5

5200
32720

6

3900

7

8

+ ọỳi vồùi baớng dỏửm : phỏn bọỳ õióửu theo phổồng caỷnh ngừn :

9

10

gtõ= gs.

+ ọỳi vồùi baớn kó 4 caỷnh:Sinh vión thổỷc hióỷn: Phan Thanh Trổồỡng

24X1E ----Trang 17

E

5400

S2

1500 1500

5400

2100

E

Lồùp

l1
2

D
C
B


Sồớ cọng nghióỷp - Trung tỏm khuyóỳn cọng Tốnh

ọử aùn Tọỳt nghióỷp

Quaớng Trở

L2

- Taới tam giaùc : gtõ=

L1

l1
2

5
8

gs.

- Taới hỗnh thang : gtõ= (1 -2. 2 + 3) gs.
Kóỳt quaớ dỏửm D1 thóứ hióỷn trón baớng II.5

Nhởp
4*- 5
5-6
6-7
7-8
8-9
9 - 10

Baớn g II.5
l
saỡn
(m)
2
3.9
10
3
3.9
10
4
5.2
11
3
3.9
10
3
3.9
10
2
3.9
10

l1

l1
l1
vồùi =
2l 2
2l2

4,2
12
G-H
3,6
13
H-K
3,6
13
K-L
3,6
21a
* Tọứn g tốnh taới taùc
Baớn g II.8

F* - G

Nhởp

l

448,01
234,45
448,01
234,45
597,35
172,31
448,01
234,45
448,01
234,45
448,01
234,45
Daỷng taới

(m)
5,4
3,9
5,4
3,9
5,4
3,9
5,4
3,9
5,4
3,9
5,4
3,9

0,361
0,192
0,361
0,192
0,481
0,192
0,361
0,192
0,361
0,192
0,361
0,192

kG/ m 2
367,6
312,6
367,6
312,6
312,6
312,6
367,6
312,6
367,6
312,6
367,6
312,6

l1

l2gs

(m)

(m)

kG/ m 2
4,2
5,85 0,359 312,6 482,48
3,6
5,85 0,308 312,6 413,55
3,6
5,85 0,308 312,6 413,55
1,95
3,6
0,271 649,9
duỷn g lón dỏửm D1: xem baớng II.8
g0

(m) (kG/m)
4 - 5 3,9
193
5 - 6 3,9
193
6 - 7 5,2
193
7 - 8 3,9
193
8 - 9 3,9
193
9 - 10 3,9
193
Trong õoù : = g0+ gt + gs


Daỷng taới

(m)
3,9
1,5
3,9
1,5
5,2
1,5
3,9
1,5
3,9
1,5
3,9
1,5

Kóỳt quaớ dỏửm D2 thóứ hióỷn trón baớng II.6

Baớn g II.6
l
saỡn
Nhởp
(m)

gs

Tộnh taới
gt
gs

(kG/m)

718,12
718,12
643,75
718,12
718,12
-

(kG/m)

682,5
682,5
769,7
682,5
682,5
682,5

682,5
682,5
769.7
682,5
682,5
682,5

Tọứng
579,03(kG/m)

1593,6
1593,6
1606,4
1593,6
1593,6
875,5

Sinh vión thổỷc hióỷn: Phan Thanh Trổồỡng

24X1E ----Trang 18

-

Tọứng

Lồùp

482,48
413,55
413,55
579,03


ọử aùn Tọỳt nghióỷp

Quaớng Trở

Sồớ cọng nghióỷp - Trung tỏm khuyóỳn cọng Tốnh

* Tọứn g tốnh taới taùc duỷn g lón dỏửm D2: xem baớng II.9
Baớn g II.9
Tộnh taới
l
Nhởp
g0
gt
gs

(m) (kG/m) (kG/m) (kG/m) (kG/m)
F* - G
987.43 482,48 1662,9
3,9
193
G-H
3,9
193
933.01 413,55 1539,6
H-K
5,2
193
1060.64 413,55 1671,2
K-L
3,9
193
1060.64 579,03 1836,7
Trong õoù : = g0+ gt + gs
2. Hoaỷt taới : a.Hoaỷt taới truyóửn vaỡo dỏửm D1&D2 tờnh tổồng tổỷ nhổ trổồỡng hồỹp tộnh taới :
Kóỳt quaớ thóứ hióỷn trón baớng II.10 & II.11
Baớn g II.9
l
saỡn
gs
Daỷng taới
l2
l1

Nhởp
Tọứng
(m)
(m)
(m)
kG/ m 2
2
3,9
5,4
0,361
240
292,5
4*- 5
3,9
562,5
10
1,5
3,9
0,192
360
270
3
3,9
5,4
0,361
240
292,5
5-6
3,9
562,5
10
1,5
3,9
0,192
360
270
4
5,2
5,4
0,481
360
390
6-7
5,2
710,8
11
1,5
3,9
0,192
360
320,8
3
3,9
5,4
0,361
240
292,5
7-8
3,9
562,5
10
1,5
3,9
0,192
360
270
3
3,9
5,4
0,361
240
292,5
8-9
3,9
562,5
10
1,5
3,9
0,192
360
270
2
3,9
5,4
0,361
240
292,5
9 - 10
3,9
562,5
10
1,5
3,9
0,192
360
270Sinh vión thổỷc hióỷn: Phan Thanh Trổồỡng

