Tải bản đầy đủ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP PHẦN KIẾN TRÚC BẢN VẼ VÀ THUYẾT MINH

 Âäư ạn Täút nghiãûp

Qung Trë

Såí cäng nghiãûp - Trung tám khuún cäng Tènh

PHÁƯN I

KIÃÚN TRỤC : 20%

Giạo viãn hỉåïng dáùn K
iãún trục
Sinh viãn thỉûc hiãûn
Låïp

: Th.S TRÁƯN ÂỈÏC QUANG
: PHAN THANH TRỈÅÌN G
: 24X1 ÂE

I. SỈÛ CÁƯN THIÃÚT PHI ÂÁƯU TỈ XÁY DỈÛN G CÄNG TRÇNH :
Âáút nỉåïc ta âang trong quạ trçnh pháún âáúu häüi nháûp thãú giåïi. Phạt triãøn bãưn vỉỵng vãư

kinh tãú l mäüt trong nhỉỵng mủc tiãu quan trng v ỉu tiãn hng âáưu. Trong nhỉỵng nàm
qua, våïi xu thãú chung ca ton cáưu, Viãût Nam â cọ nhỉỵng tiãún bäü r rãût trong cäng
cüc cäng nghiãûp hoạ, hiãûn âải hoạ âáút nỉåïc tảo tiãưn âãư cho viãûc phạt triãøn nhanh v âa
dảng hoạ nãưn kinh tãú.
Ngnh cäng nghiãûp ca c nỉåïc nọi chung v ca tènh Qung Trë nọi riãng âang l
ngnh mi nhn ca nãưn kinh tãú, tuy cn gàûp nhiãưu khọ khàn nhỉng tỉìng bỉåïc gàût hại
âỉåüc nhỉỵng thnh cäng âạng kãø.
Såí cäng nghiãûp tènh Qung Trë l cå quan chun män thüc UBND tènh, âäưng thåìi
chëu sỉû chè âảo, hỉåïng dáùn v kiãøm tra vãư chun män, nghiãûp vủ ca Bäü cäng nghiãûp,
giụp UBND tènh thỉûc hiãûn chỉïc nàng qun l nh nỉåïc vãư cäng nghiãûp- tiãøu th cäng
nghiãûp trãn âëa bn tènh, bao gäưm cạc ngnh: cå khê, luûn kim, hoạ cháút (bao gäưm c
hoạ dỉåüc), âiãûn, dáưu khê (nãúu cọ), khai thạc khoạng sn, váût liãûu näø cäng nghiãûp, cäng
nghiãûp tiãu dng, cäng nghiãûp thỉûc pháøm, cäng nghiãûp chãú biãún khạc; qun l nh
nỉåïc cạc dëch vủ cäng thüc ngnh cäng nghiãûp trãn âëa bn Tènh theo qui âënh phạp
lût.


Sinh viãn thỉûc hiãûn: Phan Thanh Trỉåìng

24X1ÂE ----Trang 1

Låïp


 Âäư ạn Täút nghiãûp

Qung Trë

Såí cäng nghiãûp - Trung tám khuún cäng Tènh

Hiãûn nay, tuy såí cäng nghiãûp tènh Qung Trë â cọ trủ såí lm viãûc, nhỉng â xúng
cáúp v qui mä chỉa âạp ỉïng â nhu cáưu ngy cng cao vãư tênh cháút cäng viãûc, vãư biãn
chãú, cọ mäüt säú váún âãư chỉa ph håüp våïi u cáưu hiãûn tải v sỉû phạt triãøn trong tỉång lai
ca Såí phủc vủ cho cäng viãûc, hon thnh täút nhiãûm vủ UBND tènh âãư ra.
Trong nhỉỵng nàm qua, nháûn thỉïc ràòng âiãưu kiãûn kinh tãú ca Tènh cn gàûp nhiãưu khọ
khàn, Såí cäng nghiãûp tènh Qung Trë chỉa thãø trçnh xin dỉû ạn xáy dỉûng trủ såí lm viãûc.
Hiãûn nay do nhỉỵng âi hi cáúp bạch ca nhiãûm vủ, cng våïi ch trỉång ca UBND
tènh Qung Trë cho phẹp âáúu giạ trủ såí lm viãûc c, di dåìi âëa âiãøm v xáy måïi lải trủ
såí. Såí cäng nghiãûp xin trçnh y ban nhán dán Tènh, Såí Kãú hoảch v Âáưu tỉ, cạc
Ngnh chỉïc nàng giụp Såí cäng nghiãûp thỉûc hiãûn nhiãûm vủ xáy dỉûng cå bn, cho phẹp