24X1E ----Trang 19

Lồùp


Sồớ cọng nghióỷp - Trung tỏm khuyóỳn cọng Tốnh

ọử aùn Tọỳt nghióỷp

Quaớng Trở

Baớn g II.12
l
Nhởp
(m)

F* - G

G-H
H-K
K-L

4,2
3,6
3,6
3,6

saỡn
12
13
13
21a

gsl2

l1

(m)

(m)

4,2
3,6
3,6
1,95

5,85
5,85
5,85
3,6

0,359
0,308
0,308
0,271

Daỷng taới

kG/ m 2
240
240
240
240

315
270
270
-

292,5

Tọứng
-

b. Sồ õọử taới troỹng cuớa tộnh taới vaỡ caùc trổồỡng hồỹp hoaỷt taới cuớa dỏửm D1&D2:(Kg - m)
Dỏửm D1:
1606.4

1593.6

3900

4

3900

5

1593.6

5200

6

3900

7

875.5
3900

8

3900

9

10

Sồ õọử chỏỳt tộnh taới dỏửm D1(KG/m)Sinh vión thổỷc hióỷn: Phan Thanh Trổồỡng

24X1E ----Trang 20

Lồùp

315
270
270
292,5


Sồớ cọng nghióỷp - Trung tỏm khuyóỳn cọng Tốnh

ọử aùn Tọỳt nghióỷp

Quaớng Trở

562.50 KG/m

3900

4

3900

5

5200

6

3900

7

3900

8

Hoaỷt taới 1

3900

9

10

562.50 KG/m

Hoaỷt taới 2
3900

4

3900

5

5200

6

3900

7

3900

8

3900

9

10

710.76 KG/m

Hoaỷt taới 3
3900

4

3900

5

5200

6

3900

7

3900

8

3900

9

10

562.50 KG/m

Hoaỷt taới 4
3900

4

3900

5

5200

6

3900

7

3900

8

3900

9

10

562.50 KG/m

Hoaỷt taới 5
3900

4

3900

5

5200

6

3900

7

3900

8

3900

9

10
562.50 KG/m

Hoaỷt taới 6
3900

4

3900

5

5200

6

3900

7

3900

8

3900

9

10

Dỏửm D2:Sinh vión thổỷc hióỷn: Phan Thanh Trổồỡng

24X1E ----Trang 21

Lồùp


Sồớ cọng nghióỷp - Trung tỏm khuyóỳn cọng Tốnh

ọử aùn Tọỳt nghióỷp

Quaớng Trở

1662.9

1539.6

4200

F'

3600

G

1836. 7

1671.2

3600

H

3600

K

L

Sồ õọử chỏỳt tộnh taới dỏửm D1(KG/m)
315.00 KG/m

Hoaỷt taới 1
4200

F'

3600

G

3600

H

3600

K

L

270.00 KG/m

4200

F'

3600

G

3600

H

Hoaỷt taới 2

3600

K

L

270.00 KG/m

4200

F'

3600

G

3600

H

Hoaỷt taới 3

3600

K

L
292.52 Kg/m

4200

F'

3600

G

3600

H

Hoaỷt taới 4

3600

K

L

3. Tờnh toaùn nọỹi lổỷc dỏửm :
Nọỹi lổỷc trong dỏửm õổồỹc giaới bũng phổồng phaùp H.CROSS. Taới troỹng gọửm coù 1 trổồỡng hồỹp
tộnh taới vaỡ caùc trổồỡng hồỹp hoaỷt taới (Hoaỷt taới õổồỹc chỏỳt tổỡng nhởp dỏửm)
a. Xaùc õởnh õọỹ cổùn g quy ổồùc :
Vỗ sồ bọỹ choỹn tióỳt dióỷn dỏửm khọng õọứi trong suọỳt chióửu daỡi dỏửm nón õọỹ cổùng:
EJ = const.

Sồ õọử mọỹt õỏửu ngaỡm mọỹt õỏửu khồùp:
R=


Tón nhởp
R3 EJ
EJ
.
= 0,75
4 l
l

Sồ õọử hai õỏửu ngaỡm: R =

4-5
0,1923 EJ

EJ
l

5-6
0,2564 EJ

6 -7
0,1923 EJ

Caùc nhởp coỡn laỷi

Sinh vión thổỷc hióỷn: Phan Thanh Trổồỡng

24X1E ----Trang 22

0,2564 EJ

Lồùp

9 - 10
0,1923 EJ


ọử aùn Tọỳt nghióỷp

Quaớng Trở

Sồớ cọng nghióỷp - Trung tỏm khuyóỳn cọng Tốnh
Baớng xaùc õởnh õọỹ cổùng quy ổồùc dỏửm D1

Tón nhởp

F - G
G-H
H-K
0,1786 EJ
0,2778 EJ
0,2778 EJ
Baớng xaùc õởnh õọỹ cổùng quy ổồùc dỏửm D2

R

K-L
0,2083 EJ

b. Xaùc õởnh hóỷ sọỳ phỏn phọỳi Mọment :
Dỏửm D1:

Nuùt 5:R4 5
0,1923EJ
=
= 0,4286
R45 + R5 4 (0,1923 + 0,2564) EJ
5-4 = 1 0,4286 = 0,5714

4-5 =Nuùt 6&7:

R6 5
0,2564 EJ
=
= 0,5714
R65 + R67 (0,2564 + 0,1923) EJ
6-7&7-6 = 1 0,5714 = 0,4286

6-5&7-8 =
Nuùt 8:

R87
0,2564 EJ
=
= 0,5024
R87 + R89 (0,2564 + 0,2564) EJ
7-8 = 1 0,5024 = 0,4976

8-7 =

Nuùt 9:

R910
0,1923EJ
=
= 0,4286
R910 + R109 (0,1923 + 0,2564) EJ
10-9 = 1 0,4286 = 0,5714
Dỏửm D2:

9-10 =

Nuùt G:R F G
0,1786 EJ
=
= 0,3913
R F G + RG F (0,1786 + 0,2778) EJ
G-F = 1 0,3913 = 0,6087

F-G =Nuùt K:
R

0,2083EJ

K L
=
= 0,4285
K-L = R + R
(0,2083 + 0,2778) EJ
K L
K H
K-H = 1 0,4285 = 0,5715Nuùt H:

R = 2 x0,2778EJ

-> HG =

HI = 1 0,5 = 0,5

R HG
0,2778 EJ
=
= 0,50
R HG + R HI 0,2778 x 2 EJ

c. Xaùc õởnh hóỷ sọỳ truyóửn :
Lión kóỳt taỷi õỏửu õọỳi dióỷn vồùi nuùt:
Ngaỡm: = 0,5
Khồùp: = 0
q.l2/12
d. Xaùc õởnh moment nuùt cổùn g:
2

ọỳi vồùi nhởp coù taới troỹng phỏn bọỳ õóửu:

q.l2/12
2
q.l2/24

MT= MP = q.l (2 õỏửu ngaỡm)
2

12q.l /8
Sinh vión thổỷc hióỷn: Phan Thanh
Trổồỡng

24X1E ----Trang 23

2

Lồùp


Såí cäng nghiãûp - Trung tám khuún cäng Tènh

 Âäư ạn Täút nghiãûp

Qung Trë

M = q.l (1 âáưu ngm, 1 âáưu khåïp)
2

8
BNG TÊNH TOẠN MOMENT NỤT CỈÏNG DÁƯM D1 (TÉNH TI )
Nhëp
Moment nụt cỉïng (T.m)
4*-5
M4-5 = 0
M5-4 = - 3,030
5-6
M5-6 = 2,020
M6-5 = -2,020
6-7
M6-7 = 3,620
M7-6 = -3,620
7-8
M7-8 = 2,020
MK-I = -2,020
8-9
M8-9 = 2,020
M9-8 = -2,020
9-10
M9-10 = 1,665
M10-9 = 0
BNG TÊNH TOẠN MOMENT NỤT CỈÏNG DÁƯM D1 (HOẢT TI )
Hoảt ti
1
2
3
4
5
6

Nhëp
Moment nụt cỉïng (T.m)
4*-5
M4*-5 = 0
M5-4* = - 1,069
5-6
M5-6 = 0,713
M6-5 = -0,713
6-7
M6-7 = 1,602
M7-6 = -1,602
7-8
M7-8 = 0,713
MK-I = -0,713
8-9
M8-9 = 0,713
M9-8 = -0,713
9-10
M9-10 = 1,069
M10-9 = 0
Cạc nhëp khạc khäng cọ ti trng thç Moment nụt cỉïng láúy = 0

BNG TÊNH TOẠN MOMENT NỤT CỈÏNG DÁƯM D2 (TÉNH TI )
Nhëp
F’-G
G-H
H-K
K-L

Moment nụt cỉïng (T.m)
MF’-G = 0
M5-4* = - 3,667
MG-H = 1,663
MH-G = -1,663
MH-K = 1,805
MK-H = -1,805
MK-L = 2,975
ML-K = 0

BNG TÊNH TOẠN MOMENT NỤT CỈÏNG DÁƯM D2 (HOẢT TI )
Hoảt ti
1
2
3
4

Nhëp
Moment nụt cỉïng (T.m)
F’-G
MF’-G = 0
MG-H = - 0,695
G-H
MG-H = 0,292
MH-G = -0,292
H-K
MH-K = 0,292
MK-H = -0,292
K-L
MK-L = 0,316
ML-K = 0
Cạc nhëp khạc khäng cọ ti trng thç Moment nụt cỉïng láúy = 0

Sau khi tênh toạn v xạc âënh näüi lỉûc trong dáưm ta tiãún hn h täø håüp näüi lỉûc
dáưm theo cạc täø håüp sau:
Mmax, Mmin,
Mmax = Mtt +

Q max

∑M
Mmin = Mtt + ∑ M
Q
= max[ Q + ∑ Q
+
ht


ht

max

tt

+
ht

, Q tt + ∑ Q −ht ]