Såí âỉåüc láûp dỉû ạn âáưu tỉ xáy dỉûng trủ såí lm viãûc måïi nhàòm tảo âiãưu kiãûn thûn låüi vãư
cå såí váût cháút, giụp Såí cäng ngiãûp hon thnh täút cäng tạc chun män âỉåüc UBND
tènh Qung Trë giao phọ.
II. HÇNH THỈÏC ÂÁƯU TỈ V QUY MÄ ÂÁƯU TỈ :
1.Hçnh Thỉïc Âáưu Tỉ :
Hçnh thỉïc âáưu tỉ l xáy dỉûng måïi cäng trçnh Såí Cäng nghiãûp - Trung tám khuún
cäng våïi chiãưu cao 4 táưng nàòm trãn âỉåìng Hng Vỉång(näúi di), tải vë trê âëa âiãøm
nàòm trong vng quy hoảch khu dán cỉ ca phỉåìng Âäng Lỉång T.x Âäng H - tènh
Qung Trë.
2. Ngưn väún âáưu tỉ :
Cäng Trçnh âỉåüc âáưu tỉ bàòng ngưn väún ngán sạch âáưu tỉ xáy dỉûng cå bn do Nh
nỉåïc cáúp.
3. Täø chỉïc âáưu tỉ :
Såí Cäng nghiãûp - Trung tám khuún cäng tènh Qung Trë l ch âáưu tỉ trỉûc tiãúp
qun l, thỉûc hiãûn dỉû ạn.
4. Quy mä dáưu tỉ :
+Xáy dỉûng måïi Tru såí lm viãûc 4 táưng hçnh chỉí L.
- Täøng diãûn têch sn : 1837 m2
- Cáúp cäng trçnh
: cáp II
- Cáúp chäúng chạy : cáúp III
+Mäüt säú hảng mủc phủ : nh thỉåìng trỉûc, nh âãø xe, tỉåìng ro, sán vỉåìn ...
III. VË TRÊ, ÂÀÛC ÂIÃØM , HIÃÛN TRẢN G KHU VỈÛC XD CÄNG
TRÇNH :
1.Vë trê :
Cäng trçnh Nh lm viãûc Såí Cäng nghiãûp - Tung tám khuún cäng tènh Qung
Trë âỉåüc xáy dỉûng tải phỉåìng Âäng Lỉång, thë x Âäng H (trãn trủc âỉåìng Hng
Vỉång näúi di) tènh Qung Trë theo chỉïng chè qui hoảch säú 1144/CCQH ca Såí Xáy
dỉûng Qung Trë cáúp ngy 01/10/2004.
Diãûn têch khu âáút: 5776m2.
Vë trê khu âáút:
- Bàõc
: Giạp khu âáút quy hoảch.
- Nam
: Giạp To ạn Âäng H.
- Âäng
: Giạp âỉåìng qui hoảch.
- Táy
: Giạp âỉåìng Hng Vỉång (näúi di).
2. Âiãưu kiãûn tỉû nhiãn :
a. Khê háûu :
Khu âáút xáy dỉûng thüc vng khê háûu nhiãût âåïi nọng v áøm åí 17 0 vé bàõc, 1060 kinh
âäng, nhiãût âäü trung bçnh 260 → 300 thåìi tiãút cọ hai ma r rãût.
+ Ma khä: Giọ mảnh thäøi theo hỉåïng Táy Nam vo cạc thạng 4 âãún thạng 9 hng
nàm, nhiãût âäü cao nháút 400C.
+ Ma mỉa: Giọ mảnh thäøi theo hỉåïng Âäng Bàõc tỉì thạng 10 âãún thạng 3 nàm sau,
nhiãût âäü tháúp nháút tỉì 80C âãún 100C.
Hng nàm vo cạc thạng 8, 9,10 thỉåìng hay cọ bo cáúp 7 âãún cáúp 12 km theo mỉa
låïn. Mỉûc nỉåïc ngáưm tháúp.
- Lỉåüng mỉa trung bçnh hng nàm
: 2300 mm
- Nhiãût âäü trung bçnh hng nàm
: 240C
- Nhiãût âäü cao nháút vãư ma h
: 400C