Tỉì cạc giạ trë täø håüp Mmax, Mmin ta tênh toạn cäút thẹp chëu Moment dỉång v cäút thẹp
chëu Moment ám cho dáưm.
Giạ trë Qmax dng âãø tênh toạn cäút thẹp chëu lỉûc càõt cho dáưm.
Ta cọ kãút qu tênh toạn Näüi lỉûc v cạc biãøu âäư M - Q cho cạc
trỉåìng håüp ti ca dáưm D1 v D2 nhỉ sau :Sinh viãn thỉûc hiãûn: Phan Thanh Trỉåìng

24X1ÂE ----Trang 24

Låïp


Sồớ cọng nghióỷp - Trung tỏm khuyóỳn cọng Tốnh

ọử aùn Tọỳt nghióỷp

Quaớng Trở

BANG TấNH NĩI LặC DO TẫNH TAI - DệM D1
Nut

TT

4*
4*-5

Hs
,
M
5
6
7
8
9
5
6
7
8
9
5
6
7
8
9
5
6
7
8
9
5
6
7
8*

5

6
6-5

6-7

7-6

7-8

8-7

8-9

9-8

9-10

0.429

0.571

0.571

0.429

0.429

0.571

0.502

0.498

0.571

0.429

0.5

0.5

-2.888

1.925

-1.925

0

0.413

0.550

0.275

-0.517

-1.035

0

0

9

5-6

0.000

0

8

5-4
0

0

7

0.222

0.296

0.148

-0.160

-0.320

0.069

0.091

0.046

-0.029

-0.058

0.012

0.016

0.008

-0.007

-0.014

0.003

0.004

0.002

-0.001

-0.003

0.5

3.461

-3.461

-0.776

-0.388

0.412

0.825

-0.240

-0.120

0.055

0.111

-0.043

-0.022

0.017

0.033

-0.011

-0.005

0.003

0.006

-0.002

-0.001

0.001

0.001

0.5

1.925

-1.925

1.099

0.550

-0.138

-0.276

0.147

0.074

-0.056

-0.112

0.044

0.022

-0.010

-0.019

0.008
-0.002

0.004
-0.003

0.002

0.001

0.000

-0.001

Sinh vión thổỷc hióỷn: Phan Thanh Trổồỡng

24X1E ----Trang 25

10
10-9
0

1.925

-1.925

-0.274

-0.137

0.148

0.297

-0.111

-0.055

0.016

0.032

-0.019

-0.009

0.003

0.005

-0.003

-0.002

0.000

0.001

-0.001

0.000

Lồùp

1.542

0.000

0.223

0.000

0.024

0.000

0.004

0.000

0.001

0.000


Sồớ cọng nghióỷp - Trung tỏm khuyóỳn cọng Tốnh

ọử aùn Tọỳt nghióỷp

Quaớng Trở
9
5
6
7
8
9
KQ

0

0.001

0.000

-2.169

0.001

0.000

0.000

-0.001

2.169

-2.876

0.000

0.000

0.000

0.000

2.876

-3.021

0.000

0.000

0.000

0.000

3.021

-1.685

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.685

-1.793

1.793

0.000

10
10-9

BANG TấNH NĩI LặC DO HOAT TAI 1 - DệM D1
M

M

Nỳt
TT

4*
4*-5

Hs
,
M*
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B5

6
6-5

6-7

7-6

7-8

8-7

8-9

9-8

9-10

0.429

0.571

0.571

0.429

0.429

0.571

0.502

0.498

0.571

0.429

0.5

0.5

0.000

0.000

0.000

0

0.458

0.611

0.305

-0.087

-0.175

0

0

0

9

5-6

1.069

0

8

5-4*
0

0

7

0.037

0.005

0.001

0.000

0.000

0.050

0.025

-0.011

-0.022

0.006

0.003

-0.002

-0.003

0.001

0.000

0.000

-0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.5

0.000

0.000

-0.131

-0.065

0.014

0.028

-0.017

-0.008

0.003

0.006

-0.003

-0.001

0.001

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.5

0.000

0.000

0.037

0.019

-0.005

-0.009

0.007

0.004

-0.001

-0.003

0.001

0.001

0.000

-0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

-0.009

-0.005

0.001

0.003

-0.003

-0.001

0.000

0.001

-0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Sinh vión thổỷc hióỷn: Phan Thanh Trổồỡng