Sinh viãn thỉûc hiãûn: Phan Thanh Trỉåìng

24X1ÂE ----Trang 2

Låïp


 Âäư ạn Täút nghiãûp

Qung Trë

Såí cäng nghiãûp - Trung tám khuún cäng Tènh

- Nhiãût âäü tháúp nháút ma lảnh
: 8 - 100C
- Âäü áøm trung bçnh nàm : 84%
- Âäü áøm cao nháút : 89%
- Âäü áøm tháúp nháút : 36%
b. Âëa hçnh :
Khu âáút xáy dỉûng nàòm trong khu quy hoảch, l khu âáút cọ âëa thãú âẻp nàòm trãn
trủc âỉåìng chênh ca thë x â âỉåüc xáy dỉûng xong cå såí hả táưng k thût nãn âëa hçnh
bàòng phàơng, cao rạo, khäng bë ngáûp nỉåïc trong ma mỉa l.
c. Âëa cháút cäng trçnh :
Âëa cháút cäng trçnh cạc låïp âáút l cạt hảt trung räưi âãún cạt hảt thä. Nhçn chung âëa
cháút cäng trçnh tỉång âäúi täút v äøn âënh. Cỉåìng âäü ca âáút nãưn tỉì 1,9 ÷ 2,2 Kg/cm2.
d.Kãút lûn : Viãûc xáy dỉûng cäng trçnh trủ såí lm viãûc Såí Cäng nghiãûp Trung tám khuún cäng tènh Qung Trë åí vë trê ny ráút thûn låüi. Vỉìa âạp ỉïng âỉåüc
âiãưu kiãûn lm viãûc, vỉìa cọ âiãưu kiãûn âãø âọng gọp bäü màût cäng trçnh cho cnh quan
chung. Âäưng thåìi cäng trçnh nàòm trãn trủc âỉåìng chênh thûn låüi cho viãûc âi lải, liãn hãû
lm viãûc trỉåïc màõt cng nhỉ láu di.
3.Cå såí hả táưn g k thût :
a. Giao thäng :
Âëa âiãøm xáy dỉûng thûn låüi vãư giao thäng, vç nàòm trãn trủc âỉåìng chênh ca thë
x nãn ráút thûn låüi cho viãûc liãn hãû cäng viãûc ca mäüt såí âáưu ngnh.
b. Ngưn âiãûn , nỉåïc :
Ngưn âiãûn, nỉåïc cung cáúp â cho cạc nhu cáưu hoảt âäüng lm viãûc ca Såí âỉåüc
âáúu näúi åí cạc âiãøm âáúu näúi â âỉåüc bäú trê sàơn åí khu vỉûc quy hoảch.
4.Hiãûn trản g màût bàòn g khu âáút xáy dỉûn g :
Ton bäü diãûn têch khu âáút xáy dỉûng nàòm trong khu vỉûc quy hoảch ca Tx Âäng
H, â xáy dỉûng xong cå såí hả táưng k thût nãn khäng phi âãưn b gii to, san láúp
màût bàòng, xáy dỉûng cå såí hả táưng k thût, ráút thûn tiãûn cho cäng tạc thi cäng xáy làõp.
IV. CẠC U CÁƯU VÃƯ NÄÜI DUNG XÁY DỈÛN G CÅ BN :
Såí Cäng nghiãûp - Trung tám khuún cäng tènh Qung Trë l cå quan âáưu ngnh
phủ trạch chun män thüc UBND tènh, vç váûy cäng trçnh trủ såí lm viãûc phi thãø
hiãûn âỉåüc tênh cháút nghiãm tục ca mäüt cå quan hnh chênh sỉû nghiãûp. Âãø âạp ỉïng
âỉåüc viãûc phủc vủ láu di v ph håüp våïi tçnh hçnh thỉûc tãú ca âëa phỉång, viãûc thiãút
kãú xáy dỉûng cáưn âm bo thãø hiãûn âỉåüc âáưy â cạc phỉång chám: Tênh hi ha trong
quy hoảch màût bàòng, khäng gian kiãún trục, tênh tháøm m, khang trang, âáưy â tiãûn
nghi, tiãút kiãûm v bãưn vỉỵng âãø lm cå såí cho viãûc âạnh giạ lỉûa chn gii phạp thiãút kãú
cho cäng trçnh.
1. u cáưu vãư tiãu chøn diãûn têch :
Càn cỉï theo tiãu chøn Viãût Nam TCVN 4470-1995 thiãút kãú trủ såí cå quan. Diãûn
têch cạc phng , ban ca Såí Cäng nghiãûp - Trung tám khuún cäng tènh Qung Trë
âỉåüc bäú trê nhỉ åí bn v màût bàòng.
Täøng diãûn têch sn : 1837 m2.
2. u cáưu vãư thiãút kãú kiãún trục :
- Täøng màût bàòng cáưn bäú trê giao thäng näüi bäü håüp l, âm bo tênh liãn hon
trong quạ trçnh sỉí dủng theo mäüt chu trçnh khẹp kên.
- Gii phạp màût bàòng kiãún trục phi âm bo håüp l, khäng chäưng chẹo giỉỵa cạc
bäü pháûn v trong tỉìng bäü pháûn.
- Cạc phng ch úu phi âỉåüc chiãúu sạng tỉû nhiãn trỉûc tiãúp v thäng giọ täút.
3. u cáưu vãư kãút cáúu v hon thiãûn cäng trçnh :
- Cäng trçnh âỉåüc hon thiãûn våïi cháút lỉåüng cao kãø c kãút cáúu nh, näüi tháút, sán
vỉåìn.
4. u cáưu vãư cung cáúp âiãûn :
- Ngưn âiãûn cáúp cho Cäng trçnh láúy tỉì ngưn 3 pha ca lỉåïi âiãûn thë x.
- Ngưn âiãûn sỉí dủng cho cäng trinh bao gäưm
+ Âiãûn chiãúu sạng: phng lm viãûc, phng hp låïn, sán vỉåìn...
+ Âiãûn nhẻ: vi tênh, mạy Fax...
+ Âiãûn lảnh: âiãưu ha nhiãût âäü...
+ Âäüng lỉûc: Båm nỉåïc
5. u cáưu vãư cáúp thoạt nỉåïc :
* Pháưn cáúp nỉåïc:


Sinh viãn thỉûc hiãûn: Phan Thanh Trỉåìng

24X1ÂE ----Trang 3

Låïp


 Âäư ạn Täút nghiãûp

Qung Trë

Såí cäng nghiãûp - Trung tám khuún cäng Tènh

Sỉí dủng ngưn nỉåïc cáúp tỉì hãû thäúng cáúp nỉåïc ca khu vỉûc theo âỉåìng äúng cáúp nỉåïc
v bãø nỉåïc dỉû phng. Mảng lỉåïi cáúp nỉåïc bao gäưm hãû thäúng trảm båm, bãø chỉïa,
âỉåìng äúng cáúp nỉåïc. Ngoi hãû thäúng âỉåìng äúng cáúp nỉåïc sinh hoảt cn cọ âỉåìng
äúng cáúp nỉåïc phủc vủ cỉïu ho, hãû thäúng ny bao gäưm båm cáúp tỉì bãø chỉïa, mảng
lỉåïi âỉåìng äúng v cạc trủ cỉïu ho.
Hãû thäúng cáúp nỉåïc cäng trçnh phi âm bo bãưn chàõc, sỉí dủng láu di, bäú trê
âỉåìng äúng håüp l. Hãû thäúng âỉåìng äúng âỉïng âỉåüc xáy kên bàòng häüp k thût cọ chäù
thàm âãư phng khi hỉ hng, gàûp sỉû cäú cọ thãø sỉía chỉỵa dãù dng. Âỉåìng äúng dng
äúng nhỉûa loải täút, cạc mäúi näúi âỉåüc gia cäng k âãø trạnh r rè.
* Pháưn thoạt nỉåïc:
Nỉåïc thoạt bao gäưm nỉåïc thi v nỉåïc mỉa:
- Nỉåïc mỉa:
Hãû thäúng thoạt nỉåïc phi âm bo thoạt nỉåïc nhanh khäng âãø nỉåïc âng lải
trãn màût sán. Dng hãû thäúng rnh cọ nàõp âủc läù, hồûc äúng bã täng cọ cạc häú ga âãø dáùn
nỉåïc màût thoạt ra âỉåìng äúng thoạt chung ca thë x .
- Nỉåïc sinh hoảt:
Ch úu l nỉåïc thi tỉì cạc WC. Do lỉåüng nỉåïc thi khäng nhiãưu v mỉïc âäü
báøn khäng quạ låïn nãn sỉí dủng phỉång phạp xỉí l sinh hc (dng bãø tỉû hoải) l håüp l
nháút. Nỉåïc phán âỉåüc dáùn âãún bãø tỉû hoải, nỉåïc rỉía tỉì Lavabo, tàõm giàût âỉåüc dáùn tåïi bãø
xỉí l qua hãû thäúng PVC kên D200 - D300. Pháưn nỉåïc phán sau khi làõng så bäü åí cạc bãø
tỉû hoải cng âỉåüc dáùn âãún bãø xỉí l. Sau âọ ton bäü nỉåïc thi â âỉåüc xỉí l s âỉåüc
dáùn ra hãû thäúng thoạt nỉåïc chung.
Hãû thäúng cáúp thoạt nỉåïc cho cäng trçnh âỉåüc chän ngáưm trong tỉåìng trong häüp
k thût. Vç thãú nãn cạc thiãút bë cáúp thoạt nỉåïc phi dng loải täút, êt hỉ hng, khi hỉ
hng dãù sỉía chỉỵa, âm bo an ton khi sỉí dủng. Cạc thiãút bë cáúp thoạt nỉåïc dng loải
ngoải nháûp, riãng âỉåìng äúng dng loải trong nỉåïc. Trong cạc khu vãû sinh v cạc nåi