24X1E ----Trang 26

0

Lồùp

0.000

0.000

0.002

0.000

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


Sồớ cọng nghióỷp - Trung tỏm khuyóỳn cọng Tốnh

ọử aùn Tọỳt nghióỷp

Quaớng Trở
C
D
E
F
KQ

0.000

0.000

-0.568

0.000

0.568

0.133

0.000

0.000

0.000

0.000

-0.133

-0.040

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.040

0.011

-0.011

-0.003

0.003

0.000

10
10-9

0.000

BANG TấNH NĩI LặC DO HOAT TAI 2 - DệM D1
M

M

Nỳt
TT

4*
4*-5

Hs
,
M*
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B
C
D
E5

6
6-5

6-7

7-6

7-8

8-7

8-9

9-8

9-10

0.429

0.571

0.571

0.429

0.429

0.571

0.502

0.498

0.571

0.429

0.5

0.5

0.000

0.713

-0.713

0

-0.306

-0.407

-0.204

0.262

0.524

0

0

0

9

5-6

0.000

0

8

5-4*
0

0

7

-0.112

-0.014

-0.002

0.000

0.000

-0.150

-0.075

0.033

0.067

-0.019

-0.010

0.005

0.010

-0.003

-0.001

0.001

0.002

-0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.5

0.000

0.000

0.393

0.196

-0.042

-0.084

0.050

0.025

-0.008

-0.017

0.008

0.004

-0.002

-0.003

0.001

0.001

0.000

-0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.5

0.000

0.000

-0.112

-0.056

0.014

0.028

-0.022

-0.011

0.004

0.008

-0.004

-0.002

0.001

0.002

-0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Sinh vión thổỷc hióỷn: Phan Thanh Trổồỡng