tiãúp xục våïi nỉåïc thỉåìng xun cáưn cọ biãûn phạp chäúng tháúm cho tỉåìng, sn täút âãø
khäng nh hỉåíng âãún cạc bäü pháûn khạc.
6. u cáưu vãư phn g chạy chỉỵa chạy , chäún g sẹt :
- Phi âm bo an ton vãư phng chạy chỉỵa chạy v âỉåüc trang bë cạc thiãút bë
chun ngnh phng chạy chỉỵa chạy, âạp ỉïng âỉåüc cạc u cáưu k thût PCCC cho
cạc bäü pháûn cäng trçnh.
- Kãút håüp våïi sán vỉåìn cọ bäú trê cạc hng cỉïu ho tỉû âäüng âãø cung cáúp nỉåïc cho
xe cỉïu ho.
- Phi cọ hãû thäúng chäúng sẹt âỉåüc thiãút kãú theo âụng Tiãu Chøn Quy Phảm ca
Nh Nỉåïc.
- Thiãút bë chỉỵa chạy tỉïc thåìi ( dng bçnh bt) bäú trê theo cạc táưng, cạc khu vỉûc.
- Hãû thäúng PCCC âỉåüc thiãút kãú theo tiãu chøn cáúp III (quy phảm hiãûn hnh).
PCCC våïi ba phỉång phạp kãút håüp.
- PCCC: xe cỉïu ha ca cäng an PCCC.
- Hãû thäúng cáúp nỉåïc chỉỵa chạy: Dng hãû thäúng äúng sàõt trạng km chëu ạp lỉûc
cao, bäú trê hai vi chỉỵa chạy tải mäùi táưng, ngay phêa ra vo, hnh lang, hồûc chiãúu nghè
cáưu thang. Tám hng chỉỵa chạy âàût cạch sn 1,25 m, vi räưng cọ chiãưu di 20m.
- Trảm båm cỉïu ha âàût tải vë trê gáưn bãø nỉåïc ngáưm, gäưm 2 båm (mäüt båm chảy
bàòng âiãûn v mäüt båm chảy bàòng xàng)
- Hãû thäúng cỉïu ha hoảt âäüng kãút håüp våïi hãû thäúng bạo chạy tỉû âäüng, ngoi ra
cn bäú trê thãm cạc bçnh CO2 âàût tải vë trê ngay dỉåïi cạc hng chỉỵa chạy.
7. u cáưu vãư chiãúu sạn g v thäng giọ :
- Chiãúu sạng : Táûn dủng täúi âa kh nàng chiãúu sạng tỉû nhiãn qua hãû thäúng cỉía âi,
cỉía säø, trỉåìng håüp cáưn thiãút phi tênh toạn â âäü sạng cho cạc phng häiü trỉåìng, häüi
tho.
- Thäng giọ : Táûn dủng täúi âa biãûn phạp thäng giọ tỉû nhiãn .
8. Hãû thäún g thäng tin :
Ty tênh cháút ca tỉìng bäü pháûn âãø bäú trê hãû thäúng thäng tin håüp l, âäưng bäü âm
bo thäng tin liãn tủc. Bäú trê täøng âi chung cho ton bäü hãû thäúng.
9. Hãû thäún g chäún g sẹt :
Dng hãû thäúng thu sẹt bäú trê theo mại dáùn xúng hãû thäúng tiãúp âëa xung quanh
nh.
V. CẠC GII PHẠP THIÃÚT KÃÚ :


Sinh viãn thỉûc hiãûn: Phan Thanh Trỉåìng

24X1ÂE ----Trang 4

Låïp


 Âäư ạn Täút nghiãûp

Qung Trë

Såí cäng nghiãûp - Trung tám khuún cäng Tènh

1.

Gii phạp kiãún trục :
a. Täøn g màût bàòn g :
Cäng trçnh chênh nh lm viãûc âỉåüc âàût li so våïi âỉåìng hçnh thnh mäüt sán âäø
xe ä tä, xe âảp, xe mạy khạch âãún liãn hãû lm viãûc, âäưng thåìi tảo mäüt táưm nhçn vỉìa
phi. Nàòm phêa sau cäng trçnh s l vỉåìn hoa cáy cnh, häư nỉåïc tảo m quan cho ton
bäü cäng trçnh. Xen k s l cạc cáy låïn tảo bọng mạt.
Läúi quy hoảch giao thäng âỉåüc bäú trê chảy xung quanh cäng trçnh tảo läúi ra vo
xe ä tä, xe mạy ca cå quan. Cọ mäüt khong cáy xanh lm bỉåïc âãûm våïi tỉåìng ro
xung quanh. Âỉåìng giao thäng ny mäüt pháưn tảo thûn låüi cho viãûc âi lải mäüt pháưn
gii quút váún âãư PCCC.
Våïi diãûn têch khu âáút khäng låïn, cäng trçnh cáưn cọ qui hoảch täøng màût bàòng mäüt
cạch håüp l, täø chỉïc khäng gian täút mang lải hiãûu qu tháøm m cao v tiãút kiãûm âỉåüc
kinh phê xáy dỉûng. Cạc hảng mủc cäng trçnh bäú trê ph håüp våïi dáy chuưn sỉí dủng
ca mäüt cå quan hnh chênh sỉû nghiãûp, khäng chäưng chẹo láùn nhau giỉỵa cạc khäúi lm
viãûc ca cå quan Såí . Hãû thäúng sán vỉåìn cng âỉåüc bäú trê mäüt cạch linh hoảt cọ tênh
nghãû thût cao, cáưn cọ diãûn têch cáy xanh, hn non bäü, âi phun nỉåïc nhàòm tảo âỉåüc
mäüt khäng gian phong phụ, mạt m, hi ho våïi cạc cäng trçnh xung quanh tảo âiãưu
kiãûn täút nháút cho ngỉåìi sỉí dủng. Ngoi ra cáưn bäú trê mäüt säú loải cáy cnh, tiãøu cnh
kiãún trục lm cho khäng gian ngoải tháút phong phụ v háúp dáùn thãm.
b. Màût bàòn g cäng trçnh :
Màût bàòng cäng trçnh hçnh chỉỵ L, viãûc bäú trê cạc phng củ thãø nhỉ åí bn v
màût bàòng Kiãún trục.
Viãûc bäú trê nhỉ trãn cọ ỉu âiãøm :
+ Hçnh thỉïc kãút cáúu cäng trçnh âån gin, tảo âiãưu kiãûn thûn låüi cho viãûc phán
âoản xáy dỉûng.
+ Liãn hãû giỉỵa cạc bäü pháûn thûn tiãûn, phán khu r rng, khäng chäưng chẹo láùn
nhau.