24X1E ----Trang 27

0

0.000

0.000

0.028

0.014

-0.004

-0.008

0.008

0.004

-0.001

-0.002

0.002

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Lồùp

0.000

0.000

-0.006

0.000

-0.002

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000


Sồớ cọng nghióỷp - Trung tỏm khuyóỳn cọng Tốnh

ọử aùn Tọỳt nghióỷp

Quaớng Trở
F
KQ

0.000

-0.435

0.435

-0.400

0.400

0.121

-0.121

-0.032

0.000

0.000

0.000

0.000

0.032

0.008

-0.008

0.000

10
10-9

BANG TấNH NĩI LặC DO HOAT TAI 3 - DệM D1
M

M

Nỳt
TT

4*
4*-5

Hs
,
*

M
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
KQ5

6
6-5

6-7

7-6

7-8

8-7

8-9

9-8

9-10

0.429

0.571

0.571

0.429

0.429

0.571

0.502

0.498

0.571

0.429

0.5

0.5

0.000

0.000

0.000

0

0.000

0.000

0.000

-0.458

-0.915

0

0

0

0.000

9

5-6

0.000

0

8

5-4*
0

0

7

0.196

0.067

0.012

0.002

0.000

0.278

0.262

0.131

-0.156

-0.313

0.089

0.045

-0.029

-0.057

0.016

0.008

-0.005

-0.011

0.003

0.002

-0.001

-0.002

0.001

0.000

0.000

0.000

-0.278

-1.113

0.5

1.602

-1.602

-0.687

-0.343

0.417

0.834

-0.235

-0.117

0.055

0.110

-0.043

-0.021

0.011

0.021

-0.008

-0.004

0.002

0.004

-0.002

-0.001

0.000

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

1.113

-1.119

0.5

0.000

0.000

1.112

0.556

-0.140

-0.279

0.147

0.073

-0.028

-0.057

0.028

0.014

-0.006

-0.011

0.005

0.003

-0.001

-0.002

0.001

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

-0.277

-0.138

0.040

0.079

-0.056

-0.028

0.008

0.016

-0.011

-0.006

0.002

0.003

-0.002

-0.001

0.000

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.059

0.000

0.012

0.000

0.002

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

1.119

0.297

-0.297

-0.074

0.074

0.000

Sinh vión thổỷc hióỷn: Phan Thanh Trổồỡng

24X1E ----Trang 28

0

Lồùp


Sồớ cọng nghióỷp - Trung tỏm khuyóỳn cọng Tốnh

ọử aùn Tọỳt nghióỷp

Quaớng Trở

BANG TấNH NĩI LặC DO HOAT TAI 4 - DệM D1
M

M

Nỳt
TT

4*
4*-5

Hs
,
*

M
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F

B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
KQ6-7

7-6

7-8

8-7

8-9

9-8

9-10

0.429

0.571

0.571

0.429

0.429

0.571

0.502

0.49
8

0.571

0.429

0.5

0.5
0.000

0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0

0.000

9

6-5

0.000

0

8

5-6

0.000

0

7

5-4*

0.000

0

B
C
D
E
F

6

0

0

B
C
D
E
F

5

0.000

-0.019

-0.008

-0.002

0.000

-0.030

0.000

0.000

0.044

0.087

-0.025

0.012

0.020

0.039

-0.011

0.006

0.005

0.009

-0.003

0.001

0.001

0.002

-0.001

0.000

0.000

0.000

0.030

0.119

0.5

0.000

0.000

0.000

0.000

-0.153

-0.306

0.065

0.033

-0.056

-0.113

0.030

0.015

-0.011

-0.021

0.007

0.004

-0.002

-0.004

0.001

0.001

0.000

-0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

-0.119

-0.393

0.5

0.713

-0.713

-0.407

-0.204

0.230

0.461

-0.150

-0.075

0.035

0.070

-0.029

-0.014

0.006

0.012

-0.005

-0.003

0.001

0.002

-0.001

-0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.393

-0.464

Sinh vión thổỷc hióỷn: Phan Thanh Trổồỡng

24X1E ----Trang 29

10
10-9

0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.456

0.228

-0.065

-0.130

-0.098

0.000

0.070

0.035

-0.010

-0.020

-0.015

0.000

0.012

0.006

-0.002

-0.003

-0.003

0.000

0.002

0.001

0.000

-0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.464

0.116

-0.116

0.000

Lồùp


Sồớ cọng nghióỷp - Trung tỏm khuyóỳn cọng Tốnh

ọử aùn Tọỳt nghióỷp

Quaớng Trở

BANG TấNH NĩI LặC DO HOAT TAI 5 - DệM D1
M

M

Nỳt
TT

4*
4*-5

Hs
,

5

6

M
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
KQ

6-5

6-7

7-6

7-8

8-7

8-9

9-8

9-10

0.429

0.571

0.571

0.429

0.429

0.571

0.502

0.498

0.571

0.429

0.5

0.5

0.000

0.000

0.000

0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0

0

0

0

0.000

9

5-6

0.000

0

8

5-4*
0

*

7

0.000

0.000

0.005

0.003

0.001

0.008

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

-0.011

-0.022

0.006

0.003

-0.006

-0.012

0.003

0.002

-0.001

-0.003

0.001

0.000

0.000

-0.001

-0.008

0.5

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.038

0.077

-0.016

-0.008

0.018

0.036

-0.009

-0.005

0.003

0.007

-0.001

0.001

0.001

-0.032

-0.002

0.000

0.000

0.000

0.000

0.033

0.5

0.000

0.000

0.000

0.000

-0.179

-0.358

0.102

0.051

-0.077

-0.154

0.049

0.024

-0.012

-0.023

0.005

-0.002

-0.004

0.108

0.009

0.002

0.001

0.000

-0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

-0.108

-0.459

10
10-9
0

0.713

-0.713

0.000

0.000

-0.355

-0.177

0.254

0.509

0.382

0.000

-0.152

-0.076

0.022

0.043

0.033

0.000

-0.023

-0.011

0.003

0.007

0.005

0.000

-0.004

-0.002

0.001

0.001

0.001

0.000

-0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.459

-0.420

0.420

0.000

BANG TấNH NĩI LặC DO HOAT TAI 6 - DệM D1