+ Bäú trê cọ hnh lang giỉỵa v hnh lang bãn nãn viãûc xỉí l thäng thoạng, chiãúu
sạng, cạch ly liãn hãû thûn tiãûn.
+ Mäùi củm âãưu cọ mäüt khu vãû sinh cạch biãût, táûp trung vo mäüt khu vỉûc theo
phỉång âỉïng nh âãø thûn tiãûn cho viãûc bäú trê cạc âỉåìng äúng k thût.
+ Giỉỵa cạc phng v cạc táưng âỉåüc liãn hãû våïi nhau bàòng phỉång tiãûn giao thäng
nàòm ngang v phỉång tiãûn giao thäng thàóng âỉïng.
- Phỉång tiãûn giao thäng nàòm ngang : L cạc hnh lang räüng 2,4 m v 1,95 m.
Âäü räüng ca hnh lang âm bo u cáưu thoạt ngỉåìi khi cọ sỉû cäú v di chuøn thoi
mại cho ngỉåìi sỉí dủng.
- Phỉång tiãûn giao thäng thàóng âỉïng : L cáưu thang bäü. Bãư räüng mäüt vãú thang
bäü nh nháút l 1,7 m âm bo an ton, thûn tiãûn cho sỉí dủng.
Nhỉ váûy, màût bàòng âỉåüc bäú trê håüp l, cạc phng ban âỉåüc bäú trê ph håüp våïi
chỉïc nàng v dãù dng trong täø chỉïc qun l.
c. Màût âỉïn g cäng trçnh :
Màût âỉïng s nh hỉåíng trỉûc tiãúp âãún tênh m quan v nghãû thût ca cäng trçnh.
Trãn màût âỉïng, cọ cạc snh âỉa ra ngoi. Ngoi ra cn cọ cạc mng tỉåìng tảo dạng
kiãún trục lm cho màût âỉïng tråí nãn phong phụ khäng khä cỉïng, nhm chạn.
Khäng gian sán vỉåìn xung quanh våïi cáy xanh, âi phun nỉåïc â tảo âỉåüc cm
giạc thoạng âng, thoi mại, tảo sỉû hi ho våïi khäúi dạng ca cäng trçnh.
2. Gii phạp kãút cáúu :
a. Kãút cáúu pháưn thán :
- Cạc bỉåïc cäüt âãưu âàn tảo sỉû phán bäú lỉûc täút, thûn tiãûn cho tênh toạn k thût
v thi cäng, tảo âäü cỉïng täøng thãø cho cäng trçnh.
- Cäng trçnh dng kãút cáúu khung chëu lỉûc bàòng BTCT ton khäúi âäø tải chäø, tỉåìng
xáy gảch dy 200, 100 mm. Chiãưu cao táưng : cao 3,9 m v 3,6m
Ti trng tênh toạn dỉûa trãn cạc tiãu chøn v quy phảm ca Viãût Nam.
b. Kãút cáúu pháưn mọn g :
Phỉång ạn chn kãút cáúu pháưn mọng dỉûa trãn cå såí :
- Bn v âëa hçnh.
- Bạo cạo kho sạt âëa cháút, thu vàn khu vỉûc xáy dỉûng cäng trçnh.
- Kãút qu tênh toạn näüi lỉûc chán cäüt.
- Tiãu chøn thiãút kãú nãưn mọng TCXD 45 - 78


Sinh viãn thỉûc hiãûn: Phan Thanh Trỉåìng

24X1ÂE ----Trang 5

Låïp


 Âäư ạn Täút nghiãûp

Qung Trë

Såí cäng nghiãûp - Trung tám khuún cäng Tènh

Ta chn phỉång ạn mọng âån.
c. Kãút cáúu mại : Mại âäø BTCT trãn låüp ngọi.
VI. CẠC CHÈ TIÃU KINH TÃÚ - K THÛT :
1.Hãû säú sỉí dủn g màût bàòn g :
K sd =

Flv
1056,3
=
= 0,57
Fsd 1837,05

Flv : Diãûn têch lm viãûc = täøng diãûn têch cạc phng lm viãûc.
Fsd : Diãûn têch sỉí dủng = täøng diãûn têch cạc phng lm viãûc + WC + cáưu thang v
diãûn têch phủ khạc.
Hãû säú Ksd nàòm trong phảm vi cho phẹp Ksd = 0,5  0,75
VII. KÃÚT LÛN V KIÃÚN NGHË :
Våïi nhỉỵng u cáưu bỉïc thiãút v nhỉỵng tỉåíng thiãút kãú nhỉ trãn, chụng täi láûp dỉû
ạn âáưu tỉ xáy dỉûng cäng trçnh trủ såí Såí Cäng Nghiãûp - Trung tám khuún cäng tènh
Qung Trë, trçnh lãn cáúp trãn v âãư nghë cáúp trãn v cạc âån vë liãn quan xem xẹt, tảo
âiãưu kiãûn thûn låüi nháút âãø dỉû ạn såïm âỉåüc triãøn khai, âỉa vo sỉí dủng phủc vủ cho
cäng viãûc ca såí Cäng nghiãûp hon thnh täút nhiãûm vủ UBND tènh Qung Trë giao.Sinh viãn thỉûc hiãûn: Phan Thanh Trỉåìng

24X1ÂE ----Trang 6

LåïpTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×