MM

4*

5

6

7

Sinh vión thổỷc hióỷn: Phan Thanh Trổồỡng

24X1E ----Trang 30

8

9

Lồùp

10


Sồớ cọng nghióỷp - Trung tỏm khuyóỳn cọng Tốnh

ọử aùn Tọỳt nghióỷp

Quaớng Trở
Nỳt
TT

4*-5

Hs
,
*

M
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
B
C
D
E
F
KQ

5-4*

5-6

6-5

6-7

7-6

7-8

8-7

8-9

9-8

9-10

0.429

0.571

0.571

0.429

0.429

0.571

0.502

0.498

0.571

0.429

0

0.5

0.5

0.000

0.000

0.000

0.000

0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0

0

0

0

0

0.000

0.000

0.000

0.000

-0.002

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.005

0.009

-0.001

0.001

0.003

-0.001

-0.003

0.000

0.000

0.001

-0.003

-0.001

0.003

0.011

0.5

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

-0.016

-0.033

0.007

0.004

-0.003

-0.006

0.002

0.001

-0.001

-0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

-0.011

-0.036

0.5

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.077

0.153

-0.044

-0.022

0.011

0.022

-0.008

-0.004

0.002

0.004

-0.002

-0.001

0.000

0.001

0

0.000

0.000

0.000

0.000

-0.305

-0.611

0.152

0.076

-0.022

-0.043

0.022

0.011

-0.003

-0.006

0.004

0.002

-0.001

-0.001

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

-0.458

0.000

-0.033

0.000

-0.005

0.000

-0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000
0.000

0.000

0.000

0.000

0.036

0.153

-0.153

-0.573

0.573

0.000

Sinh vión thổỷc hióỷn: Phan Thanh Trổồỡng

24X1E ----Trang 31

1.069

0.000

- Bióứu õọử M - Q cuớa dỏửm D1 do tộnh taới gỏy ra :10-9

Lồùp


ọử aùn Tọỳt nghióỷp

Quaớng Trở

Sồớ cọng nghióỷp - Trung tỏm khuyóỳn cọng Tốnh
3.021

2.876
2.168

0.035

0.366

0.645

1.149

1.803

2.243

3.965

3.305

2.781

2.406

1.794

1.684

2.934

2.402

1.122

3900

4

3900

5

-

2.619

3.143

3518

2.990

4.021
5200

3900

7

6

3900

8

3900

9

10

Bióứu õọử M - Q cuớa dỏửm D1 do hoaỷt taới gỏy ra :
0.568

0.040
0.133

0.951

0.003
0.011

0.786

0.180

0.180
0.013
0.033

0.033

0.013
0.004

0.001

0.001

0.004

1.242Sinh vión thổỷc hióỷn: Phan Thanh Trổồỡng

24X1E ----Trang 32

Lồùp


Såí cäng nghiãûp - Trung tám khuyãún cäng Tènh

 Âäö aïn Täút nghiãûp

Quaíng Trë

0.435

0.400
0.032
0.008
0.121
0.418

1.106

0.100

0.100
0.010

0.112

0.112

0.010
0.002

0.002

0.039

0.039

1.088
1.112

1.118
0.075

0.278

0.236

0.298

1.847

0.363

0.363

0.071

0.071

0.019

0.019
0.096

0.096
0.357

0.357

1.849
3900

43900

5

5200

6

3900

7

3900

8

Sinh viãn thæûc hiãûn: Phan Thanh Træåìng

24X1ÂE ----Trang 33

3900

9

10

Låïp


Såí cäng nghiãûp - Trung tám khuyãún cäng Tènh

 Âäö aïn Täút nghiãûp

Quaíng Trë

0.393

0.030

0.429

0.466

0.119

0.117
1.078

0.149

0.149
0.038
0.008

0.038

0.008

0.030

0.030

0.098

0.098

1.116
0.456

0.421

0.032
0.008

0.107
1.056

1.106

0.002

0.002

0.027

0.010

0.010

0.108

0.027

0.108

0.144

0.144

1.088

0.572
0.152

0.036

0.003
0.011

0.286
1.244

0.003
0.001

0.048

0.003

0.001

0.010

0.048

0.010
0.186

0.186

0.950
3900

43900

5

5200

6

3900

7

3900

8

Sinh viãn thæûc hiãûn: Phan Thanh Træåìng

24X1ÂE ----Trang 34

3900

9

10

Låïp


Sồớ cọng nghióỷp - Trung tỏm khuyóỳn cọng Tốnh

ọử aùn Tọỳt nghióỷp

Quaớng Trở

BANG TấNH NĩI LặC DO TẫNH TAI D2
M

Nỳt
TT

F*
F*-G

M

Hs
,

G

H

G-F

G-H

H-G

H-K

K-H

K-L

0,391

0,609

0,500

0,500

0,571

0,429

0

0,5

0,5

M*

0,000

-3,667

1,663

-1,663

G

0

0,784

1,220

0,610

-0,188

-0,376

H
K
G

0

0,074

H
K
G
H
K
G
H
K
KQ

0

-0,022

0

-0,003

0,000

K

-2,835

0,115

0,057

0,056

0,112

-0,034

-0,017

0,008

0,016

-0,005

-0,003

0,001

0,002

2,836

-1,261

0

1,805

-1,805

2,975

0

-0,376

-0,188

-0,280

-0,561

-0,421

0

0,112

0,056

-0,016

-0,032

-0,024

0

0,016

0,008

-0,002

-0,005

-0,004

0

0,002

0,001

0,000

-0,001

-0,001

0

1,260

-2,526

2,526

0

- Bióứu õọử M - Q cuớa dỏửm D2 do tộnh taới gỏy ra :
2.756

2.413
1.248

0.487
2.140

3.185
2.695

0.761

1.653

3.848
2.556

2.347
4.007

3.203

2.507

BANG TấNH NĩI LặC DO HOAT TAI 1 - DệM D2Sinh vión thổỷc hióỷn: Phan Thanh Trổồỡng

24X1E ----Trang 35

L
L

Lồùp


Sồớ cọng nghióỷp - Trung tỏm khuyóỳn cọng Tốnh

ọử aùn Tọỳt nghióỷp

Quaớng Trở

M

M

Nỳt
TT

F
F-G

Hs
,
*

M
G
H
K
G
H
K
G
H
K
G
H
K
KQ

G
G-F

H
G-H

K

L
L

H-G

H-K

K-H

K-L

0.391 0.609 0.500

0.500

0.571

0.429

0

0.5

0.000

-0.695 0.000 0.000

0

0.272 0.423 0.212

0.5
0.000

0
0.000

0.000

0

0.023

0

0.000

0

0.000

0

-0.053 -0.106 -0.106 -0.053
0.015
0

0.030

0.003 0.005 0.002
-0.001 -0.002 -0.002 -0.001

0

0.000

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0

0.399

-0.106

-0.027

0.027

0

0.000 0.001 0.000
0.000 0.000

0

0.000 0.000 0.000

0.000

-0.399

0.106

- Bióứu õọử M - Q cuớa dỏửm D2 do hoaỷt taới 1 gỏy ra :
0.399
0.027
0.106
0.495
0.567

0.140

0.140

0.007

0.007
0.037

0.037
0.756
4200

F'

3600

G

3600

H

3600

K

L

BANG TấNH NĩI LặC DO HOAT TAI 2 - DệM D2
M

Nỳt
TT

M

Hs
,
M*

F
F-G

G
G-F

G-H

H
H-G H-K

0.391

0.609

0.500

0
0.000 0.000

0.500

0.5
0.292

-0.292 0.000

K
F-G

G-F

0.571

0.429

0.5
0.000

Sinh vión thổỷc hióỷn: Phan Thanh Trổồỡng

24X1E ----Trang 36

L
G-H
0

0.000

0

Lồùp


Sồớ cọng nghióỷp - Trung tỏm khuyóỳn cọng Tốnh

ọử aùn Tọỳt nghióỷp

Quaớng Trở

G
H
K
G
H
K
G
H
K
G
H
K
KQ

0

-0.114

-0.178

-0.089

0.095

0.190

0.190

0.095

-0.027 -0.054 -0.041
0

-0.037

0

-0.058 -0.0029
0.014

0.028

0.028

0.014

-0.004 -0.008 -0.006
0

-0.005

-0.009

-0.004

0.002

0.004

0.004

0

0.002

-0.001 -0.001 -0.001
0

-0.001

0.000

-0.158

-0.001

-0.001

0.001

0.001

0.158

-0.192

0

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0

0.192

0.048

-0.048

0

- Bióứu õọử M - Q cuớa dỏửm D2 do hoaỷt taới 2 gỏy ra :
0.191
0.158 0.174

0.048
0.477
0.066
0.038

0.066
0.013

0.038

0.013

4.495
4200

3600

F'

G

3600

3600

H

K

L

BANG TấNH NĩI LặC DO HOAT TAI 3 DệM D2
M

M

Nỳt F
TT F-G
Hs
,

G
G-F

G-H

H
H-G H-K

0.391

0.609

0.500 0.500 0.571 0.429

0

M* 0.000 0.000
G
0
0.000
H0.5

K
F-G

G-F

0.5

0.000

0.000 0.292 -0.292 0.000

0.000

0.000

0
0

-0.073 -0.146 -0.146 -0.073

Sinh vión thổỷc hióỷn: Phan Thanh Trổồỡng

24X1E ----Trang 37

L
G-H

Lồùp


Sồớ cọng nghióỷp - Trung tỏm khuyóỳn cọng Tốnh

ọử aùn Tọỳt nghióỷp

Quaớng Trở

K
G
0
0.029
H
K
G
0
0.012
H
K
G
0
0.002
H
K
KQ 0.000 0.043

0.104 0.208 0.157
0.044

0

0.022

-0.032 -0.063 -0.063 -0.032
0.009 0.018 0.014
0.019

0

0.010

-0.005 -0.009 -0.009 -0.005
0.001 0.003 0.002
0.003

0

0.001

-0.001 -0.001 -0.001 -0.001
-0.043

0.000 0.001 0.001

0

-0.187 0.187 -0.172 0.172

0

- B ióứu õọử M - Q cuớa dỏửm D2 do hoaỷt taới 3 gỏy ra :
0.186

0.172

0.179
0.043
0.490
0.010

0.048

0.010

0.048

0.064

0.064

0.482
4200

3600

F'

G

3600

H

3600

K

L

BANG TấNH NĩI LặC DO HOAT TAI 4
M

M

Nỳt
TT

13
1314

Hs
,
M*
G
H
K
G
H14

15
14-15

15-14

15-16

16-15

16-17

0.391

0.609

0.500

0.500

0.571

0.429

0.5

0.5

0.000

0.000

0.000

0.000

0

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.034

0.068

17

0

0.000

0.000

0.000

0.000

-0.135

-0.271

0.068

0.034

Sinh vión thổỷc hióỷn: Phan Thanh Trổồỡng

24X1E ----Trang 38

17

14-13
0

0

16

0.474

0

-0.203

0

Lồùp


Såí cäng nghiãûp - Trung tám khuún cäng Tènh

 Âäư ạn Täút nghiãûp

Qung Trë

K
G
H
K
G
H
K
KQ

0

-0.013

0

-0.002

0.000

-0.016

-0.021

-0.010

0.005

0.010

-0.010

-0.019

0.010

0.005

-0.001

-0.003
0.001

-0.015

0

-0.002

0

-0.003

-0.002

0.001

0.001

0.001
0.000

0.000

0.000

0

0.016

0.067

-0.068

-0.254

0.254

0

- Biãøu âäư M - Q ca dáưm D2 do hoảt ti 4 gáy ra :
0.254
0.127

0.016
0.067
0.597

0.004

0.023

0.023

0.004

0.089

0.089
0.456

4200

F'

3600

G

3600

H

3600

K

L

4. TÊNH TOẠN CÄÚT THẸP DÁƯM D1 & D2:

F'a

ho

M
R n bh 2 0

h

- Xạc âënh: A =

x

a) Tênh toạn cäút thẹp dc chëu lỉûc :
Våïi tiãút diãûn chëu mämen ám tênh theo tiãút diãûn chỉỵ
nháût :

a

Trong âọ: h0 = h - a : Chiãưu cao tiãút diãûn tênh toạn
a - Chiãưu dy låïp bo vãû
- Kiãøm tra:
Fa
+ Nãúu A > 0,5 => Tàng kêch thỉåïc tiãút diãûn(b, h) hồûc tàng
b
Mạc bã täng
+ Nãúu 0,5 ≥ A >A0 => Tàng kêch thỉåïc tiãút diãûn(b, h) hồûc tàng Mạc bã täng
hồûc tênh cäút kẹp.
+ Nãúu A ≤ A0
Tênh: - γ = 0,5.(1 + 1 − 2 A )
- Fa =M
R a .γ.h 0

Sinh viãn thỉûc hiãûn: Phan Thanh Trỉåìng

24X1ÂE ----Trang 39

Låïp


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×